1959

Popis roku : Letošní rok byl celkově studený. Jarní měsíce a časté pršky pěkně podpořily vzrůst a klasovitost obilovin. Žnové měsíce byly vcelku dobré – až na sklizeň ovsa, jehož zrna na poli dost zůstalo. Bramborům a všem okopaninám však počasí nepřálo. Bylo hodně drobných brambor a vybíraly se již v rukavicích. Úroda ovoce byla průměrná. Bylo dost jablíček a hrušek, ale málo švestek. Zimní měsíce byly vcelku mírné.

Složení MNV
V jarním měsících t.r. vzdal se funkce předsedy MNV s.František Svoboda. Vykonávání této funkce nedovolil mu jeho zdravotní stav i drobné rozmíšky s členy MNV. Jeho funkci přebírá Bohumír Karas, poštmistr v.v. S.Karas letošním rokem odchází do důchodu, jelikož jeho zdravotní stav je vážný. Jako poštmistr pracoval v naší obci od r. 1939, kdy se přistěhoval z okupovaného Slezska. Dosud je činným v mnoha korporacích. Jako předseda vede místní Sokol a Lidovou mysliveckou společnost. Je členem výboru KSČ, vedoucím kina a nyní přebírá funkci předseda MNV. S.Karas se nikdy nebál žádné práce. Pros svou poctivost a společenské chování i úslužnost získal si velké obliby u všech našich občanů. Zůstává však nadále u nás – bydlí na poště – a zůstává i nadále agilním pracovníkem v obci.
Místní hospodářství u MNV se dále rozvíjí. MNV proto přijalo účetní na 4hod.denně. stává se jí Božena Ščerbová. MH má nyní tyto profese: klempířství, stolařství, holičství, elektrikářství a bičařství. Za letošní rok odvedlo do pokladny MNV přes 6000Kčs čistého zisku, které se převádějí do doplňkového rozpočtu MNV.

Práce MNV, JZD
Různá pravomoc stále více přechází z nadřízených složek na Místní národní výbor. Jsou totiž také některé věci trestní  a zásobovatelské. K zásobování nutně potřebuje MNV své skladiště, které by také upotřebilo i Míst.hospodářství. Proto MNV přistupuje v letošním roku k jeho stavbě. Stavba se provádí za obecním hostincem /čp.226/. současně se vybuduje u ní nová prádelna a mandlovna. V prvním poschodí bude mít byl okrskář VB, úřadovnu VB a dvě kanceláře buď pro MNV nebo pro JZD. V letošním roce byly vykopány základy a zabetonovány.
Vlivem iniciativy správce místní dětské ozdravovny Josefa Kabudi začalo se se stavbou nové budovy, která má býti školou při SDO. Obě práce- skladiště i škola staví se v akci „Z“ /zvelebování obce/. I zde se letos vykopaly základy a byl dovezen různý materiál. Tato stavba však pohltila hodně finančních prostředků, takže se na další stavby v této akci přímo sloužící obci již nedostalo.
V letošním roce byla také dobourána zeď kolem starého hřbitova. Kámen byl upotřeben na opravu cest na Pajurkovice, kolem požární zbrojírny a na dolním konci. Tato zeď se nahražuje současně drátěným plotem.
Kolem zbrojnice byl potok sveden do 1metrového potrubí. Toto potrubí je protaženo až k Al.Kellerovi. Také se pokračuje v zakrytí potoka od Jana Bebčáka po Mir.Horáka. Potok, který dříve šel uprostřed naší vesnice, pomalu mizí a cesta dostáv širší povrch a obec sama pěknější vzhled.
I v letošním roce bylo v popředí zájmu MNV i VO KSČ upevnění i hospodaření Jednotného zemědělského družstva. Jak již bylo řečeno v min.roce, většina rolníků vstoupila do JZD s rostl.výrobou. V únoru, březnu a dubnu byla dokončena stavba kravína. Koncem dubna a začátkem května dali rolními své dojnice k společnému chovu do kravína. Kravín se tak naplnil 96 kusy hovězího dobytka. Je samozřejmé, že tam nebyl ustájen veškerý skot. Tento ještě zůstává ve stájích u některých rolníků. Ztěžuje to zatím kontrolu jak dojivosti tak i krmení, ale dokud nebude postaven další kravín, není zatím vyhnutí.
Na výroční schůzi JZD byl zvolen předsedou JZD s.Rudolf Pešl. Tento se později své funkce vzdal. Předsedou byl pak zvolen výkonný zemědělec Josef Kubala. Letošní hospodaření bylo již značně lepší. Pracovní jednotka byla udržena na plánované výši, tj. 10Kčs. Jako zálohu dostávali zemědělci 8Kčs na 1PJ. 2Kčs byly pak dopláceny při vyúčtování. Na každou PJ dostávali zemědělci také naturálie /zboží/ ve stanovené výši. Mimo to mají zemědělci záhumenky o výměře 1ha, někde i více. Chovají si na něm svůj dobytek. Hospodaření družstva se tedy vyvíjí dobře. Také letošní počasí přálo,  i když opět v době žní pršelo, ale tento déšť neměl vliv na výnosy obilí, jedině na sklizeň brambor. Hospodaření je patrno s násl.tabulky.

Oseto        výnos po 1ha            dodávka
Plodina-druh        plán ha        skut    plán q    skutečnost    předpis q    dodáno q
Pšenice ozimá        20        20    16,4    16,9        –        –
Pšenice jarní        5        5
Žito            25        25    17    20,9        90        211
Ječmen        5,4        5,4    14    14,8
Oves            40        40    15    13,8        45
Řepa            5        5    350    125
Brambory        26        26    120    64        1000        652
Kukuřice /siláž/    10        16    400    150
Len stonky        6        6    24    32        144        204
Len semeno        6        6    4    2        24        12
Pohanka                10        2
Mléko            160 000 l                    160 000 l     158 000 l
Vejce                                    40 000ks    68 515 ks
Maso hovězí                                270         270,6
Maso vepřové                                73        118,2

I přes nepřízeň počasí, které nepřálo hlavně vykopávce brambor, snažili se družstevníci svou práci zdolati včas. Pomohly jim k tomu i četné brigády patronátního závodu – učni ze železáren Stalingrad a členové místních složek, kteří obsazovali povětšině noční výmlaty. Přesto však při hodnocení bylo konstatováno, že pracovní morálka mohla být lepší.
Po stavební stránce také družstevníci rozšířili své objekty. U kravína postavili prozatímní kůlnu pro slámu i stroje. Je stavěna tak, že se dá později rozšířit. Ze stodoly na statku Křítkových /Šigutová/ zřídili družstevníci sýpku. O obě stavby se přičinila stavební četa vedena Rudolfem Konečným /Liberda, Kvirin Halata aj./
Představenstvo nezapomínalo rozšířit svůj strojový park. Letos poprvé mlátila u nás velká mlátička MAR 90 s dieslovým motorem. Přibyly ke starému 2 nové traktory Zetor 25A, dva obilné samovazy, nakládač hnoje, pluhy a jiné drobné nářadí. Družstvo začíná dobře hospodařit. Zlepší-li se ještě pracovní morálka i organizace práce, budou zde všechny předpoklady pro dobré hospodaření.

Kulturní život
V letošním roce si naši občané opravdu nemohli stěžovat na malý kulturní život v naší obci.
Po stránce přednáškové zůstali jsme sice pozadu oproti minulým létům. Celkem bylo 17 přednášek, na nichž byla průměrná účast 32 občanů. Celkem bylo uspořádáno 42 podniků – včetně lidových tanečních zábav. Nyní jejich stručný popis.
Dne 12.února 1959 slavila naše obec svůj kulturní svátek. Dramatický kroužek Miloše Čupy u TJ Sokol sehrál poprvé v historii naší obce operu. Byla jí Viléma Blodka „V studni“. Tuto jednoaktovou operu nacvičili: režie Jar.Ščerba a Jan Bílek. Zpěvy: inž.Otakar Bílek. Orchestr: František Tauchman. Výprava Jan Bílek /od Antonie/, Jar.Ščerba a Karel Kožuch. Osvětlení Břetislav Koval. Nacvičení této opery trvalo deset měsíců. Jak zpěváci, tak hudebníci byli místní občané. Přizváni do orchestru byli: s.Horyl – první housle, s.Novák z Místku – čelo a s.Květný – hoboj. Tyto speciální nástroje u nás nejsou obsazeny. S.Horyl – ředitel školy v Lískovci u Frýdku si přišel zahrát ze své osobní záliby. Sólové party zpívali:
Lidunka: Dagmar Němcová, roz.Koubková, učitelka
Veruna: Štěpánka Bílková, učitelka v.v.
Vojtěch: Josef Bílek /od Polky/ nadpor.SNB
Janek: Jan Bílek /od Antonie/ dělník
Před operou – jako na vyplnění celovečerního programu sehráli ochotníci téhož spolku Jana Nerudy: Prodaná láska – jednoaktovku. Tato opera překročila rámec naší obce. Byli se na ní podívat zástupci okresu s.Horák, Dűttlerová a Holečková, kteří se vyjádřili více než pochvalně. Také zástupci Krajského výboru a ostravského rozhlasu nešetřili pochvalami. Ostravská rozhlasová stanice již před premiérou vysílala relaci natočenou s organisátory této opery. Celkem účinkovali 48 zpěváků a 27 hudebníků. Toto byla akce, jaká dosud neměla obdoby v historii naší obce a jaká snad dlouho zase se neukáže na našem sokolském jevišti.
Toto však nebyl jediný úspěch našich ochotníků. V říjnu sehrál tento dramatický kroužek drama Aloise Jiráska: Otec. Na vánoce 1959 pak sehráli ochotníci operetu Karla Hašlera: Perly panny Serafínky. Zde opět účinkoval sbor z opery a hudba OB, kterou vedl František Tauchman. Obě hry byly sehrány také v sousední Lhotce s plným úspěchem.
Mimo tato divadla vzpomínali občané i další významné dny. Svátek našich žen byl oslaven později pro epidemii planých neštovic a spály mezi dětmi až 12.dubna, kdy děti místní školy sehrály na jevišti v sokolovně pohádku B.Němcové: moudrý zlatník.
První máj byl oslaven průvodem do Palkovic. Zúčastnilo se ho 389 občanů včetně dětí.
14.června předvedl místní Sokol a školní děti ukázky cvičení II.celostátní spartakiády. I dorostenky našeho Sokola, které však navštěvují školy v Palkovicích a ve Frýdlantě, předvedly cvičení s červenými míčky a s elastickými kruhy.
Oslava VŘSR byla oslavena 15.listopadu v sokolovně zdařilou besídkou školních dětí za účinkování mladých harmonikářů a houslistů.

Komentáře nejsou povoleny.