1946

Povaha roku  : Rok 1946 byl vcelku příznivý. Dobrá úroda obilovin i okopanin umožnila značné přídavky na potravinové lístky. Také ovoce se urodilo dostatek. V podzimním období byly již brambory volně na prodej. Podzim byl však hodně deštivý. Dlouhé deště i zima ohrozilo setí ozimin. Zima byla dlouhá, napadlo hodně sněhu, který ležel přes celou zimu. Hodně zvěře, i když byla dobře krmena, zahynulo. Zvláště mnoho koroptví se stalo obětí dravých ptáků a lišek.

Práce MNV
Složení Míst.nár.výboru bylo stejné jako v minulém roce.Ve svých schůzích zabýval se povětšinou prací, kterou hodlá pro naši obec udělat. Byly to však povětšině práce přípravné, jak o tom bude zmínka dále.
Válka zanechala mnoho stop v našich lidech. Hodně našich občanů se odstěhovalo po pohraničí, hlavně do Jindřichova ve Sl. a Bučovic. Někteří však se zase do obce vrátili. Mezi občany, kteří si museli přes okupaci hodně odříkat, vzrostl hlad po pohodlných bytech a vlastních domcích. Proto také se MNV hodně zabýval prodejem obecních pozemků. Celkem bylo prodáno v tomto roce 8 obec.parcel stejnému počtu zájemců.
Již po dlouhá léta byla v plánu obce stavba nového, obecního hřbitova. Teprve v letošním roce přikročil MNV k realizaci tohoto plánu. Na pozemku V.Nikla, který vyměnil za pozemek obecní, přikročil k prvním pracím. Začaly se kopati sondy pro určení půdy. Také se začalo se stavbou příjezdné cesty. Pozemek na tuto cestu dal zdarma Petr Fojtík, avšak vymínil si, že mu MNV oplotí pozemek kolem cesty, postaví bránu při cestě a nechá mu zdarma místo pro rodin.hrobku na novém hřbitově. Byl také vypracován projekt na odvodnění hřbitova.V tomto roce se celkem prostavělo na této stavbě 18 845,50kčs.
V letošním roce došlo také k další práci, na kterou občané již dlouho čekali. Začalo se totiž s vykopávkou sond pro celoobecní vodovod. Sondy se začaly znovu kopat v Ondřejníku. Tento vodovod by sloužil nejen celé naší obci, ale i sousední Lhotce. Iniciátorem celé této práce byl inž.Kříž z Frýdku. Projekt vypracoval inž.Chudárek z Brna. Prameny, které tam byly zachyceny, ukazují se dostatečné. Práce si však vyžaduje stále větších nákladů, takže je ohrožena nedostatkem finančních prostředků. MNV schválil půjčku ve výši 100 000Kčs, aby stavbu udržel v chodu.
Z dalších prací: z části byly také opraveny obecní budovy č.226, tj. obecní hostinec a č.24 – obecní dům na Pajurkovicích. Obecní cesty na Pajurkovice a v Pasekách si vyžádaly nákladu 30 700Kčs.
I naše národní škola, která byla postavena v r.1886 již nutně potřebuje opravy. Nevyhovuje krytina, která stále více propouští vlhkost. Nevyhovuje ani samo zařízení v budově. Z iniciativy ředitelky školy Lidmily Műllerové začal se MNV obírati i nutnou opravou školní budovy. Zatím přistupuje se jen k opatření materiálu, proveden rozpis a rozsah oprav a získání pracovních sil. Je nutno také podotknouti, že MNV vyvinul hodně úsilí a iniciativy k postavení nové školní budovy.
Obecní dům č.226 byl dlouho bez nějakého skladiště, či nutné prostory pro uskladnění materiálu a topiva. Zde projevili velkou iniciativu k podnícení zájmu občanů členové Komunist.strany Čs., kteří šli opravdu příkladem vždy vpředu. Koncem roku již stála kůlna i skladiště za obecním hostincem.Zde členové KSČ odpracovali zdarma celkem 4850hod.a tím obci ušetřili náklad ve výši 50 000Kčs.

Politický a spolkový život
Jako v minulém roce, tak i letos snažily se složky a korporace o svůj vzrůst. Navíc k ostatním složkám přibyl i velmi aktivní svaz mládeže, který vedl Šigut z dolního konce. I svaz československo-sovětského přátelství vyvíjel v duchu spolupráce všech politických stran dobrou činnost. Byly uspořádány četné plesy, z nichž si zvláštní připomínku zaslouží sokolské „Šibřinky“, které opět po dlouhé době daly vyniknout všem ochotníkům i členům „Sokola“. Ráz šibřinek byl tentokrát „ S pohádkou kolem světa“.
Politické strany se však soustředily na nadcházející volby do Ústavodárného shromáždění, které měly nahradit dosud paritní zastoupení, poměrným zastoupením členů jednotl.stran podle získaných hlasů. I v naší obci vypukl „boj o voliče“ a tím i o největší zastoupení v MNV. Volby byly vypsány na 26.května 1946. Avšak již před touto dobou pořádaly jednotlivé pol.strany své srazy, na kterých vysvětlovaly své programy a stou příští práci.
I naše vesnická organizace KSČ svolala svou veřejnou schůzi do obec.hostince. Tento dost malý sál byl přeplněn nejen členy KSČ, ale z většiny i jinostraníky. Hlavní projev přednesl člen okr.výboru KSČ František Bílek z Palkovic. I ostatní pol.strany si pozvaly na tuto schůzi své řečníky a členy. Za stanu nár.soc.hovořil učitel Bož.Bílek. Za stranu lidovou mladý řečník z okresního výboru. Někteří členové nár.soc.chtěli tuto schůzi rozbít a s výrokem „S komunisty se nedá jednat“ vyzvati přítomné k odchodu, když nedovedli čelit argumentům komunistického řečníka. Sál tehdy opustilo asi 10 občanů. Zbývající v počtu asi 90 vyslechli projev Frant.Bílka až do konce. To svědčí o tom, že předvolební boj byl v naší obci ostrý. O tom také přesvědčuje i leták, který vydaly spojené tři strany – nár.soc., lidová a soc.dem.

Volby 26.5.1946
Samotné volby nasvědčovaly tomu, že nastává jiný politický směr v obci a že je zapotřebí, aby se každý občan zúčastnil hlasování. A také se všichni dostavili. Jaký byl výsledek hlasování:
Komunistická strana Československa    312 hlasů
Československá strana lidová         405 hlasů
Čs.strana nár.socialistická            178 hlasů
Čs.strana soc.demokratická            163 hlasů
Pro srovnání uvádím ještě celkové mandáty jednotl.stran, jak je získaly v českých zemích:
KSČ        93 mandáty
Čs.nár.soc.    55 mandátů
Čs.lidová    46 mandátů
Čs.soc.dem.    37 mandátů
Na Slovensku byl obraz voleb poněkud jiný.
Demokraté        43 mandátů
Slov.komunisté    21 mandátů
Strana svobody    3 mandáty
Strana práce         2 mandáty
Předsedou Ústavodár.nár.shromáždění byl zvolen Josef David. Předsedou vlády zvolen Klement Gottwald. Jeho náměstky Petr Zenkl, Jan Šrámek a Jozef Ursíný.
Presidentem byl zvolen jednomyslně dne 19.6.1946 Dr.Edvard Beneš.
Po volbách se změnilo zastoupení i v naší obci. Podle jednotl.kandidátek byli zvoleni tito občané:
Fojtík Albín
Židek Pavel
Šimek Frant.
Karas Bohumír
Lepík Ondřej
Halata Valentin
Kubala Josef
Bílek Vavřín
Tauchman Frant.
Hajdušek Stanisl.
Richard Babinec
Bílek Jan č.2
Bílek Lubomír
Konečný Antonín
Bílek Božetěch
Kuhejda Frant.
Závodný Rudolf
Frant.Macura
Havlák Metoděj
Šigut Václav
Členové rady MNV byli:
Fojtík Albín, Šimek Frant., Karas Bohumír, Lepík Ondřej, Halata Valentin
Předsedou zůstává nadále Lepík Ondřej
Na schůzi 21.7. byly utvořeny jednotl.komise a zvoleni jejich předsedové:
Finanční: Lubomír Bílek č.32
Soc.péče: Václav Šigut č.170
Zemědělská: Josef Kubala č.68
Stavební: Jan Bílek č.2
Škol.rada: Antonín Konečný č.136
Osvětová rada: Frant.Šimek č.292
Jednotl.komise svolávaly své schůze, v nichž zasedali i členové MNV. Tito  práci projednávali a podávali návrhy Radě MNV, naposled pak projednány v celém plánu MNV.
I v tomto složení se nadále zabýval MNV nutnou práci v obci. Směrnice k této práci dala sama vláda vyhlášením dvouletého plánu obnovy. I zde se jasně odráží ještě velmi jasně doba německé okupace. Němci nám zanechali nejen rozvrácený průmysl, ale i zásobování. Množství oběživa bylo již staženo v r.194.
V tomto plánu jsou přesně vyčísleny kvóty, jak pro náš průmysl, tak i pro zemědělství, aby se náš stát opravdu mohl stát soběstačným v co nejbližší době. Je to první krok k plánovitému hospodářství, do kterého jsou zainteresovány všechny složky i všichni naši občané. Tento plán byl vyhlášen právě 28.října t.r., to je v den získání první naší samostatnosti a v den vyhlášení znárodnění bank a těžkého průmyslu, které právě toho dne slaví své první výročí.
V naší obci se po této výzvě opět chopili iniciativy členové KSČ, kteří nejenže projednali, ale i  dojednali plán zvelebení naší obce. Tento svůj plán také předložili MNV jako jediná strana. Tento plán zahrnoval tyto nejdůležitější body:
1.stavba nové školní budovy
2.stavba obecního vodovodu
3.stavba nového hřbitova
4.zřízení regulačního plánu obce
5.oprava obecních budov a cest
Jest to plán reálný. Jest také východiskem do další práce MNV a byl také přijat všemi složkami. V tomto prvním plánu nezapomíná se ani na kulturní otázku a zahrnuje všechny možnosti v naší obci. Vychází z potřeb našich občanů a proto se také za něj na veřejné schůzi postavili.
Zdá se, že tento plán bude základem celé práce MNV v dalších létech a značně přispěje jeho realizace k zvýšení blahobytu všech občanů v naší obci.

Komentáře nejsou povoleny.