1947

Povaha roku: Rok 1947 byl značně suchý, pokud se týká zraní obilovin. Zato však byl výborný pro sklizeň prvního sena. Zaschnutí obilovin zapříčinilo malé výnosy zrnin nejen v naší obci, ale i v celém státě. Vážně hrozil nedostatek mouky. Ale jak se říká: „V nouzi poznáš přítele“ – dodal nám Sovětský svaz na naši objednávku za velmi výhodné ceny dostatek zboží, aby nebyl u nás hlad. Sucho se projevilo a na výnosech brambor. Zima byla vcelku mírná. Zanechala však dost vláhy pro příští úrodu.

Složení MNV
I v loňském roce a začátkem tohoto roku odstěhovali se někteří občané do pohraničí. Mezi nimi i někteří členové MNV, takže i složení nár.výboru doznalo určitých změn. Proto znovu vypisuji členy MNV, jak byli jmenováni v první schůzi MNV v r.1947, podle volebního klíče z r.1946. Jsou to tito členové MNV:
Za KSČ: Bílek Jan č.2, Kuhejda František čp.273, Halata Valent, Šimek Frant., Špěpanda Stanisl., Němcová Anežka, Vojkovský Frant.
Za ČSL: Kubala Josef, Němec Mojmír, Lepík Ondřej, Kupča Frant., Kuhejda Celest., Židek Pavel, Šigut Václav, Tauchman Frant., Michalec Frant., Fojtík Petr
Za soc.dem: Židek Frant., Židek Josef, Konečný Ant.
Za nár.soc: Hajdušek Stan., Bílek Lubomír, Bílek Božetěch, Bílek Cyril
Předsedou MNV byl nadále Ondřej Lepík
Obecními zaměstnanci byli: Rudolf Konečný, referent, Jan Bílek čp.2 – obecní účetní, Marie Halatová, posluhovačka.
Od 11.10.1947 byl obecním sluhou Albín Fojtík ml.
Předsedou školní rady: Antonín Konečný
Předsedou osvětové rady: František Šimek
Ředitelem školy zůstala: Lidmila Műllerová
Tento národní výbor i jeho komise se scházely pravidelně po celý rok k řešení závažných úkolů. Ve svých schůzích se povětšinou zabýval potížemi v zásobování, které vzniky u nás nezvyklým suchem. I v letošním roce přidělil 5.občanům půdu k postavení rodinných domků. Do svazku obce přijal několik občanů, kteří v obci bydleli více než 10 let a projevili přání stát se metylovskými příslušníky. Projednával také výsledky plánu, který si dal pro zlepšení vzhledu obce i pro zvýšení životní úrovně všech občanů.

Veřejně prospěšná práce MNV
Jednou z nejdůležitějších prací, kterou se MNV stále zabýval, byla stavba obecního hřbitova. Přípravné práce byly již provedeny v roce 1946. Po vypracování projektu inž.Medunou z Ostravy, přistoupilo se ihned k odvodnění hřbitova. Touto prací byli pověřeni zdejší občané Vincenc Koval a Alois Vychodil. Odvodňovací práce byly z velké části v tomto roce dokončeny. Aby práce mohla dobře pokračovat a měla dobrý spád, schválil MNV na své schůzi 2.2.půjčku pro tento účel ve výši 500 000kčs, kterážto částka však nebyl úplně vyčerpána. Tyto práce si v letošním roce – podle přínosných záznamů obec.účetního, obsáhly výše 155 706,80Kčs. Mimo to odpracovali občané zdarma přes 1000hod. na dobrovolných brigádách.
Neméně důležitá jednání zabrala MNV mnoho času stavba obecního vodovodu. Tato práce byla velice nutná vzhledem k nedostatku pitné vody v celé obci. Po celý rok proto tato práce pokračovala. Byly zachyceny prameny na Ondřejníku, byly také prozkoumány na pozemcích občanů Pituchy a Magdoně a jejich měřením se zjistilo, že v normálním roce jsou dostatečně silné, aby zásobily celou obec, popřípadě i sousední Lhotku, dobrou pitnou vodou. Tato práce byla však velmi nákladná. Velmi špatný přístup, obtížný přísun materiálu a jiné těžkosti způsobily, že MNV upustil od těchto pramenů a zaměřil se více na Čupek. Po jednání s manžely Herotovými bylo dohodnuto, že budou zachyceny, prozkoumány a proměřeny prameny na jejich pozemku. I tyto prameny ukázaly se dosti silné. Vždyť v době sucha vykazovaly v průměru 0,9-1,1 litrů za vteřinu. Zásobily však jen část obce-střed. MNV se však rozhodl, aby se v zachycování pramenů na Čupku dále pokračovalo. Vedoucím těchto prací byl jmenován Lubomír Bílek. Z iniciativy Josefa Kříže, techn.úřed.z Frýdku byla pro tuto stavbu získána subvence ve výši 500 000Kčs. Tato částka však nebyla rovněž vyčerpána. MNV měl totiž velmi značné potíže se získáním firmy, která by zaručila plynulou dodávku materiálu. Právě pro tuto těžkost nebylo možno tuto částku ekonomicky využít. Celkový náklad na zachycení pramenů a první přípravné práce si vyžádal v letošním roce nákladu 166 608,60Kčs.

Zřízení místního rozhlasu
Zástupci MNV chtěli by stále rychleji a spolehlivěji informovati všechny občany o celém dění v obci. Bylo by proto záhodno vyměniti zastaralý buben a oběžníky, které se konečně dosti ztrácely za moderní místní rozhlas. Právě v tomto roce byl položen základ k jeho zřízení. Zastupitelstvo obce se zprvu rozhodlo vybírati u výdaje potravinových lístků částku 5Kčs pro tento účel. Později však sami občané přistoupili na zvýšení této částky na 10Kčs. O dobrém pochopení pro tuto věc u našich občanů svědčí i to, že občan Rudolf Bílek čp.316, vulkanizér ve Frenštátě a Novém Jičíně, nabídl bezúročnou půjčku na zakoupení ústředny. Tento obnos bude mu splácen podle výběru peněz z potravinových lístků.

Oprava střechy školy
Střecha školy vyžadovala již také nutnou opravu. Na popud ředitelky školy Lidmily Műllerové, přikročil MNV v letošním roce k této důležité opravě. Dle rozhodnutí MNV změní se dosavadní břidlicová krytina na plechovou. Zjistilo se také, že je zapotřebí vyměnit i některé trámy krovu. Všechny tyto práce provedli a materiál obstarali sami občané. Zinkový plech obstarali hutníci zaměstnaní v Lískovci u Frýdku jako „deputát“ – ze svého přídělu. Dřevo na krov dodali majitelé zdejších lesů. Po opravě se změnil i tvar střechy. Zmizely štíty školy a místo nich se objevila skosená střecha, která značně vzhled školy zlepšila. Že si tato oprava vyžádala poměrně nízkého nákladu: 52 188,10Kčs, jest přičiněním zdejších občanů, kteří odpracovali zdarma přes 1450 hod. Velkou práci zde vykonal předseda školní rady Antonín Konečný – klempíř, který provedl zdarma celou klempířskou práci. V rámci „Národních směn“ pomáhaly i školní děti – zvláště při odklizovacích pracích. Bylo také dohodnuto přistoupit v dalších létech k adaptaci škol.budovy, tj. výměna oken, oprava omítky aj.
Aby bylo možno všechny tyto práce zvládnout, vypsal MNV pracovní povinnost  pro všechny muže v naší obci ve věku od 18.do 55.let. Měli za povinnost odpracovati 14 hod. Kdo je nemohl odpracovati, mohl si je proplatiti částkou 20Kčs za 1hod.zemních prací a 70Kčs za povozy. Většina občanů však svou povinnost odpracovala, o čemž svědčí číslo 3960hodin odpracovaných zdarma. Toto představuje částku 157 923Kčs, kterou ušetřili svému národnímu výboru.

Různé
MNV schválil žádost Františku Halatovi z čís.74 o zavedení nepravidelné autobusové dopravy. Jedná se o dopravu osob osobním automobilem.
Na paměť všem umučeným a padlým občanům v létech světové války r.1914-1918 a nynější německé okupace byl dne 4.května 1947 odhalen pomník padlým u zdejšího kostela. Z iniciativy Frant. Šimka byl dovezen vhodný kámen z Ondřejníka. Návrh na plaketu provedl prof.Josef Luňáček. Proslov a odhalení provedl předseda okresní osvětové rady Skřivánek.
Zatím co u nás řádilo značné sucho, v Čechách natropily hodně škod povodně. V naší obci uspořádána sbírka pro postižené touto povodní.
Naše obec čítá ke konci roku 1549 obyvatel.

Komentáře nejsou povoleny.