1994

Starosta:  Ing.Tomáš Farný
Ředitelka: Mgr.Ludmila Vlasáková
Duch.správce: P.Antonín Bernáček
Činnost obecního úřadu

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh na doplnění členů obecního zastupitelstva po smrti předsedy kulturní, školské a sociální komise. Náhradníky byli paní Kellerová, která

kandidovala za Koalici OF a KDU-ČSL a pan Pavel Hradečný, který kandidoval za KSČM. Novým předsedou kulturní, školské a sociální komise jmenoval starosta pana Milana Tomáška.
Rada projednala a schválila protažení hlavního řádu vodovodu k rodinným domkům u Beskydského dětského sanatoria a realizaci přípojky ke hřbitovu, která bude sloužit jednak účelům

hřbitova a také rodinným domkům, které se mají v sadu za hřbitovem stavět.
V březnu začala stavba nového vodojemu na Čupku, kterou provádí firma Stavodom. Jeho dokončením je splněn předpoklad pro celkové zavodnění obce. Firma Sport Club provedla výstavbu

nového hlavního řádu vodovodu ke hřbitovu, k fotbalovém hřišti a u sv.Anny. Tato firma rovněž vyměnila vodovodní řády na Pajurkovicích a Čupovicích. Nový vodovodní řád podél pravé

strany silnice od rodinného domku paní Schneiderové směrem ke kostelu byl u rod.domku čp.17, který patří manželům Smilovským, napojen na stávající litinový řád.
Do výkopu byl přiložen dle projektu kabel na TKR.Počítalo se s tím, že hlavní přijímací stanice TKR bude na objektu tzv.bytovky. Nájemníci si však postupně kladli požadavky pro obec

nepřijatelné a tak bylo od tohoto záměru upuštěno. Obec začala jednat s majiteli parcely na tzv.fojtství, panem Eduardem Mališem a došlo k dohodě o umístění této přijímací stanice na

jeho pozemku.
V březnu byla dokončena další etapa kanalizace Metylovice – Paseky a to úsek od státní silnice Frýdlant n.O. – Frýdek-Místek po státní silnice Metylovice – Frýdlant n.O. Stavbu

provedla firma Ingstav Ostrava. Stavbu kanalizace Metylovice – Paseky dokončí firma Stavodom, neboť zastupitelstvo ji vybralo několika firem jako nejlepší.
V únoru došlo k významné změně v likvidaci TKO. Dosud se odpad odvážel občanům v zimě každý týden, v létě co čtrnáct dnů. Poplatek za popelnici byl 465,–Kč a vůbec nezáleželo na

tom, kolikrát do roka občan popelnici naplnil. Mimoto byly po obci rozestavěny velkokapacitní kontejnery, do kterých mohli rovněž odpad ukládat. Ovšem, když došlo k placení, mnoho

občanů se k tomu stavělo odmítavě. Tento systém byl vlastně nespravedlivý vůči těm, kteří měli odpadu málo. Proto od února byl zaveden tzv. žetonový systém. Firma vyrobila pro naši

obec červené plastové žetony, na kterých jsou vyražena popisná čísla rodinných domků. Cena jednoho žetonu je 20,–Kč. Řidiči vozu odvezou pouze tu popelnici, na které je žeton

zavěšen. Je proto v zájmu každé rodiny, aby svůj odpad třídila, neboť ušetří nejen životní prostředí, ale i svou peněženku. Velkokapacitní kontejnery byly pochopitelně staženy. Pouze

v místech, kam se hlavně v zimě těžko dostává kuka-vůz, se vždy několik občanů domluvilo a kontejner si dohromady pronajali. Roční nájem je 200,–Kč a v placení za odvoz se střídají.

Je tedy v jejich vlastním zájmu si hlídat, aby tam nesypal nikdo, kdo nemá kontejner pronajatý. Zároveň byly v obcích rozmístěny speciální nádoby na papír a sklo. Jejich odvoz

zajišťuje Frýdecká skládka, a.s., jejíž je obec akcionářem. Okresní úřad ve Frýdku-Místku poskytl letos obci z ekomiliardy 2 miliony Kč na rekultivaci skládky. Proto rada rozhodla o

urychleném zpracování studie na rekultivaci, aby mola být předložena referátu životního prostředí při okresním úřadu. Byla také navržena a schválena komise pro výběrové řízení

„Sanace a rekultivace skládky TKO“. Tvořil ji Vladislav Skotnica, Jiří Čupa, Ing.Tomáš Farný a Ing.Pavel Spusta. V konkursním řízení, kterého se zúčastnilo 20 přihlášených firem

nakonec získala tuto zakázku firma Frýdecké stavitelství z Frýdku-Místku. K 31.12.1994 byla skládka uzavřena a začalo se s rekultivací.
Obecní zastupitelstvo přijalo nabídku firmy Lesostavby, a.s. Frýdek-Místek na opravu místních komunikací. V tomto roce byly opraveny obecní silnice na Žukov, k panu Wiesnerovi,

nahoru k selské usedlosti čp.68, na chatoviště naproti pekárny Alfa a k regulační stanici plynovodu za BDS.
Protože se naskytla možnost využít kapacity plynovodu ve Frýdlantě n.O., provedl se mezi občany Pasek průzkum zájmu o tento zdroj energie. Na základě vyhodnocení bylo rozhodnuto

zařadit plynofikaci této oblasti do stavebních akcí v roce 1995.
Zastupitelstvo vyhovělo žádosti ČSAD Ostrava a poskytlo mu dotace ve výši 10 000,–Kč. Rovněž poskytlo úvěr dvěma místním podnikatelkám, přispělo na opravu varhan v místním kostele a

částečně dotovalo zřízení ambulance praktického lékaře v obci.
Aby byli občané lépe informováni o místním veřejném dění, rozhodla rada o vydávání Informátoru, který bude vycházel 1x za 2 měsíce. První číslo vyšlo 10.5.1994. O textovou náplň se

stará Ing.Spusta, o sazbu a tisk firma Tota. Informátor vychází ve 400 výtiscích, je zdarma a občané ho mají k dispozici ve všech prodejnách v Metylovicích.
Jelikož byly vykradeny obecní úřady v Malenovicích, na Pstruží a v Domaslavicích, bylo na obecním úřadě instalováno bezpečností zařízení a do oken a dveří nalepena bezpečností folie.

Technické vybavení kanceláří bylo doplněno o jeden počítač.
Po mnoha desetiletích máme zase pohlednice Metylovic. Jsou barevné. Na jedné z nich je zachycena budova dětské léčebny, pečlivě udržovaná dřevjanice „Kašový mlýnek“, budova OÚ a

pohled na část Metylovic s Čupkem v pozadí. Na druhé je škola, kostel a široký záběr středu obce. Snímky i pohlednice zhotovila firma DINA z Frýdku-Místku.
Letošním rokem skončilo čtyřleté volební období prvního svobodně zvoleného zastupitelstva po roce 1948. Nové volby byly vypsány na 18. a 19. listopad 1994.

 

 

Volby do obecního zastupitelstva

V naší obci se volilo 15 členů zastupitelstva. Kandidovala Komunistická strana Čech a Moravy a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová.
Kandidátka KDU-ČSL
1. Ing.Pavel Spusta, 31 let, úředník, člen KDU-ČSL, čp.73
2. Bedřich Halata, 40 let, dělník, člen KDU-ČSL, čp.378
3. Dagmar Jurečková, 38 let, prodavačka, člen KDU-ČSL, čp.418
4. Vojtěch Halata, 41 let, elektromechanik, bezpartijní, čp.145
5. Zdeněk Wiesner, 53 let, technik, bezpartijní, čp.366
6. MUDr.Radim Kocourek, 27 let, zubní lékař, bezpartijní, čp.423
7. Marie Sumarová, 44 let, projektantka, bezpartijní, čp.244
8. Ing.Otakar Bílek, 73 let, důchodce, bezpartijní, čp.153
9. Jiří Mačejovský, 46 let, podnikatel, bezpartijní, čp.158
10. Emilie Mičková, 50 let, dělnice, bezpartijní, čp.339
11. Tomáš Kula, 33 let, dělník, člen KDU-ČSL, čp.316
12. Vavřín Michalec, 43 let, dělník, bezpartijní, čp.199
13. Edvard Bednárek, 52 let, dělník, bezpartijní, čp.438
14. Anna Bílková, 33 let, úřednice, bezpartijní, čp.487
15. Jaroslav Bača, 65 let, člen KDU-ČSL, důchodce, čp.395

Kandidátka KSČM
1. Zdeněk Vyvial, 37 let, inv.důchodce, KSČM
2. Vladislav Merta, 54 let, dělník, KSČM, čp.62
3. Karel Pečinka, 54 let, důchodce, KSČM, čp.
4. Josef Svoboda, 56 let, mistr, KSČM, čp.
5. Vladislav Skotnica, 64 let, důchodce, bezpartijní, čp.
6. Zdeňka Blažková, 32 let, v domácnosti, bezpartijní, čp.
7. Zdeňka Kaniová, 43 let, podnikatelka, bezpartijní, čp.

Volby proběhly v pátek 18. a v sobotu 19.listopadu ve víceúčelovém sále sokolovny. Pro zvolení kandidátů bylo podle platného volebního systému velmi důležité jejich postavení na

kandidátce. O zvolení totiž nerozhodoval prostý počet hlasů. Přepočtem byl nejdříve stanoven počet mandátů pro každou stranu. Kandidát, který dostal ve volbách více hlasů než tvořila

vypočtená hranice, mohl postoupit na kandidátce dopředu.

Volební komisi tvořili František Michalec a Jaromír Uhlář za KDU- ČSL a Věnomír Merta za KSČM. Pomocníky, kteří už nesměli sčítat hlasy, byli Vlast.Habernal a Alois Liberda.

Zapisovatelkou byla Ing.Magda Čupová. František Michalec byl zvolen předsedou volební komise. Voleb se zúčastnilo 881 lidí ze 1 101 voličů, tzn.80%.

Výsledky voleb:
  Jméno   Hranice Počet hlasů  Počet mandátů
  Zdeněk Vyvial 271,7  232
  Vl.Merta    234
  Karel Pečinka    182
KSČM  Josef Svoboda    332
  Vladislav Skotnica   230
  Zdeňka Blažková   239
  Zdeňka Kaniová   280
Celkem získali komunisté    1729 hlasů  2 mandáty

Jelikož kandidáti Josef Svoboda, který byl na kandidátce na 4.místě získal 332 hlasů a Zdeňka Kaniová /bezp./, která byla na 7.místě získala 280 hlasů, byli za tuto stranu zvoleni

oni, neboť počet hlasů pro tyto kandidáty převýšil hranici 271,7 hlasů, která byla vypočtena pro tuto stranu.

  Jméno   Hranice Počet hlasů  Počet mandátů
  Ing.Pavel Spusta 644,6  722
  Bedřich Halata   639
  Dagmar Jurečková   669
  Vojtěch Halata   638
  Zdeněk Wiesner   538
  MUDr.Radim Kocourek  660
  Marie Sumarová   586
KDU-ČSL Ing.Otakar Bílek   428
  Jiří Mačejovský   619
  Emilie Mičková   606
  Tomáš Kula    505
  Vavřín Michalec   601
  Edvard Bednárek   573
  Anna Bílková    559
  Jaroslav Bača    454
Celkem získali lidovci    8 797 hlasů   13 mandátů

Ve volbách zvítězilo prvních 13 kandidátů na kandidátce, neboť ti další když měli větší počet hlasů než někteří z prvních třinácti, nebyli zvoleni, neboť jejich počet hlasů

nepřevýšil hranici 644,6. Pouze mezi prvním třinácti se poněkud zamíchalo pořadí, když kandidát ze 6.místa postoupil na místo třetí a kandidátka ze 3.místa na místo druhé.

Občané zvolení do obecního zastupitelstva pro volební období 1994 -1998:
Ing.Pavel Spusta, KDU-ČSL
Dagmar Jurečková, KDU-ČSL
MUDR.Radim Kocourek, bezp.
Bedřich Halata, bezp.
Vojtěch Halata, bezp.
Zdeněk Wiesner, bezp.
Marie Sumarová, bezp.
Ing.Otakar Bílek, bezp.
Jiří Mačejovský, bezp.
Emilie Mičková, bezp.
Tomáš Kula, KDU-ČSL
Vavřín Michalek, bezp.
Edvard Bednárek, bezp.
Josef Svoboda, KSČM
Zdeňka Kaniová, bezp.
Podle věkového složení:
1 muž  25-29 let
2 muži 30-34 let
1 muž 35-39 let
3 muži 40-44 let
2 ženy 40-44 let
1 muž 45-49 let
2 muži 50-54 let
1 žena 50-54 let
1 muži 55-59 let
1 muži 60 let a starší

Slavnostní zasedání nově zvoleného zastupitelstva se konalo v pátek 25.11.1994 v 18.hod.ve víceúčelovém sále. Zahájil ho dosavadní starosta Ing.Tomáš Farný a poté se ujal řízení

Ing.Otakar Bílek, nejstarší člen nově zvoleného obecního zastupitelstva. Jmenovaný poděkoval Ing.Farnému za čtyřletou práci pro obec a vyzval předsedu volební komice pana Františka

Michalce, aby seznámil občany s průběhem a výsledkem voleb.
Pak předsedající vyzval všechny členy zastupitelstva ke složení zákonem předepsaného slibu. Svůj slib stvrdili podáním ruky a podpisem protokolu o složení slibu.
Po zvolení dvoučlenné volební komise proběhla tajná volba starosty obce. Třinácti hlasy byl zvolen Ing.Pavel Spusta. Místostarostou byl 13.hlasy zvolen pan Bedřich Halata. Veřejným

hlasováním byla zvolena rada, kterou tvoří Ing.Pavel Spusta, Bedřich Halata, Dagmar Jurečková, Marie Sumarová, Jiří Mačejovský.
V diskusi se občané hlavně zajímali o finanční zabezpečení činnosti obce.

Zasedání nově zvolené obecní rady se uskutečnilo  13.12.1994. Rada projednala a schválila všemi hlasy návrh na zřízení těchto komisí a jejich složení:
Finanční komise –  Jiří Mačejovský, předseda
   Emilie Mičková
   Ing.Magda Čupová
Stavební komise Marie Sumarová , předsedkyně
   Zdeněk Wiesner
   Vladimír Habernal
Sociální komise Dagmar Jurečková, předsedkyně
   Josef Svoboda
Životní prostředí MUDr.Radim Kocourek, předseda
   Zdeňka Kaniová
   Marie Čupová
Kulturní komise Tomáš Kula, předseda
   Ing.Otakar Bílek
   Vavřín Michalec

 

Rozbor hospodaření za rok 1994

Počáteční stav k 1.1.1994     4 136 777,76 Kč
Dotace        1 581 250,–
Účelové prostředky /kanalizace,ekomiliarda,SHD,sociální/ 3 835 399,90
Převod rozpoč.prostředků mezi obcemi /cizím školám/      43 632,–
Vlastní příjmy       7 028 549,46
Doplňkové příjmy         478 224,51
Celkem příjmy      17 016 569,63Kč

Půjčky podnikatelům         262 434,–Kč
Termínované vklady      2 000 000,–
Cizí platby /rodič.příspěvky/          22 355,–
Celkem výdaje      13 570 641,96Kč

Zůstatek k 31.12.1994     1 205 848,67Kč
Vlastní příjmy:
Vodní hospodářství           64 089,40Kč
Skládka TKO       2 387 901,30
Prodej a nájem pozemků            2 677,–
Mateřská škola       –
Základní škola           36 096,50
Školní jídelna          134 759,–
Kino, kultura            14 140,20
Vnitřní správa            28 246,70
Stravování důchodců           81 840,50
Pečovatelská služba                180,–
Nájmy           103 946,40
Pohřebnictví            18 770,–
Prádelna a mandlovna            3 998,–
KTR           236 300,–
Daň z příjmu /závislá činnost/    2 134 735,11
Daň z příjmu /podnikatel.činnost/    1 204 126,–
Daň z nemovitosti         512 408,35
Správní poplatky           64 335,–
Celkem vlastní příjmy     7 028 549,46Kč

Pokuty          –
Popl.za rekr.pobyt.             4 580,–
Úroky           390 713,36
Nahodilý příjem           31 254,–
Poplatky za psa             7 783,–
Poplatky z veř.prostranství               460,–
Poplatky ze vstupného            1 830,–
Poplatky u ubyt.kapacity            6 570,–
Poplatky z reklamy                  40,–
Poplatky z prodeje alkoholu          34 994,15
Celkem doplňkové příjmy        478 224,51Kč
Výdaje
Vodní hospodářství      5 762 015,30Kč
Skládka TKO       3 176 144,11
Ochrana přírody             6 363,–
Doprava          600 679,90
Mateřská škola         108 243,50
Základní škola         290 174,50
Školní družina              2 055,70
Školní jídelna          199 766,90
Kino             52 770,70
Kultura            53 153,70
SDH           128 924,80
Vnitro        1 037 225,62
Stravování důchodců         141 807,19
Sociální příspěvky           88 000,–
Ostatní soc.výdaje             1 338,60
Bytové hospodářství         178 888,–
Veřejné osvětlení         145 198,14
Pohřebnictví            23 054,–
Prádelna a mandlovna            8 079,10
Veřejná zeleň            17 777,90
Čištění místních komunikací          14 655,–
Výstavba obce      1 312 245,20
Příspěvky          157 278,90
Výdaje za bank.služby            4 571,–
Poskytnuté sdruž.prostř.          60 231,–

 

Základní škola:
 
Učitelský sbor:
Mgr.Ludmila Vlasáková, ředitelka
Vlasta Snášelová
Alena Erteltová
Taťána Liberdová
Anežka Židková
Aleš Prokop
Naďa Klimešová, vedoucí šk.družiny

Naše škola se rozhodla od nového roku 1994/95 připojit k 1.stupni základní školy i 5.třídu. Upravila proto osnovy pro 4. a 5.ročník a třídní učitelé vypracovali podle osnov týdenní

plány. Nově bylo zavedeno vyučování cizího jazyka od 4.třídy. Tři hodiny týdně se bude vyučovat jazyk německý a 3 hodiny týdně angličtina. Paní ředitelka zpracovala a zaslala návrh

projektu pro výuku cizích jazyků. Na tomto návrhu bude pracovat společně s vybranými dětmi 2.,3. a 4.ročníků po celé pololetí.
Jelikož do začátku školního roku nepřišly ani pracovní sešity ani učebnice českého jazyka, je vyučování podle osnov náročné zejména pro učitele. Musí věnovat přípravě mnohem více

času. Učí podle učebnic pro 4.ročníky a doplňují je o poznatky z populárně naučné literatury.
Ovšem dosavadní zkušenosti potvrzují, že přes veškeré potíže je zařazení 5.ročníku k 1.stupni ZŠ v rámci 9.leté povinné školní docházky pro žáky přínosem, neboť nejsou stresováni

obtížností a množstvím učiva.

Všichni žáci školy se zúčastnili výtvarné soutěže k ochraně životního prostředí, která byla zaměřena na sběr a zužitkování skla. Na konci školního roku stanovaly děti na zahradě u

školy. Hrály různé hry, vařily na ohništi a vůbec měly z táboření silné zážitky. A nejen ony. Každý kolemjdoucí se rád zastavil a pozoroval pestrou paletu různých stanů usazených ve

školní zahradě.
V minulých třech letech uskutečnily děti pod vedením učitelů v místním kostele tzv.vánoční koncerty, které měly veliký úspěch. Ovšem jejich příprava byla časově náročná a tak se

letos v této tradici už nepokračuje.
Letos proběhl poslední školní den před vánočními svátky podle projektu „Vánoce“. První dvě hodiny vyráběly děti různými technikami vánoční ozdoby. Pak následovala svačinka ve

sváteční atmosféře. Děti dostaly cukroví a byl kladen důraz na sváteční stolování. A místo posledních vyučovacích hodin zazpívaly děti v místním kostele všem přítomným snad všechny

známé koledy.

 

Mateřská škola

Začátek školního roku proběhl jako obvykle. Starší děti, které už do školky chodily, se vítaly se svými kamarády a vyprávěly  si, co kdo o prázdninách zažil. Nové děti si mohly vzít

sebou do třídy maminku, aby se mohly v novém prostředí adaptovat. Když se trochu seznámily a začaly si hrát,většinou si ani nevšimly, že maminka už odešla. Maňásek děti vzájemně

seznámil a tak netrvalo dlouho a všichni znali všechny. Letos rodiče přihlásili 21 dětí, ale některé docházejí jen na 2-3 dny v týdnu, čtyři děti jsou ve školce na půl dne.

Učitelky se zaměřily na uplatňování hravých forem. Protože byly děti často nemocné, nebylo možné je dohromady secvičit. A proto si uspořádali vánoční besídku jen sami pro sebe.

Poslouchali koledy a zazpívali si písně se zimní tématikou. Potěšilo je maňáskové divadlo o zvířátkách v zimě. Svíčky a prskavky pomohly vytvořit sváteční atmosféru, ve které si děti

prohlédly drobné dárky, které učitelky nakoupily za peníze vydělané uspořádáním zimní burzy.
Na svátek matek si děti odnesly domů dáreček pro maminky s ponaučením, aby ho  předaly s přednesem naučené básničky. Den dětí proběhl ve znamení soutěží a závodivých her. Ke konci

školního roku si udělali polodenní výlet k myslivecké chatě, kde si děti hrály s míčem i se šiškami. Unavené pohybem i horkem se vracely částečně pěšky, částečně na vozíčku, na

kterém se střídaly. V horkých dnech mají děti možnost se denně koupat v nafukovacím bazénu a otužovat se vodou z hadice.

 

Kostel  Všech svatých

V letošním roce došlo ve farnosti k významné změně. P.Bernáček si vzhledem ke svému věku i zdravotnímu stavu podal žádost o důchod. Správa farnosti připadla komunitě karmelitánů ve

Frýdlantě n.O., kteří mimo Frýdlant spravují farnost na Borové, Pržně a Pstruží. Do Metylovic dojíždí P.Benedikt J.Križan, O.Cam. Narodil se v roce 1966 ve vesnici Velké Zalužie na

Slovensku. Po maturitě na zemědělské škole nastoupil základní vojenskou službu v Terezíně. Pak vstoupil do semináře a studoval nejdříve v Litoměřicích, pak v Českých Budějovicích a v

Olomouci.
V červnu uspořádala farnost v Pískovnách dětský den. Ve žhavém nedělním odpoledni vyběhlo z hřiště za školou asi 30 dětí, rozdělených podle věku do 5.družstev. Cestu měli zpestřenou

různými úkoly, jejichž splnění kontrolovaly hlídky podél vytýčené trasy. V cíli čekala vítěze odměna a na všechny  ostatní balíček s občerstvením a vystřihovánka. U slavnostně

zapáleného táboráku si zazpívaly nejen děti, ale i jejich rodiče, případně prarodiče, kteří tam přijeli schůdnější cestou od Hodoňovic. Myslím, že děti byly spokojené.

P.Antonín Bernáček se 22.května dožil 80.ti let. Při této příležitosti přijel do Metylovic jeho dlouholetý známý z exilu, pan biskup Jaroslav Škarvada, který je nyní generálním

vikářem v Praze, aby sloužil mši na poděkování. Koncelebrovali další přátelé Otce Bernáčka – P.Krejší z Místku a P.Libosvár z Frýdlantu. Při mši jubilantovi zazpívaly sestry Mariana

a Kristina z Oceánie a Teressita z Afriky, které žijí se společenství na Borové.

Plný autobus metylovských farníků odjel 5.července do Místku, kde v kostele sv.Jana a Pavla oslavil P.Zdislav Škrabal své diamantové kněžské jubileum. Narodil se v roce 1910 v

Babicích u Uherského Hradiště. Jeho bratr Vladimír, řádovým jménem Pavel, je u nás známý jako překladatel Nového zákona. Jako kněz působil od roku 1934 v Místku. V roce 1949 byl

zatčen, neboť zakázal u vchodu do kostela prodej Katolických novin, které tehdy vydávala prokomunistická tzv.Katolická akce. Byl odsouzen na 2,5 roku za pobuřování. Již za 3 měsíce

po propuštění byl odsouzen za „účast v protistátní skupině“ na 15 let. Po propuštění pracoval jako dělník u Okresního průmyslového podniku. Od Nového roku 1969 působil jako duchovní

v Metylovicích. Byl oblíben pro svůj vztah k lidem i k mládeži. Během jeho působení zde byly pořízeny nové zvony z Německa. Protože byly instalovány bez státního povolení, byl Otci

Škrabalovi opět odňat státní souhlas.
Přestože je jubilant po mozkové příhodě ochrnutý, zúčastnil se bohoslužby na vozíčku a svým osobitým radostným způsobem nám vyprávěl o svém životě. Bylo vidět, že neztrácí ani dobrou

náladu ani chuť do života.

Již delší dobu se ukazovala naléhavost opravy místních varhan. Proto se letos farní rada rozhodla k této finančně náročné akci.
Stávající varhany byly zakoupeny metylovským farářem P.Václavem Nigrem u firmy Rieger v Krnově v roce 1946.Protože nové varhany byly větší než původní, bylo třeba upravit prostor na

kůru. Muži tehdy vysekali 80 cm zdiva mezi kostelem a věží. Přední zděná zídka byla nahrazena dřevěnou dubovou brankou.
Dvoumanuálový nástroj měl 21 rejstříků a 1000 píšťal. Při opravě v květnu 1970 byl nástroj rozšířen o 56 píšťal a rejstřík hoboj. Je to jediný jazýčkový rejstřík u těchto varhan.
Letošní oprava byla i částečnou rekonstrukcí, kterou navrhl P.Zdeněk Mička, arcibiskupský kolaudátor z Uherského Brodu. Naše varhany byly totiž značně předimenzovány- byly určeny pro

mnohem větší prostor než je metylovský kostel. Některé hluboké, silně znějící rejstříky byly nahrazeny jemnějšími, s měkčím tónem. Zároveň bylo změněno ladění, takže při doprovodu

nástrojů varhanami nebudou vznikat problémy.
Opravu a rekonstrukci varhan provedl varhanář pan Jaroslav Stavinoha se svým pomocníkem z Valašské Bystřice. Celkové náklady činily 80 000,–Kč. Přičiněním Ing.Otakara Bílka poskytl

Okresní úřad dotaci na tuto opravu ve výši 40 000,–Kč. Obecní úřad v Metylovicích daroval 15 000,–Kč, firmy věnovaly 8 000,–Kč. Chybějící částka se uhradila z pravidelných sbírek.
Slavnostní tečkou za opravou varhan byl varhanní koncert, který se uskutečnil v neděli 23.10. odpoledne. Na varhany hrál profesor Vladimír Svatoš, zpívala profesorka Drahomíra

Mičková. Na programu byla díla Bachova, Pergolesiho, Händlova, Černohorského, Vaňhaly, Bollmannova a Dvořáka. Zájem občanů byl značný a koncert měl úspěch.
Na Boží hod vánoční sehrály školní děti z naší farnosti hru o narození Ježíše. V první netradiční části se ve scénkách uplatnily starší děti. O druhé části vyprávěli pastýři klasický

příběh  a nejmenší děti plasticky zobrazovaly jejich vyprávění na flanelogramu. Při takovýchto dětských představeních není o diváky nouze,neboť rodiče i prarodiče si přijdou rádi své

ratolesti poslechnout. Domnívám se ovšem, že obecenstvo čekalo spíše klasický příběh a toto nové pojetí je příliš nezaujalo.

 

Beskydské dětské sanatorium

Od 1.1.1994 změnila DLRN v Metylovicích svůj název na Beskydské dětské sanatorium. Měla pro to dva důvody. Jednak rozšířila svou činnost o léčbu obezity a páteře a zároveň nabídla

své služby dětem z celé republiky. Protože rodiče pochopitelně nevědí, kde Metylovice leží, měl by je informovat již samotný název zařízení.
Mimo zde léčených dětí nabízí BDS rehabilitaci a vodoléčbu i místním občanům. Sanatorium má smlouvy se všemi pojišťovnami. K udržení kondice pro všechny zájemce je zde i posilovna.

Mimoto ředitelka paní Vozáková usiluje o zřízení ordinace pro metylovské děti a dorost. Je veliká naděje, že v příštím roce by mohla být otevřena. Byla by to pro místní maminky

veliká úleva, neboť by odpadlo dojíždění s dětmi do Palkovic.

V dubnu tohoto roku byla dokončena rekonstrukce podkroví a  může tak poskytovat ubytování i s nadstandardními službami rodičům, kteří zůstávají po dobu léčení v sanatoriu.
Ke spokojenosti zaměstnanců i jejich rodinných příslušníků slouží opravdu vkusně upravená společenská místnost s možností objednávky teplých jídel a nápojů. Rodiny zde mohou slavit

své významné dny. Pro ty z nich, kteří rádi tančí, je v místnosti upravena i taneční miniplocha. Aby se lidé v celé republice dověděli o léčebném zařízení, rozesílá personál

sanatoria desítky letáků do škol, pediatrům i okresním úřadům.
Velikým snem paní ředitelky je zřídit zde ještě krytý bazén s vyhřívanou vodou. Energii a houževnatost by mohla paní Vozáková rozdávat a tak věřím, že i tento svůj sen dokáže

realizovat.

 

Knihovna

V letošním roce měla knihovna zaregistrováno celkem 56 čtenářů, z toho 8 dětí do 14 let. Knihovna ve Frýdlantě získala celkem v tomto roce 4 467 svazků. Z toho připadlo knihovně ve

Frýdlantě 2 020 svazků a ostatním pobočkám 2 447. Metylovská knihovna byla obohacena o 236 titulů. Čtenáři navštívili knihovnu v tomto roce celkem 703x a vypůjčili si 4 766 knih a

989 časopisů.
Z tohoto počtu knih připadlo na dětskou naučnou literaturu 1370 knih
    na dětskou krásnou literaturu  2 193 knih
           naučnou literaturu pro dosp.    417 knih
         krásná literatura pro dosp.     786 knih
Obecní úřad uvažuje v příštím roce o osamostatnění knihovny.

 
Živnostníci v obci

V létě se na dveřích řeznictví, které měl pronajato pan Piskoř v rodinném domku Kellerových objevila cedulka – na 14 dní zavřeno. Ovšem plynuly týdny a pak i měsíce a prodejna

zůstala stále uzavřena. V této době uzavřela svou prodejnu masa i Jednota na Vrchovině a tak naše obec zůstala bez prodejny masa a uzenin. Občané musí nyní za masem do Frýdlantu, což

nesou dost nelibě. I když je tady mnoho těch, kteří pěstují drůbež a králíky, přece je potřeba této prodejny značná.
Pan Přibyla, který tady provozuje obchod s potravinami a restaurací projevil zájem o pronájem místností bývalé prodejny masa v prodejně Jednota na Vrchovině, ovšem byl odbyt s

vysvětlením, že Jednota hodlá zahájit provoz balíčkového masa ve své prodejně. Což se taky stalo. Tento balíčkový prodej je jistě lepší než žádný, ale všem tento způsob příliš

nevyhovuje.
Ke konci října uzavřel hospodu a prodejnu potravin pan Mitura, údajně pro vysoký nájem. Zakoupil si od Jednoty malou provozovnu na dolním konci a prodává potraviny nyní tam. Čihadlo

zůstalo do konce roku uzavřeno.
Také firma Maxpot, která prodávala průmyslové zboží v nebytových prostorách obecního úřadu, dala ke konci roku výpověď a zboží si přestěhovala do své prodejny naproti pohostinství

Dvořáček, kterou pro tyto účely poněkud upravila.
Pekárna Alfa zahájila provoz v bývalém rodinném domku čp.4 pod Vrchovinou směrem na Frýdlant n.O. Majiteli jsou manželé Kocichovi z Palkovic. Upečený chléb je chutný a nedrobí se a

vydrží dlouho čerstvý.

 

Soukromí zemědělci

I když je v naší obci zaregistrováno více soukromých zemědělců, prakticky pouze dva se živí výhradně touto prací.
Jaromír Halata, čp.14 se k tomuto kroku odhodlal v roce 1992 ve svých 54 letech a hospodaří na bývalém statku svých rodičů. Rozhodování jistě nebylo jednoduché. Nebyl už nejmladší.K

samostatnému hospodaření ho přivedlo několik skutečností.
Jednak se hovořilo o tom, že kdo se nerozhodne soukromě hospodařit do konce roku 1992, tak pak už později se tato možnost nenaskytne. Dále si byl vědom, že už nemůže stíhat pracovat

s plným nasazením jak doma na záhumenku, tak v práci v družstvu. Nakonec cítil i morální povinnost vůči svému otci. Jeho dědeček totiž rodný grunt propil a jeho otec jako mladý

chlapec tento grunt koupil na úvěr a celý život tvrdě pracoval, aby ho splatil. Když se mu to konečně podařilo, museli vstoupil do JZD a tak vlastně o grunt opět přišel. Ještě žije a

je velmi šťastný, že se syn rozhodl opět hospodařit na svém. Velké problémy má však s úřady. Kdykoliv něco vyřizuje, ať na pozemkovém úřadě nebo na okrese,cítí velikou nechuť

úředníků. Jednání se táhnou dlouhé měsíce. Vidí, že na mnohých místech sedí lidé, které zná z doby jejich působení v družstvě a kteří zřejmě ani nyní nepřišli na chuť soukromému

hospodaření. I když je práce na statku velmi náročná, neboť jsou na to s manželkou prakticky sami, takže denně pracují od rána do večera. Svého rozhodnutí nelituje a věří, že se mu

podaří statek zachovat pro své děti a vnoučata.
Druhým zemědělcem u nás je pan Vladimír Biolek z čp.87. Je o 4 roky mladší než pan Halata a rovněž hospodaří s manželkou sami. Jeho syn má teprve 12 let. Pan Biolek to vidí

pesimističtěji než pan Halata. Rovněž si velmi stěžoval na postup úřadů i na legislativu. Podmínky pro hospodaření jsou u nás těžké. Pole jsou kamenitá, nebo slínovitá, navíc jsou

mnohá v příliš svažitém terénu, takže se nedá použít mechanizace, která je navíc drahá. Podle mínění obou rolníků se v obci nejvíce vyplatí pastevectví a chov dobytka.

 

Politické strany

KDU-ČSL
Na výroční schůzi 10.3.1994 byl novým předsedou strany zvolen Ing.Jaromír Kula, jednatelkou Dagmar Jurečková, pokladníkem Pavel Šigut a kulturním referentem Ing.Pavel Spusta. Ve

spolupráci s místní školou připravili ke Dni matek zábavný program „Tatínkům vstup zakázán“.
Tradiční smažení vaječiny se konalo 29.5. za školou. Setkání proběhlo ve veselé atmosféře, bohužel déšť zahnal předčasně účastníky domů.
V neděli 28.8. bylo uspořádáno kulturní odpoledne s dechovkou. Zdá se, že místní občané rádi posedí u kávy nebo piva s přáteli za zvuku dechové kapely.
Pro nadcházející komunální volby přestoupila tato strana s následujícím volebním programem:
1.Zlepšení stavu životního prostředí v obci
– plynofikace a elektrifikace obce
– sanace a rekultivace skládky TKO
– separace domovního odpadu
– kanalizace v Pasekách a postupné zajištění likvidace odpadních vod v celé obci
2. Vodní hospodářství
– vyčištění vodních toků od černých skládek
– výměna stávajícího havarijního vodovodního řádu od Sokolovny po Čihadlo
3. Školství
– postupně zřídit v obci úplnou základní devítiletou školu s kvalitním technickým vybavením
– realizovat na pozemku vedle obecního úřadu dětské hřiště
4. Oblast sociální
– sociálně slabým rodinám a důchodcům pomoci formou jednorázových soc.dávek a bezúročných soc.půjček
– důchodcům poskytnout možnost odběru obědů s dovážkou až do domu a potřebným zajistit pečovatelskou službu
5. Podpora podnikatelské činnosti v obci
– živnostníkům, kteří jsou trvale hlášeni v obci a budou poskytovat kvalitní služby poskytnout úvěr s výhodným úrokem a dobou splatnosti
6. Oblast služeb pro občany
– výstavba televizního kabelového rozvodu v obci
– zpracovat projektovou dokumentaci domu s pečovatelsko službou
7. Další drobné investiční akce
– okrasný plot kolem obecního úřadu
– parkovou úpravu starého hřbitova
– upravit komunikaci za obecním úřadem tak, by zde mohly chodit smuteční průvody na hřbitov

K uctění památky mjr.A.Bílka se v pátek 28.10.1994 v 16.00hod. v kinosále uskutečnil vzpomínkový večer na tohoto rodáka. Jako hosté vystoupili pánové Řehulka, Ivánek a Vlk. Bylo

přečteno pásmo ze života Ambrože Bílka, které bylo doplněno kulturním vystoupením žáků naší školy. Diskuse s přítomnými hosty byla zajímavá a živá. Veliký zájem mezi přítomnými

vzbudila i výstavba osobních věcí majora Bílka. Program byl zakončen svatováclavským chorálem. Návštěva, bohužel, nebyla velká.

V neděli 13.11.proběhlo setkání s důchodci. Důchodcům byl vysvětlen volební zákon a promítnut videozáznam ze zájezdu do Křtin a Prahy.

KSČM – tato strana nám neposkytla žádné informace o své činnosti.

 

Spolkový život

Hasiči

Mladí, i ti dříve narození členové zásahové jednotky se pravidelně zúčastňují cvičení a soutěží. Také ženy nezůstávají pozadu a pilně cvičí, což se projevuje v dobrých výsledcích:

Soutěž žen:
Janovice  1.místo 6 družstev
Metylovice  1.místo 3 družstva
Žabeň   1.místo 3 družstva
Krmelín  1.místo 3 družstva
Trnávka  1.místo 3.družstva
Turzovka  2.místo 4.družstva
Kateřinice  2.místo 5 družstev
Brušperk  2.místo 4 družstva
Proskovice  2.místo 4 družstva
Nová Ves  2.místo 3 družstva
Šenov   3.místo  4 družstva
Ostravice  4.místo 9 družstev
O-Nová Ves  5.místo 5 družstev
Studénka  11.místo 18 družstev
Kozlovice  NP  6 družstev
Frýdlant  NP  4 družstva

Soutěž mužů:
Turzovka  1.místo A 16 družstev  2.místo B
Nová Ves  1.místo 17 družstev
Žabeň   1.místo 12 družstev
Paskov   1.místo 9 družstev
Obl.kolo PS  2.místo 15 družstev
Okr.kolo PS  2.místo 10 družstev
Šenov   2.místo 12 družstev
Staříč   2.místo 12 družstev
Frýdlant  2.místo 10 družstev
Trnávka  2.místo 10 družstev
Brušperk  3.místo 18 družstev
Krmelín  3.místo 18 družstev
Kozlovice  NP A 24 družstev  6.místo B
Proskovice  9.místo 29 družstev
O-Nová Ves  13.místo 56 družstev
Ostravice  13.místo 39 družstev
Studénka   19.místo 41 družstev
Janovice   NP  18 družstev
Kateřinice  NP  12 družstev
Metylovice  NP A 21 družstev  10.místo B

Družstvo dříve narozených /nad 40 let/
Pstruží   1.místo 8 družstev
O-Michálkovice 4.místo 15 družstev

Cvičení družstev vedl velitel Vladimír Bílek za asistence Františka Bílka a Silvestra Pavláska.
2.července byl uspořádán 28.ročník naší pohárové soutěže u myslivecké chaty. Zúčastnilo se jí 18 mužstev mužů a 3 družstva žen. Zvítězilo družstvo Ferrumu časem 24,17 s. Na druhém

místě byly Kozlovice, na třetím Ostravice. V soutěži žen se na prvním místě umístily Metylovice – 37,14 s, na druhém Žabeň, na třetím Janovice. Díky sponzorům mohli naši hasiči

odměnit všechna družstva, což zúčastnění hodnotili jako velikou pozornost.
Soutěžní sezóna byla již tradičně zakončena místní soutěží na hřišti za školou. Mimo obou družstev mužů, družstva žen, mladých i dříve narozených, zúčastnily se i družstva Bílků, a

Šigutů z Metylovic, Krpců z Kozlovic a Cyklistů ze Lhotky.
Přes velikou snahu Miroslava Juřice, který se snažil pracovat mládeží, se mu moc nedařilo. Zájem dětí o cvičení celkově ochabl. Na schůzky chodily nepravidelně a často v množství,

které nedovolovalo pořádné cvičení.
Výjezdy

20.7.  17.30  požár trávy u pana Řezníčka v Ondřejníku
28.7.  12.45  požár senážní věže ZD v Metylovicích
3.8.     dodávka vody do letadla na letišti Lubno – požár lesa na Smrku
6.8.  10.10  požár senážní věže ZD v Metylovicích
7.9.    dodávka vody do letadla na letišti na Lubně-požár lesa Visalaje
10.8.    požár senážní věže ZD Metylovice
13.8.    požár pekárny Alfa v Metylovicích

Mimo těchto výjezdů museli 5x vyjet k hašení skládky.

Ale nejenom výjezdy a soutěžemi, ale i kulturou žijí hasiči. 29.ledna uspořádali v sokolovně hasičský ples, který se velmi vydařil. V předvečer 1.máje postavili mladí členové na

hřišti za školou máj, který 28.května skáceli při táboráku.
V hasičské zbrojnici byla na náklady obecního úřadu provedena celá elektroinstalace a zavedeno elektrické vytápění všech místností i garáží.

 

TJ Sokol

Česká obec sokolská vyhrála soudní spor o navrácení konfiskovaného majetku a byl jí soudním rozhodnutím vrácen majetek včetně sokolovny, kterou využívá místní TJ Sokol. Obecní úřad

se pokusil řešit tuto problematiku návrhem, aby místní organizace TJ Sokol založila svou ČOS a tím by celý majetek byl přetransformován na ni. Valná hromada TJ Sokol s tím

nesouhlasila. Vzhledem k velkým provozním nákladům spojených s provozem sokolovny se TJ Sokol a obecní zastupitelstvo dohodly, že bude pro obec výhodnější, když nájemní smlouvu s ČOS

uzavře obec Metylovice.

 

Matrika

V obci se narodilo 18 dětí, z toho 6 chlapců a 12 děvčat.
Jako první dítě rodině se narodily 4 děti
Jako druhé dítě v rodině se narodilo 10 dětí
Jako třetí dítě v rodině se narodily 3 děti
Jako páté dítě v rodině se narodilo 1 dítě
Mezi narozenými dětmi jsou i dvojčátka Pavel a Daniela manželů Spustových.

Letos zemřelo 21 lidí, z toho 11 žen, 9 mužů, 1 dítě.
Nejstarší ženě bylo 87 let, nejmladší 48 let.
Nejstaršímu muži bylo 90 let, nejmladšímu 45 let.
Průměrný věk zemřelých byl 69 let.
Nečastější příčinou úmrtí byla rakovina v 7 případech, choroby srdeční a kornatění v 10. případech, ostatní příčiny ve 4 případech.
10 lidí zemřelo doma, 11 v nemocnici. Pohřeb v kremaci měli 4 lidé, na hřbitově v Metylovicích 15 lidí, na hřbitově ve Frýdlantě 2 lidé.

Do obce se přistěhovalo 47 občanů, odstěhovalo se 39 lidí, většinou do nejbližšího okolí, ale i do Přerova, Vyškova a Oder. Jedna paní se odstěhovala do domova důchodců ve Frýdlantě

n.O.

Manželství uzavřelo 10 párů, z toho:
3 páry na MěÚ ve Frýdlantě n.O.
2 páry na MěÚ Frýdek-Místek
3 páry v kostele ve Frýdlantě n.O.
2 páry v kostele v Metylovicích

Nejstaršímu ženichovi bylo 32 let,nejstarší nevěstě 35 let. Nejmladšímu ženichovi  bylo 21 let, nejmladší nevěsty byly dvacetileté. Průměrný věk snoubenců činil u žen 24,5 let, u

mužů 25,8 let a byl vyšší než v loňském roce. Jeden ženich i jedna nevěsta uzavírali své druhé manželství.
Pět našich chlapců si zvolilo nevěsty z jiných obcí a naše nevěsty, kterých bylo rovněž 5, si na oplátku zvolilo ženichy rovněž odjinud. Devět párů bylo věkově vyrovnaných, v jednom

páru byla nevěsta o 12 let starší než ženich.
Rozvedena byla 4 manželství. Dvě byla bezdětná. Jedno z nich bylo rozvedeno po roce trvání manželství.

 

Počasí

Leden  – mírný, pouze několik dnů mrazy, ale sněhová pokrývka ležela po celý měsíc.
Únor – teploty mírně pod nulou, prakticky bez sněhu. Pouze v neděli 13.2. byla pravá sněhová vánice, při níž napadalo plno sněhu, ale během tří dnů se ztratil.
Březen – v první polovině dosáhly teploty +10°C, druhá polovina byla chladnější, ale stále bylo hezké počasí.
Duben – začátkem dubna bylo ještě hezky, ale na Bílou sobotu ještě lilo a 6.4.přešel hustý déšť ve sněžení, takže 7.4. bylo všude bílo. I další  týden bylo deštivo, chladno a velmi

větrno. Teprve koncem dubna nastalo hezké, teplé, jarní počasí. Najednou, ze dne na den, rozkvetly 22.4.třešně.
Květen – první polovina května byla suchá a hlavně večer velmi chladná. Teprve v druhé polovině měsíce se trochu oteplilo. 17.5. k večeru krátké krupobití, kroupy měly obvod až 3cm.

Trvalo velice krátce, takže žádné školy nevznikly.
Červen – první polovina deštivá a chladná. Po dvacátém deště ustaly a teploty vystoupily až na + 30°C ve stínu. Přitom téměř měsíc ani nekáplo.
Červenec – první polovina horká a suchá. Teprve 17.7.byla v noci bouřka, která přinesla žádaný déšť. Pak až do konce měsíce hodně teplé a suché počasí.
Srpen – začátek měsíce horký a suchý. Před naší poutí se rozpršelo a poprchávalo i celý příští týden. Od 14.8. se výrazně ochladilo a nastalo podzimní počasí.
Září – deštivé
Říjen – teploty klesly na nulu a i přes den velmi chladno. První sníh, který napadl 9.10. vyděsil všechny zahrádkáře, neboť na zahrádkách nebylo ještě nic uděláno. Stromy, obalené

listím a časti i ovocem byly zcela zasypány sněhem.
Listopad – vše napravil. Hlavně jeho první polovina byla poměrně teplá a suchá, takže všechny venkovní práce se stihly dodělat.
Prosinec – další sníh začal padat až 14.12. a padal i další dny. Ovšem vánoce už byly bez sněhu, teploty se pohybovaly kolem nuly. Štědrý den i vánoční svátky byly bez sněhu,

pošmourné. Mezi vánocemi a Silvestrem bylo teplé, jarní počasí, místy s deštěm.

 

Stalo se v obci

Při startování motocyklu rozběhem si mladý chlapec nevšiml chodce v protisměru a srazil ho. Postižený osmdesátiletý Karel Kožuch, čp.70, utrpěl otřes mozku. Po několikadenním pobytu

v nemocnici se vrátil domů.
10.6. narazil mladý řidič na betonový sloup v rovném úseku naproti místní školy. Auto bylo zcela zdemolováno, ale řidič vyvázl pouze s poraněním.
12.6. vjelo nákladní auto s uhlím do zahrady pana Vyviala pod školou, když předtím zdemolovalo dřevěný elektrický sloup. Štěstí, že právě v tuto chvíli nikdo po této straně silnice

nešel.

Návštěvníky letošní poutě v Metylovicích uvítaly ve středu obce veliké transparenty s nápisem „Vítáme účastníky metylovské poutě“. Bylo však chladno a deštivo, což trochu pokazilo tu

správnou pouťovou náladu. Bohužel, pravé pouťové boudy s perníkovými srdci a podobným typickým zbožím zde nebyly. Místo toho tu bylo plno stánků s oblečením, které každodenně

zaplavuje trh v Místku. Trošku se snažila zachránit situaci firma Market, která prodávala sladkosti, po kterých se jen zaprášilo.
Krmáš se vydařil. Počasí bylo hezké. V průvodu za vyhrávající dechovkou šly školní děti, které strhly k účasti v průvodě asi 15 občanů. Takže velmi pomaloučku, ale přece se začíná

obnovovat tradice krmášových průvodů.
Do štědrovečerního stmívání se rozletělo tóny vánočních koled v obecním rozhlase a pomáhaly navodit vánoční atmosféru. Ocenily to desítky občanů, kteří tradičně chodí ve

štědrovečerním odpolední rozžehnout na hrobech svých blízkých svíčku.
Občané, kteří letos oslaví své padesátiny, připravili pro sebe i své manželské protějšky sraz padesátníků, v sobotu 10.9. Hlavními organizátory byli Vladimíra Brastichová, Václav

Šigut a Miroslav Juřica. Sešli se odpoledne v místní škole, kde pobesedovali s paní ředitelkou. Potom položili na hřbitově kytice na hroby svých spolužáků – Ladislavu Šigutovi, který

zemřel ve svých 23 letech, Blahoši Němcovi, který zahynul při výkonu vojenské služby a Pavle Němcové. Potom společně zasedli k prostřenému stolu v restauraci TJ Sokol na hřišti, kde

se spolu dobře pobavili a zavzpomínali. Za obecní úřad pozdravil jubilanty předseda kulturní komise Milan Tomášek, který jim předal barevné fotografie Metylovic.

Za druhé světové války v srpnu 1944 došlo k odstřelování Ostravy spojenci. Němci několik letounů, které nalétávaly na město, sestřelili. Jedno hořící letadlo spadlo na hranici mezi

Metylovicemi a Lhotkou, v tzv.Jedličí. Jeden letec se katapultoval, ovšem Němci po něm, proti všem dohodám, stříleli. Spadl v lese na hranici mezi Metylovicemi a Palkovicemi, na

tzv.Magdoňovém. Poblíž pásla kozu „tětka Klimčena“ z Metylovic, čp.114. Stačila mu ještě donést vodu v dlaních z nedaleké studánky. Vzápětí tu byli Němci na motocyklech, kteří  ho

utloukli. Byl pochován na hřbitově v Palkovicích. Po válce přijeli rodiče, rakev se synem odvezli, prý do Franci, kde byl veliký hřbitov padlých vojáků západní armády. Podle vlajky,

do které byla rakev zahalena, byl padlý letec Kanaďan.
Po osvobození připevnili občané Palkovic na strom v místě, kde mladý muž zemřel kovový štítek z nerez oceli o rozměru 12 x 6,5cm s tímto nápisem:
REARDVA AD ASTRA V TĚCHTO MÍSTECH PADL DNE 29.8.1944 AMERICKÝ
USAF, B.17..6.  VOJENSKÝ PILOT 2NP/LT FRANK ROSSE
FLVÍN GFORTRESS ČEST JEHO PAMÁTCE!
    PALKOVICE, LHOTKA, METYLOVICE 

Nad tabulkou je v objímce z nerez plechu vložena patrona o průměru 20mm a délce 100mm. Podle pamětníků tam byla i lesklá střela, která tam v současnosti již není. Pod tabulkou je v

objímce plechová nádobka, do které mohou náhodní návštěvníci vložit květiny. Dnes je na tomto místě les vykácený, ale lesáci seřezali strom se štítkem na vysoký pařez, takže i dnes

tam zůstala památka na čin před 50ti lety.

Pilot letadla, které spadlo v Jedličí, podle výpovědi lidí, kteří byli na poli poblíž dotyčného místa, krátce před pádem z letadla vyskočil. Podle jedné verze utíkal potokem směrem k

Ondřejníku. Podle jiné verze ho pan Boháč, místní občan, ukryl ve sklepě domu, která patřil německé rodině Blumensteinů v Ondřejníku. Zřejmě podle zásady „pod svícnem bývá tma“. V

každém případě, když na místo havárie dorazili motorizovaní Němci, našli jen hořící letadlo.
Tato událost se mi jevila trochu za vlasy přitažená, neboť jsem nechápala, jak může někdo vyskočit z hořícího letadla a přežít. Ovšem letos v létě přijelo do vesnice auto s pražskou

poznávací značkou se starším pánem hovořícím anglicky a českou tlumočnicí. Zastavili našeho občana, pana Břetislava Kovala se žádostí, aby jim ukázal, kde spadlo za války hořící

letadlo. Pan Koval se domnívá, že se jednalo o syna tehdejšího  pilota. Škoda, že se dotyčný pán nezastavil na obecním úřadě a nevnesl nám trochu světla do této události. Takže

zřejmě už navždy zůstane tento příběh nevyjasněný.

Poprvé v historii obce zde máme praktického lékaře. Je jím MUDr.Kabut. Za finančního přispění obecního úřadu byla v 1.poschodí bývalého OÚ zřízena ordinace. Pan doktor zatím ordinuje

mimo čtvrtku každý den 2-3 hodiny. Není třeba nikam dojíždět, což bylo pro starší lidi časově i finančně náročné. Lékař má zároveň v ordinaci příruční lékárnu, takže není třeba

jezdit pro léky do Frýdlantu nebo do Místku. Také EKG provádí na místě. Lidé si tuto službu moc pochvalují.

 

Stalo se v republice

5.ledna zemřela v 93.letech paní Eliška Jungová, nejúspěšnější česká automobilová závodnice.
6.ledna se narodily manželům Ondráčkovým z Havlíčkova Brodu čtyřčata David, Štěpán, Lucie a Lenka.

V lednu přijel na návštěvu České republiky americký prezident Bill Clinton, aby zde jednal s našimi, slovenskými, polskými a maďarskými politiky o účasti v projektu Partnerství pro

mír.
První komerční televize u nás zahájila vysílání 4.února. Na pisatelku působí zprávy senzacechtivě a většina ostatních programů jako bulvár.
3.března zemřel ve věku 48 let na infarkt písničkář Karel Kryl. Svého času odešel do emigrace, po listopadovém převratu bydlel střídavě Německu i u nás. I když přivítal pád

komunismu, nebyl spokojen s nynějším vývojem v naší zemi. Zdá se, že svým postojem inklinoval k sociální demokracii. Zvláště těžce nesl rozdělení Československa.
30.července zabránili stoupenci republikánské strany hrubým násilí pokojné pietní demonstraci německých občanských sdružení v Terezíně. Policie proti násilníkům nezasáhla.
13.dubna zemřel známý a oblíbený herec Rudolf Hrušínský ve věku 74 let.
30.října jmenoval papež Jan Pavel II.pražského arcibiskupa Miloslava Vlka kardinálem.
V listopadových obecních volbách získali nejvíce mandátů ne venkově nezávislí kandidáti, z politických stran pak KDU-ČSL. Ve větších městech získala rozhodující pozice ODS. Více, než

se čekalo, získali komunisté, zcela propadla sociální demokracie.

V prosinci vyvrcholil dlouhý spor mezi vládou a odbory týkající se důchodových předpisů vyhlášením první masové výstražné stávky. Odbory žádaly zachování minimálních důchodů a odklad

zvýšení věku pro odchod do důchodu o pět let.

Legendární odpůrce komunismu Pavel Tigrid se stal ministrem kultury.

V tomto roce stouply částky životního minima, potřebné zajištění výživy a základních potřeb občana měsíčně na:      náklady na domácnost:
Dítě do 6.let  1 120,–Kč  jednotlivec  660,–Kč
Dítě od 6.do 10.let 1 240,–Kč  dvě osoby  860,–Kč
Dítě od 10.do15.let 1 500,–Kč  3-4 osoby  1 060,–Kč
Dítě od 15-26 let 1620,–Kč  5 a více osob  1 260,–Kč

 

Stalo se ve světě:

Uprostřed března byl parlamentem na Slovensku odvolán z funkce premiér Vladimír  Mečiar. Na základě výsledku předčasných voleb, které proběhly o prvním říjnovém víkendu, se v pořadí

už potřetí k moci vrátil.

V Anglii se objevil „masožravý streptokok“. Jeho přičiněním tam zemřelo 20 lidí, u nás 3. Za agresivitu jinak celkem neškodné bakterie může virus, který ji přiměje produkovat enzym

rozkládající lidské tkáně.

S aktivní kariérou skončila nejlepší tenistka všech dob, Američanka českého původu Martina Navrátilová.

Útočné včely v počtu asi 50 tisíc přepadly Rio de Janeiro a zanechaly za sebou jednoho mrtvého a více než sto zraněných.

Ve věku 81 let zemřel Richard Nixon, bývalý prezident USA. Rovněž zemřela Jacqeline Kennedyová-Onassisová, někdejší první dáma Ameriky. Po smrti svého muže, prezidenta Johna

F.Kennedyho, který zahynul kulkou vraha, se provdala za řeckého multimilionáře Onassise.

Severokorejský prezident Kim Ire-sen zemřel ve věku 82 let.Byl to poslední mohykán z galerie komunistických diktátorů našeho věku. Vládl nepřetržitě od konce 2.světové války.

Komentáře nejsou povoleny.