1991


Starosta obce:         Ing.Tomáš Farný
Ředitel školy:         Mgr. Ludmila Vlasáková
Duchovní správce:  P.Antonín Bernáček

Činnost obecního úřadu
Členové nově zvoleného zastupitelstva se zaměstnanci obecního úřadu museli od počátku pracovat naplno. Byla to obtížná doba změn, kdy to, co platilo včera, je dnes zcela k nepotřebě a co bude zítra vlastně nikdo přesně neví. Problémy se hrnuly jeden za druhým a bylo třeba na ně reagovat.

V březnu ohlásila nemocnice, že pro vysoké nájemné – ročně 9 540Kčs na dětskou poradnu, která byla umístěna v domě místního občana, tuto ruší. Tzv.dětská poradna byla umístěna ve dvou místnostech. V první se děti převlékaly a ve druhé byla ordinace dětské lékařky, která zde přijížděla 2x do měsíce. Nyní po zrušení tohoto zařízení by musely maminky s malými dětmi jezdit do Palkovic. Po zdlouhavém řízení se nakonec podařilo umístit zatím poradnu v areálu Dětské léčebny v Metylovicích.

Protože okresní správa silnic nereagovala na požadavek z loňského roku na výměnu tabulí s názvem obce ani na letošní telefonickou urgenci, bylo třeba znovu písmeně tuto výměnu požadovat. A tak konečně letos v březnu zmizely na začátku a na konci vesnice tabule s nápisem Frýdlant 3 – Metylovice a objevilo se tam jen prosté označení – Metylovice.

Na základě restitučního zákona předala Jednota dům č.p.146 bývalým vlastníkům a ukončila zde činnost prodejny i pohostinství. Majitelé se rozhodli objekt pronajat. Ovšem než našli nájemce, uplynula řada týdnů a prodejna s restaurací byla v té době zavřena. Tato skutečnost vyvolala u občanů značnou nelibost. V březnu ukončila Jednota také svou činnost v restauraci „Pod Hrodkem“ a v „Obecníku“. Nyní je první restaurace v nájmu a jmenuje se jako kdysi – „Hostinec u Dvořáčka“. O pronájem Obecníku, který je obecním majetkem, se ucházeli čtyři zájemci z okolních obcí. Obecní zastupitelstvo vybralo pana Přibylu z Pržna, který mimo provozování pohostinství přislíbil zde otevřít prodejnu potravin a postavit pekárnu. Obchod otevřel v pátek před velikonocemi. Zatím jsou zde v průměru nejlevnější potraviny ze všech prodejen v naší obci. Je to jistě způsobeno i tím, že v prvním roce bylo panu Přibylovi prominuto nájemné. Nebude platit ani poplatky za alkohol a za  tabák. Tuto částku ovšem musí vložit do oprav v budově.

Obecní úřad uzavřel smlouvu s firmou Stavaspol na dokončení mateřské školy včetně terénních úprav a na opravu fasády školy, která přijde obec na 200 000Kčs a jíž projektoval Ing.Bezecný. Dále jim byla přidělena stavba kanalizace v Pasekách. Záhy se však ukázalo, že firma je nespolehlivá. Přestože slíbila dokončit fasádu k 30.6., úkol nesplnila a začalo to vypadat, že nová fasáda nebude ani k 1.9. Nastalo údobí nepříjemností a dohadování. Nakonec firma fasádu dodělala. Rovněž dokončila k 31.12. mateřskou školu a první etapu kanalizace.
Veškerou dokumentaci pak musela předat nové firmě, kterou si obecní zastupitelstvo vybralo. Je to firma Ingstav Ostrava, která bude pokračovat ve stavbě kanalizace v Pasekách.

Pro nově zakoupený výsuvný žebřík, který slouží pro opravu veřejného osvětlení, bylo nutno postavit garáž. Tohoto úkolu se ujala firma Stavba, která rovněž oplotila skládku TKO. Protože prostory stávajícího obecního úřadu jsou pro jeho činnost nevyhovující a rovněž je třeba rozšířit spektrum stávajících služeb v obci, rozhodlo obecní zastupitelstvo postavit na parcele č.1 před Obecňákem objekt, ve kterém by byla průmyslová prodejna, opravna obuvi, knihovna a obecní úřad. Projekt tohoto Domu služeb vyprojektoval Ing.arch.Carbol. Zadání stavby bylo rovněž svěřeno firmě Stavba, která změnila své jméno na Stavodom. Jedná se o montovaný, nepodsklepený objekt,který bude ležet na betonových patkách.
V prosinci se začalo s betonováním a na jaře příštího roku má být stavba předána ke kolaudaci.

Se starostou města Frýdek-Místek byla uzavřena hospodářská smlouva o sdružení finančních prostředků na rozšíření skládky, neboť město nemá kam vyvážet domovní odpad. Po rozšíření skládky bude město Frýdek-Místek vyvážet odpad k nám až do doby, než bude dokončena frýdecká skládka. Rozšířením skládky byla pověřena firma Unigeo z Ostravy a hodnota díla bude 3 miliony korun.

Ke zlepšení vzhledu obce přispěl nátěr oken ve škole, v hasičské zbrojnici i stávajícím obecním úřadě, vyasfaltování obecní cesty k mateřské škole a k Prečům, nové plakátovací tabule i dřevěný otočný informátor. Firma Wiesner zhotovila pro obec zdarma vkusnou plastiku pro vývěsku na smuteční oznámení.

Veřejný rozhlas a osvětlení opravuje firma Štefek ze Lhotky. Výsuvný žebřík pro práci ve výškách zapůjčuje obec i občanům. Rovněž zakoupila a rozestavěla ve vesnici několik velkokapacitních kontejnerů na uložení odpadu. Jeden kontejner je „potulný“. Občané si ho pronajímají pro odvoz hlíny nebo sutě při stavbách nebo opravách rodinných domků. Na hřbitově byl rozšířen místní vodovod, aby občané nemuseli tahat těžké konve vody přes celý hřbitov.

V naší obci jsou pouze 3 veřejné telefonní stanice a to u pana Slípka v Pasekách, u pana Kupče na dolním konci a jeden přístroj je umístěn na Vrchovině na prodejně Jednoty.
Proto obec zažádalo o další přístroje, které měly být umístěny na pohostinství Čihadlo a na prodejně Jednoty na dolním konci. Bohužel, našemu požadavku nebyl vyhověno a ani v nejbližších letech nepřichází v úvahu.

Jako jedna z prvních obcí v našem okrese byl náš obecní úřad vybaven počítačem s tiskárnou. Před počáteční nedůvěru zaměstnanci záhy objevili, že je to dobrý a rychlý pracovník.

Svobodné podnikání se v obci pomalu začíná rozjíždět. V Ondřejníku si pronajali manželé Lakomí z Přerova od lesního závodu chatu Šmířanku a přebudovali ji na penzion UNO. V pěkném prostředí mezi lesy je možno objednat svatební hostinu či jiné slavnostní posezení.
V červnu tam proběhlo vystoupení skupiny historického šermu, krátký šot se objevil i v ostravském vysílání televize. V prosinci hostil tento penzion dívčí šachové přebornice do 15.let.

1.10.1991 byla provedena delimitace kina, které tímto přešlo do správy obce. Pan Jiří Čupa, který si pronajal od místního Sokola část sokolovny se zavázal zajistit aspoň jednou týdně kino. Ve vzniklém S clubu je možno posedět s přáteli nebo v rodinném kroužku v opravdu kulturním a vkusném prostředí. Takové zařízení v naší obci dosud chybělo.

V září vznikla na území obce další soukromá prodejna potravin. Je to vlastně pouhý kiosek se základními druhy zboží, jehož majitelkou je paní Marie Hradečná. Ale pro obyvatele Pasek, kteří bylo odkázání na prodejny ve Frýdlantě n.O. je to rozhodně potěšující skutečnost.

Dělníků, kteří dojíždějí za prací do Ostravy se nemile dotkla skutečnost, že byly zrušeny sobotní a nedělní přípoje na autobusy do Palkovic, takže museli v noci po směně šlapat pěšky do Metylovic. Po zdlouhavém vyjednávání mezi obecním úřadem a ČSAD bylo dosaženo, že autobus do Tiché jezdí přes Metylovice, aby mohl přibrat i naše občany.

17.11.1991 se pan prezident obrátil na veřejnost se žádostí o podporu své iniciativy, směřující k zachování společného státu, právního řádu a demokracie. Podpisové archy na podporu jeho návrhů byly vyloženy k podpisu na veřejných schůzích v obci a v místním kostele.

Mezi nepříjemné zprávy patří i skutečnost, že se před intenzivní jednání starosty nepodařilo zachovat v Metylovicích pobočku České státní spořitelny, takže nyní musí občané jezdit do Palkovic nebo do Frýdlantu.

 

Hospodaření obecního úřadu

A/  Příjmy

Počáteční stav k 1.1.1991         155 000,–
Dotace z okr.úřadu účelová      4 476 000,–
Dotace z okr.úř.neúčelová      1 338 000,–
Vlastní příjmy        1 334 000,–
Doplňkové příjmy          159 000,–
Sdružené prostředky          700 000,–
Celkem příjmy       8 158 000,–

Dotace účelová –  Skládka  3 500 000,–
       Kanalizace     810 000,–
    Sociální     151 000,–
    Kultura       15 000,–
Dotace neúčelová –     1 338 000,–
Vlastní příjmy –  Vodní hospod.        4 000,–
Skládka –      1 100 000,–
Otop pošta –             4 000,–
Stravování důchodci –           6 000,–
   Nájem         35 000,– 
   Hřbit.popl.          7 000,–
   Prádelna          2 000,–
   Daň z příjmu         90 000,–
   Daň domovní         85 000,–
   Správní popl.           1 000,–
Doplňkové příjmy –  Nahodilý příjem          9 000,–
   Popl.ze psů           9 000,–
   Popl.z veř.prostr.          7 000,–
   Popl.z ubyt.kap.          5 000,–
   Popl.ze vstupného          3 000,–
   Popl. z alk.nápojů        86 000,–
   Dislokační popl.        40 000,–
B/ Výdaje

Vodní hospodářství           55 000,–
Skládka          236 000,–
Místní komunikace         114 000,–
Mateřská škola           97 000,–
Školní družina              3 000,– 
Základní škola         343 000,–
Školní jídelna            36 000,–
Kultura            63 000,–
Sbor dobrovolných hasičů           48 000,–
Vnitřní správa          457 000,–
Sociální          160 000,–
Veřejné osvětlení         127 000,–
Hřbitov            17 000,–
Prádelna              2 000,–
Zimní údržba komunikací            5 000,–
Výstava-  Kanalizace        810 000,–
  Skládka TDO                3 640 000,–
  Vodovod Paseky         62 000,–
  Čerpací stanice       160 000,–
  Dům služeb        700 000,–
Akce Z – Mateřská škola        171 000,–

Výdaje celkem        7 317 000,–

Zůstatek na účtě k 31.12.1991        852 000,–

 

Zemědělství

Výnosy na 1ha v JZD Palkovice, které obhospodařuje i půdu v Metylovicích byly následující:
Pšenice  4,91 t/ha  ječmen  5,09 t/ha ozimy
Oves  3,02 t/ha  ječmen  4,32 t/ha jarní
Brambory 24,19 t/ha ranní řepka  2,04 t/ha
Brambory 12,14 t/ha ost.

Byl zaznamenán úhyn 18 prasnic
      3 prasniček
    282 selat

V JZD pracovalo v tomto roce 723 pracovníků, z toho 598 dělníků a 125 ostatních. Průměrně si vydělali 2 604,–Kč. Největší mzdu brali stavební dělníci, řidiči a traktoristé, pak následovali opraváři, lesní dělníci a pracovníci v živočišné výrobě, dále pracovníci rostlinné výroby, dojičky a ošetřovatelé skotu. Nejméně si vydělali ošetřovatelé drůbeže a pomocní dělníci.
Soukromí zemědělci

V tomto roce se u nás zaregistrovali první soukromí zemědělci.
Jsou to:  Ivan Kahánek č.p.19
  Miroslav Bílek č.p. 12
  Josef Biolek č.p.307
Bohužel nejsou to zcela typičtí soukromí zemědělci, neboť pan Bílek je zároveň zaměstnán, pan Biolek už je v důchodu a pan Kahánek zde prakticky nebydlí a pomáhá obhospodařovat pole svému tchánovi, důchodci.
Podmínky pro to, aby se soukromý zemědělec i se svou rodinou uživil pouze hospodařením nejsou příliš dobré. Neboť mimo navrácená pole potřebuje rolník ještě dobytek, hospodářské budovy a stroje. Mimoto za těch čtyřicet let se u mladé generace přervalo pouto s půdou.

 

Soukromé podnikání v naší obci

Potravinové prodejny v Vrchovině a dolním konci patří Jednotě, další čtyři jsou soukromé. Na Čihadle je to firma Vik-Tom, v Obecníku prodejna Rosnička, v Pasekách paní Hradečná a naproti pohostinství Dvořáček prodává firma Market jednak potraviny a také oděvy a drogistické zboží. U pana Kellera si pronajal řeznictví pan Tesař ze Lhotky a obchod je opravdu dobře zásoben kvalitním masem a uzeninami.
Na dolním konci provozuje pan Ivo Šigut zámečnictví. V bývalé školce vyrábí firma Mročka sedla pro koně a má odbyt i v zahraničí. O velikonocích byl v regionálním vysílání krátký snímek o jeho práci, neboť vyrábí a prodává sedla opravdu špičkové kvality.
Knihovna

V tomto roce jsou knihy uloženy v Obecníku. Paní Miluše Kociánová, roz.Žabenská, která je knihovnicí, zapůjčila 176ti stálým čtenářům 3 276 titulů. Největšímu zájmu se těší detektivky, knihy Vlasty Javořické, sci-fi romány a díla Vl.Párala.
Našim nejstarším aktivním čtenářem je pan Antonín Juřica, kterému je letos 80 let.
Základní škola

Ředitelka:  Ludmila Vlasáková
Učitelky:  Vlasta Snášelová, Alena Erteltová, Karla Kmentová
Vychovatelka: Magda Korbelová
Pracovnice:  Jana Veličková, Jarmila Prečová

Kázeň i učební výsledky byly dobré. Mimo vyučování připravily učitelky pro děti soutěž v dramatizaci pohádek a soutěž o tanečního krále. V družině proběhla na podzim přírodovědná soutěž. V pěvecké soutěži Loutnička postoupili  dva žáci naší školy do okresního kola a jedna dívka v oboru recitace až do krajského kola. V září byla ve škole vyhlášena soutěž o nejaktivnějšího žáka a na chodbě umístěna tabule s fotografiemi nejlepších žáků.
Učitelský sbor připravil a nacvičil s dětmi vánoční hru o narození Ježíše Krista, kterou uvedl v místním kostele pro rodiče a ostatní občany. Zájem byl veliký a úspěch znaný. Snad nejvíce zaujal přítomné okamžik, když děti, představující beránky s s ovčí kůží vkolébaly do kostela.
Mateřská škola

V letošním roce chodilo do školky 24 dětí, z toho 6 jen dopoledne. Učitelky se snažily vštípit dětem cit pro přírodu a tak s dětmi chodily naslouchat lesnímu tichu, šumění stromů a hlasům ptáků. V zimě nosily děti do krmelců plody kaštanů a dubů, které společně na podzim nasbíraly, zjara čistily lesní studánku. Aby rodiče viděli, jak děti ve školce pracují, připravily pro ně učitelky Den otevřených dveří, kdy děti nejen ukázaly co dovedou, ale také maminkám zazpívaly a zarecitovaly.
Ke dnu dětí připravila praktikantka Radka Juřicová dětem pěkné maňáskové divadlo, děti jí na oplátku předvedly dramatizaci pohádky „O rukavičce“ a  slavnostní den uzavřely různé soutěžní discipliny.
Závěr školního roku se již tradičně konal ve spolupráci se školou a místními hasiči u myslivecké chaty.
Během prázdnin se školka konečně přestěhovala do nové budovy.
Dětská léčebna

Dětská léčebna v Metylovicích je proslulá tím, že v její mateřské škole pracují jednou týdně děti s flétnu jako pomůckou při léčbě různých dlouhodobých nemocí dýchání. Při hře na flétnu dochází totiž ke zlepšování souhry různých dýchacích svalů a k zvětšování objemu plic. Děti se toto metodou učí nejen správně dýchat, ale získávají i něco navíc – lásku k hudbě a vyšší sebevědomí. Rodiče těchto dětí uvádějí, že se ještě v žádné mateřské škole nesetkali s podobnou praxí.
Při systematickém hraní na zobcovou flétnu se u dětí prodlouží délka výdechu a zároveň se zlepší jeho kvalita. Malí pacienti se tímto také naučí bráničnímu způsobu dýchání.
Při hraní děti zapomínaly na svůj pobyt v léčebně.
Hra na flétnu také pomáhá rozvíjet smysl pro rytmus, což je důležité i pro děti s vadami řeči.
Tím, že se děti učí flétnu samostatně rozložit, vyčistit a zase složit, učí se i manipulačním dovednostem.
S dětmi hrají na zobcovou flétnu sestry, které se školí pod vedením profesora Žilky v Brně.
Osvětová beseda

V lednu zorganizovala OB zájezd občanů na koncert vážné hudby do Frýdlantu nad Ostravicí, v září uspořádala koncert dechových nástrojů.
O druhém svátku vánočním se zde uskutečnilo divadelní představení Mlynářka z Granady, na jaře nám divadelní soubor z Kozlovic předvedl hru „Poprask na laguně“. Zájem občanů není příliš velký.

 

Kostel Všech svatých

V březnu tohoto roku se v metylovské farnosti udála významná změna. Duchovní služby se ujal P.Antonín Bernáček, který se vrátil do vlasti po více než čtyřiceti letech prožitých v cizině. Narodil se 22.5.1914 ve Frýdku. Studoval ve Francii, kde ho zastihla válka. V Agde vstoupil do tvořící se československé zahraniční armády. Po kapitulaci Francie se po mnoha dobrodružstvích dostal před Španělsko a Portugalsko do Anglie. Po návratu do vlasti dostudoval v Olomouci bohosloví a v roce 1947 byl vysvěcen. Jelikož byl po komunistickém převratě několikrát předvolán k výslechu, rozhodl se ilegálně opustit Československo. Působil mezi krajany v Kanadě, v USA, ve Francii, v Německu a ve Švýcarsku.
Po listopadových událostech se rozhodl vrátit se do vlasti a přiložil ruku k dílu. A tak naše fara opět ožila. Dlouhá desetiletí byla neobydlená. Poslední metylovský farář zemřel v roce 1956 a od té doby spravovali naši farnost kněží z Palkovic. Výjimkou byla léta 1969-72, kdy zde působil P.Zdislav Škrabal. Ten však po třech letech působení ztratil státní souhlas a musel odejít.
Nadšení farníci během krátké doby upravili a vymalovali faru. Kostel zdálky svítí novým nátěrem, který provedli horolezci z Příbora.
Byla ustavena farní rada, v jejímž čele stojí pan Josef Šigut. Zajišťuje opravy fary i kostela, pomáhá při práci s dětmi a mládeží a také v sociální oblasti. Na podzim zorganizovala setkání důchodců v restauraci Obecník. Sál byl nabitý, lidé si s chutí zazpívali a navzájem se pobavili.

 
Občanské fórum

Občanské fórum jako hnutí se rozdělilo na dvě politické strany a to občanskou demokratickou stranu v čele s Václavem Klausem a občanské hnutí, které reprezentoval Jiří Diensbier. V naší obci se neutvořila ani jedna z těchto strana a občanské fórum zaniklo.

 
Československá strana lidová

Aktivita členů se projevovala prací na faře, v kostele a při úklidu veřejných prostranství. Zdařilý byl zájezd na poutní místo Čenstochová v Polsku, jehož se mimo členů účastnili i příznivci této strany.

 
Sbor dobrovolných hasičů

Pohárové soutěže:
Muži – Kozlovice 1.místo A družstvo
   5.místo B družstvo
 Stará Ves 2.místo
 Bystré  2.místo
 Žabeň  3.místo
 Proskovice 3.místo
 Frýdlant n.O. 3.místo
 Janovice 4.místo
 Turzovka 5.místo
 Terrum 4.místo
 Ostravice 8.místo v konkurenci 38 družstev
 Studénka 22.místo v konkurenci 46 družstev
 Brušperk 14.místo v konkurenci 26 družstev
Ženy Turzovka 1.místo
 Brušperk 3.místo
 Frýdlant n.O. 2.místo
 Stará Ves 3.místo
 Ostravice 8.místo
 Nová Ves 6.místo
Dříve narození – Karolinka 40.místo v konkurenci 110 družstev z Čech, Moravy a Slovenska měli největší věkový průměr

Na závěr všech soutěží uspořádali místní hasiči soutěž z školou, které se zúčastnila všechna naše družstva a to muži A i B, ženy a družstvo dříve narozených. Nejdříve soutěžili mezi sebou, ale potom bez ohledu na kategorie vytvořili družstvo Šigut, Bílků a Velíšků. Nejlepšího času při požárním útoku dosáhlo družstvo Bílků. Jistě není třeba zdůrazňovat, že při této soutěži bylo o smích i dobrou zábavu postaráno.
Pro špatné zkušenosti s kázní v předcházejících obdobích nenašla vedoucí odvahu k vedení mládeže a tak družstvo mladých v tomto roce chybí.
V lednu připravili hasiči opět svůj tradiční bál, ovšem letos je to kromě normálního vypětí a pracovního úsilí stálo navíc i pěknou dávku nervů. Nový nájemce Čihadla přes svůj slib nepřišel ani neposlal klíče. A tak hasiči ještě ráno nevěděli, zda bude bál nebo nebude. Několik „žhavých“ telefonátů přesvědčilo majitele Čihadla. Přijeli až z Brna a díky tomu se nakonec konal bál tak, jak to bylo na plakátech i pozvánkách uvedeno.

 
Tělovýchovná jednota Sokol

Úspěchy volejbalového  družstva v loňském roce přilákaly na hřiště i děvčata a tak, od září vzrostl počet členů na 24. Trenéru ing.Hajduškovi pomáhá v práci i Vavřín Pečinka, domácí odchovanec a ligový dorostenec SKP Frýdek-Místek. Trénink je třikrát týdně se slušnou účastí 18.žáků a žákyň ve věku 10-14 let.
Do okresní soutěže mohl volejbalový oddíl postavit družstvo žáků, minižáků a žákyň.

Družstvo žáků odehrálo 12 utkání, v sedmi zvítězilo a v pěti bylo poraženo. Celkově skončilo na 2.místě.
Družstvo mini A obhájilo bez porážky za účasti 4 družstev titul mistra okresu.
Družstvo mini B skončilo na třetím místě.
Družstvo děvčat startovalo poprvé a mezi osmi družstvy skončilo na pátém místě se šesti vítězstvími a osmi porážkami. Za nimi skončila družstva z Frýdlantu a Třince.

Z dalších turnajů, kterých se naše volejbalová družstva zúčastnila byl pro nás nejvíce úspěšný ten, kterého se zúčastnilo smíšené družstvo – tři hoši a tři dívky. Získalo putovní křišťálový pohár za 1.místo v prvním ročníku vánočního turnaje, který pořádala ZŠ ve Frýdlantě n.O. a kterého se zúčastnilo osm družstev.

Po sedmileté odmlce byl poslední srpnovou neděli obnoven tradiční 37.ročník turnaje mužů – memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka. Přihlásilo se osm družstev. Zvítězili muži družstva Vítkovice, druhé místo obsadila Tatra Kopřivnice a jako třetí se umístilo družstvo SKP VP Frýdek-Místek.

V neděli 18.srpna poprvé vyběhli fotbalisté Metylovic na trávník k zápasu krajské soutěže 1.B třídy a byla to opravdu premiéra jak se patří. Soupeř z Lichnova neměl nejmenší šanci – Metylovice vyhrály 4:1. Po celou sezónu hráli naši fotbalisté na domácím hřišti vesměs úspěšně. Na hřištích soupeřů to bylo o něco horší. V celkovém pořadí byli na 8.místě.
Poslední čtyři roky vedli družstvo J.Hradečný, J.Šigut, L.Knapp a P.Král. hráče nelze jmenovat všechny, ovšem je třeba popravdě říci, že vlastních odchovanců je v družstvu minimum, většina hráčů dojíždí z Frýdku-Místku.

 
Zahrádkáři

Drtivá většina našich zahrádkářů si přeje zachování Českého zahrádkářského svazu. K tradičním zájmům o pěstování květin, zeleniny a ovocných stromů přistoupil nyní i veliký zájem o vysvětlení všech otázek spojených s realizací zákona o půdě. Rovněž se projevila potřeba mít ve svých řadách alespoň čtyři členy, kteří by byli schopni provádět roubování a řez ovocných stromů.
V letošním roce zajistila organizace pro své členy 2 metráky sadbových brambor, 70 pytlů rašelinového substrátu a ve své moštárně zpracovali 4 tuny padaných jablek.

 
Chovatelé

V tomto roce se starali členové o 296 ks drůbeže, 63 ks králíků, 24 ks okrasných holubů, 2ks koz, 33 ks ovcí, 1 velkého psa a 3 ušlechtilé kočky. Pro zájemce uspořádali jednodenní zájezd na chovatelskou výstavu do věžek u Kroměříže, který zpestřili návštěvou zámku v Buchlovicích.

 

Matrika

V tomto roce se v Metylovicích narodilo  16 dětí a to
       6 děvčátek
       9 chlapečků

Sedm dětí se narodilo jako první dítě rodiny,
Sedm dětí bylo druhorozených,
Dvě děti se staly třetím dítětem rodiny.

Letos zemřelo 20 občanů, pět žen a 15 mužů. Nejmladšímu bylo 54 let, nejstarší odešel v 92 letech. Nejčastější příčinou úmrtí je infarkt a rakovina, v jednom případě se jednalo o úraz – pád ze žebříku se smrtelným následkem.

Manželství uzavřelo 24 dvojic. Pouze u tří párů byli oba snoubenci z Metylovic. Metylovská děvčata jsou zřejmě pro přespolní chlapce žádoucí, neboť  16 ženichů bylo z okolních obcí, naši chlapci si přivedli z okolí 5 nevěst. U nejstaršího páru bylo nevěstě 51 let, ženichovi 59 let. U nejmladšího páru měl ženich 19 a nevěsta 18 let.

Bohužel byl letos i vysoký počet rozvodů a to sedm. Bylo mezi nimi i manželství, které bylo rozvedeno po 30 letech soužití, rozvádění manželé už byli babičkou a dědečkem. Na druhé straně bylo rozvedeno manželství, které vydrželo mladým lidem sotva jeden rok. Rozvodem rodičů přišlo u nás o jistotu domova 9 nezletilých dětí.

Ve fyzické i duchovní svěžesti se dožili zlaté svatby manželé Barbora a Karel Kožuchovi, č.p.70.

Do obce se přistěhovalo 51 lidí, odstěhovali se 40 lidí. Většinou se jedná o stěhování v našem okrese, případně v sousedních okresech Nový Jičín a Ostrava. Pouze jedna mladá žena se odstěhovala za svým manželem až do Chomutova. Naproti tomu se k nám přistěhoval 71letý muž až ze západního Německa, kam emigroval v roce 1968.

 

Stalo se

Metylovský rodák informoval dopisem obecní úřad o výsledku dvacetiletého úsilí v pěstování. Cituji:
Kroměříž 19.5.1991
Je mou milou povinností jako rodák obce Metylovice vám oznámit, že dne 24.dubna 1991 bylo Státní odrůdovou komisí v Praze, která zasedala v Bratislavě,  povoleno mé novošlechtění tetraploidního žita Ži-153. toto novošlechtění po povolení bylo zapsáno do-Státní odrůdové knihy pod názvem „Beskyd“.
Jedná se o novošlechtění se širokým spektrem použití. Pro mě je důležité, že základní šlechtitelský materiál byl právě z Metylovic a po dvacetiletém šlechtění, které skončilo úspěchem, bude sloužit pro celé naše zemědělství, které jej již v široké míře používá, ale je o něj zájem i v cizině.
Jsem s přátelským pozdravem
Ing. Vladimír Židek
Velké náměstí 50
Kroměříž
V naší obci je několik chráněných útvarů:
Z jilmy lysé, obvod 290 cm, výška 20 m, nacházejí u čp.74
1 lípa velkolistá, obvod 270 cm, výška 20 m, kaplička u Dvořáčka
1 lípa velkolistá, obvod 400 cm, výška 23 m, střed JZD, parcela 452/1

Ve středu 2.10. se u nás stala velice vážná dopravní nehoda, která skončila smrtí mladého chlapce. Odpoledne o půl 3 nezvládl mladý motocyklista zatáčku u  zastávky Čihadlo a vrazil v protisměru do přijíždějícího autobusu z Frýdlantu. Byl zřejmě na místě mrtev, jeho spolujezdkyně podlehla zraněním za několik dnů.

Mezi nejvýznamnější události, které se dotkly všech lidí v republice a tedy i našich občanů byla liberalizace cen k 1.1.1991 a sčítání lidu, domů a bytů.
Liberalizace, která byla předem ohlášená, byla citelná. Ceny potravin se zvedly až o 300%, pozadu nezůstalo ani ostatní zboží. Ovšem po první nárazu šly ceny koncem ledna částečně dolů.

 
Sčítání lidu, domů a bytů

K 2.březnu proběhlo v naší zemi sčítání lidu, domů a bytů. Pro sčítací komisaře to bylo veliké množství práce. Museli navštívit všechny domácnosti, domy a chyty a naučit lidi pracovat s několikastránkovým dotazníkem. Ve funkci sčítacích komisařů pracovali Květoslava Neuwirthová, Jana Pituchová, Libuše Šimková, Anežka Židková, Viktor Liberda, Mojmír Židek.
Revizorem, který koordinoval a kontroloval práci sčítacích komisařů byla Jarmila Halamová.

 

 
Výsledky sčítání v naší obci

    Z toho narození v Metylovicích
Muži  705  405  tj.57,4%
Ženy  743  429  tj.57,7%
Celkem 1448  834  tj.57,6%
 ekonom.aktivní  ekonom.neaktivní ženy v dom. děti žáci a studenti
Muži  377   146    143  39
Ženy  332   209       29  137  36
Celkem 709   355       29  280  75
Žáci a studenti

   učiliště  střední školy  vys.školy
Muži      18       14         7
Ženy       6   26         4
Celkem     24    40        11
Obyvatelstvo podle národnosti, vzdělání, vyznání
   
    muži  ženy  celkem
Česká     580   612   1 192
Slovenská       14     11        25
Moravská    101   116      217
Slezská           3       –          3
Maďarská        1       –          1
Polská         2       1          3
Německá        –        1          1
Ostatní         4       2           6
    Muži  ženy  celkem
Základní   144  282     426
SOU bez mat.   251  139     390
Střední bez mat.    19    29      48
Úplné stř.odb.     85   106     191
Úpl.stř.všeob.     14    19      33
Univerzitní      9    10      19
Technické     16      3      19
Ekonomické      4      1       5
Zemědělské            2      3       5
Ostatní       1      –       1
Bez udání      5      7      12
Bez škol.vzd.      3      6        9
Děti do 15.let   152  138     290

Bez vyznání   149  134     283
Římskokat.   468  530     998
Pravoslaví     –      1        1
Čs.husitská       1      1        2
Evangelická       5      7      12
Ostatní       2      –        2
Nezjištěno       80      70     150

 

Ekonomická aktivita

      muži   ženy
dělníci      261  113
zaměstnanci       88    190
ZD       15   23
VD        3    5
Samost.činní       5    –

 
Obyvatelstvo podle rodin.stavu a věku
   muži  ženatí  ženy  vdané   celkem v %
0-2   21    28     3,4
3-4   14    16     2,1
5    9     4     0,9
6-9   39    40     5,5
10-14   49    50     8,2
15   11    5     1,1
16-19   38  1  45  3   5,7
20-24   44  12  56  30   6,9
25-29   46  32  39  36   5,9
30-34   52  39  38  37   6,2
35-39   60  50  46  44   7,3
40-44   49  40  54  50   7,1
45-49   57  42  50  37   7,4
50-54   36  30  42  26   5,4
55-59   33  26  48  37   5,6
60-64   41  35  46  31   6
65-69   36  29  44  22   5,5
70-74   17  15  24   9   2,8
75 –    33  20  68  13   7
Prům.věk  36,6    40,2

 

Domy, byty, ukazatelé bydlení

Počet rodinných domků 455
Z toho neobydlených domů  71
Z toho nevyčleněné chalupy  17

Průměrné stáří domů   51

 

Vybavení trvale obydlených bytů

Vodovod v bytě 459
Vodovod v domě    2
Nezaveden   18
Žumpa   458
WC vlastní   381
WC společné   43
Koupel.vl.  402
Koupel.spol.   24
Ústřední top.  295
Etaž.top.  104
Kamna    79

Mraznička  138
Automat.pračka 221
Bar.telev.  261
Telefon   52
Chata    15
Os.automobil  239

Komentáře nejsou povoleny.