1993

Starosta obce:   Ing.Tomáš Farný
Ředitel školy:   Mgr.Ludmila Vlasáková
Duchovní správce: P.Antonín Bernáček

 

Činnost obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo vytvořit podmínky pro napojení rodinných domků jak na elektrické vytápění tak i na plynové. Vytápění elektrickou energií je nejčistější, pořizovací náklady jsou nižší než u vytápění plynového, ovšem provozní náklady budou pravděpodobně nižší.
Protože dětská léčebna se chtěla plynofikovat, sdružila s ní obec finanční prostředky na výstavbu regulační stanice plynovodu s tím, že rodinné domky, které sousedí s touto léčebnou, budou rovněž plynofikovány.
Ve výběrovém řízení na dodávku regulační stanice plynovodu zvítězila firma Gascontrol z Havířova a proto jí bylo zadáno zhotovení i montáž regulační stanice s podmínkou, že cena nesmí být vyšší než milion korun a stavba musí být dokončena do 30.9. tohoto roku.
Aby si občané, kteří projeví zájem, mohli zavést ve svých domech elektrické vytápění, měla se v Pasekách začít stavět trafostanice. Ovšem pro nesouhlas některých vlastníků pozemků, přes které by šel zemní kabel, se jednání natolik opozdilo, že se práce na této trafostanici musí odložit až na příští rok, neboť kabel se nesmí klást při teplotě nižší než 5°C.

V minulém roce nebyla dokončena I.etapa kanalizace, neboť vyvstal technický problém – trasu kanalizace se křížila s plynovodem. Proto byla zahájena II.etapa kanalizace, jejíž I. a II. část byla v letošním roce dokončena včetně terénních úprav. Jelikož na poslední 3. části II.etapy nejsou zatím finanční prostředky, byla stavba zastavena.

V Čupku započala výstavba vodojemu vybudováním přípojky nn. Firma Sport Club provedla propojení u starého vodojemu na Čupku a postavila nové vedení hlavního řádu od současného vodojemu až po státní silnici u Sokolovny včetně protlaku. V příštím roce bude dořešena otázka zásobování rodinných domků vodou v celé naší obci.

Obecní úřad jednal s firmou Cabtel Zlín o zřízení kabelové televize v obci. V současné době je zpracováno zadání stavby. Na veřejné schůzi byli občané seznámeni s výhodami i podmínkami a byl učiněn průzkum zájmu mezi obyvateli. Na jeho základě bylo zadáno vypracování projektu.

Na základě zákona ČNR č.389/91 Sb. O ochraně ovzduší stanovilo obecní zastupitelstvo poplatek za znečištění ovzduší z malých zdrojů znečištění. Provozovateli tzv.malých zdrojů znečištění jsou pouze právní subjekty a živnostníci. Poplatky byly stanoveny takto:
 Otop   poplatek za 1q/rok
 Kaly   5,–Kč
 Hnědé uhlí  5,–Kč
 Černé uhlí  2,50 Kč
 Koks   1,–Kč

V tomto roce nabylo účinnosti nařízení vlády, kterým se stanoví, že za každou tunu odpadu uloženého na skládce, která nepatří do I.kategorie je obec povinná odvést státu poplatek. Jelikož skládka „Medvědí strž“ nevyhovuje kritériím stanoveným pro I.kategorii /nemá na dně neprosakující fólii/, musí naše obec platit státu za každou uloženou tunu 70,–Kč. Když se k tomu připočítá cena za odvoz, kterou platíme Technickým službám ve Frýdlantě n.O., zaplatili v tomto roce naši občané za 1 popelnici 465,–Kč.

Protože skládka z kapacitních důvodů končí, schválilo plénum vstup obce Metylovice do akciové společnosti Frýdecká skládka, neboť se domnívá, že tím obec získá. Pro akcionáře jsou totiž menší poplatky za uložení TKO. Předpokládá se, že asi za ě roky bude muset naše obec ukládat domovní odpad na Frýdecké skládce a proto je třeba už nyní hledat cesty, aby to bylo pro naše občany co nejvýhodnější.

Zároveň bylo rozhodnuto, že od příštího roku bude zavedena žetonová metoda při odvozu odpadu. Hodnota jednoho žetonu byla stanovena na základě propočtu na 20,–Kč. Nutnou podmínkou zavedení betonové metody bude odstranění kontejnerů z dosavadních stanovišť.

Starosta Pržna navrhl změnu hranic katastrálního území. Rodinný domek čp.270, firma Unime Konsult a několik chat leží až za dálnicí u Pržna, ovšem katastrálně přísluší toto území Metylovicím. Obecní zastupitelstvo za účasti starosty a zástupce starosty z Pržna jejich žádosti na řešení této situace změnou katastrálních hranic obcí zamítlo a navrhlo vytvoření pracovní skupiny, skládající se ze zástupců obou obcí, která by řešila konkrétní otázky související s výše uvedeným územím.

Zastupitelství projednalo a schválilo na základě ustanovení §19 zákona č.19O/93 Sb, výši příspěvku na částečné krytí neinvestičních nákladů v mateřské škole rodiči a to ve výši 200,–Kč měsíčně. Město Frýdlant n.O. žádalo po naší obci částku 2500,–Kč na každé ze 40 dětí naší vesnice, které dojíždějí do školy do Frýdlantu. Zastupitelstvo se rozhodlo uhradit pouze 500,–Kč na žáka.

Rovný úsek potoka před sokolovnou protíná pět můstků, tři nové a dva staré. A právě jeden z těch původních, který vedl ke třem rodinným domkům, již nevyhovoval, neboť se začínal bortit. Obecní zastupitelstvo pověřilo firmu Sport Club, aby zřídilo nápravu. Firma postavila na tomto místě mostek nový, pevný a spolehlivý. Bohužel, vzal přitom z své původní  starý, půvabný klenutý mostek, takže už zůstal jediný, který vede na zahradu pana Kožucha.

Přestupková komise není schopna plnit své úkoly. Podle zákona je třeba, aby v čele komise byl kvalifikovaný právník zaměřený na občanský zákoník. Proto byla komise v Metylovicích zrušena a její činnost převezme pravděpodobně komise při Městském úřadě ve Frýdlantě.

Zastupitelství projednalo žádost MUDr.Záškodného o pronájmu nebytových prostor v objektu bývalého obecního úřadu za účelem zřízení zubní ambulance. Protože by si potřebné stavební úpravy vyžádaly značné finanční prostředky, byly mu nabídnuty nebytové prostory v objektu stávajícího úřadu. Firma Biely totiž tyto objekty uvolnila a přestěhovala se do rodinného domku majitele firmy. Ovšem hygienik měl námitky proti materiálu, z něhož jsou vybudovány stěny objektu a zubní ambulanci v těchto prostorách nepovolil.

Byl schválen návrh vyčlenit z rozpočtu obce 100 000Kč na poskytování úvěru soukromým podnikatelům. Jako prvními požádala o úvěr firma Bielý. Byl jí poskytnut ve výši 50 000,–Kč s podmínkou, že bude splacen do 18.měsíců s 10% úrokem.

Protože stávající kopírka na obecním úřadě byla hodně poruchová a nevyhovovala potřebám OÚ, byla zakoupena nová, která nejen kopíruje, ale i zvětšuje. Dále byl pořízen fax a další počítač pro urychlení a zkvalitnění agendy OÚ. Zasedací místnost byla vybavena novými židlemi.
Rozbor hospodaření k 31.12.1993

Počáteční stav k 1.1.1993        649 992,18Kč
Celkem příjmy    10 529 648,62
Celkem výdaje      7 042 863,04
Půjčky             71 609,–
Termínovaný vklad      1 700 000,–
Zůstatek k 31.12.1994     2 365 168,76Kč

Příjmy

Neúčelová dotace          224 000,–
Vlastní příjmy       8 771 557,10
Doplňkové příjmy      1 144 332,52
Účelové dotace okresu        389 759,–
Celkem     10 529 648,62Kč

Vlastní příjmy
Vodní hospodářství             1 756,–
TKO        6 533 283,76
Prodej a nájem pozemků    402,–
Doprava            32 000,–
Školní jídelna          106 460,50
ZŠ a MŠ              9 991,–
Kino a kultura            29 892,35
Sbor dobrov.hasičů             1 075,–
Vnitro             27 893,75
Sociální věci            78 745,60
Nájmy             87 070,–
Pohřebnictví            43 430,–
Prádelna a mandlovna            3 728,50
Daň z příjmu       1 459 481,64
Daň z nemovitosti         270 265,–
Správní poplatky           64 685,–
Doplatky            21 397,–
Doplňkové příjmy
Příspěvek obcí na skládku          950 575,–
Nahodilý příjem               3 000,–
Popl.za rekr.pobyt               3 680,–
Sankční popl.                2 473,–
Příjmy z prodeje majetku OÚ             6 676,50
Úroky z bank.účtů             11 448,12
Nahodilý příjem             45 875,90
Poplatek za psy               7 488,–
Popl.z veřej.prostranství              1 570,–
Popl.ze vstupného               3 795,–
Popl.z ubytovací kapacity              6 570,–
Popl.z rekreač.zařízení      250,–
Popl.z alkoholu a tabáku          100 931,–      
Celkem         1 144 332,52Kč

Účelová dotace
Na školství               40 000,–
Na vybavení – kopírka             20 000,–
Na radiostanici              24 800,–
Na obec podle počtu obyvatel          302 329,–
Na požární ochranu                2 400,–
Na zvýšení mzdových tarifů       230,–
Celkem             389 759,–

Neúčelová dotace – na provoz OÚ          224 000,–

Výdaje
Vodní hospodářství – Odběr vody v Pasekách
Elektrická energie
Geometrický plán
Oprava motoru
Oprava vodovod.řádu
Dovoz vody k sv.Anně
Vodovod Svobodovce
Vodovod Čupek, kanalizace   1 569 859,20

Skládka TDO –  Rozšíření, nafta
   Elektrická energie
   Odvoz popelnic a kontejn.
   Deratizace, rozbor vody
   Poplatky za skládku
   Mzdy, pojištění, telefon   1 829 015,90

Doprava –   Oprava a údržba míst.komun.
   Zaměření cesty k Prečovi
   Žlaby, roury, pásovina
   Mzdy a pojištění
   Úklid čekáren       160 408,30

Mateřská škola Oprava ČOV, el.energie
   Voda, telefon, poštovné
   Opravy, revize, praní prádla
   Tělocv.nářadí, závěsy
   Koberec, stavebnice      111 395,23

Základní škola Palivo, elektřina, voda
   Lavice, židle, pračka, míče
   Učebnice, knihy, dřev.oblož.
   Telefon, poštovné, revize, opravy
   Malíři, montáž el.hodin     274 419,38

Školní jídelna  Stravování, dovoz obědů
   Mzdy a pojištění      182 653,66

Vnitro   Fax, počítače, kopírka
   Mzdy, pojištění, voda
   Energie, psací stroj, pojištění,
   Popelnice, židle, trafosvářečka
   Dvojitý žebřík, software, telefon
   Knihy, cestovné, mzdy a pojištění
   Dary jubilantům    1 024 008,96

Soc.příspěvky  Stravování důchodců      142 034,82
   Příspěvky soc.slabým        67 000,–

Kino            57 700,95

Kultura  Hudba pouť, krmáš, Kozlovka 
   Ostatní, knihy pro knihovnu      42 461,45

Veřejné osvětlení        236 393,64
Pohřebnictví           12 743,–
Prádelna, mandl          12 909,17
Veřejná zel.             8 565,–
Zimní údržba míst.komun.         38 077,–
Výstavba obce            2 205,–
Plyn         1 138 353,80
Kabelová televize           32 599,98
Příspěvky na úhradu škod          24 772,20
Příspěvky občanským sdruž.            3 629,40

 
Průmysl

Před třemi lety si objekt Zástroje pronajala firma Unimer Consult, která sídlí v Ostravě na Havlíčkově nábřeží. Náplň výrobního programu je pestrá a je zaměřena na ekologii. Vyrábí např. stroje pro drcení dřeva, umělé hmoty, pneumatik a vůbec komunálního odpadu. Dále vyrábějí kompletní linky pro třídění, využití a likvidaci odpadu včetně projektu. Mimo jiné firma produkuje magnetické separátory, vytyčovací lasery a hydraulické komponenty.
Provozovna, ležící v k.ú.Metylovice zaměstnává 30 lidí a její provoz je důležitý pro celou firmu. Protože v současnosti probíhá soudní spor o vrácení provozovny a přilehlých pozemků s dřívějšími majiteli, pozastavila firma vkládání investic do této provozovny až do doby, kdy se situace vyřeší.

 

Soukromí podnikatelé

Firma Sportklub vznikla již v roce 1990. V současnosti zaměstnává sedm lidí. Spoluzakladatelem byl metylovský radní pan Jiří Čupa, čp.284, který tu pracuje i se svou manželkou. Firma rozvíjí tři druhy činnosti, které spolu prakticky vůbec nesouvisí. Především provádí zemní práce mikrorypadlem nejen v naší obci, nýbrž po celém okrese. Kope vodovodní řády pro obce i přípojky pro občany. Další činností je výroba sportovního zařízení a vůbec veškerého vybavení tělocvičen. Firma má síť odběratelů po celé republice, hlavními zájemci jsou školy. Práce mají hodně. V současnosti budují halu ve Frýdlantě n.O., která bude představovat jejich zázemí – bude tam stolárna i výrobna sportovního nářadí. Zatím vše dělali doma, ovšem s rostoucím objemem výroby se potřeba haly projevila jako naléhavá.
Mimoto má Sportklub v sokolovně pronajaty prostory, v nichž lze 3x týdně posedět při hudbě a občerstvení v opravdu kulturním prostředí. V neděli zajišťuje firma promítání filmů ve zdejším víceúčelovém sále. Zájem je, bohužel, především o akční filmy. Během týdne promítají podle potřeby speciální filmy pro místní základní školu a mateřskou školu.

Pan Mročka založil svou firmu rovněž v roce 1990. Již za komunistů se ve volném čase věnoval práci s kůží a ve sklepě panelového domu č.428, v němž bydlel, doslova na koleně vyráběl koňská sedla. Pro pečlivost a preciznost vypracování byly jeho výrobky velice oceňovány. Při této práci žil veliký sen o tom, jak by to bylo krásné, kdyby měl několik dělníků a mohl se tomuto svému koníčku věnovat naplno. Nyní se mu tento sen splnil, ovšem realita je dosti tvrdá. Prostory pro výrobu si pronajal od pana ing.Ot.Bílka v budově bývalé školky. Mimo něj pracují u firmy čtyři lidé, jeho žena vede účetnictví a pomáhá při expedici. Když mají velikou zakázku, kterou je třeba urychleně splnit, pomáhají mu ještě dva důchodci. Mimo sedel vyrábějí také pouzdra na zbraně. Expedují mnoho typů v sériích po 30-40 kusech. Odběratelé mají v Litvě, Německu, Americe a pochopitelně v naší republice.
Kůži získávají většinou v koželužně v Bydžově nebo v Jablůnce na Vsetínsku. Rakouská kůže by byla mnohem lepší, neboť naše koželužny zapracovávají prakticky odpad. Ovšem výroby by se tímto velice prodražily.
Celosvětová hospodářská krize se promítla i do činnosti firmy. Zájem o sedla poklesl, neboť lidé mají jiné starosti, než jezdit  rekreačně na koni. Aby zabezpečil provoz firmy, vynakládá pan Mročka nemálo úsilí a času k získání dalších zakázek.
Shodou okolností jsem se setkala s mužem, který o výrobních z této firmy hovořil v superlativech. Byl přesvědčen, že v současnosti není u nás v této oblasti většího „machra“ než je pan Mročka.

 

Zemědělské družstvo

V současnosti prochází zemědělství velice složitým obdobím. Podle schváleného transformačního projektu mělo družstvo přejít na akciovou společnost. Toto se však nepodařilo a proto po poradě s právními zástupci a zemědělskými ekonomickými odborníky připravuje nyní přechod na holdingový systém podnikání, tj. podnikání na samostatný vlastní účet každého hospodářského střediska. V rámci družstva bylo proto zřízeno 19 samostatných podnikatelských jednotek s vlastními účty. Zavedeno účetnictví systému Derby a vnitrobanka.
V tomto roce obhospodařuje družstvo půdu o celkové výměře 3 770 ha, z toho 2 780 ha tvoří orná půda. Výrazně se ustoupilo od pěstování brambor, naproti tomu se rozšířily plochy obilovin, jarní řepky, luštěnin a zeleniny. Protože se silně omezil chov skotu, přizpůsobilo se tomu i pěstování pícnin a krmiva. Úbytek v chovu skotu bude pokračovat, až se dostane na hranici 700 dojnic. Chov drůbeže a prasat postihly letos zdravotní pohromy, což mělo vysoký nepříznivý ekonomický dopad na hospodaření družstva.
U družstva se přihlásilo do transformace 150 oprávněných osob. Bylo vráceno 600 ha půdy a na majetkové podíly bylo vydáno 4 mil.Kč. Z toho připadá na Metylovice 100 ha a 556 890 Kč majetkových podílů.

 

RS Čupek

Osud rekreačního střediska dosud není vyřešen. Mimo hlavní budovu zůstaly na Čupku ještě dvě dřevěné montované chaty, které se vedení DPHO rozhodlo prodat. Při této příležitosti se ovšem zjistilo, že na stavbu chatek nebylo nikdy vydáno stavební povolení a tudíž byly vlastně postaveny načerno. Proto Dopravní podnik požádal stavební úřad ve Frýdlantě n.O. o dodatečné povolení stavby. Stanovisko obecního úřadu bylo kladné, což myslím byla chyba, neboť budoucí majitelé, i když ještě nebyli vlastníky, začali znemožňovat turistům chůzi po turistické stezce, která vedla kolem jejich chatek.
Naštěstí v řízení, jež se kolem povolení rozběhlo, bylo z hlediska požární ochrany požádáno vykácení vzrostlých stromů kolem těchto objektů. K tomuto požadavku už se postavil obecní úřad zamítavě. Na základě tohoto stanoviska požární předpisy nedovolily dodatečné povolení stavby a nebezpečí, že nám v pěkném, klidném místě na Čupku vznikne další „sídliště“ chat bylo zažehnáno.

 

Dětská léčebna respiračních nemocí

Pro zkvalitnění služeb se rozhodlo vedení DLRN rekonstruovat podkroví původní budovy a upravit je na dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, které budou určeny pro krátkodobé pobyty rodičů s dětmi, trvající jeden až čtyři týdny. Pro děti bude připraven speciální režim, rodiče budou mít možnost využít této doby k rekondici pro upevnění vlastního zdraví.
Současná kapacita  léčebny je 62 lůžek pro děti ve věku od 3 do 16 let. Provoz je nepřetržitý s výjimkou vánočních prázdnin.
Celý areál – park, hřiště, louky a budovy má rozlohu 17 ha.
Na základě doporučení lékaře jsou v naší léčebně poskytovány tyto procedury – spirometrické vyšetření, ergometrické vyšetření, vyšetření EKF, léčebná tělesná výchova individuální, masáže se softíčky, joga, muzikoterapie, sauna, klasická masáž, podvodní masáž, perličková koupel, přísadové koupele, šlapací bazénky s důrazem na masáž chodidel, vodní vějíř, inhalace, diatermie, ultrazvuk, parafin a myostimulátor.

 
Základní škola

Výsledky v prospěchu našich žáků jsou dobré. Také kázeňské přestupky nejsou velké. Většinou se jedná o běžnou nekázeň, nepravidelné psaní domácích úkolů a zapomínání školních potřeb. Jeden žák se pokusil o přepis známek v žákovské knížce. Od 21.5. – 22.6. probíhal plavecký výcvik žáků na bazénu ve Frýdku-Místku. Plánovaný bruslařský výcvik se neuskutečnil, neboť výuka byla příliš drahá.
Všichni žáci se velice těšili na poslední červnové dni, kdy měli i s učiteli stanovat ve školní zahradě. Ovšem počasí bylo tak nevlídné, že bylo rozhodnuto od této akce upustit.
Hodnocení ve třídách ke konci školního roku bylo dobré. První  třída se učila dobře, pouze jedno dítě bylo posláno na vyšetření pro nezralost a jedno pro kázeňské problémy.
Čtyři žáci druhé třídy měli samé jedničky. Ve třetí třídě byli dva dosti slabí žáci, jeden chlapec dostal druhý stupeň z chování. Dvě žákyně závodily v okrskovém kole zdravotní soutěže ve Frýdku-Místku. Dopravní soutěže ve Frýdlantě n.O. se zúčastnilo sedm dětí, z toho dvě dívky se umístily na II.místě. Do tanečního kroužku se přihlásilo 19 dívek, osm dětí chodí k paní vychovatelce na hodiny klavíru. Žák 4.ročníku postoupil v recitaci do okresního kola v Třinci.
Od 1.9.1993 přešla paní vychovatelka na pracoviště do Místku a družinu vede nyní pan učitel Prokop. Na snížený úvazek 14 hod.týdně byla do učitelského sboru přijata paní učitelka Táňa Liberdová z Metylovic.

 

Mateřská škola

Zatímco v některých okolních obcích se uzavírala buď celá mateřská škola nebo aspoň některá oddělení, naše učitelky zatím nepostihlo ani krácení úvazku.
1.září vítala vyzdobená školka přihlášené děti. Maminky a tatínkové, kteří měli čas, mohli zůstat na nějakou dobu ve školce s dětmi a pohrát si s nimi. Učitelky vyšly vstříc potřebám rodičů a umožňují dávat dítě do školky třeba jen na dva dny v týdnu. Snaží se vytvořit atmosféru důvěry a bezpečí. Celkem bylo zapsáno 23 dětí, z toho 5 dětí zůstává ve školce jen dopoledne. Když bylo podruhé zdraženo stravné, čtyři děti přestaly do školky docházet. Téměř všechny děti podlehly v zimě epidemii chřipky a onemocněly. V květnu zase ulehly s planými neštovicemi.
V dubnu odešla na mateřskou dovolenou pracovnice z kuchyně. Aby  se ušetřily finanční prostředky, přibrala si školnice paní Svobodová ke své práci i rozdílení svačinek a obědů. Pracovnice školky uspořádaly během roku dvě burzy odívání, obuvi a hraček. Z výtěžku zakoupily hračky k vánocům, sladké odměny k různým soutěžím, špekáčky a barevný film, na který fotografovaly děti přerůzných akcích.
K vánocům předvedly děti besídku s vánoční tématikou a vyrobily si pro sebe navzájem a pro rodiče nebo sourozence drobné dárečky.
V lednu děti společně vytvořily koláž na téma pohádky o perníkové chaloupce, kterou učitelky zaslaly do televizního pořadu pro děti Kuřátka. Koláž se líbila a byla odměněna kompaktním diskem s Dádou.
V květnu připravily učitelky s dětmi módní přehlídku pro maminky. Děti předvedly modely, které jim byly zapůjčeny majitelkou butiku a prodejny textilu ve Frýdlantě n.O. Předváděné modely si maminky mohly zakoupit na místě. Přehlídka měla veliký kladný ohlas mezi maminkami i dětmi. Prvního června navštívila naši mateřskou školu paní Hradílková z české školní inspekce a byla po všech stránkách spokojena.
O prázdninách podnikly děti se svými učitelkami výlet k myslivecké chatě. Opekly si párky, smlsly dobroty a prozkoumaly okolní lesík.

 

Kostel Všech svatých

V červnu se maloval interiér kostela. Práce byla rozdělena na dvě části. Nejdříve se postavilo lešení v hlavní lodi. Místní muži byli všichni velmi zruční a lešení se postavilo za odpoledne. Všechny sochy byly převezeny do rodinného domu pana Václava Židka, čp.395, který je se svou manželkou postupně všechny vyčistil. Malíři, kteří přijeli z Hlučínska, se také činili, takže během několika dní zářily vymalované prostory čistou žlutí a bělobou. I na úklid přišlo mnoho lidí a tak v neděli už bylo všechno čisté a hezké. Po týdenní přestávce, která byla zapříčiněná zaneprázdněnosti malířů, postavili muži lešení v kapli sv.Barbory, která je podstatně menší než hlavní loď a tak malování i úklid proběhly opět velmi rychle. Mimoto byly zakoupeny nové koberce, které se však zatím  používají pouze o velikých svátcích, aby se, hlavně při deštivém počasí, předešlo jejich poškození.
V adventu uspořádala farní rada ve spolupráci s obecním úřadem již tradiční setkání důchodců, které se těší veliké oblibě. Nájemce pohostinství na Čihadle, pan Mitura, vyšel velmi ochotně pořadatelům vstříc. Ozdobený vánoční stromek i prostřené stoly dýchaly atmosférou vánoc. Několik mladých lidí připravilo krátký kulturní program, cimbálová muzika hrála lidové písničky i koledy. A pak se už při čaji a koláčcích povídalo, vzpomínalo a zpívalo.

 

Knihovna

V tomto roce měla naše knihovna 3 509 titulů a z toho bylo:
657 ks naučná literatura pro dospělé
1701 ks krásná literatura pro dospělé
159 ks naučná literatura pro děti
992 ks krásná literatura pro děti
7 druhů časopisů

Vypůjčeno bylo 3 938 knih, z toho:
1 272 naučná literatura pro dospělé
1 444 krásná literatura pro dospělé
596 naučná literatura pro děti
626 krásná literatura pro děti
1 244 výpůjčky periodik

Registrační poplatek pro dospělé je 20,–Kč, pro děti a mládež 10,–Kč.
Výpůjční doba je jeden měsíc, po překročení je stanoven poplatek 2,–Kč.
1.upomínka stojí 10,–Kč
2.upomínka stojí 20,–Kč
3.upomínka stojí 30,–Kč
4.upomínka stojí 40,–Kč

Čtenářům je zajišťována na jejich požádání kniha z kterékoliv knihovny v republice. Za tuto službu zaplatí žadatel 5,–Kč plus poštovné. Za ztrátu knihy zaplatí čtenář původní cenu knihy +30,–Kč, u naučných knih dvoj-trojnásobek ceny knihy původní, podle toho, o jak žádanou a cennou publikaci jde.

 

Výbor dobré vůle

Paní Marie Dudová, bytem čp.245, zde rozvinula mnoho aktivit, zpočátku na pohled nepatrných, které se postupně rozrostly a přinesly lidem okolo nás mnoho dobrého.
Pro naše důchodce doslova vyběhala a zajistila dovoz obědů. Hlavně pro osamělé nebo nemocné lidi je to veliká služba, když se jim přiveze aspoň jedno teplé jídlo denně. Obědy vozí z Frýdlantu pan Jiří Šigut a obětavé ženy důchodkyně je rozdělí do jídlonosičů, které jsou pak rozvezeny do jednotlivých domácností.
Paní Dudové se také podařilo zajistit pro naše staré lidi službu pedikérky. Jednou měsíčně přijede do vesnice paní Hůrková z Frýdlantu a s úsměvem ošetří nohy dříve narozených.  V případě potřeby zajde ochotně i do jednotlivých domků a ošetří nohy těch, kteří se už velmi těžce pohybují. Dva roky provozovala tuto službu v koupelně bytu paní Dudové, nyní pracuje v koupelně na faře.
Paní Dudová také organizovala sběr použitého šatstva a odesílala desítky balíků, které přinášely pomoc těm nejpotřebnějším – uprchlíkům, svobodným maminkám, lidem bez přístřeší.
Zvláštní lásku chovala k SOS vesničce ve Chvalčově. Organizovala pro ně nejen sběr oblečení a hraček, ale i ovoce, vajíčka a brambory. Získávala peníze na nákup „výbavy“ pro děti, které domov ve Chvalčově opouštěly. Svou pomoc také věnovala rodině ve Starém Městě, která si ke svým vlastním dětem přibrala ještě tělesně handicapované děti.
V současné době už paní Dudová nemůže pro nemoc ve své činnosti pokračovat. Ovšem dílo, které za sebou zanechala, je obdivuhodné.

 

Kultura

Starosta obce založil novou tradici. O pouti na sv.Vavřince vyhrává odpoledne před obecním úřadem k dobré pohodě našich občanů i hostů dechová kapela. A lidé si mohou přijít poslechnout si hudbu, posedět a popovídat si při občerstvení u zahradních stolků ve středu obce. Rovněž se snaží obnovit starou tradici, kdy o krmášovém pondělí vyšel dopoledne od kostela průvod občanů a za doprovodu řízné dechovky zamířil na Čihadlo, kde byla až do večera veselá krmášová zábava. Dechovka sice projde obcí, ale občané se zatím nepřipojují. Přijdou na Čihadlo sami. Ale starosta věří, že se to časem poddá.
24.10. navštívila naši obec skupina Lužických Srbů. Před naplněným sálem v Sokolovně předvedli kulturu svého národa. Je neuvěřitelné, že se po staletí udržela slovanská kultura v germánském moři.Jejich písně zaujaly všechny přítomné. V neděli zpívali při mši v místním kostele i zde mělo setkání velmi srdečnou rodinnou atmosféru. Na závěr byli přátelé z lužického Srbska pohoštěni domácími koláči.
Vedení obce pozvalo na neděli 14.11. k účinkování Velkopopovickou kozlovku. Zábavný večer, složený z populárních písniček za doprovodu dechové kapely a proložených vtipnými okénky měl u obecenstva úspěch.

 

KDU- ČSL

V tomto roce má KDU-ČSL 54 členy. Proti minulým létům zde přibylo 5 aktivních mladých lidí, takže se nejen snížil věkový průměr lidovců, ale promítlo se to i do jejich činnosti.
K svátku matek připravili ve spolupráci se školou velice hezký program, který se přítomným maminkám líbil a také děti si přišly na své. Každá třída se předvedla se svým programem a divadelní kroužek z Frýdlantu n.O., který vede sestra Marta Goluchová předvedl divadelní scénu na námět ochrany přírody. Děti dostaly koláče a maminky květinu. Finančně se také na této akci podílel obecní úřad.
Plánovaný zájezd na pouť na svatý Hostýn se neuskutečnil a tak se jí zúčastnilo jen 17 jednotlivců z naší obce. Bratr Bohuslav Halata s několika ochotnými občany opravil kapličku u Dvořáčka a u Sosny a kříž za statkem paní Čupové čp.216. Ještě plánují opravu kapličky sv.Anny, ze které neznámý pachatel odcizil sošku.
Již v tomto roce připravují lidovci své kandidáty do komunálních voleb, které proběhnou v příštím roce. Je velmi důležité, aby byli zvoleni dobří, charakterní a pracovití lidé. Přímo ve svých řadách počítají s 5 lidmi, mezi svými příznivci počítají s deseti lidmi.

 

 

 

Komunistická strana

Také komunisté opět ožili. Začali se opět pravidelně scházet v místnosti bývalého obecního úřadu. V jejich vývěsní skříňce, která byla řadu měsíců prázdná, se začínají objevovat materiály, které propagují jejich názory.

 

Sbor dobrovolných hasičů

V tomto roce má metylovský sbor hasičů 80 členů – 49 mužů a 31 žen. Družstva mužů a žen se letos opět účastnila řady pohárových soutěží. Výcviku družstev se věnoval Vladimír Bílek, Silvestr Pavlásek a František Bílek.

Družstvo mužů:
Kozlovice  1.místo  z 25 družstev
Janovice  1.místo z 21 družstev
Metylovice A  1.místo z 19 družstev
Metylovice B  13.místo z 19 družstev
Frýdlant n.O.  3.místo z 17 družstev
Bystré   3. místo z 7 družstev
Turzovka A  4.místo z 19 družstev
Turzovka B  9.místo  z 19 družstev
Bohumín  4.místo z 15 družstev
Krmelín A  4.místo z 13 družstev
Krmelín B  7.místo z 27 družstev
Nová Ves  6.místo z 27 družstev
Proskovice  10.místo z 25 družstev
Ostrava-N.Ves 13.místo z 46 družstev
Ostravice  18.místo  z 46 družstev
Studénka  20.místo z 31 družstev

Družstvo žen:
Nová Ves  1.místo  z 8 družstev
Šenov   1.místo z 8 družstev
Kozlovice  1.místo z 4 družstev
Krmelín  1.místo z 3 družstev
Žabeň   1.místo z 3 družstev
Metylovice  1.místo z 3 družstev
Stará Ves  1.místo z 3 družstev
Proskovice  1.místo z 4 družstev
Bohumín  1.místo z 2 družstev
Turzovka  2.místo z 4 družstev
Frýdlant n.O.  2.místo z 4 družstev
Ostravice  3.místo z 11 družstev
Ostrava – N.Ves 3.místo z 8 družstev
Studénka  5.místo z 13 družstev

Tvrdá příprava žen přinesla dobré výsledky. Některé jejich dosažené časy odpovídaly časům na předních místech v soutěži mužů.

Družstvo starších nad 45 let:

Pstruží   3.místo z 7 družstev

Mladí hasiči

Plamen  7.místo z 10 družstev
Závod všestrannosti 2.místo z 11 družstev  Janovice
Dětská pohár.soutěž 3.místo z 10 družstev  Lubno
Dětská pohár.soutěž 6.místo z 7 družstev  Nová Ves

S mladými hasiči pracuje Slávek Juřica. Je jen škoda, že jakmile je v zimních měsících po sezóně, přestane se mládež zúčastňovat cvičení.

Přebor Metylovic:
Již tradičně proběhla na závěr sezóny dne 22.srpna závěrečná soutěž mezi domácími družstvy všech kategorií. Soutěžily rodinné klany Bílků, Halatů, Šigutů a družstvo pana Mitury. Z Frýdlantu n.O. přijelo družstvo rodiny Veličků, z Kozlovic rodina Krpců. Díky sponzorům Ivoši Šigutovi, Jiřímu Miturovi a Aleši Přibylovi mohli hasiči předat vítězům pohárové soutěže v Metylovicích ceny a vylepšit svou technickou vybavenost.

Požáry:
1.května  Frýdlant n.O.  tráva
  Metylovice  skládka 5x

 

Zahrádkáři
V letošním roce převažovala u zahrádkářů drobná mravenčí práce, která je nutná, ale kterou není prakticky vidět.
V moštárně zpracoval pan Drozd s panem Mojmírem Židkem 5500kg jablek od občanů a vylisovali 4 400kg moštu. V případě potřeby nehleděli na vyvěšené provozní hodiny, často se moštovalo až do večera. Tato služba našim občanům je velice dobrá, neboť se tak zužitkuje mnoho ovoce, které by jinak skončilo na kompostě.

 

Matrika

Letos se metylovským maminkám narodilo celkem 21 dětí, holčiček bylo 11 a chlapečků 10.
Jako první dítě v rodině se narodilo 7 dětí.
Jako druhé dítě v rodině se narodilo 4 děti.
Jako třetí dítě v rodině se narodilo 9 dětí.
Jako čtvrté dítě v rodině se narodilo 1 dítě.
Proti předcházejícím létům, kdy měly rodiny většinou 2 děti, se zvýšil počet rodin se 3 dětmi.

Zemřelo 24 občanů, z toho 12 žen, 11 mužů, 1 dítě /novorozenec/.
Tři muži zemřeli ve věku 48 let, nejmladší ženě bylo 63 let. Nejstarším občanům, kteří letos opustili naše řady bylo 88 let. Nejčastější příčinou smrti byla arterioskleróza /v 8 případech, rakovina / v 5.případech/, ischem.chor.srd. /ve 4.případech/, úraz / v 1.případě/, těžká nezralost /v jednom případě/, ostatní /v 5.případech/.

Mezi zemřelými byl i člen obecního zastupitelstva, předseda kulturní, sociální a školské komise Jan Boháč. V pátek 5.listopadu se naboural na kole tak nešťastně, že po převozu do nemocnice se prakticky již neprobral k vědomí a 25.prosince zemřel. Bylo mu teprve 47 let.

Do Metylovic se přistěhovalo 38 lidí, většinou z našeho okresu, ale někteří až z Prahy, jižní Moravy a z Makova na Slovensku. Odstěhovalo se 33 lidí, všichni do blízkého okolí.

Manželství uzavřelo v tomto roce 17 párů. Nejvíce svateb bylo v září – 5. a v květnu 3. U tří párů byli oba snoubenci z Metylovic. U ostatních párů bylo 7 nevěst z Metylovic, ženichové byli z naší obce rovněž v 7 případech. Jeden ženich byl rozvedený,  rovněž jedna nevěsta uzavírala manželství již podruhé.
Sedm nevěst bylo ve věku 19 let, nejstarší nevěstě bylo 45 let. Nejmladšímu ženichu bylo 21 let, nejstaršímu 42 let.
Největší ohlas vyvolala svatba nejstaršího páru. Ženich Vavřín Michalec pochází z Metylovic a znají o dobře občané jak z dolního konce tak i z Pasek, neboť se aktivně zúčastňuje společenského života v obci, především v místním hasiči a farní radě. Ale prakticky se aktivně podílí na každé akci v obci.
Nevěsta Marta Polomová sice pochází ze Studénky, ale Metylovice byly od dětství jejím druhým domovem. Pracuje v ovocné školce v Příboře a tak již mnoha našim občanům přivezla na zahrádku ovocné stromky nebo růže.
Protože nikdo, ani přátelé či příbuzní neměli ani tušení o jejich známosti a také jejich svatba byla do poslední chvíle utajovaná, vyvolalo její zveřejnění ve vesnici mírnou senzaci.
V tomto roce nebylo v naší obci rozvedeno žádné manželství.

 

Počasí

Po krutých mrazech v období vánoc začala po 8. lednu obleva a 11.už nebylo po sněhu ani památky, neboť teploty vystoupily až na 13°C nad nulou a k tomu vály silné větry. Takřka jarní počasí trvalo dva týdny. Ráno 25.1. byla bouřka, po níž se ochladilo a opět začal padat sníh. Koncem ledna znovu udeřily mrazy, hlavně v noci, i když už nebyly tak silné jako na přelomu roku. Dosahovaly nejvýše -10°C.
V únoru byly mrazy velmi mírné a na polích ležel lehký sněhový poprašek. Teprve koncem měsíce, z 23. na 24. napadla spousta sněhu, nejen u nás, ale po celé republice. V Praze v důsledku toho vypukla sněhová kalamita a pozemní doprava byla zcela ochromena.
Začátkem března zde byla krásná zima jako na Ladových obrázcích. Chumelilo, všude bylo plno sněhu, který se mrazem třpytil, neboť bylo 8°C pod nulou. Děti se s nadšením sáňkovaly. Užívaly zimních radovánek mnohem intenzivněji než o vánocích, neboť tehdy bylo mnohem mrazivěji a také byla brzy tma.
Přes nepřízeň počasí přiletěli špačci a jejich zpěv kontrastoval se závějemi. V druhé polovině  března byly tři hezké jarní dny a pak se opět ochladilo a koncem března několik dní a nocí hustě sněžilo. Vítr přispěl k vytvoření závějí a tak bylo třeba znovu rozhrnovat obecní cesty. Před velikonocemi sníh většinou stál, i když ve stínu se na mnoha místech zachovaly hromádky ztvrdlého, špinavého sněhu.
Ještě celá první polovina dubna byla velmi chladná. Teprve 21.4. začalo teplé jarní počasí. V té době teprve odkvétaly na zastíněných místech sněženky a krokusy, když po teplém víkendu náhle rozkvetly zlaté forsytie a třešně. Konečně nastalo opravdové jaro.
Květen byl teplý a suchý, deště bylo jen poskrovnu. Zato červen si to vynahradil. Bylo chladno a deštivo. Na bramborách byly spousty mandelinek, které bylo třeba denně sbírat.
 V červenci bylo jen několik teplých dnů, jinak bylo chladno nebo pršelo. Úroda třešní byla slabá. Teprve srpen se ukázal jako letní měsíc. Bylo horko a sucho a tak se děti mohly vydovádět na řece.

 

Stalo se v obci

V únoru propukla mezi dětmi naší vesnice epidemie chřipky, takže se ve škole v pátek 12.2. neučilo. V našem kraji zemřeli na chřipku 3 lidé.
Dne 4.5. srazil starý místní občan autem před školou žáka 4.třídy. Naštěstí jel velmi pomalu. Takže mimo důkladného leknutí se nic nestalo a po řádném vyšetření v nemocnici byl chlapec propuštěn domů.
Dne 29.9. nezvládl mladý chlapec ze Lhotky řízení motocyklu a najel v plné rychlosti do betonového sloupu v Pasekách. Nehodu nepřežil. Je škoda tak mladého života. Byl prý to jediný syn svých rodičů.
K 31.12. tohoto roku odešla do důchodu paní Marie Čupová. Pracovala na OÚ jako účetní a byla hlavně po vytvoření nového obecního úřadu po desintegraci velkou oporou vedení svými zkušenostmi a znalostmi. Vždyť pracovala na místním národním výboře, po integraci přešla na Městský úřad ve Frýdlantě n.O., kde pracovala 15 let. Po osamostatnění obce přešla opět z Frýdlantu do Metylovic.
Před restaurací Pod lipami, kterou má pronajatou pan Přibyla, se objevila na jaře zahrádka pro posezení hostů venku za pěkného počasí. Vyrobila ji firma Dřevostyl z Metylovic.

 

Stalo se v republice

1.ledna se naše republika rozdělila na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku. Většina občanů to brala jako hořkou nutnost. Rozdělení republiky nebylo bujaře oslavováno ani na jedné ani na druhé straně.
Od nového roku vstoupila v platnost nová daňová soustava, v důsledku čehož šly ceny opět nahoru.
26.1. byl na pražském Hradě volen prezident České republiky. Volby prezidenta, která byla přenášená televizí do řady sousedních zemí, využili republikáni k nechutným osobním stranickým exhibicím. Prezidentem byl zvolen Václav Havel.
8.února se rozdělila měna. České peníze od hodnoty 100,–Kč a výše se okolkovaly. Celá operace proběhla v klidu, byla dobře připravena. Současně přišla do oběhu nová bankovka – dvousetkoruna. Od 1.7. přestaly platit bankovky o hodnotě 10,–, 20,– a 50,–Kč. Místo nich byly vydány mince. Od 1.9.byly staženy kolkované stokoruny, pětistovky a tisícikoruny a nahrazeny novými českými bankovkami téže hodnoty. V říjnu proběhla výměna drobných mincí a zároveň přestaly platit staré kolky poštovní známky.

 

Stalo se ve světě

Občanská válka v bývalé Jugoslávii se změnila v nesmyslnou genocidu a etnické čistky všech proti všem – Srbů, Chorvatů a muslimů. Zatím není naděje na urovnání konfliktů. Celosvětovým symbolem utrpení se stalo hlavní město Sarajevo.
Sněhová vánice a uragán, které se přehnaly v březnu rychlostí 160km/hod. východním pobřežím Ameriky a vyžádaly si přes 100 životů, zanechaly za sebou 3 milióny domů bez elektrického proudu. Závěje dosáhly až dvoumetrové výšky, vlny na moři byly osmnáctimetrové.
30.září brzy ráno zasáhlo jihozápadní Indii nejzhoubnější zemětřesení roku. Zanechalo po sobě 44 000 mrtvých lidí, statisíce bezdomovců a desítky zničených měst a vesnic.
Podle pozorování vědců se nad Evropou stále zvětšuje ozonová díra. Lékaři varují lidi, aby se v poledních hodinách neopalovali, chránili si hlavu pokrývkou a oči tmavými brýlemi.

Komentáře nejsou povoleny.