1962

… k zvlášť dobrým kulturním podnikům nutno přičíst oslavy 50.výročí založení Sokola…

Složení MNV a změny
Předsedou MNV: Břetislav Bača
Tajemník MNV:  Bohumír Karas
Účetní:          Jan Bílek
Adm.pracovník:   Milada Bílková
Ved.hosp.provozu: Božena Ščerbová
Členové rady: B.Bača, Boh.Karas, Jaroslav Wozniak, Josef Luňáček, Jarmila Halamová, Jan Pitucha, Mojmír Mužný a Leopold Šigut.

Rada MNV se scházela pravidelně každý pátek. Plénum MNV jednou měsíčně.
Během roku vzdal se s.Břet.Bača funkce předsedy MNV. Stalo se tak z rodinných důvodů – pro těžkou nemoc svého syna, který potřebuje stálý dohled . Jeho zastupováním byl pověřen s.Jaroslav Wozniak. S.Bača nebude rovněž docházet do rady, ale v plenu zůstává.
Po dlouho dobu nebylo možno také najít osobu, která by zastávala funkci tajemníka natrvalo. Po odchodu s.Pelanta zastává ji Boh.Karas, ale úsek čís.10 zůstává bez svého poslance. V doplňovacích volbách, které byly 23.září 1962 navržený poslanec Frant.Svoboda nebyl zvolen občany. Funkci tedy nadále zastává – byť i nemocný – s.B.Karas po celý rok.

Místní hospodářství
Vedoucím místního hospodářství je člen rady MNV s.Jan Pitucha. Účetní je Božena Ščerbová. MH má tyto profese: klempířství, stolařství, malířství a bičařství. V letošním roce – v květnu – byla dána do provozu i obecní prádelna v nové budově, o čemž bude psáno ještě dále. V této budově je umístěn také nový mandl. MH zrušilo svou provozovnu holičství, kterou převzalo lidové družstvo holičů z Místku. Vedoucí této provozovny je Ludmila Fajkusová. MH zatím pracuje rentabilně. Pro doplňkový rozpočet MNV převedlo v letošním roce částku 16 000Kčs. Tato částka mohla by být ještě větší, kdyby všichni občané používali těchto služeb a nedělali – jak se říká – na černo.

Práce MNV
Po celý rok dala hodně starostí členům MNV – hlavně pak stavební komisi stavba prádelny a skladiště s bytem pro veřejného pracovníka. I když ne plně dokončena, přece byla stavba v prosinci kolaudována. V letošním roce byly povedeny na ní tyto práce: celková venkovní omítka, položení parket v příštím bytě, dokončeny místnosti pro pračku a mandlovnu a nakonec dokončen byt. Že tato stavba mohla být dána do provozu, o to se zasloužil nejvíce okrskář SNB, poručík Josef Oprštěný a pak celá stavební komise.

Škola – ústř.topení
Největší prací v akci „Z“ však byla stavba ústředního topení v místní ZDŠ s 1.-5.roč. Tato práce byla velmi dobře organizována. Že byla dokončena během dvou měsíců prázdnin, na tom má zásluhu nový předseda SRPŠ – ing.Otakar Bílek. Byl iniciátorem získání závazků rodičů, sháněl materiál i případné odměny, kterých bylo však málo. Rodiče totiž tuto práci dělali zdarma. Úhradu si vyžádali jen přizvaní odborníci. U této práce je nutno však vyzvednout zvlášť obětavou a pečlivou práci soudruhů Arnošta Madi a Petra Pečínky. Oba byli u instalace denně po svých směnách a obětovali jí i velkou část dovolené. Veškeré práce dělali téměř zadarmo. Oba jsou příslušníci KSČ a jejich postoj k této práci byl více než příkladný. Veškeré pomocné práce obstarali sami rodičové.

Pro paměť dalším poznamenávám i odpracované hodiny nejlepších: Petr Pečínka 230 hod., Arnošt Maďa 205 hodin, Frant.Židek 120 hod., Rudolf Vyvial 198 hod. atd. Všichni odpracovali celkem 2 356 hodin zdarma. Náklad na ústř.topení včetně materiálu si vyžádal 23 456Kčs. Veřejnosti a našim dětem odevzdáváme dílo v hodnotě asi 80 000Kčs.

Při této přestavbě byl také upraven byt ředitele školy. Byla přepažená veliká světnice, vyraženo nové okno do zahrady a znovu celý byt upraven.
V letošním roce se také přistoupilo ke kanalizaci na Čupovicích. Tuto práci prováděl zaměstnanec MH Vincenc Koval. Práce začala v dubnu a v prosinci je hotova na 90%. I u této práce přispěli zainteresovaní občané jak manuelně tak i finančně.

V rámci povodňových škod byly opraveny potoky i mosty, které byly náhlým deštěm v r.1961 poškozeny.
MNV měl také v plánu přebudovat celé vedení místního rozhlasu. Pro nával jiné práce bylo provedeno pouze přestavění sloupů na betonovou podezdívku, takže nyní jsou snadno vyměnitelné. MNV zakoupil rovněž drát na vedení, 10 nových tlampačů a nový třírychlostní gramofon.
Další velkou vymožeností, kterou zavedl náš MNV a naše socialistické zřízení je vyvařování obědů pro důchodce s malým důchodem. Obědy jsou vyvařovány v obecním hostinci. První oběd byl podáván 16.května 1962. Oběd v hodnotě 4,60Kčs je prodáván v rozmezí od 0,50Kčs do 4Kčs. K těmto obědům se přihlásilo 32 důchodců. Jejich rozvrstvení je následující:
Důchod         cena Kčs        počet  důchodců
Do 200 Kč        0,50            13
200-250        1            9
250-300        1,5            1
300-350        2            3
350-400        2,5            2
400-450        3            2
450-500        3,5            0
500-550        4            1
Nad 550        4,60            1

Důchodci si tuto vymoženost velmi chválí, vždyť obědy jsou velmi hodnotné, jedině mají poloviční porci masa. Vedoucí pohostinství v ob.host. s.Vrublová spolu s kuchařkou Helenou Bílkovou připravují opravdu hodnotné obědy, na nichž si důchodci dobře pochutnají.

JZD
Představenstvo JZD zůstalo téměř beze změny. Pouze účetním byl jmenován Pavel Šigut. Dřívější účetní s.Pelantová přešla do svého původního zaměstnání. Předsedou je Boh.Foldyna, dřívější pracovník STS v Místku, občan ze Sviadnova. Agronomem Jos.Kubala a zootechnikem Ant.Liberda.
Letošní rok nebyl zcela příznivý pro sklizeň plodin. Z jara bylo hodně sucho a při sázení brambor pršelo a bylo studeno. Také stromy neodkvetly, proto – až na pozdní jablka – bylo velmi málo ovoce. Žním a podzimním pracím vcelku počasí přálo, i když nebylo takové teplo jako v minulých letech. Také letošní zima přišla velmi brzy. Již v polovině listopadu napadal sníh, který zůstal ležet. Tím se opozdila orba. Ozimy byly zasety všechny. Tento nepříznivý rok se projevil také na výnosech jednotlivých plodin, zvláště na krmivu. Krmivo pro dobytek je téměř odvažováno na kus a den. Pro větší chutnost krmiči v kravíně i v ostatních společných chovech zchutňují krmivo zákvasem. Celkové výnosy jsou opět patrny z této tabulky:

Oseto v ha         výnosy po ha            dodávka
Plodina- druh        plán     skut.        Plán     skuteč.            Plán    skut.
Pšenice         25     25        18    23,6
Žito            32    32        18,5    19,7            315q    316q
Ječmen        8    8        18    18,5
Oves            38    38        16    17,7            85q    86,9
Pohanka        2    5        5    5                19
Len stonky                    25    20,8
Len semeno        8    8        3    3            15    15
Brambory        27    27        120    70            1160    1160
Traviny na semeno    7,2    8        2    4,1            31    31,2
Mléko                                        220 000  217 723 l
Vejce                                        120 000  68 815ks
Maso hovězí                                    320q    320,3q
Maso vepřové                                    150q    150,5q
Seno z luk                                    50q    54q

V letošním roce byly zakoupeny stroje v celkové výši 104 000Kčs. Do září 1962 byly zálohy na pracovní jednotky /PJ/ vypláceny pravidelně každý měsíc. Od tohoto měsíce dostalo se družstvo do finanční tísně, takže zálohy byly vypláceny nepravidelně. Výše prac.jednotky byla stanovena na 15Kčs. Plně se vyplácena jen brigádníkům, mladistvým a zaměstnancům v kravíně. Ostatním byla vyplácena záloha 10Kčs. Doplatky do 15Kčs však ani letos družstvu nevyšly.
Dodávky družstvo splnilo hlavně v obilovinách na 100%.

Kulturní činnost
Směr kulturní činnosti opět udávala místní osvětová beseda. Jejím správcem byl řed.školy – Jaroslav Ščerba, který za rok 1962 svolal celkem 5 schůzí osvětových pracovníků všech složek. Kulturní podniky byly dobře koordinovány a nedocházelo k rozepřím.
V letošním roce bylo uspořádáno celkem 12 přednášek: 2 o mezinárodní politice, 2 o zemědělství, 5 zdravotnických a 3 o společenských vědách.
Také po divadelní stránce naše obec neustrnula. Školní děti sehrály pohádku: Jak Honza krále vyléčil. Tuto hru sehrály děti celkem třikrát. Návštěva po všechna představení byla velmi dobrá.

50 let Sokola
K zvlášť dobrým kulturním podnikům nutno přičíst oslavy 50.výročí založení Sokola. Předseda Sokola s.Jan Bílek /od Antonie/ se svým štábem spolupracovníků již rok předem připravovali tuto oslavu. Dne 26.listopadu sešlo se přes 200 členů Sokola ze všech krajů naší vlasti. Pozdravné telegramy došly i ze zámoří. Slavnostní schůze byla velmi dobře připravena. Po zhodnocení celé padesátileté činnosti předvedli členové Sokola od nejmenších po největší tělovýchovné pásmo. Na závěr vystoupili bývalí náčelníci jednoty, kteří se sjeli ze všech končin a kteří předvedli velmi náročná cvičení na bradlech. Je pochopitelné, že sklidili zasloužený aplaus. oslavy vyvrcholily předvedením Jiráskovy divadelní hry: Lucerna. Tato hra byla velmi dobře provedena. Režírovali ji Jan Bílek /od Antonie/ a Jarosl.Ščerba. V hlavní roli vystoupila Eva Kellerová – roz.Závodná, profesorka z Místku, zdejší rodačka. Tato hra byla ještě opakována na Vánoce dne 25.prosince 1962.
Různé organizace uspořádal za rok 1962 celkem 15 tanečních zábav. V letošním roce převzali chatu na Čupku horníci z jámy Šverma v Ostravě jako své rekreační středisko. Do konce června tam pořádal odd.odbíjené Sokola nedělní oddechy po práci. Z jejich výtěžků hradil si pak cestovné k mistrovským zápasům v krajském přeboru II.třídy.
Knihovníkem naší knihovny byl po celý rok Antonín Urban. Pečlivě se staral o tento úsek práce: Dokladem toho jsou tato čísla:
Výpůjček celkem: 2 189, čtenářů celkem 107, z toho mládeže do 15 let 33. V knihovně je celkem ke konci roku 1 550 svazků knih.

Školství
Předsedou školské a kulturní komise zůstává profesor akad.malíř Josef Luňáček. Vede škol.komisi zodpovědně a vyžaduje plnění úkolů od každého člena komise.
Ředitelem Základní devítileté školy je Jaroslav Ščerba. V letošním roce působí na škole tito učitelé: Viktorie Haluzíková, Anežka Židková, která 18.února nastoupila mateř.dovolenou, Jan Hrnčířek z Palkovic a Dagmar Němcová. Prospěch na škole i chování je vcelku dobré. Ze 121 zapsaných žáků propadají pouze 3 žáci. I letošního roku dostávají žáci zdarma všechny učebnice, jakož i všechny školní potřeby. Díky našemu socialistickému zřízení ušetří rodičové při zahájení škol.roku kolem 16 000Kčs.
Po celý rok ulehčovala zaměstnaným matkám výchovu i dozor na děti naše školní družina. Vychovatelkou je Jana Pituchová.
Ředitelkou mateřské školy je Iva Mališová – Foldynová. Je velmi iniciativní a povznesla školku na velmi dobrou úroveň. Druhou učitelkou je Marie Bílková. Ve škole je celodenní provoz. Je tam též školní kuchyně, odkud se dovážejí obědy i pro naši školu. Je to velmi dobrá vymoženost, kterou si rodičové – hlavně oba zaměstnaní – nemohou vynachválit.

Komentáře nejsou povoleny.