1952

Popis roku : Letošní rok byl opět dosti příznivý pro celkovou úrodu. Rolníci dobře sklidili všechnu svou úrodu. Zima byla velmi mírná. Léto bylo pěkné a teplé. I podzim se svým počasím vyznamenal. Přesto však naši zemědělci splnili svou povinnou dodávku státu pouze na 93%.
Místní národní výbor a KSČ i sami zemědělci v závěru roku hodnotí celkový postup zemědělských prací. Zatím co průmysl pracuje již velmi hospodárně a spojuje malé podniky ve větší celky, naše zemědělství, zvláště u nás, pracuje stále na drobných pozemcích, kde není možno uplatnit žádné stroje. Naše strana a pracovníci MNV po celý rok vysvětlují zemědělcům výhody společného hospodaření skloubeného v Jednotném zemědělském družstvu. Naši zemědělci však stále tyto výhody neuznávají. Tedy ani letos přes veškeré vypětí sil funkcionářů pracuje se „po starém“ a zbývají jenom vyhlídky do dalších let.
I v letošním roce přispěli naši občané dobrovolnou prací – bezplatnou – na zlepšení vzhledu naší obce. Patří jim za to dík – dík i funkcionářům KSČ a MNV, kteří nezištně pracovali pro lepší vzhled naší obce – pro větší blahobyt našich občanů.

Složení MNV
Vedení obce v tomto roce zůstává nezměněno.
Předseda:    Bohumír Tomek
Místopř.:    Robert Židek
Škol.ref.    Valentin Halata
Polit.taj.:    Eduard Bílek st. /Američan/
Obec.zaměst.    Jan Bílek č.2, Ludmila Míčková, zásobování a Ondřej Lepík, běžná agenda
Změny však nastaly v celkovém složení MNV. Z MNV odešli: Frant.Kupča, Albín Fojtík, Vladimír Šigut /studium/, Vilma Halamová /nemoc/ a Ed.Bílek, který je jmenován pol.tajemníkem. Za ně jsou povoláni: Vavřín Šigut č.358 a Vojtěch Čupa čis.241. Takto složený národní výbor pracoval beze změn po celý rok.

Změny ve vedení školy
Dosavadní ředitel školy byl 1.ledna 1952 odvolán z učitel.povolání a povolán k aktivní vojenské službě jako důstojník. S.Emil Najsar za svůj dvouletý pobyt ve zdejší obci učinil pro ni hodně. Jeho přičiněním byla adaptována škola a cesta přes naši obec dostala bezprašný povrch. Občané želí jeho odchodu a také se s nim upřímně rozloučili. Pro zbývající půlrok přebírá správu školy s.Sylvie Fajkošová, dosud učitelka v místní ozdravovně. Jelikož se však vdává a odchází za svým manželem /Jar.Grygarem/, zprošťuje se místa ředitele dnem 31.července 1952. Ředitelem od 1.srpna 1952 je jmenován s.Jaroslav Ščerba, působící dosud jako ředitel v Prostředních Bludovicích.

Práce v obci
Tento rok se zdál poměrně klidný po stránce všeobecně prospěšné práce. Vždyť za minulá léta – hlavně od r.1948 – bylo toho vystavěno v naší obci opravdu hodně: hřbitov, vodovod, škola, oprava cesty hlavní i obecních. Proto také MNV zrušil pracovní povinnost při těchto pracích. Samozřejmě, že vede v patrnosti i závazky nesplněné. Tento rok ovšem je jen zdánlivě klidným. MNV připravuje další plány pro zlepšení vzhledu naší obce. Tyto plány zahrnují následující výstavbu:
1.adaptace kina
2.zřízení obecní prádelny
3.výstavba kůlny u místní školy
4.adaptace požární zbrojnice
K realizaci tohoto plánu také ihned náš národní výbor přikročil.
Obecní prádelna byla zřízena v garážích bývalé továrničky na zpracování kůží u Silvestra Bílka. Tyto garáže byly přizpůsobeny novému účelu. MNV zakoupil velkou pračku se ždímačkou, provedl dokonalou kanalizaci a v tomto roku je uvedl do chodu. Vedením této prádelny byla pověřena s.Aloisie Bílková. Tato se opravdu dobře o ní starala i nadále stará. Občané si opravdu nové zařízení pochvalují.
V poslední době v naší obci polevila divadelní činnost. Naše kino, které promítá v místní sokolovně své filmy, dopřává našim občanům často jediné rozptýlení po práci. Má však dosud nevyhovující přístroje i kabinu, která byla na severní straně sokolovny. Místní národní výbor doporučil vestavět promítací kabinu do stávajícího jeviště. K této práci bylo také ihned přikročeno. Do nové kabiny byly instalovány nové promítací přístroje, byla zavedena voda a nové elekt. Vedení. U té příležitosti bylo zavedeno elektr. Vedení i na stávající jeviště – i když zmenšené – v sokolovně. Filmy mohou nyní technici – Mojm.Židek a Lum.Blažej – promítati bez přestávky a to jistě naši diváci přivítají s povděkem.
U adaptované škol.budovy stojí ještě stará dřevěná kůlna, která škole kazí její pěkný vzhled. Proto MNV schválil návrh ředitele školy a pro příští rok naplánoval výstavbu nové kůlny.
Požární sbor po období určitého přerušení práce se znovu hlásí ke svým povinnostem. Jeho stánek však již nevyhovuje. Proto MNV se zabývá celkovou přestavbou místní zbrojnice. Povolil vypracování dokumentace a počáteční zajišťování materiálu. Prací s tímto spojených ujal se účetní MNV a pokladník pož.sboru s.Jan Bílek čp.2.
V letošním roce byl také zhruba opraven zdejší kostel. Dostal novou omítku i nástřik venkovní. Ve vnitřku se prováděla obnova maleb i nové malby. Sjednaní malíři – „kostelní umělci“ však byli v práci značně liknaví. Uměleckých prací se pak ujal prof.Jos.Luňáček, který svou důsledností dovedl strhnouti tyto pracovníky a práci v termínu dokončit.

Spolkový život
V naší obci je značný spolkový život. Celkovou činnost řídí vedoucí složka v našem státě, tj.KSČ. Zajímá se o všechny obory činnosti a radí i pomáhá tam, kde  je toho zapotřebí.
Jejím hlavním pomocníkem je Místní výbor Národní fronty, který pravidelně svolává předsedy jedntol.složek, aby si zkoordinovali své plány i podniky. Tento výbor také dával politickou směrnici k další činnosti složek.
Dalším pomocníkem je i Osvětová beseda, která zase sdružuje kulturní referenty. Tato opět dává kulturní náplň a řídí po této stránce život v jednotl. složkách .
Z dalších organizací vyvíjí velmi dobrou činnost Československý svaz mládeže, který dobře spolupracuje s místním Sokolem. ČSK se stará o politický a uvědomělý postoj naší mládeže k dalšímu vývoji naší společnosti. Sokol se opět stará o upevnění tělesného zdraví.
Po nedlouhé stagnaci hlásí se také k životu i Dobrovolný hasičský sbor. Tento spolek má dalekosáhlou činnost. Výboru se podařilo oživit jak cvičení, tak i pravidelné schůzky. Do svých řad získali nové členy a jsou zde všechny předpoklady k další práci.
Do osvětové práce se zapojily i děti místní školy. Provedly několik zdařilých besídek, z nichž hlavně nutno jmenovati oslav Velké říjnové socialistické republiky.
Z ostatních si dobře vedou: Svaz protifašistických bojovníků, Lidová myslivecká společnost a Sdružení rodičů a přátel školy.

Komentáře nejsou povoleny.