1970

 Letošní rok se na počasí opravdu nevyvedl. Jeden den hustě sněžilo, na druhý den byla zase obleva. Bylo stále vlhké, nezdravé počasí. V březnu přišel ještě silný vítr, který zvláště na Pajurkovicích navál velké závěje. Občané, kteří tam bydlí, již dlouhá léta říkají, že tolik sněhu a tak vlhkého ještě nepamatují. Den 2.dubna napadlo přes půl metru mokrého sněhu. Ovocné stromy velmi trpí. V lesích je hodně polomů. Autobusy i vlaky měly značné zpoždění. Také léto i podzim byl studený a deštivý. Toto počasí mělo veliký vliv na úrodu i na hektarové výnosy. Žně byly značně zpožděny. Také vykopávka brambor a řepy byla velmi ztížena. Ovoce v zahradách bylo málo. Letošní rok po stránce počasí byl zlý.

MNV
     Ve vedení Místního národního výboru nedošlo ke změnám.V kanceláři MNV nadále pracují :
Předseda: František Trčka
Tajemník: Miroslav Rožnovský
Adm.prac.: Marie Zajícová
Účetní:  Jan Bílek č.2
Ved.MH: Marie Čupová
     Dne 1.července 1970 požádal dosavadní účetní MNV s.Jan Bílek o zproštění této funkce. Žádost zdůvodňuje svou nemocí a věkem. Ve věku 73 let se musel této funkce vzdát. Funkci účetního vykonával nepřetržitě 27 let. Byl to poctivý, velmi zkušený a obětavý pracovník. Za celou dobu, po kterou tuto funkci vykonával, nedostal žádnou výtku z nadřízených orgánů. Vedení účetnictví se v poslední době často měnilo. S.J.Bílek si však vždy věděl rady a nové druhy účetnictví, které byly stále složitější v krátké době zvládl. Při svém odchodu z funkce dostal za svou práci poděkování z ONV. Také rada MNV se s ním důstojně rozloučila. Nyní – jak sám prohlásil – se bude moci plně věnovati svému koníčku – svým včelkám. Jeho funkci k své funkci vedoucí místního hospodářství převzala s.Marie Čupová.

Změny v MNV
     Někteří členové MNV se stále nemohli smířit se vstupem spřátelených armád na naše území. Přestali docházet do schůzí a svou práci poslanců MNV nevykonávali řádně. Proto MNV projednal tuto situaci a navrhl nové členy MNV. Zproštěni své funkce byli tito poslanci:
Obv.č.22: Jaroslav Durák
Obv.č.9:   Mojmír Bílek
Obv.č.18: Ludvík Šimek
     V obv.č.20 došlo rovněž ke změně poslance. Poslanec Petr Pečinka, kterým byl po dobu svého pobytu v naší obci, přestěhoval se do Místku. Pro své zaměstnání nemohl dojíždět do naší obce a vykonávat svou funkci. V jednotlivých obvodech byli navrženi a zvoleni tito poslanci:
Obv.čís.20: Miroslav Němec za ČSL
Obv.čís.18: Pavel Šigut za ČSL
Obv.čís.9:   Josef Jurečka za KSČ
Obv.čís.22: Josef Kapsa za KSČ
     Tito noví poslanci skýtají plnou záruku, že svou práci budou řádně vykonávat a budou dobrými pomocníky občanům ve svých obvodech. Práce MNV nabyla opět vážnosti. Byl to vlastně první krok ke stabilizaci politické situace v naší obci.
     K dalším změnám v MNV došlo následkem úmrtí. Náhle zemřel předseda Ochrany veřejného pořádku Jan Klímek. Zemřel, když šel na obchůzku se svou milovanou flintičkou. Na cestě jej chytla srdeční slabost a protože nebyla okamžitá pomoc, zemřel na cestě. Za něj převzal funkci Věroslav Konvička z Pasek.
     Stejně tak náhle odešel od nás František Rys, poslanec ONV ve Frýdku-Místku. Frant.Rys byl obětavým funkcionářem a  pracovníkem. Vedl v obci veškeré stavby, které MNV prováděl. Byl to na slovo vzatý odborník, velké povahy, který uměl s lidmi jednat. Vedl stavbu septiku u mateřské školy a u Místního národního výboru. Svou práci odvedl- jako vždy velmi dobře. Čest památce obou zemřelým. Jako zástupce Frant.Ryse byl zvolen Čeněk Víta ze Lhotky, který bude vykonávat funkci poslance Okresního národního výboru za obě obce, Metylovice a Lhotku.
    
Místní hospodaření
      Vedoucí Místního hospodářství je účetní MNV s.Marie Čupová. MH má tyto profese: elektrikářství, zednictví, prádelnu a mandlovnu.
Příjmy MH
Zůstatek z r.1969    4 464,08Kčs
Příjem do 31.12.1970  31 188,80Kčs
Příjmy celkem   35 622,88Kčs
Z toho od obyvatel  26 756,35Kčs

Vydání MH
Odvod do rozpočtu MNV          0
Ostatní výdaje   32 668,63Kčs
Zůstatek     2 954,25Kčs

     Hospodaření MH bylo slabší než v min.roce. Avšak letos byla změna autodopravy a také v zednictví se málo pracovalo. Nebylo tak docíleno takových výsledků, jako v r.1969.

Práce MNV, hospodaření
     Místní národní výbor měl tyto příjmy:
Vlastní příjmy  192 529,99Kčs
Převod fin.rezervy   23 653,25
Zůst.fin.rezervy   44 927,31
Dotace z ONV-plán   70 800
Dotace z ONV-mimoř. 83 700
Příjmy celkem  415 610,55Kčs

Vydání
Řádné výdaje  197 460,83Kčs
Mimoř.výdaje    83 222,41
Výkup pozemků   25 908,00
Výdaje celkem 370 683,24Kčs
Zůstatek u SBČ   44 927,31Kčs

     Z uvedeného přehledu je vidět, že MNV hospodařil dobře, a že do příštího roku nastupuje opět s finanční rezervou.
     Pokračovalo se i nadále v dokončovacích pracích na našem novém hřišti. Provádějí se poslední úpravy okolí kolem hřiště. Na hřišti s však už hraje. Naši fotbalisté se zatím dobře drží.Hraje družstvo mužů, dorostu a žáků. Zvláště dorost si vedl velmi dobře a skončil v této sezóně na II.místě tabulky.
     MNV nezapomíná ani na zlepšení svých komunikací. Vylepšil obecní cestu vedoucí do Ondřejníka na Žukov, která už byla v dezolátním stavu. Práci s rozhrnováním štěrku si tam provedli občané sami.

Životní úroveň občanů, sčítání obyvatel
     Jednou z důležitých prací v naší obci bylo sčítání občanů a zjištění jejich životní úrovně. Toto sčítání bylo provedeno k 1.12.1970. Poslední sčítání lidu bylo v r.1961. Výsledky sčítání uvádím níže v tabulce:
Počet občanů celkem  1572
Z toho mužů     758
Z toho žen     814
Počet:
Elektor.pračky    295
Lednička     241
Kuchyňský robot     37
Vysavač     211
Televizor     327
Motocykl     128
Osobní auta       62
Garáže        98
Rekreační chata        1
     Jsou to jistě zajímavá čísla a bylo by velmi zajímavé porovnati je za 10 let. Porovnáme-li však počet obyvatel v r.1961, kdy naše obec měla ještě 1701 obyvatel, s obyvateli v letošním roce, pak zjistíme, že je zde úbytek 129 občanů během 9.let. Jsou zde asi dvě příčiny: Zmenšená populace- v málo rodinách maní mají víc dětí než dvě – a odliv mladých lidí do okolních měst. Možno pozorovat, jak se rozrůstá Frýdlant nad Ostravicí a okresní město Frýdek-Místek. Někteří občané, kteří  se po delší době do těchto měst vrací, nemohou zprvu se vůbec orientovat. Tento úbytek má však také vliv na počet dětí ve škole. Zatímco v městech se musí stavět nové školy, máme u nás nedostatek dětí a hrozí zavření jedné třídy, právě pro tento nedostatek.
     Je však ale zajímavé, že při tomto sčítání je v naší obci 14 domků, které v době sčítání nebyly obývány a přece v naší obci je nedostatek bytů. Majitelé využívají tyto domky k sobotním a nedělním rekreacím, když dojíždějí z Ostravy nebo z okolních měst. Z uvedených čísel je zřejmé, že pokrok jde velmi kupředu. Vidět, že náš socialistický řád je dobrý, který zaručuje všem občanům práci a právě proto si dělníci i rolníci mohou koupiti vše pro svůj pohodlnější a příjemnější život.
     V obci se rovněž hodně staví a přestavuje. Dnes je jen mizivá menšina menších domků, kde dosud není ústřední topení, studená a teplá voda, koupelna a splachovací WC. O tom se našim otcům ani ve snu nezdálo. Je to tak však dobře.Naši pracující si to plně zaslouží.
     Naše Jednotné zemědělské družstvo hospodařilo opět po celý rok velmi dobře. Vždyť jedna jednotka činila 17Kčs a k tomu ještě naturálie ve výši 1,70Kčs. To je již jednotka, která družstevníkům dává pěkné zabezpečení. Předsedou družstva je opět Přemysl Mičulka, účetní s.Popelková, pom.účetní A.Mališová, agronomem Jos.Kubala. S.Popelková odešla na mat.dovolenou a za ni nastoupila s.Tománková, která se do naší obce přivdala za Jarosl.Tománka, stolaře.
     Družstvo má 100členů a 70 stálých pracovníků. Ve stavu stálých pracovníků jsou i členové družstva. Hospodaří na 438 ha zem.půdy a na 231 ha orné půdy. Lesy již dříve převzalo hospodářství stát.lesů, polesí Kozlovice.
     Družstvo se také neustále staralo o rozšíření vozového a strojového parku. Celkové letošní investice činily 302 951Kčs. Z této částky bylo nakoupeno toto nářadí:
1 vlečka za traktor 23 205Kčs
1 pohrabovač     3 964
Praga V3S  117 376
Pásový traktor  96 520
Senomet  13 545
Třídička brambor 19 174
     Dále ještě bylo dokoupeno další nářadí. O dobrý chod všech strojů se starali v dobře vybavené dílně pod vedením Al.Fojtíka pracovníci: Jarosl.Boháč, Ant.Konečný a další odborníci pak brigádnicky.

    Výnosy v rostl.a živočišné výrobě jsou patrny z této tabulky:
   Oseto ha  výnos z 1ha  dodávka q, l 
Druh   plán skuteč.  Plán skuteč.  Plán   skuteč.
Pšenice  37 37  19 19,2  –  28
Žito   28 28  19 16,4  400  312
Ječmen  8 8  18 23  –  –
Oves   47 47  17 9,4  –  60
Řepka   7 7  12 13,7  86  96
Len semeno  10 10  3 2  9  18
Len stonky  10 10  27 17  270  170
Brambory  20 20  150 70,9  1300  668
Řepa   4 4  400 300  –  1200
Mléko         227 000 l 227 294
Maso hovězí        367  386,32
Výroba: 255 655l, plán výr. 419q, skuteč.výr. 388,68q
Dodávka vepřového masa nebyl plánována, protože se naše družstvo zaměřilo na chov selat. Chov slepic byl také zrušen, takže družstvo neplánovalo dodávku vajec.
     Výnosy jednotlivých plodin nebyly letos v družstvu vysoké. Zavinilo to nepříznivé počasí, které zemědělce pronásledovalo po celý rok. Chladné léto, mokrý podzim, to vše ztěžovalo zemědělcům jejich práci. Velký výpadek byl ve výnosu brambor. Brambor bylo opravdu málo. Jevilo se to i celostátně. Přesto jednotka – jak bylo uvedeno  – zůstala pevná.

Tržby Jednot
     I v letošním roce stouply tržby ve všech prodejnách zdejších Jednot. V jednotlivých prodejnách se utržilo následovně:
Jednota Vrchovina  1 350 000Kčs
Jednota Střed   1 718 336
Jednota U Mužného  1 181 000
Jednota Maso   1 397 996
Potraviny celkem  5 647 332Kčs

Tržby v pohostinstvích byly následující:
Prodejna  Struktura AB  Lihoviny  Celkem
Pod Hrodkem  12 631,82Kčs  99 169,50Kčs  263 909,50Kčs
Obecní   84 891,20  222 993  606 589,60
Čihadlo    7 573   172 200  288 922
Celkem  105 096,02Kčs 494 362,50Kčs 1 159 420,10Kčs

     V prodejně Obecník se také vyvařuje pro důchodce. V letním období chodí na obědy také rekreanti ze zdejších chat. Obědvají zde také různí pracovníci, kteří pracují v zemědělství i ti, kteří u nás provádějí opravy různých zařízení. Během února a března byla prováděna na čihadle rozsáhlá adaptace. Prodejna byla tedy větší část těchto měsíců uzavřena.

Školství, kultura
     V obci jsou opět tři školy: je to škola mateřská, ZDŠ s 1.-5.roč. a škola u Státní dětské ozdravovny. Stavy učitelů se na těchto školách nezměnily. Všude zůstali učitelé ve stejném složení jak v min.roce.
     V Mateřské škole je ředitelkou s.Alena Fajkusová, učitelkou Marcela Svobodová. Školku navštěvuje 32 dětí, je celodenní. Kuchařkou je Anežka Mališová. Ve škol.roce 1969-70 navštěvovalo tuto školu 32 dětí, z nichž 24 chodilo do školy celodenně, tedy se tam i stravovalo. Škola začínala od 7 hod. a končila v 16 hodin. O mateřskou školu by mělo zájem více maminek. Není však dostatek místa, proto v prvé řadě přijímali děti zaměstnaných matek a děti, které po prázdninách půjdou do I.třídy ZDŠ.
     Ani u Základní devítileté školy s 1.-5.roč. nenastaly změny. Ředitelem a uč.I.třídy je Jaroslav Ščerba. II.tř.vyučovala s.uč.Haluzíková Viktorie, která dojížděla z Palkovic. Ve III.tř.působila Marie Bílková, která je místní. Třídní uč.IV.tř.byla Alexandra Spoustová, dojíždějící z Místku. V V.tř.vyučovala s.uč.Anežka Židková, zdejší. Školu navštěvovalo celkem 94 dětí, z toho 50 chlapců a 44 děvčat. Docházka do školy je velmi dobrá. O čistotu ve škole se stará školnice Bohumila Vyvialová. Do školní družiny chodí celkem 25 dětí. Družinu vede velmi iniciativní a poctivá zdejší rodačka, vychovatelka s.Jana Pituchová. Vede ji velmi dobře a zaměstnané maminky jsou docela klidné, protože o jejich děti je v odpoledních hodinách dobře postaráno. Všechny děti ve škole obědvají. Obědy dováží a o úklid veš škol.družině se stará Zdenka Kořená, která v zimních měsících také topí v ústřed.topení.
     Ve škole u státní dětské ozdravovny se střídají děti ve dvouměsíčních turnusech. Ředitelem této školy je Jan Václavek, který působil na zdejší škole. Druhým učitelem je s.Frant.Grygar, někdejší inspektor. Tamější školu navštěvuje asi 70 dětí.

Památné dny
     Z kulturních akcí vypisuji jen některé:
     7.února uspořádal TJ Sokol své tradiční šibřinky. Ráz byl: něpodařené námluvy, provedené v dialektu metylovském. Autorem scény byl Jan Bílek od Antonie. Scénu shlédlo 420 občanů.
     Dne 15.února oslavili Chovatelé drobného zvířectva 30 let svého trvání. O chovu přednášel O.Ehorn. Přednášky se zúčastnilo asi 30 občanů.
      Dne 7.března sehráli u nás ochotníci z Janovic operetu: „Madlenka z kovárny“. Sehráli ji v sokolovně, vidělo ji asi 190 občanů.
      24.dubna bylo přítomno 74 občanů, kteří si vyslechli pěkný program školních dětí a proslov s.Mirosl.Rožnovského při oslavách 100.výročí narození V.I.Lenina.
     Svátek práce – 1.máj – oslavili jsme letos průvodem od pohostinství Pod Hrodkem na hřiště za školu. Slavnostní projev měla škol.insp.Gabriela Šimonová. Účastno bylo asi 150 občanů. Počasí však nepřálo.Pršelo a bylo zima. Bylo to poprvé, kdy oslavy 1.máje byly přímo v naší obci.
     5.května byl uspořádán lamp.průvod z dol.konce k pomníku padlých, kde měl slavnostní projev před 120 občany s.Lad.Šigut.
     Slavnostní zasedání k 25.výročí našeho osvobození Rudou armádou měl Místní národní výbor. Slavnostní projev před 120 občany přednesl předseda MNV s.Frant.Trčka. Při tomto zasedání byla předána čestná uznání těmto občanům: Frant.Michalec st., Josef Bílek, Mojmír Mužný, Jan Bílek č.2, Karel Pink, Anežka Burdová, Rudolf Závodný, Anežka Němcová, Marie Zajícová, Emilie Oprštěná. Tato vyznamenání byla udělena za dobrou práci těchto občanů. Po slavnostním zasedání byl položen věnec k pomníku padlých, za zvuku Pochodu padlým hrdinům, který zahrála dechová hudba naší Osvětové besedy.
     Dne 22.května sehrála u nás v sokolovně TJ Sokol Nová Ves divadelní hru Otec Kondelík a ženich Vejvara. Hra byla dobře sehrána, ale málo navštívená /63 občanů/.
     Za zmínku stojí, že u příležitosti zdejší pouti byla v našem kostele sloužena slavnost.mše „Misa quinta“. Provedl ji chrámový sbor Víta Kmenta, který má 35 členů. Sólové vložky: Verdiho Ave Maria a Ant.Dvořáka Zpívejte Hospodinu zazpívala zasloužilá umělkyně a členka státní opery v Brně Cecílie Strádalová.
     Dne 28.října byl uspořádán lampiónový průvod opět z dolního konce k Pomníku padlých. Účastnilo se jej 150 občanů a dětí. Kult.pořad předvedly škol.děti, slavnostní projev měl řed.školy Jarosl.Ščerba.
     Dne 26.listopadu VO SČSP uspořádala oslavu 53.výročí VŘSR v sále MNV. Účast 54 občanů. Účinkovalo 25 dětí. Oslava byl pečlivě připravena.

OB, knihovna    
     Předsedou osvětové besedy je nadále řed.školy s.Jaroslav Ščerba. Osvětovou besedu tvoří kulturní referenti všech společenských organizací. Schází se jednou měsíčně,aby sladila kulturní akce. Takto nedochází k nesrovnalostem. Toto opatření je zvlášť důležité při konání lidových zábav i při různých přednáškách. Zvlášť aktivně po kulturní stránce si vede český červený kříž, jehož předsedkyní je Jana Pituchová. Za letošní rok měl 4 přednášky, které přednesl Dr.Pastor. Tyto přednášky byly dobře navštíveny. Pod osvětovou besedu také patří naše dechová hudba, jejímž vedoucím je Augustin Šprla. Tato hudba je velmi dobrá, je známa v celém okolí a zúčastňuje se také různých soutěží, v nichž nikdy nehrají poslední housle. Je škoda, že zatím není možno opět obnovit divadelní kroužek. Na Čihadle bylo jako nevyhovující zbouráno jeviště a sokolovna se chystá k přestavbě, která bude trvat jistě delší dobu. Prozatím jsme tedy bez kulturního stánku. Přestavbou sokolovny však získáme pěkný sál i pěknou tělocvičnu, jakou nám bude závidět celé okolí.
     Naše knihovna je umístěna v rodinném domku u Nytry č.161. Knihovníkem je Bohuslav Halata, který se o knihovnu dobře stará. Pečuje o to, aby v ní byly stále nové knihy, které si čtenáři žádají. Výpůjčky podle druhů literatury jsou patrny z následující tabulky:
 
Společ.politic.  Přírodov.   Zeměd.   Techn.   Naučná   Celkem 
108   172  152  128  411  974
Krásná   Pro mlád.nauč.   Pro mládež krásná Celkem
1965   651   876  4 466  

Různé, povaha roku
     Během roku nastaly mezi obyvatelstvem tyto změny:
Narodilo se: 21 dětí, z toho 14 děvčat
Uzavř.sňatky: 27
Úmrtí: 18, z toho 7 žen
Rozvody: 1
     Dne 27.února měl pohřeb Lubomír Šmírák, 28 let, manžel Boženy Mertové z dol.konce, strojvůdce, který zahynul tragicky při srážce osobního vlaku, který řídil, s pomocnou lokomotivou. Stalo se to na trati Valaš.Meziříčí – Puchov. Při tomto neštěstí zahynuli oba strojvůdci, pomocník  strojvůdce a 5 žen. Větší počet cestujících byl zraněn. 
     Letošní rok se na počasí opravdu nevyvedl. Jeden den hustě sněžilo, na druhý den byla zase obleva. Bylo stále vlhké, nezdravé počasí. V březnu přišel ještě silný vítr, který zvláště na Pajurkovicích navál velké závěje. Občané, kteří tam bydlí, již dlouhá léta říkají, že tolik sněhu a tak vlhkého ještě nepamatují. Den 2.dubna napadlo přes půl metru mokrého sněhu. Ovocné stromy velmi trpí. V lesích je hodně polomů. Autobusy i vlaky měly značné zpoždění. Také léto i podzim byl studený a deštivý. Toto počasí mělo veliký vliv na úrodu i na hektarové výnosy. Žně byly značně zpožděny. Také vykopávka brambor a řepy byla velmi ztížena. Ovoce v zahradách bylo málo. Letošní rok po stránce počasí byl zlý.

Komentáře nejsou povoleny.