1997

Starosta Ing.Pavel Spusta
Ředitelka Mgr.Ludmila Vlasáková
Duchovní P.Eliáš, Petr Vaculík, O.Carm.

 

Obecní zastupitelstvo

1.9.97 byl uveden do provozu plynovod Metylovice 2.stavba. Plynofikace zahrnuje oblast od Pasek po sv.Annu. Počet zřízených přípojek činí 170. Profinancováno bylo na této akci celkem

9 milionů Kč.

K 1.10.97 byla uvedena do provozu další část TKR a to od „Kaštanu“ po Paseky a od Sokolovny po dolní konec po pravé straně.

K 30.8.97 bylo dokončeno prodloužení vodovodního řadu ve směru k RD pana Žižky v Pasekách.

K 30.3.97 byla provedena dodatečná kolaudace vodojemu, čerpací stanice a hl.vodovodního řadu od Pasek po BDS a zároveň byla uzavřena smlouva s SmVaK,as.Ostrava o provozování tohoto

zařízení.

Od 1.4.-30.12. probíhaly práce na rekultivaci a sanaci skládky „medvědí strž“. Práce prováděla firma Stavodom, s.r.o. k 30.6.1997 byla provedena parková úprava starého hřbitova.

Obecní zastupitelstvo schválilo zahájení jednání s TJ Sokol Metylovice ve věci výstavby sportoviště na pozemku za ZŠ v Metylovicích. Také projednalo a schválilo realizaci plynofikace

v úseku od Vrchoviny po dolní konec obce.

Současná finanční situace obce není dobrá, neboť došlo ke značnému výpadku u daní podnikajících fyzických osob trvale hlášených v naší obci. Zastupitelstvo ale rozhodlo, že veškeré

rozestavěné akce se musí v letošním roce za každou cenu dokončit. Vzhledem k tíživé finanční situaci proto projednalo a schválilo odprodej 400 ks akcií Severomoravská plynárenská a

800 ks akcií SME.

Dále bylo rozhodnuto, že dovoz obědů pro ZŠ bude zajišťovat školní jídelna ve Frýdlantě a obědy pro důchodce firma A+R Přibyla. Rovněž byl schválen vstup naší obce do Sdružení pro

ochranu beskydského regionu pro zabránění rozšíření těžby na dole Frenštát p.Rad.

Pro trvající finanční potíže rozhodlo zastupitelstvo, že bude zprovozněna pouze realizovaná část kanalizace v Pasekách. Dostavba II.etapy bude dočasně zastavena. Opraveny budou pouze

nejhorší úseky komunikace v Pasekách. Ty ostatní budou opraveny v příštím roce. Pro zabezpečení HPS TKR proti úderům blesku bude postaven ještě jeden stožár pro svod blesků.

Obecní rada projednala návrh strategie další výstavby RD v lokalitách navržených v územním plánu obce. Základem návrhu je vykoupení pozemků v lokalitách určených pro budoucí

výstavbu, jejich zasíťování a následný odprodej předem určeným zájemcům za cenu, která by minimálně pokryla náklady na jejich zasíťování.

Obecní rada také projednala návrh na zakoupení povodňových dluhopisů ve výši 50 000,–Kč a doporučila obecnímu zastupitelstvu tento návrh na schválení.

Obecní rada vytipovala pro budoucí možnou výstavbu v obci vhodné pozemky a to jednak lokality za BDS a nad Kubalou. V současné době se projednává jejich výkup pro obec.

Obecní rada vybrala a doporučila jako nejvhodnější variantu obecního symbolu stříbrného koně se zlatým bičem v modrém poli.

Byla schválena koupě křovinořezu pro obecní účely.

Protože k 1.říjnu firma SAS ukončila svou činnost, pronajalo obecní zastupitelstvo tyto místnosti firmě A+R Přibyla. Tato firma bude zmíněné prostory využívat pro prodej

potravinářského drogistického zboží.

Obecní rada schválila návrh pravidel motivační soutěže pro sběr nebezpečných odpadů v obci. Jedná se o baterky – monočlánky.
Každá odevzdaná baterie se odměňuje losem. Dvakrát ročně proběhne losování. Hlavní výhra bude v hodnotě 500,–Kč.

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh nového systému likvidace odpadu v obci od 1.1.1998 a schválilo návrh obecně závazné vyhlášky obce Metylovice o nakládání s komunálním,

stavebním a demoličním odpadem v obci. Zastupitelstvu byly navrženy 3 varianty, hlasování proběhlo ve dvou kolech. Nakonec byla schválena prví varianta, která po dodatečné úpravě

znamená:
odpad se bude odvážet 1x za 14 dní
 poplatek za odvoz 1 popelnice za rok bude 450,– Kč

poplatek za separovaný odpad   34,70 Kč
poplatek za nebezpečný odpad   26,30 Kč
záloha na pořízení nádob na sep.sběr   15,–Kč
Dohromady     76,– Kč

Likvidace zbytkového odpadu z popelnic bude 0,36Kč/kg.
S tímto rozhodnutím byli občané seznamenána veřejných schůzích v kinosále a u Dvořáčka.

 

Rozpočet obce

Příjmy
Dotace OKÚ F-M       174 851
Dotace ze SFŽP    2 300 000
Daňové příjmy    3 911 000
Příjmy z vlastní činnosti      960 000
Splátky půjček       623 000
Spoření      2 400 000
Příjmy z prodeje akcií   1 580 000
Celkem              11 948 851

Dotace neúčelová
– školství        120 000
– státní správa          16 000
– soc.dávky          36 000
Dotace účelová
– povodně            2 851
Celkem        174 851

Daňové příjmy
– FO, záv.činnost    1 500 000
– FO ze SVČ        660 000
– PO      1 500 000
– správní popl.          25 000
– psi           13 000
– pobyty            6 000
– veř.prostr.            2 000
– vstupné            3 000
– ubyt.kapacity           2 000
– nemovitosti        200 000
Celkem     3 911 000

Zem.činnost            1 000
Pitná voda          50 000
Kanalizace projekty         30 000
MŠ           28 000
Stravování v MŠ         55 000
Knihovna            3 000
Kultura            5 000
Tělovýchova            6 000
Nájmy         140 000
KTR         214 000
Pohřebnictví          10 000
Svoz odpadu        190 000
Pečov.služba            6 000
Stravování důchodců       100 000
Místní samospráva         80 000
Úroky           30 000
Dividendy          12 000
Celkem        960 000

Výdaje
Silnice      2 020 000
Provoz veř.sil.dopr.       150 000
Pitná voda        390 000
Odvod odpad.vod.       300 000
MŠ         100 000
Stravování v MŠ         90 000
ZŠ         200 000
Platba za školáky jin.obcím      170 000
Kino             3 000
Knihovna           30 000
Kultura          30 000
Místní rozhlas            6 000
SPOZ             4 000
Tělovýchova        200 000
Bytové hospod.         90 000
Veřejné osvětlení        150 000
Pohřebnictví            2 000
KTR         945 000
Plynofikace     3 330 000
Územní plán        130 000
Svoz odp, úprava sládky   4 200 000
Veřejná zeleň          50 000
Úprava hřbitova       179 000
Změna systému vytáp.      530 000
Dávky soc.pomoci         36 000
Pečovat.služba         20 000
Stravování důchodců       150 000
Povodně            2 851
Požární ochrana         50 000
Zastupitelstvo        450 000
Místní samospráva       800 000
Příspěvek na ČOV         25 000
Příspěvky ostatní         55 000
Spoření     2 400 000
Celkem              17 287 851   

Přebytek na účtech k 1.1.97   3 714 000
Úvěr      1 950 000
Splátky úvěru     –  325 000
Celkem     5 339 000

 

Škola

Naše škola si pořídila keramickou pec a do keramického kroužkuje přihlásilo mnoho nadšených žáků. O vánočním  jarmarku mohly děti již prodávat své výrobky. Často to byly velice pěkné

i vkusné věci. Samozřejmě, mimo nich i řada svícnů, vánočních ozdob a perníčků. Žáky, kteří zpívali koledy, doprovázela na housle paní učitelka Kořínková. 
Před časem zavedl učitelský sbor konzultační hodiny pro rodiče. Ti se mohli, přímo na místě, přesvědčit, jak probíhá výuka ve vyučování i jak jejich dítě uspěje či neuspěje v

jednotlivých hodinách. Bohužel, ze strany rodičů byl pouze mizivý zájem. Pravděpodobně budou tyto konzultační dny zrušeny.

 

Mateřská škola

Letos je ve školce 26 dětí – 13 děvčat a 13 chlapců. Činnost je v tomto roce zaměřena na poznávání života kolem sebe. Paní ředitelka absolvovala pedagogický seminář. Získané poznatky

využívá při výchově svěřených dětí.
Paní učitelka Petrová zase navštěvovala hudební seminář pod vedením PhDr.Jistka. I to je velký přínos pro její další práci s dětmi. Využila ho hned při přípravě svátku matek, kdy s

dětmi připravila pásmo písniček a děti k tomu přidaly vlastnoručně zhotoveného papírového ptáčka .

O svátku sv.Mikuláše tentokrát přišel s oblíbeným světcem nejen čert, ale i anděl, který se líbil především děvčátkům. Na vánoční besídce byli děti rodiče pohoštěni cukrovím které z

vlastních zásob upekla paní školnice a paní ředitelka.

Ve školce letos měli i svůj maškarní bál s přehlídkou masek. A kdo vyhrál? Všechny masky. Vždyť všechny měly nesmírnou cenu, neboť byly vlastnoručně vyrobeny dětmi. Bylo s tím

spojeno mnoho práce, ale stálo to za to, neboť dětem se maškarní bál velice líbil.

A den dětí? Takový tu ještě nezažili. Soutěžilo se ve skocích v pytli, v jízdě na trojkolkách, ve sběru papírových koulí kolíčky na prádlo a v řadě dalších disciplin.

Na závěr školního roku připravily děti akci „Z pohádky do pohádky“. Děti společně se svými rodiči plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Každé stanoviště představovalo nějakou

pohádku. Jiný byl úkol u Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, jiný u Rumcajse nebo Českého Honzy. Další je čekal u Červené Karkulky nebo Vodníka. Poslední stanoviště bylo u Perníkové

chaloupky, kde jim Ježibaba dala za splněný úkol opravdový perníček.

Děti byly v tomto roce relativně zdravé, vyskytl se pouze jediný případ planých neštovic. Ani chřipková epidemie letos nebyla. A přesto se provoz v mateřské škole musel ukončit o dva

dny dříve – kvůli povodním byl evakuován Frýdlant n.O. a kuchařky, které tam ve školní jídelně vaří i pro naši školku se nedostaly do práce.

 

Beskydské dětské sanatorium

V roce 1997 došlo k úpravám lůžkové části tohoto objektu. Veliké pokoje, dříve určené pro 9 dětí byly přepaženy. Vznikly vždy dva pokojíky, každý pro tři děti, které mají společnou

chodbičku s umyvadlem. Všechny pokojíky jsou nově zařízeny. V pokojících pro menší děti vás upoutají roztomilé polštářky- zvířátka, každé jiné. Na širokých chodbách byly zabudovány

skříňové stěny, které šetří místo. Každé poschodí je laděno do určité barvy. Vypadá to hezky a zároveň je to dobré pro orientaci. Je zde třeba ještě dotvořit hernu.
Velikým snem paní ředitelky je solárně vyhřívaný bazén. Místo už pro něho našla. Nyní už je třeba pouze zajistit peníze. Také chce ještě najít v areálu kousek místa pro keramickou

pec, hrnčířský kruh a pár malířských stojanů – to vše pro děti s výtvarnými vlohami.

 

 

Kostel Všech svatých

Když se z fary odstěhoval otec Bernáček, zůstala fara prázdná. Proto byl tentokrát start i díl II.metylovské cesty za světlem právě tady. Konal se v neuvěřitelně parném odpoledni,

ale na náladě dětí to nic neubralo. Na závěr odpoledne se na farní zahradě rozhořel táborák. Na faře byla také vybudována učebna, která slouží k vyučování náboženství.
Před vánocemi se z iniciativy ing.Bílka konal v kostele vánoční koncert pěveckého sdružení Janáček, na varhany hrála Marie Herotová z Frýdlantu.
Sbírka, určená pro lidi postižené povodněmi, vynesla 40 000,–Kč.

 

KDU-ČSL

Ing.Jaromír Kula autobusové zájezdy do Turzovky a na sv.Hostýn zorganizoval. Pan Karel Uhlář a Petr Uhlář pěkně opravili sošku sv.Anny. Rovněž členové této strany pomáhali při úpravě

starého hřbitova.

 

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů má letos 80 dospělých členů a 17 mladých hasičů. V povědomí občanů stoupá prestiž hasičů jako těch, kteří včas a nezištně přispěchají na pomoc tam, kde je to

nejvíce potřeba. Přispěly tomu letošní živelné pohromy.

Výjezdy:
23.února hořela tráva na Kubalovém a Halatovém ve velkém rozsahu
31.března hořel hangár za kravínem ve Lhotce
29.dubna o půlnoci hořela chata v Metylovicích v Čupku
6.-7.července povodňové hlídky
8.července v noci probíhala evakuace okolních obcí. Ve 23.50 hod.je vyhlášen poplach, hasiči se snaží připravit alespoň provizorní podmínky pro evakuované z Ostravice,

Frýdlantu, Hodoňovic a Nové Vsi v místní škole a Obecníku.
9.července Nová dědina – evakuace domků
28.října požár domku čp.324 v polích

Díky Radce Juřicové se  zvyšuje počet dětí, které docházejí na schůzky a už nyní se z nich dají utvořit 2 družstva. Mimo prázdniny se děti scházejí každý týden.
Tradiční hasičský bál dopadl dobře. Přípravou soutěže u Myslivecké chaty, které se zúčastnilo 23 družstev provázela nervozita z počasí. Soutěž proběhla bez deště, ale už při

vyhlašování výsledků pršelo a v následujících dnech byly povodně.

Soutěže:

Muži
Okrskové kolo Pržno  1.místo  9 družstev
Krmelín   5.místo  19 družstev
Bystré    1.místo  8 družstev
Paskov    1.místo  7 družstev
Žabeň    2.místo  11 družstev
Nová Ves   2.místo  17 družstev
Metylovice  A NP
   B 4.místo  19 družstev
Janovice   1.místo  13 družstev
Turzovka   6.místo  18 družstev
Frýdlant   2.místo  12 družstev
Kozlovice   1.místo  21 družstev
Jistebník   7.místo  29 družstev
Brušperk   NP   11 družstev
Ostravice   5.místo  27 družstev

Ženy
Okrs.kolo Pržno  1.místo  2 družstva
Krmelín   NP   4 družstva
Žabeň    1.místo  2 družstva
Nová Ves   6.místo  6 družstev
Nošovice    4.místo  6 družstev
Janovice   1.místo  2 družstva
Metylovice   1.místo  4 družstva
Frýdlant n.O.   2.místo  4 družstva
Kozlovice   1.místo  6 družstev
Jistebník   2.místo  6 družstev
Brušperk   2.místo  8 družstev
Ostravice   1.místo  7 družstev

Mladí hasiči
Nová Ves   3.místo
Ostravice   1.místo
Plamen-jaro   4.místo
Lubno    1.místo

 

Volejbalový oddíl

1.kolo Frýdek-Místek Metylovice  0:2 6:30
 Metylovice  Karviná  2:0 30:15

2.kolo Metylovice  Štítina   2:0 30:18

3.kolo Metylovice  D.Benešov  2:1 44:41
 Metylovice  Orlová   2:1 33:40
4.kolo Metylovice  Vítkovice B  2:1 42:43
 Metylovice  Krnov   2:0 30:9

V konečné tabulce se TJ Metylovice umístily mezi 9 družstvy na 1.místě s výsledkem
8  8  0  16:3 269:179 16b

 

Matrika

V letošním roce se narodilo devět dětí – pět děvčátek a čtyři chlapci. Protože byla zrušena porodnice v Kunčicích, rodí se teď všechny děti ve Frýdku-Místku. Z letos narozených dětí

se jedna holčička narodila jako první dítě v rodině, čtyři jako druhé dítě v rodině. Jedno dítě se narodilo jako třetí v rodině, jedno jako čtvrté, jedno jako páté a jedno dokonce

jako šesté dítě v rodině.

Zemřelo celkem 20 lidí, 13 žen a sedm mužů. Celá čtvrtina zesnulých zemřela v lednu. Nejstarší zemřelé bylo 90 let, nejmladší zemřela v den svých 49tých narozenin. Nejčastější

příčinou úmrtí byla arterioskleroza, dále rakovina a ischemická choroba srdeční.

Do obce se přistěhovalo 41 občanů, odstěhovalo se 25 lidí.

Sňatek uzavřely 4 páry snoubenců. Polovinu párů tvoří snoubenci z Metylovic. Nejmladší nevěstě bylo 21 let, nejstarší měla 29 let. Nejmladší ženich byl 26letý, nejstaršímu bylo 33

let. Jeden snoubenec vstupoval do manželství podruhé.

V letošní roce byla u nás rozvedena čtyři manželství.

 

Počasí

Leden – první dekáda měsíce byla mrazivá, teploty se pohybovaly mezi -7 až -13°C.  Po jednodenní oblevě přišly opět mrazy, které trvaly prakticky až do konce měsíce s výjimkou 23.1.,

kdy teplota vystoupila až na 0°C.
Únor – mrazivé počasí pokračovalo v celé první dekádě, pak přišla obleva. Teploty vystoupily místy až na +9°C s výjimkou 17.2., kdy klesla na -9°C.
Březen – teploty se pohybovaly v rozmezí +7°C až -9°C. Většinou bylo mírně nad nulou, s převahou pěkných dnů.
Duben – spíše chladněji. Teploty od -5 do +5°C. Místy deštivo nato silně sněžení. Poslední tři dubnové dny teploty vystoupily až ke +20°C.
Květen – deštivo, teploty kolem +10°C, nejvyšší +15°C.
Červen – v první dekádě nedosahovaly teploty ani +10°C, koncem měsíce se zvýšily až na +31°C. Jasné dny se střídaly s oblačnými a deštivými.
Červenec – v sobotu 5. začal silný déšť, který trval nepřetržitě 4 dny. Ve druhé dekádě byly teploty kolem +8°C. Ani poslední dekáda nebyla příliš žhavá. Ráno +10°C, odpoledne +20°C.
Srpen – v první dekádě byla řada dnů se silnými mlhami a teplotami kolem +12°C. O pouti 10.8. bylo velice hezké počasí, teplota se vyhoupla až na +24°C. Další dny do konce měsíce

byly suché, ale podmračené, teploty mezi +12 až +15°C.
Září – začátkem měsíce až +14°C, koncem měsíce klesly na +1°C. Bylo hodně oblačných dnů.
Říjen – zpočátku dosahovaly teploty až +17°C, ovšem potom teploty postupně klesaly až na -5°C. 27.10. začalo silně sněžit, do rána bylo 8 cm sněhu, který během dvou dnů stál.
Listopad – první polovina měsíce byla teplá a slunečná, teploty vystouply na +15°C. Ve druhé polovině se střídal déšť se sněhem, teploty klesly mírně pod nulu.
Prosinec – zpočátku se teploty pohybovaly nad nulou, na Mikuláše klesly mírně pod nulu, aby vzápětí vystoupily až do výše +7°C. V polovině prosince nastal zlom, teploty klesly až na

-15°C. Trvalo to čtyři dny a pak se opět oteplilo. O vánocích bylo +8°C, deštivo. Ani konec roku nepřinesl sníh.

 

Stalo se v obci

Když začalo v sobotu 5.července silně pršet, nikoho ani nenapadlo, co všechno se přihodí v následujících dnech. Z místních kopců se začaly lít proudy vody. V neděli ráno byla pod

vodou zahrada paní Kovalové čp.190, neboť prudký proud smetl do potůčku, který protéká pod její zahradou, naběrák vody, který zatarasil koryto. Voda  zalila nejen její zahradu, ale i

u sousedů Kopčáků. V sobotu v noci se vylil také potok u p.Františka Juřice, čp.30 a zalil celý dvůr až k domovním dveřím. V noci ze 7.na 8. července byli evakuováni obyvatelé

Frýdlantu n.O., Ostravice, N.Vsi a Hodoňovic, neboť hrozilo přelití nádrže Šance. Povodí Odry bylo nuceno vypustit z přehrady až 260m3/s, což bylo množství, které se dosud nikdy z

přehrady nevypouštělo. Přítok do přehrady činil v tuto dobu 280 m3/s. Nikdo nevěděl, co to udělá s hladinou Ostravice a proto byla nařízena evakuace. Nestalo se nic, hladina se

zvedla a vylila až v Ostravě. Část evakuovaných občanů byla umístěna v naší škole. Firma Přibyla okamžitě zareagovala. Hned v noci otevřela hospodu a uvařila evakuovaným občanům

polévku. Lidé
byli vyděšeni, někteří se chtěli okamžitě vrátit domů. Ovšem policie měla obsazeny cesty a do Frýdlantu nikdo nesměl. Odpoledne bylo občanům dovoleno vrátit se zpátky. U nás v obci

nebyly nějaké katastrofální následky povodní. Nikomu se nic nestalo, pouze několik vyplavených sklepů, na dolním konci u p.MUDr. Luňáčka čp.99 byl podemletý břeh a na cestě ke

kravínu u p.Šimčáka zatarasily spadlé stromy koryto potoka a bylo třeba stromy odstranit.

 

Stalo se v republice

Dne 6.7. začaly na severu Moravy obrovské záplavy, které postupovaly od severu k jihu a ničily vše, co se jim postavilo do cesty. Povodeň, která nemá v naší republice v tomto století

obdoby, připravila o život více než 40 osob a zdevastovala hospodářství. Vrtulníky zachraňovaly lidi ze zatopených domů, ulicemi Ostravy i Olomouce jezdily loďky. Řeky si nacházely

nová koryta nebo se vracely do svých původních koryt. Byly zničeny železniční tratě i silnice. Lidé spoléhali na vodní stavby, které však byly do značné míry zchátralé. Protože

zároveň vykáceli většinu lužních lesů podíl vody a zastavěli tradiční záplavová území, povodeň se změnila v katastrofu.

25.dubna navštívil naši republiku papež Jan Pavel II. u příležitosti svatovojtěšského milénia.

30.11. byl donucen premiér Václav Klaus podat demisi. Rezignaci vlády předcházel skandál s neprůhledným financováním ODS, odchod koaličních partnerů KDU-ČSL a ODA z vlády a podezření

z korupce při privatizaci.
Prezident Václav Havel pověřil předsedu lidovců Josefa Luxe, aby vedl jednání o sestavení nové vlády.
Premiérem byl jmenován nestraník Josef Tošovský.

Film Kolja, režiséra Jana Svěráka, získal zlatého Oskara.
Ve svých 99 letech zemřel Josef Švejcar, nejstarší pediatr na světě.
Spisovatel Bohumil Hrabal zemřel tragicky po pádu z okna.

 

Stalo se ve světě

Ani ve světě nebyla v letošním roce nouze o katastrofy.
Leden – vlna nebývalých mrazů  a sněžení v Evropě způsobila, že zahynulo více než 250 lidí.
Únor – silné zemětřesení v Iránu, záplavy v Německu
Duben – záplavy v USA
Červenec – mimo naši republiku byly záplavy i na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku
Září – silné zemětřesení v Itálii. Zahynulo 11 osob. O střechu nad hlavou přišlo 40 000 lidí. Zemětřesení silně poškodilo basiliku sv.Františka v Assisi.
Listopad – tajfun na severu i jihu Vietnamu připravil o život 350 lidí, zranil 731 lidí a o přístřeší připravil 2 252 lidí.

Britští vědci oznámili, že použili metodu klonování u dospělého zvířete. Obrázek ovečky /klonované/ Dolly obletěl svět.
Při automobilové nehodě zemřela v 36 letech Diana Spencerová, britská princezna z Walesu, bývalá manželka prince Charlese. Zdálo se, že většina světa z toho zešílela.
V 87 letech zemřela matka Tereza, indická misionářka albánského původu, nositelka Nobelovy ceny za mír. Hovořili o ní jako o andělu z Kalkaty. Starala se o ty nejbědnější, kteří

umírali na ulicích.

Komentáře nejsou povoleny.