1968

Letošní rok byl velmi rušný na politické události. Občané v celé vlasti však pochopili nutnost příchodu 5.armád. Poznali neschopnost nejvyššího  vedení KSČ. Ústřední výbor byl doplněn o rázné členy, kteří měli na mysli jedině jednotu strany a všech občanů. Toto dílo se začíná dařit. Je si jen přáti, aby toto dílo pokračovali i nadále.

Složení MNV
     Místní národní výbor pracoval ve stejném složení, jako v roce minulém. Nebylo doplňovacích voleb a také i rada MNV zůstala ve stejném složení. Hlavní kádr pracovníků v úřadovně MNV tvořili tito pracovníci:
Předseda: Frant.Trčka
Tajemník: Mirosl.Rožnovský
Adm.pracov.: Marie Zajícová
Účetní: Jan Bílek
Vedoucí MH: Marie Čupová
     I letošní rok se vyznačuje činorodou prací v obci. Je to opět předseda MNV Fr.Trčka, který obětavě shání potřebný materiál i pracovní síly, aby dané úkoly byly splněny. Stalo to často hodně času, ale nakonec se dílo podařilo. Obec opět zkrásněla a zmodernizovala.
     Rada MNV se scházela ke svým jednáním pravidelně čtrnáctidenně, vždy ve čtvrtky. Plénum MNV se scházelo jednou za dva měsíce, kde členové rady – současně předsedové komisí – podávali zprávy o své činnosti. Mezi poslanci byla shoda, což práci jedině prospívalo a přinášelo kladné výsledky.

Práce komisí
     Nejvíce snad byla zatížená komise stavební. Jejím předsedou je Rudolf Pink.
Členové jsou : Libor Bílek, Jan Bebčák, Václav Koubek a Stanislav Muras. Některých jednání se zúčastňoval i předseda MNV. Komise projednal, schválila a z části provedla tyto práce pro obec:

Práce u mat.školy:
Výstavba septiku, nátěr střechy a oken náklad 54 978,26Kčs
Nátěr oken ve školce     12 370
Oplocení obec.skladu          630
Příprava k opravě obecní budovy   47 526,05
Oprava vodních toků       7 035,99
Obytné domy – opravy    11 904,75
Veřejné osvětlení     47 406,75
Oprava obecních cest     16 712,20
Stavba hřiště /z toho tráva 5 043Kčs/  14 470,60

     Mimo zajišťování a organizaci těchto prací, kolaudovala stavební komise ještě 3 nové domky, některé přístavby i stavby plotů, které mění tvar stávajících pozemků. V naší obci jest k 31.12.1968 417 domovních čísel. /mezi nimi některé schází/. Na katastru naší obce stojí 121 rekreačních chat. Jeví se tedy přírůstek jak v domovních číslech tak v rekreačních chatách.

     Komisi ochrany veřejného pořádku předsedá s.Jan Klímek. Členové komise jsou : Josef Bílek…. Tato komise projednávala menší přestupky proti občanskému soužití. Projednala celkem 17 případů a udělila:
Pokuty v  5 případech /do 200Kčs/
Pro nedostatek důkazů
Zastaveno 2 případy
Bez trestů  2 případy
Napomenutí 8 případů
     Mimo tyto přímé případy má komise ještě na starosti spolu s požárním sborem protipožární procházky v rodinných domcích i v JZD. Výsledky prohlídek  pak projednává na svých zasedáních. Tato dobrá preventivní práce se jeví v tom, že v naší obci již dlouhé roky si nezařádil „červený kohout“.

     Školskou a kulturní komisi řídí s.Mojmír Židek. Členy této komise jsou: Jaroslav Ščerba – správce Osvětové besedy, Ludvík Šimek, Vlastimil Koval a Mojmír Bílek. Školská a kult.komise se scházela jednou měsíčně. Sledovala plnění jednotného kulturního plánu povolování různých podniků – zábavních i kulturních, dále pak stavem našich škol po
Stránce estetické i výchovné.
     Stav na školách je následující: na základní devítileté škole s 1.-5.ročníkem je ředitelem Jaroslav Ščerba.Jako učitelé zde působí: Viktorie Haluzíková z Palkovic, Marta Mališová z Frýdlantu n.O., Anežka Židková a Marie Bílková, obě od nás. U školy je družina, kterou vede iniciativní Jana Pituchová – vychovatelka. Družina je od půl 12 do 16.hod. Slouží pro děti zaměstnaných matek. Do družiny je zapsáno 24 dětí. Tam se také podávají obědy, které odebírá 52 dětí – opět obou zaměstnaných rodičů. Rodičové si toto zařízení chválí. Obědy jsou levné, v družině se neplatí nic. Je to opět doklad péče našeho socialistického  státu o děti. Děti ve škole dostávají zdarma učebnice i školní potřeby /sešity apod./. V učitelském sboru došlo  k následující změně. Marta Mališová odešla na mateřsko dovolenou. Místo ní přišla na školu učitelka Alexandra Spoustová, která později – po odchodu M.Mališové do Olomouce-byla na zdejší školu přijata trvale.
     Při škole pracuje také Sdružení rodičů a přátel školy. Nově zvoleným předsedou je Jiří Lepík. Bývalý předseda – ing.Otakar Bílek, který vykonal za léta svého působení hodně pro školu / jak je popsáno v minulých letech/, se pro zaneprázdnění funkce vzdal. Za jeho záslužnou práci mu byl vzdán vřelý a srdečný dík.
     V mateřské školce opět nastoupila po mateřské dovolené ředitelka Alena Fajkusová-Mužná. Další učitelkou je Marie Bílková. Ve školce je zapsáno 30 dětí. Jsou rozděleny do dvou oddělení. Ředitelka a učitelka se střídají ve dvou směnách.
     Kulturní akce, na kterých se plně podílela školská a kulturní komise, jsou popsány dále.
 
     Finanční komise – řídí jí Jan Pitucha. Sleduje čerpání obecního rozpočtu, schvaluje větší výdaje a rozhoduje o vhodném využití finančních prostředků. Rozpočet MNV je následující /Jen výsledné částky/:

Rozpočet řádný   322 000Kčs
Z ONV příspěvek řádný  102 700
Z ONV příspěvek mimořádný 208 800
Příjmy celkem včet.fin.reservy 579 707,42
Výdaje činily    473 878,84
U stát.banky k 31.12.1968  105 828,58

     Z tohoto rozpočtu, respekt.z výsledných čísel, je vidět, že obecní představitelé hospodařili úsporně, přičemž se vykonalo hodně práce. Je třeba vyzvednout tu brigádnické hodiny odpracované občany zdarma. Ty činily několik tisíc hodin.

Hospodářství
     Jak již bylo dříve napsáno, vede místní hospodářství účetní Marie Čupová. MH má za úkol pomoci občanům při jejich drobných starostech při obstarávání materiálu i při drobných opravách. Jak splnilo MH svůj účel, je vidno z následující tabulky:

Provozovna   příjem   vydání
Prádelna a mandlovna 8 744,05Kčs  4 131,13Kčs
Zednictví   14 185,30  13 640,85
Elektrikářství          95,50       427,80
Klempířství            0            0
Autodoprava   24 387,90  11 014,80
Společné            0               7 007,50
Celkem   47 412,75  36 222,08
Do obecního rozpočtu převedeno     8 000Kčs

     V provozovně elektrikářství byly v tomto roce ještě vypláceny vždy za rok 1967. Jinak tato provozovna, kterou vedl občan Lumír Blažej nevykazovala žádné příjmy. Stolařství, jak již bylo psáno v minulém roce jako provozovna MH přestala pracovat, protože její vedoucí Jarosl.Tománek požádal o živnost po zaměstnání, která mu byla povolena.
     Z přehledu je však vidět, že MH plní své úkoly a že přispívá také k obecnímu hospodářství. Je škoda, že tak potřebné profese pro občany – elektrikářství a stolařství, nevycházejí více vstříc našim občanům.

Kulturní život
     I v letošním roce se mohli naši občané dobře kulturně vyžít. Kulturní práci řídila Osvětová beseda spolu se školskou a kulturní komisí. Předsedou OB je ředitel školy Jaroslav Ščerba a předsedou ŠKK Mojmír Židek. OB sice organizovala různé podniky, jako např. přednášky ale sama ve své režii žádné nepořádala. Následující tabulka podává přehled o kulturních akcích v naší obci.

Přednášky:
Politické  3  účast 65 obč.
Zemědělství  4   213
Kultura  2   68
Zdravotnictví  3   76
Jiné    1   47
Celkem  13   469

Divadelní soub. 1  členů 15
Lidová hudba  1   23
Celkem  2   38

Kurs šití  1  členů 10
Kurs zahrad.  1   23
Celkem  2   33

     Z tohoto počtu uvádím zvlášť následující akce:
Dne 24.února: tradiční sokolské šibřinky, na nichž byla účast 232 návštěvníků
Dne 17.března: oslava mezinárodního dne žen. Kult.program připravila škola, projev měl tajemník MNV Miroslav Rožnovský. Účast 120.
Dne 1.května: prvomájový průvod. Poprvé v historii jsme první máj oslavili u nás v Metylovicích. Průvod vyšel od hostince Pod Hrodkem na hřiště za školou. Tam měl projev Rudolf Svoboda z Místku. Po ukončení slavnostní části byla lidová veselice přímo na hřišti. Účinkovala naše hudba, kult.pásmo připravily školní děti. Účast na průvodu asi 300 občanů.
4.května: na paměť osvobození naší obce Rudou armádou byl uspořádán lampiónový průvod z dolního konce /Mužný/ k pomníku padlých. U té příležitosti byli vyznamenáni plaketou k 50.výročí naší samostatnosti tito zasloužilí občané: A.Šigut, František Bílek /Volnem/, Richard Babinec a Josef Kubala.
9.květen: na oslavu našeho osvobození a ukončení druhé světové války měl MNV slavnostní schůzi. Kulturní program obstaraly školní děti. Poté šli občané a poslanci MNV za zvuku pochodu Padlým revolucionářům k pomníku padlých, kde položili věnec a pak na hřbitovy /starý i nový/, kde položili kytice na hroby umučených a zasloužilých občanů.
28.říjen: na paměť 50.výročí naší samostatnosti byl uspořádán lampiónový průvod z dolního konce k pomníku padlých. Tam byl kulturní program, který připravily školní děti, proslov Rudolfa Svobody z Místku a ohňostroj.
     Mezi kulturními akcemi nemůžeme obejít tradiční turnaj odbíjené nazvaný „Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka“. Letos se ho zúčastnilo 21 družstev z celého severomoravského kraje. Putovní pohár si odneslo družstvo Vítkovických železáren Klementa Gottwalda. Každý hráč dostal ještě osobní cenu /broušené skleničky/. Členky Sokola opět napekly tradiční koláče, které zdarma dostala všechna družstva. Družstva byla rozdělena podle výkonnosti do dvou skupin. V I.skup.hrálo 12 mužstev, v II.skup.9 mužstev. Metylovice postavily 2 družstva, která bojovala v II.skupině. Druhé družstvo starší obsadilo za Kopřivnicí II.místo a první družstvo – dorostenci byli třetí. Turnaj se konal za pěkného počasí dne 4.srpna 1968.

Požární soutěž
    Také požárníci navázali na starou tradici a uspořádali soutěž požárních družstev. Zúčastnilo se jí 9 družstev. Vítězem se stalo velmi dobře připravené družstvo ze slovenské Turzovky. Je to velmi sympatické družstvo, s kterým náš požární sbor navázal bratrskou družbu. Soutěž se konala u myslivecké chaty dne 21.července 1968. Soutěži počasí nepřálo – pršelo a bylo chladno.

Různé
     K propagaci i k dalším kulturním akcím citelně chyběl místní rozhlas. Na katastru naší obce se totiž vyměňovaly všechny dřevěné sloupy elektor.vedení za betonové. Při této výměně bylo vedení míst.rozhlasu zpřetrháno a tak místní rozhlas mlčí. Zato však bylo namontováno výbojkové veřejné osvětlení, které nahradilo staré žárovky. Zdá se však, že toto
Osvětlení je dosti poruchové.
     Bohužel, museli jsme zaznamenat i negativní zjevy. Bylo to 11.července 1968, kdy se pod vlivem alkoholu vypravili na hřbitov /nový/ dva mládenci, xxxxx a xxxxx /který byl z Ostravy/. Tam vybili a vytrhali vitrínky pro fotografie a popelnicové urny, rozbili lampy a jinak poškodili pomníky. Byli zadrženi a je samozřejmé, že škodu museli v plné výši uhraditi.
     Dne 11.května proběhlo na MNV jednání, na kterém byl definitivně zrušen chodník vedoucí za humny po loukách z dolního konce až ke kostelu. Na úkor tohoto chodníku si rozšířili své zahrádky Celestin Kuhejda a Jaroslav Tománek. Někteří občané byli sice proti, ale nakonec ustoupli.

Životní úroveň
     Životní úroveň byla vcelku stejná, jak v loňském roce. Některé potraviny sice trochu podražily, ale na druhé straně však byly upraveny mzdy a platy, takže toto zdražení se vyrovnalo. Rovněž i letos dostávali pracující podíly na hospodaření jednotl.závodů. Bylo vidět na různém zboží, jak se zlepšila kvalita. Také různých výrobků bylo na trhu dostatek. Potravin v obchodech vůbec nechybělo. Přechodná potíž byla v zásobování vepřovým masem. Zato však v prodejně byl dostatek drůbeže. Jak vypadala spotřeba v obchodech nám řekne následující tabulka:

Obchody
Maso a uzeniny celk.tržba 1 262 811Kčs
Samoobsl.Čihadlo   1 708 075
Jednota Vrchovina   1 286 000
Jednota Mužný      974 000
Celkem    5 230 886Kčs

Nyní si porovnejme tržby v pohostinstvích:
Pod Hrodkem  tržba 198 794Kčs AB  17 825Kčs Lihoviny   73 339Kčs
Obecní    559 613         77 472                  209 998
Čihadlo   233 000         15 000                  132 000
Celkem   991 407Kčs        100 297Kčs                 415 337Kčs

    Položka AB struktura představuje pokrmy, které se prodávají v těchto pohostinstvích. V Obecním se zase vyvařuje pro důchodce za zlevněnou cenu. Stravují se zde také pracovníci družstva. Přes letní měsíce chodí na obědy také letní hosté. Přes léto se podává v Obecním až 70 obědů. V ostatních pohostinstvích se podávají studená jídla nebo ohřívané konzervy.

Holičství
     V letošním roce bylo zřízeno v naší obci holičství a kadeřnictví. Vedoucím je Ludmila Závodná, roz.Fajkusová. Pracuje v něm ještě s jednou pomocnicí, obyčejně učenkou. Hrubá tržba za tento rok činila 49 000Kčs. Holičství je zatím umístěno v rod.domku pí Halatové /Neuwirt/, v bývalém obchodě. Počítá se však s výstavbou samostatné budovy.

JZD
     Také v letošním roce Jednotné zemědělské družstvo dobře hospodařilo. V čele družstva stojí Přemysl Mičulka, předseda, který je občanem palkovským. Agronomem je zdejší občan Josef Kubala, zootechnikem je Jan Merta ze Lhotky. Účetním zůstává Pavel Šigut. Jeho pomocnicí je A.Mališová.
     Na dolním konci ve Žlabově byl postaven nový kravín pro 100 ks krav. Tento kravín je již hodně automatizován. Tak např.jsou tam pásy, které dopravují krmivo přímo před dobytek. Také chlévská mrva jde po pásu z celého chléva až na  hnojiště. Je tímto zařízením sice ušetřeno hodně dřiny, ale je tu také značná poruchovost. Tento kravín byl postaven za 3 016 000Kčs. Tyto náklady z velké části hradila Okresní zemědělská správa. Pouze menší část hradilo družstvo.
     Představenstvo odkoupilo od pí Bílkové rod.domek čp.4, kde se říká u Jožky. Domek byl ve značně zanedbaném stavu, ale stavební četa družstva jej dokonale opravila. Tak v něm vznikly 3 bytové jednotky, které jsou rezervovány pro cizí pracovníky družstva.
     U horního kravína bylo vybudováno hnojiště za 33 000Kčs. Nyní se podívejme, jaké byly v družstvu výnosy:

  Oseto   ha výnos   dodávka
Druh  plán skuteč.  Plán skuteč.  Plán  skuteč.
Pšenice 35 35  20 20  –  –
Žito  32 32  20 13  358  128
Ječmen 8 8  18 15,7  –  –
Oves  35 35  18 16  200  256,70
Len stonky 10 10  25 40,9  250  409
Brambory 20 20  120 155  950  970
Řepa  4 4  400 435  –  –
Mléko        210 000 l 202 129 l
Vejce          45 000 ks 46 610 ks
Maso hovězí       265  375
Maso vepřové       190   192,72

     Jak je tedy vidět, výnosy i úroda byly vcelku dobré. Pouze u obilovin nebyly dodrženy plánované výnosy. Zavinily to deště, které přišly právě o žních. Zrní bylo sklizeno nekvalitní, často porostlé. Zato bramborům počasí přálo. Je to také patrné na výnose, který je v tomto roce nejvyšší za několik posledních let. Při vykopávce brambor pomáhali brigádníci z dolu Jan Šverma a ze Slezanu ve Frýdku-Místku. Senoseč proběhla dobře za pěkného počasí. Za jednotku dostávali zaměstnanci 17,25Kčs včetně naturálií. Bylo odpracováno a proplaceno celkem 25 938 jednotek. V družstvu pracovalo 60 stálých zaměstnanců. Družstevníci byli letos soběstační a nepotřebovali brigády místních občanů.
     Představenstvo nezapomínalo ani na strojový park. V letošním roce zakoupilo:
1 traktor 44 000Kčs
1dopravník 12 000Kčs
1 rotavátor 19 000Kčs
1 lis na slámu 17 000Kčs
A další drobné nářadí jak pro pole tak i pro svou dílnu, která je umístěna u horního kravína. Družstvo také provedlo melioraci – odvodnění Bahen. Státní pomoc pro JZD činila v letošním roce 250 000Kčs. Družstvo po celý rok dobře hospodařilo. Stále se upevňuje, vytváří si pevné zásoby a tím i předpoklady pro svůj další růst.

KSČ
     Vedoucí složkou v našem státě je Komunistická strana Československa. Tuto úlohu v obci samozřejmě přebírá místní vesnická organizace KSČ. Jejím předsedou je Karel Pečinka ml., který stranu dobře vede a řídí. Ve výboru dále pracují: Miroslav Rožnovský, Domin Bílek, Emilie Oprštěná, Antonín Kužma, Eduard Bílek st.a ml. Výbor organizace se schází pravidelně jednou týdně. Členské schůze svolává jednou měsíčně. Mimo to pečuje o stálý politický růst svých členů. Svolává pravidelně Rok stranického školení, které vede střídavě Ladislav Šigut a Frant.Trčka.
Politické události ve státě
     Letošní rok byl velmi bohatý na různé politické události. Dne 2.1.1968 konalo se zasedání UV KSČ v Praze. Na tomto zasedání vystoupil tajemník UV KSČ s.Alexandr Dubček. Ve své řeči odhalil všem občanům křivdy, které se u nás děly v r.1950 a později. Bylo to zejména věznění nevinných, zabavování majetku apod. Tyto deformace se děly s mlčeným souhlasem tehdejšího  tajemníka UV KSČ a presidenta republiky Antonína Novotného. Pod tíhou důkazů byl nucen Ant.Novotný odstoupit.

Volba prezidenta
     Dne 30.března 1968 byl jednomyslně v tajném hlasování zvolen prezidentem Ludvík Svoboda.
     Armádní generál Ludvík Svoboda založil a vedl náš armádní sbor v Sovětském svazu. Po boku Rudé armády přitáhl se svým sborem až do Prahy a pomohl tak osvobodit naší vlast. Jest nositelem nejvyšších vyznamenání jak našich tak sovětských.
     Po lednovém zasedání byla vyhlášena veškerá svoboda tisku a informací, shromažďování a projevu. Občané přijali tento krok s velkým uspokojením. Vždyť se plně a právem domnívali, že nyní nastane pravá demokracie pod vedením strany a že budování socialismu dostane větší spád.
     Bohužel však oživily svou činnost složky, které neměly s pravou demokracií nic společného. Tak byl např.založen K231. Tam měly vstupovat osoby, které právě v r.1950 a později byly nevinně persekvovány. Avšak do tohoto klubu vstupovaly také osoby – a to v hojné míře – živly, které byly trestány pro podvody, krádeže, špionáž apod. Je samozřejmé, že nesouhlasili s vedoucí úlohou strany KSČ, hanobili stranu a chtěli jí rozbít.
     Podobně byl založen i KAN – klub angažovaných nestraníků, který rovněž zaujímal své stanovisko proti straně KSČ. Toto jednání vůbec neprospělo obnově v naší vlasti, společnosti a jak se vyjádřil Al.Dubček „ v budování socialismu s lidskou tváří“. Bohudík, že tyto kluby nenašly v naší obci živnou půdu.
     Toto vše mělo vliv na další vývoj situace. V socialistickém táboře vznikl dojem, že naše republika chce se odtrhnout od socialistického tábora a tím oslabit Varšavskou smlouvu o vzájemné pomoci. Na četných konferencích byly sice vyměňovány názory mezi zainteresovanými stranami. Tyto porady ale nepřinesly kýžený výsledek. Nepříznivá situace vyvrcholila 21.srpna 1968, kdy na půdu naší vlasti vstoupily armády 5.socialistických zemí: Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Bulharska a Německé demokratické republiky. Naši občané většinou neschvalovali tento vstup 5.armád. Toto tedy bylo vyvrcholení neuvědomělosti části našich občanů. Je si jen přáti, aby zvítězil rozum nad nacionalismem, aby vojska Sovětského svazu, která jsou u nás dočasně, mohla se opět stáhnout, až v naší vlasti budou zase normální poměry,  až zvítězí jednota všeho lidu a až si všichni uvědomíme, že patříme jedině do socialistického tábora a že musíme být v trvalém spojenectví se Sovětským svazem.

Politické poměry v naší obci
     Je pochopitelné, že toto dění se odrazilo i u našich občanů. Většinou neschvalovali vstup 5.armád na naše území. Občané však zachovali chladnou hlavu, takže u nás nedošlo k žádným výtržnostem. V naší obci nebyl ani jeden cizí voják. Sovětská posádka se usídlila ve Frenštátě p.Rad. Místní výbor národní fronty na výzvu okresu zaslala rezoluci, ve které nesouhlasí se vstupem 5.armád na naše území. Jediný přímý výsledek nesouhlasu našich občanů bylo zrušení místní odbočky svazu Československo-sovětského přátelství. Občané hromadně vystupovali z SČSP a odevzdávali své legitimace. Odbočka měla u nás 126 členů. Vedl jí Bohumil Čupa. Z těchto 126 členů nepodepsalo odhlášku pouze 12 nejvěrnějších. Naši občané se zachovali za všech okolností velmi rozumně. Dokazuje to jejich vysokou uvědomělost. Družstevníci nepřestali pracovat, Místní národní výbor rovněž pokračoval v práci, stejně jako ostatní složky, takže v naší obci byl úplný klid.

Založení ČSL
     Československá strana lidová byla v naší obci vedle KSČ jednou z nejsilnějších stran. Po r.1948 však přerušila svou činnost. Nyní v letošním roce, kdy se také propagovalo pluralitní zastoupení ve složkách – MNV a MNNF – obnovila tato strana svou činnost. Jejím předsedou byl zvolen Pavel Šigut – účetní JZD. Jednatelem se stal Dušan Bártek. Při zahajovací schůzi získala tato strana 76 členů. Její program je rovněž zaměřen na budování socialismu v naší vlasti. Sdružuje většinou nábožensky založené občany. Po celý rok zástupci strany vyvíjeli dobrou činnost. Aby se mohli podílet na veřejné práci, byli jejich zástupci zváni do Místního výboru národní fronty.

Povaha roku
     Jaro letošního roku přišlo brzy. Zemědělci včas zorali a zasázeli brambory, zaseli oves a provedli i jiné jarní práce. Také senoseč se vydařila a seno bylo sklizeno kvalitní. Ne tak již přálo počasí žním. Obilí již bylo přezrálé a stále byly přeháňky, takže obilí nemohli jít z pole domů. Obilí letos bylo nařádkováno a pak sklizeno kombajnem. Bohužel bylo dosti porostlé. Podzim byl opět pěkný. Družstevníci sklidili kvalitní a suché brambor,y jejichž výnos překonal všechna očekávání. Také úroda ovoce byla velmi dobrá. Zvláště se urodila jablíčka a švestky. Sníh přišel až v prosinci, ale mrazíky již začaly koncem října. Až na letní měsíce se tento rok plně vydařil.

Úmrtí
     Zrovna na Nový rok – 1.ledna 1968 měl pohřeb Jan Liberda-řečený Mohelníček. Byl to zemědělec. Nebyl ničím vyučen, ale každé práci rozuměl. Měl pěkně zařízenou dílnu, kde měl všechny dřevoobráběcí stroje. Také si pořídil zařízení na řezání trámů. Také po zámečnické stránce byl velmi obratný. Také spravil věžní hodiny na kostele, když byla věž omítána. Byl to velmi ochotný člověk, který se snažil vyhovět všem. Není snad u nás občana, který by nepotřeboval jeho pomoci. Hodně pracoval i pro veřejnost: pro školu, požárníky, i MNV. O jeho pomoc či radu přicházeli žádat i občané z okolních obcí. Byl velmi oblíbený, což se také projevilo při účasti na jeho pohřbu. Všichni občané želíme jeho odchodu. Čest jeho památce.
     Zrovna na Mezinárodní den žen zemřel v 8.hod.ráno v nemocnici na leukémii ve věku 23 let Láďa Šigut. Byl to velmi hodný mladý muž, obětavý pracovník v požárním sboru, který se účastnil všech soutěží. Pohřeb se konal v neděli 10.března 68 ve 13.30 hod. K místu posledního odpočinku ho doprovodilo hodně požárníků, kteří drželi také čestnou stráž u rakve doma i na hřbitově. Byl vezen požárním vozem. Pohřební průvod, který byl mohutný, zastavil u požární zbrojnice, kde mu naposled zahoukala poplachová siréna. Škoda, že musel odejít v tak mladém věku, zvláště když měl před sebou svatbu. Čest jeho památce.

 

K 31.12.1968 je v obci 417 domovních čísel a 121 chat.
Během roku se narodilo 35 dětí: 18 děvčat a 17 chlapců.
Během roku zemřelo 23 občanů: 7 žen a 16 mužů.
Ve Frýdlantě n.O., kde je náš matriční úřad uzavřelo sňatek 28 snoubenců z naší obce.
Tímto končím zápisky pro rok 1968

Komentáře nejsou povoleny.