1992

Starosta obce:  Ing.Tomáš Farný
Ředitel školy:   Mgr.Ludmila Vlasáková
Duchovní správce: P.Antonín Bernáček

Činnost obecního úřadu
I v tomto roce se nahrnula spousta práce a problémů. Některé se podařilo vyřešit, jiné přetrvávají. Pokračuje se ve výstavbě kanalizace v Pasekách, která bude napojena na čističku ve Frýdlantě n.O. Pro ostatní části Metylovic zatím není reálná naděje, že by došlo i tady ke stavbě kanalizace, neboť nejsou peníze. Prioritní je dokončení vodovodu, aby celé Metylovice měly možnost se napojit na vodovodní řád.

Začalo se proto pokračovat ve stavbě vodovodu od Pasek směrem ke kaštanu. Tuto akci provádí firma Stavodom, neboť vyhrála konkurs, který Obecní úřad na tuto stavbu vyhlásil. Do podzimu se podařilo trasu vodovodu protáhnout až do poloviny tzv.staré cesty ku sv.Anně a umožnit tak občanům, bydlícím v této oblasti, napojit se ještě do zimy na tento vodovodní řád.

Zatímco v loňském roce se uvažovalo pouze o plynofikaci obce, dospělo letos zastupitelstvo k názoru, že výhodnější by bylo topení elektrické. Jednak je ekologicky nejčistější, pro obec ekonomicky výhodnější a rovněž nejrychlejší, neboť není třeba rozkopávat vesnici. V místech, kde je vhodné napětí, je možné napojení v krátké době a tam, kde napětí nevyhovuje, není zásadní problém postavit pro posílení  novou trafostanici. Věc má ovšem jeden háček, a tím je cena elektrické energie, neboť se jeví, že bude stoupat rychleji než cena plynu.
Proto byli občané na veřejných schůzích seznámeni s těmito skutečnostmi a formou ankety se měli rozhodnout, jaké topení budou preferovat. Větší část občanů se rozhodla pro topení elektrické. Jelikož třetina dotázaných se vyslovila pro topení plynem, došlo zastupitelstvo k názoru, že bude rozumnější zajistit obě varianty. Jednak se postaví v obci několik trafostanic, aby byla posílená síť a mohli tak být uspokojeni všichni zájemci o elektrické topení. Zároveň se podniknou kroky k zajištění  plynofikace obce.

Z drobnějších akcí se podařilo postavit nový mostek přes Olešnou za kravínem. K úpravenému zevnějšku obce velice přispěl nátěr všech autobusových čekáren a zábradlí kolem potoka.

V březnu začala montáž Domu služeb. Byl to zajímavý obraz, jak pro naše občany, tak hlavně pro místní děti, když pomoci velkého jeřábu skládali pracovníci Stavodomu jednotlivé části budovy jako stavebnici. Montáž posledního dílu natáčela ostravská televize. V dalších měsících se dělaly vnitřní úpravy a o metylovské pouti byl celý objekt předán naší veřejnosti. Proudy hostů se přišly podívat, jak se práce podařila. V přízemí má pronajatu prodejnu firma Market, která patří Ing.Petru Svobodovi, č.p.238. Prodává zde průmyslové a kuchyňské zboží, hračky, drogerii a něco z galanterie a papírnictví. Na levé straně přízemí si pronajala prostory firma Biely, která zde provozuje opravu obuvi, sběrnu čistírny a prodej drobných doplňků.
Knihovna v prvním poschodí je hezká a útulná a doufáme, že konečně stabilní. V budoucnu se už snad nevyskytne nutnost ji opět někam stěhovat.
V listopadu se do zbývajících prostor přestěhoval obecní úřad. Místnost, kde se schází rada i zastupitelstvo a kde starosta nebo tajemník přijímají občany, vybavila vkusným a účelným nábytkem firma Liška-Svoboda z Hodoňovic. Budova Domu služeb se líbí většině našich občanů i cizích návštěvníků, neboť je hezká a přirozeně zapadá do prostředí. Pochopitelně se najdou i lidé, kteří kritizují ať už vzhled nebo účelnost.

Soukromému architektu panu Carbolovi byl zadán projekt penzionu s pečovatelskou službou pro naše občany. Pro tento účel by se měla zrekonstruovat obecní budova č.p.374, kde měl předtím obecní úřad své místnosti. Architekt se svého úkolu zhostil výborně, ovšem realizace na sebe nechá čekat hodně dlouho, neboť to bude akce sice jistě velmi důležitá, ovšem nákladná. V současné době na ni peníze nezbývají.

Byla opravena cesta ke hřišti, která byla v dezolátním stavu a dále cesta na dolním konci za kravínem, která už se snad ani cestu nazývat nedala. Také  mostek u zastávky Čihadlo, který hrozil propadnutím, zásahem firmy Stavodom vypadá jako nový.

Obecní úřad zakoupil ze svých prostředků malotraktor a vozík se sekačkou, aby veřejná prostranství v obci byla vždy upravena. Stará se o ně pan Bedřich Halata, čp.378.

Na tzv.starém hřbitově se už asi 40 let nepohřbívá. Obecní zastupitelstvo zdědilo po komunistech projekt na jeho úpravu. Protože nyní se zaťatá pěst, která tomuto návrhu vévodila, jaksi nenosí, nechalo zastupitelstvo zpracovat projekt nový. Vypracoval ho Ing.Petr Bezecný. Ústředním bodem plochy zůstane původní kříž, doplněný půlkruhovou zídkou se sklápěcími sedadla a okrasnými keři.

Rovněž okolí pomníku padlých doznalo změny. Starý drátěný plůtek byl nahrazen novým vkusným dřevěným na pěkné podezdívce z kamenů, kterou udělal místní občan pan Libor Polach, čp.443.
Rozpočet obecního úřadu

Počáteční stav k 1.1.1992      443 437,62
Převod zůstatku z účtu, který byl zrušen                  8,72
Vráceno Okresnímu úřadu           2 644
Účelová dotace        182 800
Neúčelová dotace     1 248 800
Vlastní příjmy      3 478 239
Doplňkové příjmy        807 521,18
Převod sdružených prostředků      408 188,15
Celkem příjmy za rok 1992    6 566 350,67
Celkem výdaje      5 916 358,49
Zůstatek na účtě        649 992,18

Příjmy:
Finanční vyrovnání: vrácená částka Kč 2 644,–
Zůstatek z dotace v roce 1991 na rozšíření skládky
Účelová dotace:  Stavba plotu na skládce    120 000,–
                            Volby        6 600,–
                            Stravování důchodců      37 200,–
                            Zvýšení jednoráz.příspěvků    19 000,–     182 800,–
Neúčelová dotace: Kanalizace Paseky    500 000,–
                               Jednorázové příspěvky     50 000,–
                               Provoz OÚ    698 800,–  1 248 800,–
Vlastní příjmy:       Vodní hospodářství        4 011,–
                                TDO skládka    1 515 372,50
                                Prodej pozemků       19 468,–
                                Školní jídelna    118 317,50
                                Telef.hov.MŠ, ZŠ           381,–
                                Telef.hov.OÚ, hasiči, teplo   12 470,–
                                Stravování důchodců     96 708,–
                                Nájem z nebyt.a byt.prost.   42 533,–
                                Hřbitovní poplatky     10 495,–
                                Prádelna a mandlovna       2 332,–
                                Daň z příjmu    474 656,–
                                Daň domovní    105 265,–
                                Správní poplatky     76 230,–  3 478 239,-
Doplňkové příjmy: Popl.za lázeň. a rekr.pobyt    8 332,–
                               Pokuty         350,–
                               Nahodilý příjem    615 948,43
                               Poplatek ze psů       7 055,–
                               Poplatek z veřej.prostranství          80,–
                               Poplatek z ubyt.kapacity      13 131,–
                               Poplatek ze vstupného         6 320,50
                               Dislokační poplatek      61 707,–
                             Popl.z alkohol.a tabák.výrobků    95 090,55
                             Nájem z pozemků           397,–
                             Poplatky u KB           890,30 807 521,18
Výdaje
Vodní hospodářství      1 421 804,32
TDO       1 155 746,78
Výkup pozemků            2 294,–
Místní komunikace         326 244,70
Mateřská škola        117 151,21
Školní družina             3 617,80
Základní škola        234 349,37
Školní jídelna         183 671,10
Kino            22 952,–
Knihovna           32 020,12
Plot okolo pomníku          52 893,50
Příspěvek na kostel          16 540,–
Ostatní činnost v kultuře             10 310,–
Sbor dobrovolných hasičů         69 176,01
Vnitřní správa      1 564 604,96
Stravování důchodců        202 171,70
Veřejné osvětlení        116 811,48
Hřbitov           16 248,48
Prádelna             7 038,24
Veřejná zeleň           42 792,60
Zimní obsluha MK        25 657,50
Stavebnictví           7 981,–
Příspěvky       284 281,60  5 916 358,49

 

Soukromé podnikání

Jako houby po dešti vyrostli v naší obci soukromí podnikatelé. Pro zajímavost uvádím přehled firem v Metylovicích:

Stavitel   Václav Ryška, čp.385  
Výroba kuleč.potřeb  Mojmír Židek, čp. 376 
Sedlářství   Karel Mročka, čp.428
Projekty v inv.výst.  Marie Sumarová, čp.37
Instalce el.přístr.  Jiří Matejovský, čp.158
Silniční doprava  Vladimír Kobčák, čp.468
Dřevostyl   Ing.Pavel Spusta, čp.73
Restaur.zařízení  Jiří Šigut, čp.156
Vázání květin a věnců  Vlasta Uhlářová,čp.265
Revize plyn.zařízení   Květ.Merta, čp.356
Projekty v inv.výst.  Ing.Libor Vavřínek, čp.444
Software   Ing.Kulhánek, čp.116
Software   Doc.Ing.Cyril Klimeš, čp. 30
Zprostředkování obchodu  Ing.Bedřich Binaš, čp.246
Instalace el.strojů  Lumír Tománek, čp.144
Sběr druh.surovin  Oldřich Válek, čp.678
Penzion Uno   Jaroslav Lakomý, čp.236
Nákladní autodoprava Anna Kociánová, čp.347
Kadeřnictví Magda  Magda Perglerová, čp.347
Masáže-solarin  Vlasta Kociánová, čp.459
Ubytovací služby  Jiří Hlaváč, čp.475
Prodejna potravin  Marie Hradečná, čp.94
Kovospol   Jiří Šigut, čp.488
Inka-potraviny  Jiří Mitura, čp.146
Činění kůží   Vojtěch Halata, čp.145
Fastar    Ing.Tomáš Farný, čp.80
Restaurace Pod lipami Ing.Aleš Přibyla 226
Výroba kuleč.tág  Zuzana Pinková, čp.341
Sklad zboží   Mária Zsigmondová, čp. 479
Oprava obuvi   Boleslav Bielý, čp.76
Marpet    Ing.Petr Svoboda, čp.238
Maso-uzeniny   Bronislav Tesař, čp.78
Výroba nudlí, knedl.  Anna Lepíková, čp.162
Sport-club   Jiří Čupa, M. čp.284
Pohostinství Dvořáček Jarmila Němcová, čp.119
Potraviny Rosnička  Ing.Aleš Přibyla, čp.226

Výčet živností je zásadně jiný, než tomu bylo po válce nebo za 1.republiky. Některé firmy si vedou dobře, o jiných není vcelku slyšet. Je docela možné, že časem zaniknou. Ale co nám v obci citelně chybí je funkce hrobaře. V dřívějších dobách zde vždycky byl, ovšem teď se ani přes opakované výzvy nikdo nepřihlásil. Zato máme po dlouhé době správce hřbitova a je to opravdu hned poznat. Cestičky jsou vysečeny a všude je pořádek. Této práce se ujal pan Bedřich Halata, čp.378.

K zaregistrovaným zemědělcům přibyli v tomto roce pan Jaromír Halata, čp.14 a pan Vladimír Biolek, čp.87. Od těch předešlých se liší tím, že práce na poli je živí.

 

Základní škola

Ředitelka: Ludmila Vlasáková
Učitelé: Alena Erteltová, Vlasta Snášelová, Aleš Prokop
Vychovatelka: Magda Korbelová
Pracovnice: Jana Veličková, Jarmila Prečová

V letošním roce při příležitosti 400.výročí smrti Jana Ámose Komenského plánoval divadelní kroužek ve škole představení o tomto významném mysliteli. Ovšem pro dlouhodobou nepřítomnost ředitelky se tento záměr neuskutečnil. Děti si to vynahradily před vánocemi, kdy sehrály další vánoční hru, na jejímž sestavení i provedení se podílel celý učitelský sbor. Scénář připravil pan učitel Prokop, paní ředitelka doprovázela koledy na varhany a paní Erteltová na housle. Tak jako vloni i letos mělo představení úspěch.
Děti se učí dobře, i chování je odpovídající. Pouze 1 žák ze 3.třídy byl navržen na dvojku z chování. Jeden chlapec z naší školy projevuje výrazné matematické nadání a proto přejde po prázdninách do matematické třídy ve Frýdku.
Ve vstupní chodbě školy byly instalovány panely, na nichž se děti prostřednictvím informačních materiálů setkávají s významnými rodáky jako jsou např. akademický malíř Karel  Lepík nebo akademický malíř Josef Luňáček, který se zde před více než padesáti lety přistěhoval a oženil a dále major in memoriam Ambrož Bílek, který v roce 1944 padl na Dukle při osvobozování naší země. Třídy byly vybaveny novým kobercem, ke vchodu do školy je položena zámecká dlažba. Nový dřevěný plot na zářivě bílé podezdívce podtrhuje pěkně opravenou školu.

 

 

Mateřská škola

V letošním roce navštěvuje školku 23 dětí, kterým se v nové budově velice líbí. Pro zábavu i poučení dostali od školského úřadu barevný televizor a od obecního úřadu video.
Na podzim je navštívil pan Antonín Skotnica, rodák z Metylovic, který v roce 1969 emigroval a nyní žije v Austrálii. Děti i školka se mu líbily a on se zase líbil jim.
Z výtěžku burzy oblečení, obuvi a hraček, kterou organizovala paní ředitelka Fajkusová a paní učitelka Petrová byly dětem zakoupeny hračky a sladkosti.
O prázdninách se děti u myslivecké chaty nejen naučily rozdělat oheň, ale také ho pořádně uhasit.
Aby jim zpříjemnil parné léto, doplnil OÚ zařízení školky o bazén a okenní žaluzie.

 
Dětská léčebna

Primářem léčebny je již léta primář MUDr.Jaromír Theimer, správcem paní Jarmila Vozáková. Mimoto pracuje v léčebně 18 sester, lékař, čtyři uklizečky, 3 servírky, 5 kuchařek, 3 topiči, údržbář-šofér, 3 ženy pracující v prádelně a 5 v kanceláři. Ministerstvo školství zde zaměstnává 3 učitelky pro ZŠ a 2 učitelky pro MŠ. Vzhled zařízení doznal veliké změny. Aby se děti nemusely stále převlékat /do jídelny nebo do školy/, byla propojena budova s lůžkovou částí s budovou jídelny a školy uzavřenými chodbami.

 
Kultura v obci

V květnu letošního roku pan Aleš Přibyla, který zde provozuje v Obecníku restauraci a prodejnu potravin, ve spolupráci s obecním úřadem pozval známého zpěváka Jožku Černého, který se představil našim občanům se svým repertoárem ve víceúčelovém sále v sokolovně. Program byl hezký, ovšem účast posluchačů byla slabá.

 
Knihovna
 
Do nové knihovny vyrobil pan Jaroslav Tománek, čp.144 police, na okna se pověsily nové záclony a jedna malá, ale o to hezčí knihovna je na světě. Prostředí je zde  opravdu vkusné, navíc se nachází ve středu obce. Knihy se půjčují v neděli od 9 – 12hodin.

 
Kostel Všech svatých

V letošním roce dostal náš kostel nový kabát. Již zdálky svítí jeho zdi čistotou. Barva byla nakoupena v Rakousku a nátěr by měl vydržet mnoho let.
Salesiáni z noviciátu v Hodoňovicích navázali na starou tradici a obnovili zvyk chodit o velikonočním pondělí „do Emauz“. Scénka, hudba a zpěv v jejich provedení dokázaly navodit v našem kostele radostnou atmosféru a svým rytmem dokázali strhnout ke zpěvu i staré babičky.
V sobotu 2.května proběhlo v místním kostele setkání mládeže z místeckého děkanátu s opatem březnovského kláštera ThDr.Anastázem Opaskem. Pěšky nebo na kolech přijelo asi 100 mladých lidí z širokého i blízkého okolí. Po adoraci a mši, při níž hrála schola z Kozlovic byla neformální rozhovor s panem opatem, který se suchým humorem nastínil svou životní cestu. Narodil se r.1913 ve Vídni, ale brzy se s rodiči přestěhoval do Kolína, kde také maturoval. Vstoupil do březnovského kláštera, po noviciátě studoval teologii nejdříve v Praze a pak v Římě. Bylo mu tehdy teprve 26 let a byl zřejmě nejmladším převorem té doby. Po válce byl zvolen opatem tohoto kláštera. V září 1947 byl zatčen a odsouzen za „velezradu a špionáž“ na doživotí. Po 13 letech byl propuštěn a mohl pracovat jako pomocný dělník na pražských sídlištích a pak jako skladník v Národní galerii. Po sovětské okupaci v roce 1968 odešel do Německa a žil v benediktinském klášteře v Rohru. Roku 1990 se vrátil do Prahy a ujal se opět svého opatského poslání v březnovském klášteře. V Evropě je znám jako autor mnoha básní, recenzí a esejí, které uveřejňoval v římském časopise Nový život.

Pomalu tradicí se  u nás stávají adventní setkání důchodců, která pořádá farní rada. V tomto roce se uskutečnilo na Čihadle a zdá se, že to tady starším lidem více vyhovuje. Do sálu v Obecníku je třeba vyšlapat mnoho schodů, což na Čihadle odpadá.
Řada našich starších spoluobčanů strávila v sále na Čihadle v mládí mnoho radostných volných chvil v organizaci Orel. Atmosféra setkání byla tradičně dobrá, lidé si za tlumeného osvětlení svíček zavzpomínali a zazpívali. Finančně tuto akci zajistil Obecní úřad Metylovice.

 
Sbor dobrovolných hasičů

I v tomto roce žili hasiči především soutěžemi a jak je vidět z výsledků, nevedli si špatně.
Pohárové soutěže:
Frýdlant nad Ostravicí  1.místo  6 družstev
Šenov     1.místo  19 družstev
Metylovice    1.místo  20 družstev
Ferrum     2.místo  9 družstev
Fryčovice    2.místo  16 družstev
Kozlovice    3.místo  15 družstev
Proskovice    3.místo   26 družstev
Nová Ves     4.místo  24 družstev
Brušperk    5.místo   18 družstev
Janovice    5.místo  25 družstev
Turzovka    6.místo  22 družstev
Stará Ves    7.místo   13 družstev
Ostravice    8.místo  35 družstev
Krmelín    10.místo  27 družstev
Studénka    30.místo  41 družstev

Našim hasičům se podařilo sestavil družstvo i z členů starších 40 let, které se zúčastnilo soutěže starších družstev na Pstruží a vybojovalo 1.místo.

Ženy se v soutěžích umístily:
Ostravice    1.místo
Turzovka    1.místo
Janovice    1.místo
Šenov     1.místo
Metylovice    1.místo
Terrum     2.místo
Frýdlant n.O.    2.místo
Brušperk    2.místo
Stará Ves    3.místo
Krmelín    4.místo

Po třech letech se ujal hasičského dorostu pan Miroslav Juřica a pod jeho vedením se mladí vypracovali do té míry, že se mohli zúčastnit soutěže na Lubně, kde byli první a ve Frýdlantě, kde obsadili 3.místo.

Při pohárové soutěži v Metylovicích, která se konala 4.července a jíž se zúčastnilo 20 družstev, mohli místní hasiči odměnit věcnými cenami všechna zúčastněná družstva a to díky sponzorům, kteří přispěli na tuto akci svými dary. Soutěž byla ukončena tanečním večerem.

Tečkou za soutěžním rokem byla 22.srpna soutěž na hřišti za školou, které se kromě mužů z obou družstev, žen, těch dříve narozených a družstva žáků zúčastnilo družstvo Veličků z Frýdlantu n.O., družstvo ze Lhotky a rodinné družstvo jednoho ze sponzorů pohárové soutěže v Metylovicích.

Výjezdů k požárům bylo v tomto roce méně než jiná léta:
Srpen  les a tráva  Lhotka
Listopad stodola   Lhotka
4x  skládka  Metylovice

 
TJ Sokol
Na jaře tohoto roku byl ustaven výbor výbor volejbalového oddílu. Jeho členy se stali Ing.Lumír Hajdušek, učitelé Lea Karasová a učitelska Eva Růžičková.
Za sponzorování Obecního úřadu byla založena tradice žákovských turnajů. První ročník tohoto „Dortového turnaje“ se hrál koncem června.

Fotbalisté Metylovic se v tomto ročníku řadí k lepším mužstvům tabulky, takže naše fotbalová veřejnost může být spokojená. Na zápasy chodí u nás značný počet diváků a atmosféra při utkáních je vynikající. Přesto se výbor oddílu kopané , který již dlouhá léta vede pan Dušan Venháč čp.128, potýká s množstvím problémů, z nichž největší je nedostatek finančních prostředků. Je rovněž škoda, že v současnosti nemá oddíl družstvo dorostenců, takže mu chybí záloha.
Zato žáci dělají metylovské kopané radost. Pod vedením pana V.Hadámka bojují naši nejmladší v soutěžích často proti mnohem starším hochům a často z těchto bojů vycházejí úspěšně.
Zahrádkáři

Letošní počasí nepřálo mimo jiné ani jabloním a tak úroda  jablek byla malá, na mnoha stromech nebylo vůbec nic. Poznali to i zahrádkáři ve své moštárně, která jinak občanům výborně slouží k využití padaného ovoce. Letošní množství jablek přivezené zájemci k moštování bylo hluboko pod průměrem oproti jiným létům.

 
Chovatelé

Naši chovatelé se činili i v tomto roce. Celkem chovali 209 slepic, 4 kachny, 37 králíků /z toho 10 angor, 1 kozu, 17 ovcí – meriny, 2 psy velkých plemen a 14 ušlechtilých koček/.
Každý rok zajišťuje organizace nákup čistokrevných kuřat z líhní, objednává nánožní kroužky pro drůbež a tetování králíků. Pro poučení se letos chovatelé rozjeli na výstavu mláďat králíků až do Slavkova u Brna.

 
Červený kříž

Přes poměrně vysoký věkový průměr členské základny pokračují členky v zajišťování první pomoci při fotbalových utkáních po celou sezónu a rovněž i při cyklistickém závodě TJ Slezan, který tady jedenkrát ročně projíždí.
Na podzim uspořádala organizace burzu ošacení, hraček a knih. Část neprodaných věcí odeslali na OV ČSČK, odkud byla poslána potřebným do Jugoslávie. Členky také nezapomínají na naše staré občany, kteří teď žijí v domově důchodců ve Frýdlantě n.O. a navštěvují je při jejich životních jubileích. Snaží se získat nové dárce krve, neboť je čím dál tím větší nedostatek této vzácné tekutiny.

 
KDU-ČSL

Úspěšnou akcí MO KDU-ČSL v Metylovicích v letošním roce byla oslava Dne matek ve spolupráci s místní školou a divadelním kroužkem při MěO KDU-ČSL ve Frýdlantě n.O., který vede paní Marta Goluchová. Podařilo se uskutečnit pěkné odpoledne, při němž si přišly na své nejen maminky a babičky, ale i děti.

 
Matrika

V letošním roce se našim maminkám narodilo
17 dětí, z toho
10 děvčátek
7 chlapečů
Pět dětí se narodilo jako první dítě v rodině,
Pět dětí se narodilo jako druhé dítě v rodině,
Čtyři děti se narodily jako třetí dítě v rodině,
Jedno dítě se narodilo jako čtvrté dítě v rodině.

Mezi narozenými dětmi jsou také dvě holčičky- dvojčátka, která se narodila manželům Janovským.

Na místo posledního odpočinku jsme doprovodili 18 lidí a to
8 mužů
10 žen
Průměrný věk zemřelých byl 74 let. Nejmladší byl teprve dvaapadesátiletý, nejstarší zemřelé bylo 88 let.
Příčinou úmrtí byla v pěti případech rakovina, v devíti případech arterioskleróza, ve dvou případech úraz, ve dvou ostatní onemocnění.
V říjnu letošního roku upadl náš občan Ondřej Bílek na ulici tak nešťastně, že na následky zranění po měsíční hospitalizaci zemřel.
K další nehodě se smrtelnými následky došlo 4.prosince. Večer srazil řidič auta jedoucího od Lhotky na cestě v kopci od Vrchoviny ke svaté Anně chodce, vracejícího se z pohřbu. Byl to náš občan, osmdesátiletý pan Řezníček, žijící v Ondřejníku. Na místě zranění podlehl.
Do obce se letos přistěhovalo 44 lidí
15 mužů
15 žen
14 dětí
Většinou se přistěhovali z obcí našeho okresu, ale i z míst vzdálenějších jako je Nový Jičín, Rožnov p.R., Benešov, Chomutov, Poprad. Jeden se přihlásil až z Vancouvru v USA. Fakticky jde pouze o papírové přihlášení, neboť zůstal v Americe a do Metylovic jezdí pouze na návštěvu.

V květnu letošního roku se odstěhovala do domova důchodců ve Frýdlantě n.O. Lid.Műllerová, nejstarší občanka naší obce. Narodila se 30.8.1898 ve Frenštátě p.R. a jako mladá učitelka přišla na školu do Metylovic. Pracovala ve školství až do svých šedesáti let a svou práci měla velice ráda. Vychovala v obci řadu generací a její žáci o ní hovoří jako o velice dobré učitelce.
Zde se poznala se svým manželem Josefem Műllerem, který učil na zdejší škole. Zároveň byl dobrým malířem a založil v naší obci kroniku. Pan Műller zemřel poměrně mladý, ale paní řídící je ještě dnes, ve svým 94 letech duševně čilá a bystrá. Ráda čte, kupuje si lidové noviny a zajímá se o současné dění.

Po smrti svého zetě nemohla stará paní zůstat sama v celém domě, neboť se pro artrózu těžce pohybuje. Svou vilku prodala a odešla do domova důchodců. Všechny obrazy, které maloval její muž, darovala muzeu ve Frýdku-Místku. Naší škole darovala na nákup knih 10 000,–Kč, na opravu kostela rovněž 10 000,–Kč. Asi 200 000,–Kč darovala prostřednictví Výboru dobré vůle postiženým dětem s přáním, aby za tyto peníze byly zakoupeny léky pro děti trpící stejnou nemocí jako její jediná, dnes už zemřelá dcera.

Manželství letos uzavřelo 15 párů. V této oblasti došlo letos k významné změně. Doposud musel být sňatek vždy uzavřen nejdříve na úřadě. Teprve po tomto úředním aktu mohli ti, kteří si to přáli, uzavřít ještě sňatek v kostele.
Nyní je úřední i církevní sňatek zrovnoprávněn. Snoubenci se mohou rozhodnout, zda chtějí mít sňatek na úřadě nebo v kostele.

Z letošních snoubeneckých párů bylo 6 ženichů a 9 nevěst z Metylovic. Nejmladší ženich byl devatenáctiletý, nejmladší nevěstě bylo dvacet let. Nejstarší ženich měl 39 let, nevěsta 32 let. Jedenáct párů uzavřelo své první manželství, tři páry druhé a žena z jednoho páru uzavírala již své třetí manželství. Nejdelší z rozvedených manželství trvalo 25 let, nejkratší pouze 7 měsíců.

 

Volby

Všeobecně se předpokládalo, že výsledek voleb nebude tak jednoznačný, jako před dvěma roky, kdy bylo předem jasné vítězství Občanského fóra, které mělo velkou podporu občanů. Od té doby se nálada lidí trochu změnila. Náš slovník se začal obohacovat o pojmy do té doby pro střední a mladší generaci neznámé jako nezaměstnanost, úřad práce, liberalizace cen apod.
Zdá se, že na tuto situaci nebyli mnozí lidé příliš připraveni. Že si sice v podstatě přáli změnu, ale ne tak radikální. Spíše jen takové vylepšení předešlých poměrů.
O trochu jiné situaci svědčí také skutečnost, že začala ze své ulity vylézat komunistická strana u nás, o které nebylo zpočátku po listopadu ani slyšet a začala ve vývěsní skříňce uveřejňovat své materiály.

Složení volební komise:

Za bezpartijní  Ing.Pavel Spusta, čp.73
   Tomáš Pitucha, čp.245
   Ing.Otakar Bílek, čp.153
Za KSČM  Věnomír Merta, čp.356
   Josef Svoboda, čp.178
Za KDU-ČSL  Michalec František, čp.278
   Pavel Šigut, čp.170
Za ODS  Sukač Lumír, Palkovice 348
   Sukačová Alena, Palkovice 348

Jako předseda komise byl vylosován pan Lumír Sukač.
Zapisovatelkou byla paní Marie Čupová, čp.313
Volby proběhly ve dnech 5.a 6.června 1992
Počet voličů zapsaných do seznamu voličů byl  1091
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky   995
Počet odevzdaných úřadních obálek          994
Počet platných hlasů celkem       976

Nejvíce hlasů získala koalice ODS a KDS, na druhém místě se objevila KDU-ČSL a na třetím místě v těsném závěsu se objevila KSČM. Vypadá to, že řadě našich občanů těch 40 let nestačilo a že si cení mnohem více hmotných výhod než svobody. Pláč nad egyptskými hrnci plnými masa se v dějinách zřejmě stále opakuje.

Výsledky voleb v Metylovicích:
         Počet hlasů
Číslo kandidátky Název strany   ČNR Sněm.lidu Sněm.národů
 1  občan.dem.aliance    16       11   11
 3  čsl.soc.demokracie    53       66   63
 4  spol.pro Moravu a Sl.    97       67   96
 5  hnutí důchodců za živ.jis.   32       20   22
 9  strana práce a jistoty          1
 10  čs.strana nár.soc.     1        1
 13  demokraté 92      5        2   8
 14  strana republ.      2    2
 17  KDU-ČSL    158     143   161
 19  str.podn.živnost.,rolníků    20       16   17
 21  hnutí za cos.spravedl.            9   10
 22  liber.soc.unie      26       32   30
 24  občanské hnutí     31       15   46
 28  sdružení pro republ.     53       53      54
 31  klub angaž.nestraníků     35       20   20
 33  KSČM      125      121   120
 38  strana přátel piva      15        10   10
 41  nezávislá iniciativa       8         8   16
 42  koalice ODS a KDS    284       386  290

Na území Čech a Moravy byly výsledky různé, na některých místech, i když jich nebylo mnoho, zvítězila komunistická strana. Ale celkově vyhrála volby ODS.
Na Slovensku zvítězila na celé čáře HZDS. Atmosféra mezi slovenskými intelektuály těsně po volbách byla velmi tísnivá. Uvědomovali si, co to znamená. Vize rozdělení republiky, která se objevovala zatím jen ve zlých snech se po výsledku voleb na Slovensku začala rýsovat jako skutečnost. Přes snahu politiků, umělců i prostých lidí se k 31.12.1992 naše republika rozdělila na Českou republiku a Slovenskou republiku.
Naše země si přes protesty Slovenska ponechala červenobílou vlajku s modrým klínem a naše státní hymna přišla o druhou část. Podle televizních zpravodajství se zdálo, že rozdělení se slavilo pouze v Bratislavě na Hradě, v podhradí byl klid. Ani u nás nedošlo k nějakému výraznému slavení, neboť nebylo vlastně co slavit.

Po volbách odstoupil prezident Václav Havel ze své funkce. Na podzim došlo k několika volbám nového prezidenta, ale navržení kandidáti nikdy nedostali potřebný počet hlasů. A tak jsme do konce roku byli bez hlavy státu. Volba nového, nyní už českého prezidenta bude až v lednu příštího koku.

 

Počasí

V lednu uhodily mrazy až -15°C, rovněž sněhu bylo dost. Únor byl chladný se sněhem. Zdálo se, že letos jaro už nepřijde, neboť i březen byl velmi studený. Ještě v noci z 5.na 6.dubna sněžilo a na bílou sobotu bylo -4°C mrazu. Teprve v 1.polovině dubna začaly ze země vyrůstat prví petrklíče a devětsily. V pátek 24.dubna se výrazně oteplilo a náhle, přes víkend vše rozkvetlo a jak se ze všech sil snažilo dohnat své zpoždění.
Léto bylo extrémně teplé a suché, za celé prázdniny ani nekáplo. Otava se vůbec neurodila. Něco podobného pamatujeme naposledy v roce 1968. Vánoce byly nádherně bílé, všude plno sněhu, ale zároveň tuhý mráz, který trvá až do Nového roku. Teploty klesaly až pod -20°C.

Komentáře nejsou povoleny.