1951

Popis roku :    R.1951 byl rokem dobrým. Jarní deštíky hodně pole zavlažily. Slunné počasí dalo možnost dobře sklidit kvalitní seno i dobrou úrodu obilovin. Také podzim byl pěkný. Urodilo se hodně ovoce, brambory byly velmi pěkné a co hlavního: bylo jich hodně, takže si jich mohl nakoupit i mimo příděl kolik kdo chtěl. Zimní orby byly provedeny včas. Zima byla mírná.

Složení MNV
Předseda:        Frant.Šimek
Tajemník:        Ondřej Lepík
Účetní:            Jan Bílek, čp.2
Řed.školy:         Emil Najsar
Během roku však MNV doznal určitých změn. Ze zdravot. Důvodů se vzdal funkce předsedy Frant.Šimek. Jednomyslně za něj byl zvolen místopř.MNV s.Bohumír Tomek, horník – důchodce. I mezi členy MNV došlo ke změnám: Do MNV byli doplněni: Jan Vyvial, Vilém Hrabec a Robert Židek, který byl zvolen místopředsedou a zem.referentem. MNV byl dále doplněn o Ed.Bílka, který k nám repatrioval z Argentiny. Pro svůj rozhled byl vybrán jako místní politický tajemník a vyslán do školy pro tyto tajemníky. Ke konci roku vzdal se ještě členství v MNV dlouholetý pracovník Frant.Kupča pro svůj nevalný zdravotní stav. Místo něj byla povolána Jenovefa Míčková.

Práce v obci
Po svém vítězství v únoru r.1948 stala v čele veškerého dění u nás v Metylovicích Komunistická strana Československa. Její vedoucí byli iniciátory všech veřejně prospěšných prací, které se v obci dělaly. Všichni členové KSČ šli vždy příkladem všem občanům.
Z dřívějších prací byl dokončen obecní hřbitov. Dokončeno bylo oplocení i konečná úprava. Dostavěna byla márnice a přímo na hřbitově vyseta zahradní tráva a vysazeny okrasné stromy. Ještě však chybí drobné úpravy – hlavice sloupů apod. – úprava příjezdné cesty a pak cestičky přímo na hřbitově.
Další velikou a záslužnou prací byla oprava cesty vedoucí naší obcí. U této práce projevili velikou iniciativu prof.Josef Luňáček a řed.školy Emil Najsar. V naší obci zmizí prašný povrch vozovky, který nahradí pěkná asfaltová silnice. Přičiněním těchto dvou iniciátorů dostane naše obec daleko pěknější vzhled a hlavně pak přestane naše občany sužovati stálý prach a bláto.
Při opravě této cesty byl také nově postaven most na dolním konci obce, který byl válkou zničen. Při asfaltování povrchu vozovky počítá se také s tím, že firma Pózista, která tuto práci provádí, uválcuje také příjezdnou cestu ke hřbitovu a rovněž vyasfaltuje chodníky na hřbitově.
Další velkou akcí, ve které se pokračovalo, byla přestavba a generální oprava naší školy. Již v minulém roce snažila se ředitelka školy Lidmila Műllerová zlepšit její vzhled. Byl vyměněn krov, střecha dostala jehlanovitý tvar a byla pokryta plechem. V letošním roce, za velké iniciativy ředitele školy Emila Najsara, který nejen sháněl veškerý materiál, ale byl i dobrým organizátorem i pracovníkem. Je samozřejmé, že bez velké pomoci občanů by sám nic nezmohl. Hutníci, kteří pracovali v železárnách Stalingrad v Lískovci, věnovali plech na pokrytí školy. Střechu zase pokryl obětavý Antonín Konečný, který byl tehdy předsedou Sdružení rodičů a přátel školy. Byla vyměněna všechna okna i dvéře v celé budově. I vnitřek doznal značných změn: Spodní chodba byla zvýšena a prkna vyměněna ze teraso. Také zřízeno nové terasové schodiště. Staré záchody byly vyměněny za nové – splachovací a pisoáry. Do všech tříd byl zaveden vodovod s umyvadly. Kolem školy zbourán starý tyčkový plot a postaven nový – rámový. Tak naše škola dostala opravdu velmi pěkný vzhled a stala se chloubou celé naší obce. Bylo by zapotřebí, aby občané ke každé takovéto záslužné práci přistupovali tak jednotně, jak tomu bylo při této akci. A je nutno říci, naši občané jsou si vědomi toho, že společnou prací zkrášlí naši obec.

Úmrtí
Dne 21.června 1951 tragicky zahynul bývalý předseda Místního národního výboru František Šimek. Jako horník sfáral do dolu, ale při důlním neštěstí nahoru již živý nevyjel. Byl zakládajícím členem Místní organizace KSČ. Byl to člověk čestný, nebojácný a neobyčejně pravdomluvný. V obci byl velmi oblíben pro svou přímou povahu, která nesnesla záludnosti. Jako předseda MNV byl iniciátorem i organizátorem mnohých prací, které zkrášlily obec. Sám také vždy přiložil ruku k dílu. Byl také přímým dokončovatelem prací na zdejším hřbitově. Shodou okolnosti byl však také prvním, kdo na něm byl pochován. Ve Frant.Šimkovi ztrácí nejen KSČ svého dobrého a řádného člena, ale i obec vzorného občana.

Komentáře nejsou povoleny.