1963

… Naše obec je kulturně velmi vyspělá. O kulturní život se zde stará Osvětová beseda, jejímž předsedou je Jarosl.Ščerba. K osvětové besedě patří knihovna. Knihovnu vedl po 5 let s.Antonín Urban, důchodce. Vedl ji až do května t.r.Pro své stáří a onemocnění musel se vzdáti vedení knihovny. Pracoval velmi obětavě, pečlivě a poctivě. Za jeho působení se velmi pozvedly výpůjčky knih. Příčinou toho je, že dovedl do knihovny obstarat knihy, o které byl zájem …

Složení MNV a změny
Rada MNV zůstává i letošního roku celkem beze změny. Ke změnám dochází pouze ve vedoucích funkcích. Složení pracovního kolektivu vypadá na začátku roku následovně:
Předseda    Jaroslav Wozniak
Tajemník     Bohumír Karas
Účetní         Jan Bílek čp.2
Pracovnice     Milada Bílková
Účetní MH    Božena Ščerbová

Během roku však došlo k změnám. Zastupujícímu tajemníkovi zdraví stále neslouží. Proto přistoupila strana na konečné a definitivní řešení této funkce i Konečné vyřešení kandidáta pro voleb.obvod 10. Navržen byl s.František Trčka, dosavadní pracovník Okresního výboru strany. V doplňovacích volbách, byl zvolen Jednomyslně 100% hlasy. Ihned se ujal funkce, kterou po celý zbytek roku vykonával zodpovědně.
Také dosavadní předseda s.Wozniak nemohl vykonávat funkci předsedy tak, jak bylo záhodno. Je to vlivem jeho zaměstnání, nepravidelných směn a dojíždění až do Ostravy. I zde se tedy strana rozhodla vyměnit předsedu. Pro zbytek voleb.období přejímá funkci předsedy s.Bohumír Tomek, který již tuto funkci po několik let vykonával.

Ke změně také došlo ve funkci předsedy stavební komise. Tuto funkci s úspěchem vykonával  mladý Josef Němec. Ten se však během roku oženil a odstěhoval se do Bašky. Byl příčinlivým a platným členem MNV i samotné stavební komise. Jeho funkci převzal Libor Bílek, dosavadní člen této komise. O její práci bude psáno ještě dále.

Místní hospodářství
Také v letošním roce byl vedoucím míst.hospodářství a místních provozoven člen rady Jan Pitucha. Účetní po celý rok byla Božena Ščerbová. Všechny profese pracovaly téměř po celý rok. V září t.r. však bylo zrušeno bičařství. Toto pracovalo totiž jedině pro socialistický sektor a to není účelem míst.hospodářství. Bičařství převzalo nyní JZD. Tuto profesi vede Lubomír bílek /Volner/, jediný bičař a kožař v oboru, který proslavil Metylovice na celém světě. Kožařský domácký průmysl byl u nás totiž zrušen v r.1950-51.
V letošním roce byla dána také do provozu automatická pračka a sušička. Tato pračka sama namočí, vyvaří, vypere a vyždímá 3,5kg prádla /tj. jedno povlečení z postele/ za 75 min. bez zásahu lidské ruky.
Místní hospodářství mělo tyto příjmy:
Profese        celkem Kč        z toho od obyv.
Zednictví        5 306,95        0
Malířství         1 624            0
Stolařství         4 565,90        704,25
Klempířství        5 792,40        1 273,20
Elektr.            3 409,30        220,85
Instalatér.        42            42
Prádelna        10 299,45        10 299,45
Výroba bičů        19 131,25        650,50
Celkem         Kčs    50 171,25    Kčs    13 190,25
Zůstatek k 1.1.63    9 953,53        9 953,53
Příjem celkem     60 124,78
Vydání            58 074,51
Zůstatek        2 050,27
Do doplňkového rozpočtu MH odvedlo 17 119Kčs. Tyto peníze jsou určeny pro investiční účely.

Práce MNV
Místní národní výbor nezapomínal také na nutné opravy obecních cest a obecních obytných domů. Byly to částky, které byly zahrnuty do přímého rozpočtu a pak byly také čerpány z rozpočtu doplňkového.
Již v loňském roce začalo se s úpravou obec.cesty na Čupovice, kdy byla proveden částečná úprava povrchu a kanalizace. I letos upravoval se povrch cesty, která byla částečně rozšířena. Dále byly zřízeny odpadové šachtice při nové kanalizace. Celkový náklad na tyto úpravy byl 3000Kčs.
MNV také pamatoval na hřbitov. Zbytek hřbitova byl oplocen a natřen. Také se provedly úpravy i ve vnitřku márnice. /obležení kachličkami a přehražení/. Tyto práce si vyžádaly nákladu 2500Kčs.
Naše škola, která dostala letos název Základní devítiletá škola s 1.-5.roč. potřebovala již nutně nátěr střechy. Tato již byla místy hodně rezivá. Práci s nátěrem velmi odpovědně vykonal zdejší občan Josef Židek, zvaný kostelník. Celkový náklad na tuto práci činil 2 321Kčs, z kteréžto částky pouze materiál pohltil 1321Kčs. Josef Židek tedy pracoval za minimální úhradu, uvážíme-li, že střechu nejdříve zbavil rzi a pak ji natřel jednou základní a podruhé povrchovou šedou barvou.
Na obecním domě čp.226 –tj. budova MNV byla opravena částečně střecha a okapy v průčelí budovy. Náklad na tyto práce činil 1000Kčs. V dohledné době však MNV přistoupí k větší opravě, jelikož střecha je velmi poškozená /prší do míst.rozhlasu/, záchody v budově, kde je také pohostinství Jednoty jsou velmi špatné a zapříčiňují částí stížnosti jak našich občanů, tak i cizích návštěvníků a také omítky potřebují nutné opravy.
V nové budově čp.374 – obec.skladiště, prádelna a byt příslušníka VB – byl zaveden do skladiště el.proud. Tam byla také vestavena nová vrata. Nová vrata a branky byly také postaveny mezi obecním domem a poštou /čp.226 a 158/. Veškeré tyto práce si vyžádaly částku 8 000Kčs.
V listopadu letošního roku začal MNV z další stavbou v akci „Z“, se stavbou velkého hřiště. Dosavadní hřiště je na Bahnech a svou malou výměrou i odlehlostí nevyhovuje. Nové hřiště se rozkládá na pozemcích za Janem Halatou čp.14 a Albínem Fojtíkem. Jest plánován pěkný vesnický stadiónek pro všechny druhy sportu. Také bude mít vodní nádrž, která bude sloužit nejen protipožárním účelům, ale v létě jako koupaliště a v zimě jako kluziště. Celková stavba je rozvržena na několik let. Hlavními iniciátory stavby jsou členové stavební komise v čele s Janem Bebčákem a Liborem Bílkem jako předsedou. Hlavní projekt i dokumentaci provedl zdejší bývalý občan Otakar Pečínka. V letošním roce byly vykonány tyto práce: povolaný buldozer z Pozemních staveb provedl skrývku humusu a částečné vyrovnání terénu. Byl také nakoupen drenážní materiál. Bylo uděláno práce za 35 000Kčs. Zaplaceno však bylo pouze 25 000Kčs. Zůstává tedy pro příští rok dluh 10 000Kčs. Tato částka se uhradí z doplňkového rozpočtu. Práce však musí báti na nějakou dobu přerušeny.
Někteří občané se sice stavějí proti této stavbě, která bude téměř ve středu obce. Členové MNV se však domnívají, že hřiště daleko více přinese pro zdraví našich občanů, jelikož bude sloužit všem organizacím a korporacím. V neposlední řadě také přispěje ke sportovním úspěchům i ke zkrášlení obce.
Mimo tyto práce byla zakryta část potoka u Jana Bebčáka, stále zlepšován místní rozhlas a jeho vedení, vyměněny některé sloupy a jiné. Tyto práce prováděly se dobrovolně, brigádnicky a bezplatně. Obec tím ušetřila nejméně 10 000Kčs.

Práce komisí
U MNV pracovaly komise, které byly složeny jak z členů – poslanců MNV, tak z řad občanů – aktivistů. Pracovaly tyto komise: Ochrany veřejného pořádku /OVP/, jejímž předsedou byl Jan Klímek. Tato komise řešila drobnější spory mezi občany, kteří narušují socialistické soužití. Svými usneseními trestala viníky buď veřejnou důtkou v místním rozhlase nebo peněžitými pokutami. Celkem s úspěchem rozřešila 12 případů.
Zemědělská komise /ZK/ se zabývala jak pomocí JZD tak i jednotně hospodařícím rolníků /JHR/. Měla snad ze všech komisí nejvíce schůzí a také i nejvíce práce. Předsedal jí Mojmír Mužný.
Školskou a kulturní komisi /ŠKK/ vedl prof.Josef  Luňáček – čp.99. Vedl ji zodpovědně a dobře. Tato komise se starala o dobrý běh našich škol. Její starostí bylo také zajišťování všech oslav i ostat.kulturních akcí. Předseda dovedl si utvořit dobrý kolektiv, který dobře spolupracoval. Tato komise vydala také 4 výtisky „Metylovských novin“.
Finanční komise za předsednictví Leopolda Šiguta kontrolovala hospodaření všech rozpočtových organizací. Nenacházela žádné závady a také nadřízené kontrol.orgány byly vždy s finančním hospodařením naší obce spokojeny.
Bytovou a sociální komisi vedla Jarmila Halatová. Tato komise hospodařila s byty, kterých je však v naší obci velmi málo. Dále pak se starala o vyvařování pro důchodce, kterých se k obědům přihlásilo v průměru po celý rok 31. Tabulky placení obědů jsou vypsány v min.roce.
Stavební komise pracovala zprvu pod vedením Josefa Němce, po jeho odchodu z obce pak vedení převzal Libor Bílek /syn Volnera/. I tato komise byla velmi agilní. Měla hodně práce s povolováním nových staveb nebo adaptací stávajících domků. Do její kompetence také patřily opravy cest, potoků a posléze i stavba hřiště. Všech těchto prací se zhostila dobře. Naše obec je také vyhledávána jako rekreační středisko pracujících z blízkých průmyslových závodů, zvláště z Ostravy. Letos bylo kolaudováno celkem 5 dostavěných chat. Stavební komise však také musela řešit některé územní spory ve věci plotů mezi sousedy. Tam vykonali celkem 12 návštěv. Když k nim připočteme i pochůzky jiné, jako kolaudace nových domků /kterých bylo v letošním roce 5/, různá vyměřování, vyšla tato komise přímo mezi občany za celý rok celkem 28krát.

Školství
V průběhu celého roku vedl školskou komisi profesor s.Jos.Luňáček. Svolával pravidelně schůze, aby včas informoval radu MNV o školských poměrech. Během roku nastaly na škole tyto změny: učitelka s.Anežka Židková odešla na mateřskou dovolenou. Za ni byla na zdejší školu přidělena Marta Foltynovská, která působila v Třinci, bytem ve Frýdlantě n.O.Od 1.září 1963 odešla na mateřskou dovolenou uč.s.Vikt.Haluzíková. Místo ní byla na přechodnou dobu jako brigádnice přijata důchodkyně s.Štěp.Bílková, dřívější dlouholetá učitelka. Od 1.září onemocněl také uč.Jan Hrnčířek, který působil na zdejší škole 7 let. Pro nervové poruchy byl doporučen do invalidního důchodu. Za něj byla jmenována učitelkou s.Marie Bílková. Na začátku roku byla opět ohrožena naše pětitřídka stažením do čtyř tříd. Základem pro pětitřídku je totiž 120 dětí, ale naši školu navštěvovalo jen 119 dětí. Během roku však přibyly 2 děti, takže stávající škola byla udržena. Kázeň na škole byla dobrá. Ve škol.roce 1962-63 nesplnili učivo 3 žáci, kteří si třídu zopakují. O kulturní práci školy bude psáno dále. O pořádek a topení se staral školnice Boh.Vyvialová.
I naše mateřská škola plně uspokojuje všechny rodiče, kteří posílají do ní své děti. Je opět celodenní. Ředitelkou z počátku roku byla Iva Mališová, která se později přestěhovala za svým manželem do Čech. Byla to iniciativní ředitelka, které se podařilo hodně ve škole zlepšit. Na její místo nastoupila Ludmila Kulová, navrátivši se z mateřské dovolené. I tato kráčela v jejich šlépějích. Byla zřízena besídka, přehražená místnost pro dvě učebny a stěny byly obloženy masou z umělé hmoty. Toto vše nepřidalo jen na hygieně, ale také na vzhledu místnosti i na jejich úpravě. Inventář a investice s úpravou spojené hradil ONV.
Ve školce se také dále vyvařovalo. Děti dostávaly přesnídávku, oběd a svačinu. O školní kuchyni pečovala Elena Durďáková a kuchařka p.Mališová. Obědy se vozily také do místní ZDŠ. Za letošní rok se průměrně denně vařilo 78 obědů.
Děti zaměstnaných matek na zdejší ZDŠ mají možnost trávit odpoledne ve školní družině. Průměrná docházka po celý rok byla 22 dětí. Vychovatelkou je s.Jana Pituchová. O pořádek v družině a dovážku obědů se stará s.Zdenka Kořená.

Kulturní a sportovní život
Naše obec je kulturně velmi vyspělá. O kulturní život se zde stará Osvětová beseda, jejímž předsedou je Jarosl.Ščerba. K osvětové besedě patří knihovna. Knihovnu vedl po 5 let s.Antonín Urban, důchodce. Vedl ji až do května t.r.Pro své stáří a onemocnění musel se vzdáti vedení knihovny. Pracoval velmi obětavě, pečlivě a poctivě. Za jeho působení se velmi pozvedly výpůjčky knih. Příčinou toho je, že dovedl do knihovny obstarat knihy, o které byl zájem. S.Urbanovi MNV vřele za jeho práci poděkoval a předal mu diplom. Novým knihovníkem je Bohumil Halata. I ten si do konce roku vede velmi úspěšně a o knihovnu vzorně pečuje.
Místní dechová i taneční hudba je rovněž zapojena do VB. Jejím vedoucím je Frant.Tajchman, který soubor vede již od r.1927. Je také místním varhaníkem. Oba soubory jsou na výši a jsou v okolí vyhledávány. Zvláště pak dechový soubor, který čítá 221 členů a podle potřeby se může rozšířit, je na vysoké úrovni. Chodívá hrát na různé oslavy do okres. města Frýdku Místku. Při letošní soutěži si vedly oba soubory velmi dobře. Taneční soubor může k normální taxe připočítávat 50% a dechový 70% kvalifikačního příplatku.
Ke kulturnímu životu v obci také  značně přispívá i TJ Sokol. U něj pracuje divadelní kroužek Miloše Čupy, v jehož vedení a režii se střídají Jan Bílek  od Antonie a Jaroslav Ščerba. Mimo recitační pásma k různým příležitostem, která vedla učitelka Anna Šigutová – působí v Kozlovicích – sehráli ochotníci div.hru: Hledání v oblacích. Je to pěkná veselohra s níž se soubor rozjede v příštím roce do okolních vesnic. Pod patronací tohoto kroužku sehrály děti velmi pěknou dětskou operetu: Medová pohádka. Tuto hru shlédly také děti z Palkovic. Našim občanům se velmi líbila a byla také početně navštívena. Byl to také úspěch pro naší školu. Zde se velmi přičinila zdejší učitelka Dagmar Němcová, která i přes značné pracovní zatížení při své stavbě v Janovicích věnovala nácviku hry velkou pozornost. Zpěvy pomáhal cvičit ředitel J.Ščerba. Touto spoluprací se dílo podařilo, když všichni učitelé se přičinili ze všech sil.

V naší obci je tradičním sportem odbíjená. Tím se však letos nedařilo. Oddíl má dost velmi dobrých hráčů, ale ti jsou, bohužel, rozseti po dalekém  okolí. Olomouc, Ostrava, Příbor, Brno, dále střídavé směny zapříčinily, že hráči se nescházeli k tréninkům a posléze i k zápasům. Oddíl hrál odbíjenou v krajské soutěži mužů II.třídy. Jelikož nenastoupil v plném počtu ke třem zápasům, byl z této soutěže vyloučen. V okresní soutěži hrálo družstvo našich dorostenců, kteří se zde vedli velmi dobře. V tabulce dorostenců byli první, v okresní soutěži druzí. Je to mladá krev a naděje do budoucna – dokud ovšem se opět nerozuteče do světa. Zde patří vyslovit uznání nejobětavějším hráčům a trenérům: Miloslavu Kožušníkovi a Frant.Bílkovi /Satíkovi/.

Dalším oblíbeným sportem u nás je kopaná. Ani té se nevedlo dobře. Hraje ve IV.třídě okresní soutěže a podzimní kolo ukončili hráči na 8. – předposledním místě. Mají zatím malý výběr hráčů, postrádají trenéra a také stávající hřiště je odlehlé a nevyhovující. Je však třeba ocenit snahu všech, že i přes časté neúspěchy drží pospolu a nevynechali ani jediný zápas.
TJ Sokol uspořádal také přebor vesnice ve stolním tenise. U žáků vyhrál přebor žák Miloš Němec, u mladších mužů Mojmír Němec a u starších mužů Karel Velička.
Do kulturního života patří jistě i soutěže. O hudební soutěži již bylo psáno. Na soutěžním poli si nejlépe vedli naši požárníci. Dne 8.,června soutěžili naši žáci – mladší i starší –  v okres.kole požár.družstev. Z 18.družstev v každé kategorii byla obě naše družstva prvními a postupují do krajského kola. O den později soutěžili muži v družstvech a jednotlivcích. Také naši muži byli ze 16. družstev první. V jednotlivcích soutěžilo 28 závodníků. Naši závodníci Miroslav Juřica a Vítězslav Koubek získali zlatou a bronzovou medaili za první a třetí místo. První z nich postupuje stejně jako muži do Krajského kola. Toto kolo proběhlo ve dnech 20. a 21.července. Mladší žáci tam byli čtvrtí, stejně jako starší žáci. Muži a Mirosl.Juřica obsadili třetí místo. Je to jistě pěkný výsledek pečlivého nácviku našich požárníků.

Poznámka:
Divadelní kroužek M.Čupy přispěl i ke květnovým oslavám. Nacvičil a sehrál dne 8. a 9. května div.hru: Úsměvy a kordy. U diváků měla pěknou odezvu a svou veselostí přispěla k radostným oslavám našeho osvobození.

Zdravotnické soutěže se účastnili žáci naší školy. V okrskovém kole byli ve své kategorii první, v okresním kole třetí.
Na závěr tohoto oddílu několik čísel:
Přednášky:
Vnitř.a zahran.politika    8 předn.    508 účast.
Zemědělství             4 předn.    188 účast.
Zdravotnická             1 předn.    58 účast.
Jiné                 7 předn.    370 účast.
Celkem            20 předn.    1124 účast.

Soubory
Divadelní     poč.2         členů 56    vyst.6
Hudební    poč.1        členů 24     vyst.58
Celkem    poč.3         členů 80    vyst.64

Kurzy: šití:     poč.1        absol. 25    /15 hodin/

Kult.a společ.akce:
Taneční zábavy: poč.12    účast 2 153
Ostat.kult.akce:  poč. 14    účast 2 290
Celkem       poč. 26     účast 4 443

Do tanečních zábav jsou započítány všechny zábavy a lidové veselice včetně plesů. Zde je třeba se zmíniti, že všechny složky Národní fronty se dohodly na uspořádání společného letního karnevalu na Čupku. Byl uskutečněn 3.srpna a opravdu se vydařil. Počasí bylo jedinečné a tak není divu, že bylo 776 vstupenek prodáno. Odhaduje se však účast na 1000 osob. Čistý zisk činil přes 6 000Kčs a byl věnován na stavbu stadiónu.
Do ostatních akcí jsou zahrnuty tyto oslavy:
Mezinár.den žen – v sokolovně, škol.besídka, účast 115 občanů
Oslava  1.máje – průvod do Frýdlantu, účast 260 občanů. Počasí vcelku studené. JZD bohužel nepřistavilo k ozdobeným vlečkám traktory. Pro studené a deštivé počasí odpadl i tradiční lampiónový průvod dne 5.května.
Den osvobození – slav.schůze MNV a MF v obec.hostinci. Kladení věnců a kytic k pomníku padlých a na hroby umučených a padlých hrdinů a zasloužilých pracovníků. Slavností koncert dechové hudby pod lípami.
Mezinárodní den dětí – 16.června u sokolovny – dětské radovánky- účast 165 občanů.
Memorial M.Čupy a M.Bílka – 28.července turnaj odbíjené za účasti 19.družstev mužů. Vítězí Spartak Vsetín.
Štafeta přátelství a míru – 3.listopadu do Frýdlantu
Velká říjnová socialistická revoluce – 10.listopadu oslava v sokolovně za účasti 75 občanů. Program škol.dětí, šátkování pionýrů.

Práce v knihovně
Výpůjčky pro dospělé
Literatura    Spol.vých.    89
Technická     3
Krásná          892
Přírodověd.    52
Zeměd.         10
Jiná naučná    96
Celkem    250
Dosp.celkem    1 142

Výp.pro mládež:
Naučná     208
Krásná        267
Celkem    475
Výpůjčky celkem 1 617

Za rok přibylo 128 svazků, ubylo 14.
Čtenáři: Celkem 98, z toho mládež 34
Výstavy knih 3
Příjmy od obyvatelstva za rok  63: 417,90Kčs.

Politický život
Politický život v obci se soustřeďuje kolem vesnické organizace KSČ. Celý rok vedl tuto organizaci předseda Miroslav Rožnovský. Výbor tvořili soudruzi: Frant. Trčka, Karel Pečínka ml., Emilie Oprštěná, Bílek Eduard st., Bohumír Tomek, Frant.Svoboda. Tento byl později z výboru odvolán. Výbor organizace se scházel pravidelně každý pátek. Ve svých schůzích se zabýval politickou výchovou všech občanů. Hlavní část jednání však zabíralo naše zemědělství, specielně JZD. Výbor strany nejen jednal, ale když bylo zapotřebí byl vždy v čele přímé pomoci. Ať už to bylo při sklizni sena, obilí či řepy, či když se jednalo o noční výmlat, vždy byl první. Nepodceňoval také ideologickou práci. Když byla založena v kravíně brigáda socialistické práce u krmiček a dojiček, často členové výboru spolu s výborem žen s nimi besedovali. Besedy se  týkaly zlepšení pracovního prostředí, zvýšení dojivosti dojnic a v neposlední řadě i zavádění nových metod podle našich či sovětských pracovníků. Dojivost se také brzy zvedla, i když je ještě stále poměrně malá.
Výbor strany se také snažil zavádět nové formy výchovy ve složkách, které pracují s mládeži. Zaměřil se hlavně na Československý svaz mládeže, jehož předsedou byl člen výboru Karel Pečínka ml. Tato spolupráce se dařila a projevila se ve větší aktivitě mládeže. Jednak pravidelně schůzovali, jednak se více zapojovali do veřejného života, zvláště v místním Sokole. Také jejich brigády měly větší účast než minule. Mimo ČSM radili ustavovat stranické skupiny ve všech organizacích. Tato práce se však plně nezdařila.
Výbor KSČ byl také iniciátorem při vysvětlování a usměrňování jednotlivých názorů na vnitřní a mezinárodní situace. Vycházel z myšlení a potřeb občanstva. K tou byl dobrým pomocníkem místní rozhlas, který vedl Jar.Ščerba a vesnické noviny, které však vycházely – bohužel – nárazovitě.
Ke konci roku hodně času výboru zabrala příprava voleb, které budou v příštím roce. Možno říci, že se výboru práce dařila. Díky předsedovi a členům výboru získala strana na autoritě mezi občany. Jejich přímé a nezáludné jednání získalo si respekt a vážnost. Také zodpovědný přístup k různým situacím našel následovníky.

Životní úroveň
Poctivá politika naší strany a vlády se odráží také ve zvýšení úrovně našich občanů. Průměrný výdělek dělníka za měsíc se počítá 1200-1300Kčs. Mnoho žen je rovněž zaměstnáno. Jejich průměrný přínos pro domácnost činí od 700 do 900Kčs. Toto se jeví samozřejmě i v nákupech v našich obchodech. Nyní několik čísel, za kolik Kč se spotřebovalo zboží v jednotl. prodejnách:
Prod.Jednota „Vrchovina“        1 097 741Kčs
Prod.Jednota „Čihadlo“        1 446 856Kčs
Prod.Jednota „Mužný“           590 556Kčs
Celkem                3 135 153Kčs

Průměrný počet občanů /i s dětmi/    1700
Průměrně ročně na občana        1844,20Kčs

Jednota Výsek masa:             982 089Kčs
Průměrně ročně na občana         577,70Kčs

Jídlo        Jiné        Celkem
Pohostinství „Obecní“    88 000Kčs    432 000Kčs    520 000Kčs
Pohostinství „Čihadlo“    19 000Kčs    242 000Kčs    261 000Kčs
Celkem            107 000Kčs    674 000Kčs    781 000Kčs
Průměrně ročně na občana                     459,42Kčs

U čísel z pohostinství chybí ještě uzávěrka z pohostinství u Dvořáčků. Následkem změny  vedoucího – místo Marie Svobodové s.Rudolf Hilšer ze Starých Hamer – nebyla přesná čísla k dispozici. I ostatní čísla nejsou přesná, protože naši občané nakupovali své potřeby a zvláště maso i jinde než u nás /ve Frýdlantě či Místku/.
I v ostatním se jeví velký vzrůst životní úrovně. Oblečení všech občanů je velmi slušné. Jest málo domácnosti, kde by dnes nebyl rozhlasový přijímač. Televizorů je u nás celkem 218ks. V obci jest 89 aut a 145 motocyklů. Kolaudováno bylo 5 rod.domků a 5 rekreačních chat. Rozestavěno je 7 rodinných domků. Všechna tato čísla svědčí o tom, že růst životní úrovně má stále stoupající tendenci. Najdou se ovšem i takoví, kteří své potřeb dosti těžce kupují. Jsou to však povětšině starodůchodci a pak ti, kteří nikdy neplatili důchodové zabezpečení.

Důchodci    310    měs: 182 000Kčs    průměr.měs: 587,10Kčs
Soc.důchod    26    měs:     6 500Kčs    průměr.měs:  250Kčs

Ale přesto dostávají od státu byť menší, ale přece jakýs takýs důchod. S přirůstající pracovní efektivnosti však bude možno i tyto rozdíly značně zmenšit. V obecním hostinci dostávají tito důchodci levné obědy. Bere je průměrně 30 důchodců. Vaří se tam také pro členy JZD za sníženou cenu. Družstvo totiž doplácí na každý oběd 5Kčs. Vždy´t za tento rok bylo v tomto hostinci vydáno přes 14 000obědů. Lze tedy pevně doufat, že rozdíly brzy zmizí.

JZD
I když můžeme říci, že se situace v JZD oproti minulým letům hodně zlepšila, přesto nejsou ještě výsledky takové, aby mohly uspokojit všechny členy družstva. Po celkovém rozboru zemědělské výroby u nás, přišli vedoucí JZD i ostatní funkcionáři k závěru, že hospodaření bude tehdy dobré, když všichni společně – ti kteří se k družstvu připojili – dají nejen ruce, ale i hlavy k tomu, aby šlo vše lépe – ještě lépe, jak v letošním roce. Zálohy na pracovní jednotky /PJ/ byly vypláceny ve výši 8Kčs za PJ. Přes dobrou práci družstevníků nebyla dodržena plánovaná jednotka 15Kčs. Dobírka na PJ byla jen 4Kčs. Jednotka tedy vyšla na 12Kčs. Škoda jen, že bylo živo jen na schůzích! Ale letošní úroda mohla pro družstvo vynést o něco víc, než 4Kčs na doplatky. Počasí bylo příznivé o žních i o senách, ale přesto se sklízelo ze země. A to by příště nemělo být. Vždyť dnes pracujeme všichni na svém. Kynou nám z toho nemalé výhody-   viz školní učebnice a pomůcky zdarma, zdarma lékařská péče i jiná zaopatření. Je škoda, že pšenice, která mohla být sklizena v dobré kvalitě, nakonec porostla a tím se úplně znehodnotila. Z to není vinno představenstvo, ale i sami družstevníci.
Z tohoto úvodu do hospodaření našeho JZD by si naši následovníci mohli myslet, že všichni nepracovali. Jsou to však následky minulých let, kdy se družstvo zakládalo dost ukvapeně, bez přesvědčení jednotlivců, že pracují pro dobrou věc. V letošním roce snad nastal obrat k lepšímu. Jsou doplatky, které sice nevyrovnají zatím rozdíl mezi platem dělníka v závodě a dělníka v zemědělství. Ale i u nás již se mezi dobrými pracovníky pomalu, ale jistě srovnávají.
JZD – tj.družstvo, které má upravit mechanizaci tak, aby ulehčilo práci, která je nejnamáhavější. Které stroje letos nasadilo družstvo k ulehčení práce?
1 traktor „Super 50“ – nový
1 cepový kombajn na sklizeň siláže – nový
1 nákladní auto V3S – nové
2 rozmetadla chlév.mrvy
2 vlečky – jiné drobné nářadí
Vše 180 000Kčs
Toto jsou stroje, které letos družstvo zakoupilo k ulehčení práce družstevníků. Mimo to ještě jezdily k nám stroje ze státní traktorové stanice. Tak např. poprvé na našich loukách pracoval sklízecí lis na seno. K celé sklizni bylo zapotřebí: 1 traktor s paprskovým shrabovačem, 1 traktor s lisem a za ním vlečka, kde 2 družstevníci ukládali slisované seno podávané pásem. Je to nejen ulehčení práce, ale i úspora pracovních sil, což se také projeví i v úspoře PJ. Čas o senoseči byl dobrý. Seno i jeteliny se sklidily velmi kvalitní.
Také počasí o žních bylo velmi dobré. Škoda jen, že na našich svazích není možno použít těžké stroje, jako jsou kombajny. Také byla škoda, že nebylo využito krásné počasí – téměř 6 týdnů vůbec nepršelo – ke stavění panáků. Velká část žita se sbírala přímo po samovazech se země. Když pak déšť překvapil družstevníky, byla na poli ještě část pšenice, která pak byla porosením znehodnocena. Jinak však úroda byla velmi pěkná – viz tabulka. Při výmlatu – hlavně nočním – pomáhaly všechny složky. Nejvíce hodin odpracovali členové KSČ, kteří měli sobotní výmlaty. /Každá složka měla totiž určen jeden den k nočnímu výmlatu./
Velmi dobrou organizací bylo také velmi dobře zvládnuto vybírání brambor. Téměř všichni občané se do této práce zapojili – protože sbírali brambory pro sebe, na uskladnění na zimu. Úroda brambor byla velmi dobrá – nejlepší v posledních létech. Byly velmi kvalitní.
Letos se také vydařila velmi pěkně řepa. Bylo to snad tím, že každá družstevnice dostala do „opatrování“ několik řádků řepy. 10 řádků řepy si vzal na starost také výbor žen. Také sklizeň řepy byla provedena rychle a odpovědně. Velká část řepy byla přímo na poli zakrechtována. Při sklizni velmi pomohli také milicionáři dolu Šverma – Oderka, kteří za 1 odpoledne, kdy nasadili svá dvě nákl.auta a více mužů, sklidili přes polovinu řepy.
Nyní několik čísel:

Oseto v ha        výnos v q        dodávka v q, l, ks
Plodina    plán    skutečnost    plán    skutečnost    plán         skutečnost
Pšenice    27    27        19    22,7        –        26
Žito        32    32        19    20        –        437
Ječmen    7     7        18    12        –        –
Oves        35    35        16    18        –        –
Len stonky    8,40    8,40        25    31        230        280
Len semeno    8,40    8,40        3    2,3        –        –
Brambory    28    28        120    95        1360        1400
Mléko                                200 000    176 604 l
Vejce                                90 000        68 057
Maso hovězí                            354        251
Maso vepřové                            140         105,5
Drůbež                                5        2
Louky        112    112,8        32    30,8        50        53
Pastviny    101    101

Do příštích let může JZD nastoupit s dobrými předpoklady. Sami družstevníci se přesvědčili, že poctivá práce na společný stůl jen přidává. Tato poctivá práce se odrazila již v podzimních pracích, které byly zvládnuty díky vhodnému počasí velmi brzy. Týká se to zejména zasetí ozimů. Zimní orba však splněna nebyla pro včasný příchod zimy.
Nakonec ještě zmínka o představenstvu a funkcionářích:
Předsedou družstva byl i letos Bohumil Foldyna z Místku. Je dobrým organizátorem i odborníkem. S ním úzce spolupracovali agronom Josef Kubala a zootechnik Věra Kubalová. Účetním a nutno říci, že dobrým účetním je Pavel Šigut. Jeho pomocnicí je Anežka Mališová. Pokladníkem Lubomír Bílek – Volner.
Všichni funkcionáři se o družstvo dobře starali a svěřené funkce dobře zastávali. Měli však stálé potíže s pracovními silami, které opravdu obětavě zajišťovali – hlavně při špičkových pracích úsekáři Ludvík Merta a Anežka Zlá. Jim byl také vydatným pomocníkem i místní rozhlas.
Družstvo se pomalu dostává ze své stagnace a zdá se, že „hladová léta“ již přešla a že konečně zemědělci dostanou se na úroveň průmyslových dělníků, jak o tom hovoří XII.sjezd strany KSČ a příslušná vládní usnesení.

Počátek roku, který byl velmi studený, zpozdil všechny polní práce. Sníh napadl již 17.listopadu 1962 a zůstal nepřetržitě ležet až do pozdního března 63. Napadlo ho značné množství a pamětníci přirovnávají letošní zimu k zimě v r.1928. Trvaly také nepřetržité vysoké mrazy. Největší mrazy byly koncem ledna a začátkem února, vždy kolem -30°C. Z tohoto důvodu byly také prodlouženy pololetní prázdniny o 14 dnů. /Ústřední topení ve škole se však velmi dobře osvědčilo/.Léto ale bylo velmi krásné. První sena se sklidila velmi kvalitní za stálého počasí. I ve žně téměř 6 týdnů vůbec nesprchlo. Byl to ráj pro děti, které se mohly každodenně koupat v Ostravici i na Olešné. Toto sucho však také zapříčinilo i nedostatek vody v našem obecním vodovodu, který byl často vypínán. V pohostinstvích byl také značný nedostatek piva, sodovek i minerálních vod. I podzimním pracím počasí přálo. Všechny podzimní práce byly vykonány včas: zasetí ozimovin, vykopávka brambor, řepy a mrkve i hluboká orba. Teprve závěr roku byl studený. Vánoce jsme prožili bílé.
Ovoce se urodilo vcelku dost, hlavně jablíček a hrušek. Peckoviny doplatily na studené počasí.
Na závěr bych chtěl podotknout, že celý letošní rok byl jaksi poznamenán přírodními katastrofami. Zemětřesení v Jugoslávii smetlo z 80% město Skopleji z povrchu zemského, sesutí hory v severní Itálii do přehradní nádrže v noci, při čemž bylo zničeno veliké území s několika vesnicemi a městem, zátopy v Americe i jinde, tato neštěstí si vyžádala oběti na několika tisících lidech.
I tak tedy příroda připraví hodně lidí o život. Netřeba hromadného zabíjení pomocí nukleárních zbraní. Kdyby se částky, které se spotřebují na vývoj těchto zbraní hromadného ničení, vložily do zabezpečovacích prací, o kultury a do mírových jiných účelů, byl by náš život daleko bohatší, klidný, bez starostí o zítřek, bez starostí o děti, které jsme mnohdy těžce vychovali. Všichni věříme, že naše bezelstná politika, která se opírá o politiku Sovětského svazu, přinese mír celému světu a všemu lidstvu na dlouhá, dlouhá léta.

Komentáře nejsou povoleny.