1928

 

Starostou byl p.Frant.Svoboda od února Frant.Žídek
Správcem školy pan Bohuslav Kolčava
Duchovním správcem Mikoláš Maršálek
Správcem poštovního úřadu
Předsedou místní školní rady
Předsedou komise osvětové
Předsedou komise finanční
Předsedou komise pro soc.péči

Protože – jak již dříve bylo řečeno, byl podán proti volbě starosty protest, vedlo správu obce ještě staré obecní zastupitelstvo.

25.ledna 1928 konalo schůzi, v níž schváleno a vzato na vědomí, že pozemkovou daň vybírati nedále bude berní úřad a nikoliv, jak se dosud dělo – jeden občan pověřený tímto úkolem. A schválena také žádost p.Rudolfa Kuly o kapitalisaci invalidní renty z Vítkovických železáren úrazovou pojišťovnou v Brně.

Dne 1.února 1928 odevzdána byla nově upravena cesta pod panem Židkem provozu. Přítomni tomuto aktu byli: okresní hejtman, zástupcové okresního silničního výboru a zástupcové obce. Také byl přítomen projektant pan architekt a podnikatel, který opravu cesty provedl a dokončil p.de Conti. Obec úpravou tou nabyla nového vzezření, cesta se značně rozšířila, kopec byl odstraněn a potok sveden byl ku obydlí pana boháče, čímž odpadlo zřízení dvou mostů. Celková úprava  provedena dobře a prospěla vzhledu obce. Za několik let nebudou lidé věřit, kde kdysi cesta vedla. Nevyřešenou zůstala otázka existence chalupy , která nedostatečně zabezpečená proti otřesům těžkých aut octla se nad silnicí vysoko s možností zřícení a pohřbení majitele pod jejími troskami. Ční jak výstrah pro časy budoucí.

14.února 1928 ježto rekurs podaný proti volbě starosty byl zamítnut, předal toho dne dosavadní starost Fr.Svoboda svůj úřad nově zvolenému starostovi Františku Židkovi.
Nově zvolený starosta, ač smýšlením soc.demokrat, je z rodu selského. Narodil se v Metylovicích. Vychodil obecnou školu v Metylovicích, šel pracovat do železáren ve Vítkovicích. Po válce se ujal hospodářství po otci a hospodaří dodnes.
     Starostování v jeho rodě není věcí neznámou. Již jeho pradědeček Židek starostoval a byl čtvrtým starostou v celkovém pořadí od doby fojtů. Nynější starosta je šestnáctý.

26.února 1928 konalo první schůzi nové zastupitelstvo za předsednictví nového starosty p.Františka Židka, v níž zvoleni členové komise finanční a osvětové.
Do finanční komise zvoleni:
Za stranu soc.demokratickou pánové:
Bílek Jan
Baran František
Kolčava Bohuslav
Za stranu lidovou pánové:
Jan Kuhejda, rolník
Klement Němec
Za stranu živnostenskou:
Sylvestr Bílek, řemenář
Za stranu republikánskou pan
Petr Kubala, rolník
Za stranu komunistickou pan
Frant.Němec
Do komise osvětové zvoleni za obecní zastupitelstvo pánové:
Frant.Kupča
Petr Herot
František Bílek, kovář
Frant.Bajtek,
Bartoloměj Pustka a minus obecní zastupitelstvo pánové:
Josef Műller, učitel
Leopold Šigut, řemenář
Frant.Bílek, kovář
Josef Svoboda
Frant.Kupča, řemenář
Do komise sociální péče zvoleni pánové:
Za soc.demokratickou stranu :
Jan Koval, dělník
Petr Bílek, dělník, čís.163
Za stranu lidovou pánové:
Frant.Kupča, řemenář č.41
Ondřej Lepík, dělník č.38
Za stranu živnostenskou pánové:
Jan Onderka, klempíř
Za stranu republikánskou pan:
Mikuláš Petr, obuvník
Za stranu komunistickou pan:
Frant.Svoboda, dělník
V dalším pořadu této schůze přijat do obce p.Antonín Vašek s rodinou, slečně Marii Bílkové /z Hrádku/ pronajata obecní dřevěná budka u pošty za 5Kč měsíčního nájemného s neurčitou oboustrannou výpovědí. Trvá obecní zastupitelstvo – jedná se o přípis zemského moravského výběrčího úřadu – na odhadu místním a odmítá odhad p.Karla Svobody, který pokládá za nízký.
Obecní zastup.svoluje, aby se místní záloženský spolek přestěhoval z prvního patra do přízemí a svým nákladem si místnosti vyspravil .
Ku sčítání dobytka určeni pánové: Jan Závodný, Frant. Mužný, Smolan Karel a Josef Chasák. První dva pro horní konec, ostatní pro dolní.
Žádost pana Glombice o příděl obecního pozemku se odkládá.

7.března 1928 oslaveny narozeniny pan presidenta. V předvečer vykonán průvod po vesnici. 7.března 1928 vykonána oslava školská v sokolovně, večer pak tamtéž provedena Sokolem slavností akademie. Na školské oslavě přítomni byli zástupcové úřadů.

23.března 1928 konala schůzi osvětová komise a knihovní rada, zvoleni činovníci osvětové komise: jednatelem pan František Kupča, předsedou pisatel. Knihovníkem Barbora Bílková, předsedou knihovní rady pisatel, jednatelem opět pan Frant.Kupča. Sestaven program práce.

25.března 1928 konalo schůzi obecní zastupitelstvo, v níž uneseno p.Pavlu Glombicovi a Janu Kořenému odprodati z čís.24 pozemky na stavbu rodinných domků a to v pořadí od p.Frant.Bílka 1m2 za 3Kč. Kupující si sami vyjednají odstup s těmi, kteří tyto pozemky mají od obce pronajaté.
Sestavena komise z pánů: Petra Kubaly, Vavřína Bílka, Jana Závodného, Hajduška a K.Smolana ku ohledání cesty do Hodoňovic za účelem její opravy.
Usneseno dosavadního pokladníka p.Františka Mužného ponechati ve své funkci dále.
Na bývalém pokladníku hospodářské rady panu Karlu Svobodu, bude dlužný obnos za aprovisaci soudně vymáhán.
Dávka z lihovin rozdělena mezi prodavače lihovin. Zavedena dávka z karet. Dávka z masa upravena. Po dohodě s panem Kellerem, řezníkem, předepsána mu pro rok 1928 dávka v obnose 300Kč.
Nakonec usneseno ohraditi ovocnářskou školku ve školní zahradě.
Otevíráme třetí část kroniky obce Metylovice. Než začnu popisovati události v jednotlivých létech, chci se v úvodu zmíniti o založení kroniky.
     Metylovská kronika byla založena v r.1924 učitelem Josefem Műllerem , který ji také psal do r.1928. Od tohoto roku však kronika zůstala bez povšimnutí až v roku 1946 s.František Šimek udělal několik poznámek, avšak náhlá smrt mu opět vyrazila pero z ruky.
     Učitel Josef Műller se narodil v r.1888, 26.srpna v Příboře a zemřel 14.března 1935 v Metylovicích. Byl to člověk skromný, protože vyrostl v chudobě, která ho provázela až do mužných let. Že to byl muž pracovitý, obětavý, dokazuje jeho činnost ve veřejném životě. Byl starostou Sokola, členem družstva pro postavení sokolovny, cvičitel sokolského dorostu, člen vzdělávacího sboru sokolstva, delegát do okresu a župy, vzdělavatel hasičského sboru, předseda osvětové komise, předseda knihovní rady, jednatel vodního družstva, důvěrník okresní péče o mládež, kronikář obecní, sokolský a hasičský. Byl to člověk nejen pracovitý, ale i sociálně a citově založen. Byl vynikajících malířem. Výstavky jeho práce byly uspořádány v r.1943 v místě a v r.1956 ve Frýdku. Pomáhal všem občanům, kteří ho požádali o finanční podporu, také však sám poskytl podporu těm, kteří byli sociálně slabší. Bohužel že jeho práce i dobré jeho srdce sklidilo nevděk. To právě přivedlo učitele Műllera  do veliké duševní deprese, která přivodila jeho náhlou smrt.
     Všem občanům, celé pracující třídě zůstane učitel Josef Műller v živé paměti jako vzorný člověk, který v době kapitalistické éry vždy bojoval za pokrok a spravedlivý život všech.
     Čest jeho památce!

     Zapsal: Jaroslav Ščerba, t.č.kronikář

Komentáře nejsou povoleny.