1966

Povaha roku :      Tak jako loňský, tak i letošní rok byl velmi nepříznivý. Zatímco bylo v únoru jarní počasí, bylo léto velmi chladné a deštivé. Vždyť 30.května na horách napadlo 30 cm nového sněhu. Sníh poletoval i u nás. Družstevníci začali sázet brambory 19.dubna, kdy bylo ještě pěkné počasí a dost vláhy. Od května se však ochladilo a toto počasí trvalo až do září. Podzim byl již zase pěkný. Brambory se dobře kopaly v suchu. Bylo jich však velmi málo a tam se také plně odrazilo letošní počasí.
     V zahradách se však urodilo hodně ovoce. Zvláště jablíček a švestek bylo nebývalé množství. Vždyť také pracovníci lihovaru v Místku měli s pálením slivovice hodně práce. Kvas dodávali sami zahrádkáři. V průměru za 10kg kvasu dostali 1l slivovice, za který zaplatili 36Kčs, tj. 3Kčs za pálení a 33Kčs jako daň. Odhaduje se, že do naší obce bylo přivezeno asi 600 l této domácí slivovice.
     I v letošním roce řádily hodně nemoci jak mezi mladými tak i staršími. Byla to chřipková epidemie, která se projevovala zvracením, průjmy, nechutenstvím a celkovou velkou ochablosti postiženého. Oba lékaři ve zdravotnickém středisku v Palkovicích Dr.Pastor a Dr.Eliášová měli hodně práce.

Složení MNV
     Složení rady i pléna MNV v r.1966 se oproti loňskému roku nezměnilo. Všichni zvolení poslanci zůstávají ve svých obvodech. Také pracovní kolektiv na MNV zůstává stejný. Jsou to:
Předseda MNV  František Trčka
Tajemník  Miroslav Rožnovský
Ad.prac.  Marie Zajícová
Účetní   Jan Bílek čp.2
Úč.míst.hosp.  Marie Čupová
     Kolektiv, který vede předseda s.Trčka, dobře navzájem spolupracuje. Společně řeší těžší úkoly. Opírají se při tom o kolektivní usnesení rady, která se schází pravidelně jednou za čtrnáct dní. Svá jednání předkládá pak ke schválení plenu MNV, které se schází jednou měsíčně. Rada se v letošním roce sešla celkem 25krát, průměrnou účastí 72% členů. Plénum se sešlo celkem 7krát s prům. účastí 57% svých poslanců.

Místní hospodářství
     Místní hospodářství vede opět účetní MH s.Marie Čupová. Stále se stará, jak zlepšit služby všem našim občanům. Vychází vstříc nejen soukromému, ale i socialistickému sektoru. Práce na tomto úseku jeví se v následující tabulce:

Provozovna   tržby celkem   z toho od obyvatel
Prádelna a mandlovna 12 164,10    12 164,10
Zednictví   17 443     14 991,20
Stolařství        140           84
Klempířství          87,10           –
Elektroinstalace         718,38          579,38
Tržby celkem   30 552,59Kčs    27 819,08Kčs

Vydání
Na mzdy 15 971,40
Materiál   6 702
DKP       624,64
Provoz.rež.   6 404,52
Vydání celkem 29 702,57Kčs

Rozvaha:
Tržby  30 552,59
Vydání  29 702,57
Čistý výnos      850,02Kčs

Práce MNV a komisí
     O různé úseky práce v obci se starají komise. Komise se skládají z členů MNV a z aktivistů, to je občanů, kteří poctivě na svěřeném úseku pracují a svému oboru dobře rozumí. Komise zůstávají stejné jako v min.roce.
     Stavební komise – pod vedením s.Rud.Pinka čp.259 se komise scházela snad ze všech komisí nejčastěji. Velmi se staralo o zlepšení vzhledu i bytových podmínek v naší obci. V naší obci je k 31.12.1966 celkem 410 popisných čísel. Na katastru obce je 120 rekreačních chat, povětšinou z Ostravy a jejího okolí. Komise letos kolaudovala 8 rod.domků a 8 rekreačních chat. O zlepšení bytových podmínek, tj. o přestavbu rod.domků podalo žádost 24 občanů. Komise je projednala a kladně vyřídila.
     Z dalších prací to byla kanalizace na Čupovicích, která však nebyla v letoš.roce dokončena. Ke konci roku se projevil nedostatek betonových skruží a také byly vyčerpány finanční prostředky. Zde hodně práce vykonali občané, kteří na Čupovicích bydlí. Nejvíce zde odpracoval obětavý pracovník Jan Vyvial, který této práci věnoval celkem 200hod.
     Komise také nezapomínala na obecní cesty a ostatní komunikace. Jako první začalo ses opravou obecní cesty vedoucí od hlavní cesty ke kravínu. Na ni byl rozvezen štěrk a nakonec byl povrch zpevněn asfaltem. Celkový náklad na tuto opravu byl 18 000Kčs.
Započalo se také s opravou bývalé staré okresní cesty, nyní cesty obecní od Věnomíra Merty čp.7 ke sv.Anně. Na cestu byl po celé délce navezen štěrk. Nyní se čeká – a to bude v r.1967 – na uválcování povrchu a pak na zpevnění povrchu asfaltem. Štěrk byl také navezen na cestu v Pasekách od Sosny k Rud.Liberdovi. Stejně tak byla upravena cesta k Severomoravskému automobil.družstvu /SAD – dříve Zástroj – pila Gřunděl/ v délce asi 250m. Cesta na Čupovice je před dokončením. Dokončení se provede v r.1967. V r.1966 zabránil dokončení včasný mráz, který by poškodil čerstvý asfaltový povrch, s nímž se počítá. Opravy byly velmi nutné, jelikož škody, které natropila letošní povodeň /o ní bude psáno dále/ se odhadují na 250 000Kčs.
     Hlavní prací však zůstává i nadále stavba hřiště. Tam bylo dokončeno položení hlavního svodného kanálu. Ze 36 křídel odvodňovací kostry je hotovo 27 křídel v celkové délce 945m. Na celou plochu hřiště byl navezen štěrk v celkovém množství asi 1400m3. Tato práce by byla mnohem dále, kdyby se do ní zapojila ve větší míře naše mládež, zvláště pak členové oddílu kopané, pro které se hlavně toto hřiště staví. Nejobětavějším pracovníkem z tohoto oddílu byl Josef Svoboda čp.178, který sám odpracoval 110 hod. z celkového počtu180 hod.oddílem odpracovaných. Z řad občanů velmi obětavě pracovali Rudolf Pink, František Trčka, Božena Trčková, Emilie Oprštěná, Jaroslav Wozniak, Miroslav Rožnovský a Mojmír Židek. Letos hřiště potřebovalo náklady ve výši 30 000Kčs. Zde je nutné se zmínit, že hlavní zásluhu na tom, že stavba alespoň tak postupuje, mají František Rys, poslanec ONV za naši obec /je mu již 67 let/ a Jan Vyvial, který má 62 let. V práci se bude pokračovat v příštím roce.
     V letošním roce přistoupil také MNV ke stavbě nového septiku /žumpy/ u obecního hostince. Počítá se také s výstavbou nových záchodů, protože staré jsou absolutně nehygienické a jsou – mírně řečeno – ostudou naší obce. Vedením této náročné stavby byl opět pověřen s.Frant.Rys, kterému opět obětavě pomáhal Jan Vyvial. Včasný mráz zabránil opět dokončení této práce – přikrývku – pro kterou je už všechno připraveno.
     Pracovalo se také na dostavbě vedení místního rozhlasu do Pasek a od Ozdravovny k MNV. Na horním konci až do Pasek slyší již občané dobře místní rozhlas. Zásluhu o to mají s.Rudolf a Otakar Pinkové. Škoda jen, že na dolní konec je vedení staré, které má značnou poruchovost a v některých úsecích často mlčí. Při všech těchto pracích odpracovali občané následující počet hodin:
Stavba hřiště   2575 hodin z toho zdarma 1109 hodin
Stavba septiku  1212  náklad 16 500Kčs
Kanalizace Čupovice   560  převážně zdarma
Obecní komunikace    300  převážně zdarma
     Další stavební prací, na kterou však už stavební komise neměla vlivu, bylo omítání kostela. K této práci se občané chystali hodně dlouho. Stavění lešení si vyžadovalo velké práce. Zde se opět osvědčila Bystrá hlava Jana Liberdy – Mohelníčka, který tuto práci vedl. Práce s omítáním zprvu vázla. Když však převzal vedení omítky Rudolf Konečný, pak práce rychle postupovala. Nejvíce zde pomohli zedníci Vavřín Večeřa, Václav Gorecký a Alois Vychodil. Současně s omítkou byly opraveny i věžní hodiny. Byl opraven ciferník a ručičky. Byl seřízen i stroj a důkladně opraven. V letošním roce se po dlouhé době ozvalo bití čtvrtí, půl a celých hodin. Hodiny jdou velmi přesně. Tuto velmi důležitou opravu provedli Petr Fojtík č.19 a Ladislav Čupa č.313. O každodenní natahování se stará Mirek Židek naproti kostela.
     Vodohospodářská a silniční služba začala také opravovat škody, které natropila letošní povodeň. Provedla opravu potoka a můstku u Mojmíra Šiguta a pak částečné opravy po celém toku Metylůvky.
    
     Také zemědělská komise měla dosti práce. I v letošním roce ji vedl s.Mojmír Mužný. Komise sešla se celkem 14krát za rok. Podílela se hlavně na plánování a rozpisu dodávek u jednotně hospodařících rolníků /JHR/. Je samozřejmé, že se také zabývala pomocí JZD.
     Soukromí zemědělci, kteří jsou zaměstnáni pouze v zemědělství, jsou dva: Josef Lepík a Vlasta Pituchová čp.97. Jinak jsou to takzvaní kovozemědělci, kteří mají hlavní zaměstnání v závodě. Je jich celkem 52. Rozdělení této drobné půdy je následující:
Do 0,50ha drobní držitelé půdy 23
Od 0,50ha do 2,00ha   25
Nad 2ha    4

Jaký byl předpis a jak byl plněn nám ukáže následující tabulka:
Produkt  plán  plnění
Mléko   16 800 l 21 300 l
Vejce   20 000 ks 22 021 ks
Maso    4 000 kg  2 054 kg
Zrniny    1 450 kg  1 100 kg
Brambory   3 300 kg  2 800 kg
Seno    2 000 kg  2 500 kg

Komise však má také těžkosti. Již několik let se například snaží přesvědčit občanku Zadrapovou z čp.304 o nutnosti plnění dodávek našemu státu. Tato občanka již po několik let odmítá plnění svých úkolů, ačkoliv by mohla plnit maso a vejce. Toto se samozřejmě odráží v plnění dodávek v celé obci. Komise se musela tímto případem zabývat několikrát, žel zbytečně.
     Ale na druhé straně je třeba zase pochválit domina Němce, který letos zemřel ve věku 86 let. Přes vysoké stáří plnil po všechna léta své dodávky na 100% a některé i překračoval. Byl často dáván za vzor ostatním občanům.
     Pomoc pro naše jednotné zemědělské družstvo získávala pomocí poslanců v rámci uzavírání závazků z řad našich občanů. Ve špičkových pracích odpracovali naši občané v JZD celkem 5734 hodin a při sázení lesních stromků 920 hodin. Noční výmlaty ve žních dělala ve spolupráci se složkami Národní fronty.

     Komise ochrany veřejného pořádku vedl s.Jan Klímek. Tato komise se stará o dobré občanské soužití. Drobné spory řeší za přítomnosti obou stran. V letošním roce projednala 20 případů narušení socialistického soužití. Členové komise na těchto zasedáních ztratili plných 200 hodin. Tyto přestupky byly zaviněny převážně požitím alkoholických nápojů a po nich pak výtržnosti, anebo spory mezi sousedy. Při projednávání těchto sporů komise vždy dbala, aby nesporné strany smířily. Při větších přestupcích udělovala komise důtku a ve dvou případech i veřejnou. Také vyměřila pokuty až do výše 200Kčs. Těžší přestupky, které přesahovaly pravomoc a zámek OVP, předávala prokuratuře. Jeden občan /čp.71/ byl vzat do vazby pro podvody.

     V čele komise sociálního zabezpečení stojí dobrá pracovnice s.Marie Zajícová. Komise se scházela pravidelně a projednávala různé žádosti o podpory i o byty. Díky pochopení občanů dostali byt přestárlí manželé Kožušníkovi a pak i osamocená paní Boháčová. Důchodcům s nízkým důchodem rozdělila komise jednorázový příspěvek ve výši 8 343Kčs. Jako příspěvky na pohřby byla vyplacena částka  ve výši 16 382Kčs. Také letos chodili důchodci na zlevněné obědy do Jednoty – pohostinství obecník. Na tyto obědy opět připlácí MNV. Důchodci odebrali obědy za 33 608,40Kčs. Sami za tyto obědy zaplatili 11 418,50Kčs a MNV ze svého rozpočtu doplatil 22 189,90Kčs.

     Školskou a kulturní komisi vedl opět s.Mojmír Židek. Komise se scházela pravidelně každou první středu v měsíci a pak i podle potřeby. Dosti času při svých jednáních věnovala naší mládeži a její výchově. Důvěrnicí pro mládež je s.B.Murasová. Na chování naší mládeže není žádných stížností. V letošním roce však mládež organizovaná v ČSM naopak zaktivizovala svou činnost. Svým veřejným vystupováním při různých příležitostech si získala dobré jméno a popularitu. Komisi se vcelku dobře dařilo koordinovat práci jednotlivých složek. Mohlo tak být jedině dobrou dohodou se složkami a pak vypracovaným jednotným plánem, který jsme zkoušeli a který se také osvědčil. Osvětová beseda spolu s ŠKK vypracovala opět v úzké spolupráci se složkami UF jednotný kulturní plán na rok 1967. V tomto plánu plně využili zkušenosti z kult.jednt.plánu z roku 1966.
     Stejně jako v minulém roce, tak i letos, nepodařilo se uskutečnit pravidelné vydávání vesnických novin. Vycházely nárazově v podobě „Informátora obce Metylovic“. Vyšly celkem čtyřikrát. Občané byli pravidelně informováni o dění v obci pomocí místního rozhlasu. Jak již bylo dříve napsáno, má rozhlas na dolní konec značnou poruchovost. Bylo by dobré, aby i na tento konec bylo vedení  obnoveno na elektor.sloupech, jako na horní konec a do Pasek. Na dolním konci byly některé tlampače vyměněny, ale oprava si stále vyžaduje hodně námahy. V letošním roce se vzdal opravářské funkce Josef Pečinka a převzal ji Antonín Balcar. Hlasatelem míst.rozhlasu je Jaroslav Ščerba.

     Komisi finanční předsedal Jan Pitucha. Svolával komisi dle potřeby, jak to vyžadovalo hospodaření obce. Komise sledovala pravidelné čerpání rozpočtu všemi rozpočtovými organizacemi. Ke konci kalendářního roku provedla komise podrobnou generální inventarizaci, zpřesnila současné stavy invent.předmětů ve všech rozpočtových organizacích a začala se také zabývat přeceněním základních prostředků. O dobré práci komise svědčí také to, že při kontrolách z nadřízených orgánů nebylo v hospodaření obce shledána žádná závada.

     Dodatek ke školské komisi – na návrh kronikáře byla založen fotokronika obce. Snaží se zde obrazem zachytit objekty, které snad v brzké době budou odsouzeny k zániku. O fotografování se stará velmi pečlivě člen ŠKK s.Ludvík Šimek, vášnivý fotoamatér.
    
     Rozvojem stavebních prací v obci bylo třeba stále více materiálu. Tento materiál je však nutno přebírat a také dobře evidovat. O evidování materiálu byl požádán občan Rudolf Závodný, který tuto funkci bez vytáčení a ochotně přijal. Rud.Závodný je důchodce a je znám jako poctivý a obětavý člověk, který pomůže všude, kde je toho zapotřebí, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí.

Doplňovací volby
     Dne 17.prosince 1966 proběhly v naší obci doplňovací volby do Krajského národního výboru. Dosavadní poslanec za náš obvod s.Vladimír Brychlec byl pracovně přeložen ze svého místa ve Frýdlantě n.O. jako ředitel do Nového Města na Moravě. Jelikož tuto funkci by nemohl tak zodpovědně zastávat jako dosud, proto požádal o odvolání z této funkce. Jako nástupce byl navržen s.Rudolf Blažek, předseda Městského národního výboru v Frýdlantě n.O. Je to starý a osvědčený pracovník v lidové správě. V naší obci byl zvolen následovně:

Ve volebním seznamu zapsáno  1206 voličů
Vydáno hlasovacích lístků  1140ks
Odevzdaných plat.hlasů  1139
Z toho pro kandidáta   1138

Školství
     V naší obci dobře pracuje celodenní mateřská škola. Po návratu z mateřské dovolené je opět ředitelkou s.Ludmila Kulová. Učitelkami jsou místní Alena Mužná a Marcela Svobodová /Milatová/. Kuchařkou je Anežka Mališová, uklizečkami Anna Němcová a Anděla Lepíková. Ředitelka školdy se snaží svou školu zmodernizovat. Nakupuje hračky co se dětem líbí a které je také těší. Letos ve školce byla natřena všechna okna. Práci provedl s.Hadámek. U školky je pěkná zahrada, kde mají děti svůj zábavní koutek s houpačkou, kolotočem a pískovištěm. Ovoce z ovocné zahrady kuchařky zavařily a kompot pak podávají dětem k obědu. V práci dobře pomáhá Sdružení rodičů a přátel školy, které vede s.Mojmír Šigut. Toto se stará jak o doplnění inventáře, tak i o různé zájezdy a svou prací se snaží zpříjemnit prostředí zaměstnaných matek.
     Základní devítiletou školu s 1.-5.roč.vede ředitel Jaroslav Ščerba. Stav učitelů na škole se oproti loňskému roku nezměnil. Jak ve škole, tak i v družině působí stejní učitelé a také správní zaměstnanci nebyli vyměněni. Kolektiv na škole je dobrý a dobře spolupracuje. Na škole se podávají dětem obědy, které z mateřské školy, kde je kuchyně, dováží uklizečka družiny Zdenka Kořená. Celkem odebírá obědy 34 žáků. Mimo to dopoledne prodavačky z Jednoty – samoobsluhy u Čihadla přinášejí a přímo ve škole prodávají rohlíky. Družina dobře nahrazuje odpolední volný čas dětí, kdy jsou oba rodičové zaměstnáni.
     U této školy  dobře pracuje SRPŠ, jehož předsedou je Ing.Otakar Bílek. Této funkci se opravdově věnuje a také se stará zlepšení školního prostředí. Obstaral pro 2 třídy krytinu podlahy PVC, takže třídy dostaly daleko lepší vzhled. Na tuto krytinu dalo sdružení ze svých prostředků 4 080Kčs. Ing.Bílek dává také dobré náměty k úpravě okolí školy, které se postupně realizuje, jako např. úprava dolní zahrady. Také i jiní rodičové, jako Karel Urbančík, Emil Závodný, Jaroslav Tománek a jiní na požádání ředitele školy udělají drobné opravy ve škole zdarma, nebo zhotovují pěkné pomůcky pro první třídu.
     Při členských schůzích rodičů byly vždy pedagogické přednášky, nebo se promítal film. Přednášky obyčejně proslovil ředitel školy.

Kulturní a sportovní život
     Kulturní činnost v obci byla vcelku dobrá, i když nedosáhla výše loňského roku. Co vše bylo uspořádáno v naší obci je vidět z následujícího:
Přednášky :
Vnitř.a zahr.politika   3 účast  224
Zemědělství   3  263
Zdravotnictví   3  196
Jiné    4  142
Celkem   13  825

Soubory:
Divadelní    1 členů 20 vystoupení 3
Lidová hudba   1  24   30
Celkem   2  44   33

Ostatní kult.a spol.akce:
Výstavy   3 účast 943
Taneč.zábavy   16  2207
Jiné kult.akce   12  2055
Celkem   29  5205

V obci jsem oslavili tyto památné dny:
Mezinárodní den žen jsme letos oslavili až 20.března. Školní děti sehrály u té příležitosti divadelní hru „Jak květinky přezimovaly“. Této oslavy se zúčastnilo asi 170 občanů a mládeže. Předseda MNV s.Frant.Trčka v krátkém projevu vystižně ocenil práci našich žen. MNV odměnil pak dobré pracovnice věcnými dárky. Oslava se konala v sokolovně.
     Svátek práce – jsme opět oslavili průvodem do Frýdlantu n.O. Účastnilo se jej za velmi pěkného počasí 370 občanů. Někteří starší občané jeli autobusem, jiní se zase zúčastnili průvodu se svým mateřským závodem.
      Osvobození naší obce připadá na 5.květen. Tento den jsme oslavili u nás již tradičním lampiónovým průvodem z dolního konce k pomníku padlých. K 350 občanům, kteří se průvodu účastnili, promluvil s.Domin Bílek. Počasí však bylo studené a deštivé.
     Ke květnovým oslavám dne 7.května sehráli členové Československého svazu mládeže spolu se Sokolem divadelní hru Frant.Langra „Grandhotel Nevada“. Tato hra byla vcelku dobře sehrána. Škoda jen, že byla hodně malá účast – asi 70 občanů. Větší návštěvě snad zabránilo velmi nepříznivé počasí – deštivo a velmi studeno. Hru nacvičil a režíroval Jaroslav Ščerba.
     21.výročí osvobození naší vlasti oslavil MNV svou slavnostní schůzí za přítomnosti zástupců všech složek Národní fronty. Před hlavním projevem, který měl předseda MNV s.Frant.Trčka provedli pionýři a členové div.kroužku kulturní vložku. Všichni přítomni, kterých bylo přes 100 se zúčastnili pak položení věnce k pomníku padlých a kytic na hroby umučených a zemřelých zasloužilých občanů. Tak jako ke všem těmto květnovým oslavám, i k této vyhrávala dechová hudba Osvětové besedy pod vedením Františka Tajchmana. Tato hudba pak ještě hodinu koncertovala „Pod lípami“ u MNV. Škoda, že i této oslavě nepřálo počasí.
Mezinárodní den dětí jsme oslavili 20.června. Rodičové dětí se den předtím hodně snažili, aby dětské radovánky byly dobré a aby se děti a nich opravdu radovaly. Bohužel opět – jako konečně po celý rok – nepřálo počasí. Radovánky se tedy opět musely odbývat v sále sokolovny, což již nepřineslo takový efekt, jak se očekávalo. Účast na této oslavě byla asi 150 občanů.
     Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka  se odehrál 31.července 1966. Ani tomuto  – a navíc jubilejnímu XX.ročníku v letošním roce počasí nepřálo. Na blátivém a těžkém terénu za školou zápolilo mezi sebou 15 družstev rozdělených do dvou výkonnostních tříd. Putovní pohár a osobní ceny vyhrálo prvoligové družstvo Vítkovických železáren Kl.Gottwalda. Druzí byli dorostenci z Krnova, třetí Spartak Opava a čtvrté Zbrojovka Vsetín. Ve druhé skupině – slabší,  zvítězili dorostenci VŽKG – které vede s.Kramoliš, druzí Sokol Kozlovice a třetí bylo naše družstvo. Jelikož do poslední chvíle nebylo jisté, zda počasí dovolí uspořádat tento jubilejní ročník, nepekly se také organizovaně tradiční metylovské koláče, které dostávali všichni hráči zdarma. Občané však sami ve svých domácnostech koláče napekli, takže ani tento turnaj nebyl bez těchto tradičních koláčů. Z toho je vidět, že občané mají tento sport – odbíjenou – rádi a že také nezapomínají na památku těchto dvou nacisty popravených občanů. O dobrý průběh se postaral výbor Memoriálu v čele s obětavým pracovníkem Miroslavem Bílkem.
     Pěknou výstavku ovoce z místa i okolí instaloval v kulturní jizbě MNV 2.října Čs. svaz zahrádkářů. Vystaveny byly pěkné výpěstky našich občanů. Výstavu shlédlo 430 občanů.
     Hvězdicová štafeta s mírovou zdravicí vyběhla od nás 5.listopadu do Frýdlantu n.O. Od školy na vrchovinu ji postupně dopravili pionýři naší školy. Na vrchovině se jí ujal předseda MNVF s.Josef Chýlek a spolu se s.Jar.Ščerbou ji dopravili autem do Frýdlantu.
     Hlavní oslavy 49.výročí Velké říjnové revoluce proběhly u nás 12.listopadu v sokolovně. Za tím účelem pozvalo SRPŠ mužský pěvecký sbor „Smetana“ z Místku, který zazpíval jak umělé tak i národní písně. 125 přítomných občanů si na závěr vynutilo několik přídavků. Slavnostní projev k tomuto výročí přednesl Jaroslav Ščerba.
     Dne 24.listopadu uspořádali opět v kulturní místnosti MNV Okresní výstavu poštovních holubů členové místního holubářského spolku. Průvodci velmi pěkně návštěvníkům vysvětlili cesty svých holubů a znázornili je na vyvěšené mapě Evropy. Dva holubi doletěli do naší obce ke zdejším majitelům až z moře u Dánska /holubáři Jan Vyvial ml. a Miloš Merta/. Okresním předsedou této sekce je náš občan Jan Vyvial ml.
      V místní lidové knihovně je knihovníkem Bohumil Halata. O knihy se stará pečlivě a také pečuje o přírůstek nových moderních knih. Pohyb knih v naší knihovně jeví se v této tabulce:

Společ.a polit.literatura 124
Přírodovědecká  114
Zemědělská    88
Technická    33
Jiná naučná    42
Naučná celkem  401
Krásná literatura  1979
Naučná liter. pro mládež  409
Krásná liter.pro mládež  409
Výpůjčky celkem  3198
Počet svazků k 31.12.66 2104
Od počátku roku přibylo    145 svazků
Ubylo          1 svazek
Čtenáři celkem   108
Z toho do 15 let    40
Příjem od obyvatel     460,70Kčs

U různých příležitostí uspořádal také menší výstavky knih s prodejem.Knihovník Bohumil Halata je obětavým pracovníkem, který této práci věnuje hodně svého osobního času.
     Po sportovní stránce se naše obec dost málo využívá. V naší obci je fotbalový klub – oddíl u zdejšího Sokola. Hraje mistrovství v nejnižší IV.třídě a na posledním místě. Je to snad tím, že má hodně cizích hráčů, kteří nechodí pravidelně k tréninkům. Také se těžko scházejí k zápasům. Nemůže být tedy větších úspěchů. Rovněž u nás tradiční sport – odbíjená – se u nás nehraje. Tento oddíl hrál před léty v krajském přeboru, staří hráči odešli, mladší jsou ve vojenské presenční službě a mladí nemají zájem. Tak i tento sport u nás upadá. Je to jistě značná škoda.

Přírodní pohroma
     Letošní studené a deštivé počasí vyvrcholilo 25.července 1966. tohoto dne po několikadenních deštích vystoupila voda z břehů všech našich potoků. Před tímto dnem již vystoupila z břehů dvakrát, ale v daleko menší míře. Tato třetí povodeň byla takových rozměrů, že si něco podobného žáden žijící občan nepamatuje. Pouze od starých lidí bylo možno se z ústního podání – dle vyprávění předků- dovědět, že podobná pohroma stihla naši obec asi před 100 lety. Snad to bylo v roce 1858. voda se letošního roku hrnula všude. P hlavní cestě jí teklo takřka 1m. Nejvíce byl postižen dolní konec obce. Voda tam tekla přes dvory a brala všechno, co se jí postavilo do cesty. Písek, cihly, prkna, uhlí – to všechno odnesla s sebou. V domě prof.Josefa Luňáčka čp.99 probořila zděnou zeď velkého přístřešku a odnesla uskladněné uhlí, dřevo a jiný materiál. U Jaroslava Závodného odnesla kůlnu i s veškerým tam uskladněným nářadím. Velkým úsilím požárníků bylo zachráněno jeho drobné zvířectvo, jako slepice, králíci a podobně. Ve Žlabově na dolním konci zničila úplně obecní cestu a Olešna si vytvořila nové koryto, které bylo později opět zasypáno. Zde se nutno zmínit, že při všech povodních velmi se vyznamenali požárníci. Dobrovolně a bez donucení pomáhali všude, kde toho bylo zapotřebí. Káceli stromy, aby jimi mohli zpevnit břehy, které voda podmílela. Zachraňovali různým občanům různý materiál, všude se snažili zmírnit škody, které tato nebývalá povodeň páchala. Nemůžeme zde zvlášť jmenovat žádného požárníka, protože všichni byli na svých místech a všichni obětavě pomáhali. Po povodni byl velmi smutný pohled na krajinu, kterou velmi poznamenal tento nezkrotný živel. Naše socialistické zřízení však poskytlo jak občanům, tak i MNV účinnou finanční pomoc, takže stopy povodně budou brzy zahlazeny.

Životní úroveň
     Životní úroveň našich občanů je přibližně stejná jako  v minulém roce. Mzdy dělníků sice poněkud stouply. Je to vlivem nového systému řízení našeho celého hospodářství, kde každý podnik i MNV musí sám dbát na to, aby jeho podnikání bylo rentabilní. Tím se dosahuje také větší hmotné zaujetí a tím i větší zodpovědnosti každého pracovníka na každém pracovišti. Na druhé straně vyšel 3.října výnos, jimž se zdražuje maso a pivo. Maso a masné výrobky stojí nyní v průměru o 5Kčs na 1kg více /z 28 na 33Kčs v průměru/. Pivo pak zdražilo z 1,20 na 1,60Kčs, to je pivo 10°. Více stupňové pivo pak vzrostlo na ceně více. Naproti tomu byly zlevněny ceny u cukru, čokolády, slaniny a sádla. Nákup potravin zůstává tedy stále největší položkou pro spotřebitele. Jak nakupovali naši občané v jednotlivých našich obchodech je vidět z následující tabulky:

Samoobsluha u Čihadla 1 568 646,42Kčs sebráno 18 374ks vajec
U Mužného      830 000    13 191
Vrchovina   1 285 000    39 000
Prodejna masa   1 203 350,30
Celkem tržba   4 886 996,72    70 565 ks vajec

     Porovnáme-li tuto částku s počtem obyvatel /1700/ pak nám vyjde, že každý občan, tj.i narozený spotřeboval v průměru za rok za 2815,90Kčs potravin nakoupených v těchto obchodech, mimo to také naši občané nakupovali také i v městech při příležitostných cestách.
Podívejme se ještě na tržby v našich pohostinstvích:

Obecní  celkem 510 913Kčs z toho jídlo 95 911  lihoviny 163 443Kčs
Pod Hrodkem  282 714   24 954      75 913
Čihadlo  246 000   12 000   asi   70 000
Celkem   1 039 627Kčs   132 865   309 356Kčs
    
     Porovnáme-li celkovou tržbu s prodejem jídla, vyjde nám, že poměr jídla k tržbě činí 12,8% a poměr lihovin 29,75%. Ostatní jest pak za prodej piva, vína, cukroví, cigaret a služby /kulečník, karty apod./
     V letošním roce jsou placení zaměstnanci určitým procentem z různých druhů zboží, které prodají. To zaměstnance nutí, aby hostům vycházeli vstříc, aby objednávali nové druhy zboží, které jde na odbyt. Vcelku je správné, že zaměstnanci dostávají malé procento za prodej lihovin. Tím se omezuje nabídka tohoto zboží oproti jiným prospěšnějším druhům.
     Velmi agilně si vede vedoucí pohostinství „Pod Hrodkem“ Rudolf Hilšer. Dobře opravil toto pohostinství a opatřil velmi pěkné zařízení. Toto se odráží také ve zvýšené tržbě. V letošním roce tam byla také uspořádána jedna svatební hostina.
     V obecním hostinci začala Jednota upravovat zvláštní místnost z dřívějšího bytu. Byla probourána příčka, čím vznikla jedna větší místnost. Bylo zavedeno nové osvětlení, které však není dosud dokončeno. Byla položena betonová podlaha, místnost nově vymalována a spodní část stěny obložena jasanovým obložením. Této místnosti budou používat různé organizace ke svým schůzím a hudebníci ke svým zkouškám. Toto pohostinství vede s.Barbora Bílková, energická a agilní vedoucí. V tomto pohostinství se také vyvařuje. Chodí zde pro obědy důchodci, kteří na obědy mají značné slevy. Zde se také struní zaměstnanci Jednotného zemědělského družstva, kterým JZD připlácí na každý oběd 2Kčs.
     Vedoucím na Čihadle je s.Rymlová.

Jednotné zemědělské družstvo
     Ve vedení našeho JZD bylo letos hodně změn. Na své výroční členské schůzi, kterou konalo 15.února si zvolili členové následující představenstvo.
Předseda: Přemysl Mičulka z Palkovic, ujal se funkce 4.května. Je dosazen Okresní zemědělskou správou.
Místopředseda: Zdenka Volná, která jej do té doby zastupovala
Zootechnik: Jan Merta ze Lhotky, který však není v představenstvu
Agronom: Josef Kubala
Mechanizátor: Josef Kubala, od října 66 jej vystřídal s.Vladimír Březina, který se do obce přiženil
Členové představ.: Marie Němcová a Jindra Svobodová
V revizní komisi jsou tito členové:
Předseda: Albín Fojtík
Členové: Jaroslav Boháč a Benedikt Bílek
Účetní: Pavel Šigut, pom.účetní a pokladní: Anežka Mališová
Admin.pracovnice: Marie Zlá
Skupinář: Teodor Svoboda, skladník: Václav Žižka
     Pokladníka dosud vykonával Lubomír Bílek, řečený Volner. Ač je mu již 75 let, přesto tuto funkci vykonával zodpovědně a poctivě. Nyní se stará o  přidruženou výrobu kožedělnou ve své dílně. Pracuje sám.
     Dřívější předseda s.Holínka byl uvolněn. Pracuje nyní na Okresním národním výboru, odbor sociálního zabezpečení. S.Věra Kubalová, zootechnička, odešla na svou vlastní žádost do JZD v Malenovicích. Jak se tyto změny osvědčí, ukáží příští roky.
     Práce v JZD probíhaly vcelku dobře. Počasí však v letošním roce polním pracím nepřálo. Zvláště v senoseči byla situace velmi zlá. Seno se z polí bralo jenom úkradkem“, sklízelo se vlhké, později bylo plesnivé. Toto mělo vliv i na pozdější dojivost. Zato žně měly rychlý spád. I když opět počasí nebylo na dvakrát, pomohl zde velkou mírou kombajn, který pokosil a současně vymlátil 70%všech obilovin. Sklizeň obilí tak proběhla hladce a bez větších ztrát.
     Přes tuto mechanizovanou pomoc, která byla v našem družstvu poprvé od jeho založení, museli velkou mírou pomoci brigádníci. Byli to opět patronátní pracovníci ze Slezanu ve Frýdku a pak horníci z dolu Jan Šverma v Ostravě. Čtyři horníci byli pro žnové práce u nás uvolněni z práce na dole.
     Pracovní poměry se v družstvu mezi členy mnoho nezlepšila. V družstvu stále zůstává hodně starších pracovníků. Někteří odešli již do důchodu a náhrada za ně nepřišla. Průměrný věk bude patrný z tabulky na konci tohoto oddílu. Snad se situace v příštím roce zlepší, protože současně probíhá nábor mládeže, která vychází školu – devítiletku – do zemědělství. Také úpravou výplat se snad situace zlepší. Stálí pracovníci mohou si totiž vybrat celý plat, ne pouze zálohu, jak členové. Výplaty byly letos pravidelné vždy k 13.každého měsíce.
     Přes veškeré nepohody a nedostatky snažilo se družstvo svým smlouvám dostat. Jak plnilo své úkoly je vidět z následující tabulky:
   Oseto v ha  výnos   dodávky v q,l,ks
Plodina  plán skuteč.  Plán skuteč.  Plán  skutečnost
Pšenice  39 39  19 17,5  100  137
Žito   32 32  19 19,2  370  413
Ječmen  8 8  18 4,8  –  –
Oves   35 35  17 17  80  –
Len stonky  10 10  25 38,5  –  385
Len semeno  10 10  3 –  –  –
Brambory  30 30  120 56  1350  471
Mléko         200 000  203 000
Vejce          55 000 56 000
Maso hovězí         34 400  25 754
Maso vepřové         13 000  11 014
Louky   102,5 102,5  32 34,9  40  –
Pastviny  97 97  25 26  –  –

     V letošním roce také družstvo věnovalo zvýšenou pozornost investiční výstavbě a investicím vůbec. V investicích byly vykonány tyto práce:
Budovy:
Sklad olejů  10 000Kčs
Mechanizační dílna:  54 000
Oplocení pastvin 32 000
Čerpadlo na naftu 50 000
Stroje:
Traktor 40  32 000Kčs
2 rozmetadla um.hnoj.23 000
2 přepravníky  18 000
     Tyto investice byly nutné a družstvu se vbrzku vrátí.
 Družstvo obhospodařovalo celkem 510ha půdy i se záhumenkovým hospodařením. Družstvo samo má 455 ha zeměděl.půdy, z toho 239 ha půdy orné. Jednotka byla udržena na stanovené výši 14Kčs. Zálohově dostávali členové 9Kčs. Odpravováno bylo celkem 34 080 pracovních jednotek. Plán družstva předpokládal 39000PJ. Ušetření jednotek právě způsobil nasazený kombajn. O vykonání veškeré práce se přičinili jak stálí pracovníci tak členové družstva. Jejich věkové složení je toto:
Stálí pracovníci:
Ve věku od  15 do 19 let 1
  20 – 24  3
  25 – 29 2
  30 – 39 12
  40 – 49 13
  50 – 54 12
  55 – 59 9
  Nad 60  8
  Celkem 60
Průměrný věk stálých pracovníků je kolem 53 let.
Členové družstva:
Ve věku od  20 do 30 let 2
  30 – 40 13
  40 – 50 22
  50 – 60 45
  Nad 60  46
  Celkem  128
Průměrný věk členů družstva je kolem 62 let.
     Zde je nutné  ještě dodat, že nad 70 let má družstvo ještě 10 pracujících členů. Věková tabulka není pro družstvo příznivá. Očekává, že do družstva přijde mladá krev, která družstvo pozvedne a zvelebí. Toto vše záleží i na družstevnících – rodičích, aby své děti přednostně umísťovali v našem družstvu.

Události v obci
     Dne 6.září tragicky zahynul zdejší občan Břetislav Čupa, ve věku 34 let. Jel se svým přítelem Václavem Běčákem obstarávat materiál na opravu domku. Jel na malém motocyklu „Pionýr“. V Místku na křižovatce naproti kasáren však nedalo mu přednost v jízdě vojenské nákladní auto, které odbočovalo do kasáren. Při střetnutí nákladní auto Břet.Čupu přejelo a na místě usmrtilo. Václav Běčák vyvázl s těžkým zraněním, jehož následky ponese celý život. Břetislav Čupa byl obětavým pracovníkem nejen ve svém závodě, ale i v obci a zvláště v požární ochraně. Byl vzorným občanem, který nikdy neodmítl žádnou práci, o níž byl požádán. Pro svou družnou a veselou povahu i pro svůj spořádaný rodinný život byl všemi občany oblíben. Dne 9.září vypravili mu zdejší požárníci požárnický pohřeb. Na poslední cestě jej doprovodilo velmi mnoho místních i okolních občanů. Nad hrobem se s tragicky zesnulým rozloučili zástupci spolupracovníků ze závodu, za občany předseda MNV s.Frant.Trčka a za požárníky s.Jaroslav Ščerba. Věčná čest budiž památce tohoto obětavého pracovníka, který se také velmi výrazně podílel při záchranných pracích při letošní povodni.
     Aby se stále více zlepšovalo zásobování našich občanů a aby naši občané měli ušetřenou cestu do města, zavedla Jednota i v naší obci pojízdné prodejny. Tak do Pasek začala dojíždět jednou týdně pojízdná prodejna masa a masných výrobků. Na Čihadle zase prodávala jen čtvrtletně své zboží partiová prodejna textilu. Občané situlo službu chválí a jsou s ní spokojeni.
     V srpnu t.r. se do host.“Pod hrodkem“ sjeli ti občané, kteří v letošním roce se dožívají 60.let. Sešlo a sjelo se jich celkem 24. Hlavním organizátorem byl František Pečinka čp.9. Pomáhal mu také dopis Arnošta Hajduška, který je t.č. v Severní Americe. Tam je také i druhý občan tohoto ročníku 1906 – Merta. Také on poslal dopis, ale ten přišel později. Účastníci si zavzpomínali se svou bývalou učitelkou – ředitelkou Lidmilí Műllerovou, která se jako jediná jejich učitelka sjezdu zúčastnila, na doby strávené ve škole i v obci a popovídali si o své práci i o svých starostech. Bylo to velmi příjemné odpoledne, které účastníci v host.“Pod Hrodkem“ strávili.
     Tak jako v minulých letech tak i letos členové lidové myslivecké společnosti pořádali své hony. Náš katastr jest nyní spojen honebně s katastrem lhotským. Předsedou je Rudolf Bílek a hospodářem Otakar Pink. V letošním roce myslivci odstřelili 35 bažantů, 170 zajíců, 15 ks srnčího, 1 laň, 4 lišky, 100 sojek, 10 lasiček a 1 divočáka.
     V letošním roce se narodilo 30 dětí, z nich jedno zemřelo ihned po porodu, zemřelo 23 občanů a rozvedena byla 3 manželství.

Komentáře nejsou povoleny.