1957

Popis roku :  V letošním roce se již počasí umoudřilo. Zima byla velmi mírná a krátká. Již v březnu se sadily brambory. Také léto bylo teplé, ačkoli často pršelo. Déšť měl veliký vliv na pěkné úrody obilovin i brambor. Velmi pěkný podzim dovolil také skliditi pěknou úrodu ovoce, hlavně švestek, které se již po dlouhá léta neurodily.
Proto se naši občané s plným optimismem dívají do příštího roku.
V letošním roce postihla naše okolí silná vichřice, která sice trvala jen několik minut, ale natropila hodně škody. V Kozlovicích a na Myslíku bylo zničeno mnoho obydlí. Z velké části zničila tato vichřice i místecký les, vyvrátila a polámala hodně ovocných stromů v celém širém okolí. Naše obec byla této pohromy ušetřena. Poškozena byla pouze nová krytina na zdejším kostele – tašková, která byla nahražená plechovou. Podobné vichřice není pamětníka. Bolestný byl pohled na zničené lesy, převrácené ovocné stromy i zničená lidská obydlí. Bude trvati snad deset let, než se nahradí škody, které natropila tato několika minutová vichřice.
Místní národní výbor pracoval se stejném složení jak v létech minulých. Ve zbytku roku nedošlo k žádným změnám. Je škoda však, že původní elán poněkud opadl a tak někteří členové MNV nepracovali tak, jak by tato instituce požadovala. Tím také utrpěla výstavba celé naší obce. Snad to byl termín blížících se voleb, který k této nečinnosti přispěl. Hlavní práce tak spočívala na radě MNV a tajemníkovi s.Dominu Bílkovi.

Volby do NV
Na den 19.5.1957 byly vypsány volby do všech stupňů Národních výborů. Byla to opět akce, která si vyžádala mnoho práce i agitace všech stranických i veřejných funkcionářů. Organizace voleb byla stejná jako v r.1954. Rozdíl je v tom, že místo 16 poslanců do našeho MNV bude voleno 20. tím se sníží počet obyvatel v jednom obvodu a poslanci bude umožněn lepší styk s občany.
Zvoleni byli tito funkcionáři:
1.Svoboda František
2.Karas Bohumír
3.Wozniak Ladislav
4.Weiss Josef čp.1
5.Rypková Marie
6.Vlček Břetislav
7.Lanča Jaroslav
8.Šigut Ladislav
9.Čupová Anastasie
10.Lepík Zdeněk
11.Milatová Milada
12.Bílek Dominik
13.Bílek František
14.Klímek Jan
15.Juřica Ferdinand
16.Chýlek Josef
17.Němec Bedřich
18.Vojkovský František
19.Pitucha Jan
20.Tomek Bohumír
V Okresním národním výboru bude zastupovat naši obec vedoucí Jednoty – pohostinství v sokolovně s.Karel Rohel.
V Krajském národním výboru bude zasedati i za naši obec Anna Pustorová z Palkovic. K volbám dostavilo se 99% všech zapsaných voličů, kteří výše uvedení funkcionáře zvolili v průměru 98% hlasů. Většina voličů volila veřejně, tj. nepoužívali zástěny pro úpravu hlasů.
Rada MNV pracovala v tomto složení:
Předseda MNV:     František Svoboda
Místopředseda:    Bohumír Karas
Tajemník :         Domin Bílek
Členové:        Josef Weiss
Zdenek Lepík
Jan Pitucha
Ferdinand Juřica
Břetislav Vlček
Ladislav Šigut
Komise a jejich vedoucí byli zvoleni následovně:
Byt.ref.: Lad.Wozniak, škol.ref.:Marie Rypková, tech.ref.:Břet.Vlček, zdrav.ref.:Jaroslav Lanča, finanč.ref.:Lad.Šigut, zem.ref.:Ferd.Juřica, výživ.komise:Frant.vojkovský.

Práce MNV, JZD
Členové rady i stranického výboru se většinou zabírali upevněním našeho JZD. Proto snad v letošním roce nedostal se MNV k větším pracím pro zvelebení obce. Z těchto veřejně prospěšných prací bylo uskutečněno následující:
Aby se neničily okapové roury na zdejší škole, byly přibity na střechu sněžníky. Tyto – zvlášť pevné – zhotovili zdejší občané, zaměstnáni ve Sfinxu ve Frýdlantě. Pozinkoval je pak opět zdarma Ondřej Kořený z pod školy. Na střechu je upevnil Emil Závodný. Také okolí školy doznalo změny. Žáci vysázeli nové růže, jiřiny a rybízové keře.
Rada MNV doporučila požárníkům zlepšiti vzhled požární zbrojnice. Požárníci postavili kolem smrčku pěkný plůtek a zaseli zahradní trávou.
Naše JZD přikročilo v podzimních měsících ke scelování honů. Letos tedy začali naši zemědělci hospodařit společně. Jen několik málo zemědělců zůstalo soukromých. V některých statcích není možno zdolati všechnu zemědělskou práci tak, aby měla rostoucí tendenci. Proto byly převzaty podle zákona 50/55 do společného obhospodařování. Jedná se o statky Jana Liberdy, Emilie Juřicové a Růženy Halatové. V tomto roce byly zorány některé meze, aby se získaly velké hony, kde by bylo možno využít veškerou zemědělskou mechanizaci.
Také příjezdné cesty k polím – zvláště za Křístkem /Šigutová/, byly velmi špatné. Proto agroprojekt  z Opavy na objednávku z JZD poslal k nám těžké stroje, které upravily tuto cestu s hliněným povrchem.
Žně v letošním roce byly vcelku dobré, ač počasí nepřálo. Průměrný výnos u tvrdého zboží byl 18,3q po ha a u krmného 17,6q. Brambor se urodilo málo – asi 70q po ha. Bylo opět přidělováno 70kg brambor na osobu na zimní uskladnění.
Státní nákup za celou obec byl všech ukazatelích splněn na 93%.

Úmrtí
Opět na všech veřejných i na některých soukromých budovách zavlály smuteční černé prapory. Dne 13.listopadu 1957 náhle zemřel přední hospodář naší vlasti, president RČS, s.Antonín Zápotocký. Byl to přední zastánce pracující třídy, kterou moudře vedl již za první republiky. Sám dělník, věděl, co to znamená vykořišťování. Proto se jí vždy zastával. Nejdříve jako poslanec Národního shromáždění, v okupaci pak prošel mnoha koncentračními tábory, po osvobození předseda ÚRO /ústřední rada odborů/, po únoru 1948 předseda vlády a po úmrtí spolubojovníka Klem.Gottwalda stanul jako kormidelník na místě nejvyšším. Ant.Zápotocký byl pro svou lidovou, dělnickou povahu milován všemi občany naší vlasti. I naší občané na symbolické tryzně dne 15.11. projevilo svůj žal 864 podpisy na kondolenčních listinách. President Antonín Zápotocký bude věčně žít ve všech srdcích našich spoluobčanů.

Dne 19.11. provedlo naše národní shromáždění volbu nového presidenta. Jednomyslně byl zvolen tajemník ústředního výboru KSČ s.Antonín Novotný. S.Novotný jest zámečníkem. Přes okupaci byl dlouho vězněn v koncentr.táboře Bachař /stojí za zmínku, že s ním v tomto vězení pobýval i místní občan Alois Šigut/. Jest dlouholetým příslušníkem KSČ a jejím předním pracovníkem. Funkce presidenta a tajemníka ÚV KSČ jest tak spojena v jednu, což také dokazuje vedoucí úlohu naší strany.

Kulturní život
V letošním roce opět pokračovala dobrá přednášková činnost. Bylo uspořádáno 38 přednášek s průměrnou účastí 27 občanů. OB se pokusila o celý cyklus přednášek přírodovědních s atheistickým zaměřením, ale pro malý zájem musela tento cyklus odvolat. Nejvíce opět byly navštíveny přednášky zdravotnické, nejméně zemědělské.
Mimo jiné byly oslaveny tyto památné dni:
10.března v sokolovně dětskou besídkou MDŽ.
Svátek práce byl oslaven průvodem do Palkovic. Účastnilo se jej celkem 346 občanů.
Výročí osvobození naší obce a našeho osvobození oslavili jsme lampiónovým průvodem, při kterém pronesl projev profesor s.Josef Luňáček.
9.5. uspořádal místní Svaz pro spolupráci s armádou branný den. Dopoledne byly motocyklové terénní závody, odpoledne na hřišti za školou pak ukázky výcviku psů, jízda zručnosti na motocyklech a letecká akrobacie.
9.11. uspořádala odbočka Svazu československo-sovětského přátelství oslavu 40.výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Oslava byla v sokolovně. Slavností projev měl Jaroslav Ščerba.

Komentáře nejsou povoleny.