Rok 1965

Povaha roku :  Letošní rok byl velmi nepříznivý. Zima byla dlouhá, teprve v březnu začal tát sníh. Celý rok byl hodně deštivý. V polích bujel plevel, hlavně v bramborách. Pro mokro se nedaly plečkovat. Tráva sice narostla, ale seno se velmi těžko sklízelo. Bylo ho také hodně pohnilého. Tím bylo znehodnoceno základní krmivo pro dobytek na zimu. V létě se krávy také málo pásly, takže bylo v kravíně docíleno malé dojivosti na krávu a den. Také se sklidilo hodně málo otav.
     V zahradách se letos urodilo hodně málo ovce všeho druhu. Ovoce pak bylo po celý rok hodně vzácné.
     Rok 1965 také  zaznamenal hodně nemocnost mezi občany. Zařádila si hodně chřipka a angína. Velkou absenci bylo možno pozorovat i v místní škole, hlavně v I.pololetí 1965 – do vánoc. Tyto nemoci je nutno přičíst hodně nezdravému letošnímu počasí, kdy si starší lidé postiženi revmatismem hodně ztěžovali na bolesti. Dr.Pastor ve zdravotním středisku v Palkovicích a dětská lékařka Dr.Eliášová rovněž odtamtud měli velmi mnoho práce.

Složení MNV
     Po celý rok 1965 zůstává složení jak rady, tak pléna MNV stejné, jako v minulém roce. Všichni zvolení poslanci zůstávají na svých místech v obvodech. Pracovní kolektiv v kanceláři MNV tvoří tito pracovníci:
Předseda:  František Trčka
Tajemník: Miroslav Rožnovský
Adm.prac.: Marie Zajícová
Účetní:  Jan Bílek čp.2
Účetní MH:  Marie Čupová
     Kolektiv dobře spolupracuje a navzájem se dobře doplňuje. Dobře jej vede předseda Fr.Trčka, který je uvolněn ze zaměstnání a pracuje na MNV celodenně. Každý se pečlivě stará o svůj úsek práce.

Místní hospodářství
     U MNV jsou zřízeny různé provozovny, které se v prvé řadě starají o zlepšení služeb obyvatelstvu. Je samozřejmé, že také vykonávají různé práce pro socialistický sektor, zvláště pak pro samotný MNV, školu a podobně. Práce těchto provozoven se promítá v následující tabulce:
Provozovna  tržba celkem Kčs  z toho od obyvatel Kč
Zednictví   8 066,32   1 537,60
Malířství  1 911    0
Stolařství  1 220,22   1 026,18
Klempířství     626,08   0
Elektrikářství  1 888,60   1 345,51
Instalatérství     207,80   0
Krejčířství  5 400    5 400
Prádelna  11 615,70   11 615,70
Příjmy celkem  30 935,72Kčs   20 924,99Kčs
Zůstatek k 1.1.1965 2.960,74Kčs
Celkem r.1965 33 896,46Kčs
Vydání:
Na mzdy  16 034,25Kčs
Materiál    5 140,70
DKP         584,79
Provozní režie  4 927,67
Odvod MNV  2 000
Vydání celkem  28 686,91Kčs
Rozvaha:
Příjem   33 896,46
Vydání   28 686,91
Zůstatek k 31.12.65 5 209,55Kčs
     Z tabulky je patrno, že finanční bilance míst.hospodářství je vcelku příznivá. Letos
odvedlo do pokladny MNV 2000Kčs, zatímco v minulém roce neodvedlo žádnou částku.

Práce komisí a práce v obci  
  Veškerou práci v obci řídily jednotlivé komise se svými aktivisty. Také tyto komise nedoznaly žádných změn oproti minulému roku. Jejich práce byla dobrá.
Stavební komise: v čele s Rudolfem Pinkem čp.259 prokazovala tato komise největší aktivitu. Práce začala hned z jara místním rozhlasem.  Dosavadní vedení, které vedlo po vlastních sloupech, bylo převedeno se schválením energetických úřadů na sloupy elektor.vedení. Zatím toto převedení bylo provedeno na úseku od Ozdravovny do Pasek. Tam také byly namontovány nové tlampače /6ks/. Celou tuto montáž provedli zdarma tito občané. Rud.Pink čp. 259, Antonín Balcar, Miroslav Rožnovský čp.53, Mojmír Židek čp.376. Náklad na materiál si vyžádal částku 975,80Kčs.
     Další velkou akcí byla stavba hřiště. Tato akce dala komisi hodně starosti. Stavba se dlouho nemohla rozhýbat. Teprve energickými a vytrvalými zákroky předsedy MNV s.Frant.Trčky a celé komise pokročila tato stavba opět kupředu. Vedením stavby byl pověřen s.Frant.Rys, poslanec ONV za naši obec /čp.94/. Jemu byli hodně nápomocni Josef Svoboda čp.178, Mir.Rožnovský, Frant.Trčka čp.225, Jan Bebčák čp.275, Luděk Velička a Rudolf Pink čp.259. Tito pracovníci byli také odměněni odznaky pro nejlepší pracovníky v akci „Z“ /zvelebení obce/. Hlavní výkopové práce provedly stroje. Nejdříve to byl buldozer, který dokončil vyrovnání celé hrací plochy. Pak přijel rýhovač, který vyryl rýhy pro odvodnění. Trubky a roury byly pak položeny ručně asi na polovině hřiště. U této práce pomáhalo více občanů, hlavně sportovců. V letošním roce bylo celkem prostavěno 112 761,75Kčs. Z toho letos bylo proplaceno 52 703,17Kčs a 60 058,58Kčs bude proplaceno v r.1966. Zdarma v této akci odpracovali občané 1400hod. Toto představuje částku asi 10 000Kčs. K hřišti byla také opravena cesta a přímo na hřiště navezen štěrk na trativody. V r.1966 se bude v akci pokračovat. V té době má být dokončena hrací plocha.
     Stavební komise nezapomínala ani na opravu obecních cest. Na úpravu cest bylo celkem vydáno 44 952,32Kčs. Byly opraveny tyto cest: Upraven celý povrch cesty na Čupovicích. Tam také pokračovali tamější občané ve vykopávce a pokládání rour pro místní kanalizaci. Dále byla také opravena cesta vedoucí k lidovému družstvu SAD, dřívější pila Gřunděl, pak družstvo Zástroj. Nový posyp vápencovým štěrkem byl dán také na cestu ke hřbitovu.
     Pokračovalo se také v zakrývání potoka od Jana Bebčáka k Miroslavu Horákovi. Novou  soukromou cestu si zřídil z hlavní cesty k svému domku Augustin Šprla.
     V letošním roce také vyměnili občané krytinu na kostele. Místo tašek z pálené hlíny přišel na střechu pozinkovaný plech. Na tuto krytinu se složili občané sami, sami také střechu pokryti. Tuto velikou práci spolu s přelatěním střechy provedli za pouhý jeden týden. Veškeré tyto práce byly z velké části provedeny zdarma.
     Dne 25.května byla dokončena vodovodní přípojka přímo do kanceláře nár.výboru.
     Naše obec byla zařazena v letošním roce do III stavební kategorie. To znamená, že rodinné domky mohou stavět u nás jen ti, kteří v naší obci pracují. Tímto opatřením má se zamezit odchodu mladých do měst a tím i ubývání pracovních sil, kterých je u nás v zemědělství velký nedostatek.
     Komise v letošním roce kolaudovala 3 rod.domky a větší počet rekreačních chat.
     V čele komise sociálního zabezpečení stála letos Marie Zajícová, která vystřídala ve vedení Jarmilu Halatovou. Komise se scházívala pravidelně. Projednávala různé žádosti o podpory a také o byty. Tyto žádosti však nemohla kladně vyřídit, jelikož v naší obci je veliký nedostatek bytů.
     Komise projednala také rozdělení jednorázového příspěvku důchodcům s nízkým důchodem. Celkem byl rozděleno a důchodcům vyplaceno 11 000Kčs. Kromě této páce řídila také stravování důchodců. Vyvařovalo se opět v pohost.Jednoty – obecní hostinec. Důchodcům vydali zaměstnanci Jednoty celkem za 33 489,40kčs obědů. Z této částky sei důchodci sami proplatili 11 022Kčs a MNV doplatil zbývající částku, to je 22 467,40Kčs.
     Komise ochrany veřejného pořádku nedoznala žádných změn. Pod předsednictvím Jana Klímka čp.254 projednala tato komise celkem 23 případů. Byly to většinou případy lehčího rázu, jako porušení sousedského soužití, napadení, pomluvy a podobně. U 19 případů bylo vysloveno napomenutí, v jednom případě byla udělena veřejná důtka a třikrát byla vyměřena pokuta do výše 100Kčs.
      Školská a kulturní komise: Komise se scházela jednou měsíčně.Projednávala veškeré věci, které souvisejí s kulturou a školstvím vůbec. Dosti času také věnovala péči o mládež. Důvěrnicí pro práci s mládeži je Berta Murasová. S potěšením komise mohla konstatovat, že v naší obci není téměř větších výstřelků, které by mladí lidé prováděli. Některým členům komise byly vydány legitimace, které je opravňují navštěvovat bezplatně různé podniky v obci a kontrolovat, jak pořadatelé dodržují předpisy o zákazu návštěvy mladistvých. Tito členové také nezjistili žádných přestupků. Komise také dobře koordinovala práci všech složek, hlavně při povolování různých zábav. Ze stany složek nedocházelo k žádným stížnostem. Komise také zpracovala jednotný kulturní plán všech složek, podle kterého budou složky postupovat po celý rok 1966. Přestože tato komise měla poměrně dobré složení, nedařila se jí práce tak, jak si představovala. Nepodařilo se např.zajistit  pravidelné vydání „Metylovských novin“. Tyto vesnické noviny vycházely nepravidelně a nárazově. Vyšly 4 čísla. Těžkosti byly také se sháněním zpráv. Málo složek dodávalo redakční radě své zprávy, takže veškerá tíha spočívala na předsedovi komise Mojmíru Židkovi a správci Osvětové besedy Jaroslavu Ščerbovi. Občané byli pravidelně informováni o událostech v obci místním rozhlasem. Hlasatelem je Jan Ščerba, o opravy vedení se dobře stará Josef Pečínka.
     Finanční komise scházela se jednou měsíčně a pak tehdy, kdy to vyžadovalo hospodaření obce. Dobře sledoval čerpání rozpočtu, který sestavovala a pak předkládala ke schválení radě a plénu MNV. Celá komise v čele s předsedou s.Janem Pituchou se starala také o doplňkový rozpočet MNV, který je určen na opravy v akci „Z“. Ke konci hospodářského roku provedli členové této celkovou inventarizaci jak Místního národního výboru, tak i rozpočtových organizací, jako škol, Osvětové besedy, knihovny apod.
     Zemědělská komise: Jejím předsedou byl v tomto roce Mojmír Mužný, který ji vede již několik let. Komise se scházela jednou za 14 dní. Ze všech komisí měla nejširší náplň. Rozdělovala dodávky soukromě hospodařícím rolníkům, stejně jako záhumenkářům. Starala se také, aby dostali včas osivo a sadbu i umělá hnojiva. Plnění dodávek i plánu přesně sledovala. Členové komise rovněž hodně chodili po polích a odhadovali výši škod na úrodě, které způsobilo letošní abnormální počasí, studené s množstvím dešťů. Proto také  rolníci nemohli včas vyjet do polí, nemohly být plně dodrženy agrotechnické lhůty, což se samozřejmě projevilo také na celkové sklizni.

Povolené živnosti
     Na základě vyhlášky čís.20 vlády ČSSR ze dne 3.března 1965 o zlepšení a poskytování některých služeb a oprav občanům, povolil MNV provádění těchto služeb některým našim řemeslníkům. Tyto služby mohou však provádět jedině po svém řádném zaměstnání. I zaměstnavatel dává povolení k jeho provádění. Z výdělku zaplatí pak paušální daň ve výši 150Kčs za rok. Této možnosti využili následující občané v těchto profesích:
Karel Pečínka ml.  – klempířství
Vladimír Liberda  – krejčovství
Božetěch Blažej   – stolařství
Věnomír Merta    – klempířství a zámečnictví
František Biolek  – semenářství a zahradnictví
Jaroslav Tománek – stolařství
Domin Bílek – krejčovství
Jaroslav Wozniak – malířství
Vítězslav Pietroš – obkládačství
Tyto profese provozují se svých dílnách a dílničkách. Ihned po povolení provozovat tyto služby zlepšilo se postavení občanů a zmenšily se jejich starosti.

Školství
     V naší obci je pěkná školka, která je také dobře vybaven. Pracovala po celý rok dobře. V letošním roce bylo zapsáno celkem 32 dětí, které se vyučovaly ve dvou odděleních. Jako ředitelka působí Alena Mužná, zdejší rodačka, stejně jako učitelky Marcela Svobodová a Elena Durďáková. Mateřská škola má celodenní provoz. To znamená, že děti dostávají dvě svačinky a oběd. Po obědě děti odpočívají na lehátkách. Rodičové, kteří ponechávají děti v celodenní péči přispívají na stravu podle výdělku od 2,50Kčs do 4Kčs, to je v průměru asi 3Kčs na žáka a den. Zbytek hradí MNV ze svého rozpočtu.
     U mateřské školy pracuje dobře Sdružení rodičů a přátel školy. Předsedou je obětavý pracovník s.Mojmír Šigut. Rodičovské sdružení hradí dětem různé zájezdy, nakupuje některé hračky a přispívá také na údržbu zahrady, kde děti mají různé zábavy, jako pískoviště, kolotoč, houpačku apod.
     V naší Základní devítileté škole s 1.-5.ročníkem je ředitelem Jaroslav Ščerba. Škola je pětitřídní. Je v ní zapsáno 108 žáků. Učitelský sbor tvoří učitelé: s.Viktorie Haluzíková, dojíždějící z Palkovic, Marie Bílková, místní, Marta Mališová, místní a stejně tak Anežka Židková. Na svou vlastní žádost byla přeložena s.Dagmar Němcová do Janovic, kde si se svým manželem postavili rodinný domek. S.D.Němcová byla dobrou učitelkou, která také působila i mimo školu. Jejím koníčkem bylo divadlo a zpěv. V kolektivu učitelů byla velmi družná a proto také oblíbená. O pořádek ve škole a topení v ústředním topení se stará školnice Bohumila Vyvialová. Školní dužinu, která navazuje ihned na vyučování vede vychovatelka Jana Pituchová. Do družiny bylo zapsáno 22 dětí, avšak navštěvují ji více. Chodí tam dětí zaměstnaných matek. Družina pracuje od 11 do 16 hodin. Děti dostávají obědy, které se vaří v mateř.škole. Dováží je uklizečka Zdenka Kořená. Zaměstnané matky si velmi toho zařízení pochvalují.
     U této školy pracuje velmi dobře Sdružení rodičů a přátel školy. Předsedou je agilní a obětavý pracovník s.ing.Otakar Bílek. Jednatelem je Květoslava Šigutová a pokladní Marie Čupová. SRPŠ konalo pravidelné členské schůze, na kterých byly konány přednášky s výchovnými tématy. SRPŠ vybírá členské příspěvky – 10Kčs na rodinu. Toto sdružení je oporou školy po stránce materiálního vybavení i výchovy.

    V letošním roce byla kulturní činnost podstatně na počet nižší, ale na kvalitu daleko větší. Celá činnost byla zaměřena k 20.výročí osvobození naší vlasti i naší obce. K těmto událostem také podřídily  všechny složky svou činnost. Nejdříve uvedu přehled /celkový/ kulturní práce:

Přednášky
Vnitř.a zahr.politika:  4     účast  165
Zemědělství    2  82
Zdravotnictví   3  119
Jiné    3  168
Celkem    12  534

Soubory:
Divadelní   2 čl.28 výst.1
Hudební   1     24           20
Celkem   3      52        21

Ostatní kult.a spol.akce:
Výstavy   4  účast 1650
Tan.zábavy a lid.ves.  11  2328
Ostatní kult.akce  10  2985
Celkem   25  7017

Jaká byla kulturní činnost a oslavy, je uvedeno v dalším přehledu:
     8.března – Mezinárodní den žen – oslava byla v obecním hostinci – kulturní jizbě. Kulturní pořad připravily školní děti a členové osvětové besedy. Na této oslavě bylo přítomno 86 občanů. Některé pracovnice JZD a MNV byly odměněny dárky.
     1.květen – Svátek práce – jsme oslavili průvodem do Frýdlantu n.O. V tomto dni bylo opravdu pěkné počasí. Byl to jeden z mála pěkných dnů v roce. Také účast 320 občanů v průvodu tomu nasvědčuje. Kromě nich hodně občanů jelo autobusem nebo se zúčastnili oslav se svým mateřským závodem.
     5.květen – na paměť 20.výročí osvobození naší obce Rudou armádou prošel obcí lampiónový průvod z dolního konce k pomníku padlých. Účastnilo se jej 350 občanů mimo dětí. U pomníku přednesly děti dvě básně. Vzpomínkový projev měla učitelka v důchodu s.Štěp.Bílková. U té příležitosti instalovala odbočka Svazu protifašistických bojovníků v kult.místnosti MNV výstavu různých dokumentů z koncentračních táborů i o persekvování našich občanů za fašistické okupace. Výstavku shlédlo a doprovodní slovo vyslechlo 132 občanů. O výstavku se zasloužili mimo okolních pracovníků místní členové SPB prof.Josef Luňáček, Štěp.Bílková a Anežka Němcová. Počasí tomuto dni nepřálo.
     8.květen – oslava 20.výročí osvobození naší vlasti. MNV svolal k tomuto dni svou slavnostní schůzi. Účastnilo se jí 82 občanů. Kulturní pořad vyplnili členové div.kroužku s.Jan Bílek, Vlastimil Koval, Marcela Trčková a Jar.Ščerba. Po slavnostní schůzi odešli přítomní k pomníku padlých, kde zástupci nár.výboru položili věnec. Poté se odebrali průvodem na starý i nový hřbitov, kde položili kytice na hroby umučených, padlých a zasloužilých občanů. K tomuto pietnímu aktu hrála hudba místní osvětové besedy pod vedením Frant.Tajchmana. Tato hudba také pak dopoledne koncertovala pod lípami naproti Míst.nár.výboru. Počasí opět této vzpomínce nepřálo. Na této slavnostní schůzi byli také vyznamenáni zasloužilí veřejní a političtí pracovníci. Bylo celkem vyznamenáno 46 občanů. Jsou to:
Vavřín Bílek č.338, za práci pro obec
Antonín Balcar č.320, za veř.a polit.práci
Jan Bebčák č.275, za veř.práci
Jan Bílek č.2, za veř.práci pro MNV a požárníky
František Bílek č.375 za veř.práci v požár.ochraně
Eduard Bílek č.233, za veř.a polit.práci
Ondřej Biely č.76, za veř.a pol.práci, vyznamenán za práci n.podnikem Ostroj
Anežka Burdová č.332, za veř.i pol.práci, za práci v ČsČK
Anastázie Čupová č.83, za veř.a pol.práci
František Černý č.206, za veř.a pol.práci
Cyril Habrnal č.164 za veř.práci
Vilém Hrabec č.353, za veř.a pol.práci
Jarmila Halatová č.380, za veř.práci
Antonín Kužma č.173, za veř.a pol.práci
Jan Klímek č.254, za veř.a pol.práci
Ondřej Lepík č.256, za veř.práci v požár.ochraně
Marie Lukšíková č.330, za veř.práci v ČsČK
Mojmír Mužný č.243, za veř.práci
Frant.Michalek st., č.278, za veř.práci v požár.ochraně
Berta Mujrasová č.333, za veř.a pol.práci
Anežka Němocová č.102, za veř.a pol.práci
Josef Oprštěný č.374, za veř. a pol.práci
Emilie Oprštěná, č.374, za veř. a pol. Práci
Josef Luňáček č.99, za veř. práci.
Karel Pečinka st., č.397, za veř.a polit.práci
Jan Pitucha č.245, za veř.práci
Mirosl.Rožnovský č.53, za veř.a pol.práci, za prac.úsilí v Ostroji
Stanisl.Štěpanda č.37, za veř. a pol.práci
Jaroslav Ščerba čp.220, za veř.a pol.práci a práci v osvětě
Bohuslav Šigut, č.112, za veř.a pol.práci
Božena Trčková, č.225, za veř.práci ve výboru žen
Jan Vyvial, č.310, za veř.a pol.práci
Břetislav Vlček, č.379, za veř.práci
Mojmír Židek, č.376, za veř.a pol.práci
František Trčka, č.225, za veř. a pol.práci v místě, za pol.práci vyznamenán KV KSČ v Ostravě
Domin Bílek, č.346, za veř.a pol.práci v místě, za pol.práci vyznamenán OV KSČ ve Frýdku Místku
Bohumír Tomek, č.281, za veř. a pol.práci v místě, za pol.práci vyznamenán OV KSČ ve Frýdku Místku
Marie Zajícová, č.292, za veř.a pol.práci
Jan Bílek/Ant./, č.73, za veř.práci v Sokole
Frant.Tajchman, č.86, za veř.práci v osvětě
Vilma Kožušníková, č.111, za veř.práci v Sokole
Jarosl.Wozniak, č.272, za veř. a pol.práci
Vlastimil Koval, č.190, za veř. a pol.práci, za práci v ČsČK
František Šlajer, č. 40, za veř. práci
Alois Holinka, předs.JZD, vyznamenán za pol.práci KV KSČ v Ostravě
Leopold Šigut, č.307, vyznamenán pamětní medaili SPB
     Dle názoru přítomných měla tato oslava mimořádně dobrý průběh i náplň.Bylo to vyvrcholení oslav 20.výročí našeho osvobození.
     13.červen – tohoto dne jsme oslavili Mezinárodní den dětí. Škoda, že opět počasí tomuto podniku nepřálo. Rodičové připravili všechno, aby dětské radovánky měly pěkný průběh. Přesto musely být některé skladby zacvičeny v sále sokolovny. Teprve závěrečná část mohla býti na hřišti. Děti naší školy předvedly dvě spartakiádní skladby. Byly zacvičeny přesně podle hudby z gramof.desek. Mimo škol.dětí vystoupila i mateř.škola se svými tanečky. Na závěr vystoupil letečtí modeláři s upoutanými motorovými modely z Paskova. Pozval je k nám předseda SRPŠ ing.Otakar Bílek.
     10.července – byl uskutečněn motokros „Ondřejnická grapa. Závody se jezdily na motocyklech do 250cm a do 350cm. Přihlíželo asi 1500spokojených diváků.
     31.července  – se hrál na hřišti za školou tradiční XIX.ročník memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka v odbíjené. Zúčastnilo se jej 22 družstev. První – putovní pohár – si odnesli hráči prvoligového celku VŽKG Vítkovice. Druzí byli ligoví dorostenci z Krnova, třetí Spartak Opava. Cenu nejslušnějšího družstva si odnesli dorostenci z Krnova. Metylovské družstvo se v II.skupině neumístilo.
     15.srpna – Čs.svaz zahrádkářů u nás uspořádal velmi pěknou výstavu pokojových a řezaných květin. Zvláštní pozornost zaujala expozice kaktusů pěstitele Frant.Biolka. Výstavu shlédlo celkem 705 návštěvníků. 43 pěstitelů vystavovalo své výpěstky.
     12.září –  místní KSČ oslavila tohoto dne 40.výročí založení své organizace. K této oslavě se sjelo 126 členů místních i ze širokého okolí. Byl také přítomen jediný žijící zakládající člen s.Svoboda z Bašky. Kulturní program opět vyplnili členové div.kroužku Vlast.Koval, Jan Bílek /Ant./, Marcel Trčková a Jarosl.Ščerba.Oslava měla velmi pěkný a srdečný vzpomínkový ráz. Po  oficielní části pak přítomní zůstali při přátelské besedě s hudbou.
     3.listopadu – jako každoročně tak i letos vyběhla od nás část hvězdicová štafeta do Frýdlantu n.O. Pionýři zdejší školy ji zanesli od školy na vrchovinu, kde ji pak převzala motocyklistická štafeta a předala ji v Janáčkově síni ve Frýdlantě n.O.
     14.listopadu – probíhaly u nás v sokolovně hlavní oslavy 48.výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Účastnilo se jí 78 občanů. Kulturní program vyplnily děti naší školy básněmi a písněmi, které  nacvičili učitelé. Hlavní projev měl ředitel školy Jaroslav Ščerba. Oslav se také zúčastnili svým programem i mladí houslisté, které vede obětavý Teodor Liberda. Při oslavách vykonali slib pionýři ze III.třídy. Šátky vázali předs.MNV s.Frant.Trčka, předseda Nár.fronty s.Josef Chýlek a ředitel školy. Oslava měla pěkný ráz a byla zakončena filmem.
     Zde je nutné zmínit se i o naší dechové hudbě. Jejím zřizovatelem je osvětová beseda. Vedoucím je František Tauchman a jeho zástupcem Gustav Šprla. Tato hudba má 24 členů. Naše dechovka má velkou tradici. Je velmi oblíbená v širokém okolí. Několikrát také účinkovala i v okresním městě při různých oslavách. Je to jedna z mála vesnických dechových hudeb, která se v okolí udržela. Že je tomu tak, patří dík hlavně vedoucímu Františku Tajchmanovi, který má velkou oblibu mezi členy souboru a i patřičnou kázeň. Jest současně i varhaníkem místného kostela. Několikrát předvedl o vánocích světoznámou Rybovu mši „Hej mistře…“Jeho práce i práce celého souboru byla již několikrát veřejně oceněna. Jistě tento soubor bude šířit věhlas naší obce v širokém okolí i nadále.
    
     Knihovníkem zůstává zase Bohumil Halata. Lidová knihovna od letošního roku je samostatnou rozpočtovou organizací, nespadá tudíž pod místní osvětovou besedu. Má samostatné hospodaření, svůj rozpočet i svůj příspěvek od MNV. Celoroční pohyb výpůjček je následující:
Ostat.spol.pol.liter. 92
Přírodovědecká 90
Zemědělská  57
Technická  18
Jiná nauč.  8
Krásná   2125
Celkem výpůjčky dospělých 2390 knih.
Naučná  354
Krásná   466
Celkem výpůjčky pro mládež 810 knih.
Výpůjčky za r.1965 celkem 3210 knih.
Počet svazků celkem 1960
Od počátku roku přibylo svazků 128
Ubylo svazků 1.
Příjmy od obyvatelstva celkem  463,60Kčs
     Knihovna oproti loňskému roku jeví vzestupnou tendenci co do výpůjček, tak i počtu svazků i čtenářů. Je umístěna stále na místní faře. Je to místo sice ne dost vyhovující, avšak dosud není vhodná místnost, která by tuto nahradila. Knihovník Bohumil Halata je obětavý pracovník, který této funkci věnuje hodně času.

Životní úroveň
     Životní úroveň našeho obyvatelstva je přibližně stejná, jako minulého roku. Zůstávají zdarma školní potřeby, jako sešity, výkresy a podobně, ale i všechny učebnice. Rovněž je zdarma lékařské ošetření i v nemocnici. Za odebrané léky na jeden recept platí se však 1Kčs. Naše obec má celkem 1700obyvatel. Průměrný výdělek u mužů činí 1500Kčs, u žen 1000Kčs. Jak naši občané nakupoval, je vidět z následující tabulky:
Samoobsl.na Vrchovině 1 219 060Kčs
Samoobs.u Čihadla  1 825 531
Samoobsl.na dolním konci    219 000 /od 23.9.1965/
Prodejna masa   1 186 265
Celkem za potraviny  4 449 856Kčs
Samoobsluha na dolním konci byla opravována. Začalo se v ní prodávat až 23.září 1965. Zásluhu o opravu této prodejny má předseda dohlížecího výboru jednoty prof.Josef.Luňáček.
     Kdybychom mechanicky podělili částku vydanou občany v našich prodejnách počtem obyvatelů, pak bychom došli k částce 2 617,60Kčs na jednoho občana za rok. Musíme zde však vzít v úvahu, že občané z metylovských Pasek nakupují ve Frýdlantě n.O., kam mají lepší spád a kam také posílají své děti do školy, pak bychom dosáhli hodně větší částky na jednoho obyvatele. Stejně tak hodně nakupují zaměstnané ženy v místech svého pracoviště. Počítáme-li, že takto odpadne asi 400 občanů nakupujících v našich obchodech, pak dostaneme částku asi o 800Kčs vyšší na jednoho občana za rok. Potraviny vyžadují si opravdu značnou částku v každé rodině, jak si často stěžují naší občané.
Nyní ještě porovnejme tržby v místních pohostinstvích:
Pohost.obec celkem  514 914Kčs z toho za jídlo 83 735Kčs
Čihadlo   212 000   12 000
Pod Hrodkem   268 440   21 307
Celkem   995 354Kčs   117 042Kčs
     Okresní spotřební lidové družstvo Jednota poskytlo těmto provozovnám letos dosti prostředků k zlepšení vzhledu i vnitřního vybavení svých provozoven. V obecním hostinci byla zřízena nová kuchyň. Vznikla vybouráním zdi mezi kuchyni a zvláštní místností, do které byl vchod z šenkovny zazděn. Probouráním této zdi získali prostor pro pěknou kuchyň, kterou Jednota vybavila velkým sporákem /starý byl zbourán/, příborníkem i sprchovacím koutem. Kuchyň se tak stala lepším prostředím pro obsluhující i kuchařku.
     V obecním hostinci vyvařují i letos pro důchodce. Celkem bere 21-23 důchodců obědy. Tyto obědy byly v ceně 33 489,40Kčs. Z této částky uhradili důchodci 11 022Kčs a Místní národní výbor ze svého rozpočtu 22 467,40. Mimo ně bylo v obecním 5-6 stálých strávníků. Zde brali také obědy i členové JZD, na které poskytovala Jednota slevu 15% a účtovaly se bez 5%přirážky. V pohostinství na Čihadle byly letos zřízeny nové záchody a odpadová jímka. Záchody jsou nyní splachovací.
     Snad největší náklad si vyžádalo pohostinství „Pod Hrodkem“. Tak je totiž přejmenován bývalý hostinec „U Dvořáčků“. Byla provedena výměna oken, oprava bytu, který má v budoucnu sloužit vedoucímu pohostinství, nová fasáda, vysazení květinových záhonků, nový nábytek atd. Tím toto pohostinství dostalo úplně jiný vzhled. Jak při opravě obecního hostince patří uznání vedoucí s.Barboře Bílkové za její nevšední iniciativu, tak totéž patří i vedoucímu pohost.“Pod Hrodkem“ s.Rudolfu Hilšerovi. Oba dva tak přispěli k zlepšení vzhledu naší obce.
     K 31.12.1965 bylo v naší obci 238 koncesionářů pro televizory a 421 pro rádia.
     I v letošním roce opět přibyla některá nová auta, převážně nový typ Škoda 1000MB a také hodně motocyklů. Toto svědčí také o dobré životní úrovni v naší vlasti.

Jednotné zeměděl.družstvo
     Naše JZD hospodaří na většině pozemků v naší obci. Letos došlo ke změně v představenstvu. Odešel dosavadní předseda Bohumil Foldyna. Přešel jako předseda JZD do Kozlovic. Místo něj byl do naší obce přidělen Alois Holínka, předseda JZD z Nové Vsi u Frýdlantu n.O. Jinak ve vedení nenastaly žádné změny. Účetním zůstává Pavel Šigut, jeho pomocnicí Anežka Mališová. Jednotky vede Marie Zlá. Zootechnikem je Vra Kubalová, agronomem a mechanizátorem Josef Kubala. Vyměnili se také skladníci: místo Vladimíra Bílka /z Hrodku/ nastoupil Václav Žižka, který by dříve řidičem nákladního auta.
     Práce v JZD postupovala vcelku dobře. Bohužel, že účast našich družstevníků byla na polních pracích malá. Hodně práce museli vykonat z patronátního závodu ze Slezanu ve Frýdku Místku a horníci z dolu Jan Šverma v Ostravě. 5 horníků bylo v obci natrvalo po celý měsíc, mimo ně ještě dojížděli podle potřeby družstva. Ti vykonali také veliký kus práce.
Jednotka zůstala na plánované výši 14Kčs. Zálohově bylo vypláceno 8Kčs a při vyúčtování pak zbývajících 6Kčs. Mimo to dostávají družstevníci podle odpracovaných jednotek naturalie. Družstevníci mají také záhumenek ve výměře 1ha.
     U pracovníků družstva je opravdu kritický stav. Družstevníci jsou povětšině přestárlí. Mladí družstevníci odcházejí do jiných zaměstnání. Děti rolníků jsou sice zaměstnáni v zemědělských závodech jako v strojní a traktorové stanici ve Frýdku Místku /Čupa , Šigut/, ale přímo v práci našeho družstva nepomáhají – snad jen ve špičkových pracích. Věkový průměr družstevníků je tak hodně vysoký.
     V letošním roce postavila stavební četa u kravína další hangár –  krytý polní mlat. Zde se také přes zimu schovávají stroje.
     Letošní rok nebyl pro hospodaření příznivý. Rok byl hodně mokrý a studený. Toto se také projevilo i ve výnosech:

   Oseto v ha  výnos v q  dodávky v q,l,ks
Plodina  plán skuteč.  Plán skuteč.  Plán  skuteč.
Pšenice  35 35  19 17,5  50  107
Žito   32 32  19 20,5  370  492
Ječmen  8 8  18 11  –  –
Oves   35 35  17 13,4  80  –
Len stonky  10 10  25 30  250  300
Len semeno  10 10  3 3,7  15  20
Brambory  26 26  120 45,3  1300  217
Mléko         205 000  188 880
Vejce         50 000  54 757
Maso hovězí        338  283
Maso vepřové        135  153
Louky   102,5 102,5  32 25,3  40  17
Pastviny  98 98  30 28

Z uvedené tabulky je patrné, že nepřízeň počasí působila hlavně na brambory. JZD nemohlo zásobit ani naše občan,y takže brambory musely být k nám dováženy z okolních vesnic. Veřejné podniky, tj.škol.jídelnu, ozdravovnu a obec.hostinec zásobilo JZD ve Lhotce.

Události v obci
     Dne 28.3.1965 se jako bleskem rozletěla po naší obci zpráva, že při výkonu vojenské základní služby zahynul zdejší rodák Blahoš Němec, jediný syn Vítězslavy a Bedřich Němcových. Toto dne šel jako závodčí měnit stráže přes rozvodněnou řeku Dyji na jižní Moravě. Právě v době, kdy byl asi uprostřed lávky, přihnala se veliká vlna, která smetla lávku i Blahoše. Spolu s ním šli dva strážní, jeden již téměř na konci lávky, druhý na začátku. Oba dva se zachránili, ale bohužel nemohli již poskytnout Blahošovi pomoc. Toho ihned vlna strhla do hlubin Dyje. Přes okamžitý poplach a nasazení celé jednotky, nebylo možno tělo utonulého najít. Muselo se čekat, až voda Dyje opadne. Přesto však v hledání bylo pokračováno. Teprve za 14 dní po velmi namáhavém pátrání bylo jeho tělo nalezeno asi 2é0m od místa, kde byla stržena lávka. Vodou byl vtažen pod kořeny stromů na břehu řeky. Armáda nasadila všechny prostředky, aby Blahošovo tělo našla. Do akce byli přibráni potápěči, motorové čluny, vysílačky a jiná nejmodernější vojenská technika. Nakonec tato technika přece jen jeho tělo našla. Blahoš byl převezen do naší obce, kde byl se všemi vojenskými poctami na novém hřbitově pochován. Blahoš Němec byl vzorný syn, velmi dobrý člověk a vzorný voják. Jeho mladého života je velká škoda. Pohřeb byl 7.dubna 1965. Čest jeho památce!
     Dne 24.IX.1965 utrpěl velmi těžký úraz Ludvík Merta, skupinář místního JZD. Tohoto dne jel na traktoru, který vezl vykrývačku brambor. Traktorista nečekaně spustil vykrývačku, zavěšenou na hydraulické zařízení. Vykrývačka přimáčka L.Mertovi nohu k rámu tak, že mu rozdrtila nártní kosti, přetrhala šlachy a nervy v této části nohy a shrnula svalstvo. Rána se špatně hojila a hrozila amputace nohy. Nakonec však mu byly odebrány dva prsty u pravé nohy. Po půlletém nemocničním ošetřování těžce, ale přece chodí. Je však již nadále práce neschopný.
     Letos v naší obci spojilo svůj život 27 párů. Byli oddáni ve sňat.místnosti ve Frýdlantě n.O.
     V téže době opustilo navždy svou rodnou obec 12 občanů. Žel, že mezi nimi byli dva velmi mladí lidé: již vzpomínaný Blahoš Němec a za týden po něm Jirka Lepík, který si pro svou smrt – snad dobrovolnou z náhlého pominutí smyslů – zajel až do Čech. Ostatní občané byli již staří.
     Nerado se však píše o rozvodech. Vždyť po nich obyčejně zůstávají děti, které tak ztrácejí jednoho z rodičů, který jim má být záštitou někdy v těžkých chvílích, které život připraví. Bohužel letos byla rozvedena z naší obce dvě manželství. Je to jistě velká společenská ztráta. Naše společnost dělá vše proto, aby bylo rozvodů co nejméně.
     V r.1965 se narodilo u nás celkem 21 dětí. Bylo to celkem 12 chlapců a 9 děvčat. Dva rodičové se však již z naší obce i s novorozeňaty odstěhovali.
     Celkový počet občanů k 31.12.1965 je 1696.

Komentáře nejsou povoleny.