1996

Starosta Ing.Pavel Spusta
Ředitelka Mgr.Ludmila Vlasáková
Duchovní: P.Eliáš, Petr Vaculík O.Carm.

 

Obecní zastupitelstvo

Firma Stavodom provedla další část II.etapy kanalizace v Pasekách. Hlavní řady kanalizace byly položeny všude tam, kde dochází k souběhu s hlavními řady plynovodu. Objem prací v

letošním roce činil 3500 tis.Kč.

V srpnu započal vítěz výběrového řízení firma Dostálek z Českého Těšína práce na 1.etapě výstavby plynovodu Metylovice –Paseky. Byla provedena pokládka hlavního řadu plynovodu včetně

přípojek v 90% lokality Paseky. Objem prací v letošním roce činil 3000 tis.Kč. Obecní zastupitelstvo zamítlo návrh na prodloužení plynovodu k rodinnému domku pana Žižky. Na změnu

sytému vytápění v rodinných domcích se i letos poskytuje záloha ve výši 5 000,–Kč na jeden rodinný domek.
Bylo schváleno prodloužení plynovodu z lokality Svobodovce podél státní silnice na Lhotku.

Do výkopu SPT Telecom bude připoložen kabel TKR. Kabelový rozvod má být proveden od sokolovny po dolní konec do konce roku 1997, potom se bude pokračovat od pekárny Alfa až po

hranici s Frýdlantem. Jednorázový poplatek za TKR je 3 000,–Kč, měsíční poplatek je 50,–Kč.

Ve spolupráci s Frýdeckou skládkou byl u nás zahájen separovaný odpad. Separace odpadu je zatím pro občany bezplatná. Pokud občané pochopí a naučí se odpad důsledně třídit, bude v

jejich popelnicích odpadu mnohem méně a také stanovená cena za jeden žeton se udrží déle na současné výši.

Stavební komise předložila obecnímu zastupitelstvu seznam místních komunikací, které by měly být vzhledem ke svému stávajícímu nevyhovujícímu stavu opraveny. Bylo také rozhodnuto,

vzhledem k náročným stavebním úkolům v obci uzavřít stavební spoření u Českomoravské stavební spořitelny.

Obecní zastupitelstvo také projednalo podíl obcí na ztrátovosti Domova důchodců ve Frýdlantě n.O. Bylo rozhodnuto, že na ztrátovost bude přispívat žadatel. Pokud nebude schopen

částku uhradit, připadne tento závazek na jeho děti. Pokud je žadatel nemá nebo jde o osoby sociálně slabé, pak teprve přijde na řadu obec.

Průměrná návštěvnost v kině byla od ledna do srpna pouze šest osob. Rada doporučila obecnímu zastupitelstvu, aby byl k 1.1.97 provoz v kině ukončen. Radní začínají uvažovat o vhodném

místě pro další hřbitov, neboť kapacita současného hřbitova bude brzy vyčerpána.

Obci Metylovice bylo vráceno právo na lesní pozemky ve vlastnictví obce. Je ovšem třeba zajistit  kvalifikovanou správu tohoto obecního majetku. Je proto nutné najít člověka, který

by měl k této práci odbornou způsobilost.

Byla vyhlášena soutěž na úpravu centra obce. Jedná se o lokalitu, která sahá od sokolovny k obecnímu úřadu. Je třeba, aby se u nás líbilo jak našim občanům, tak  i náhodným

návštěvníkům.

V letošním roce byly zakoupeny dva reproduktory pro místní rozhlas. Dále si mohou občané zapůjčit od obce kontejner za 50Kč/den, velký výsuvný žebřík za 50Kč/den, malý výsuvní žebřík

za 30 Kč/den, míchačku za 20,–Kč/den. Na požádání Vám pracovník OÚ poseče travnaté plochy za 200Kč/m2.

 

Rozpočet obce

Příjmy
Počáteční stav k 1.1.1996       659 500
Termínované vklady     3 000 000
Dotace od OkÚ        264 000
Vlastní příjmy      5 397 000
Doplňkové příjmy        566 000
Celkem      9 886 500

Dotace OkÚ -školství       116 000
  -státní správa         15 000
Účel.dotace -soc.dávky         87 000
  -volby          46 000

Vlastní příjmy
Vodní hospodářství          40 000
Poplatky – odvoz odpadu       120 000
Nájem, prodej pozemků           1 000
MŠ            20 000
ŠJ            55 000
Kino              7 000
Knihovna             4 000
Kultura             5 000
Zálohy teplo, telefon          70 000
Stravování důchodců        120 000
Pečov.služba             6 000
Nájmy          135 000
Pohřebnictví           10 000
Sokolovna             4 000
TKR                       40 000
Daň – závislá čin.        940 000
Dle sídla plát.pohl.          60 000
Daň podnik.      1 500 000
Daň – práv.osoby     1 900 000
Daň z nemov.         300 000
Správní poplatky          60 000

Doplňkové příjmy
Popl.rekr.pobyt            7 000
Úroky z vkladů        350 000
Ost.nahod.příjmy        190 000
Popl.psi             8 000
Popl.veř.prostr.            3 000
Popl.vstupné             5 000
Popl.ubyt.kapac.            3 000

Výdaje
Kanalizace      3 604 000
Skládka          240 000
Místní komunikace          65 000
Dopravní obslužnost          50 000
MŠ            80 000
ŠJ            90 000
Kino            15 000
Knihovna           30 000
Kultura            30 000
SDH            50 000
Vnitřní správa      1 000 000
Volby            46 000
Stravování důchodců        180 000
Soc.příspěvky           97 000
Pečov.služba           27 000
Příspěvek DD           60 000
Sokolovna         150 000
Obecník           20 000
Veřejné osvětlení        140 000
Pohřebnictví             5 000
Veřejná zeleň         100 000
Zimní údržba komunik.       100 000
KTR           700 000
Plynofikace, elektorfik.    2 430 500
Územní plán         140 000
Příspěvek ZŠ         150 000
Sdruž.prostř.ČOV          40 000
Příspěvek TJ Sokol          30 000
Příspěvek včelařům            3 000
Příspěvek jiným organ.         10 000
Na ekol.topení         200 000
Za bank.služby            4 000
Celkem      9 886 500

 

Volby do parlamentu

Volby do parlamentu se uskutečnily 31.5.1996 – 1.6.1996 v kinosále v Metylovicích. Do volební komise byli delegováni:
Za ODS:  Ing.Otakar Bílek, Metylovice 153
  Jarmila Halatová, Metylovice 380
Za ČSSD: Drahoslava Václavínková, gen.Svobody 461, Frýdlant n.O.
KDU-ČSL: Pavel Šigut, Metylovice 170
  Jaromír Uhlář, Metylovice 265
KSČM: Věnomír Merta, Metylovice 356
  Alois Liberda, Metylovice 420
DEU:  Leoš Palusga, Ostravice 566
Levý blok: Aleš Merta, Metylovice 433
Republikáni:  Ondřej Balent, Lubenská 22, Frýdlant n.O.
  Slavomír Čečetka, Kunčičky u Bašky 36

Do seznamu voličů bylo v naší obci zapsáno 1 120 osob, úřední obálky byly vydány 993 osobám, odevzdáno bylo 988 obálek, platných hlasů bylo 982.
Výsledky voleb v naší obci:
Svobodní demokraté   5 hlasů
ČSSD    324
ODS    256
Nezávislí   3
Mor.nár.strana   1
Demokrat.unie  25
ODA    16
KDU-ČSL   167
Důchodci za živ.jis.  16
Strana dem.levice  1
Českomor.unie středu  1
Česká  pravice   2
KSČM    80
Republ.strana   77
Levý blok   6
Hnutí samos.Mor.a Sl. 2

Procento účasti ve volbách v Metylovicích bylo 88,7%. Největší účast v okrese měly obce Kaňovice 91,5% a Malenovice 90,6%. Nejnižší účast mělo město Frýdek-Místek a to 73,4%.

Souhrnné výsledky okresu Frýdek-Místek:
Účast voličů  79%
ČSSD   33,49%
ODS   29,84%
KDU-ČSL  9,44%
KSČM   8,52%
Republikáni  7,50%

Souhrnné výsledky v Severomoravském kraji:
Účast voličů   76,80%
Nejvyšší v okrese Šumperk 80,22%
Nejnižší okres Ostrava 73,55%

ČSSD    34,21%
ODS    27,52%
KDU-ČSL   7,82%
KSČM    9,78%
Republikáni   7,87%

 

Volby do senátu

Volby proběhly 15.-16.11.1996 v kinosále. Zapisovatelkou volební komise jmenoval starosta obce Ing.Magdu Čupovou.
Do volební komise byli navrženi:
Za ODS Ing.Otakar Bílek, Metylovice 153
  Jarmila Halatová, Metylovice 380
KSČM  Alois Liberda, Metylovice 420
  Zdeněk Vyvial, Metylovice 310
ČSSD  Drahoslava Václavínková, gen.Svobody 468, Frýdlant n.O.
KDU-ČSL Pavel Šigut, Metylovice 170
  Jaromír Uhlář, Metylovice 265

Na voličských seznamech byl zapsáno 1 122 voličů, vydáno 452 obálek, odevzdáno 452 obálek, platných 446 hlasů.
Účast voličů byla 40,21%. Kandidáti získali:

Ing. Káš Jan  ODS  147 hlasů  33%
Vašínková Věra ČSSD  131 hlasů  29%
PhDr.Stolař Zdeněk ODA  100 hlasů  22%
Ing.Pospíšil Oldřich   56 hlasů   13%
Komínek Miloslav Republikán 12 hlasů  3%

Protože v 1.kole nezvítězil žádný z kandidátů, proběhne ve dnech 22.-23.11 druhé kolo voleb. Účastnilo se 43,4% voličů.
Zvítězil  Ing.Káš  245 hlasů  50,83%
  Vašínková  237 hlasů   49,19%

 
Základní škola

V letošním roce si škola předsevzala jako hlavní úkol vytvořit soulad mezi vzděláváním intelektu a výchovou charakteru.
Do školy chodí letos 82 žáků, z toho 41 dívek a 41 chlapců, ovšem v jednotlivých třídách je velký nepoměr mezi chlapci a dívkami.

1.třída  15 žáků 6 dívek 9 chlapců tř.uč.Kořínková
2.třída  18 žáků 14 dívek 4 chlapci tř.uč.Snášelová
3.třída  15 žáků 5 dívek 10 chlapců tř.uč.Prokop
4.třída  13 žáků 4 dívky 9 chlapců tř.uč.Liberdová
5.třída  21 žáků 12 dívek 9 chlapců tř.uč.Židková

Pedagogický sbor byl rozšířen o 1 pracovní sílu, neboť to umožnil limit zaměstnanců. Na škole pracuje kroužek pohybových her – gymnastika, aerobic, tanec. Taneční kroužek je rozdělen

na 2 supiny, starší a mladší žáky. Letos proběhlo třídní i školní kolo v recitaci.

V únoru podnikla 5.tř. exkurzi na ZŠ Komenského, kterou budou po prázdninách navštěvovat. Ředitelem této školy je Jiří Čupa, rodák z Metylovic.

24.6.-27.6. stanovaly naše děti ve Vítkově. Cestovaly vlakem, zavazadla jim tam i zpět odvezla Avia. Vysvědčení na konci roku bylo předáno slavnostním způsobem v kinosále. Nejlepší

žáci dostali knihy.

 

Mateřská škola

V tomto roce je ve školce 24 žáků, z toho 14 chlapců a 10 děvčat. Je mezi nimi 8 předškoláků. Výborná činnost byla v tomto roce zaměřena na výtvarnou činnost. Přestože mezi dětmi

nebyl žádný výrazný talent v tomto oboru, dosahovaly velice hezkých výsledků, a hlavně, kreslily rády.
Všechny děti se pečlivě připravovaly na vánoční besídku, ke které nakonec pro chřipkovou epidemii nedošlo. Chřipka zasáhla nejen děti, ale i paní ředitelku a školnici, takže se

musela na dva dny uzavřít.
Besídku ke Dni matek spojili s módní přehlídkou, která měla u maminek veliký úspěch. Dětem předváděné modely slušely a tak mnohá maminka neodolala a předváděné modely dětem

zakoupila.
Den dětí oslavily půldenním výletem do přírody. Značky je dovedly k ukrytému sladkému pokladu.
V areálu školky byly letos vysázeny okrasné keře. Až vyrostou, poskytnou dětem stín.
Dřevěná průlezka s toboganem a provazovým žebříkem, kterou daroval OÚ, udělal dětem obrovskou radost. Rovněž nová stavebnice „ZAKO“ je dětmi denně využívaná.

 

Knihovna

V letošním roce bylo registrováno 91 čtenářů, z toho je 14 dětí do 14ti let. Půjčili si celkem 4708 knih. Z toho dospělí si vypůjčili naučnou literaturu 1302x a krásnou literaturu

1941x. Děti si vypůjčily naučnou literaturu pro děti 687x a krásnou literaturu pro svůj věk 778x.

 

Kostel

Letos počasí III.Metylovské cestě za světlem přálo a přišlo hodně dětí. Start byl opět na hřišti, ale pak se postupovalo po značkách přes Čupek až k Boží muce. Cestou děti plnily

úkoly, v jednom úseku je čekal „skoro opravdový“ medvěd. U Boží muky bylo pohoštění. Všichni, kteří se zúčastnili, dostali pamětní medaili. Pro ty, kdo nespěchali domů, byly

připraveny ještě různé soutěže, např.závod v pytlích, hod na cíl, střelba ze vzduchovky apod. Spokojené děti se rozcházely až za soumraku.

 

Beskydské dětské sanatorium

V roce 1996 došlo k rekonstrukci a úpravě stravovacího provozu. Kuchyně byla zcela zmodernizovaná. Byly pořízeny nové stroje, nerez stoly i nádobí. Pracovníci dostali šatní skříňky,

pořízena klimatizace a nové vnitřní zařízení. V horní části budovy jsou teď třídy ZŠ a MŠ.

 

Sbor dobrovolných hasičů

V tomto roce oslavil sbor dobrovolných hasičů 110 let od svého založení. Oslavy proběhly 18.května v celém areálu sokolovny. V kinosále byla slavnostní schůze. Návštěvníci měli

možnost prohlédnout si vystavené trofeje ze všech soutěží. Především  chlapce od 5-100 let nadchla přehlídka staré i současné techniky. Pohoštění bylo výborné, koncert dechové hudby

a defilé mažoretek podtrhly slavnostní atmosféru. Počasí přálo. Akce se velmi vydařila a byla hojně navštívena občany.

Výjezdy:
22.března požár RD v Palkovicích
20.dubna požár lesa na Myslíku
27.dubna požár lesa v Kozlovicích
23.dubna  požár lesa v Janovicích
29.dubna letiště –  doplnění vody do letadla
7.září  výjezd k povodni v obci

Soutěže:
Ženy
Ostravice  2 družstva  1.místo
Krmelín  3 družstva  1.místo
Nošovice  4 družstva  1.místo
N.Ves   4 družstva  1.místo
Janovice  5 družstev  1.místo
Metylovice  3 družstva  2.místo
Frýdlant  2 družstva  1.místo
Proskovice  4 družstva  1.místo
Kozlovice  6 družstev  1.místo
Brušperk  2 družstva  1.místo
Ostravice  5 družstev  1.místo
Paskov   1 družstvo  1.místo
Pustkovec  7 družstev  4.místo
Jistebník  7 družstev  3.místo
Muži
Ostravice  9 družstev  1.místo
Krmelín  21 družstev  6.místo
Paskov   11 družstev  2.místo
Nošovice  24 družstev  3.místo
Nová Ves  22 družstev  2.místo
Janovice  23 družstev  2.místo
Metylovice  20 družstev A 1.místo B 10.místo
Turzovka  19 družstev  1.místo
St.Ves   22 družstev  7.místo
Frýdlant n.O.  11 družstev  1.místo
Proskovice  31 družstev  12.místo
Kozlovice  17 družstev  5.místo
Brušperk  12 družstev  3.místo
Ostravice  33 družstev  3.místo
Pustkovec  37 družstev  nehodnoceni
Petřvald  33 družstev  9.místo
Jistebník  31 družstev  5.místo čas 17,87

23.listopadu oslavili naši hasiči 20 let navázání oficiální družby s Turzovkou přátelským večírkem v restauraci „Pod Habešem“. Přestože byli pozváni všichni členové, účast byla

nízká.
30.ročníku soutěže u Myslivecké chaty se zúčastnilo 23 družstev mužů a žen. Zvítězili domácí mužové.
Soutěž netradičních družstev byla uspořádána 31.srpna za školou. Jako první mezi osmi se umístilo družstvo Bílků.

 

Volejbal

Oddíl volejbalu v Metylovicích vede ing.Lumír Hajdušek. Pod jeho vedením nachází část naší mládeže smysluplné využití svého volného času.
Oddíl má 3 družstva – dospělí 11 členů
   -dorost 15 členů, mezi nimi 6 dívek
   -žáci 35 členů, z toho 21 dívek a 14 chlapců

 
KDU-ČSL

Tradičně připravili ve spolupráci se školou Den matek, který si získal mezi rodiči velikou oblibu. Ing.Kula zorganizoval opět 3 zájezdy – na Prašivou, sv.Hostýn a Helfštýn. Tradiční

smažení vaječiny pro nepřízeň počasí odpadlo.

 

Matrika

V letošním roce se narodilo pouze 7 dětí, z toho  6 chlapců a 1 holčička. Děvčátko se narodilo jako 1.v rodině, čtyři chlapci jako druzí v rodině, jeden chlapec jako čtvrtý v rodině

a jeden jako pátý v rodině.

Zemřelo 24 občanů, to je více než 2x než v loňském roce a to 11 mužů a 13 žen. Mezi zemřelými byli i pan Jiří Skotnica, který byl v minulém období v obecním zastupitelství. Byl

předsedou zemědělské komise. Zemřel ve svých 48 letech. V letošním roce zemřel také pan Antonín Juřica, který byl nejstarším čtenářem naší knihovny. Bylo mu 84 let. Nejčastější

příčinou úmrtí byla arterioskleroza – 6 případů, rakovina – 4 případy, ischem.chor.srdeč.-4 případy, cirhóza jater – 2 případy, ostatní – 8 případů

Manželství uzavřelo 7 párů. Nejmladší ženich měl 22 let, nevěsta 21 let. Nejstarší ženich 36 let, nevěsta 34 let. V jednom páru byli oba snoubenci rozvedení. Ve dvou párech byli oba

snoubenci z Metylovic. Jinak si naši chlapci vybrali nevěsty mimo obec ve třech případech, naše nevěsty měly ženichy z jiných obcí ve třech případech.

Rozvedla se tři manželství, jedno bezdětné, ve dvou měli po dvou dětech.

Do Metylovic se v tomto roce přistěhovalo 33 občanů, odstěhoval se 13 občanů. Mezi přistěhovanými byla i rodina, která se přistěhovala ze Slovenska.

 
Počasí

Leden – do Tří králů silné sněžení, teploty -7°C, na Tři krále dokonce -17°C. K večeru přišla silná obleva, teploty se vyšplhaly na 0, v dalších dnech dokonce na +8°C. V polovině

měsíce se teploty opět zlomily a do konce ledna byly v mínusu. 25.ledna dosáhly -14°C.
Únor – celý měsíc byl mrazivý, 7.2. bylo dokonce -21°C. V druhé polovině přišla na pár dnů obleva a pak opět mrazy, ale nejvýše do -11°C.
Březen – zpočátku mírné mrazy a silné sněžení, 10.3. klesly teploty na -17°C, ale už 15.2.přišla obleva, která trvala až dokonce měsíce, s výjimkou 21. a 22., kdy mrazy klesly na

-10°C.
Duben – pohyboval se teplotně mezi -5 do +4°C. Od 22.4. teploty vystoupily až na +13°C.
Květen – teploty se pohybovaly od +10 do +15°C. Ve druhé dekádě bylo oblačno, poslední dekáda byla silně deštivá.
Červen – první dekáda pěkná a jasná, druhá oblačná, třetí deštivá. Průměrné teploty +10°C.
Červenec – začátek měsíce deštivý, od 4.7.-8.7. bylo pěkně, teploty se vyšplhaly až na 27°C. Zbytek měsíce oblačno, zataženo,déšť. Poslední tři dny se vyčasilo.
Srpen – celý začátek měsíce až do Vavřince bylo deštivo. V sobotu před poutí se vybralo. I pouť byla bez deště. Teploty stouply na 25°C. Ovšem hned po pouti začalo lít a s výjimkou

pěti dnů lilo až do konce měsíce.
Září – celý měsíc byl mlhavý a deštivý, teploty klesly na +4°C. 7.září lilo tak, že se potok vylil až k domku pana Františka Juřice, čp.30.
Říjen – převážně deštivý, ve druhé dekádě klesly teploty pod 0.
Listopad – teploty se pohybovaly kolem 0, první sníh napadl 25.listopadu.
Prosinec – po dvě dekády se teploty pohybovaly kolem 0. Teprve od 21.klesly pod -15°C, 28.prosince dokonce až na -24°C.

Komentáře nejsou povoleny.