1954

Popis roku : Letošní rok byl mimořádně nepříznivý. Koncem ledna a začátkem února uhodily velmi tuhé mrazy, které dosáhly u školy až -32°C. Tyto mrazy natropily veliké škody na vodovodním potrubí v domech, na ovocných stromech i na polních kulturách. Letní měsíce zase byly velmi deštivé, takže rolníci museli jak seno tak zboží z polí jen „uchytávat“. Výnosy obilovin a později i brambor, protože nemohly být dobře obdělány, byly opravdu mizivé. Také úroda ovoce byla velmi malá. Tento rok byl opravdu rokem velmi špatným. Mnozí občané říkají, že obdobný rok nemá pamětníka. Vláda naší Národní fronty vypisuje na letošní rok – dne 28.května 1954 volby do všech stupňů národních výborů. Do tohoto dne však MNV pracuje ve starém složení. Složení MNV je následující:
Předseda:     Bohumír Tomek
Fin.refer.:    Bohumír Karas
Zásob.a vyž.ref: Karel Rohel
Škol.a těl.ref.:    Valentin Halata
Techn.ref.:    Jan Bílek čís.2
Byt.ref.:    Vojtěch Čupa
Zdrav.ref.:    Jenovefa Míčková
Tajemník:    Eduard Bílek st.
Správce budovy: Jaroslav Ščerba
DSO Sokol:    Bohumír Karas
ČSPO:        Ondřej Lepík /požárníci/
KSČ:         Domin.Bílek
ČSM:         Mojmír Bílek /mládež/
SČSP:         Věromír Merta /přátele SSSR/
ČsČK:     Marie Pečínková /červ.kříž/
SRPŠ:         Gabriel Prokop /rodičové/
MAVNF:     Josef Křístek /Nár.fronta/
Tento národní výbor pracoval po dobu funkčního období a 28.5. pokračoval z započatých pracích. Rovněž pečlivě připravoval volby, aby u nás proběhly co nejlépe.

Volby do MNV
Jak již bylo napsáno, přistoupili dne 28.5.1954 naši občané k volební urně, aby si zvolili své zástupce do MNV, ONV a KNV. Jaká byla organizace voleb:  aby občané měli lepší spojení s MNV, byla celá naše obec rozdělena na 16 obvodů podle místních celků. V každém obvodu byl navržen zástupce občanů, který pak jejich žádosti i přání přenášel na MNV.
Předvolební agitace postupovaly asi následovně:
1.Byla svolána veřejná schůze, kde byli voliči seznámeni s volebním zákonem. Volby jsou přímé, rovné a tejné.
2.Ustavení obvodů, v našem případě 16, jejich zakreslení na plánky a seznámení s občany
3.Sestavení komisí:     Kom.obvodové 2-3 členné, pro každý obvod zvlášť
Kom.místní 7 členná, která vedla přípravu do dne voleb
Kom.okrsková 7 členná, která již působila přímo v den voleb
4.Obvodové schůzky: první schůzka se svolává k debatě o navrženém kandidátu, druhá schůzka k představení kandidáta, který přečetl a vysvětlil program nového MNV.
5.Přímá účast ve volbách dne 28.5.54
Je samozřejmé, že příprava voleb si vyžádala hodně práce všech funkcionářů v obci. Do této práce bylo zapojeno celkem 78 funkcionářů a občanů. Pro přehlednost vypisuje níže jednotlivé obvody se stručným popisem, jednotl.kandidáty, kolik získal hlasů pro nebo proti a % hlasů pro /platných/.

Hlasy        %
Obv.č.    Kandidát        platné    neplatné  platných            popis obvodu
1.    Robert Židek        52    20        72    střed kolem obec.host.
2.    Věromír Merta    50    19        72    kolem ozdravovny
3.    Ladislav Skotnica    45    26        63    část pasek po levé straně silnice
směr Frýdl.
4.    Anežka Lechová    51    20        72    paseky-zadek
5.    Ladislav Šigut        32    27        54    Dvořáček – Hrabec
6.    Josef Křístek        56    5        92    Ke sv.Anně po Mertové cestě
7.    Leopold Šigut        53    15        78    od Oplera – Ondřejník
8.    Bohumír Karas    55     10        85    kolem školy
9.    Drahom.Wiesnerová    50    24        68    od Kořeného-Pajurkovice
10.    Domin.Bílek        52    16        76    Čupovice až Vlček
11.    Mojmír Halata     57    19        76    kolem Čihadla
12.    Antonín Kužma     49    30        62    Baděnovice – ulice
13.     Rudolf Pešl        50    32        61    dolní konec
14.     Oldřich Bílek        25    39         39    u transformátoru na dol.konci
15.    Ferd.Juřica        46    21        60    U Čihadla po levé straně sm.Frýdl.
16.     Ing.Otakar Bílek    47    16        75    kolem sokol.k pož.zbroj.

Volilo se tím způsobem, že každý volič dostal v den voleb ve volební místnosti, která byla v kultur.místnosti MNV /dřívější sál obec.hostince/ 3 různobarevné kandidátky /MNV, ONV a KNV/ s vytištěným jménem kandidáta. Jestliže volič s kandidátem nesouhlasil, pak přeškrtl vodorovně celé jméno i příjmení kandidáta. V místnosti byly připraveny dvě zástěny pro úpravu kandidátek. Nutno říci, že hodně občanů nepoužilo zástěnu a volilo tzv. manifestačně – tj. veřejně pro kandidáta Národní fronty.
Tyto byly dosud nejdemokratičtější volby, jaké kdy u nás proběhly. Jak je patrno z odevzdaných platných hlasů, neprošel u voličů ve 14.obvodu kandidát Oldřich Bílek. Obdržel pouze 39% plat.hlasů. Proto za 14 dnů se konaly doplňovací volby. V tomto úseku kandidoval nový poslanec, Bohumír Tomek. Výsledek voleb je následující:
Obvod č.14 Bohumír Tomek    pro 49, proti 4, tj. 92%
Současně s volbami do MNV konaly se volby do ONV a KNV. Do ONV kandidovala za nás obvod – tj. za naši obec Jenovefa Míčková. Měla tento poměr hlasů.
Jenovéfa Míčková, pro 575, proti 534, tj.51,8%
Do KNV kandidovala Anežka Němcová, která v naší obci obdržela:
Anežka Němcová, pro 543, proti 566, tj. 48,8%
U nás tedy kandidátka neprošla. Současně však kandidovala za obce Palkovice, Myslík, Chlebovce, Rychaltice a Hukvaldy, v těchto obcích byla zvolena velkou většinou hlasů. Celkovým součtem všech hlasů vyšlo, že získala celkem 83,2% platných hlasů, kterýmžto poměrem byla zvolena do KNV.
Ve volebních seznamech bylo zapsáno celkem 1143 voličů. Voleb se zúčastnilo celkem 1109 voličů, tj. 97%.
Dne 28.11.1954 sešli se občané opět u volební urny, aby si zvolili svého poslance do Národního shromáždění. Celý okres Frýdecko-místecký byl rozdělen na 2 volební obvody. Náš 2.vol.obvod byl pro část místeckou. Zde kandidoval Leopold Buzek, plánovač a vzorný pracovník železáren Stalingrad v Lískovci. Příprava voleb probíhala podobně, jako u voleb do MN. Při volbách v naší obci za plné účasti voličů získal s.Leopold Buzek 96% všech odevzdaných hlasů.
Těmito volbami opět postoupil náš stát dále o krok k budování socialismu v naší vlasti. Jest nyní na všech našich občanech, aby svou vzornou prací a ukázněností dokázali, že dobytí vymoženosti, ke kterým přivedla náš lid strana KSČ, dokážeme nejen uhájit, ale i rozšířit.

Složení MNV
Po volbách doznal náš národní výbor značné změny.
Předseda:     Robert Židek
Tajemník:     Domin.Bílek
Zem.ref.:    Josef Křístek
Škol.ref.:    Lad.Šigut
Finanč.ref.:    Věn.Merta
Dále byli do rady ještě zvoleni: Bohumír  Karas a Bohumír Tomek. Ostatní členové NV pracovali pak v jednotlivých komisích do nichž si ještě přibírali pomocníky z řad občanů, tzv.aktivisty.

Práce MNV
Nový národní výbor pokračoval v práci, kterou započal odstoupivší NV.
Na žádost ředitele školy Jar.Ščerby sešla se stavební komise, aby prohlédla stav budovy, hlavně záchody, kde zdi velmi moknou. Bylo zjištěno, že základy zadního traktu školy jsou velmi nízké a nejsou izolovány. Aby se zabránilo dalším škodám, rozhodla se komise ihned započíti s opravou. Vedením byl pověřen Karel Rohel. Opět spolu s Václavem Buskem provedli celou tuto velmi namáhavou práci. Bylo třeba vysekávati metr po metře, izolovati spodní základy, základy zvednout o 40cm a znovu izolovat až na kachličky v záchodech a znovu zazdít. Jelikož se vlhkost tlačila také do chodby, bylo nutno izolovat zeď i přepážky v chodbě. I když to byla práce velmi těžká a zdlouhavá, podařilo se těmto obětavým pracovníkům ji dokončit během prázdnin.
Následkem této práce zůstala stát stavba nové kůlny. Teprve v podzimních měsících bylo možno se stavbou pokračovati. Tribunka směrem na hřiště byla obita heraklitem, zazděna okna a upraven vjezd do kůlny – zazděné velké garážové dvéře. Ostatní práce, jako omítky, špalety apod. zůstanou na příští rok. Veškeré tyto práce byly hrazeny z neosobního fondu ONV v rámci akce „M“ a z řádného rozpočtu MNV. Celkem bylo na obou těchto pracích odpracováno placeně i dobrovolně 1486 hod.
Další velkou akcí byla adaptace požární zbrojnice. Zde však došlo oproti původnímu plánu ke značné změně. Zbrojnice totiž je jednopatrová, kde v I.patře je počítáno s bytem pro zbrojmistra. Na návrh většiny členů bude však upraveno podkroví pro byt domovníkův. Úpravou podkroví byli pověřeni Mojmír Šigut, Teofil Liberda, Kvirin Halata a Jan Liberda /Mohelníček/. Tím se práce trochu protáhla. I v letošním roce však bylo na této stavbě vykonáno velmi mnoho. První poschodí je až na omítky hotovo. Také přízemí, kde jsou nyní mimo garáže i šatny a umývárka, je hotovo. V práci se opět pokračovalo tak ochotně, jak v roce minulém. Požárníci obětují každý svůj volný čas, aby jejich stánek byl co nejdříve hotov.
MNV si také naplánoval opravu obecních cest. Opravy nutně vyžadují cesty v Pasekách, na Čupovice a na Dol.konci – do ulice. V letošním roce se však začalo pouze se stavbou cesty na Čupovice, kde bylo nutno cestu znovu štětovati. Na tomto úseku totiž občané projevili nejlepší dobrou vůli a pomoc pro to, aby v brzku měli ke svým domkům dobrou cestu.
Po jejich vzoru v podz.měsících začali také s opravou cesty na dol.konci.
Kámen na tyto opravy je získáván ze zdi starého hřbitova. Zeď bude později nahražena drátěným pletivem.
Na novém hřbitově byla dokončena stavba márnice. Také cestičky dostaly pěkný vzhled, když na ně přišel asfaltový koberec.
Celé dění v obci, tedy nejen politický život, vede místní organizace KSČ. Jejím předsedou je osvědčený pracovník, taj.MNV Dom.Bílek. Naše obec je jedna z posledních, kde ještě není utvořeno JZD a kde hospodaří stále postaru. Tato skutečnost velmi zatěžuje celou práci výboru. Není jediné schůze, která by se touto otázkou nezabývala. Znovu byly utvořeny dvojice, které chodily besedovat s rolníky na toto téma. Konaly se zemědělské přednášky, relace v rozhlase byly stále zaměřovány na tento problém. Někteří rolníci byli pozváni i do výboru KSČ a na MNV, kde jim funkcionáři trpělivě vysvětlovali výhody společného hospodaření. Avšak celá tato velmi namáhavá práce nepřináší zatím kýžený výsledek. Někteří z rolníků si již sami ověřili radostnější práci na velkých lánech. Přesto však se vymlouvá jeden na druhého – až prý ten začne, tož teprve já. Ale usnesení Ústředního výboru i slova s.presidenta, že bez socialistické vesnice nevybudujeme u nás socialismus, jsou pro nás všechny víc než závazná. Přes tyto neúspěchy je však třeba uznat, že rolníci chápou otázku JZD již jinak, než v letech minulých. Založení Jednotného zemědělského družstva jistě nenechá již na sebe dlouho čekat. Bude však zapotřebí hodně práce a trpělivosti všech veřejných funkcionářů.
Dobrá práce naší stranické organizace se projevila i na úseku kulturním. Dovedla pověřit zkušené pracovníky organizací různých podniků. Ať to byl 1.máj, který jsme slavili průvodem do Palkovic a zúčastnilo se jej 361 občanů mimo dětí, květnové oslavy nebo oslavy Velkého října, všem jim dovedla dát kulturně politický význam. Velikou roli také sehrála při letošních volbách, při kterých všichni členové KSČ agitovali za masovou účast při volbách a zvolení kandidátů národní fronty.

Kulturní práce
I v letošním roce byl v naší obci kulturní život. Jak již bylo řečeno, zvláštní důraz byl kladen na zemědělskou tématiku. Bylo vykonáno 5 těchto přednášek, bohužel málo navštívených našimi zemědělci. ČsČK se zaměřoval zase na zdravotnické přednášky, OB na přírodovědecké atd. Celkem bylo uskutečněno 24 přednášek s průměrnou účastí 28 občanů.
Dramatický kroužek u DSO Sokol, který si dal do svého štítu bývalého divadel.pracovníka, zahynulého v koncentr.táboru – Miloše Čupy – představil se letos pěkně nacvičenou komedií Mollierovou: Chudák Manžel. Byla pěkně sehrána a měla u diváků dobrý ohlas.
Školní děti sehrály k narozeninám A.Zápotockého 19.12.pěknou pohádku Kvapilovu: Princezna Pampeliška. Tato hra byla velmi vděčně přijata celým obecenstvem a musela býti ještě jednou opakována.
Školní děti vůbec zúčastňovaly se svými recitacemi a pásmy mnoha oslav a besídek. Vyplňovaly programy při kultur.vložkách, tvořily samostatná pásma při oslavách Osvobození a VŘSR nebo při výročních schůzích některých korporací.

Různé
30.června bylo možno pozorovat na celém území naší vlasti zatmění slunce. U nás bylo je možno pozorovat od 12.30 hod. Toto zatmění vyvrcholilo ve 14.45, kdy bylo u nás šero jako pozdě k večeru. Mnozí občané pozorovali tento úkaz se začouzenými sklíčky. Škoda jen, že bylo hodně zima a sluníčko většinu tohoto času zůstávalo za mraky. Přesto však, byť i v řídkých intervalech bylo dobře vidět šířící se stín.
Ihned druhý den byly u nás silné bouře, déšť se jen lil, takže naše potůčky vystoupily z břehů. V okolí byly povodně daleko větší, takže museli zasahovat i naši požárníci. V okolí padaly také veliké kroupy, které způsobily značné škody na stromech i úrodách. Ve městech bylo hodně vybitých oken i výkladních tabulí.
Tento rok skončil opět deštivě a na blátě. Naši rolníci se s nedůvěrou dívají na úrody v příštím roce.

Komentáře nejsou povoleny.