1961 (první člověk ve vesmíru)

Tento rok začal opravdu pěkně. Na začátku byla mírná zima, jaro bylo statečně mokré a tak i úroda dobře vzrostala. Léto bylo teplé a stálé počasí umožnilo dobrou sklizeň. Konec roku byl deštivý a nevlídný byl celkem bez sněhu, pouze se sněhovými přeháňkami. Tento pěkný rok také přinesl pěknou úrodu, o které budu psát dále.

Složení MNV
Místní národní výbor pracoval z počátku ve stejném složení jak v minulém roce. Administrativní zaměstnankyní je Milada Bílková. Účetnictví vede Jan Bílek č.2 a účetní Místního hospodářství je Božena Ščerbová.Změna však nastala ve složení MNV. Dne 24.listopadu vzdal se své funkce tajemník MNV s.Stan.Pelant. Byla to opravdu škoda, protože to byl člověk agilní, který velmi dobře pro obec pracoval. Avšak jeho rodinný život nebyl bez kazů a tak musel odejít z této veřejné funkce. Znovu podotýkám, že jeho odchodu želeli všichni členové MNV i zaměstnanci. Zastáváním této funkce byl zatím pověřen osvědčený pracovník MNV, člen rady, poštmistr v.v. s.Bohumír Karas, do doby, kdy budou vypsány nové, doplňující volby v obv.10.
Na svých zasedáních projednával výbor povětšině otázku zemědělskou. Nespouštěl však ze zřetele otázky jiné, jako kulturní, veřejnoprávní a stavební. MNV pracoval kolektivně, to znamená, že o všech důležitých věcech radil společně a také společně vydával svá usnesení.

Sčítání lidu
Nejdůležitější prací bylo však sčítání lidu. Hlavním sčítacím komisařem byl MNV jmenován prof.Jos.Luňáček, jemuž také podléhala sousední Lhotka. Naše obec byla rozdělena na 3 úseky. 1.úsek sčítával Jan Bílek /od Antonie/, druhý Jar.Ščerba, zd.ředitel školy a třetí Leopold Čupa, který se během tohoto roku  přestěhoval do Frýdlantu n.O./. Výsledky sčítání jsou následující:
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu            1771
Z toho muži                                821
Ženy                                880
Z těchto trvale přihlášených bydlí přechodně jinde            104
Zde k dočasnému pobytu přihlášeno                    19
Počet rod.domků, zem.usedlostí a činž.domů            367
Počet ubytovacích zařízení, neobytných budov a provis.staveb    24
Počet bytů trvale obydlených                        439
Počet bytů občas obydlených                     5
Počet bytů neobydlených                        4
Obytná plocha celkem                        15 534m2
Na jednoho obyvatele připadne asi                    9,1m2
Z bytů trvale obydlených má:    jen obytnou kuchyni        19bytů
Jen garsoniéru            2byty
Kuchyň a 1 pokoj        153 bytů
Kuchyň a 2 pokoje        154 bytů
Kuchyň a 3 pokoje        73bytů
Kuchyň a 4 pokoje        26bytů
Kuchyň a 5 a více         12bytů
S tímto sčítáním byla dosti úmorná práce, která proběhla v jenom týdnu. Majitelé domů, či bytů byli samotni zodpovědni za přesné vyplnění formulářů. Tyto formuláře však byly tak složité, že je museli vyplňovat z 90% sami komisaři. Vyplnění jednoho formuláře trvalo asi v průměru 2 hodiny. Sčítání lidu bylo provedeno podle stavu ke dni 1.března 1961.

Práce v obci
Hlavní zřetel byl upřen na dostavbu obecního skladiště a pračky. Stavba hlavně v podzimních měsících dostala se pod střechu  a byla přikryta. Hlavní zásluhu na tom, že práce pokročila dopředu má stavební komise a por.SNB s.Josef Oprštěný, který této stavbě obětoval každou volnou chvíli. V příštím roce totiž chce se nastěhovat do služebního bytu, který je pro něj rezervován v 1.patře. Tato budova se staví v akci „Z“.
Letošním rokem byla stavba nové školy u místní ozdravovny převedena na investiční výstavbu. Tím obci odpadla starost o peněžní prostředky pro tuto výstavbu.
Obecní vodovod byl prodloužen až do ozdravovny. Zapojil se na něj i družstevní kravín a okolní domky.
V práci na opravě cesty v Pasekách, kde byly navezeny roury, se však nepracovalo. Bylo to snad liknavostí tamějších občanů. Práce je přenesena na příští rok.

MO KSČ
Místní organizaci Komunistické strany Československa vedl v tomto roce Miroslav Rožnovský, jako její předseda. Výbor strany se scházel pravidelně vždy v čtvrtek. Členské schůze byly svolány na pondělí jednou měsíčně. Výbor strany pracoval dobře. Vedl spolehlivě jak MNV, tak i ostatní složky k dobudování socialismu v naší obci. Zabýval se širokým okruhem své působnosti a je nutné říci, že činil spravedlivé závěry. Jejím působením zlepšila se celková práce nejen v obci a v JZD, ale i ve složkách. Pravidelným školením svých členů povznášela jejich činnost na pravou marx.-leninskou cestu. Této správné cestě se pak přizpůsobovali ostatní funkcionáři.

Práce v JZD
V letošním roce vedli si naši družstevníci vcelku dobře. Vázla však opět celková organizace práce. Za pomoci brigádníků byla v příznivém létě včas sklizena všechna úroda. Přesto však pracovní jednotka nebyla dodržena. Pro příští léta bylo přijato usnesení používat svých pracovních sil. Velké těžkosti vedení družstvu také činilo obsazení kravína stálými pracovními silami. Proto také nebyla splněna předepsaná dodávka státu.
Družstevníci se starali o rozšíření strojního parku. Tak byl zakoupen pásový traktor DT, druhá mláticí souprava MAR 90, silážní kombajn a 1 traktor Zetor kultivák. Pokračovalo také v dalším zúrodňování půdy meliorací a vyhnojováním dalších luk a pastvin. Na původním statku „U Křístků“ byla adoptována stodola na prostrannou sýpku a skladiště. Rozšířena byla také kůlna na krmnou slámu z kravína. V tomto roce se začalo také se stavbou vepřína a porodnou prasnic, která bude rovněž ve středisku JZD u kravína.
Hospodaření družstva se projeví v následující tabulce:

Oseto ha        výnos po ha            dodávka
Plodina –druh        plán skut.        Plán q    skut q            předpis  dodáno
Pšenice        25      25        18    23,3            60            202
Žito            25      25        17    20,6            400          364
Ječmen        8    8        16    17,3            –        24
Oves            40    40        17    15,8            –        178
Brambory        26    26        120    75            1300        1346
Kukuřice/siláž/    18    18        350    111
Len            8    8            32
Louky            126    126
Pastviny        106    106
Mléko                                        205 700    171 964 l
Vejce                                        67 709       67 263ks
Maso hovězí                                               278 q
Maso vepřové                                                63q

Kulturní život
Jako každoročně, tak i letos, byly oslaveny v naší obci všechny památné dny. Mezinárodní den žen byl oslaven školní besídku 12.3. na Čihadle. Maminky dostaly kvítka. Matky s více dětmi obdaroval výbor žen vhodnými dárky.
1.května vyšel opět prvomájový průvod do Frýdlantu n.O.
5.května prošel obcí z dol.konce k pomníku padlých lampiónový průvod. U pomníku měl proslov prof.Jos.Luňáček.
9.května byly položeny kytice na hroby umučených a k pomníku padlých. Pod lípami u obec.hostince koncertovala naše echová hudba Osvětové besedy, kterou dirigoval Frant.Tajchman, její zakladatel a její dlouhodobý vedoucí.
7.listopadu vyběhla od nás štafeta míru do Frýdlantu n.O. Tohoto dne však napadlo hodně sněhu, takže muselo výpomoci silné požární auto. Hlavní oslavy proběhly 12.listopadu v sokolovně.
V letošním roce vzdal se své funkce předsedy Sokola dlouholetý sokolský pracovník a funkcionář s.Boh.Karas. Za jeho vedení bylo v sokolovně hodně opraveno. Po něm přejímá funkci s.Oldřich Ševčík. Sokol vyvíjí dobrou činnost. Zaměřuje se hlavně na mládež, která má pravidelná cvičení. Obnoven byl také oddíl kopané. Dobrou činnost prokazuje také oddíl odbíjené, který hraje v kraj.přeboru. Tento oddíl uskutečnil také letos tradiční turnaj. Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka, který došel obliby v celém kraji.
Knihovník Antonín Urban dobře se staral o tento osvětový úsek. Knihovna byla přemístěna z MNV na místní faru, která je t.č.nevyužitá. Místnost knihovny bude také sloužit pro místní kostelní pěvecký sbor.

Naše škola
Letos již potřetí dostávají naši žáci zdarma všechny učebnice i školní pomůcky. Je to vymoženost, kterou zavedlo naše socialistické  zřízení jako prvé na celém světě. Na naší školu bylo dodáno asi za 8 000Kčs učebnic a za 5 000Kčs škol.potřeb. Tuto částku ušetřili naši rodičové na zahájení  škol. roku.
Na naší ZDŠ s 1.-5.roč. došlo k změnám v uč.sboru. S.Zdenka Kosturová byla přeložena do Palkovic. Místo ní byla na zdejší školu přidělena s.Dagmar Němcová. Na začátku škol.roku bylo zapsáno v naší škole 121 žáků, z toho 55 děvčat.
Od začátku škol.roku byla u nás zavedena celodenní mateřská školka. Oba zaměstnaní rodičové mají tak postaráno o děti až do návratu ze směny. Ve školce také děti dostávají levné obědy. Tyto obědy se dovážejí také do ZDŠ.
Od  1.listopadu 1961 zřizuje se při naší ZDŠ školní družina. Vychovatelkou je jmenována Jan Poruchová. Je to další vymoženost pro zaměstnané ženy.

První člověk ve vesmíru
Dne 12.dubna 1961 dověděl se celý svět, že na oběžnou dráhu kolem země byl vypuštěn první člověk. Prvním kosmonautem se tak stal občan sovětského svazu, major letectva Jurij Gagarin, který poprvé spatřil naši zeměkouli z vesmírné výše. Zatímco obletěl zemi jednou, o 4 měsíce později obletěl druhý sovětský kosmonaut German Titov již sedmkrát. Dokonale tedy poznal dlouhodobý účinek beztížného stavu. Tyto lety jsou velkým vítězstvím sovětské vědy. Bylo by zapotřebí, aby se všichni vědci na světě spojili k mírovému využívání kosmického prostoru, místo aby se zabývali válečnými  plány. Jednou jistě k tomu dojde, a pak i naši občané budou klidněji usínat.

Komentáře nejsou povoleny.