1953

Popis roku – sněhová kalamita : Letošní rok měl letos rozličné počasí. Na začátku roku i na konci byla vcelku mírná zima, napadalo málo sněhu, ale často fičel ostrý severák. Léto pak bylo mokré a mělo značný vliv na celkové výnosy jak u obilovin tak i okopanin.
Dne 8.5. sehráli u nás k oslavě 8.výročí osvobození ochotníci z Myslíku drama J.V.Svobody. Z večera drobně poprchávalo, ale přesto byla dosti pěkná účast. Jak však ale byli návštěvníci překvapeni, když opouštěli ve 22 hodin sál sokolovny, když se museli broditi 40.cm vrstvou sněhu. Tento sníh způsobil nesmírné škody. Vždyť ovocné stromy byly obalené listím a velká většina v plném květu. Občané ihned sice střepávali sníh ze stromů, ale přesto jich hodně polámalo. Také v lesích bylo velmi mnoho polomů. Tento sníh měl veliký vliv na malou úrodu ovoce, kterého letos byl veliký nedostatek.

Složení MNV
Ve vedení obce nedošlo k podstatným změnám. Funkci předsedy zastává nadále Bohumír Tomek. Politický tajemník s.Eduard Bílek se své funkce vzdává. Jeho povinnosti přebírají stávající zaměstnanci: Jan Bílek č.2, Ondřej Lepík a Ludmila Míčková.
KSČ odvolává z pléna a rady MNV s.Viléma Hrabce, který zastával funkci zásobovacího referenta. Jmenovaný v některých věcech rozhodoval sám, takže porušoval vnitrostranickou demokracii. Na jeho místo je navržen a schválen s.Karel Rohel, vedoucí pohostinství v místní sokolovně. Dále do pléna MNV byl povolán Emil Bílek čp.338, vyučen cukrář, nyní dělník ve Stalingradu.
U místního národního výboru byl utvořen Sbor pro občanské záležitosti. Celou matriku, která převzala i matriku církevní vede ředitelka školy při místní ozdravovně s.Lidmila Műllerová. Vede ji velmi pečlivě a bezplatně. Tento sbor má za úkol uzavírati občanské sňatky, pohřby i vítání novorozeňat do života. Sňatková obřadní místnost je umístěna ve škole. Slouží jako sborovna.

Úmrtí státníků
Den 5.březen 1953 přijal celý svět s velkým smutkem. Tohoto dne zemřel totiž generalissimus Sovětského svazu, vrchní velitel Rudé armády, která porazila fašistická vojska Josef Vissarionovič Stalin. Jeho odchod je želen celým všesvětovým proletariátem, jemuž spolu s V.I.Leninem ukázal cestu ke svobodě a odstranění vykořisťování. Byl pohřben po boku svého učitele v Mausoleu. Jeho pohřbu se zúčastnili zástupci dělníků všech zemí světa. K uctění jeho památky byla uspořádána ve zdejší škole tryzna, které se zúčastnilo 86 zdejších občanů kromě škol.dětí.
Dne 14.března postihla náš národ další ztráta. Tohoto dne zemřel totiž president ČSR, předseda UV KSČ, přední bojovník za práva pracujícího lidu, Klement Gottwald. Byl dlouholetým předsedou KSČ. Jako člen Národního shromáždění hájil po dlouhá léta práva drobného lidu proti vykořisťovatelům. V únoru r.1948 projevil velkou rozhodnost při řešení vládní krize. Byl hlavní oporou tehdejší revoluce, která pod jeho vedením smetla vykořisťovatele – továrníky i majitele bank.
Místní organizace KSČ vyložila ve své místnosti, kterou  smutečně připravila, kondolenční listiny, které podepsalo celkem 827 našich občanů. V den pohřbu dne 19.března stáli čestnou stráž u symbolického katafalku krojovaní členové místních organizací. Celý průběh pohřbu byl vysílán rozhlasem. U nás občané poslouchali rozhlas v obec.hostinci – kult.místnosti hromadně. V tento den se přišlo poklonit památce Kl.Gottwalda 320 našich občanů.
Dne 21.března 1953 byla v Národním shromáždění provedena volba nového presidenta ČSR. Byl jím zvolen dlouholetý spolubojovník zemřelého K.Gottwalda – s.Antonín Zápotocký. Před volbou byl předsedou vlády. Ještě předtím byl předsedou Ústřední rady odboru. Svoláním celostátního sjezdu závodních rad velmi přispěl k únorové vítězné revoluci.

Výměna peněz
Dne 1.června přistoupila naše vláda k výměně dosud stávajících bankovek. První výměna peněz byla provedena v listopadu 1945, kdy velká část peněz byla uložena na tzv. vázaný vklad, z něhož bylo možno vybírat jen za určitých podmínek. /Novomanželé na nábytek, kočárek, důchodci na nutnou výživu a podobně/. Přesto objevilo se u nás neúnosné množství oběživa. Vláda proto přistoupila k redukci oběživa. I v naší obci bylo zřízeno výměnné středisko na zdejší poště. Jelikož poštmistr s.Bohumír Karas nemohl sám zvládnout tuto výměnu, vypomohli mu všichni zdejší učitelé. Výměna trvala po celý týden. První dva dny jezdili naši občané do Palkovic. Jelikož i tam práci nemohli stačit, zřídilo se středisko i u nás.
Jak bylo vyměňováno: každý občan – kromě živnostníků, kteří zaměstnávali více dělníků – tedy i děti, dostali vyměnit 300Kčs starých za 60Kčs nových v poměru 5:1. Ostatní peníze vyměňovaly  se v poměru 50:1. Toto se týkalo těch peněz, které občané měli doma. Pokud občané měli peníze na vkladních knížkách, vyměňovaly se následovně: vklady do 5000Kčs v poměru 5:1, od 5000 do 10000Kčs 6,25:1 atd.
Současně s výměnou peněz zrušila naše vláda i lískový – tj.přídělový systém. Na našem trhu totiž byly zavedeny dvojí ceny – na lístky – přídělové a tzv.volné. Cena zboží byla provedena v poměru 5:1 s přihlédnutím na  volné ceny, které byly hodně vyšší. Tímto zásahem bylo konečně skoncováno s okupačním systémem hospodářství, který zanechal po sobě hodně zmatků.

Práce MNV
Místní národní výbor s hrdostí přihlíží práci, kterou vykonal od r.1948. Velmi se změnil vzhled naší obce k svému lepšímu. Avšak stále je nutno tento vzhled zlepšovat. V letošním roce hodně zlepšil obecní cesty, příjezdy k domům i samotám. Dobře byla opraven cesta pod „Dvořáčkem“ v Pasekách. Vylepšeny byly cesty na Pajurkovice a Čupovice.
V letošním roce bylo také přikročeno ke zbourání zdi kolem starého hřbitova. Tuto zeď nahradí v budoucnu drátěný plot. Kámen ze zdi používá se na opravu cest, které spravuje obec.
Aby MNV získal více místností, přikročil k adaptaci sálu v obecním hostinci. Část sálu byla přepažena dřevěnou konstrukcí pobitou z obou stran heraklitem. Tuto práci vedl škol.ref.MNV s.Valentin Halata. Práci prováděli s.Karel Rohel a Václav Busek. Získaly se kromě trochu zmenšeného sálu, který je zárodkem kulturní jizby ještě další tři místnosti, které jsou určeny pro knihovnu, klubovnu ČSM a místnost pro KSČ.
V letošním roce také MNV dokončil adaptaci mateřské školky. Ve stávající bývalé koželužské dílně Silvestra Bílka byly vybudovány dvě místnosti – jedna jako herna, druhá jako ložnice, jelikož se počítá se zřízením celodenní mateřské školky.
V tomto roce přistoupil MNV k další velké akci, která bude okrasou naší obce. Přikročil totiž k velké přestavbě požární zbrojnice. Stará zbrojnice totiž již moderním požadavkům nevyhovuje. Zdejší dobrovolný hasičský sbor po přechodné stagnaci a vyrovnání nedostatků se opět plně aktivizoval. Proto vznesl také na MNV tento požadavek. Hlavním vedením stavby byl pověřen člen MNV a pokladník Jan Bílek č.2. Tento se ujal své funkce s bezpříkladnou obětavostí. Byl rozpracován přesný harmonogram prací, který přesně dodržovali nejen požárníci, ale i ostatní občané. Stavbu prováděl Okresní stavební podnik ve Frýdku Místku, který dodával také veškerý materiál. Tento materiál dováželi si sami požárníci svým starým vozidlem Tatra 57. Stavba rychle pokračovala, ale v letošním roce nebylo dokončena. Za zmínku stojí, že podle nařízení musela se postaviti věž vysoká 22,5m, ač podle místních názorů by úplně stačila poloviční. Jen na její výstavbu spotřebovalo se přes 35 000ks cihel, tj. jako na pěkný rodinný domek.
Stará kůlna u pěkné školy – to opravdu nešlo nijak dohromady. Již v min.roce schválil MNV stavbu nové kůlny přímo za školou. V letošním roce se k této stavbě přikročilo. Stará kůlna byla zbourána a za  školou vykopány základy pro novou. Kůlna je řešena tak, že přízemí slouží jako skladiště pro uhlí a hořejší část tvoří tribunku obrácenou směrem na hřiště. Práci prováděli odborníci – zedníci Karel Rohel a Václav Busek, tesaři: Kvirin Halata, Jan Liberda, Mojmír Šigut a Teofil Liberda. Pokrývačské práce provedl Albín Fojtík. Je samozřejmé, že hodně bezplatných brigád odpracovali naši rodičové i ostatní občané. Ani tato práce nebyla letos dokončena.
Dle vládního nařízení o hospodaření dřevem a lesním majetkem, přebírají Správu státních lesů a statků i lesy, které měla až dosud v držení naše obec. Lesy soukromníků nejsou zatím tímto nařízením dotčeny, i když těžba dříví musí býti jimi schválena a MNV doporučena.

Osvětová činnost
V naší obci se dobře rozjela i osvětová činnost. Větší péče byla věnována přednáškám. Za celý rok jich bylo celkem 15 s průměrnou účastí 21 osob.
Po delší stagnaci obnovil opět svou činnost divadelní odbor TJ Sokola. Jeho vedením byl pověřen řed.školy, který byl současně i režisérem. Představil se po dlouhé době sehráním životopisu Jos.Kaj.Tyla od Frant.Ferd.Šamberka. Druhou hrou na vánoční svátky byla hra Klicperova.
Divadelnictví a recitátorství zapustilo kořeny i mezi dětmi naší školy. Sehrály velmi pěknou pohádku V.Vaňátka: Jak květinky přezimovaly. Mimo to hodně recitovaly u všech slavnost.příležitostech.

Různé
Naše strana KSČ, která se stává opravdovou vůdkyní všeho pracujícího lidu, pracuje s naší vládou pro to, aby stále zvyšovala blahobyt všeho obyvatelstva. Jest již zařízena bezplatná lékařská péče pro všechny zaměstnance v socialist.podnicích a u důchodců. Také pro mládež do 15.let ordinují lékaři zdarma. V letošním roce přijela k naší škole pojízdná zubní ambulance, aby zdarma prohlédli a opravili lékaři všem dětem zuby. Občané toto zařízení kvitují s povděkem. Je samozřejmé, že i k ostatním prohlídkám a očkováním dojíždějí k nám lékaři, kteří děti prohlížejí bezplatně. Tuto péči hradí stát z výtěžku znárodněného průmyslu. Toto jsou tedy první výsledky znárodnění.
Pro dospělé soukromníky tato péče však neplatí. Naší rolníci si dosud neuvědomují veškeré výhody, které jim plynou ze společného hospodaření. Nejsou to jen sociální výhody, ale na spojených lánech se přece za pomocí strojů daleko lépe hospodaří.
Místní organizace KSČ přistoupila proto v zimních měsících k rozsáhlé přesvědčovací kampani. Zajistila pro ni agitační dvojice, které chodily na besedy k jednotlivým rolníkům a hovořili s nimi o všech výhodách společného hospodaření. Tato akce trvala hodně dlouho a jednotlivé dvojice se střídaly. Nutno však říci, že do konce roku neměla tato akce žádoucí výsledech.
MO KSČ znovu promyslí způsob, jak působiti na naše zemědělce, aby vytvořili Jednotné zemědělské  družstvo. Vždyť ve všech okolních obcích je již mají a družstevníci si nikterak nestěžují – ba právě naopak. Nutno věřit, že nastávající rok 1954 přinese lepší výsledky.

Komentáře nejsou povoleny.