1948

Rok 1948 byl na vnitřní politické události velmi bouřlivý. Došlo totiž ve vládě ke krizi, které chtěli využít kapitalistické elementy ke zvratu v socialistickém vývoji v našem státě ve svůj prospěch. Příčinu k tomu zavdalo odvolání 4 důstojníků, kteří prý mezi vojskem a policií šířili komunistickou propagandu. Tohoto případu využili ministři stran lidové, nár.soc. a někteří soc.demokraté a podali demisi. Domnívali se totiž, že komunistická strana není natolik silná, aby zvratu zamezila. V čele vlády a Komunistické strany však stal člověk, který měl oporu u všech pracujících. Byl to Klement Gottwald. Ten také byl předsedou vlády. Za podpory všech dělníků přiměl presidenta Dr.Edvarda Beneše, aby demisi ministrů přijal. Bylo to v únoru od 24.do 26. Dr.E.Beneš po určitém zdráhání – nevida jiného východiska – demisi přijal. Klement Gottwald vytvořil novou vládu, ve které nebyly zastoupeny ty elementy, které chtěly strhnout vývoj našeho státu z cesty socialistické zpět na kapitalistickou. Jím se právě nelíbilo, že byl znárodněn těžký průmysl a banky, jelikož tím jim unikal veliký zisk. Nechtěli také přistoupit na pozemkovou reformu, jelikož sami vlastnili velkostatky. Zatím co Komunistická strana bojovala za rovnost všech, jím právě šlo jedině o jejich osobu, o jejich peníze. Pracující lid však pochopil, kde je jeho místo, na které straně je právo. Tím bylo umožněno naší vládě vydat další zákony, které daly všechny velké závody a velkostatky nad 50ha do rukou státu, tentokrát poprvé v našich dějinách – státu dělnického. Naše vlast tím vykročila mílovými kroky kupředu, k budování socialismu.

Únorové události u nás
I v naší obci většina občanů pochopila, kde je jejich místo. U nás únorové události proběhly klidně. Naše komunistická strana dovedla přesvědčit ostatní občany o své správné politice pro dobro pracujícího lidu. Proto se také v těchto dnech mnoho občanů přihlásilo za členy Komunistické strany.

AVNF:
Aby bylo umožněno přesné posouzení činnosti jak MNV, tak i jednotlivých stran a funkcionářů, byl u nás vytvořen také jako jinde – Akční výbor národní fronty. Jeho členy byli:
Šigut Bohumil čp.112
Dominik Bílek čp.346
Ed.Bílek čp.233
Bohumír Tomek čp.281
Frant.Trčka čp.248
Josef Křístek čp.254
Leopold Šigut čp.301
Ondřej Biely čp.76
Mojmír Židek čp.46
Miroslav Tomek čp.281
Klement Merta čp.218
Bohumír Karas čp.158
Jan Hajdušek čp.138
Frant. Źidek čp.60
Josef Židek čp.267
Antonín Konečný čp.100
Prvním předsedou byl Bohumil Šigut. AVNF sdružoval všechny korporace a přenášel na ně směrnice k dalšímu vývoji. Byly také vyzvány všechny politické strany, aby své výbory očistily od členů, kteří by nesouhlasili s tímto vývojem a aby oznámili nové složení výborů  AVNF. Výbory ostatních stran se však rozešly, takže prakticky přestaly fungovat. Strana sociálně demokratická, jako strana marxistická, se sloučila se stranou komunistickou. Někteří členové soc.dem.však do sloučené strany nevstoupili. Také zástupci ostatních stran – Lidové a nár.soc. byli vyzváni, aby utvořily své nové výbory, oproštěné od reakčních živlů. Jednotlivé výbory se však v obci neustavily.

Místní národní výbor:
Také MNV po únorových dnech doznal značné změny. Při tvoření národního výboru byly pozvány i ostatní dosavadní strany, aby se účastnily na řízení obce. Ustavující schůze se konala 27.března 1948. Do schůze se dostavili pouze zástupci lidové strany, kteří však požadovali takové zastoupení v MNV, jak měli dosud. To jim však nemohlo býti přiznáno. Proto tito zástupci odmítli účastnit se řízení obce. Jejich další výbor už ustaven nebyl a strana lidová v obci se rozpadla. Řízení obce se chopila Komunistická strana Československa a spolehliví bezpartijní občané.
Na schůzi dne 27.3.1948 byl ustaven nový místní národní výbor a byly také stanoveny jednotlivé komise – členové MNV byli:
Předseda:     František Šimek
I.místopředs:    Jan Hajdušek, č.138
II:místopředs: Jan Bílek, č.2
Členové rady: Valentin Halata, č.289
František Kuhejda, č.60
František Židek, č.60
Edmund Vyplel, č.300
Bohumír Karas, č.158

Finanční komise pracovala v tomto složení:
Předseda:     Mojmír Židek, č.46
Členové:     Bohumír Tomek, č.281
Bílek Eduard ml., č.344
Alois Keller, č.46
Domin.Mališ, č.181
Jaroslav Menšík, č.346
František Trčka, č.248
Jan Merta, č.183
Adolf Bílek, č.351 – později odvolán
Richard Babinec, č.277 – později odvolán
František Macura, č.25 – později odvolán
Za ně:         František Pečinka, č.9
Vilém Hrabec, č.353
František Mužný, č.44
Bohumír Svoboda, č.238

Sociální komise:
Josef Křístek, č.254 – předseda
Frant.Kuhejda, č.273
Vilém Hrabec, č.353
Vojtěška Bílková, č.346
Josef Čupa, č.284
Josef Loschke, č.24
Vilém Princ, č.282

Místní školní rada:
Stanislav  Štěpanda, č.37-předseda
Antonín Konečný, č.100
Bohumír Karas, č.158
Karel Pečínka, č.109
František Milata, č.261
Sylvestr Bílek, č.79
Oldřich Bílek, č.166

Dne 5.dubna 1948 předal funkci předsedy MNV Ondřej Lepík Františku Šimkovi. Ondřej Lepík byl starým a zkušeným obecním funkcionářem. Funkci tajemníka zastával již za první čs.republiky. Na obecním úřadě byl i za protektorátu. Díky jemu nepřihodilo se v obci nic vážnějšího, přišla-li do obce německá kontrola. Spolu se Zdeňkem Bílkem dovedli nalézt vždy cestu, jak uvědomit občany, že je u nás kontrola. To stačilo  k tomu, aby se nikde nic závažného nestalo. Onřej Lepík odchází z MNV se štítem čistým a oblíben všemi občany. Zůstává však i nadále ve funkci tajemníka MNV.
Dne 30.září 1948 byli odvoláni ti členové MNV, kteří byli členy soc.dem.strany a po sloučení nevstoupili do KSČ. Byli to: Josef Židek čp.267, Rudolf Čupa č.11, Antonín Konečný č.100, Adolf Bílek č.351, Edmund Vyplel č.300, Frant.Židek č.60, Ludvík Šimek č.163. Místo nich pak byli do MNV zvoleni: Bohusl.Šigut č.112, Boh.Tomek č.281, Eduard Bílek st.č.243, Domin.Bílek č.346, Klement Merta č.218, Frant.Trčka č.248, Josef Křístek č.254. Tento národní výbor pak pracoval do konce funkčního období.

Volby
V květnu 1948 byly vypsány volby do všech stupňů národních výborů. Tyto volby nebyly prováděny tak, že každá strana si postavila svou kandidátku. Byly pouze dva druhy kandidátek: Kandidátka s kandidáty Národní fronty – to byl hlas pro republiku a pak prázdný lístek, který vyjadřoval nesouhlas s kandidátkou.
Je pochopitelné, že občané byli dosud neklidní po únorových událostech. Komunistická strana Československa jako vůdčí a nejsilnější strana ve státě si byla plně vědoma této situace, která by někde mohla narušit hladký průběh voleb. Proto se se vší zodpovědností připravovala na předvolební kampaň. Pořádala veřejné občanské schůze, na kterých promlouvali místní řečníci i řečníci z okresu o nutnosti odevzdání hlasu pro novou vládu – pro republiku. Ještě den před volbami svolala strana KSČ schůzku všech řemeslníků – řemenářů, kteří byli v té době považování za představitele opozice v obci, která by mohla volby ovlivnit. Na této schůzi promluvil okresní tajemník komunistické strany s.Ploskanka. Ve své řeči vysvětlil znovu nutnost únorových událostí pro hladký průběh dalšího budování socialismu v naší vlasti. Vyzýval všechny shromážděné živnostníky, aby nejen svůj hlas a své rodiny odevzdali pro novou vládu, ale aby sami působili na své okolí, kde jistě mají veliký vliv, aby i oni volili novou vládu, aby odevzdali hlasy pro republiku, čímž se urychlí přechod k budování socialismu v naší vlasti. Večer téhož dne svolala strana veřejnou občanskou schůzi v host.na Čihadle, které se zúčastnilo hodně našich občanů. Na této schůzi vystoupili představitelé všech stran – zástupci okresních výborů, kteří se plně postavili za novou vládu národní fronty a pro úzkou spolupráci s Komunistickou stranou Československa. Na závěr pak vyzvali své členy –  i bývalé, aby odevzdávali hlasy pro republiku.
K volbám, které byly na Národním výboru, dostavilo se celkem 1028 občanů, kteří odevzdali platné hlasy. Z toho bylo 478 mužů a 550 žen. Z těchto odevzdaných hlasů bylo odevzdáno:
Pro republiku    580 hlasů
Bílých lístků    418
Prázdných lístků 30
Což činí pro republiku 56,55%, proti 43,45%. Většina tedy – i když malá – vyslovila se pro novou vládu, vládu socialistickou.
S tímto stavem však nebyl spokojen Krajský výbor Národní fronty, který vyzval MNV, aby podal a vylíčil do jednoho týdne příčiny tak velikého procenta hlasů, které odevzdali naši občané a tím se postavili proti vládě Klementa Gottwalda, proti vládě obrozené Národní fronty. MNV tuto zprávu odeslal.

Práce MNV
Nový Místní národní výbor se s plnou vervou pustil do veřejně prospěšné práce pro naši obec. Chtěl tak dokázat, že do čela obce byli zvoleni zodpovědní občané, kteří jsou si vědomi své práce pro obec, pro lepší život našich občanů. Tak začal plnit plán, který před naše občany postavil Ústřední výbor Národní fronty. Byly provedeny tyto práce.

1.Rozšíření veřejného osvětlení
Toto osvětlení bylo rozšířeno podle přání našich občanů takto: do Pasek byla instalována 2 světla, u sv.Anny 1 světlo, při Rudolfu Bílkovi  na Vrchovině 1 světlo, u Richarda Babince 1světlo, na Pajurkovicích 1 světlo, stejně tak na Čupovicích. U domku č.73 také 1 světlo. Dvě světla pak byla instalována na dolním konci a v ulici na Bděnovice. Celkem bylo instalováno 10 světel. Tím se vyšlo občanům vstříc pro jejich bezpečnost ve večerních hodinách.

2.Vodovod
Aby bylo zlepšeno zásobování pitnou vodou, rozhodl MNV již v r.1947, aby byla zahájen výstavba vodovodu v naší obci. Byly znovu přeměřeny prameny na louce nad Herotovým statkem. Prameny jsou stálé a množství vody se pohybuje od 0,9 do 1,1l za vteřinu. Tato síla pramenů zajišťuje, že část obce – střed – může být na ně zapojena. Bylo rozhodnuto postavit vodojem přímo nad těmito prameny na Herotově louce. MNV také rozhodl, aby za tím účelem byla uzavřena u Státní spořitelny v Místku půjčka ve výši 400 000Kčs. Tato půjčka však nebyla realizována. Přesto se začalo s přípravnými pracemi. Vedoucím této stavby je Lubomír Bílek, zvaný Volner. Pod  jeho vedením byly zachyceny tyto prameny a začalo se s výstavbou vodojemu na místě, jak již bylo výše uvedeno. Pro stavbu vodovodu rozšířil MNV pracovní povinnost na 15 hodin. Na každého dospělého občana. Kdo nemohl tyto hodiny odpracovat, musel je proplatit. Účetní evidenci vedl obecní účetní Jan Bílek z čís.2. Pro tento rok skončily tyto práce pro příští vodovod.

3.Hřbitov
Jak je zapsáno, bylo provedeno odvodnění na stavbě obecního hřbitova již v loňském roce. V letošním roce se provedla úprava plochy, její srovnání a zorání s úpravou celé plochy. Prozatím byli mrtví ještě pochováváni na starém hřbitově. Počítá se, že na novém hřbitově se bude pohřbívat za 2 až 3 roky. Náklady na úpravu hřbitovní plochy si vyžádají 84 000Kčs. Naši občané opět odpracovali hodně hodin zdarma.

4.Místní rozhlas
V letošním roce byla zakoupena aparatura místního rozhlasu, na kterou zapůjčil potřebný obnos již v loňském roce občan Rudolf Bílek z č.316, vulkanizér ve Frenštátě a Novém Jičíně. Letos bylo dokončeno také venkovní vedení, montáž tlampačů a jiného nutného příslušenství. Po nutných zkouškách bylo uskutečněno první hlášení dne 1.7.1948. Hlasatelem byl Rudolf Konečný, který nejen hlásil úřední zprávy, ale také vyhrával k svátkům našich občanů. Tímto zařízením definitivně zmizel z naší obce bubínek, který byl uložen do archivu. Ústředna byla objednána z Tesly Brno za 95 720Kčs.

5.Oprava školy
Zprvu se opět uvažovalo o stavbě nové školní budovy. Za tím účelem bal v začátku roku ustavena zvláštní komise, kterou tvořili zástupci z každé strany. V pozdějších dnech však tento návrh padl a MNV přikročil k celkové generální opravě stávající budovy. V loňském roce byla důkladně opravena střecha budovy. U firmy Rund v Místku byla objednána nová, široká okna, která stála 109 359Kčs. K opravě školní budovy však nedošlo pro nedostatek finančních prostředků. Je třeba zasadit nová okna, celou budovu omítnout, upravit schodiště, chodby a vyměnit podlahy ve třídách. Náklad na tyto opravy je rozpočítán  na částku 300 000Kčs. O tuto částku byl požádán Krajský národní výbor, ale žádosti nebylo vyhověno. Oprava budovy je proto odsunuta na další léta.

Živnosti
Naše obec je široko-daleko známa jako dědina kožařů. Téměř v každé chalupě byly kožařské dílny, kde se kůže vydělávaly /činily/ a dále zpracovávaly. Nejrozšířenější byla výroba bičů. Snad právě proto naší obci předzdívali „Koňské nebe“. Vyráběly se však i jiné výrobky, jako pásky ke kalhotám, kabelky, rukavice, míče apod. Největšími firmami u nás byli: Vavřín Bílek, Silvestr Bílek a Viktor Liberda, kteří obchodovali se zahraničím. Ale do zahraničí dodávaly své výrobky i menší firmy. V prosinci tohoto roku byli Okresním národním výborem vyzváni všichni tito řemeslníci, aby nahlásili stavy zásob kůží i hotových výrobků. Kožaři tuto povinnost splnili, avšak značné zásoby zatajili. Mezi vánocemi a Novým rokem přijela do naší obce početní skupina zaměstnanců z Válcoven plechů, které se tenkrát jmenovaly Stalingrad. Ti provedli u všech živnostníků důkladné kontroly, při níž se našlo hodně zatajených kůží i hotových výrobků, které někteří ukryli na velmi tajných místech. Nejvíce těchto surovin i hotových výrobků bylo právě nalezeno u těch největších firem, jak je shora uvedeno. Kůží i výrobků bylo značné množství, které bylo zabaveno a odvezeno větším počtem nákladních aut do Místku, kde byly vystaveny v restauraci Český dům. Majitelé těchto koží byli zajištěni a později odsouzeni k nepodmínečným trestům. Tímto zásahem končila jedna éra obce Metylovice, kde kožařství trvalo hodně dlouho, ale nyní již začalo stagnovat. Nutno říci, že i u menších kožařů se našly tu a tam zatajené zásoby, ale ty nespadaly na váhu toho, co v obci bylo zabaveno. Ti vyvázli s menšími peněžitými pokutami. Tím tedy přestalo kožařství u nás téměř existovat.

Slet
Na letošní rok připadlo opět konání všesokolského sletu v Praze. Slet se konal v červnu a začátkem července. Také v našem Sokole se pilně připravovali na tuto celostátní událost. Mnoho členů připravovalo se na vystoupení. Nácviky probíhaly podle plánu. Nakonec k veřejnému vystoupení v Praze bylo vybráno početné družstvo mužů i žen, která měla reprezentovat vesnické sokolské jednoty. Vlastní cvičení proběhlo velmi dobře z všeobecného nadšení. Naši zacvičili společně s ostatními velmi dobře a pro svou ukázněnost byli vybráni také do průvodu, který prošel téměř celou Prahou. Během průvodu však byla vyvolávána hesla proti našemu novému zřízení a proti vládě. I naši cvičenci se nechali k této akci strhnout. Škoda, že tento velkolepý svátek celé naší tělovýchovy byl ve svém závěru dost narušen, zvláště, když se sletu zúčastnily četné zahraniční delegace.

Školství
O stavu budovy bylo již psáno výše. V naší škole bylo zapsáno celkem 132 žáků, z toho 63 děvčat, kteří se učili v pěti třídách. Zpočátku však tyto třídy vyučovali pouze 4 učitelé. Druhou třídu suplovali v odpoledních hodinách /střídavě/. Od začátku školního roku na škole působili: ředitelka Lidmila Műllerová, učitelé: Štěpánka Bílková, Ludmila Kašná a Květoslav Horák. Od 1.4.1948 nastoupil na školu Čestmír Dvořáček, který na školu přešel z Lhotky. Prospěch žáků byl dobrý. V tomto roce se rozšířila v obci epidemie různých nemocí, jako např. spalničky, chřipka /zvlášť.druh/, příušnice a jiné. Proto absence ve škole byla značná. Učitelé pak museli chybějící žáky doučovat, aby mezery v učivu nebyly velké.

Povaha roku
Po loňském suchém roce, kdy se u nás urodilo velmi málo obilí a brambor, kdy nám nezištně pomohl s těmito surovinami Sovětský svaz, byl letošní rok pro zemědělce dobrý. Vláhy i teplých dnů byl dostatek. Obilí, zvláště chlebové bylo velmi pěkné. Bylo také sklizeno dost kvalitního  sena. Většina zemědělců se s přidělenými dodávkami vypořádalo beze zbytku.

Závěr
Situace v obci se dokonce roku uklidnila. Zemědělci řádně obdělávali půdu, ostatní občané chodili pravidelně do práce. Občané byli pravidelně informování o celosvětovém dění i o situaci u nás, která se den ode dne zlepšovala. Nová vláda pod vedením Klementa Gottwalda si získávala důvěru všech občanů, zajišťovala ve znárodněných továrnách dostatek práce a tím i dostatek finančních prostředků pro všechny. Potravinové lístky byly kryty v plném množství zbožím. Vcelku nebylo nedostatku v žádném spotřebním druhu zboží.

Podle informací občanů, letopisecké komise a funkcionářů MNV zpracoval kronikář ….

Komentáře nejsou povoleny.