1969

v obci panoval klid a pracovní soustředění. Opět se hodně v obci vybudovalo. Jest také do příštího roku připravována práce pro zvelebení obce  a pro větší pohodlí našich občanů. V plánu Místního národního výboru je postaviti čekárny na zastávkách autobusů. Jsou v plánu další opravy cest a podobně. Všichni si přejeme, aby tento klid a mír, který nyní máme, vládl dlouhou dobu…

Složení MNV
     V Místním národním výboru nedošlo v letošním roce k žádným podstatným změnám. Doplňovací volby nebyly. Rada rovněž zůstala stejná jako v minulém roce. Kádr pracovníků je následující:
Předseda: Frant.Trčka
Tajemník: Mirosl.Rožnovský
Adm.prac.: Marie Zajícová
Účetní: Jan Bílek čp.2
Ved.MH: Marie Čupová
     V letošním roce se opět udělalo hodně práce. Rada se scházela pravidelně jednou za 14 dnů. Radu tvořili předsedové jednotlivých komisí. Na schůzích rady byly projednány veškeré obecní záležitosti, stejně jako přání občanů. Členové rady pak přejímali úkoly, které dále ve spolupráci s občany plnili. O své činnosti podávali pak zprávu plenárnímu zasedání, které se scházelo dle potřeby, nejdéle však jednou za dva měsíce. Celý národní výbor velmi iniciativně vede předseda MNV s.Frant.Trčka. Dobrého pomocníka měl v tajemníkovi s.Mirosl.Rožnovském. Tato spolupráce hodně dobrého přinesla pro obec a občany.

Práce komisí
     Stavební – tato komise, jako konečně každým rokem, měla opět nejvíce práce. Scházívala se pravidelně ve středu. Vedl ji osvědčený pracovník s.Rudolf Pink. Ke konci roku bylo konstatováno, že je dost staveb rozestavěno, ale málo dokončeno. Komise kolaudovala pouze jeden domek a 1.rekreační chatu. Také kolaudoval dvě přestavby, v nichž se získaly nové bytové jednotky. Popisných čísel je v naší obci celkem 417. Počet rekreačních chat je 121. U bytových jednotek bylo postaveno 6 nových garáží, které byly povoleny. Postaveno a otevřeno bylo také nové holičství s pánským a dámským oddělením. Nové holičství stojí za poštou na obecním pozemku. Byly povoleny a také provedeny tři demolice starých dřevěných domků /zbourání/. Jsou to: Kubalová čp.185, Vavřín Pečinka čp.151 a Václav Mališ čp.122. Na místě těchto „dřevěnek“ rostou pěkné rodinné domky, takže vzhled obce se velmi zlepšil.
     Také obecní majetek doznal změny k svému zlepšení: byly opraveny obecní cesty. Cesta na Žukov /Ondřejník/ byla vysypána štěrkem. V Pasekách od Sosny okolo Rud.Pinka až k Alžbětě Závodné byla obecní cesta zpevněná hrubým asfaltovým povrchem v délce asi 450m. Také cesta od Miroslava Mališe až k Emanu Chlopčíkovi byla zpevněna asfaltem v délce 180 m. /dolní konec/. Obecní cesta od Mužného až k novému kravínu na dolním konci dostala také asfaltový povrch. Tyto cesty byly opraveny za velkého přispění zainteresovaných občanů. Obec získala tak na vzhledu a občané nyní mohou pohodlněji dovážet potřebný materiál i za deštivých dnů.
     Největší změny však doznal obecní dům, v němž je umístěn Národní výbor a obecní pohostinství. Stará úzká okna byla vyměněna za nová, široká. Budova dostala úplně nový vzhled – k svému prospěchu. Po výměně došlo k provedení nové brizolitové omítky. Budova zkrásněla a dodala celému  středu vesnice daleko lepší  vzhled. Práci u této opravy vedl obětavý František Rys z Pasek se svým pomocníkem neméně obětavým Rudolfem Závodným, naproti MNV. Na této akci pracovala parta zedníků ze sousední Lhotky za značné pomoci místních občanů.
     Popel z pohostinství se z MNV doposud sypal ke zdi v zadním traktu budovy, což nepřidalo budově na vzhledu. Proto MNV se rozhodl postaviti betonovou popelnici s oddělením pro popel a pro plechovky od konzerv a láhve. Popelnice je velmi vkusně provedena. Stavěli ji opět Frant.Rys a Rud.Závodný.
     Dokončeno bylo také odvodnění hřiště. S konečnou platností byla také upravena hrací plocha. Tato stavba nebyla ještě řádně převzata a již byla oddílem kopané TJ Sokol použita.
     U mateřské školy byl dokončen septik a záchody. O všechny tyto práce se pečlivě staral předseda MNV s.Frant.Trčka. Sháněl materiál, dovozy a když nebyl dostatek pracovních sil, sám se chopil práce. A těch pracovních sil nebylo nikdy dost.
    Náklad na tyto stavby je patrný z následující tabulky:
Oprava  obec.cest:  53 600Kčs
Oprava cesty na dol.konci 64 076
Obecní dům-omítka  41 473
Popelnice      6 550
Dokončení hřiště  10 127
Celkem   175 826Kčs
     Úpravu cesty ke kravínu na dolním konci financoval zprvu MNV, ale pak celou částku vrátilo zpět JZD.
     Jak je tedy vidět, opět letos se udělalo hodně práce pro lepší vzhled celé naší obce i pro pohodlí občanů.

     OVP – komisi ochrany veřejného pořádku vedl opět po celý rok předseda komise Jan Klímek. Opět řešila většinou sousedské spory a nějaké urážky či výtržnosti. Je to práce nevděčná, ale nutná. Jan Klímek je zkušený pracovník, který kromě toho má vrozený takt a cit pro vinu, které se některý z občanů dopustil. Má také dobré spolupracovníky /Josef Bílek, řečeny Rozyňok a Stanislav Midas/, kteří mu tuto funkci pomáhají zodpovědně plnit. Komise projednala následující případy:
Komise projednala celkem 15 případů, z nich uložila:
Napomenutí   6
Veřejná důtka  5
Pokuta   3
Bez uložení  1
Počet odvolání 2
Z nich vyřízeno 1
Nezpracovaných 3

     Finanční – komisi finanční vede s.J.Pitucha. Komisi svolává podle potřeby. Je také členem rady. Úkolem komise je sestavovat rozpočet MNV a kontrolovat hospodaření obce. Je to značně odpovědná práce. Výsledek hospodaření za tento rok je následující:
Příjmy   Rozpočet  Skutečnost
Daně, poplatky 120 200Kčs  109 327,50Kčs
Příjmy z činn.MNV   87 800  101 087,49
Příděl z ONV  111 400  111 400
Mimořád.z ONV –     44 900
Fin.rezerva    10 000    10 000
Jiné příjmy    10 800    10 472,80
Převod z fin.rezervy –      63 050,33
Celkem  340 200Kčs  450 238,12Kčs
Zůstatek fin.rezervy k 31.12.1969    32 778,25Kčs
Příjmy celkem     483 016,37Kčs
     Jak je vidět z tabulky, hospodařil MNV v příjmech dobře. I když se hodně prostavilo, přece zůstala ke konci roku značná finanční rezerva, poplatky z psů a ze zábav. Z ONV docházely pak do banky ve Frýdku Místku pravidelné příděly.

Podívejme se nyní na vydání, které MNV měl:
Vydání    Rozpočet  Skutečnost
Stavba hřiště    10 000Kčs    10 127,61Kčs
Výkup pozemků     –     20 348,40
Komunikace    26 000    56 190,30
Školství a kultura 128 200  133 282,57
Správa MNV    77 000    86 780,95
Sociální vydání   47 000    37 874,60
Obec.hospodářství 
/osvětl.a jiné/    37 000  102 633,69
Odvod ONV      –        3 000
Celkem  325 200Kčs  450 238,12Kčs
Hotovost u banky k 31.12.69     32 778,25Kčs
Vydání celkem    483.016,37
 
  Mimo jiná vydání přispíval MNV z kap.28, tj.soc.vydání na obědy důchodcům s nízkými důchody. Důchodci je odebírají v pohostinství Jednota „Obecník“. V letošním roce přispěl částkou 10 979Kčs. Nejnižší důchody totiž činí 445Kčs.Většina důchodců dostává od soc.zabezpečení z ONV 100Kčs, takže důchod pak činí 545Kčs. Příspěvek na stravování navrhuje Sociální komise MNV.Denní příspěvek jest ve výši 2,50 – 3Kčs na osobu a den. MNV také přispívá na pohřby důchodcům. Příspěvek činí 1000Kčs, když zemře důchodce a 800Kčs, když zemře jeho žena. Celkem bylo na pohřebném v letošním roce vyplaceno 12 000Kčs. MNV – soc.komise poskytla také jednorázový příspěvek důchodcům s nízkým důchody a to ve výši 14 895,60Kčs.

     Sociální a bytová komise – předsedou této komise je Marie Zajícová. V komisi dále zasedají: Marie Halatová a Berta Murasová. Kromě již uvedených úkolů navštěvují členky staré lidi při jejich jubileích. Tak  např.navštívily i paní Halatovou z čís.14, která se dožila v plné svěžesti 94 let. Bohužel však dva měsíce po té po krátké nemoci zemřela.
     O byty je v naší obci značná nouze.Jsou některé prázdné, ale jejich majitelé nechtějí do nich přijmout nájemníky. Je to výraz tak trochu sobeckosti našich občanů. Proto také na tomto úseku má komise zhoršenou situaci.

     Školská a kulturní komise – předsedou této komise je opět Mojmír Židek z Pasek. Zasedá v ní: Jaroslav Ščerba, řed.školy a Ludvík Šimek. Jar.Ščerba je současně také správcem Osvětové besedy. Komise projednává a povoluje různé lidové zábavy, sleduje přednášky, pomáhá vedoucímu kina Břetislavu Kopalovi při výběrech filmů apod. Také se stará o školství. U nás pečuje o dvě: Základní devítiletou školu s 1.-5.roč. a Mateřskou školu, kde je ředitelkou Alena Fajkusová – Mužná. V této škole je školní kuchyně, kterou vede Anežka Mališová. Obědy z ní se dováží i na ZDŠ s 1.-5.roč., kde se stravuje asi 50 dětí.
     Na škole je také školní družina, kde tráví děti obou zaměstnaných rodičů svá odpoledne. Družinu navštěvuje 22 dětí. Děti si v družině napíší úlohy, poučí se a pak si hrají, či jdou na vycházku. Družinu vede vychovatelka Jana Pituchová.
   
 Jaké kulturní podniky jsme v obci měli:

Druh   Počet  Účast
Vnitř.a zahran.pol. 3  105
Zemědělství  2  120
Kultura  1   70
Zdravotnictví  4  205
Jiné   2   45
Celkem  12  545

Div.soubor  1 členů 10
Hud.soubor  1  24
Celkem  2  34

Kurs praktický 1 členů 10
Kurs zdravotnický 1  15
Celkem  2  25

Výstavy  3  680
Koncerty  2  230
Lidové veselice  10  1731
Ostatní   6  870
Celkem  21  3511

Knihovna
     Knihovna byla přemístěna z fary do domku čís…Fara se totiž bude adaptovat po příchodu nového faráře. Knihovníkem je Bohuslav Halata. V letošním roce došlo k změnám ve vypůjčování knih. Byly zřízeny tzv.střediskové knihovny. Naše obec spadá pod Frýdlant n.Ostr.Tyto střediskové knihovny jsou dobře zásobovány novinkami. Z naší knihovny byla většina knih přesunuta do Frýdlantu n.O. Odtamtud si zase knihovník půjčuje knihy, o které je v obci zájem. Výhoda je v tom, že se novinky častěji dostanou do rukou čtenářů, protože středisková knihovna má větší možnost tyto novinky nakupovat. Výpůjčky byly následující:
Výpůjčky:
Polit.a spol. 89, přírodov.122, zeměd.98, tech.83, jiných 251, naučných celkem 643
Krásná 1085, mládež nauč.505, krásná 672, vypůjčky celkem 3805.
Čtenáři celkem 100, mládež do 15.let 34.
Příjmy od obyvatel 301,20Kčs.

Kostel
    Snad ze všech budov ve vesnici doznal největší změny ve vnitřku náš kostel. Po odchodu P.Navrátila do Palkovic nastoupil k nám jako správce farnosti P.Zdislav Škrabal. Je to velice iniciativní člověk, který prošel různými životními strastmi. Hned po svém příchodu se chystal k další opravě kostela, tentokrát vnitřní. Se schválením památkového odboru ve Frýdku-Místku – odbor kultury ONV pro památkovou péči byly v r. 1969 provedeny úpravy interiéru kostela. Byla zřízena samostatná křestní kaple a presbytář kostela byl tak uvolněn pro konání bohoslužeb v duchu nové liturgie /tato liturgie se koná na podkladu II.vatikánského koncilu z r.1962-65, svolaným papežem Janem XXIII./ Celková úprava interiéru byla uskutečněna podle plánu akad.malíře a rytce Františka Peniaze z Hřívínova Újezdu u Luhačovic. O provedení vnitřních úprav zednického charakteru se zasloužili místní občané. Malbu kostela vedl Antonín Fajkus, zdejší občan, z pověření Bytprůmu v Místku a za uměleckého dozoru Fr.Peniaze. Rovněž z pověření Bytprůmu provedli natěračské práce oltářů a lavic otec se synem Kociánovi z Kozlovic. Dále byly provedeny různé zlatnické práce. Tyto práce vykonal Bohumil Bittner, pozlacovač ze Staříče. Řezbářské práce byly svěřeny Ondřeji Gavlasovi z Frýdku. Ten provedl opravy a doplňky čtyř velkých soch na hlavním oltáři, které odborně konzervoval Karel Kotrba z Brna-Petrova. Karel Kotrba svého času obdržel státní cenu za restaurátorské práce v chrámu v Levoči. Oprava soch si vyžádala nákladu 30 000Kčs. Malířské práce byly provedeny hodnotě 15 404Kčs. Rovněž natěračské práce stály 15 000Kčs. Stolařské práce v kostele /postavení dvou dubových schodišť na kůr a boční pavlač/ dále zhotovení nových osvětlovacích těles a nového obětního stolu s příslušenstvím provedli místní občané: Jaroslav Tománek, Ludvík Mužný a František Kořený se svými pomocníky. Obětavostí místních občanů byl postaveno lešení v kostele a také bez úrazu a poškození zrušeno. Kostel byl dán do užívání dne 8.12.1969. V úpravách se dále pokračuje, protože umělecké řezby na oltáři sv.Barbory si žádají rovněž odborné konzervování.
     Také fara byla opravena, ale pouze částečně.S hlavní opravou fary se počítá v r.1970. Celkem na opravu kostela a fary bylo vydáno 110 777Kčs. Celou tuto částku poskytli samotní občané v měsíčních sbírkách. Vnitřek kostela působí nyní na věřící vzdušně a moderně.

Místní hospodářství
     Místní hospodářství vedla také v letošním roce Marie Čupová. Vedla je dobře. K rozšíření profesí oproti loňskému roku nedošlo. MH mělo tyto profese s následující výnosností:

Profese   příjmy celkem   z toho od obyv.
Prádelna a mandlovna  9 543Kčs    9 543Kčs
Zednictví   57 673    10 795
Elektrikářství    4 071     2 897
Klempířství    1 407         –
Autodoprava    16 200     8 892
Vydání – režie    7 748
Převedeno do pokladny MNV     6 000

Životní úroveň
     Životní úroveň oproti loňskému roku se zvýšila. Zboží v obchodech je vcelku dostatek. Také kupní síla občanů je dobrá. V místní spořitelně rostou vklady. /spořitelna – místní jednatelství je na poště/. Ceny zboží letos zůstaly vcelku nezměněny. Jen snad některé maličkosti podražily, ale to nemá vliv na celkovou životní úroveň.
    Jak letos naši občané nakupovali podle tržeb v našich obchodech:
Jednota U Mužného  1 124 527Kčs
Jednota U Čihadla  1 682 908,80
Jednota  Vrchovina  1 398 000
Jednota Maso   1 215 886
Celkem   5 421 321,80

Jaká byla akumulace v našich pohostinstvích:
Prodejna   celkem   z toho AB  z toho lihovin
Pod Hrodkem  307 576,95Kč  15 357,09Kčs  110 052,70Kčs
Obecník  553 899  64 899   198 743
Čihadlo  280 000  10 000   102 000
Celkem  1 141 475,95Kčs 90 256,09Kčs  410 795,70Kčs

     Ve srovnání s minulým rokem byly tržby jak v obchodech tak i v pohostinstvích vyšší. I to svědčí o zvýšení kupní síly našich občanů.
     Jednotlivými vedoucím v obchodech jsou: U Mužného Květos.Čupová, U Čihadla Hilda Liberdová, Na Vrchovině Jiřina Bílková. Maso a uzeniny Marie Kellerová. V pohostinstvích jsou tito vedoucí: U Čihadla Adolf Rymel, Obecník Barbora Bílková, Pod Hrodkem Božena Bílková.

JZD
     Pro hospodaření místního zemědělského družstva je příznivý rok. Pěkné počasí přálo úrodě, která byla sklizena včas a beze ztrát. Také v letošním roce hodně pomohly při sklizni plodin stroje, které ušetřily velkou námahu družstevníků. V senoseči to byl výkonný lis, ve žních pak kombajny. Mlátiček bylo využito minimálně.
     Ve vedení družstva však došlo k malým změnám. Pavel Šigut – dosavadní účetní JZD odešel do JZD do sousední Lhotky, kde vykonává funkci předsedy. Byl to agilní pracovník, který pomáhal ze všech sil pozvednout naše JZD na výši. Spolu s celým představenstvem se mu to dařilo.
     Od 1.3.1969 nastoupila místo účetní Eva Popelková. Je vdaná a pochází z Čeladné. V přítomné době bydlí ve Frýdlantě n.O., odkud denně dojíždí. Jinak představenstvo zůstalo nezměněno.
    Jak již bylo napsáno, byl letošní rok úrodě příznivý. Podívejme se tedy pro srovnání s rokem minulým na letošní výnosy JZD.

   Oseto ha  ha výnos   dodávka
Plodina  plán skuteč.  Plán skuteč.  Plán  skuteč.
Pšenice  37 37  19 18,2
Žito   30 30  19 21,2
Ječmen  8 8  18 32,7
Oves   45 45  17 14,9
Len stonky  10 10  27 35,7  270  256,60
Brambory  20 20  120 163,3  900  1058
Řepa   4 4  400 697,2
Mléko         220 000 l 179 623 l
Vejce 
Maso hovězí        236  258
Maso vepřové        173  171

     Velký hektarový výnose jeví zvláště v kořenových plodinách. Také žito mělo pěkný výnos. Z plodin se letos nesela řepka, přestože v loňském roce měla dobrý výnos i finanční přínos pro JZD. V letošním roce byl u nás zrušen kuřín, který byl u pana Onderky. Snad se na něj doplácelo, proto také vajíčka nebyla plánována ani dodávána.
     Naše družstvo hospodaří na 447 ha zemědělské a na 234 ha orné půdy. Je to půda položena většinou v kopcích /Baděnovice, Čupek, Ondřejník/. Jedině na Bahnech je rovina, avšak půda je tam nízké bonity. Na Baděnovicích je půda kamenitá. Dobře se tam daří bramborům.
     Pracovní morálka v družstvu byla vcelku dobrá. Živočišná výroba byla po celý rok plně obsazena. Jedná se o 2 kravíny a vepřín. Také v rostlinné výrobě si téměř družstevníci stačili. Pouze při vybírání brambor bylo zapotřebí cizí pomoci. Obstaraly i učeňky z patronátního závodu Slezan ve Frýdku-Místku.
     Pracovní jednotka zůstala na výši. Činila 17Kčs, k tomu ke každé jednotce přibyly naturálie /podle výběru/ ve výši 1,70Kčs. Družstevníci si dost vydělali, proto také odvedli kus poctivé práce. Stálí zaměstnanci, jako  řidiči auta a traktorů byli placeni jednou odměnou.
     Družstevníci nezapomínali na modernizaci strojového parku. Zakoupili následující stroje, které jim velmi ulehčily ruční práci.
1 rozmetadlo  11 040Kčs
2 samosběrné vozy 62 790Kčs
1 ventilátor    3 171
1 pila Solo    4 504
1 rotační lišta  12 600
1 traktor Z 4611 53 608
Celkem  147 713Kčs
     Velkým pomocníkem v senoseči byly právě zakoupené 2 sběrné vozy. Paprskové shrabovače totiž shrabaly seno na větší pokosy a tyto vozy jen jely po poli a pokosy samy nakládaly. Odpadlo tím zdlouhavé vidlování nebo lisování sběrným lisem. Také rotační lišta byla dobře využita, stejně jako nový traktor.
     I když zima ohlásila svůj příchod velmi brzy, /začátkem listopadu napadl sníh/, stačili družstevníci pole zorat, vyhnojit i zasít ozimy. Také mrazy znepříjemnily družstevníkům práci. Uhodily již v polovině října. Stroje tedy splnily svůj účel bezezbytku.

Spolkový život
     Místní odbočka Svazu Československo-sovětského přátelství se po 21.srpnu 1968 – po vstupu 5.armád do naší vlasti – přestala pracovat . Z iniciativy některých členů však v červu opět obnovila činnost. Předsedou byl zvolen s.František Trčka, místopředsedou Miroslav Rožnovský, jednatelem Jaroslav Ščerba, hospodářem Josef Oprštěný a členem výboru Antonín Kužma. Tento výbor ihned začal agilně pracovat. Navštívil ty členy, kteří vystoupili. Mnohé z nich získali zpět do svazu. Odbočka nyní čítá 32 členů. Odbočka má za úkol seznamovat občany s životem a kulturou v Sovětském svazu. Několik našich občanů již navštívilo Sovětský  svaz  na delší dobu. Poznali tam život ve všech vrstvách obyvatelstva. O své návštěvě pak konali besedy s občany. Byl to právě s.Trčka, který poutavě vypravoval o svých zážitcích v Sovětském svazu.
     Agilní složkou Národní fronty je Český svaz požární ochrany. Předsedou je František Michalec ml. Požární sbor cvičí své členy, aby byli připraveni pro boj s požáry. Celkem 5krát vyjeli k požárům v okolí. Největší z nich byl požár kravína na Pstružím. Mimo tyto požáry se zúčastňovali různých soutěží, ve kterých obvykle velmi dobře obstáli. Sami také uspořádali soutěž u myslivecké chaty, kde se sjelo 11 sborů. První místo získal pož.sbor z Turzovky.
     Dobře v obci pracuje také místní skupina Českého červeného kříže, který vede předsedkyně Jana Pituchová. Skupina pořádá přednášky pro všechny občany. Provádí také zájezdy do Ostravského divadla. Uspořádala také vlastivědný zájezd třídenní do severních Čech a do Prahy. O tyto zájezdy se převážně stará Vlastimil Koval. Skupina také uspořádala kurz první pomoci.
     Předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol je Jan Bílek /od Antonie/. V základní tělovýchově cvičí zatím jen ženy. Ostatní složky necvičí pro nedostatek cvičitelů. U Sokola pracuje oddíl odbíjené. Ani ten nevykazuje zvláštní činnost. Někteří hráči jsou v základní vojenské službě, jiní odešli do okolních oddílů /Frýdlant n.O., Válcovny plechů/. S obnovením činnosti tohoto oddílu se počítá do budoucnosti.Jako další oddíl dobře pracuje oddíl kopané. Hraje ve III.třídě – nejnižší. Vedoucí oddílu je Josef Svoboda,který se o oddíl velmi dobré stará. Oddíl však v hraní nemá dosud úspěchy. Stále je na posledním místě tabulky. Hraje se již na novém hřišti. Očekává se, že na tomto hřišti přijdou také i úspěchy.
     I Chovatelé drobného zvířectva jsou organizováni ve svém spolku. Je to velmi užitečná organizace, kterou vede Štěpán Juřica. Odevzdávají státu např.králičí maso, které je dodáváno do frýdecké nemocnice. Také odevzdávají pro náš průmysl kožky. Od svých slepic odevzdávají vajíčka. Za tyto produkty dostávají za zlevněnou cenu zase krmivo pro drůbež  a drobné zvířectvo vůbec.
     Svaz zahrádkářů vede Antonín Juřica. Tento svaz pečuje o sad za hřbitovem. Ořezávají a postřikují stromky, hnojí je a okopávají. Část úrody si ponechávají a část odevzdávají státu. Pro zlepšení půdy na svých zahrádkách objednávají rašelinu, kterou pak zúrodňují své zahrádky. I tato organizace je velmi užitečná a potřebná.

Události ve státě a v obci
     Dne 28.října 1968 byla vyhlášena v našem státě federace, která vstoupila v platnost dnem 1.ledna 1969. tím se stává naše vlast federativní republikou, která spojuje Českou socialistickou republiku  a Slovenskou socialistickou republiku /ČSR a SSR/. Každá republika má svou vládu, která spravuje své území. ČSR Čechy a Moravu a SSR Slovensko. Je zde ještě vrcholná vláda Československé socialistické republiky. V této vládě jsou zastoupeny všechny země. Společné je ministerstvo zahraničí a financí. Tím se dostává Slovensku právo na samostatné rozhodování.
     V naší vlasti rychle postupuje konsolidace poměrů. Již se méně debatuje, zato více pracuje, což je jistě pro všechny velmi prospěšné. Hlavně po dubnovém plénu UV KSČ, kde na místo ústředního tajemníka byl zvolen dr.Gustav Husák. Tuto konsolidaci ještě upřesnilo květnové plénum, které projednalo hlavně ekonomický vývoj v našem státě. Hospodářství se neustále upevňuje a kurs naší koruny je pevný. Naši občané mají jistotu a víru v naši měnu, což také vykazují stále stoupající vklady v naší spořitelně.
     Stále vycházející dokumenty ukazují nutnost vstupu spřátelených armád na území našeho státu. Ukazuje se, že bylo vážně ohroženo budování socialismu v našem státě a že zabránil vytrhnutí našeho státu ze socialistického tábora. Staly se sice různý výstřelky- hlavně v Praze, kde došlo k sebeupálení studenta Jana Palacha /leden 1969/. Byl to však úplně marně zmařen mladý lidský život, který mohl pro vlast učiniti velmi mnoho. Nebo po zápase v hokeji na mistrovství světa se Sovětským svazem, kdy tlupa chuligánů demolovala budovu a zařízení sovětského Aeroflotu. Všichni poctiví občané odsuzují tyto činy, které ničí hodnoty postaveny lidskými rukami. Na těchto nepřístojnostech se většinou podílely zločinecké živly, které také tyto „demonstrace“ vedli a udávali jim vedoucí tón. Jen malá část občanů se dala strhnout k těmto neodpovědným činům.
     V naší obci zachovali všichni občané úplný klid. Sice hodně se debatovalo o nových poměrech, které nastaly vstupem vojsk 5.států na naše území. Naší obcí neprojely žádné jednotky těchto armád v tento den /21.srpen 1968/ ani později v letošním  roce. Všichni občané pracovali tak, jak byli zvyklí. Také družstevníci pracovali na polích jako obvykle. Jedině snad v továrnách se více debatovalo, ale všude byl klid a umírněnost. Vedení naší obce dávalo v toto výročí příklad všem občanům a nabádalo je ke klidu. Jinak i v naší obci projevily se známky vyrovnání, které se projevilo v podpoře nové vlády a vedení UV KSČ.

Povaha roku
     Rok 1969 byl vcelku příznivý pro úrodu. Během senoseče sice pršelo, ale i seno bylo sklizeno včas a kvalitní. Žně i vykopávka brambor se vydařily. Úroda zboží a hlavně brambor byla nadprůměrná. Také v zahradách se urodilo dostatek ovoce. Zima však nastala velmi brzy. Začátkem listopadu napadl sníh, který pak držel až do nového roku. V prosinci také uhodily mrazy, které některý den dosahovaly až -20°C.

Závěr
     Jak již bylo dříve řečeno, v obci panoval klid a pracovní soustředění. Opět se hodně v obci vybudovalo. Jest také do příštího roku připravována práce pro zvelebení obce  a pro větší pohodlí našich občanů. V plánu Místního národního výboru je postaviti čekárny na zastávkách autobusů. Jsou v plánu další opravy cest a podobně. Všichni si přejeme, aby tento klid a mír, který nyní máme, vládl dlouhou dobu.
     V naší obci byly v obyvatelstvu tyto změny.
Narodilo se 23 dětí, z toho 16 děvčat
Uzavřeno sňatků 21míst.občanů
Zemřelo 11 občanů, z toho 6 žen.
     V letošním roce zemřela paní Halatová, nejstarší občanka Metylovic, která se dožila 94 let. Po celý život byla zdrav. Zemřela po krátké nemoci.
Náhle – na srdeční slabost zemřela mladá žena, paní Jindřiška Tománková ve věku 35 let. Zanechala po sobě 3 nedospělé děti.
     Toto jsou hlavní události v naší obci za rok 1969

Komentáře nejsou povoleny.