1956

Popis roku : Ani tento rok nebyl dost příznivý. Leden byl velmi pěkný, mohlo se pracovat i v poli. V únoru však uhodily silné mrazy, které dosáhly až -35°C. Tyto mrazy postihly celou Evropu a vyžádaly si asi 1000 obětí. Stromy začaly pučet až v květnu. Žně i ostatní polní práce se velmi zpozdily. V říjnu opět uhodily první mrazy, takže hodně neposbíraných bramborů pomrzlo. Úroda byla slabší, ovoce málo.

Složení MNV, změny
Místní národní výbor, zvláště jeho rada, pracovala bez podstatných změn. Od 1.1.t.r. odchází z MNV dlouholetý pracovník, bývalý předseda MNV Ondřej Lepík. Jmenovaný vedl naši obec také v době okupace. Svou činností zachránil hodně občanů od persekvování. Dovedl si vytvořiti síť spolupracovníků, kteří včas podávali zprávu ohroženým. Jeho zpráva proběhla celou obcí do půl hodiny. Po tu dobu dovedl vždy zdržet německé úředníky na tehdejším obecním úřadě /Po osvobození – do zřízení místního rozhlasu chodily tak po obci oběžníky/. Pro svou milou, nenáročnou a poctivou snahu pomoci všem, si získal oblibu u všech občanů. Odchází do zaměstnání do Sfinxu ve Frýdlantě n.O. jako náhrada za něj byl přijat předseda JZD s.Rudolf Pešl.
Změny však nastaly v plenu MNV. Z naší obce se vystěhovali Ladislav Skotnica a Anežka Lechová, funkce se vzdal také Mojmír Halata. Za ně byli jmenováni: Frant. Rys, který byl zvolen 100%, Vlček Břetislav rovněž 100% a Bílek František 99%. Tyto doplňovací volby byly konány 29.5.1956. MNV v tomto složení pak pracoval až do konce svého funkčního období.

Práce MNV
V letošním roce byla práce MNV upřena hlavně pro zlepšení situace našeho JZD. Přesto však, i když to byl hlavní zájem, dokončil veškeré práce, které ještě nebyly ukončeny.
V prvé řadě bylo to odevzdání požární zbrojnice do služeb občanů. Stalo se tak 14.července 1956 na velké slavnosti, která se konala po celý den. Odpoledne pak bylo veřejné vystoupení, při kterém požárníci provedli námětové cvičení na budovu MNV, pak na louce Josefa Halaty ukázky svého cvičení a za závěr zatančili „Slovenskou besedu“. Budova požární zbrojnice je opravdu okrasou naší obce. Vždyť si ji také vybudovali sami občané. Na této stavbě odpracovali naši občané, převážně požárníci zdarma na 25 000hod. Stavba zbrojnice vyžádala si nákladu 230 000Kčs, při čemž hodnota díla je na třičtvrtě miliónů. Zde se opět ukázala veliká obětavost všech občanů. Zvláštní uznání si zaslouží požárníci tesaři Kvirin Halata, Mojmír Šigut, Jan Liberda – Mohelníček, Teofil Liberda a pak zámečník František Židek. Je však nutno vyzvednouti práci s vedením stavby, se sháněním materiálu i pracovních sil, kterou měl na starosti Jan Bílek čp.2. Svou neúnavnou prací a denní přítomnosti na stavbě dodával pracovníkům potřebný elán a chuť k práci. A tak můžeme říci, že „dobrá věc se podařila.“
Před MNV znovu předstupuje otázka zachycení pramenů pro skupinový vodovod na Ondřejníku. Nyní, když byl vodovod rozšířen až na vrchovinu a očekává se výstavba střediska JZD, není jisté, zda prameny v Čupku budou dostatečně silné. Přípravnými administrativními pracemi byli pověřeni soudruzi Jan Bílek čp.2 a Lubomír Bílek – Volnem. Zatím se omezili jen na jednání se sousední Lhotkou a pak Kraj.národním výborem. Stávající vodovod, který byl až dosud ve správě obce, přebírá vodohospodářská služba ve Frýdku Místku.
Rada MNV rozhodla, aby pavilónek , který je nad kůlnou u školy byl uzavřen. Schází se tam totiž mládež, která tam nezodpovědně kouří. Nebýti včasného zákroku manž.Liberdových z pož.zbrojnice a ředitele školy, byl by pavilónek vyhořel. Tuto práci provedli během prázdnin Teofil Liberda a Jan Liberda.
V letošním roce byla vykonána také příprava k postavení nového plotu kolem hřiště za školou. Částečně byl také již postaven a napnut.
Také obecním budovám věnoval MNV svou pozornost. V budově čp.158 – pošta – provedl nátěr oken. Stávající podlaha prkenná byla již v ubohém stavu, proto přikročil k její výměně za parkety. Parkety za režijní cenu obstaral Zdeněk Bílek /od Apoleny/ a práci provedl Karel Rohel a Jan Liberda.
Také v budově čp.226 – obecní hostinec – byla natřena venkovní okna a dveře. O vnitřní nátěr se musí postarat uživatel, tj.Jednota.
O obecní dům číslo 24 /chudobinec/ se zajímá obec.zaměst.Rudolf Pešl, který jej chce odkoupit. Prodej byl také koncem roku uskutečněn, takže jmenovaný jej odkupuje asi za 18 000Kčs.
MNV vedl také v patrnosti obecní cesty. Částečně byla dokončena oprava cesty na Čupovice – nový štít a štěrkový povrch. Také obec.cesta na dolním konci – ulice byla dokončena. Upraven byl také povrch cesty, vedoucí ke hřbitovu. Na povrch těchto cest zakoupil MNV celkem 8 vagónů bílé vápenné drtě, takže povrch jest pevný a má pěkný vzhled. Je škoda, že cesta v Pasekách zůstala stát pro malé pochopení tamějších občanů. Uvedené práce totiž si zájemníci provedli povětšině sami.

Rozvoj JZD
JZD, tak jak se u nás utvořilo, potřebovalo nutně získat další členskou i půdní základnu. Byl to největší politický úkol pro letošní rok. Tím se zabýval nejen stranický výbor, jehož předsedou byl František Svoboda, ale i národní výbor i všichni veřejní funkcionáři. Z nich byly utvořeny dvě komise, které si volaly k rozhovorům zemědělce přímo na národní výbor, kde je komise přesvědčovala o vstupu do JZD. Byla to úmorná práce, která e však nakonec potkala s dobrým výsledkem. Do družstva vstoupila většina zemědělců i tzv. kovozemědělců s tím, že společně začnou hospodařit v novém hosp.roce, tj. na podzim letošního roku. Tím se dostalo našemu JZD velké podpory a můžeme říci, že i v naší obci se začíná budovat socialismus.
Nejdůležitějším úkolem JZD zůstává rozšíření živočišné výroby. Letos byla postavena na pozemku Zdenky Šigutové drůbežárna, do níž bylo nasazeno v červenci a srpnu 600 kuřat. Objekty Gřundělovy pily, kde se zamýšlelo chovat vodní drůbež, byly odprodány družstvu Zástroj, kovozpracujícímu družstvu. Kuřata pěkně rostla a již koncem roku dávalo družstvo do prodeje první vajíčka.
Přes nepříznivé počasí dopadly žně pro družstvo dobře. Bylo dost pracovníků, takže zboží bylo sklizeno včas a dobré. Také výnosy byly dobré. Z některých polí se sklidilo až 22q po ha. V průměru však výnos činil u tvrdého zboží 19q a u krmného 16q po hektaru. Je nutno říci, že pole, do kterého bylo zaseto, bylo zanedbáno a zapleveleno. Dobrá práce prvních družstevníků však tyto těžkosti překonalo. Proto také se pěkně pobavili na prvních družstevních dožínkách.
Jednání o místo k postavení kravína bylo velmi vleklé a těžké. Agrostroj-projekt v Opavě, aby první stavba střediska JZD – kravín – byla postavena na pozemku Josefa Halaty. Část kravína by stála také na pozemku Josefa Biolka. Oba dva však nechtěli pozemek družstvu přenechati. MNV musel proto přistoupit k vyvlastnění potřebných pozemků Josefa Biolka. I toto byla veliká těžkost, kterou však překonala důslednost stranických i veřejných funkcionářů. Pozemek tedy již byl, proto družstvo v prosinci přistoupilo k této stavbě. Vedením stavby byl pověřen opět s.Karel Rohel. Výkop sklepu provedl Alois Vychodil. Je velmi zajímavé, že když došel do hloubky asi 1,8m, narazil na množství pařezů se zlomky kmenů. Na povrchu půdy byl již pěkně vzrostlý sad nových stromků a nikdo nepředpokládal, že v takové hloubce mohlo býti kdysi houští a stromy, které vypadaly jako olše. Jelikož na tomto místě bude se i nadále stavět, bude zajímavé pozorovat výkop i nadále. Kravín je určen pro 96 ks a má býti postaven do konce r.1957.
Družstvo po celý letošní rok vedl s.Rudolf Pešl. Jelikož funkce instruktora byla zrušena, odešel s.Josef Křístek do svého původního zaměstnání. Později však, když se přiženil na statek Zdenky Šigutové – nyní Křístkové, byl odvolán zpět do živočišné výroby. S.Křístek je také dobrým zedníkem, takže vypomáhal i na stavbě kravína. Při stavbě tohoto kravína se opět osvědčili naši občané, hlavně pak členové strany, kteří každou volnou chvilku této stavbě věnovali.
Družstvo také pečovalo o své stroje. Přes zimní období nechala u Státní traktorové stanice /STS/ v Místku opravit svůj starší traktor. Také opravili drobné hospodářské stroje, jako pluhy, sekačky apod. Pro koně zakoupili 1 koňskou vlečku a pro traktor 1 traktorovou vlečku. Tím se park strojový u družstva opět rozšířil.

Kulturní život
Veškeré složky v obci zintenzivněly svou kulturní činnost jak po stránce přednáškové i divadelní, tak i po stránce své vlastní činnosti. V letošním roce bylo uspořádáno 36 přednášek s průměrnou účastí 27 občanů. Přednášky se převážně zabývaly zemědělskou tématikou. Tyto přednášky pořádala Osvětová beseda spolu s KSČ a JZD. Nebyly však dost početně navštíveny. Lepší návštěvu měl již ČsČK, který uspořádal 7 přednášek zdravotních. Dále uspořádal 3 týdenní kurs základní první pomoci, při kterém mnoho členů získalo odznak PZO Připraven ke zdrav.obraně/.
Neméně dobře si vedla i TJ Sokol. Veškeré složky oživily cvičení, takže tělocvična zase zněla halasem mládí. I odbor odbíjené zintenzivněl svou činnost. 25.srpna uspořádal svůj tradiční memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka, kteří byli zakladatelé odbíjené u nás a oba zahynuli v koncent.táboře. Divadelní odbor Miloše Čupy nacvičil letos dvě divadelní hry: T.X.Svoboda: Poslední muž a pak operetu Muziky, muziky. Zvláště druhá hra měla veliký úspěch u diváků. U nás se hrála celkem třikrát, a v okolí 9x, tj. celkem 12 repríz.
V letošním roce přistoupila do Osvětové besedy naše dechová hudba, kterou řídí František Tauchman. Tato hudba je složena pouze z místních hudebníků. Je to jedna z nejlepších hudeb – vesnických – v okrese Frýdek Místek. Letos v soutěži postoupila až do krajského kola. Tato hudba také doprovázela uvedenou operetu. Pro těžké onemocnění Frant.Tajchmana řídil celou operetu inž.Otakar Bílek.
I požárníci neustrnuli. Konali časté přednášky, uspořádali 2 besedy se škol.dětmi a pro veřejnost pak 3 přednášky doplněné filmem.
Výsledkem pečlivého cvičení bylo vítězství v okresním kole v kategorii mužů, žáků i žen. Dorostenci byli druzí.
Letos také vyšly po dlouhé odmlce Metylovské noviny: Metylovice r.1956.
Z jiných celostátních svátků byly oslaveny:
Mezinárodní den žen dne 8.3. – v sokolovně – dětská besídka.
1.květen – Svátek práce – pro velmi nepříznivé počasí se průvod nekonal. Oslava se konala v obec.hostinci, kde měl slavnostní projev řed.školy Jaroslav Ščerba.
10.listopadu byl oslaven den Velké říjnové revoluce v sokolovně.

Mezinárodní události
Dne 23.10.t.r. ozvala se opět střelba, tentokrát k klínu socialistických států. Kontrarevoluční síly v Maďarsku využily pokojné demonstrace a pokusily se o zvrat v Maďarsku zbraněmi, které přišly ze západních mocností. Nastalého zmatku dovedli kontrarevolucionáři využít ke krátkému uchopení moci. Po dobu této moci kontrarev.bandy řádily tak, jak jsme slýchávali v dobách koncentr.táborů. Nelidsky mučily a ubíjely maďarské vlastence, pálily knihy atd. Legální vláda, která se uchýlila do podzemí požádala Sovětskou armádu o pomoc. Tato pak učinila přítrž řádění těchto band a život v Maďarsku vplul opět do normálních kolejí.
Veliký význam pro celosvětové hnutí komunismu měl XX.sjezd Komunistické strany Sovětského svazu. Na tomto sjezdu byl nebojácně před celým světem odhalen škodlivý kult osobnosti, který pěstoval Jos.Visar.Stalin. Bylo dokázáno, že Stalin odstraňoval nevybíravými prostředky všechny ty, kteří se jen zdánlivě stavěli proti němu. Za jeho éry zahynulo mnoho vlastenců, dobrých komunistů, jen proto, že někdy kritizovali jednání Stalinovo. S.Chruščov nazval tyto dny „černými dny“ ve vývoji KSSS. Odhalení tohoto kultu osobnosti mělo veliký význam i pro ostatní komunistické strany v různých zemích. Toto odhalení svědčí také o síle KSSS, která se dovedla s tímto kultem vyrovnat beze zbytku. Tím se ovšem nijak nezmenšují zásluhy J.V.Stalina na vybudování prvního socialistického státu na zemi.

Úmrtí
V prosinci zemřel zdejší farář Václav Ingr. Působil ve zdejší obci 20 let. Vyučoval také náboženství na zdejší škole.Všichni farníci se přišli s ním rozloučit a mnoho z nich pak jej jelo doprovázet i do jeho rodné obce Vlkoše, kde jeho ostatky byly uloženy k odpočinku.

Komentáře nejsou povoleny.