1995

Starosta:  Ing.Pavel Spusta
Ředitelka: Mgr.Ludmila Vlasáková
Duchovní: P.Benedikt J.Križan, O.Carm.

 

Činnost obecního zastupitelstva

V lednu schválila a podpořila rada OÚ žádost Dětského beskydského sanatoria na zřízení dětské poradny a ambulance dětského lékaře pro děti z obce v objektu BDS. Rovněž byla schválena

žádost firmy SAS na pronájem nebytových prostor v objektu OÚ. Kde byla dříve prodejna Market, bude nyní firma SAS prodávat použitý textil a drogistické zboží.

Zprovozněním nového vodovodního řádu ke sv.Anně zanikla potřeba obecní prádelny i mandlu. Zařízení bylo prodáno a do uvolněných prostor bude přestěhován sklad CO, který je nyní

umístěn v prostorách patřících ing.Otakaru Bílkovi.

Obecní zastupitelstvo schválilo dotaci pro občany, kteří změní systém vytápění svého RD. Rovněž schválila vyčlenění částky 5000,–Kč pro každou rodinu, ve které žije postižené dítě.

Jedná se o čtyři rodiny v naší obci.

V Pasekách u obchodu byla umístěna poštovní schránka. Obec zakoupila 13 kontejnerů na plasty a 1 kontejner na sklo a rozmístila je na území obce. Byla rovněž pořízená nová sekačka a

vánoční světelná výzdoba, která bude umístěna do středu obce.

Firmě Elpros, která se u nás starala o veřejné osvětlení a místní rozhlas, byla dána výpověď a další údržbou byla pověřena firma Mačejovský. Aby byl v budoucnu zajištěn bezproblémový

přístup k novému vodojemu, byla vykoupena část komunikace, vedoucí k RS Čupek.

Na bývalé skládce zůstala stavební buňka a plechová garáž. Buňka byla přemístěna ke škole a garáž prodána firmě Sportklub za 10 000,–Kč.

Původně se uvažovalo rozšíření stávající ZŠ na úplnou devítiletou školu. Ovšem, po zvážení všech argumentů pro a proti, rozhodlo obecní zastupitelstvo všemi hlasy prozatím

nerealizovat rozšíření na devítiletou školu a podpořit návrh vedení ZŠ, aby od 6.ročníku navštěvovaly děti pouze ZŠ ve Frýdlantě n.O.

Byl zamítnut návrh firmy Přibyla na odkoupení Obecníku. Nízká návštěvnost kina přivedla obecní radní ke kroku omezit filmové produkce v místním kině na 1 představení za měsíc.
Obec začala vydávat periodický list – Informátor. Vychází nepravidelně. Obsahuje důležité informace pro občany.

Starosta přišel s návrhem na zpracování územního plánu obce, který je nutnou a nezbytnou podmínkou pro další rozvoj obce. Rovněž padl návrh, aby bylo zadáno architektonické

zpracování studie části obce Metylovic a to od sokolovny po kostel.

Bylo schváleno ustavení Klubu důchodců při kulturní komisi. Předsedou se stal ing. Jaromír Kula. Cílem klubu je oživit vzájemné vztahy mezi staršími občany a umožnit jim, aby se

kulturně i společensky vyžili. Klub chce pořádat zájezdy do divadla, na památná místa i zájezdy rekreační. Rovněž chce organizovat besedy na témata, o která mají lidé zájem.

Podle usnesení okresního shromáždění se budou obce podílet na financování ztrátovosti provozu domovů důchodců.

Zastupitelstvo neschválilo návrh okresního úřadu na zřízení přírodního parku Hůrky, který by se měl rozkládat na části obce Metylovice a to hlavně ze dvou důvodů. Hranice přírodního

parku by rozdělila obec na dvě části. Zároveň by to znamenalo omezení pravomoci obecního zastupitelstva při rozhodování o umístění nových staveb v obci.
Rozpočet obce Metylovice na rok 1995

Počáteční stav na účtech k 1.1.1995     1 446 000Kč
Termínované vklady       2 000 000
Dotace OkÚ F-M – neúčelová        156 000
Vlastní příjmy        6 582 000
Doplňkové příjmy          221 000
Celkem příjmy                10 405 000
Rozbor příjmů:
Dotace neúčelová Školství        116 000
   Státní správa          15 000
   Vyrovnávací          25 000
   Celkem        156 000
Vlastní příjmy:
Vodní hospodářství            30 000
Skládka TKO           100 000
Nájem a prodej pozemků             1 000
MŠ              20 000
Školní jídelna             60 000
Kultura kino             14 000
Zálohy na teplo            80 000
Stravování důchodců            81 000
Nájmy            135 000
Hřbitovní poplatky            10 000
Prádelna, mandl.              2 000
Daň z příjmu právnických osob     2 600 000
Daň z příjmu závis.činnost.      1 894 000
Daň z příjmu os.pod.přiznání      1 000 000
Daň z nemovitosti          500 000
Správní poplatky            40 000
Dopl.zruš.daní             15 000
Celkem        6 582 000

Doplňkové příjmy:
Za láz.a rekr.pobyt              2 000
Psi                8 000
Uživ.veř.prostranství              1 000
Ubyt.kapacita               9 000
Vstupné               1 000
Úroky na bank.účtech          200 000
Celkem           221 000

Rozbor výdajů:
Vodovod            150 000
Kanalizace        3 136 000
Poplatky           250 000
Dotace na změnu sys.vytáp.         250 000
Odvoz odpadu           100 000
Místní komunikace          250 000
MŠ              80 000
Školní jídelna             70 000
Kino              35 000
Kultura             70 000
Sokolovna           150 000
SDH              60 000
Vnitro         3 365 000
Stravování důchodců          140 000
Sociální příspěvky            50 000
Bytové hospodářství              5 000
Veřejné osvětlení          110 000
Pohřebnictví             10 000
Veřejná zeleň             10 000
Prádelna, mandl              8 000
Čištění místních komun.           15 000
KTR            382 000
Plynofikace        1 100 000
Plot OÚ             50 000
Parková úprava hřb.            50 000
Sdružené prostř.ČOV            50 000
Dotace ČSAD           100 000
Příspěvek ZŠ           250 000
Rezerva           109 000
Celkem                 10 405 000

Rozpis výdajů na vnitro:
Mzdy a pojištění           393 000
Odměny zastupitelstva         107 000
Cestovné             20 000
Rozhlas               5 000
Otop pro budovu 374            30 000
Kanc.potřeby             15 000
Sbírky zákonů, noviny           15 000
El.energie             60 000
Poštovné, telefon            30 000
Dotace na stravování              1 000
Dárky pro jub.,pohoštění           10 000
CO              10 000
Kopírka             30 000
Výkup pozemků              9 000
Daň z příjmu práv.osob      2 600 000
Celkem        3 365 000

 

Základní škola
Složení učitelského sboru:
Ředitelka Ludmila Vlasáková – 5.ročník
Učitelka Alena Erteltová 2.ročník
Učitel  Aleš Prokop  4.ročník
Učitelka Vlasta Snášelová 1.ročník
Učitelka Taťána Liberdová 3.ročník
Družinářka Naďa Klimešová
Školnice Jana Veličková

Opět bylo zavedeno vyučování cizímu jazyku již od 4.třídy. Vyučuje se němčině a angličtině. Škola se rozhodla přijít na experiment ministerstva školství, to znamená, že přiřadila

pátý ročník k 1.stupni ZŠ. Pro žáky je tato skutečnost přínosem, neboť nejsou stresováni obtížnosti a kvantem učiva. Ovšem pro učitele je to velmi náročné. Zatím nejsou učebnice,

takže učitelé musí sami vypracovávat týdenní plány pro celý školní rok. Ředitelka, po poradě s ostatními vyučujícími rozhodla požádat o právní subjektivitu pro naši školu.

Ředitelka Vlasáková a učitel Prokop mají osvědčení k práci s dyslektiky a dysgrafiky a individuálně se věnují těmto dětem.
Před velikonocemi proběhl zdařilý velikonoční jarmark. Děti nabízely své výrobky – malovaná vajíčka, perníčky, výrobky z papíru apod. Pod vedením učitelů si připravily taneční

program. Účast rodičů i prarodičů byla veliká. Ve spolupráci s KDU-ČSL připravila škola ke Dni matek hezké odpoledne. Každá třída přispěla svým programem.

20.5. zorganizoval pan učitel Prokop závod horských kol, který měl slušnou účast i úroveň. Bohužel, pro nedostatek zájemců byl zrušen sborový zpěv.

 

Mateřská škola

Podle názoru učitelek si nyní nové děti rychleji a lépe zvykají ve školce než dříve. Přihlásilo se 24 dětí, ředitelskou zůstává paní Alena Fajkusová, učitelkou paní Věra Petrová.

Mimo běžných nemocí z nachlazení, chřipek a angín zaznamenali letos ve školce případ spály. Mezi dětmi však přibývá alergiků.

Paní ředitelka absolvovala dvouletý kurs dramatické výchovy pod vedením Saši Rychetského. Poznatky z tohoto kurzu přenáší do své práce s dětmi. Na vánoční besídce děti v

připravovaném programu dětem zazpívaly, zatančily, přednesly básničky a zahrály pohádku „Liška a zajíc.“ Během roku navštívily v Místku kino Petra Bezruče, aby shlédly představení O

Perníkové chaloupce.

K svátku maminek měly děti připraveno pásmo. Ovšem, mnoho jich onemocnělo a tak musela být besídka odvolána. Zato dětský den se vydařil. Soutěžili ve sportovních disciplinách a

shlédly divadelní představení. Na ukončení školního roku si udělali výlet k Myslivecké chatě, kde si opekli párek, hráli míčové hry i hry pohybové a stavěli stavby z jehličí, šišek a

přírodnin. Na závěr školního roku se rozloučili s dětmi, které po prázdninách odejdou do 1.třídy.

 

Beskydské dětské sanatorium

V BDS bylo dokončeno 5 pokojíčků pro matky s dětmi v podkroví. Škola byla přestěhována do lůžkové budovy a na jejím místě byly zřízeny další 3 pokoje pro matky s dětmi a malá herna,

dále jídelna pro tyto matky s dětmi a klub sanatoria, který je velmi elegantní. Pracovníci sanatoria i jejich rodinní příslušníci zde mohou trávit své volné chvíle. V přízemí byla

dokončena rehabilitace, která obsahuje veškerou vodoléčbu, parafin, magnoterapii. Masáže provádějí sestry, které mají odbornou způsobilost. Dvě z nich končí studia na Vojtovu metodu.

Dále je zde možné cvičit jogu, kalanetiku, své místo tu má inhalace i diatermie. Najdeme tu i posilovnu a ergometrii. Do 13 hod. je tato část určena pro klienty sanatoria, odpoledne

ji mohou používat i občané Metylovic.

 

Knihovna

V letošním roce odsouhlasilo obecní zastupitelstvo osamostatnění knihovny. Zároveň zde byla v letních měsících zřízena půjčovna videokazet, které pro nás zajišťuje firma Hrabovský.

Knihovnicí je opět paní Miluše Kociánová. Městská knihovna ve Frýdlantě n.O. předala do Metylovic knižní fond v ceně 104 711Kč a hmotný majetek – regály a psací stůl. Výpůjční doba

je vždy v neděli dopoledne. Svůj koutek tu najdou i děti. Mimo knih je možno si zde zapůjčit Vlastu, Květy, ABC, Receptář, Burdu, Domov, Bravo a AD. Do knihovny byl pořízen počítač.

 

Kostel Všech svatých

Při obnově stávajícího vodovodního řádu směrem od OÚ po Vrchovinu byl nový řád veden podél plotu kolem kostela. Na základě svolení OÚ byla z tohoto řádu vybudována odbočka a zavedena

voda do sakristie, kde byl také instalován ohřívač vody. Tím se velice usnadnila práce při úklidu kostela.

V neděli 2.4. se uskutečnil varhanní koncert, který zorganizoval ing. Bílek. Víťa Marčík sehrál v kostela hru o Janu Sarkandrovi, která byla velmi zdařilá. U tradičněji založených

posluchačů tento způsob pojetí nezaujal.

Svatořečení Jana Sarkandra v Olomouci se z Metylovic zúčastnilo 22 lidí, na sv.Kopečku bylo 5 našich mladých.
28.5. uděloval v místním kostele 29 biřmovancům svátost biřmování otec biskup Josef Hrdlička. Po obřadech byla dlouhá neformální beseda biřmovanců kmotrů s biskupem.

Koncem června se uskutečnil druhý ročník Metylovské cesty za světlem. Tentokrát byl start na hřišti za školou, odkud se děti rozběhly po značkovaných cestách plnit různé úkoly. Cíl

byl opět na hřišti. Počasí bylo velmi nejisté. Ještě hodinu před začátkem se nevědělo, zda vůbec akce proběhne. Ale nakonec vše dobře dopadlo. Děti nezmokly.

Od 9.7. odešel otec Benedikt do Štípy, na jeho místo přišel otec Eliáš. Jeho vlastní jméno je Petr  Vaculík. Pochází ze Zlína. Původně působil v salesiánské kongregaci, později

odešel mezi karmelitány do Vydří. Nyní přišel do Frýdlantu jak farář, otcové Melichar a Klement jsou kaplani. Všichni tři se postupně u nás v duchovní službě střídají.

 

Sbor dobrovolných hasičů

V tomto roce má organizace 80 členů. Protože není legislativně dořešen problém vstupu do objektů, nebyly v roce 1995 prováděny preventivní prohlídky.

Výjezdy
30.července tráva na místním fotbalovém hřišti
31.července letiště Frýdlant, záloha na doplňování vody – požár lesa na Morávce

 

Soutěžní činnost

Muži:
Nošovice  23 družstev  2 místo
Žabeň   14 družstev  2.místo
Šenov   11 družstev  2.místo
Staříč   11 družstev  2.místo
Turzovka  16 družstev NP NP  A
      3.místo B
Frýdlant n.O.  11 družstev  3.místo
Proskovice  26 družstev  4.místo
Kozlovice  25 družstev  4.místo A
      8.místo B
Metylovice  21 družstev  4.místo A
      NP  B
Brušperk   20 družstev  5.místo
Pustkovec  24 družstev  8.místo
Krmelín  25 družstev  9.místo
Stará Ves  17 družstev  9.místo
Ostravice  26 družstev  15.místo
O-Nová Ves   31družstev  20.místo
Studénka  36 družstev  NP
Nová Ves  13 družstev  NP
Paskov   12 družstev  NP

Ženy
Metylovice  5 družstev  1
Kozlovice  7 družstev  1
Proskovice  6 družstev  1
Nošovice  5 družstev  1
Ostravice  4 družstva  1
Pustkovec  3 družstva  1
Frýdlant n.O  3 družstva  1
Stará Ves  3 družstva  1
Turzovka  1 družstvo  1
O-Nová Ves  7 družstev  2
Brušperk   4 družstva  2
Krmelín  4 družstva  2
Žabeň   4 družstva  2
Nová Ves  4 družstva  3
Studénka  14 družstev  11

Staří páni
Pstruží   8 družstev  1.místo
Stará Ves  6 družstev  3.místo

Jak je vidět z výsledků, nemusí se naši hasiči stydět. Bohužel, s mládeží je to pořád stejné, není zájem. V srpnu byla uspořádaná soutěž netradičních družstev. Soutěžilo 11 družstev,

přijel i družební sbor z Turzovky. Zvítězilo družstvo Myslikovjanů z Ostravice. Počasí nepřálo a tak účast veřejnosti byla malá.

Tradiční bál v lednu byl tradičně dobře navštíven. Na svém zájezdu na jižní Moravu navštívili první soukromé hasičské muzeum u pana Vláčila  v Olšanech u Prostějova.

 

KDU-ČSL

V letošním roce má tato strana 49 členů, z toho 22 žen a 27 mužů. Společně se školou připravili v kinosále Den matek, který měl veliký úspěch. Organizátorem zájezdů do Blatnice,

Štípy a ZOO v Lešné byl ing.Kula. Lidovci také připravili pohoštění pro děti, které se zúčastnily II.metylovské cesty za světlem a finančně přispěli na odměny pro soutěžící.
Tradiční bál byl poměrně dosti navštíven.

 

Sraz pětašedesátníků

Paní Anička Bílková zorganizovala na 2.9. sraz svých spolužáků i jejich manželských protějšků. Poprvé toto setkání zorganizovala před 15 lety a všem se to tak líbilo, že vyžadují

opakování. Letos jich přijelo 21, ti nejvzdálenější až z Jindřichova a ze Slovenska. Kytičkami na hřbitově uctili své zemřelé spolužáky, s paní ředitelkou ve škole vzpomínali na své

školní začátky. V 11 hodin dopoledne byla na poděkování sloužena v místním kostele mše. A pak už se jenom povídalo, vzpomínalo, veselilo, jedlo a pilo. A všichni se přáli, aby se po

5 letech opět všichni sešli.

 

Matrika

V letošním roce se narodilo 14 dětí, z toho 8 chlapců a 6 děvčat. Nejvíce dětí se narodilo v červnu /4/ a v červenci /3/. Šest z nich se narodilo jako první dítě v rodině, čtyři jako

druhé dítě v rodině, tři jako třetí dítě v rodině, jedno dítě jako čtvrté dítě v rodině.

Zemřelo 10 lidí, z toho 7 mužů a 3 ženy. Průměrný věk byl 86,5 roku. Mezi zemřelými byli 4 devadesátníci, nejmladší ze zemřelých měl 64 let. Nejčastější příčinou smrti byla

arterioskleroza – ve 4. případech. Tři lidé zemřeli na rakovinu. Pět lidí si přálo pohřeb na hřbitově v Metylovicích, jeden na hřbitově ve Frýdlantě. Ostatní měli kremaci v Ostravě.

Mezi zemřelými byl pan Bohuslav Halata, který se narodil v Metylovicích 26.7.1929 v početné rodině. Zůstal svobodný a všechen svůj čas rozdával lidem kolem. Řadu let pracoval jak

knihovník v místní knihovně. Byl předsedou svazu zahrádkářů, obětavý člen lidové strany. Od mládí kostelničil v místním kostele. Jako nadšený fotoreportér dokumentoval dění v obci.

Všechno dělal s plným nasazením. Když bylo třeba odklidit sníh od kostela, vyčistit starý hřbitov, uklidit na jaře cesty od škváry, tam všude bylo vidět „Bohuška“, jak mu lidé

říkali. Byl velice skromný. Nikoho nekritizoval, nikdy o sobě nemluvil. Nebylo ho slyšet, pouze vidět vždy tam, kde bylo třeba něco udělat a kde se nikdo jiný nehrnul. Tak obrovské

spousty lidí, které zaplavily hřbitov při jeho pohřbu tu snad nebyly od r.1974, kdy měl pohřeb bývalý starosta Ondřej Lepík. Byly výrazem díků všech, kterým svým životem sloužil.

Svateb bylo v tomto roce šest. Nejmladšímu ženichovi bylo 21 let, nestaršímu 42 let. Nejmladší nevěstě 19 let, nejstarší 37 let. U tří párů byli oba dva partneři svobodní, u dvou

párů byli oba dva partneři rozvedení. Z toho se jeden pár bral opět znova. Jen u jednoho páru byli oba, ženich i nevěsta z Metylovic.

Šest manželství bylo u nás v letošním roce rozvedeno. Pouze jedno z nich bylo bezdětné. Dvě manželství byla rozvedena po více než 20 letech.

V tomto roce se přistěhovalo 30 lidí, odstěhovalo se 19 lidí. Mezi těmi, kteří se k nám přistěhovali, byla i rodina, která před 20 lety emigrovala do Austrálie. Jedna rodina se

přistěhovala ze Slovenska.

 
Počasí

Leden – Nový rok byl bez sněhu, ale už 3.sněžilo. Teplotně to byl měsíc mírný. Nejnižší teplota byla -15°C, nejvyšší +10°C, většinou se pohybovala kolem 0. Měsíc se vyznačoval

silnými větry.
Únor – převážně zataženo, teploty se pohybovaly v rozmezí -2°C až +4°C. Nejnižší teplota byla 10.2. a to -11°C, ale už 14.2. vystoupla na +10°C a 21.2. dokonce na +11°C. Opět vály

silné větry, ale jinak bylo v únoru převážně předjarní počasí.
Březen – kolem 5.3. klesly teploty na -5°C a začalo silně sněžit. Kolem 18.3. stouply teploty na +6°C, po 20 až do konce měsíce silné sněžení. První jarní bouřka byla 27.3.
Duben – do poloviny měsíce se teplota pohybovala mírně nad nulou, s výjimkou 4., kdy teplota vystoupila na +10°C. Během měsíce časté sněhové přeháňky. V zahradách kvetou pouze

sněženky a krokusy. Teprve koncem dubna začínají petrklíče a narcisy. Když 23.4. vystoupila teplota až na +34°C, začalo se to na zahrádkách hemžit lidmi. Ale koncem dubna se opět

ochladilo a začalo pršet.
Květen – teplota kolem nuly, ve druhé dekádě stoupla na 10-15°C, v poslední dekádě se opět pohybovala kolem 0.
Červen – deštivý měsíc, teploty mezi 10-15°C, na konci měsíce klesly teploty na +6°C.
Červenec – pěkný a teplý měsíc, průměrná teplota +25°C, téměř vůbec nepršelo.
Srpen – průměrná teplota +21°C, ráno klesaly teploty až na +7°C.
Září – s výjimkou 11. a 13. , kdy bylo pěkné počasí, to byl deštivý a chladný měsíc. Teplota nejvýš +16°C. K ránu klesla teplota na +1°C. V noci 30.9. napadl první sníh.
Říjen – většinou zataženo a deštivo. Průměrná teplota +14,5°C. Ve dnech 9.-13. vystoupil teploměr na +21°C.
Listopad – 3.11. silně sněžilo a spousty sněhu zůstaly ležet celý týden. Sníh, který napadl 24.11. už zůstal prakticky trvale, takže se mnohde nestihla dodělat práce na zahradě.

Úroda brambor byla špatná, neboť vlivem vlhka byla na bramborách plíseň a spousta mandelinek.
Prosinec – v první dekádě byly nejnižší teploty -7°C, ve druhé -5°C. Stále ležel sníh. Přes den se vždy oteplilo, přišla obleva. Když večer přituhlo, změnily se silnice v nevídaná

kluziště. Auta, která se snažila brzdit, jen klouzala silnicí. Ještě 21.bylo silné sněžení a -9°C, ale už 23.12. vystoupila teplota na +8°C. Vál teplý vítr, takže na Štědrý den bylo

teplo a deštivo. Teprve pozdě večer začalo sněžit, takže vánoce byly nakonec bílé s teplotou kolem nuly. Po vánocích se prudce ochladilo a teplota klesla na -15°C.

 

Stalo se v obci

25.2. vjel traktor, který jel od Frýdlantu, do protisměru, přerazil dřevěný elektrický sloup a vjel do zahrady pana Rudolfa Vyviala pod školou. Vypadá to, že jeho zahrada

neodolatelně k sobě přitahuje řidiče. Naštěstí se nikomu nic nestalo, jen řidič, který z traktoru vystoupil, se opilostí nemohl udržet na nohou.

4.9. praskla místní řidičce osobního auta pneumatika, auto bylo strženo doprava, přerazilo zábradlí naproti paní Hajduškové pod sokolovou a zůstalo viset nad potokem. Vše dobře

dopadlo, nikdo nebyl zraněn.

7.9. vrazilo auto do zábradlí na dolním konci u kříže, odhodilo zábradlí u potoka. Nikomu se nic nestalo.

31.10. srazili večer na motorce dva místní mladíci pana Vojtěcha Šiguta. Dotyčný náraz přežil, ale přeražená noha mu špatně srostla. Již nikdy se na ni nepostaví a bude odkázán na

druhé.

 

Stalo se v ČR

Začátkem měsíce ledna byla na 9 dnů přerušena dodávka ropy z Ruska do naší republiky.
15.1. zemřel herec Josef Kemr.
18.3. zahynul pod lavinou  v Tatrách Josef Vavroušek, náš významný ekolog.
V březnu zamítl ústavní soud návrh na zrušení Benešova dekretu č.108 z roku 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku.
25.3. proběhla na Staroměstském náměstí v Praze mohutná demonstrace odborářů požadujících od vlády a parlamentu sociální reformy.
4.6. došlo na Chrudimsku k jednomu z největších železničních neštěstí u nás. Zahynulo při něm 19 lidí.
8.9. zemřel laskavý a dobrý člověk, spisovatel František Nepil.
1.11. vstoupili lékaři ve většině státních zdravotnických zařízení do předem ohlášené stávky.
Rádio Svobodná Evropa se přestěhovalo z Mnichova do Prahy a zahájilo odtamtud vysílání.

 
Stalo se ve světě

19.dubna zničila bomba v centru Oklahoma City osmipatrovou budovu. Zahynulo 169 lidí, byly mezi nimi desítky malých dětí.
Sekta Om Sinrikjo provedla v tokijském metru teroristický útok. Výsledkem bylo 12 mrtvých a 5500 lidí poškodil na zdraví bojový plyn.
Jen o vlásek přežila Kanada svůj rozpad, když se francouzsky mluvící Québec chtěl osamostatnit. Bylo to jedno z nejdramatičtějších referend v historii.
Teploty na zeměkouli stoupají. Hladina oceánů se zvyšuje o 3 mm ročně. V Antarktidě se rozlomil ledovec o rozloze 2700 km2.

Komentáře nejsou povoleny.