1974

Úvod : Celý rok 1974 žil a probíhal ve vzpomínkách a oslavách 30.výročí Slovenského národního povstání. Těmito oslavami žil celý náš národ. SNP byl první otevřený odpor našeho lidu proti hitlerovským okupantům. Nejen to, bylo to bezprostřední navázání bojové spolupráce se sovětskou armádou a jejími partyzány. V partizánském hnutí bojovalo mnoho národů a národností, které tehdy Německo utlačovalo. Byly to první a nerozborné internacionální svazky. Sovětští partyzáni hlavně prokazovali svou odvahu a statečnost v mnohých bojích proti okupantům. I v našich horách nacházeli spolehlivé úkryty. Ať to bylo na Čeladné či na Morávce, nebo i u nás na Ondřejníku, všude nacházeli partyzáni podporu velké většiny obyvatelstva. Na druhé straně však tito občané, kteří partyzánům pomáhali, byli krutě pronásledování a často bez soudů věšení a střílení. Přes všechny tyto krutosti a mučení naši občané partyzány podporovali, protože věděli, že je to předzvěst konce nacistického panství.

Práce MNV
Složení MNV, jeho rady a komisí zůstalo stejné jako v minulém roce. Stejní také zůstali i hlavní pracovníci:
Předseda Frant.Trčka
Tajemník Mirosl.Rožnovský
Admin.prac. Marie Zajícová
Účetní  Marie Čupová
V letošním roce má však náš národní výbor pracovat poslední rok. Po sloučení JZD ve větší celek se sídlem v Palkovicích pod jménem „Rozvoj“, dochází i k sloučení – tzv.integraci Místních národních výborů pod jedním národním výborem. Střediskem má být Městský národní výbor ve Frýdlantě n.O. K němu mají být přidruženy tyto místní národní výbory: Lubno, Malenovice, Metylovice, Nová Ves, Pržno a Pstruží. Jak je vidět, bude to větší správní celek. Navrhovaná integrace byla projednána ve všech organizacích Národní fronty, v ČSL i přímo v Místním výboru Národní fronty. Naši občané schválili toto sloučení na veřejné schůzi, kterou svolala KSČ dne 14.listopadu 1974. Na této schůzi, které se zúčastnilo 98 občanů, se hodně o této otázce diskutovalo. Probíraly se klady i nedostatky tohoto většího správního celku. Kladů však bylo více, proto všichni přítomní občané byli jednomyslně pro tuto integraci, která má být provedena v r.1975. Tento návrh podal Okresní národní výbor ve Frýdku –Místku a byl našimi občany schválen. U nás bude volen Občanský výbor, který bude pečovat o výstavbu v naší obci.

Stavba cest
Stávající MNV pokračoval ve zlepšování životního prostředí našich občanů. Byly dále opravovány obecní cesty, které již mají zpevněný povrch. Takto byla opravena cesta v Pasekách u občan Zlého. Také cesta, která vede ke středisku JZD byla zpevněna asfaltovým povrchem. Velká práce byla vykonána při stavbě cesty na Čupek, kde má své rekreační středisko Dopravní podnik města Ostravy /DPMO/. Tato práce byla vykonána společně s MNV. MNV postavil cestu až  k obč.Mojmíru Halatovi a DPMO pak pokračoval ve stavbě až k chatě na Čupku. Práce byla hrazena ze společných prostředků. Nyní je možno se dostat na Čupek pohodlně autem.
Dále byla opravena cesta ke hřbitovu, která rovněž je zpevněná asfaltovým povrchem, stejně jako cesta ke požárnímu skladišti a před prodejnou masa. U této prodejny byla práce dokončena později pod vedením poslance MNV Luďka Veličky. Je zajímavé, že tyto práce mohly být dělány i v únoru, kdy bylo velmi příznivé počasí.
I příkopám byla věnována pozornost. Tak byla odvodněna obecní cesta od obč.Matýska na dol.konci až ke státní silnici. Odvodněny byly také cesty ze Žukova a začalo se s odvodňováním obecní cesty od Isidora Čupy k hlavní cestě.
U mateřské školy byl opraven most a upraveny břehy protékajícího potoka. U prodejny U čihadla byl rozšířen most a u něho bylo postaveno zábradlí. Tuto práci vedl Viktor Bílek z dolního konce.

Vodovod
V letošním roce byl zapojen náš stávající vodovod na Ostravský oblastní vodovod. Pracovníci Okr.vodovodů a kanalizací vystavěli přiváděč z Hodoňovic, kudy vede hlavní vedení. Přiváděč zapojili do našeho vodojemu. Tímto zapojením může naše obec odebírat až 7 l vody za vteřinu. Dosud byl přítok do našeho vodojemu 0,9 l za vteřinu. V té době často docházelo k vypínání vody pro její nedostatek. Náš vodovod se napájí ze tří přehrad – nádrží: Šance-Řečice, Kružberk a Morávka. Po celý rok byl v obci dostatek vody.
Ústřední topení
V minulém roce se začalo pracovat na ústředním topení v obec.domě. Tyto práce pokračovali i v začátku letošního roku. Pokračovaly pěkným tempem, takže 16.února 1974 mohla být připravena malá slavnost při prvním zapálení ohně v tomto topení. Hned napoprvé v peci dobře hořelo a teplo sálalo ze všech radiátorů. Byl to pěkný okamžik, o který se zasloužili nejen čelní funkcionáři s.Mir.Rožnovský a Frant.Trčka, ale i ostatní občané jako Josef Pečinka, který prováděl elektrikářské práce. Dále to byl bývalý náš občan bydlící nyní v Místku, Petr Pečinka, který byl duší této stavby, František Židek, Jaroslav Herot, kteří svářeli potrubí a více dalších občanů, kteří pomáhali při této náročné práci. Z celého „Obecníka“ tedy zmizela kamna a teplo šlo jedině z radiátorů. Topičem se stává Antonín Juřica.

Čekárny
Je škoda, že ani letos nebyla dokončena akce stavby autobusových čekáren na Vrchovině, kde ještě cestující často musí čekat na autobusy v nepohodě. Brání tomu stále neuvážený postoj sourozenců Bílkových, kteří dosud nepostoupili potřebný pozemek pro tyto čekárny. V příštích dnech r.1975 bude přistoupeno k vyvlastnění několika m2 jejich pozemku, zvláště pak, když se uvažuje o rozšíření křižovatky směrem na Lhotku, která je dosti úzká, nepřehledná a tím i nebezpečná. Tam také dojde k výměně elektor.vedení, dřevěných sloupů za  betonové.

Septik
U školy se stále ještě buduje nový biologický septik. Práci vede Ant.Juřica a pomáhá mu Metoděj Závodný. Tato práce trvá již dlouho a stále nemůže být dokončena. Stavba bude opět přenesena do r.1975, kdy snad už bude dokončena.

JZD
Jednotné zemědělské družstvo „Rozvoj“ se sídlem v Palkovicích hospodaří na sjednocených pozemcích dobře. V letošním roce však počasí zemědělcům vůbec nepřálo. Zatímco v zimních měsících bylo velmi pěkné počasí, hlavně koncem února a v březnu, kdy dosahovala teplota až +25°C, v letních měsících bylo počasí studené, často pršelo. Obilí pomalu zrálo, seno z luk se muselo pomalu „krást“ a nebylo příliš kvalitní. Žně se značně opozdily, ale protože byly nasazeny obilné kombajny, byly dokončeny jen díky velkému nasazení pracovníků obsluhy kombajnů, z nich zvlášť se vyznamenal náš občan Jiří Skotnica s pomocníkem Frant.Kocianem, kteří využívali každé možnosti, aby vyjeli do polí. Přes tuto nepřízeň počasí však bylo sklizeno obilí vcelku kvalitní a v pěkném průměrném hektarovém výnosu 28q, což je u nás dosud nejvyšší výnos, kterého naši zemědělci dosáhli. Přesahuje také celookresní průměr.
Na naší farmě v Metylovicích pracuje vedení ve stejném složení, jako v minulém roce. Farmářem je Přemysl Mičulka, agronomem je Josef Kubala a zootechnikem Karel Mroček. Velmi dobře pracují zaměstnankyně v živočišné výrobě, zvláště pak dojičky. Ty utvořily brigádu socialistické práce /BSP/, která se plně snaží, aby dosahovaly těch nejlepších výsledků. Jejich práci dotvrzují pracovní výsledky, kterých dosáhly. Ze všech pěti integrovaných družstev mělo kladný výsledek ve všech ukazatelích:
Ve výrobě dosáhli navíc  6487 l mléka
Na státní nákup dodali navíc  4806 l mléka
Přitom je zajímavé, že nedosahují nejvyšší dojivosti. Dosáhli 6,06 l mléka na den a ustájený kus. Je to sice více než v loňském roce, ale ostatní farmy mají dojivost větší, např. Staré Město 7,62 l, Palkovice 6,61 l. Jedině Skalice má dojivost menší  5,31 l.
Družstvo vydává svůj čtvrtletník – noviny „Rozvojáček“, který také pravidelně dostává i kronikář, který tak může sledoval vzestup družstva.
Také v letošním roce dostalo sdružené družstvo nové a výkonné zemědělské stroje. Strana a vláda tak plní usnesení přijaté na XIV.sjezdu strany KSČ o zlepšování pracovních podmínek našich zemědělců. Tyto stroje zbavují zemědělce dřívější dřiny. Zemědělci na tomto úseku nejlépe poznávají přínos socialismu pro zlepšení života na naší vesnici. Tyto změny, od kosy až po kombajny, představují veliký skok, který naše socialistické zemědělství vykonalo za necelých 30 let.

Školství
Mateřská škola: dosavadní ředitelka s.Alena Fajkusová, roz.Mužná odešla na mateřskou dovolenou. Zastupuje ji s.Věra Petriková, která současně vede i školní kuchyni. Kuchařskou je Anežka Mališová. Obědy odebírá i zdejší ZDŠ s 1.-5.roč. V mat.škole je zapsáno letos 34 dětí, avšak zájem rodičů o umístění dětí v MŠ není zdaleka uspokojen. Ve stávajícím objektu MŠ není místo, aby mohlo být otevřeno ještě jedno oddělení. Přednostně jsou přijímány pětileté děti, které nastupují po prázdninách do ZDŠ. Tato škola pečuje celodenně o děti zaměstnaných matek. V letošním roce bylo v celé této škole zavedeno elektrické topení, které zavedli Svatopluk Šíp a Miroslav Neuvirt z Ostravanu. Toto topení je velmi výhodné pro svou hygienu a velmi snadnou obsluhu. Nepráší se a všude je stejnoměrné a příjemné teplo.
Základní devítiletá škola s 1.-4.roč. – tato škola doznala v letošním roce značných změn. Nový školský zákon předpokládá, že od 1.9.1975 budou děti pátých ročníků navštěvovat plně organizované ZDŠ. Na naší škole  byl však 5.ročník odsunut již od 1.9.1974. tím se počet tříd snížil – naše škola je nyní třítřídní se spojeným 2.a 4.ročníkem. Žáci pátého ročníku navštěvují nyní V.tř.ve Frýdlantě n.O. a v Palkovicích. Tímto opatřením se snížil počet žáků na 74. do I.tř.byl zapsán dostatečný počet – 20 dětí. Výhled do příštích let však není radostný. Přírůstek dětí se projeví až za 4 roky, kdy se projeví vliv nového zákona, který upravuje mateřskou dovolenou pro matky více dětí a v případě, nemůže-li taková matka nastoupit práci, poskytuje jí stát i nadále státní příspěvek na výchovu dětí. V důsledku snížení počtu tříd a snížení počtu žáků, musela od nás odejíti i jedna učitelka. Odešla od nás s.Viktorie Haluzíková, která na zdejší škole působila od šk.r.1958-59, tj.plných 17 let. Byla to velmi dobrá a důsledná učitelka, s kterou se naši občané neradi loučili. Její příští působiště je ZDŠ s 1.-5.roč.-dvojtřídní škola – v Myslíku. Jinak osazenstvo školy je stejné jako v min.roce. Ředitelem zůstává Jaroslav Ščerba, učitelky: Anežka Židková a Marie Bílková. Vychovatelkou školní družiny je Jana Pituchová. Školnicí je Bohumila Vyvialová. Topičkou a svačinářkou je Jana Velíšková.
I venek naší školy se podstatně změnil. Dne 11.července začalo se stavět lešení kolem celé školy, aby se dne 15.července mohlo začít s omítáním a stříkám celé školní budovy. V zadním traktu školy – šatny, záchody a další, bylo nutno seškrábat veškerou starou omítku. Tato omítka byla nahrazena novou – břízolitovou. Tato práce byla dokončena 21.července. Dne 29.července byl dokončen sokl kolem celé budovy. Práci provedli zedníci z místního hospodářství ve Lhotce u Metylovic. Tyto práce si vyžádaly celkového nákladu 39 000Kčs. Po ostříkání celé školy začali klást naši pracovníci: Věnomír Merta, Antonín Konečný a Josef Židek nové okapové roury kolem celé školy. Tato práce byla hotova za čtyři dny a vyžádala si nákladu pouhých 2500Kčs.
Škola u Státní dětské ozdravovny: oproti loňskému roku nedošlo na této škole k žádným změnám.Ředitelem zůstává Jaroslav Pavliska a učitelem s.Frant.Grygar. Děti se zde střídají v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Je tu o ně všestranně pečováno. Děti tu okřívají na čerstvém metylovském vzduchu, kterýže prostý veškerých nečistot. Pouze množství aut, která naší vesnicí projíždějí, kazí vzduch. Ozdravovnu navštěvují děti se srdečními vadami. Škola u SDO spadá pod okresní školní dozor, ale samotná ozdravovna spadá pod přímé vedení zdravotnických zařízení.

Osvěta
Ani po stránce osvětové nezůstala naše obec pozadu. O osvětovou činnost se opět starala místní osvětová beseda, kterou tvořili zástupci všech složek v obci. Předsedou byl Jaroslav Ščerba. Přehled kulturních akcí je patrný z této tabulky:
Přednášky   Počet  Účast
Vnitřní a zahran.politika 1  83
Zemědělské   2  72
Kulturní   2  363
Zdravotnické   2  162
Jiné    2  85
Celkem   9  765

Ostatní kult.akce
Výstavy   1  280
Koncerty   1  315
Taneč.a lid.zábavy  14  2973
Ostatní společen.akce  13  2250
Celkem   29  5818
Ze spol.akcí konáno v přírodě 5  780
Na závadu kulturní činnosti v obci je, že zatím není v obci jeviště. Máme u nás sice 3 taneční sály – pohostinství, jedno s vyhovujícím tanečním parketem /na Čihadle/, ale ani jeden nemá jeviště. Naše sokolovna je v celkové přestavbě a právě tam se počítá s víceúčelovým sálem, kde by bylo kino a jeviště. V „Obecníku“ našla svůj útulek Osvětová beseda. Je tam malý sál, kde se konají přednášky a oslavy, či výstavy a jiné kulturní akce. Tento sál byl využíván také jinými složkami při schůzích či při oslavách památných dnů. Situace se značně zlepší, až bude dokončena přestavba naší sokolovny.

Knihovna
U nás také dobře pracuje místní lidová knihovna. Knihovníkem je Bohuslav Halata, který se o knihovnu stará pečlivě. Ze střediskové knihovny ve Frýdlantě n.O. pravidelně si půjčuje knihy podle přání čtenářů, takže se může pochlubit stálým růstem čtenářů. Systém okrskových knihoven se plně osvědčil, protože se tak mezi naše čtenáře dostávají stále nové knihy, které by si naše knihovna těžko opatřovala. V knihovně tak není žádných „ležáků“. Týká se to hlavně knih rázu naučného. Výpůjčky jsou patrny z této tabulky:
Naučné a krásné pro dosp.
Spol.a pol. přír. zem. Techn.  Nauč. Krásná
Knihy  148  107 75 97  152 2561
Časop.  70  66 16 137  121
Celkem 218  173 91 234  273 2561
Nauč.a krásná pro mládež
Nauč.ml. krásná ml. Celkem dosp.+mlád.
Knihy  170  834  4144
Časop.  464  –  874
Celkem 634  834  5018

Práce organizací a složek
KSČ: komunistická strana Československa je vedoucí silou veškeré činnosti v našem státě. Proto je samozřejmé, že tuto funkci má i v naší obci. Naše Vesnická organizace vede veškeré politické i budovatelské dění v obci. Zdejší VO KSČ byla založena v r.1925, takže v r.1975 oslaví 50.leté výročí svého založení, 50 let budovatelské práce pro nynější naše socialistické zřízení. Výbor organizace pracuje v tomto složení:
Předseda: Domin Bílek
Místopředseda: Josef Blahuta
Hospodář: Miroslav Rožnovský
Jednatel: Emilie Oprštěná
Členové: Josef Kapsa
Josef Pečinka
Antonín Kužma
Výbor strany se scházel pravidelně ve čtvrtek každý týden vždy za téměř 100% účastí. Omluvou neúčasti byla nemoc a směna. Členstvo se pravidelně školí. Jednou měsíčně se scházejí, aby si probrali mezinárodní přehledy,situaci v zemědělství a v jiných oborech našeho státního hospodářství. Vedoucím školení je s.Josef Blahuta, kterému jako místopředsedovi náleží funkce pro masově politickou práci. Lektorem školení je Jaroslav Ščerba.
Z akcí, které uskutečnila VO KSČ:
Dne 19.ledna uspořádala strana přátelský večírek v „Obecníku“, kterého se zúčastnilo 120 občanů. Večírek přispěl ke sblížení a porozumění mezi občany.
Dne 25.května uspořádala veřejnou schůzi v „Obecníku“. Účast 94 občanů.
Ve dnech 26. a 27.října zorganizovala strana celoobecní brigádu na vybírání brambor. Po celou sobotu a neděli bylo velmi nepříznivé počasí, členové KSČ šli v čele příkladem ostatním občanům. Těchto brigád se zúčastnilo přes 80 občanů.
Dne 14.listopadu svolala strana druhou veřejnou schůzi občanů, opět do sálu OB. Na této schůzi byla dopodrobna probrána připravovaná integrace /sloučení/ obcí pod jeden národní výbor se sídlem ve Frýdlantě n.O. Schůze se zúčastnilo 85 občanů, kteří v závěru schválili připravovanou integraci.
Mimo tyto akce se členové KSČ zúčastňovali všech kulturně politických akcí, které pořádaly jiné složky Národní fronty. Komunisté byli také v popředí, šlo-li o důležité úkoly na výstavbě naší obce, nebo na zlepšení jejího vzhledu.

MVNF
Místní výbor národní fronty sdružuje všechny organizace a složky v naši obci. Řídí veškeré kulturní politické dění v obci a sjednocuje jejich práci ve prospěch budování socialismu v naší vlasti. Přenáší na složky budovatelské úkoly, podněcuje veřejně prospěšné brigády i kulturní činnost v obci. Dne 31.května sešla se v „Obecníku“, sále OB, celoobecní konference složek Národní fronty. Na této konferenci byl zvolen tento výbor.
Předseda: Břetislav Bača
Místopředseda: Domin Bílek
Jednatel: Zdenka Kukraková
Hospodář: Pavel Šigut
Členové: František Trčka
Ladislav Němec /SSM/
Ing.Otakar Bílek
MVNF zabezpečoval tyto větší akce:
8.března uspořádal oslavy Mezinárodního dne žen v sále OB. Účastno bylo 95 občanů. Dobré pracovnice všech složek byly poděleny pěknými dárky. Všechny ženy dostaly také srdíčka, která zhotovily děti naší školy. O kulturní pásmo, které bylo velmi pěkné, se postaraly naše šk.děti.
1.května organizoval MVNF průvod do Frýdlantu n.O. Účastnilo se jej 520 občanů, za pěkného počasí.
5.května, na paměť osvobození naší obce, uspořádal lampiónový průvod z dolního konce k pomníku padlých. Účast 85 občanů a 60 dětí. Slavnostní projev u pomníku měl Břetislav Bača.
9.května se podílel na slavnostním zasedání MNV. Kulturní pořad měly děti zdejší školy a členové SSM. Po oslavě byl položen věnec k pomníku padlých. Kult.pořad vedly uč.s.Židková a Bílková. Této oslavy se zúčastnilo 130 občanů. Hymny hrála naše dechová hudba OB, ved.Gustav Šprla.
28.října se uskutečnil lampiónový průvod opět z dol.konce k pomníku padlých. Účastno bylo 120 občanů a 58 dětí. Slavnostní projev u pom.padlých měl Břetislav Bača.
MVNF organizoval také jarní a podzimní směny Národní fronty. Občané pracovali na úpravě veřejných prostranství, na úpravách obec.cest, jejich odvodnění a na dalších pracích. Staral se o to, aby byl splněn volební program beze zbytku.
Druhou stranou v naší obci je Československá strana lidová. Tato strana má tento výbor:
Předseda: Pavel Šigut
Místopředseda: Josef Bílek č.42
Jednatel: Lubin Halata
Hospodář: Pavel Šigut /z pavlače/
Členové: Ludvík Mužný
Bedřich Halata
Václav Šigut /z pavlače/
Vavřín Lepík
Jako jiná léta, i v r.1974, se podílela na plnění volebního programu obce. ČSL uspořádala tyto své akce:
Dne 30.ledna přednáška v socialistickém státě. Účast 45 čl. ČSL.
Dne 26.ledna ples ČSL na Čihadle, účast 196 občanů
Členové ČSL se podíleli také na různých zemědělských brigádách, čímž velmi pomohli v letošním nepříznivém roce.

ČSŽ
Český svaz žen byl v tomto roce velmi agilní složkou NF. Výbor ČSŽ pracoval v tomto složení:
Předsedkyně: Štěpánka Blahutová
Místopředsedkyně: Emílie Oprštěná
Jednatel: Anežka Židková
Hospodář: Jaroslava Čupová
Členové: Berta Murasová, Anežka Němcová, Vojtěška Bílková, Božena Trčková
ČSŽ uspořádal pro ženy 3 besedy, které byly velmi hodnotné. Svou účastí podpořily členky besedy také jiných složek. Ve spolupráci s LSD Jednota uspořádal pro ženy kurz šití. Kurz proběhl celkem pětkrát. Účastnilo se jej 11 žen a dívek. Kurz vedla zdejší učitelka  s.Marie Bílková. Kurz měl velmi dobrou úroveň a splnil očekávání.
ČSŽ sdružuje ve svém středu ženy naší obce. Jeho cílem je příspěvek žen při budování naší socialistické vlasti. Významnou akcí byla účast tohoto Svazu při šátkování pionýrů, které organizoval SSM. V upomínku předaly ženy nově šátkovaným pionýrům pěknou knihu.

SSM
Svaz socialistické mládeže v naší obci pracuje dobře. Předsedou je s.Ladislav Němec. Svaz se snaží sjednotit veškerou mládež v obci. Zatím je v SSM organizováno asi 40% veškeré naší mládeže. Členové se scházeli na různých besedách, které pro ně pořádal ČSŽ a SČSP. Také se pravidelně scházejí ke svému politickému školení, které vede člen výboru KSČ s.Mir.Rožnovský. Zúčastňovali se také různých kulturních vystoupení, konali kulturní večírky, které však nedopadly vždy dobře. Aktivně spolupracují s MVNF, kde hlavně zajišťuje národní směny při sběru žel.šrotu. 9.2.uspořádal Svaz na Čihadle společenský ples, kterého se zúčastnilo hodně cizí mládeže. Právě ti vyvolali pranici, které naši mládežníci nemohli zabránit. Tato pranice byla předmětem jednání kompetentních složek a byla přijata taková opatření, aby se situace napříště nemohla opakovat.
ČSP
Svaz Československo-sovětského přátelství přibližuje našim občanům život našich osvoboditelů, našeho předního spojence, Svaz sovětských socialistických republik /SSSR/. Výbor místní organizace SČSP pracuje v tomto složení:
Předseda: František Trčka
Místopředseda: Miroslav Rožnovský
Jednatel: Jaroslav Ščerba
Hospodář: Karel Muras
Kult.ref: Anežka Židková
Z nejdůležitějších akcí, které tato složka uspořádala to byly:
22.března beseda s mládeží O životě s SSSR. Besedovali s M.Rožnovský a Fr.Trčka. Účast 48.
22.dubna vzpomínka 104.výr.nar.V.I.Lenina, sál OB, úč.56, projev Jar.Ščerba, kult.pož.škola.
29.června zájezd s pionýry a členy SSM Po stopách SNP. Zájezd pěkně vedl s.M.Rožnovský.
11.října veřejná schůze na téma Mírová politika SSSR a politika imperialistických mocností v sále OB přednášel s.Alois Bílský před 83 návštěvníky.
6.listopadu oslavy 57.výročí VŘSR. Sál OB, kult.vložka škola, projev s.F.Trčky, účast 85.
8.prosince Den přátelství – beseda pro SSM a pionýry ve škole. Besedovali s.Mirosl.Rožnovský a Frant.Trčka.
11.prosince Soutěž pionýrů „Co víš o zemi, kde zítra znamená včera.“
Tyto akce byly pečlivě připravovány na výborových schůzích. Byly to pěkné akce, které přispěly k lepšímu poznání života a budovatelského úsilí lidu SSSR. Členové SČSP se aktivně podíleli rovněž na plnění budovatelského volebního programu.

ČsČK
Československý červený kříž vedla také v tomto roce agilní pracovnice této složky s.Jana Pituchová. ČsČK je jednou z nejagilnějších složek NF. Především se stará o zdravotnickou osvětu. Pořádají čestné zdravotnické přednášky, na které zve vždy nejlepší odborníky z okresu. Tyto přednášky bývají velmi pěkně navštíveny. Na zdejší škole je utvořen pod patronací této složky kroužek mladých zdravotníků, který stále vede s.uč.Haluzíková. Kroužek se zúčastňuje soutěží, na nichž dosahuje dobrých výsledků. ČsČK uspořádal pro občany kurz první pomoci, kterého se pravidelně zúčastňovalo 26 občanů. Kurz vedl MUDr.Rud.Pastor, obvodní lékař z Palkovic a jemu přidělená zdravotní sestra Dulavová. Velkou a záslužnou práci udělala místní odbočka ČsČK pro dárcovství krve. V letošním roce získala celkem 86 občanů: 40 žen a 46 mužů, kteří dali svou krev celkem 263krát bez nároků na odměnu. Za toto dárcovství bylo vyznamenáno 5 dárců bronzovou plaketou Dr.Jánského – darovali krev více než 10x, 9 dárců získalo titul „zasloužilý dárce krve“ /více než 6x/ a 19 dárců titul „vzorný dárce krve“ za darování krve více než 3x. Místní odbočka se také v letošním roce pečlivě starala o školní parčík, který sama založila. Velkou zásluhu na této práci má předsedkyně Jana Pituchová a Vlastimil Koval. Náš ČsČK vykonává záslužnou práci pro naše občany. Má hodně obětavých funkcionářů, kteří této práci obětují všechen svůj volný čas bez nároků na nějakou odměnu. Patří jim proto alespoň náš upřímný dík.

SPO
Také náš Svaz požární ochrany si vedl velmi dobře. Předsedou Sboru je František Michalec ml. Velitelem je Jaroslav Herot. Oba jsou iniciativní a agilní pracovníci. Požární sbor poctivě cvičí, aby bylo dobře připraveno hájiti náš společný majetek. Dne 31.května měl náš Sbor malý svátek. Tohoto dne totiž dostal sice starší, ale velmi dobrý cisternový vůz, po kterém již dávno toužil. Je to jen zásluhou dobré a nezištné práce všech požárníků, že do naší obce přišla tato moderní požární technika. Při této příležitosti převzal Sbor veškerý majetek do socialistické péče. To znamená, že sami si opravují a zlepšují požární techniku i budovy. Nejvíce hodin zdarma při těchto pracích odpracovali: Silvestr Pavlásek, Frant.Židek, Michalcové st.i ml., Jar.Herot, Isidor Čupa a další. Požární družstvo se zúčastňovalo pož.soutěží v okolí a prokázali podle získaných cen, že patří mezi nejlepší v okolí. Samo také uspořádalo pož.soutěž u myslivecké chaty o putovní pohár za účasti 21 družstev, z toho dvě ze Slovenska. Pohár tentokrát získal PS Turzovka. Náš sbor vyjel celkem 11krát k požárům v okolí. U nás bohudík nehořelo. Členové Svazu také prošli téměř všechny rod.domky, všechny obchody, pohostinství i středisko JZD a vykonali preventivní prohlídky. Dbali samozřejmě i na to, aby shlédnuté závady byly v dané lhůtě odstraněny. PS má hodně plánů a občané věří, že při jejich agilnosti se je podaří uskutečnit.

Sokol
Předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol je Jan Bílek /od Antonie/. Největší práce naší TJ spočívá v přestavbě sokolovny. Stavbu sice provádí Okresní stavební podnik, ale kdyby nebylo našich členů, stavba by postupovala velmi pomalu. Organizátorem a duší celé stavby je Ing.Otakar Bílek, který neúnavně shání finanční prostředky i potřebný materiál, stále popohání OSP, hlídá limity i časový postup prací. Velkým pomocníkem je stálý pracovník u této stavby Vojtěch Čupa, /bratr popraveného Miloše Čupy/, který každodenně nastupuje do práce a je příkladem stálým pracovníkům OSP. Výsledkem této obětavé práce je, že dne 24.11.byla za účasti 315 občanů slavnostně otevřena tělocvična a dána do užívání veřejnosti. Při otevření, které svým projevem provedl předseda jednoty s.Jan Bílek, účinkovalo družstvo žákyň – gymnastek ze Slezanu Frýdek-Místek, kde cvičí také naše žákyně Zuzka Neuvirtová. Představil se také smíšený pěvecký sbor Janáček z Frýdlantu n.O. se svým pěkným koncertem. V r.1975 začne se již pravidelně cvičit. Z popudu VO KSČ bylo ujednáno, aby ve spolupráci s MVNF, výboru TJ, MNV byl proveden výběr cvičitelů již rok před otevřením sokolovny. V TJ pracují následující oddíly:
Kopaná – oddíl kopané je největším oddílem jednoty. Své mistrovské zápasy hraje ve III.třídě. Má družstvo mužů, dorostu a žactva. Každé družstvo se zúčastňuje mistrovských soutěží. Družstvo mužů se z 12 družstev umístilo na 6.místě tabulky. Dorost z 10.družstev rovněž na 6.místě a žáci z 8.družstev na 4.místě. O tento oddíl se pečlivě stará Josef Svoboda. Dalším družstvem je družstvo odbíjené.
Odbíjená – tento oddíl má ve zdejší obci bohatou tradici. Účastní se mistrovských bojů ve II.třídě okresního přeboru. V tabulce je ze 6.družstev na 4.místně. Vedoucím je Zdeněk Pavlásek. Dne 28.července odd.uspořádal XVIII.ročník „Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka“. Zúčastnilo se jej 19 družstev. Putovní pohár si odvezla TJ Válcovny plechu Frýdek-Místek.
Stol.tenis – byl obnoven koncem roku. Vedoucím tohoto kroužku je Aleš Bílek /syn Ing.Otakara Bílka/. Tento oddíl zatím trénuje a mistrovskou soutěž začne v r.1975.
Výbor TJ dělá vše proto, aby ve spolupráci již výše jmenovaných organizací měl dostatek cvičitelů pro všechny cvičící družstva, počínaje žáky a ženami konče.

ČSZ
Český svaz zahrádkářů, kterému předsedá Bohumil Halata, se především stará o to, aby v obci byly dobré a vhodné odrůdy ovoce. Prodává proto odrůdy těchto druhů, které si pak občané kupují. Objevují se takto u nás odrůdy, které se u nás dosud nevyskytovaly. Dbá také i o vzdělání občanů přednáškami a ukázkami řezů ovocných stromů. Svaz se také stará o květinové výzdoby a hlavně výsadbu růží. V letošním roce také instaloval výstavu ovoce a řezaných květin.

ČSCHDZ
Vedoucím Českého svazu chovatelů drobného zvířectva je Štěpán Juřica. Dobře mu pomáhá Barečka Pečinková. Tento svaz zase dbá o to, aby v obci bylo čistokrevné drobné zvířectvo, které nejen obohatí stůl všech pracujících, ale zvyšuje výnosy těchto zvířat. Účastnili se několika výstav, hlavně holubáři, z kterých neodcházeli bez cen. Z vlastních   prostředků dokončili stavbu skladiště krmiv a tím splnili i část volebního programu. Dobrá práce tohoto svazu spočívá v dobré spolupráci celého výboru zdejšího svazu.

LMS
Lidová myslivecká společnost pracuje na dvou katastrech: Metylovickém a Lhotském. Předsedou této společnosti je Karel Pink. Tato společnost dosahuje pěkných výsledků v rozšiřování lovné zvěře. Její členové nikdy nestřílí bezhlavě, ale dodržují pravidla, která ponechávají základní stáda zvěře. Dosud při honech nedošlo k žádnému neštěstí. Společnost uspořádala dvě besedy pro školní mládež s vycházkou do přírody. Besedy vedl odborník s.Josef Fučík. Uspořádala také několik večerů při srnčím guláši u myslivecké chaty. Dávají prostor u myslivecké chaty pro různé branné soutěže. Členové LMS vystupují organizovaně při různých akcích i při pomoci v budování obce. Úzce spolupracují se Svazarmem a požárníky.

Svazarm
Nejmladší složkou v obci je Svaz pro spolupráci s armádou. V čele této organizace je Josef Hlavatý. Svaz se zaměřuje na mládež, aby ji dobře připravila pro aktivní vojenskou službu. Uspořádal na počest vítězného Února střelbu ze vzduchovky v sále OB. Dne 9.června ve spolupráci se  Sdružením rodičů a přátel školy a SSM uspořádal dětský den, spojený s branným závodem. Ve dnech 17.a 18.srpna byla tato odbočka pověřena uspořádáním terénní soutěže jako mistrovství republiky a výběr pro šestidenní závody. U nás v Metylovicích byla rychlostní zkouška na Baděnovicích. Jinak motocykly projížděly obcí, jely na Lysou horu, do Kunčic p.R. a dále. Svědčí to o dobré práci naší organizace. Svaz má 10 oddílů, které pracují naplno. Bohužel však nemá svůj vlastní stánek, aby práce těchto oddílu mohla být ještě lepší.

Povaha roku
Letošní rok měl velmi nepříznivé podmínky a počasí jak pro ovoce,tak i pro úrodu na polích. V lednu byly střídavé teploty. Např. ráno bylo -5°C, přes den vystoupil teploměr na +7°C. Jeden den napadl poprašek sněhu, ale druhý den nebylo po něm ani zmínky. Často pršelo a bylo větrno. Panovalo nezdravé počasí, které se projevovalo chřipkovými onemocněními. Únor se počasově podobal lednu. Koncem února a do poloviny března panovalo krásné jarní počasí, teplota stoupla až na +24°C. Stromy, zvláště třešně, švestky i ranní jablíčka rozkvetly. Přišel však duben a s ním i -8°C mráz. Pomrzly květy na stromech i v zahradách, pokud byly rozkvetlé. Po 16.dubnu již sice mráz nebyl, ale panovalo velmi studené počasí, deštivé a větrné. Málo dnů bylo slunečných a teplých. Dokonce 10.května byla ranní teplota -1°C. Letošní počasí nepřálo opravdu nikomu. Výjimkou nebyly ani letní měsíce. V zimě se děti nemohly sáňkovat, v létě zase koupat. Horká vlna přinesla k nám v polovině srpna téměř tropické vedro. Bylo často na slunci +38°C a ve stínu +28°C. Teplota vyvrcholila 17.srpna, kdy bylo na slunci +45°C. Toto počasí však trvalo jen 6 dnů. Na to nastaly bouřky s lijáky. Žně byly úplně pokažené, obilí polehlo a porostlo. Zemědělci museli doslova úrodu z polí krást. Také podzimní měsíce byly velmi chladné a deštivé. Vykopávka okopanin byla velmi ztížena. 16.října napadl sníh a to bylo na poli asi 2/3 brambor. Přesto však se vybírat nepřestalo. Zde práce zasáhla VO KSČ a MVNF, kteří dokázali zmobilizovat občany k národním směnám, abychom mohli být dobře zásobeni brambory na zimu. Tyto bramborové brigády byly 26.a 27.října, kdy byly brambory za krajně nepříznivého počasí vybrány. Také ostatní podzimní práce byly velmi ztíženy. Byla zaseta jen část ozimů. Přesto však byly kraje, kde se urodilo dostatek úrody, aby i náš kraj Severomoravský byl vcelku dobře zásoben. Dnešní naše hospodářství nezná krajů, kde se urodilo méně a kde více. Toto hospodaření dovede vyrovnat potřeby a schodky tak, aby všichni naši občané měli dostatek potřeb pro své rodiny za nezvýšené ceny. To jsou přednosti našeho socialistického hospodářství.

Ve smyslu směrnic o vedení kronik ze dne 3/1-1956 čj.69421/1955 kronikářské záznamy za rok 1974 zhodnoceny a schváleny ve 20.zasedání rady MěstMV Frýdlant nad Ostr.dne 30.12.1975.

Komentáře nejsou povoleny.