1950 – 1959

1950

Úvod : Hospodářské výsledky se nadále nejen v celém státě, ale v každé obci a městě, tedy i u nás, neustále zlepšovaly. Bylo to poznat v celkovém životě i na životní úrovni každého občana. Životní úroveň se stále zvyšovala. Výdělky dělníků v závodech byly pěkné a potraviny na lístky, stejně jako šatstvo i boty na šatenky – či zvláštní poukazy byly levné. Zboží na lístky bylo dostatek a byly plně kryty. Vedoucí úlohu ve státě má Komunistická strana Československa, jako strana dělníků a rolníků a pracující inteligence. I u nás je iniciátorkou všech prací, které zlepšují a usnadňují našim občanům práci. Také prestiž naší vlasti v cizině velmi vzrostla. Z cizího rozhlasu se sice ozývají štvavé řeči utečenců, ale naši občané nejlépe na své vlastní oči vidí, jak všechna ta zlepšení, která nastala od roku 1948, kdy se vlády v naši vlasti uchopila dělnická třída. Je to teprve druhý rok, ale je už vidět značný rozdíl mezi životem dříve a nyní. Je zde více občanského klidu, ubylo hašteření ve vedení obce, usnesení jsou jednomyslná a přijímána po  důkladných projednáních a diskuzích, aby pro naše občany byla skutečně prospěšná. To se pak odráží v celkové práci a myšlení občanů a naše obec dostává neustále lepší a lepší vzhled. Celý příspěvek

1951

Popis roku :    R.1951 byl rokem dobrým. Jarní deštíky hodně pole zavlažily. Slunné počasí dalo možnost dobře sklidit kvalitní seno i dobrou úrodu obilovin. Také podzim byl pěkný. Urodilo se hodně ovoce, brambory byly velmi pěkné a co hlavního: bylo jich hodně, takže si jich mohl nakoupit i mimo příděl kolik kdo chtěl. Zimní orby byly provedeny včas. Zima byla mírná. Celý příspěvek

1952

Popis roku : Letošní rok byl opět dosti příznivý pro celkovou úrodu. Rolníci dobře sklidili všechnu svou úrodu. Zima byla velmi mírná. Léto bylo pěkné a teplé. I podzim se svým počasím vyznamenal. Přesto však naši zemědělci splnili svou povinnou dodávku státu pouze na 93%.
Místní národní výbor a KSČ i sami zemědělci v závěru roku hodnotí celkový postup zemědělských prací. Zatím co průmysl pracuje již velmi hospodárně a spojuje malé podniky ve větší celky, naše zemědělství, zvláště u nás, pracuje stále na drobných pozemcích, kde není možno uplatnit žádné stroje. Naše strana a pracovníci MNV po celý rok vysvětlují zemědělcům výhody společného hospodaření skloubeného v Jednotném zemědělském družstvu. Naši zemědělci však stále tyto výhody neuznávají. Tedy ani letos přes veškeré vypětí sil funkcionářů pracuje se „po starém“ a zbývají jenom vyhlídky do dalších let.
I v letošním roce přispěli naši občané dobrovolnou prací – bezplatnou – na zlepšení vzhledu naší obce. Patří jim za to dík – dík i funkcionářům KSČ a MNV, kteří nezištně pracovali pro lepší vzhled naší obce – pro větší blahobyt našich občanů. Celý příspěvek

1953

Popis roku – sněhová kalamita : Letošní rok měl letos rozličné počasí. Na začátku roku i na konci byla vcelku mírná zima, napadalo málo sněhu, ale často fičel ostrý severák. Léto pak bylo mokré a mělo značný vliv na celkové výnosy jak u obilovin tak i okopanin.
Dne 8.5. sehráli u nás k oslavě 8.výročí osvobození ochotníci z Myslíku drama J.V.Svobody. Z večera drobně poprchávalo, ale přesto byla dosti pěkná účast. Jak však ale byli návštěvníci překvapeni, když opouštěli ve 22 hodin sál sokolovny, když se museli broditi 40.cm vrstvou sněhu. Tento sníh způsobil nesmírné škody. Vždyť ovocné stromy byly obalené listím a velká většina v plném květu. Občané ihned sice střepávali sníh ze stromů, ale přesto jich hodně polámalo. Také v lesích bylo velmi mnoho polomů. Tento sníh měl veliký vliv na malou úrodu ovoce, kterého letos byl veliký nedostatek. Celý příspěvek

1954

Popis roku : Letošní rok byl mimořádně nepříznivý. Koncem ledna a začátkem února uhodily velmi tuhé mrazy, které dosáhly u školy až -32°C. Tyto mrazy natropily veliké škody na vodovodním potrubí v domech, na ovocných stromech i na polních kulturách. Letní měsíce zase byly velmi deštivé, takže rolníci museli jak seno tak zboží z polí jen „uchytávat“. Výnosy obilovin a později i brambor, protože nemohly být dobře obdělány, byly opravdu mizivé. Také úroda ovoce byla velmi malá. Tento rok byl opravdu rokem velmi špatným. Mnozí občané říkají, že obdobný rok nemá pamětníka. Celý příspěvek

1955

…založení JZD … Celý příspěvek

1956

Popis roku : Ani tento rok nebyl dost příznivý. Leden byl velmi pěkný, mohlo se pracovat i v poli. V únoru však uhodily silné mrazy, které dosáhly až -35°C. Tyto mrazy postihly celou Evropu a vyžádaly si asi 1000 obětí. Stromy začaly pučet až v květnu. Žně i ostatní polní práce se velmi zpozdily. V říjnu opět uhodily první mrazy, takže hodně neposbíraných bramborů pomrzlo. Úroda byla slabší, ovoce málo. Celý příspěvek

1957

Popis roku :  V letošním roce se již počasí umoudřilo. Zima byla velmi mírná a krátká. Již v březnu se sadily brambory. Také léto bylo teplé, ačkoli často pršelo. Déšť měl veliký vliv na pěkné úrody obilovin i brambor. Velmi pěkný podzim dovolil také skliditi pěknou úrodu ovoce, hlavně švestek, které se již po dlouhá léta neurodily.
Proto se naši občané s plným optimismem dívají do příštího roku.
V letošním roce postihla naše okolí silná vichřice, která sice trvala jen několik minut, ale natropila hodně škody. V Kozlovicích a na Myslíku bylo zničeno mnoho obydlí. Z velké části zničila tato vichřice i místecký les, vyvrátila a polámala hodně ovocných stromů v celém širém okolí. Naše obec byla této pohromy ušetřena. Poškozena byla pouze nová krytina na zdejším kostele – tašková, která byla nahražená plechovou. Podobné vichřice není pamětníka. Bolestný byl pohled na zničené lesy, převrácené ovocné stromy i zničená lidská obydlí. Bude trvati snad deset let, než se nahradí škody, které natropila tato několika minutová vichřice.
Místní národní výbor pracoval se stejném složení jak v létech minulých. Ve zbytku roku nedošlo k žádným změnám. Je škoda však, že původní elán poněkud opadl a tak někteří členové MNV nepracovali tak, jak by tato instituce požadovala. Tím také utrpěla výstavba celé naší obce. Snad to byl termín blížících se voleb, který k této nečinnosti přispěl. Hlavní práce tak spočívala na radě MNV a tajemníkovi s.Dominu Bílkovi. Celý příspěvek

1958

Popis roku : Letošní rok navázal opět na tradici předminulých. Zatímco zima byla velmi mírná, jarní měsíce byly studené, časté plískanice znemožňovaly polní práce, jakož i pozdější  deště. Při dozrávání brambor uhodilo zase sucho, takže brambory zaschly.
Výnosy jak zboží tak i brambor byly neobvykle nízké. Také seno i otavy byly velmi slabé. Úroda ovoce v naší obci byla nepatrná. Všichni občané i JZD musí spoléhat na dovoz těchto produktů z jiných krajů, což jistě na pracovní jednotce nepřidá. Celý příspěvek

1959

Popis roku : Letošní rok byl celkově studený. Jarní měsíce a časté pršky pěkně podpořily vzrůst a klasovitost obilovin. Žnové měsíce byly vcelku dobré – až na sklizeň ovsa, jehož zrna na poli dost zůstalo. Bramborům a všem okopaninám však počasí nepřálo. Bylo hodně drobných brambor a vybíraly se již v rukavicích. Úroda ovoce byla průměrná. Bylo dost jablíček a hrušek, ale málo švestek. Zimní měsíce byly vcelku mírné. Celý příspěvek