1958

Popis roku : Letošní rok navázal opět na tradici předminulých. Zatímco zima byla velmi mírná, jarní měsíce byly studené, časté plískanice znemožňovaly polní práce, jakož i pozdější  deště. Při dozrávání brambor uhodilo zase sucho, takže brambory zaschly.
Výnosy jak zboží tak i brambor byly neobvykle nízké. Také seno i otavy byly velmi slabé. Úroda ovoce v naší obci byla nepatrná. Všichni občané i JZD musí spoléhat na dovoz těchto produktů z jiných krajů, což jistě na pracovní jednotce nepřidá.
Složení MNV – změny
Z počátku roku pracoval MNV beze změny. V podzimních měsících však onemocněl předseda MNV s.František Svoboda. Po dobu jeho nemoci jej střídavě zastupovali místopř.s.Boh.Karas a člen MNV s.Bohumír Tomek.
V červenci t.r. náhle a nečekaně zemřel člen MNV Jaroslav Lanča – srdeční slabost. Druhý člen MNV Ladislav Šigut byl povolán při svém zaměstnání mimo naši vlast – do Budapešti – kam se také s celou rodinou přestěhoval. Proto musely u nás proběhnout doplňovací volby. Místo nich byli navrženi a zvoleni Miloslav Merta /Sokol/ a Věnomír Merta /KSČ/.
Oba obdrželi 99,6% všech hlasů. Tento národní výbor pak pracoval po celý rok.

Práce MNV a JZD
Místní národní výbor i výbor vesnické organizace KSČ se ve svých schůzích povětšinou zabýval upevněním našeho JZD. Jeho hospodaření zatím nebylo valné. Nedostatek členů, malá půdní základna a v neposlední řadě také slabá organizace práce zapříčinily, že nebyla zdaleka dosažena plánovaná jednotka 8Kčs. Na zálohách se vyplácelo 4Kčs. Když však byla ukončena bilance za hospodářský rok, vycházelo  na jednotku pouze 0,52Kčs. Funkcionářům JZD dalo hodně práce, než sehnali úvěr na dokrytí alespoň vyplácených záloh.
V srpnu a září 1958 znovu proběhly pohovory se zemědělci o vstupu do JZD. Byly opět vytvořeny dvě komise, které zasedaly na MNV odpoledne až dlouho do noci. Tam si volali jednotlivé zemědělce a přesvědčovali je o tomto výhodnějším hospodaření. Tato akce se tentokrát setkala s pěkným úspěchem. Velká většina zemědělců uznala tyto výhody a do JZD vstoupila. S rostlinnou výrobou přistupují od 1.října 1958, to je se vším polem. K tomu dni také dali do družstva své vnosy osiva a sadby. Se živočišnou výrobou vstoupí pak k 1.květnu 1959.
Po celý rok pokračovala také stavba kravína. Tato stavba však stále trpěla nedostatkem pracovních sil. Pracovali tam povětšinou jen důchodci. Zednické práce provádějí vedoucí Karel Rohel a Alois Vychodil . Hodně musely vypomáhat brigády jak funkcionářů tak i občanů. V letošním roce dostala se stavba pod střechu. Začaly vnitřní úpravy a elektor.instalace. Zvláště druhá práce zaostávala, takže práce nebyla  v termínu dokončena. Do kravína byl také letos zaveden vodovod, namontovány automatické napáječky a dokončena močůvková jímka. OSP ve Frýdku namontoval také drážku pro vyvážení hnoje a dovážení krmiv.
Na hospodaření JZD mělo také veliký vliv počasí. V letošním roce byly u hlavních plodin tyto výsledky:
Oseto v ha                hektar.výnosy
Plodina            plán    skutečnost            plán     skutečnost
Pšenice ozimá            20    20                16    14
Pšenice jarní            15    15                15    12,9
Žito                25    25                15    14,95
Ječmen            4    5,4                16    16
Oves                55    56,25                15    11,90
Řepa                6    5                400    150
Brambory            26    26                125    49,50
Kukuřice /na siláž/        7,2    7,2                400    350
Len stonky            6    6                20    23
Len semeno            6    6                3    3,5
Pohanka            5    5                3    2,5
Louky                    117                    30

Jak je patrno z této tabulky, nedosáhla skutečnost ve výnosu ve velké většině plánu. U brambor a řepy mohl být výnos vyšší, ale tyto kultury byly vlivem počasí hodně zanedbány a tím i zapleveleny. Toto se nutně muselo odrazit  na výnosech a později také na výši pracovní jednotky.
Ihned na podzim utvořilo představenstvo JZD podrobný osevní postup. Neočekává se, že i v příštím roce bude hospodaření lepší, jelikož půda, se kterou zemědělci vstupovali do družstva je různorodá, jak po stránce vyhnojení, tak i po stránce předkultur. K těmto těžkostem představenstvo přihlíželo a podle toho také řídilo osevní postupy.
Místní národní výbor přistoupil také k zlepšování služeb našich občanů. Zřídil u Místního národního  výboru Místní hospodářství, které ulehčuje obyvatelstvu obstarávání pracovních sil i materiálu. Tímto zařízením se má také zabránit nežádoucímu „fušerství“. Zatím je zřízena u MH jen zednická profese.
Z veřejných budov nebyly letos opravovány žádné. Jen byly vylepšován obecní cesty, hlavně k novému kravínu, kde se stále dováží materiál. Byla také opravena cesta na Pajurkovice a pak na dolním konci.

Kulturní život
Letošní počasí nepřálo ani celkovému kulturnímu životu. Účast na přednáškách byla velmi malá. Bylo uspořádáno celkem 23 přednášek s průměrnou účastí 12 návštěvníků. I v letošním roce vedl prim ČsČK se svými 7 zdravotními přednáškami.
Osvětová beseda připravila velmi pěknou přednášku na téma „Nové nemocenské pojištění“. Od 1.1.1957 jest totiž zavedeno nové pojištění. Nemocný může dosáhnout až 90% dávek nemocenské ze svého výdělku. Jelikož se však našli i takoví, kteří nemoc předstírají, vydala vláda přísnější nařízení. S tímto pak byli naši občané seznámeni na této přednášce. Účast 32 občanů.
Jako každým rokem, tak i letos byly oslaveny všechno dny celostátního významu.
Dne 23.února bylo oslaveno 10. výročí Únorových událostí v obec.hostinci. Slavnostní projev měl předseda VO KSČ s.Josef Kabuďa. Kulturní program připravili učitelé s dětmi.
8.března byl oslaven MDŽ v sokolovně. Zde spolu se školkou a školou účinkovali i mladí harmonikáři, které pod OB vede s.František Tauchman a mladí houslisté, pod vedením Teodora Liberdy z Frýdlantu. Oba dva jmenovaní starají se tak o muzikantský dorost v naší obci. Že je to práce více než záslužná, o tom nelze pochybovat.
1.května vyšel od nás, jako obvykle, průvod do Palkovic. I přes značně nepříznivé a studené počasí se jej zúčastnilo 268 občanů. Tentokrát nás vedla hudba Oldřich Bílka, jelikož hudba OB-ved.Tajchman, byla oddisponována do okresního města Frýdku Místku. I toto svědčí o kvalitě naší hudby.
Dny osvobození naší obce i celé vlasti byly u nás letos pěkně provedeny. 8.5. byl lampiónový průvod vesnicí. 9.5. pak byla na MNV vzpomínka na umučené a padlé v době okupace. Před obecním koncertovala hudba OB. Za zvuků smutečních pochodů položili zástupci MNV, strany, složek a občanů věnec na hroby padlých a k pomníku. Po oba dva dny hrál divadel.kroužek Miloše Čupy u THJ Sokol Hašlerovu operetu: Podskalák. Opereta byla velmi pečlivě připravena a také doznala zaslouženého úspěchu. Byla také opakována v sousední Lhotce s nemenším úspěchem.
41.výročí VŘSR bylo oslaveno 17.listopadu v sokolovně. Při této příležitosti vykonali slib pionýři – čekatelé. Slavnostní projev měl Věnomír Merta, kult.program připravila škola spolu s mladými harmonikáři a houslisty.
Div.kroužek M.Čupy nacvičil během roku ještě jednu veselohru Třetí zvonění. Ochotníci ji hráli po oba vánoční svátky. I tato hra měla pěkný úspěch. Naši herci ji sehráli ještě ve Lhotce. Po kulturní stránce se opravdu mohli naši občané vyžít, připočteme-li k těmto akcím ještě 12 lidových tanečních zábav, jednu estrádu JZD, kulturní odpoledne poesie a hudby a pak 3 zájezdy do ostravského divadla Jiřího Myrona. JZD uspořádalo mimo to zájezd do vzorných družstev na Moravě, kde se družstevníci poučili o vedení i práci v nich.
Všechny tyto akce byly velmi prospěšné pro celkový kulturní růst všech našich občanů i účinkujících samotných.

Různé
Naši požárníci se opravdu činí. Jejich žáci i muži se stali opět přeborníky okresu. V letošním roce obě tyto složky zvítězily v požárnických disciplinách /požár.útok, štafetový běh a teorie/ v meziokresních přeborech. Jako odměnu za pečlivé cvičení a přípravu přidělil jim ONV nové požární vozidlo Tatra 805 s kompletním vybavením. Veškeré tyto stroje, hadice i nářadí dostali požárníci do opatrování zdarma. Aby bylo možno vůz umístit v garáži, museli požárníci snížit podlahu garáže o 20 cm. Tuto práci si provedli požárníci sami. Tak je opět o bezpečnost v naší obci postaráno.

Komentáře nejsou povoleny.