1960

Povaha roku : Rok pro úrodu byl vcelku příznivý. Zima byla velmi mírná, léto teplé se stálým počasím. Na jaře dost zapršelo, takže plodiny se dobře rozvinuly. Místní národní výbor pracoval ve stejném složení jako min.roku. S.Karas, ač nezvolen, zastupoval předsedu Místního národního výboru. Přes své otřesené zdraví vede národní výbor spolehlivě. Radí se se svými spolupracovníky jak zlepšit ještě více situaci v naší obci.
Hlavním úkolem MNV i stran.organizace bylo zabezpečení a provedení voleb do národních výborů. Proto také první stať letošního roku bude se zabývati volbami:

Volby do MNV
Dne 12.6.1960 přistoupili občané naší obce k volební urně, aby si zvolili své nové zástupce. Organizace voleb byla stejná, jako u voleb minulých. Naše obec však nyní je rozdělena na 27 obvodů, takže na jednoho poslance připadne malý počet obyvatel a tím se zlepší také osobní styk. Do volebních seznamů bylo celkem zapsáno 1151 voličů. Voleb se zúčastnilo 1144 voličů, kteří své hlasy odevzdali těmto poslancům:
Obvod        Jméno a příjmení        funkce
1.        Břetislav Vlček        předs.stav.komise
2.        Jan Merta            člen kult.komise
3.        Marie Rypková        člen sociál.komise
4.        Jaroslav Wozniak        člen bezpeč.komise
5.        Boleslav Lipák         člen bytové komise
6.        Mojmír Mužný        člen rady
7.        Božena Trčková
8.        Jan Klímek             předseda bezpečnost.komise
9.         Leopold Šigut            předs.finanční komise a člen rady
10.        Stanislav Pelant        tajemník a člen rady
11.        Jan Pitucha            předs.míst.hospodářství a člen rady
12.         Jan Bebčák             člen staveb.komise
13.         Jiřina Juřicová            člen zeměděl. Komise
14.        František Šlajer        člen zemědíl.komise
15.        Bohumír Karas        člen financ.komise a člen rady
16.         Jarmila Halamová        před.sociální komise a člen rady
17.         Ludmila Šigutová        člen zeměděl.komise
18.        Domin Bílek
19.         Josef Němec            člen stavební komise
20.        Břetislav Bača            předseda MNV
21.        Libor Bílek             člen stavební komise
22.        Stanislav Štěpanda        člen bezpeč.komise
23.         Josef Luňáček         předs.školské a kult.komise a člen rady
24.         Bohumír Tomek
25.         Anežka Burdová
26.         Barbora Bílková        člen škol.a kult.komise
27.         Cyril Habrnál             člen finanční komise
Rada MNV se scházela pravidelně každý týden v pátek, zatímco plénum pravidelně jednou měsíčně.

Práce MNV a JZD
Starý NV po dobu svého působení a nový po své volbě snažil se stále zlepšovati vzhled naší obce.
Za obecním hostincem stále pokračuje stavba obecní prádelny a skladiště s bytem v prvním poschodí. Pro značné finanční těžkosti však postupuje velmi pomalu. Letos dostává se sice na rovinu, ale zimu přečkala odkrytá. MNV zakoupil také nové stroje do prádelny, které však dosud není možno instalovati. Hodně pomohli také pracovníci Nové hutě Kl.Gottwalda pod vedením Libora Bílka. Po svých směnách zhotovili zdarma vrata do skladiště. Odpracovali také jednu  8hodinovou směnu na této stavbě pouze za pohoštění.
Z dalších prací pokračuje stavba školy u místní ozdravovny, také v akci „Z“. Tato stavba pokračuje rychleji. V letošním roce dostává kovový krov a střecha je přikrytá plechem.
V květnu t.r. začalo se s opravou věže místního kostela. Touto prací byl pověřen Jaroslav Pandur z Bruzovic. Ten ale provedl jen demontáž kříže a malé cibulovité koule. Pak od práce odešel. Opravu pak dokončili Emil Závodný a Karel Urbančík. E.Závodný zhotovil novou cibulovitou báň  z měděn.plechu a K.Urbančík prováděl nátěry. Stará báň byla již totiž hodně prorezivělá. Při demontáži báně objevili v ní pracovníci kovovou krabičku, ve které byly uloženy spisy o posledních opravách. Spis o opravě v r. 1781 se v originále nezachoval. Byl však pečlivě přepsán tehdejším nadučitelem Josefem Buchtou v r.1869, kdy tato báň byla posledně opravována. V krabici byly také staré mince z r.1781 i z r.1869. Fotokopie těchto listin jsou přiloženy.
Zdejší občan – Ludvík Mužný – sepsal listinu z doby přítomné, která s oběma předešlými byla dána do láhve a neprodyšně zapečetěna. Do druhé láhve, taktéž opatřené, vložili pracovníci noviny, fotografie dnešních Metylovic a jak bývalé staré mince, tak i nynější platné mince:
1ks    1hal.
1ks    3hal.
1ks    5hal.
1ks    10hal.
1ks    25hal.
1ks    1Kčs
I fotokopie tohoto zápisu je přiložena pro paměť dalším pokolením. Fotokopie zhotovil Rudolf Vyvial zpod školy.
V letošním roce byla zrušena místní sňatková místnost, která byla dosud ve škole. Sňatková místnost i s celou matrikou byla převedena do Frýdlantu n.O. na Městský národní výbor.
MNV nezapomínal ani na opravu cest. Hlavní zájem byl upřen na cestu v Pasekách, kde byly navezeny roury, občané však sami neprojevili dostatečnou iniciativu, takže ani tentokrát nebyla cesta opravena.
Kolem starého hřbitova byl natažen nový drátěný plot, který mu dává daleko lepší vzhled, než bývalá stará, otřískaná kamenná zeď. Kámen z této zdi byl dobře použit na opravu obecních cest.
I v letošním roce vedl družstvo rolník Josef Kubala. Plánovaná pracovní jednotka 15Kčs nebyla dodržena. Vyplácelo se pouze 12Kčs a 1Kčs v naturáliích. Nedodržení bylo zapříčiněno hynutím prasnic, překročením počtu prac.jednotek a pak také slabou organizací práce.
K zlepšení živočišné výroby byla letos zřízena odchovna telat na hluboké podestýlce. I půda byla částečně zlepšena, hlavně odvodněním. V podzimních měsících začalo se s meliorací některých pozemků za obcí – na Křístkovém a Fojtíkovém /zadky/. Také některé louky byly přeorány a přihnojeny.
Ze strojů byl přikoupen nový traktor Zetor Super a získáno starší nákladní auto GMC. Zakoupeny byly i ventilátory na dosoušení sena, ale tyto nebyly letos instalovány. Dále byla zakoupena velká mláticí souprava MAR90 s velkým dieslovým motorem.
Průměrný stav dojnic byl 114 ks. Patronátním závodem byl Učňovský domov při železárnách Stalingrad. Po celý rok učni našemu JZD hodně pomáhali. Bylo to zapotřebí hlavně o žních a vykopávce brambor. Žním počasí vcelku přálo. Vykopávku brambor však zdržel častý déšť. Při žních hodně pomáhali také členové složek Národní fronty, hlavně organizováním nočních výmlatků.

Kulturní život
Již tradičně u nás oslavují se památné dny. Jedním z prvních je to vždy Mezinárodní den žen. Děti z místní školy spolu s mateřskou školkou provedly pěkné pásmo s besídkou, kterou sledovalo před 150 maminek.
První máj oslavili jsme poprvé po dlouhé době opět ve Frýdlantě n.O. Tohoto průvodu se zúčastnilo 376 občanů.
Na paměť osvobození naší obce přešel naší obcí lampiónový průvod z dol.konce k pomníku padlých, kde na osvobození i všech obětí vzpomněl prof.Jos.Luňáček. Bylo to 5.května.
9.května pak zástupci obce položili kytice a věnce k pomníku padlých a na hroby umučených občanů. Večer pak občané shlédli opět operu „V studni“ a literární pásmo, zaměřené k našemu osvobození. Oslavy byly zvlášť radostné, protože se oslavovalo 15.výročí našeho osvobození.
V listopadu oslavili naši občané 43.výročí Velké říjnové revoluce. Oslava byla v sokolovně, program připravily děti. S oslavou bylo spojeno také šátkování pionýrů.
Českoslov.svaz mládeže pod vedením div.kroužku M.Čupy sehrál velmi pěknou divadelní hru: „Sylva“. Tuto hru opakoval také ve Lhotce a v Místku. Okresní porota provedení hry velmi pochválila.

Z naší školy
Naše škola dostala při reorganizaci nový název: Základní devítiletá škola s 1.-5.ročníkem. Ředitelem je Jaroslav Ščerba, který zde působí 8 let. Předtím působil v Prostř.Bludovicích. Na škole dále jako učitelé působí: Jan Hrnčárek, Viktorie Haluzíková, Zdenka Cignová a Anežka Židková. Školu navštěvovalo celkem 110 dětí, z toho 58 děvčat. S.A.Židková však po mateřské dovolené nenastoupila, takže byla spojena II. a IV.třída, kterou společně vyučoval Jan Hrnčířek.
Naše škola se snažila co nejvíce přispět ke kulturnímu a společenskému životu. Žáci provedli celkem 4 besídky při různých oslavách, dále dětský ples se scénkou „Chytrá královna“, která byla zpracována zdejšími učiteli a uskutečnila dětské radovánky. Sdružení rodičů a přátel školy rovněž pracovalo dobře. Jejím předsedou byl Vavřín Lepík.

Komentáře nejsou povoleny.