III.kniha (1939-1990)

1946

Povaha roku  : Rok 1946 byl vcelku příznivý. Dobrá úroda obilovin i okopanin umožnila značné přídavky na potravinové lístky. Také ovoce se urodilo dostatek. V podzimním období byly již brambory volně na prodej. Podzim byl však hodně deštivý. Dlouhé deště i zima ohrozilo setí ozimin. Zima byla dlouhá, napadlo hodně sněhu, který ležel přes celou zimu. Hodně zvěře, i když byla dobře krmena, zahynulo. Zvláště mnoho koroptví se stalo obětí dravých ptáků a lišek. Celý příspěvek

1947

Povaha roku: Rok 1947 byl značně suchý, pokud se týká zraní obilovin. Zato však byl výborný pro sklizeň prvního sena. Zaschnutí obilovin zapříčinilo malé výnosy zrnin nejen v naší obci, ale i v celém státě. Vážně hrozil nedostatek mouky. Ale jak se říká: „V nouzi poznáš přítele“ – dodal nám Sovětský svaz na naši objednávku za velmi výhodné ceny dostatek zboží, aby nebyl u nás hlad. Sucho se projevilo a na výnosech brambor. Zima byla vcelku mírná. Zanechala však dost vláhy pro příští úrodu. Celý příspěvek

1948

Rok 1948 byl na vnitřní politické události velmi bouřlivý. Došlo totiž ve vládě ke krizi, které chtěli využít kapitalistické elementy ke zvratu v socialistickém vývoji v našem státě ve svůj prospěch. Příčinu k tomu zavdalo odvolání 4 důstojníků, kteří prý mezi vojskem a policií šířili komunistickou propagandu. Tohoto případu využili ministři stran lidové, nár.soc. a někteří soc.demokraté a podali demisi. Domnívali se totiž, že komunistická strana není natolik silná, aby zvratu zamezila. V čele vlády a Komunistické strany však stal člověk, který měl oporu u všech pracujících. Byl to Klement Gottwald. Ten také byl předsedou vlády. Za podpory všech dělníků přiměl presidenta Dr.Edvarda Beneše, aby demisi ministrů přijal. Bylo to v únoru od 24.do 26. Dr.E.Beneš po určitém zdráhání – nevida jiného východiska – demisi přijal. Klement Gottwald vytvořil novou vládu, ve které nebyly zastoupeny ty elementy, které chtěly strhnout vývoj našeho státu z cesty socialistické zpět na kapitalistickou. Jím se právě nelíbilo, že byl znárodněn těžký průmysl a banky, jelikož tím jim unikal veliký zisk. Nechtěli také přistoupit na pozemkovou reformu, jelikož sami vlastnili velkostatky. Zatím co Komunistická strana bojovala za rovnost všech, jím právě šlo jedině o jejich osobu, o jejich peníze. Pracující lid však pochopil, kde je jeho místo, na které straně je právo. Tím bylo umožněno naší vládě vydat další zákony, které daly všechny velké závody a velkostatky nad 50ha do rukou státu, tentokrát poprvé v našich dějinách – státu dělnického. Naše vlast tím vykročila mílovými kroky kupředu, k budování socialismu. Celý příspěvek

1949

Úvod : Zatímco ze západu neustále v jejich rozhlase padaly na naši vlast a náš lid jedovaté sliny, náš lid se pustil s plnou chutí a vervou do budování naší lidově-demokratické vlasti. Náš stát hodně přispíval finančně na různé stavební akce, které byly plánovány a které zlepšovaly nejen vzhled našich obcí, ale hlavně ulehčoval i život našich občanů. Také v naší obci se začalo více stavět. Zásobování naší obce bylo plynulé. Na lístky bylo dostatek všech potravin a také v průmyslových prodejnách bylo dostatek zboží. V Kunčicích u Ostravy se začalo s budováním velkých železáren, které se budou jmenovat Nová huť Klementa Gottwalda. Patronát nad touto stavbou gigantických rozměrů si vzal Československý svaz mládeže. Na této stavbě pracovala mládež nejen z celé naší republiky, ale i z mnohých cizích – i kapitalistických států. Toto velké budování bylo umožněno znárodněním těžkého průmyslu. Také naši občané sami na sobě poznali růst životní úrovně. Sami se přesvědčovali o výhodách nového řádu, kdy sám lid převzal otěže vlády do svých rukou, do nichž převzal také veškerou vládu i rozhodování o věcech nám prospěšných. Celý příspěvek

1950

Úvod : Hospodářské výsledky se nadále nejen v celém státě, ale v každé obci a městě, tedy i u nás, neustále zlepšovaly. Bylo to poznat v celkovém životě i na životní úrovni každého občana. Životní úroveň se stále zvyšovala. Výdělky dělníků v závodech byly pěkné a potraviny na lístky, stejně jako šatstvo i boty na šatenky – či zvláštní poukazy byly levné. Zboží na lístky bylo dostatek a byly plně kryty. Vedoucí úlohu ve státě má Komunistická strana Československa, jako strana dělníků a rolníků a pracující inteligence. I u nás je iniciátorkou všech prací, které zlepšují a usnadňují našim občanům práci. Také prestiž naší vlasti v cizině velmi vzrostla. Z cizího rozhlasu se sice ozývají štvavé řeči utečenců, ale naši občané nejlépe na své vlastní oči vidí, jak všechna ta zlepšení, která nastala od roku 1948, kdy se vlády v naši vlasti uchopila dělnická třída. Je to teprve druhý rok, ale je už vidět značný rozdíl mezi životem dříve a nyní. Je zde více občanského klidu, ubylo hašteření ve vedení obce, usnesení jsou jednomyslná a přijímána po  důkladných projednáních a diskuzích, aby pro naše občany byla skutečně prospěšná. To se pak odráží v celkové práci a myšlení občanů a naše obec dostává neustále lepší a lepší vzhled. Celý příspěvek

1951

Popis roku :    R.1951 byl rokem dobrým. Jarní deštíky hodně pole zavlažily. Slunné počasí dalo možnost dobře sklidit kvalitní seno i dobrou úrodu obilovin. Také podzim byl pěkný. Urodilo se hodně ovoce, brambory byly velmi pěkné a co hlavního: bylo jich hodně, takže si jich mohl nakoupit i mimo příděl kolik kdo chtěl. Zimní orby byly provedeny včas. Zima byla mírná. Celý příspěvek

1952

Popis roku : Letošní rok byl opět dosti příznivý pro celkovou úrodu. Rolníci dobře sklidili všechnu svou úrodu. Zima byla velmi mírná. Léto bylo pěkné a teplé. I podzim se svým počasím vyznamenal. Přesto však naši zemědělci splnili svou povinnou dodávku státu pouze na 93%.
Místní národní výbor a KSČ i sami zemědělci v závěru roku hodnotí celkový postup zemědělských prací. Zatím co průmysl pracuje již velmi hospodárně a spojuje malé podniky ve větší celky, naše zemědělství, zvláště u nás, pracuje stále na drobných pozemcích, kde není možno uplatnit žádné stroje. Naše strana a pracovníci MNV po celý rok vysvětlují zemědělcům výhody společného hospodaření skloubeného v Jednotném zemědělském družstvu. Naši zemědělci však stále tyto výhody neuznávají. Tedy ani letos přes veškeré vypětí sil funkcionářů pracuje se „po starém“ a zbývají jenom vyhlídky do dalších let.
I v letošním roce přispěli naši občané dobrovolnou prací – bezplatnou – na zlepšení vzhledu naší obce. Patří jim za to dík – dík i funkcionářům KSČ a MNV, kteří nezištně pracovali pro lepší vzhled naší obce – pro větší blahobyt našich občanů. Celý příspěvek

1953

Popis roku – sněhová kalamita : Letošní rok měl letos rozličné počasí. Na začátku roku i na konci byla vcelku mírná zima, napadalo málo sněhu, ale často fičel ostrý severák. Léto pak bylo mokré a mělo značný vliv na celkové výnosy jak u obilovin tak i okopanin.
Dne 8.5. sehráli u nás k oslavě 8.výročí osvobození ochotníci z Myslíku drama J.V.Svobody. Z večera drobně poprchávalo, ale přesto byla dosti pěkná účast. Jak však ale byli návštěvníci překvapeni, když opouštěli ve 22 hodin sál sokolovny, když se museli broditi 40.cm vrstvou sněhu. Tento sníh způsobil nesmírné škody. Vždyť ovocné stromy byly obalené listím a velká většina v plném květu. Občané ihned sice střepávali sníh ze stromů, ale přesto jich hodně polámalo. Také v lesích bylo velmi mnoho polomů. Tento sníh měl veliký vliv na malou úrodu ovoce, kterého letos byl veliký nedostatek. Celý příspěvek

1954

Popis roku : Letošní rok byl mimořádně nepříznivý. Koncem ledna a začátkem února uhodily velmi tuhé mrazy, které dosáhly u školy až -32°C. Tyto mrazy natropily veliké škody na vodovodním potrubí v domech, na ovocných stromech i na polních kulturách. Letní měsíce zase byly velmi deštivé, takže rolníci museli jak seno tak zboží z polí jen „uchytávat“. Výnosy obilovin a později i brambor, protože nemohly být dobře obdělány, byly opravdu mizivé. Také úroda ovoce byla velmi malá. Tento rok byl opravdu rokem velmi špatným. Mnozí občané říkají, že obdobný rok nemá pamětníka. Celý příspěvek

1955

…založení JZD … Celý příspěvek