1964

Povaha roku :      Zima na začátku roku byla dosti krutá a dlouhá. Téměř celý leden a únor byly značné mrazy. Bylo naměřeno až -30°C. Děti sice si dostatečně užily lyžování a sáňkování, ale zpomalily se jarní práce. Poslední brambory byly zasazeny až koncem května. V té době byl také zaset len a  kukuřice. Senoseči počasí přálo. Ze začátku žní bylo pěkné počasí, ale pro nedostatečnou práci družstevníků a  pomoc občanů nebylo obilí včas sklizeno. V druhé polovině žní začalo pršet a obilí nebylo sklizeno kvalitní.
Zato přes sklizeň brambor panovalo pěkné počasí. Brambory byly sklízeny včas a velmi pěkné. Také podzimní práce JZD zvládlo dobře. Traktoristé provedli hluboké orby a zaseli ozimy. Počasí se však úplně změnilo při sklizni otav. Hodně trávy nestačili družstevníci ani pokosit. Na brzký sníh, který napadl asi v polovině listopadu doplatila také jetel semenačka. Ani tuto nestačilo družstvo svézt. Je to samozřejmě pro družstvo značná finanční ztráta.
V zahradách se urodilo vcelku dost ovoce, hlavně jablíček a hrušek. Švestky však se urodily jen v průměru. Na jaře bylo dost třešní, rybízu i angreštu.
Sníh ležel bez ustání až do konce roku, i když koncem roku byla zima mírná. Mrazy jen -5°-8°C.

Složení MNV
Rada MNV zůstala do voleb beze změny, stejně tak jako pracovní kolektiv.
Předsedou MNV byl s.Bohumír Tomek
Tajemníkem s.František Trčka
Účetním s.Jan Bílek čp.2
Adm.pracovnicí s.Milada Bílková
Ved.míst.hospodář.s.Božena Ščerbová
Hlavní změny ve vedení národního výboru nastaly až po volbách.
Dne 14.června 1964 přistoupili naši občané k volební urně, aby si zvolili své zástupce do všech stupňů nár.výborů, do národního shromáždění a poprvé také současně i soudce. Celá obec byla rozdělena na 27 voleb.obvodů, do jejichž čela  byli postaveni poslanci. Z 27 poslanců zůstává nadále 11 poslanců, ostatní jsou noví. Výsledky voleb:

Vol.ob.čís.    Poslanec        zaps.    vydáno        odevzd.    poč.hlasů    %                    vol.     hl.lístků    lístků        pro kand.
1.    Rudolf Pink        53    52        52        51        99,9
2.    Mojmír Židek        42    42        42        42        100
3.    Marin Liška        33    33        33        33        100
4.    Jaroslav Wozniak    43    43        41        41        99,8
5.    Miroslav Rožnovský    38    37        36        36        99,9
6.    Mojmír Mužný    44    44        44        44        100
7.    Jan Klímek        44    44        44        44        100
8.    Alžběta Wozniaková    47    41        41        41        100
9.    Mojmír Bílek        43    41        41        41        100
10.    František Trčka    39    39        37        37        99,8
11.    Jan Pitucha        36    36        36        36        100
12.    Jan Bebčák        46    45        45        45        100
13.    Antonín Juřica    46    46         45        45        99,9
14.    František Šlajer    41    41        41        41        100
15.    Berta Murasová    41    41        41        41        100
16.        Jarmila Halatová;    40    40        40        40        100
17.        Marie Zajícová    45    44        44        43        99,9
18.        Ludvík Šimek        59    58        57        57        99,9
19.        Václav Koubek    49    49        49        49        100
20.        Petr Pečinka        42    41        41        41        100
21.        Libor Bílek        46    46        44        44        98,8
22.        Jaroslav Durák    47    47        47        47        100
23.        Josef Luňáček        42    42        41        41        99,9
24.        Karel Kupča        42    42        42        42        100
25.        Anežka Chýlková    46    46        46        45        99,9
26.        Cyril Habrnal        50    50        50        49        99,9
27.        Josef Svoboda        33    33        33        33        100
Celkem        1177    1163        1152        1149        99,85

Naše obec spadala do voleb.obvodu č.177 pro volby do národního shromáždění. Zapsáno bylo celkem 1177 voličů, voleb se zúčastnilo 1163 voličů, lístky odevzdalo 1152, pro kandidáta odevzdáno 1150 hlasů.
Ve voleb.obvodu č.21 pro volby do KNV byl poměr následující:
Zaps.1177 vol., zúč.1163 vol., odevzdá.1152hl., pro kand.1149hl.
Ve voleb.obvodu č.50 pro volby do ONV – tj. za naši obec – kandidoval náš občan s.Frant.Rys z Pasek. Byl zvolen následujícím poměrem:
Zaps.1177 vol., vydáno 1163 lístků, odevzdá.1148 hl., pro kandidáta 1139 hl.
Součastně s těmito volbami probíhaly také volby soudců. Tyto volby probíhaly vůbec poprvé. Za naši obec kandidovala Marie Adamovská. Byl zvolen takto:
Zaps.1177 vol., vydáno 1163 hl., odevzdá.1160hl, pro kand.1159 hl.
Celkem bylo ve voleb.seznamech zapsáno 1150 voličů, tj. 522 mužů a 628 žen. Za volební průkaz, tj.cizích občanů volilo celkem 27 občanů. K volbám se nedostavilo celkem 12 našich občanů. Jsou to občané, kteří převážně nemají normální myšlení a pak někteří z osobního zaujetí.
První slavnostní zasedání nového národního výboru se konalo 9.července 1964. Na něm byla zvolena rada MNV a pak všechny komise. Rada MNV pracovala po volbách v tomto složení:

Předseda: František Trčka, uvolněn ze zaměstnání
Tajemník: Miroslav Rožnovský
Členové:    Jan Pitucha
Jan Klímek
Rudolf Pink
Josef Svoboda
Marie Zajícová
Alžběta Wozniaková
Mojmír Bílek

Zemědělská komise:
Předseda: Mojmír Mužný
Členové:     Antonín Juřica
František Šlajer
Josef Svoboda
Jaroslav Boháč
Antonín Kužma
Jaroslav Herot
Aktivisté: Ludmila Šigutová
Miroslav Bílek

Komise pro výstavbu:
Předseda: Rudolf Pink
Členové:     Libor Bílek
Jan Bebčák
Václav Koubek
František Rys
Bohumír Karas
Jaroslav Tománek
Aktivisté: Václav Drážek
Stanislav Midas

Školská a kulturní komise:
Předseda: Mojmír Židek
Členové: Mojmír Bílek
Anežka Chýlková
Ludvík Šimek
Zdenka Kukraková
Vlastimil Koval
Ladislav Šigut
Aktivisté: Alois Novosad
Lea Karasová

Komise pro místní hospodářství
Předseda: Jan Pitucha
Členové: Jaroslav Wozniak
Berta Murasová
Jaroslav Durďák
Lumír Blažej
Břetislav Čupa
Aktivisté: Miroslav Horák
Josef Pečinka

Sociální komise:
Předseda: Jarmila Halatová
Členové: Marie Zajícová
Alžběta Wozniaková
Anežka Burdová
Vojtěška Bielá
Aktivisté: Mojmír Šigut
Ludmila Kovalová

Finanční komise:
Předseda: Cyril Habrnal
Členové: Josef Luňáček
Martin Liška
Květoslava Neuwirtová
Aktivisté: Pavel Šigut
Jenovéfa Bílková

Komise ochrany veřejného pořádku:
Předseda: Jan Klímek
Členové: Petr Pečinka
Karel Kupča
Dr.František Raab
Josef Bílek
Aktivisté: Jan Vyvial
¨        Štefan Uko
Josef Poschle

Rada a tyto komise národního výboru mají pracovat po dobu 6.let, kdy budou vypsány nové volby.
Po volbách došlo také ke změnám pracovních sil na místním národním výboru. V červenci odchází dosavadní účetní místního hospodářství s.Božena Ščerbová, která odchází do práce v nár.pod.Sfinx ve Frýdlantě n.O. Tuto funkci přebírá Marie Čupová. Rovněž dosavadní administr.pracovnice Milada Bílková rozvazuje v srpnu pracovní poměr a odchází rovněž do Frýdlantu n.O. Za ni nastupuje s.Marie Zajícová, která je členkou rady. Dosud pracovala ve státní pojišťovně v Místku.

Místní hospodářství
Služby občanům prokazovaly různé provozovny místního hospodářství u Národního výboru. V letošním roce však již výsledky hospodaření nebyly tak dobré, jako v minulých letech. Přesto však hospodaření je aktivní, jak je vidět z následující tabulky:

Příjmy:
Obor        celkem        z toho od obyvatel Kč
Zednictví        4 424,32    1 481,40
Malířství           835,45       368
Stolařství        5 990,41       881,46
Klempířství    3 768,51       193,20
Elektrikářství    2 707,60    1 174,60
Instalatérství       176,10       132
Krejčířství           200            200
Prádelna        11 561,55    11 504,80
Celkem        29 663,97    15 953,46
Zůst.k 1.1.64    2 050,27
Příjem celkem    31 714,24Kčs

Vydání:
Na mzdy        19 240,50
Materiál        3 711,79
DKP        364,50
Provoz rež.    5 436,71
Vydání celkem    28 753,50Kčs

Rozvaha
Příjem        31 714,24
Vydání        28 753,50
Zůst.k 31.12.64    2 960,74Kčs

V letošním roce – pro malý zisk – nebyla do pokladny MNV odvedena žádná částka.

Práce v obci
Také v letošním roce pokračovali naši občané ve zlepšování vzhledu obce i zařízení.V popředí zájmu byly opravy cest a z nich opět na prvním místě obecní cesta na Čupovice. Již loni se tam začalo rozsáhlou kanalizací. V letošním roce byla dokončena.Bylo také nutné začít s opravou povrchu cesty. Koncem roku začali občané navážet hrubý štěrk, který později pokryjí jemnou drtí. Tato oprava si vyžádala nákladu 16 986 Kč.
Docela pěkně se upravili rodičové prostředí pro nejmenší – mateřskou školu. Stěny herny a jídelny obložili různobarevnými deskami z umakartu – umělé hmoty. Dá se velmi lehce čistit a učebny dostaly lepší – útulnější vzhled. Z přídělu od Okres.národ.výboru 10 000Kčs vyčerpalo se na tuto práci 9 075Kčs, převážně za nákup materiálu. Práci provedli odborně občané Jaroslav Tománek a Ludvík Mužný.
Veškerý umakart se v mat.škole nevypotřeboval. Těchto zbytků využili jmenovaní pracovníci a obložili stěny v naší národní škole pod ručníky. Mimo tuto práci provedli ještě obložení ústředního topení ve všech třídách, družině a šatnách. Aby se zabránilo unikání tepla z budovy, instalovali v přízemní chodbě kývací dveře. Veškeré tyto práce byly provedeny během hlavních prázdnin. Okres.národní výbor přidělil na tyto práce 25 300Kčs. Z nich bylo vyčerpáno 24 375Kčs.
Místní rozhlas již také velmi nutně potřebuje opravy. Je to hlavně jeho venkovní vedení, které potřebuje výměny. Po dohodě s elektrárnami povede vedení po elektor.sloupech. Je v plánu také rozšíření rozhlasu, takže nyní obsáhne celou obec. V letošním roce přispěl ONV na opravu částkou 8 000Kčs. Z ní bylo vyčerpáno celkem 7 999Kčs. Tato částka byla spotřebována na zhotovení konzolí a objímek na sloupy a byl nakoupen drát.
Na míst.nár.výboru je již značně starý nábytek. Slouží již přes 35 let, přitom měl každý kus jiný nátěr. Přičiněním předsedy MV s.Fr.Trčky byly získány prostředky na doplnění a jednotný nátěr. Některé staré stoly byly vyměněny za novější, převodem kmenového jmění z ONV. Z přídělu 5 000Kčs bylo vyčerpáno 3 913Kčs.
I po stránce zkrášlení obce se hodně udělalo. Pohostinství Jednoty v Pasekách u Dvořáčka změnilo svého vedoucího. Za Marii Svobodovu přichází Rudolf Hilšer ze Starých Hamer. Tuto změnu je ihned vidět. Nový vedoucí se iniciativně chytil práce. Nechal vyčistit studnu, začal s výměnou oken a nakonec dostal hostinec nový venkovní nástřik. Byl zřízen také nový vchod a upravena příjezdná cesta. Při této akci nejvíce pomáhali členové dohlížecího výboru  Štěpán Juřica a Frant.Černý. Zásluhou této trojice dostávají občané z Pasek možnost příjemného odpočinku po práci.
Také v pohostinství Jednoty v obec.host.došlo ke změně vedoucího. Ze zabraného území Těšínska přišli do naší obce manželé Vrablovi, kteří si tento hostinec najali od obce. Byli zde plných 26 let. Byli to lidé příjemní, kteří vycházeli hostům všemožně vstříc. Pro svou poctivost byli oblíbeni. Na jejich místo přichází dosavadní zaměstnankyně tohoto pohostinství Barbora Bílková. Je to mladá, iniciativní a energická soudružka, která podala v letošním roce plány na úplnou přestavbu obecního hostince. S prací se začne v r.1965.
Prodejna potravin Jednoty na Dol.konci – u Mužného – je pro tamější obyvatele velmi nutná. Majitel domku však odmítá povolit plánovanou rekonstrukci obchodu a odmítá další nájem. Po velkém vyjednávání dosáhlo se kompromisního řešení: Jednota upraví si obchod z bývalé stodoly. Materiál je již navožen a s vlastní prací má se začít v r.1965.

Hřiště
Největší rozestavěnou akcí v obci zůstává nadále stavba sportoviště. V letošním roce se, bohužel, nepracovalo.  Ve snaze vybudovat v obci dobré hřiště, pustili se pověření vedoucí – stavební komise – do díla, které bude představovat hodnotu 800 000Kčs, polovina se však musí odpracovat v brigádách zdarma. ONV pro letošní rok nepřidělil finanční prostředky. Tím se stalo, že značně opadla aktivita všech občanů. Toho využili někteří občané, kteří vedli stížnosti proti umístění hřiště. Tyto stížnosti vedli přes ONV až na KNV. Šetřením se zjistilo, že stížnost je bezpředmětná, jelikož nedojde ke ztrátě zemědělské půdy /staré hřiště na Bahnech bude odvodněno a tím bude získána orná půda na rovině/.
Jak již bylo řečeno, byla stavba na rok přerušena. Změnou obecních funkcionářů – hlavně předsedy a tajemníka – podařilo se již letos zajistit finanční prostředky na příští rok, takže se v r.1965 začne opět pracovat. Bude zřízena hlavně hrací plocha. Přestože se nepracovalo, proplatil se dluh z minulého roku. ONV  přispělo částkou 5965    Kč a z finanční rezervy MNV bylo zaplaceno 10 000Kčs.
Všechny komise po volbách si utvořily svůj plán práce a pravidelně zasedaly. Komise pro ochranu veřejného pořádku, jejímž předsedou je Jan Klímek, projednala v r.1964 celkem 29 případů, v nichž byl narušen veřejný pořádek. Uložila 4 občanům pokuty – většinou za pomluvy, ve 2 případech byly uděleny veřejné důtky míst.rozhlasem a vyhláškami a bylo vysloveno 23 napomenutí.
Školská a kulturní komise scházela se pod vedením Mojmíra Židka pravidelně jednou měsíčně. Týden před tím scházela se místní osvětová beseda, jejímž předsedou byl Jaroslav Ščerba. Tato se scházela i mimořádně podle potřeby. ŠKK koordinovala práci složek po stránce kulturní, dbala, aby se jednotlivé akce netříštily a připravovala důstojný průběh oslav.
Zemědělská komise zasedala jednou za čtrnáct dnů. Projednávala rozpisy dodávek zemědíl.produktů u jednotně hospodařících rolníků, také sledovala jejich pravidelné plnění. Činila ihned nápravu tam, kde toho bylo zapotřebí. Výsledkem této práce bylo splnění všech dodávek na 100%, přičemž vajíčka byla překročena. ¨
Finanční komise schůzovala pravidelně jednou měsíčně.Náplň práce jí tvořilo sestavování rozpočtu, sledování hospodaření obce a pravidelné čerpání částek z rozpočtu. Ke konci roku provedla generální inventarizaci všech rozpočtových organizací.
Stavební komise zasedala každou druhou středu. Zabývala se povolováním novostaveb, adaptacemi domků, obecními stavbami a prováděla také kolaudace. Hodně času jí zabrala také stavba nového hřiště, kde vydatně pomohli předseda MNV a tajemník.
Sociální a bytová komise se scházela podle potřeby. Projednávala zvýšení důchodů u jednotl.důchodců s nízkými důchody a také přídavky k těmto důchodům. Na těchto podporách bylo celkem vyplaceno 8 960Kčs. Horší již to bylo s projednáváním bytových otázek. Bytů je totiž v naší obci velký nedostatek. U sociální komise také pracoval sbor pro občanské záležitosti. Tento sbor vykonal více návštěv u přestárlých osob, u osob, které slavily životní jubilea a u té příležitosti jim předával podpory a dary. Také připravoval slavnostní vydávání nových občanských průkazů a aktivně se zúčastňoval příprav při vítání novorozeňat ve Frýdlantě nad Ostr.

Školství
Opět po celý rok trvala celodenní mateřská škola. Ředitelkou je Ludmila Kulová z Palkovic. Dalšími učitelkami jsou Alena Mužná a Elena Durďáková, obě místní. Koncem roku klesl počet dětí, takže Elena Durďáková jezdila zprvu na ONV, pak do okolních mateřských škol. Ve škole se také vyvařuje. Podávají se přesnídávky, obědy a svačiny. Kuchařkou je Anežka Mališová. O pořádek se starají Anna Němcová a Zdenka Lepíková.
U mateřské školy dobře pracuje Sdružení rodičů a přátel školy. Jejím předsedou je Mojmír Šigut, řidič ČSAD. Této funkci věnuje hodně času. Stará se o stálé zlepšování prostředí. Sám se význačnou měrou podílí na každé práci.
Naše základní devítiletá škola má název ZDŠ s 1.-5.roč. Má také pět tříd. V letošním roce jeví se však úbytek žactva. Také v perspektivě nejeví se přírůstek. V II.pololetí 1963/64 chodilo do naší školy 118 žáků. K 1.září 1964 bylo zapsáno již jen 115 žáků. Školu vedl i v letošním roce ředitel Jaroslav Ščerba. Dále na ní působili učitelé: Marie Bílková, Dagmar Němcová, Viktorie Haluzíková a Marta Foltynovská – Mališová. /Během prázdnin se provdala za Radúze Mališe, člena Moravské filharmonie, zdejšího občana/. Během roku však vážně onemocněla Marie Bílková /zánět sleziny/. Jejím zastupováním byla pověřena učitelka Anežka Židková, která na zdejší škole již dříve učila. Školnicí je Bohumila Vyvialová, která také obstarává topení v ústředním topení. Její manžel – Rudolf Vyvial – provádí ve škole všechny opravy zdarma. Je opravdu „dobrým duchem školy“.
Také letos funguje u školy školní družina. Vede ji s.Jana Pituchová. Vede ji dobře a zodpovědně. Družina má dobrou pověst a děti ji rády navštěvují. Stále je přihlášeno 22 dětí, ale družinu navštěvuje přes 30 dětí. S.Pituchová si doplňuje své vzdělání dálkovým studiem pro vychovatelky v Přerově. V družině děti také obědvaly. Obědy se dovážejí z mateřské školy. Dováží je a o pořádek se stará Zdenka Kořená zpod školy.
Práci školy dobře podporuje SRPŠ. Předsedou je opět inž.Otakar bílek. Je to velmi iniciativní a dobrý předseda, je ve stálém styku s ředitelem školy a společně se starají zlepšení prostředí škol.dětem. Sdružení také velkou mírou pomáhá při výchově dětí. Při každé schůzi je pro členy vzdělávací přednáška. V poslední době to byly přednášky o komunistické výchově dětí, tzn.vychovat děti poctivé, pracovité a po všech stránkách slušné. Školní děti nasbíraly 32q starého železa, 12q papíru a 8q starých hader.

Kulturní a sportovní život
I v letošním roce byl v naší obci značný kulturní život. Na vytváření těchto duchovních statků se podíleli všichni, kdo má ke kultuře sklon. Po kulturní stránce koordinuje práci složek osvětová beseda, kterou i letos vedl Jaroslav Ščerba. Nejlépe snad kulturní práci ukáže několik čísel.

Přednášky:
Vnitř.a zahr.politika    15 akcí        750 účast
Zemědělství        3        296
Zdravotnictví        3        160
Jiné            9        425
Celkem            30akcí        1 631 účast

Soubory:
Divadelní            2        58čl.        4 vyst.
Hudební            1        22čl.        72 vyst.
Celkem            3        80čl.        76 vyst.

Kroužky:
Názorné agitace        1        4čl.
Míst.rozhlasu        1        3
Sbor pro obč.zál.        1        5
Celkem            3        12čl.

Kurs vaření:        1        25 účast.

Kult.a spol.akce:
Výstavy            3        342 účast.
Tan.zábavy a lid.veselice 12        2 167
Jiné akce            12        1 430
Celkem            27        3 919 účast.

Z uvedených čísel je patrno, že v obci se dobře kulturně žilo. Nejsou zde uvedeny ještě zájezdy do divadla Zd.Nejedlého a Jiřího Myrona v Ostravě. Tyto zájezdy pořádal povětšině místní skup.Českosl.červeného kříže a požárníci.

Naši občané oslavili tyto národní svátky.
8.březen 1964 – Mezinárodní den žen. Tohoto dne uspořádala osvětová beseda pěkné kulturní odpoledne v kulturní jizbě MNV v obec.host. Učinkovali zde: mladí harmonikáři, které vede Frant.Tajchman, mladí houslisté pod vedením Teodora Libery, dechová hudba, školní děti a členové ČSM. Pořad spojoval Vlast.Koval. Přítomno bylo přes 90 občanů. Některé ženy – zasloužilé pracovnice byly odměněny věcnými dary.
1.květen 1964 – prvomájový průvod do Frýdlantu n.O. Průvod vyšel od budovy MNV v 8 hod. V průvodu bylo celkem 260 občanů. Staří občané a nemocní se vezli v autobuse. Průvod byl pestrý a živý.
5.květen 1964 – 19.výročí osvobození naší obce. 370 občanů a dětí se sešlo na dolním konci u Mužného k lampiónovému průvodu. Za doprovodu naší hudby došli k pomníku padlých, kde měl projev profes.Josef Luňáček.
9.května 1964 – Den svobody. Místní národní výbor měl slavnostní zasedání. Po té byla položena kytice k pomníku padlých a na kytičky na hroby umučených a zasloužilých pracovníků KSČ a MNV.
4.září 1964 – byla u nás provedena přehlídka dechových souborů. Zúčastnily se jí dech. Soubory z Frýdlantu n.O. – ved.Holínka, Staré Vsi – ved.Lednický,  z Brušperka – ved. Kolář a náš. Celkem to bylo 85 hudebníků. Tento koncert slyšelo však jen 53 našich občanů.
1.listopadu 1964 – byla od nás vypravena hvězdicová štafeta do Frýdlantu n.O. Účastnily se jí škol.děti a svazáci.
15.listopadu 1964 – hlavní oslavy 47.výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Oslava byla konána v sokolovně za účasti 56. občanů a 40.dětí. Pěkné pásmo básní, písní a prózy převedly školní děti. Slavnostní projev přednesl prof.Holub z Místku. U této oslavy byl proveden slib nových pionýrů.
6.prosince 1964 – místní svaz zahrádkářů uskutečnil v kult.jizbě obec.hostince pěknou výstavku ovoce, které zraje v naší obci. Byla to velmi pěkná akce, výstavku shlédlo 236 občanů mimo školních dětí, které ji navštívili v doprovodu svých učitelů.
13.prosince 1964 – knihovník Bohumil Halata uskutečnil předvánoční výstavku knih s prodejem. Účastnilo se jí 56 občanů.
Mimo tyto akce sehrály škol.děti velmi pěknou hru se zpěvy: Stříbrná studánka. Hrály ji ve dnech 6.,7. a 9.června. Hru shlédly mimo naše občany a děti –  děti z Palkovic a Frýdlantu n.O. Hlavní režii měla učitelka Dagmar Němcová, pomáhali ji však všichni učitelé. Byla dobře nacvičena a měla značný úspěch.

Sokol – divadelní kroužek Miloše Čupy – zajel s nacvičenou hrou Hledání v oblacích do Hodoňovic. Mimo tuto hru letos nehrál.
26.července 1964 však uspořádal tradiční memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka – turnaj odbíjené mužů – kterého se účastnilo 26 družstev. Družstva byla rozdělena do dvou skupin. První skupinu a putovní pohár vyhrálo družstvo Zbrojovky Vsetín a druhou skupinu naše družstvo.
9.srpna 1964 uspořádaly všechny složky druhý karneval na Čupku. Bylo tam přítomno 420 účastníků. Karneval měl velmi dobrý průběh. Částečně jej pokazil večerní déšť. Hudba Akumy z Dobré u Frýdku také místo v 19 začala hrát až ve 21,30 hod. pro pozdní dovoz. Čistý výtěžek je určen pro stavbu hřiště.
Také v knihovně jeví se vzrůst výpůjček i čtenářů. Je to výsledkem dobré práce knihovníka Bohumila Halaty. Výpůjčovací den je neděle. Výpůjčky a pohyb knih je patrný z této tabulky.:

Ostat.spol.liter.        124
Přírodovědecká        68
Zemědělská         30
Technická            5
Jiná naučná        70
Krásná            1957
Celkem pro dospělé    2254

Naučná liter.        285
Krásná liter.        413
Celkem pro mládež    698

Výpůjček celkem        2952
Počet svazků celkem    1833
Od počátku roku přibylo 178, ubylo 14 svazků.
Čtenářů celkem 100, z toho mládež 40.
Počet výstavek 3.
Příjem od obyvatelstva 773,50Kčs

V místním Sokole jsou ustaveny dva hlavní sportovní kroužky. Je to u nás tradiční odbíjená a kopaná.
Oddíl odbíjené hrál okresní přebor. Jeho družstvo bylo značně omlazeno. Přes nedostatek zkušeností oddíl bojoval dobře. Umístil se v tabulce okresu na 6.místě. Je to nesporný úspěch, protože nejstarší hráč měl 20 let. Vyrůstá nám další dobré mužstvo, které – když se udrží pohromadě – bude vážným soupeřem všem družstvům .
V podzimním kole se vede také družstvo kopané, které definitivně opustilo poslední místo tabulky IV.třídy. přezimovalo z 12 družstev na 6.místě. Zlepšené výkony tohoto oddílu přilákaly také na hřiště větší návštěvy, které se nyní pohybují kolem 100 i přes diváků. Funkcionáři tohoto oddílu, Mirosl. Bažina /slepý/, Karel Klímek a jiní, získali pro náš oddíl dobré posily i z okolních vesnic. /nutno říci, že zase naši velmi dobří hráči Frant.Židek, Drah.Svoboda aj.hrají zase jinde/. Tím je si možno také vysvětlit zlepšenou hru.
Sportovci netrpělivě čekají na zahájení prací na novém hřišti. Snad příští podzimní kolo již na něm budou hrát, vždyť ONV uvolnil na úpravu plochy přes 90 000Kčs.

Politický život
Vedoucí složkou v našem státě a tím i v naší obci je Komunistická strana Československa. Předsedou naší Vesnické organizace byl až do voleb s.Miroslav Rožnovský, který naši organizaci vedl již 4 roky. Po volbách, když převzal funkci tajemníka, převzal předsednictví s.Bohumír Tomek. Dalšími členy výboru byli. Emilie Oprštěná, Karel Pečinka ml., Frant.Trčka, Ondřej Biely, Eduard Bílek st., Antonín Balcar. Výborové schůze byly pravidelně každý čtvrtek. Mezi členy výboru vládla opravdová jednota při všech jednáních. Tato skutečnost se přenášela i na ostatní složky v obci. Výbor organizace se snažil u každé složky či organizace založit stranickou skupinu. Tyto stranické skupiny pak dobře pracovaly u MNV. Scházely se vždy před důležitějším jednáním rady MNV. Pak také u ČSM. V jiných složkách však stran.skupiny nepracovaly buď pro malý počet členů KSČ /požárníci/ nebo pro nezájem členů /Sokol/.
Jednotnost stranické organizace působila také i na ostatní složky. Sokol se snažil – díky s.Mojmíru Bílkovi – obnovit nácvik na spartakiádu. Výbor organizace zval do svých schůzí zástupce složek, kde s nimi projednávali jednotlivé situace a   společně pak hledali řešení.
Na plné výši však není dosud propagačně agitační práce mezi občany. Agitace děje se povětšinou jedině místním rozhlasem, což často nestačí. Zaostávají vesnické – metylovské noviny, které si v minulých letech získaly oblibu. Toto je úkol na příští rok.
Životní úroveň
Předním úkolem naší strany a vlády zůstává i nadále péče o člověka. Projevuje se to stále stoupající životní úrovní. Přesto, že vláda zavedla některé úpravy, jako poplatek za vypsání lékařského předpisu 1Kčs, v pohostinstvích pak 5%přirážku při nákupu zboží, přesto zůstávají nám takové vymoženosti, kterými se nemůže pochlubit téměř žádná země na světě. Jsou to školní knihy, které děti ve škole dostávají zdarma, stejně tak jaké základní školní potřeby, jako sešity, výkresy, barvy a podobně. Je tomu tak i s lékařským ošetřením a výdejem léků. Vysoké placení příspěvků v nemoci atd., to všechno shrnuje úsilí naší lidové vlády o lepší život našich občanů. Průměrný výdělek dělníků pohybuje se okolo 1400Kčs. Zaměstnané ženy dosahují v průměru 900-1000Kčs. Je to také vidět i v nákupech:
Zboží nakoupeno za Kčs        sebráno ks vajec
Samoobsl.Vrchovina        1 000 091                31 500
Samoobsl.u Čihadla        1 696 122                12 980
Obchod u Mužného            420 334                10 830
Celkem nakoupeno zboží za    3 116 647                55 310
Výsek masa u Kellerů        1 181 600
Celkem nakoupeno potravin za    4 298 247 Kč

K tomu je třeba podotknout: obchod u Mužného byl otevřen pouze 5 měsíců. Občané mimo to nakupovali jak potraviny, tak maso při příležitostných cestách do Místku a do Frýdlantu n.O. Stejně tak občané z Pasek chodí nakupovat většinou do Frýdlantu, kam mají spád. Jsou však počítání do celoobecního průměru.
V pohostinstvích byly následující tržby:
Celkem        z toho jídlo
Obecní         473 939 Kčs        80 608 Kčs
Čihadlo        226 000        15 000
Dvořáček        293 363        29 100
Tržby celkem    993 302 Kčs        124 708 Kčs

V obecním pohost.se vyvařovalo také pro důchodce. Na obědy v tomto roce chodilo průměrně 23 důchodců. Bylo jim vydáno za 35 032Kčs obědů. Místní nár.výbor doplatil důchodcům na tuto částku 24 800Kčs, tedy průměrně asi 1 000Kčs na rok na jednoho důchodce.
Mimo to ještě vyvařovali v této kuchyni také pro členy JZD. Tito členové měli oběd plnohodnotný /důchodci poloviční porci masa/ a Jednota poskytovala na tyto obědy 10% slevu. Mimo tuto slevu doplácelo družstvo určitou částku, od srpna 1964 činila tato částka 1 480Kčs.
V prodejnách bylo v průměru na jednoho občana odebráno zboží za 1 839,20Kčs. Masa bylo nakoupeno v průměru za 636,30Kčs na jednoho občana. V pohostinstvích pak na jednoho občana připadla částka 584,40Kčs, bereme-li počet obyvatel 1700 včetně dětí.
Znamená to tedy, že z celkové částky za potraviny, maso a pití 5 291 549Kčs, činí výdaje za potraviny 59,3%, za maso 22,1% a za pití a jídlo v pohostinstvích 18,6% z celkové částky.
Do obecního hostince chodili během léta na obědy občané, kteří v naší obci trávili dovolenou ve svých chatách. Některý den se vyvařovalo až 80 obědů. Všechnu tuto práci musela vykonat kuchařka Helena Bílková s jednou pomocnicí, která byla sjednávána jen přes letní měsíce.
Zvýšení životní úrovně se jeví také v kulturních prostředcích. V naší obci máme k 31.12.1964 286 televizorů a 480 rádiopřijímačů, nepočítaje v to tranzistorová rádia. /máme-li u nás 405 domovních čísel, znamená to, že na jeden dům připadá 1,2 rádiopřijímače/.
V letošním roce si zakoupili někteří občané nová auta a nové motocykly, převážně nízkoobsahové. Přesný počet aut a motocyklů je však možno zjistit jen odhadem, jelikož na MNV nejsou od nich doklady a na Okres.veřejné bezpečnosti nejsou majitelé urovnáni podle obcí, ale podle abecedy a podle evidenčních čísel. Při několika desítkách tisíc karet by to dalo zaměstnanci OVB nepředstavitelnou práci.
295 našich občanů pobírá měsíčně své důchody. Za rok 1964 dosáhly tyto důchody částky 2 150 000Kčs. Na jednoho důchodce připadá průměrně ročně asi 7 288Kčs, tj. měsíčně 607Kčs.

Jednotné zeměděl.družstvo
Jednotné zemědělské družstvo má ve svém středu téměř všechny výkonné zemědělce v obci. Jen malá část hospodaří soukromě. Jsou to povětšině kovozemědělci ve vzdálených částech obce – Ondřejník. V letošním roce si členové JZD zvolili toto představenstvo:
Předseda Bohumír Foldyna
Členové: Kubala Josef – agronom, Boháč Jaroslav, Antonín Liberda, Teodor Svoboda, Leopold Němec a Miroslav Bílek.
Revizní komise: Robert Židek, Luňáček Josef, Václav Žižka, Anna Kulmová.
Během roku však došlo v rev.kom. ke změně. Václav Žižka převzal totiž funkci skladníka po Vladimíru Bílkovi /z Hrodku/. Místo něj zvolen do rev.kom.Benuš Bílek.
Představenstvo i revízní komise se scházely pravidelně a pracovaly po celý rok dobře. Stále však naráželi na nedostatek pracovních sil, které musely nahrazovat brigády – hlavně našeho patronátního závodu, kterým je Slezan, závod 03. Zaměstnanci tohoto závodu odpracovali přes 2000 hodin hlavně při senoseči a ve žních. Dále ještě pomáhali při zeměd.pracích horníci ze Švermy, zaměstnanci Zástroje, žáci škol, místní složky a Svazarm z Frýdlantu n.O.
Je škoda, že družstevníci i občané nevyužili příznivého počasí v letním období. Snad to bylo nedůsledností vedení, nebo slabší agitační prací, ale faktem zůstává, že na polích nebylo postaveno obilí, že je družstvo nestačilo svézt ze země k mlátičce. Také strojní traktorová stanice v Místku nesplnila smlouvu, kterou na sebe vzala. Naplánovala provést na 10ha dvoufázovou sklizeň, tj. nejdříve pokosit do řádků a pak kombajnem vymlátit. Řádkovací sekačka přijela, obilí pokosila, ale nepřijel kombajn, takže obilí po několikerém dešti přirostlo k zemi a nakonec muselo být za velkých ztrát sklizeno ručně. Výnos obilovin mohl být daleko větší, kdyby bylo více pochopení jak u našich družstevníků a občanů, tak i z nadřízených složek. Příkladem mohou zde být opět komunisté, kteří obětovali více pěkných nedělí ba dokonce i pouťové dopoledne, aby zachránili, co se ještě dá. U mlátičky se pracovalo na 2 směny. Denní obsazovali družstevníci a patronátní závod, noční pak místní složky. Z nich si dobře vedli požárníci, myslivci, Červený kříž a Svaz mládeže. Členové KSČ a poslanci MNV pracovali opět po nedělích.
Družstvo i letos rozšířilo svůj strojní – jak hospodářský tak dopravní park.
Výrobní hospod.stroje: výfuk slámy, zrnomet, vysokotlaký lis, celkem za 18 000Kčs.
Dopravní stroje: 1 auto nákl.Škoda V3S, traktor.vlečka, motocykl Jawa ČZ, celkem za 78 000Kčs.
Investice: žlabová silážní jáma
Z toho je vidět, že funkcionáři družstva se starali o rozvoj družstva i o ulehčení práce svých členů.
Podzimní práce proběhly dobře. Pěkné počasí trvalo přes celou vykopávku brambor. Na pole chodilo dostatek družstevníků i občanů, kteří sbírali brambory pro své zásobení na zimu. Brambory se vybíraly v brigádách i přes neděle. I tyto brigády organizovala strana KSČ spolu s MNV.
Škoda, že toto počasí nevydrželo i přes sklizeň otav. Některé byly sklizeny velmi kvalitní. Brzký příchod zimy a sněhu, už v listopadu, nedovolil včasnou její sklizeň. Také jetel na semeno nemohl být z téhož důvodu včas sklizen v plné hodnotě.
Pracovní jednotka v družstvu vyšla opět na 13Kčs, k tomu družstvo dávalo 0,75 kg pšenice na 1 odpracovanou PJ. Záloha byla vyplácena ve výši 9Kčs. Finanční situace v družstvu byla dobrá, takže výplaty záloh byly pravidelné, vždy kolem 15.každého měsíce.
I přes vcelku nepříznivý rok a značné ztráty, docílilo družstvo pěkných výnosů, což je patrné z následujících tabulek:

Oseto v ha        výnos v q        dodávky v q, l, ks
plodina    Plán    skuteč.        Plán    skuteč.        Plán        skuteč.
Pšenice    35    35        19    19        50        84
Žito        32    32        19    19        350        527
Ječmen    8    8        18    13        –        –
Oves        35    37        17    13        80        –
Len stonky    10    10        25    25        250        250
Len semeno    10    10        3    2        –        –
Brambory    25    25        120    105        1150        1217
Mléko                                185 000    192 525
Vejce                                72 000        58 960
Maso hovězí                            250        238
Maso vepřové                            140        148
Louky        103    103        32    32        50        57
Pastviny    88    88        24    24        –        –

Jak je tedy vidět z tabulky, byly docíleny v obilovinách chlebových plánované výnosy, ale jsou slabší než v minulém roce. Brambory naopak zase byly pěkné a na zdejší poměry měly také slušný hektarový výnos. Družstvo pracuje vcelku dobře. Živočišná výroba má své stálé zaměstnance. V rostlinné výrobě je to už slabší. Zde se počítá s pomocí brigád. Do budoucna je však výhled, že se situace zlepší a že také naroste odměna na pracovní jednotku. Účetní družstva Pavel Šigut a jeho pomocnice Anežka Mališová se starají, aby náklady byly vyrovnány a aby PJ byla pevná. Dobře si vedl také úsekář na dolním konci Ludvík Merta, který i přes svých 60 let neúnavně sháněl pracovní síly, stejně jako na horním konci Anežka Zlá. Obětavých pracovníků má tedy družstvo dost, chybí však větší podpora širšího členstva JZD i občanů.

Události v obci
Již téměř šest let – mimo zkoušek nebo cvičných poplachů-  nezazvučela siréna na naší požární zbrojnici, aby svolávala požární družstvo k zásahu v naší obci. Poprvé se tak stalo 24.ledna 1964 asi v 11.45hod. Tohoto dne totiž vypukl požár v rodinném domku Oldřicha Židka v Pasekách. Požár zavinilo vadné vedení elektrického proudu. Shořena celá střecha, byly vážně poškozeny stropy. Shořel také na půdě značný materiál, určený k adaptaci domku. Ve stodole – ihned u domku – vzal si za své tento živel i zánovní motocykl. K požáru se sjelo celkem 8 požárních sborů, které však nemohly plně zasáhnout pro úplný nedostatek vody. Místní sbor úplně likvidoval požár a odjel domů v 21 hodin.
Druhý poplach vyburcoval členy našeho pož.sboru zrovna na Štědrý den – 24.prosince 64. Mnozí členové právě zasedali ke štědrovečerní večeři nebo se koupali, když zazněla poplachová siréna. Hořelo tentokrát ve Frýdlantě n.O. Vcelku požár malého rozsahu způsobili v autoopravně svým zaviněním sami zaměstnanci.
Místní požárníci mají dobré družstvo, které je připraveno k zásahu kdykoliv. Pravidelně cvičí a zúčastňují se soutěží. Jsou stále přeborníky okresu Frýdek Místek. Na požárních závodech, ke kterým byli pozýváni, získávali vždy čelná místa. V Hrádku u Čes.Těšína byli druzí, stejně jako v Kopřivnici. Na prvém místě se umístili ve Fryčovicích a ve Staré Vsi. Je to jistě pěkná bilance našeho požár.sboru, který za poslední období získal hodně cen, medailí i diplomů, které jsou stále vyloženy v požární zbojnici. To, že požárníci mají dobré výsledky, je souhra celého kolektivu a jeho velitele Františka Bílka /zv.Rozeňok/, který je současně i okrskovým velitelem a členem okresního štábu.
Dne 2.září 1964 se jako bleskem vesnicí roznesla zpráva, že náhle zemřel zdejší dlouholetý poštmistr Bohumír Karas. Toho rána vstal jako obvykle v 6 hod.ráno a o půl sedmé již nebyl mezi živými. Skonal na srdeční infarkt, když již delší dobu se léčil na cukrovku.
Bohumír Karas vstoupil v r.1945 do KSČ. Od roku 1945 byl nepřetržitě až do letošních voleb členem MNV, kde prošel snad všemi funkcemi. Byl dlouhou dobu předsedou zdejšího Sokola a až do svého skonu členem výboru. Byl také dlouholetým předsedou Lidového mysliveckého sdružení a členem mnoha zdejších organizací. V místní obci působil od roku 1938. Pro svou dobrou a společenskou povahu byl mezi občany velmi oblíben. Za protektorátu pomáhal občanům, jak se dalo. Měl obdivuhodnou paměť, které využíval vždy k pomoci občanům. To, co slíbil, splnil beze zbytku. Za doprovodu téměř celé obce byl 4.září pohřben ve svém rodišti – v Dětmarovicích v rodinné hrobce, po boku své první manželky.
Od roku 1961, kdy odešel do důchodu Bohumír Karas, byl jmenován poštmistrem Miloš Manet z Frýdlantu n.O. Byl to člověk vcelku nešťastný pro rodinné neshody. Tyto neshody vyvrcholily letos na podzim. Mělo dojít k rozvodu, který s.Manet nechtěl dovolit. Těsně před prvním stáním před soudem se dne 14.prosince 1964 zastřelil ze služební pistole ve svém bytě ve Frýdlantě.
Místní sbor pro občanské záležitosti navštívil během roku 3 přestárlé občany. Odevzdal jim dary a 200Kčs. Také uspořádal slavnostní předávání občanských průkazů všem, kteří vycházeli letos ze školy. Mladí lidé byli také poučeni, jak mají s tímto důležitých osobním dokumentem zacházet.

Komentáře nejsou povoleny.