1955

…založení JZD …

Složení MNV
Složení MNV nedostalo oproti loňskému roku vcelku žádných změn:
Předseda:     Robert Židek
Místopřed.:    Bohumír Karas
Tajemník     Domin.Bílek
Zem.ref.    Josef Křístek
Byt.ref.    Mojmír Halata
Fin.ref.        Ing.Otakar Bílek
Výstavba    Rudolf Pešl
Školský    Lad.Šigut
Předseda MVNF: Josef Kabuďa
Předseda KSČ         Bohumír Tomek
Správce OB         Jaroslav Ščerba
Pokladník MNV  Bílek Jan čp.2

Práce MNV
V letošním roce pokračovaly započaté práce z minulých let. Byla to hlavně naše požární zbrojnice, kde již počáteční vlna nadšení poněkud opadla. S.Jan Bílek čp.2, který měl tuto stavbu na starosti, měl opravdu těžkou hlavu. Podařilo se mu získati dobrého zedníka Jana Kolibu z Palkovic, takže práce zase pokročila. Nutno ovšem říci, že počasí stavbám, hlavně vyšším, nepřálo. Dostavěna byla pouze věž už do své výšky 22,5m.
Dokončeny omítky v přízemí a v I.patře a byt v podkroví obit heraklitem. Z přízemí se začaly pokládat schody.
Aby obec opět dostala lepší vzhled, zakoupil MNV roury cementové v prům.100cm k zakrytí potoka od Silvestra Bílka /Carbola/ kolem požár.zbrojnice až za Miladu Milatovou. Tyto roury byly položeny a tím se také překládá zájemnická cesta, která vedla mezi požární zbrojnicí a M.Milatovou, kolem zbrojnice, Silvestra Bílka přímo na cestu.
V místní ozdravovně byl jmenován novým správcem s.Josef Kabuďa. S.Kabuďa je člověk velmi iniciativní, který prošel mnoha veřejnými funkcemi. Svého času byl také předsedou ONV. Jeho zásluhou došlo také v letošním roce k rozšíření vodovodní sítě na Vrchovinu k Mojmíru Mužnému, odkud pak se voda přečerpává do ozdravovny.
Záchody v místní škole stále potřebují zlepšení, po loňských mrazech se objevila opět voda na izolaci a taktéž i na stropě ve spodních záchodech. Proto byli povoláni odborníci ze stavebního kombinátu, aby vyměnili jak hlavní odpadovou rouru, tak i přívodní roury. Tyto byly dosud kameninové, pracovníci je vyměnili za litinové. Hlavní rouru bylo zapotřebí vybourat a opět zazdít. Tuto práci opět provedli soudruzi Karel Rohel a Václav Busek. Při této příležitosti také omítli zadní část budovy, kůlnu a nastříkali zdi šedivou barvou. Celkový náklad na postavení této kůlny činil 12.300Kčs, přičemž hodnota díla činí nejméně 45000Kčs. Při této stavbě hodně pomohli rodičové, kteří obsadili šechy pomocné práce zdarma.
MNV pamatoval také na obecní cesty. V letošním roce upravil příjezdnou cestu ke hřbitovu a navezl na ni  bílou vápencovou drť. Pokračovalo se také ve štětování cesty na Čupovice. Na dolní konec si občané navezli drcený kámen, který rozložili po celé délce i šířce cesty. Zaostává oprava cesty v Pasekách.
V letošním roce byla také provedena částečná oprava vedení místního rozhlasu. V některých úsecích byl vyměněn starý neizolovaný drát za izolovaný. Tím se zabrání při eventuelním zkřížení zkratu.

Politický život /založení JZD/
Letošní rok přinesl částečný zvrat v budování naší nové socialistické obce. Místní organizace neustala ve vyčerpávající práci při přesvědčování zdejších rolníků ke vstupu do JZD. Velkým přínosem pro celou politickou práci v naší obci bylo jmenování Josefa Kabudi správcem dětské ozdravovny. Nejen svou radou, ale i osobním příkladem pomohl místní organizaci v prvních krůčcích v socializaci naší vesnice. MOKSČ dosáhla toho, že se rolníci na jaře dohodli o společném osevu lnu. Len zaseli společně na 6ha. Škoda jen, že zasetím lnu pro ně veškerá práce s ním skončila. Během celého vegetačního období neprojevili zájem o něj a starost o další ošetření přenechali MNV. Tajemník s.Bílek využil všech možností k jeho odplevelení i k pozdější sklizni. Při těchto pracích musely vypomáhat i školní děti. Pro sklizeň byl zapůjčen trhač lnu, který však nefungoval a tak se musel vytrhat ručně. Zde hodně pomohli občané i děti, tyto hlavně při rosení. Odprodejem lnu byly získány prostředky pro nejnutnější úhradu mezd. Zde svou iniciativu kromě již jmenovaného tajemníka osvědčili předseda MNV s.Židek a člen SNB s.Oprštěný. Tedy tento první krok k společnému hospodaření nijak dobře nevyšel.
MNV a MO KSČ dobře prozkoumali situaci naší obce. Výsledek tohoto průzkumu ukázal, že v naší obci je hodně půdy, která leží ladem, ač je dobrá a mohla by dávat dobrou úrodu. Jest to především půda na statku Zdenky Šigutové čp.22 a Josefa Halaty čp.85, pak obecní půda. Tato skutečnost vedla k tomu, že byl v září t.r.utvořen přípravný výbor JZD. V přípravném výboru byli: Josef Kabuďa, Josef Křístek, Rudolf Pešl, Josef Oprštěný, Robert Židek, Domin.Bílek, Frant.Trčka a Josef Weiss. Po utvoření tohoto přípravného výboru přešlo se ihned k ustavující schůzi. Předsedou byl zvolen Josef Křístek. Později tuto funkci převzal Rudolf Pešl a Jos.Křístek byl jmenován instruktorem pro místní JZD a JZD ve Skalici. Účetním je s.Vojtěch Loudil, ředitel spořitelny v.v., pokladníkem Josef Weiss, účetní v dět.ozdravovně.
Základem pro hospodaření JZD stal se statek Zd.Šigutové, která také první přistoupila jako člen. Dalšími členy se stali: Frant.Vojkovský, Bohdan Židek, Květoslav Šigutová a Frant.Svoboda. Později přistoupil ještě Vladimír Bílek z Hrodku čis.89. JZD převzalo rovněž do  obhospodařování statek Josefa Halaty a obecní pozemky. Tak družstvo začalo hospodařit na celkové výměře 72 ha zem.půdy.
Josef Kabuďa se stal duší tohoto novorozeněte. Vyřizoval korespondenci, sháněl materiál i stroje. Výsledkem této mravenčí práce bylo přidělení staršího traktoru a úvěr na zakoupení strojů, nejnutnějších pro podzimní práce. Ihned se také začalo s orbou a se zúrodňováním půdy. Na podzim oselo družstvo 5 ha polí oziminami.
Výbor družstva často zasedal, aby se stále radil o plánu, jak zlepšiti zásobovací situaci a připravit co nejlépe jarní plán. Výsledkem byl následující plán: převzít objekty bývalé Gřundělovy pily, postavit novou drůbežárnu, určit místo pro výstavbu kravína s výhledem dalšího rozvíjení družstva, důkladně připravit se na jarní práce. Pro kravín a vývojové středisko byl navržen pozemek Jos.Halaty „U medvěďoka“. Bylo zahájeno jednání si s rolníkem Josefem Bolkem čp.87, jelikož by kravín stál na části jeho pozemku. Jednání však v letošním roce nevedlo k cíli.
Jednotka družstva zatím stanovena na 10Kčs a k tomu ještě naturálie. Je si nadále jenom přáti, aby družstvo nadále vzkvétalo a tak obohatilo stůl všech pracujících. Toto založení družstva u nás, které je jedno z posledních v celém okolí, je výsledkem úmorné práce stranických i obecních funkcionářů během posledních dvou let.

Kulturní život
Také v letošním roce jevil kulturní život v obci vzestupnou tendenci. Jeví se ve zvětšeném počtu přednášek. Letos jich již bylo 29 s průměrnou účastí 33 osob. Škoda jen, že nejmenší návštěvnost vykazují přednášky se zemědělskou tématikou. I přes veškerou agitaci nedaří se zatím naplnit kulturní jizbu u MNV. Největší účast vykazují přednášky zdravotnické /82/ , přírodovědné /76/ a požární.
I po ostatních stránkách byl kulturní život bohatý. Tak Mezinárodní den žen oslavili jsme v sokolovně 8.3. Pěkný program připravily děti. Svátek práce jsem oslavili průvodem do Palkovic. Zúčastnilo se jej 400 občanů.
Hlavní zřetel byl upřen na oslavy 10.výročí našeho osvobození. 5.5. – Den osvobození naší obce byl uspořádán lampiónový průvod vesnicí. U pomníku padlých měl pak slavnostní projev škol.referent s.Ladislav Šigut.
Právě v době oslav 10.výročí našeho osvobození připadá také termín naší I.celostátní spartakiády. Náš TJ Sokol spolu se Sdružením rodičů a přátel školy uspořádal dne 29.5. místní spartakiádu. Byly zde předvedeny některé ukázky ze spartakiádních spartakiád prvotných, ovšemže v malém měřítku. Účast byla dobrá a vystoupení se líbila.
Velkou říjnovou socialistickou revoluci – její 38.výročí jsme oslavili 9.11.55 opět v sokolovně. Zde byl připraven bohatý kulturní program, který vyplnili mladí harmonikáři, které vede zdejší občan a dobrý hudebník František Tauchman, mladí houslisté pod vedením Teodora Liberdy a školní děti.
Také divadelní kroužek Miloše Čupy u TJ Sokol přispěl ke kulturnímu životu. V létech 50-51 vestavělo vedení kina do jeho jeviště, které bylo přes 8m hluboké, svou promítací kabinu. Tím bylo jeviště –  jediné v obci značně omezeno. TJ Sokol na úkor sálu rozšířil je dopředu, byly vyměněny všechny nosné trámy a získána nová opona. Na takto adaptovaném jevišti sehráli pak ve dnech 25. a 26.12.velmi pěknou Šafránkovou veselohru: Kudy kam. Je to jedna z moderních her a našla u diváků pěkný ohlas.Vavříny z podání této hry si odnesli herci Eva Kellerová, Otakar Loschke, Jan Bílek z Hrodku a Božena Ščerbová. Tato divadelní hra byla opakována v Palkovicích.
Celá naše obec vzpomenula 20.výročí úmrtí zdejšího učitele, obětavého pracovníka a vynikajícího malíře Josefa Műllera.K uctění jeho památky byla instalována výstava obrazů a fotografií zdejších malířů. Výstava, velmi vkusně provedena, byla otevřena 18.prosince v kulturní místnosti MNV. Trvala do 27.12. V čele výstavky byly obrazy Josefa Műllera. Své obrazy vystavovali: profesor Josef Luňáček, Silvestr Bílek, Božetěch Bílek a mladý Frant.Němec. Výstava byla doplněna velmi pěknými uměleckými fotografiemi Leopolda Čupy. Tato výstava byla navštívena 458 občany. Byl to velmi pěkný úspěch, který ocenil i Okresní národní výbor.
Zde také nesmíme zapomenouti na relace v místním rozhlase. Tyto byly zaměřeny ke všem památným dnům. V pravidelných relacích včas informoval maše občany o dění v obci i mimo ni. Místní rozhlas byl využíván na maximum svých možností.
V letošním roce snažila se kultura co nejvíce přispěti k vybudování nové socialistické obce. Nebyl zde však vždy potřebný zájem občanů, který by dovedl pořadatele a funkcionáře plně uspokojiti a tak jim dáti radost z vykonané práce.

Mezinárodní události
Jest teprve 10 let po válce, která byla hrozná a vyžádala si téměř 62 mil. Lidských obětí. Ještě nejsou zapomenuty jedny hrůzy a už by někteří chtěli rozpoutat nové. V západním Německu, kde odešlo hodně přesídlenců od nás, stále se skrývají váleční zločinci, kteří štvou přesídlence k revanšistickým choutkám. Proto se světové napětí velmi přiostřilo. Aby došlo k vyrovnání názorů obou světových soustav – socialistické a kapitalistické, byla svolána do Ženevy schůzka šéfů 4 mocností: SSSR, USA, Vel.Británie a Francie. /Bulganin, Eisenhower, Eden, Mendes-France/ Dohodli se, že jejich zahraniční ministři projednají tyto body: sjednocení Německa a volby, zákaz atomové zbraně a Evropská bezpečnost. Tato výměna názorů snad přispěje k ozdravění celosvětových poměrů.
Náš lid s velkou nelibostí a protesty přijal zprávu o zákazu Komunistické strany Německa v západním Německu. Vždyť tato strana prošla již svým martyriem v době Hitlerovy diktatury. Nyní jsou opět její členové zatýkání.
Národy Afriky, které tak dlouho úpěly pod panstvím kolonialismu, se osvobozují. První z nich – Egyptská republika – vyhlásila znárodnění Suezského průplavu. To samozřejmě vyvolalo velkou bouři ze strany francouzských a britských akcionářů, kteří ihned začali telacky bombardovat tento průplav. Avšak celý socialistický tábor si mladí republiky zastali, takže agresoři museli ustoupit. Myšlenky socialismu a svobody nacházejí tak pochopení na celém světě.

Počasí v roku
Počasí v roce bylo opět velmi různorodě. Začátek zimy byl velmi teplý až +20°C. Teprve koncem ledna a v únoru trochu sněžilo a byly mrazy – vcelku mírné. Jenom jednou bylo -19°C. Průměr -8°C. Již v březnu přiletěly k nám vlaštovky a jiřičky. V dubnu dosáhla pak teplota až 26°C. Letní měsíce však byly chladné a deštivé. Úrody se hodně zpozdily. Výnosy nebyly nejhorší, ale z pole se uchytávaly. Teprve říjen byl teplejší. Úroda brambor byla malá. Občané dostávali příděl 70kg na osobu. Také konečné zimní měsíce byly pochmurné. Časté plískanice ztěžovaly podzimní polní práce. Urodilo se také málo ovoce.

Různé
Naše požární jednota se opravdu za poslední tři roky dobře činí. Zaktivizovalo ke cvičení nejen své členstvo, ale i žáky. Přispěla k tomu velkou mírou soutěž požárních družstev. Naší žáci nám udělali však radost největší. Zvítězili v okresním kole, byli prvními i v kole krajském v Třinci a dostalo se jim té cti, obhajovat nejen naši obec, ale celý kraj Ostravský v kategorii žáků v celostátním kole v Brně. Že se dobře připravovali, svědčí o tom ta skutečnost, že i tam zvítězili. Zní to sice paradoxně, ale nemohu si pomoci: I.Metylovice, II.Praha, III.Bratislava.
Jaká byla radost všech našich občanů, když 1.srpna kolem 20hod.projel obcí konvoj požárních vozidel se  zhasnutými světly – svítila jen červená světla – z celého kraje. Vždyť doprovázeli mistry republiky. Před MNV je očekávali funkcionáři strany, MNV i ostatních korporací. Žádné oko nezůstalo suché, když veliteli sboru s.Františku Michalcovi staršímu předávali vítěznou putovní standardu a předsedovi s.Lepíkovi křišťálový pohár. K tomu jim vyhrávala hudba Frant.Tajchmana. Verši, které pro tuto příležitost složil Jan Bílek od Antonie, je přivítala žákyně Marie Ščerbová. Byl to opravdu veliký zážitek, vrcholný v dosavadní historii naší obce.

Komentáře nejsou povoleny.