1967

Úvod :  Letošní rok byl ve znamení činorodé práce pro zvelební naší obce. Největší zásluhu na tomto budování má předseda národního výboru pan František Trčka, který s nebývalou energií sháněl jak finanční prostředky tak i pracovní síly k vykonání různých potřebných díl. Značné shánění materiálu mu konalo často nemalé starosti, ale tyto svou energií všechny překonal. Je pochopitelné, že by na tuto práci sám nestačil. Měl značnou oporu v radě Místního národního výboru, která pracovala ve stejném složení jako v r.1966.
V kanceláři MNV nadále pracují osvědčení funkcionáři:
Tajemník: Miroslav Rožnovský, který pracuje po zaměstnání
Admin.síla: Marie Zajícová
Ved.míst.hosp.Marie Čupová
Účetní: Jan Bílek čp.2
    Po celý rok panovala v radě i mezi zaměstnanci dobrá pohoda, která také přinesla své ovoce v plodné práci. K řízení a projednání všech prací, o kterých ještě bude hodně řečeno, se sešla rada MNV celkem 24krát s téměř stoprocentní účastí. Plénum národního výboru se sešlo celkem 9krást s průměrnou účastí 20 členů z 27, což činí asi 74%. Tato účast je také jedním z dokladů, že celý národní výbor bral svou práci velmi vážně.

Místní hospodářství
     Vedoucí míst.hospodářství se pečlivě stará, aby služby občanům se stále rozšiřovaly a zlepšovaly. Pro zlepšení dopravy různého materiálu jak pro práce MNV, tak pro občany, zakoupil MNV nákladní auto zn.Tatra-valník, o který pečuje a také s ním po svém zaměstnání jezdí řidič ČSAD a poslanec MNV Jan Bebčák. Celkový přehled o hospodaření míst.hospodářství je patrný z následující tabulky:

Provozovna  Tržby celkem  z toho od obyvatel
Autodoprava  15 429,60  5 437,90
Prádelna  11 244,10  10 294,10
Zednictví  22 447,15  11 386,70
Elektrikářství    3 304,50       937,30
Klempířství    1 041,55   0

Výdaje   Celkem  Zůstatek
Autodoprava  13.483,89  1 935,71
Prádelna    5 389,88  5 854,22
Zednictví  18 922,15  3 525,00
Elektrikářství    2 562,50     742,00
Klempířství       118,60     922,95
Společ.vydání    6 836,06

Příjmy celkem  53 460,90
Vydání celkem 47 313,08
Zůstatek    6 147,82
Do pokladny MNV odvedeno 5 000Kčs

Práce MNV
     Veškeré nutné práce, které bylo nutno v obci udělat, byly projednány nejdříve v příslušných komisích. Všechny komise se pravidelně scházely. Nejčastěji nescházela stavební komise, která také měla nejvíce práce. Komisi předsedal Rudolf Pink, který komisi svolával čtrnáctidenně. Nutno říci, že tolik stavebních akcí se dosud neuskutečnilo, jako v letošním roce. Závazek obce obsahoval celkem 19 akcí. Během roku přibyly ještě další 3 akce. Z toho bylo dokončeno beze zbytku 17 akcí, 3 byly nedokončeny a 2 nezahájeny. Z větších akcí bylo splněno:
Výstavba biolog.septiku u MNV
Přestavba záchodů v budově MNV
Náklad 17 561Kčs
Nová kanalizace na Čupovicích
Opraveny obec.cesty, opatřeny asfalt.povrchem: do Pasek, u sv.Anny, na Čupovice
Oprava koryta potoka u pí boháčové
Dokončeno zakrytí potoka u M.Horáka, pokračováno mezi M.Kellerem a S.Bílkem, kolem pož.zbrojnice do zahrady Hub.Štěpandy
Na tyto akce přispěl:
MNV 79 608Kčs
ONV 120 000Kčs z povodňových škod.
V požární zbrojnici nová vjezdová vrata 1 120Kčs
Nová plechová krytina na požár.zbrojnici a na obecní budově MNV čp.226:  30 778Kčs

     Občané odpracovali na těchto akcích celkem 9500hod. Vynaloženo bylo celkem 350 577Kčs, ale hodnota je 402 000Kčs.
     V r.1967 se začala opravovat silnice vedoucí z Frýdlantu n.O. do Palkovic. Měl být hlavně zpevněn povrch. Tato práce měla být dokončena v říjnu, ale pracovalo se ještě i za prosincových mrazů. Práce byla provedena velmi nekvalitně a přes veškeré urgence MNV neprovedly Vítkovické stavby, které opravu prováděly, nápravu. Sídlo tohoto podniku je Ostrava-Kunčice.
     V letošním roce byl velmi kritický stav vody v našem vodovodu. Stávalo se, že už v 11 hod.dopoledne nešla voda do trochu výše položených domků – např.ve škole v 1.poschodí. I přes jednání s vodohospodářskou správou, která převzala obecní vodovod, nedošlo k nápravě.

     Komise pro ochranu veřejného pořádku projednala celkem 17 sporných případů. Z toho 4 případy byly projednány jinde, 4 případy byly rozhodnuty bez opatření, ve 4 případech bylo uděleno napomenutí, pokuty byly uděleny rovněž ve 4 případech a jedno řízení bylo zastaveno. Jeden dosud nezpracovaný případ přechází do dalšího období. Ve dvou případech byly pokuty nevymožené. Výška pokuty činila 150Kčs. 2 případy podaly odvolání k radě MNV. Oba byly projednány radou. Předsedou komise byl opět Jan Klímek

     Zemědělská komise za předsednictví Mojmíra Mužného zasedala rovněž pravidelně. Ve své práci vedla v evidenci plnění plánu jednotně hospodařících zemědělců. Jak byl plněn plán je vidět z následující tabulky:
 
Druh  plán  plnění
Mléko  14 200 l  22 450 l
Vejce   39 000 ks 30 500 ks
Maso    8 000 kg 10 700 kg
Zrniny    1 200 kg   1 244 kg
Brambory   3 500 kg   3 550 kg

     Z uvedeného popisu je vidět, že komise pracovaly naplno. Největší  práci měla komise stavební, která mimo již uvedených provedených prací měla na starosti také povolování staveb, opravy domků, kolaudace a jiné stavební práce. Komise se scházela pravidelně čtrnáctidenně. Předsedal jí jako v min.roce s.Rudolf Pink.

     Komisi školskou  a kulturní vedl s.Mojmír Židek. Tato se scházívala během roku pravidelně jednou měsíčně. Na programu jednání bylo pozvednutí kulturního života v obci. Práce se však nedařila tak, jak by měla. Jednotlivé složky v obci – vyjma ČsČK – nekonaly přednášky a jejich členové se také aktivního kulturního života nezúčastňovali. Je to snad částečně i vlivem televizorů, kterých je v naší obci již na 200.
    
Je samozřejmé, že škol.a kult.komise se v prvé řadě stará o naše školy. U nás je to mateřská škola, kterou do prázdnin vedla s.Kulová, po prázdninách s.Alena Mužná – provd.Fajkusová. Jinak kolektiv školy se nezměnil.
     Základní devítiletou školu s 1.-5.roč.vede opět ředitel s.Jaroslav Ščerba. Škola je pětitřídní a chodilo do ní 109 žáků. Kolektiv školy je stejný jako v minulém roce. Učí zde tedy: Viktorie Haluzíková, Marta Mališová, Marie Bílková a Anežka Židková. Školnicí je Bohumila Vyvialová. U školy je zřízena také školní družina. Vychovatelkou je Jana Pituchová, velmi dobrá organizátorka, uklízečkou Zdenka Kořená. Do družiny chodí pravidelně 22 dětí, avšak na obědy až 50 dětí zaměstnaných matek. Obědy se vaří zase v mat.škole a Zd.Kořená je v termoskách převáží do naší jídelny.
     U školy dobře pracuje Sdružení rodičů a přátel školy. Předsedou je opět pro tento rok ing.Otakar Bílek. Ten za svého působení jako předseda školu velmi dobře vybavil. Letos opět jeho přičiněním byla zakoupena gumová krytina do jedné třídy /II./, takže již jest tato krytina ve třech třídách. Hospodářem SRPŠ je Marie Čupová a jednatelkou je Květoslava Šigutová. Výbor se schází pravidelně jednou měsíčně. Pro pokladnu rodičovského sdružení sehrály školní děti div.hru „Jak květinky přezimovaly“ a zase v zimním období uspořádaly Dětský karneval, který navštívilo na 250 diváků.

Kultura, sport
     Kulturní život v obci vede Osvětová beseda, jejímž předsedou je Jaroslav Ščerba v úzké spolupráci s místním výborem národní fronty v čele s Josefem Chýlkem a výborem KSČ, kde je t.č. předsedou Karel Pečinka ml.
     V úzké spolupráci těchto složek byly vykonány následující akce:
Mezinárodní den žen byl oslaven 8.března v sokolovně. Program utvořily děti naší mateřské a základní školy. Přítomno bylo asi 85 osob. Slavnostní projev přednesl předseda MNV s.Frant.Trčka.
Májové dny byly slaveny u nás obvyklým způsobem.
     Průvod na 1.máje se opět seřadil před Míst.nár.výborem, aby za doprovodu naší dechové hudby odešel do střediska – Frýdlantu n.O. Průvod čítal asi 230 občanů a dětí.
Osvobození naší obce Rudou armádou jsme oslavili dne 5.května lampiónovým průvodem z dolního konce k pomníku padlých. Tam měl slavnostní projev s.Svoboda z Místku. Průvodu se zúčastnilo asi 280 občanů a děti s lampióny. Do kroku opět vyhrávala naše dechová hudba.
     9.květen – den osvobození celé naší vlasti Rudou armádou a ukončení druhé světové války oslavili naši občané slavnostním zasedáním Místního národního výboru, kterého se zúčastnili i občané. Po tomto zasedání odešli přítomní v průvodu k pomníku padlých, kde představitelé obce za zvuku smutečního pochodu „Padlým revolucionářům“ položili věnec. Poté se smuteční průvod odebral na hřbitov, kde zástupci jednotlivých složek položili kytice na hroby umučených občanů za II.světové války a na hroby zasloužilých občanů.
     Další větší oslavou bylo 50.výročí Velké říjnové revoluce. Toto výročí oslavili jsme opět v sokolovně, kde měl slavnostní projev s.Svoboda z Místku. Při všech těchto akcích provedly školní děti svůj kulturní program, který doplnili ještě mladí houslisté, vedeni obětavým Teodorem Liberdou z Frýdlantu n.O.
     Mimo tyto oslavy bylo rozpomenuto ještě dalších dnů, jako např.Den horníků, Den armády, 28.říjen a výročí podepsání smlouvy o vzájemné pomoci se Sovětským svazem.
     Složky pro své členy uspořádaly také přednášky, různé kurzy i výstavy. Zvlášť agilní po této stránce byl Čs.červený kříž, jehož předsedkyní byla Emilie Oprštěná, která spolu s kult.referentem této složky Vlastimilem Kovalem uspořádali kurs první pomoci, 3 zdravotnické přednášky a 5 zájezdů do Ostravského státního divadla.
Průběh kulturních akcí je patrný z následující tabulky:
Přednášky:
Vnitř.a zahr.politika  3  účast 198
Zemědělství   5  281
Zdravotnictví   4  173
Jiné     4  147
Celkem   16  799

Soubory:
Divadelní počet  1 členů 30 vystoupení 2 
Lid.hudba  1  24   38
Celkem  2  54   40

Kursy:
Zdravotnické  1 běhů 6 účast. 21
Jiné /šití/  1  8  25 
Celkem  2  14  46

Ostatní kult.akce
Výstavy  2 účast 680
Tan.zábavy a veselice 7  1209
Ostatní akce  8  1353
Celkem  17  3242

Také i naše místní lidová knihovna, která je t.č.umístěna na faře a kterou vede knihovník Bohuslav Halata, se činí. Je to vidět následující tabulky:
Výpůjčky:
Polit.spol. 84
Přírodověd. 101
Zeměd. 76
Tech.  25
Jiných nauč. 111
Celkem nauč. 397
Krásná lit. 1899
Pro mládež nauč. 357
Krás.liter. 429
Celkem 2972
Počet návštěvníků 1160, čtenářů celk.110, z toho do 15.let 40. Příjmy od obyvatel: 435,58Kčs.

     Po sportovní stránce vede život v obci Tělovýchovná jednota Sokol. Jejím předsedou je obětavý pracovník Jan Bílek /od Antonie/. U této TJ pracuje kroužek základní tělovýchovy, kde cvičí hlavně žáci. Dále je to oddíl kopané a odbíjené. Hřiště pro kopanou je dosud v Pasekách na Bahnech. Je to dost daleko ze středu vesnice, takže návštěvy na zápasech jsou celkem malé. Aby oddíl finančně stačil, pomáhá si častými tanečními zábavami. Oddíl hraje v poslední IV.třídě okresního přeboru, avšak pro slabý hráčský kolektiv nedosahuje zvláštních úspěchů. Zůstává stále na posledním místě tabulky.
     Oddíl odbíjené je na tom podstatně lépe. V jeho středu jsou mladí hráči, kteří mají před sebou perspektivu. Avšak čeká je ještě vojenská základní služba a pak za ně není náhrada. Hrají v II.třídě okres.přeboru a v závěru sezóny se probojovali do I.třídy. Je to značný úspěch těchto mladých hráčů.
     Z největších sportovních podniků byl uspořádán již 21.ročník memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka na hřišti za školou. Zúčastnilo se jej 24 družstev. Tato družstva byla rozdělena do 2.tříd podle výkonnosti a pak ještě do 5.skupin. Hrálo se i na hřišti u sokolovny. Turnaj byl dobře organizačně zvládnut. Organizační vedoucí turnaje byl Vavřín Hajdušek, zubní technik z Pražma-Raškovic, někdejší spoluhráč obou nacisty popravených M.Čupy a M.Bílka. V první třídě si odvezlo putovní pohár družstvo první ligy – VŽKG Vítkovice. Metylovice hrály v II.třídě a bylo ze 14.družstev druhé. Vedoucími odbíjené byli Vilma Kožušníková a Miroslav Bílek. Všechna družstva byla pohoštěna tradičními koláč zdarma. Prvá tři družstva z každé skupiny dostala hodnotné ceny, na jejichž zakoupení finančně přispěly všechny složky v obci, včetně MNV. Tento memoriál je jedním z podniků, který se stal novodobou tradicí naší obce, je dobře navštěvován a občany plně podporován. Občané také ochotně pekou koláče, které hráči dostávají zdarma.
     Nové sportoviště, které se buduje ve středu obce – za Albínem Fojtíkem, není ještě stále zdaleka hotové. V letošním roce se dokončilo odvodnění hrací plochy a částečné vyrovnání štěrkem. Práci opět vedl Frant.Rys, který však měl k sobě málo pracovních sil. Hřiště staví ve své režii Místní národní výbor, kterému taktéž tuto situaci ztěžuje nedostatek pracovních sil. Je s podivem, že právě ti, kteří jednou toto hřiště převezmou, tj. Sokol, zvláště oddíl kopané, stojí – až na několik málo jedinců – stranou. Tím se stavba neobyčejně prodlužuje a stále se zvětšují finanční náklady. Počítá se, že hřiště bude otevřeno teprve do 2 – 3 let.

Životní úroveň
     Životní úroveň je vcelku stejná, jako v roce minulém. Platy dělníků i zaměstnanců opět poněkud stouply. Je to vlivem větší aktivity pracujících na prosperitu podniků. I zde se projevila hmotná zainteresovanost. Pracující totiž koncem roku dostávají podíly na zisku. A právě tyto podíly podle pracujících ve Frýdlantských závodech a které nejsou malé, nutí všechny pracující k lepší práci i k větší kontrole využití pracovní doby. Jak se obráží tyto větší mzdy ve spotřebě a v nákupu potravin, je vidět z následující tabulky:
Obchody
Jednota Vrchovina celk.tržba 1 190 000Kčs
Jednota U Čihadla   1 719 498
Jednota U Mužného      822 338
Jednota maso    1 227 000
Celkem    4 958 836Kčs

Podívejme se, jak vypadala tržba v jednotlivých pohostinstvích:

Obecní  celkem 528 073Kčs z toho AB 82 214Kčs lih. 182 665Kčs
Pod Hrodkem  264 800   17 550     87 770
Čihadlo  236 500     8 000     85 600
Celkem  1 029 373Kčs   107 764Kčs  356 035Kčs

     U pohostinství ve struktuře AB je myšleno stravování. Největší tržby za stravování zde vykazuje obecní, kde se vyvařuje pro důchodce a stálé zaměstnance JZD. Přes dovolené v létě vyvařuje se také pro rekreanty. V létě se podává až 70 celých obědů. Za důchodce část nákladů za obědy nese MNV. Za stálé pracovníky doplácí JZD asi 2Kčs za oběd. Důchodci však dostávají jen poloviční díl masa. Využívají tohoto levného způsobu získat obědy. Za měsíc je totiž tyto obědy přijdou nejvýše na 70Kčs /podle výše důchodu/. Vedoucí a pokladníkem je Vilém Princ.

JZD
     Ve vedení družstva došlo ke změně. Dosavadní předseda Fr.Holínka byl odvolán a přešel na Okresní národní výbor – odbor sociální péče. Jelikož opět žádný místní nechtěl tuto funkci převzít, byl předsedou jmenován Přemysl Mičulka z Palkovic. Jinak představenstvo a základní kádrové obsazení zůstalo beze změny.
     Jednotné zemědělské družstvo u nás se stále rozrůstá. Tak se začal stavět na dolním konci – ve Žlabově nový kravín pro 120 ks dobytka. Práce v tomto moderním kravíně má být z 90% mechanizována, např.odpadne ruční vyvážení chlévské mrvy, nebo ruční dovážení krmiva do žlabů. Tyto práce obstará pohyblivý pás. Neví se a také nemůže být předpokládáno, jaká bude poruchovost tohoto zařízení.
     Také u starého kravína se stavělo . Ke kravínu byl přistavěn přístřešek, kde budou schovány traktory a stroje, které dosud byly přímo vystaveny nepříznivým přírodním vlivům. Práci provedla stavební četa pod vedením Jana Liberdy, zvaného Mohelníček. Je složena povětšinou z důchodců: Rudolf Konečný, Václav Gurecký a Pavel Židek z Pasek. Často jim velmi pomáhá mimo své směny a o dovolené Teofil Liberda z požární zbrojnice. Tato stavební četa vykonala pro družstvo hodně práce i při opravách vleček, strojů apod.
     V družstvu je také dostatek členů – šikovných opravářů. Proto se vedení mužstva rozhodlo vystavět vlastní dílnu, aby nebyl tolik závislé na Státní traktorové stanici v Místku, kde opravy stojů trvají dosti dlouho. Tato dílna byla letos dokončena a postupně se vybavuje. Vedoucím opravářů je Albín Fojtík, který má k ruce Jaroslava Boháče, Petra Fojtíka a pro jiné nutné potřeby si přibírá pomocníky – zámečníky, jako Jaroslav Herot nebo Gustav Šprla. Ovšem tito vypomáhají po svých směnách nebo o dovolených. Dílna je postavena ve středisku JZD u starého kravína.
     Vedení družstva nezapomíná také na rozšiřování strojového parku. Letos byla zakoupeny tyto stroje:
Rozmetadlo za 22 600Kčs
Přepravník    7 500
Nakládač mrvy 26 800
1 vlečka    3 600
1 pluh     3 100
2 obrácečky    4 400

     Toto všechno jsou velmi potřebné stroje, které družstevníkům velmi ulehčí práci. Stroje byly zakoupeny z přímé pomoci i z vlastních prostředků.
     I v našem JZD se začala projevovat nová soustava řízení, tj.hmotná zainteresovanost všech družstevníků. Družstvo má pod novým vedením všechny předpoklady dobrého hospodaření. Za odpracovanou jednotku je vyplácena plná hodnota, tj. 15Kčs a za 1,25Kčs naturálií /pšenice, brambory a dále podle výběru členů JZD.
     Nyní se podívejme, kolik má družstvo členů a v jakém věkovém rozvrstvení:
Nad 60 let 41 čl.
50-60 41
40-50 16
30-40 14
30 a mladší   3
Celkem 115 členů
     Družstvo dále má 7 stálých zaměstnanců a 54 stálých pracovníků. Rozdíl je v tom, že stálí zaměstnanci mají svůj pevný plat, ale pracovníci dostávají plat podle odpracovaných jednotek.
     Z těchto všech členů pracuje v
 živočišné výrobě 29 pracovníků, v rostlinné výrobě 12, v údržbě 5, řidiči aut 2, přidružená výroba 6 a administrativa 7 pracovníků. Na přímé státní pomoci dostalo naše družstvo celkem 214 000Kčs.
     Jaké byly výnosy v letošním roce:

   Oseto ha  ha výnos q  dodávka q
Plodina  plán skuteč.  Plán skuteč.  Plán   skuteč.  
Pšenice  35 35  19 15,4  100  77
Žito   32 32  19 24,2  370  490
Ječmen  8 8  18 23  –  –
Oves   35 35  17 20  80  20
Řepka   8 8  12 13,7  96  110
Len stonky  5 5  25 30  125  150
Brambory  30 30  100 103  1000  1100
Řepa   4 4  300 560  –  –
Mléko         210 000  195 000
Vejce         35 000  32 000
Maso hovězí        305  293
Maso vepřové        190  190      
     Letos byla poprvé v naší obci pokusně zaseta řepka olejná. Hned na prvýkrát se dobře podařila. Byla také značným finančním přínosem pro celé družstvo. Také senu letos počasí přálo. Bylo sklizeno v lepší kvalitě než jiná léta. Avšak přes toto pěkné počasí trvala sklizeň sena téměř 2 měsíce. Obilí bylo pokoseno na rovinách kombajnem. Zboží se pak dosušovalo na návsi u kostela. Vcelku to byl pro JZD rok velmi příznivý. I podzim se vydařil, takže jak brambory, tak řepa byla sklizena suchá a bez bláta. Také podzimní práce byly vykonány včas. Zdá se, že družstvo pod svým novým vedením se konsoliduje. Členové družstva si vydělají pěkné peníze, takže odpadlo shánění pracovních sil jako v minulých létech. Tím se značně ulehčila práce funkcionářům, zvláště skupinářům.

Spolkový život
     Mimo již uvedené organizace /TJ Sokol, požárníci a Československý červený kříž/ pracují v obci ještě další, sdružené v Národní frontě. Je to svaz zahrádkářů, v jejichž čele je předseda Antonín Juřica st. Tento svaz obstaral pro své členy více ovocných stromků, převážně zákroků
Provádí také přednášky pro své členy, školení, praktické ukázky řezu ovocných stromů, hnojení aj. Tím se také velmi stará o lepší vzhled naší obce.
    Dále tu pracuje sdružení myslivců. Předsedou je Jan Pitucha. Úkolem této organizace nechránit zvěř, hlavně v zimě. Ve svém středu sdružují odpovědné myslivce, kteří tuto práci berou velmi poctivě. Neváhají ani za velmi nepříznivých podmínek vyjít na svá vyhražená místa, aby zvěř nakrmili. Je to velmi záslužná práce. Pracují společně se sdružením ve Lhotce.
     Svaz chovatelů drobného zvířectva s předsedou Štěpánem Juřicou v čele sdružuje také hodně zájemců z řad králíkářů, drůbežářů, holubářů aj. Obstarává pro své členy čistokrevné chovné drůbeže, králíků a podobně. Tím pečují o větší snůšku vajec i kvalitní a větší množství bílého masa, které také dodávají do frýdecké nemocnice.V letošním roce dodali za 10 000 kusů vajíček a asi 30kg bílého masa.
     V obci pracuje také spolek rybářů. Ti nemají zastoupení v NF. Předsedou je velmi zkušený Václav Drážek. Do chovného toku „Žlabova“ vysadili třitísíce ks pstruha obecního. Plůdek se dobře vyvíjel. V září se začal budovat vodovod a most pro nový kravín. Těmito pracemi byla obsádka z větší části zničena. K úplnému zničení plůdku přispělo i JZD ve Lhotce, které vypustilo do potoka močůvku a tím zničilo 5 km vod.toku. Břehy se letos zpevňují olšemi. Členové stavějí nové splávky a vysazují raky, kteří jdou na vývoz. Občané však sami nedbají na čistotu vodních toků. Sypou do nich popel, plechovky od konzerv, staré hadry. Také splašky povětšině z domácností tekou do potoků. MNV se snaží sjednat nápravu, ale nedaří se to. V roce 1968 bude snad provedena kontrola z Okres.nár.výboru, který snad zjedná nápravu.     Z dalších organizací je to Svaz československo-sovětského přátelství, jehož předsedou je Bohumil Čupa. Tato organizace nevykazuje zvláštní činnost. Je činná jen při oslavách Velké říjnové revoluce.

Politická situace
     Koncem roku se Ústřední výbor dostal do určité krize. Ústředním tajemníkem KSČ byl zvolen Alexandr Dubček. Postupně byly odhalovány nepěkné činy, kterých se dopouštěli někteří vyšetřovatelé na politických vězních. Tyto činy se stávaly v létech padesátých. S.A.Dubček-Slovák-proti některým ostře vystoupil.
     U nás v Metylovicích nebyl nikdo z politických důvodů šikanován. Ba spíše naopak. Občané nedělali politické rozdíly a žili svorně. Stana KSČ – Vesnická organizace, jejíž předsedou je Karel Pečinka ml., je v čele veškerého dění v obci. Její vedení je rozumné, velmi pečlivě váží svá usnesení, která přijímá. Jiných politických stran v obci není.

Povaha roku
     Rok 1967 byl rokem úrodným. Pěkné počasí po celý rok zemědělcům přálo. Zima byla vcelku mírná, jaro dalo statek vláhy. Léto bylo pěkné, stejně jako podzim.
     Také ovoce se urodilo dostatek. Bylo hodně švestek, jablek i hrušek. Občané vozili do Místka založené švestky, kde jim je měnili za slivovici. Téměř v každé domácnosti bylo dosti tohoto „léku“.
     Tak uplynul tento rok ve vytouženém míru. Kéž by tento mír potrval i letech příštích.

     Poznámka:
V roce 1967:
Narozeno: 7 chlapců a 14 děvčat, celkem 21 dětí.
Zemřelo: 12 mužů a 6 žen, celkem 18lidí.
Uzavřeno sňatků: 29. Celkový počet občanů ke konci roku: 1696.

Komentáře nejsou povoleny.