1973

Úvod : Celým rokem 1973 se prolínalo 25.výročí Vítězného února. K tomuto datu a pak i později měly zaměřeny celou svou činnost všechny složky v obci. Tímto dnem v r.1948, dne 25.února, se de facto začal budovat v naší vlasti socialismus. Tímto dnem, kdy byla zvolena naše nová vláda, dostala se moc do rukou pracujícího lidu. Ti byli spoluzodpovědni za celé vedení našeho státu, za výrobu v továrnách i v zemědělství. Právě toto výročí bylo oslaveno všemi složkami v naší obci, protože se všichni hmatatelně mohli přesvědčit o výhodách socialismu. U nás neexistuje nezaměstnanost, jako ve státech kapitalistických. U nás má pracující lid veškeré vymoženosti, jakou je bezplatná lékařská péče, děti dostávají učebnice i pomůcky zdarma, v neposlední řadě je to lázeňská péče, zvýšení důchodů, zlepšení výhod pracujících matek či zvýhodnění nastávajících matek. Jsou to novomanželské půjčky, půjčky na stavby nebo úpravy rodinných domků, které jsou zčásti nenávratné. Dochází k zvyšování platů a přitom ceny spotřebního zboží doznaly nepatrných změn. V tom vidí všichni naši občané záruku pevného zázemí, jistotu své budoucnosti a vůbec životní jistoty. Jeví se to také v růstu životní úrovně. Vzrůst motorových vozidel od posledního sčítání vzrostl u nás o 15%. Jest již už málo rodinných domků, kde by nebylo ústřední nebo etážové topení. Snad již nejsou domky – jedině stařičké, dřevěnky a velmi malé, kde by nebyla koupelna a celé zařízení. Také vnitřní  zařízení bytů se velmi změnilo ve prospěch obyvatel. Tak bychom mohli vypočítávat ještě dlouho veškeré výhody, které nám přinesl socialismus. Všichni občané vidí, že je to spravedlivý řád a proto si jej také váží a plně jej podporují.

Práce MNV
I v letošním roce zůstalo složení MNV nezměněno:
Předseda:  František Trčka
Tajemník: Mirosl.Rožnovský
Adm.prac.: Marie Zajícová
Účetní:  Marie Čupová
S.Marie Čupová vede také současně i místní hospodářství. Také jednotlivé komise u Místního národního výboru nedoznaly změna proti minulému roku. Předsedou školské, kulturní, bytové a zdravotní komise je Bohumil Svoboda. Předsedou finanční komise je Ing.Otakar Bílek. Předsedou zemědělské komise je Antonín Juřica. Komisi výstavby, služby a zdravotního prostředí vede Rudolf Pink. Komisi občanského veřejného pořádku vede i nadále V.Krpec. Z toho, že se neměnily základní kádry na MNV je taky vidět, jak se naše obec zapojila do činorodé práce a neutápěla se v maličkostech.
I v letošním roce dbal plně MNV o to, aby zlepšoval životní úroveň svých občanů. Co všechno udělal, je možno vidět z následujícího přehledu:
MNV se podílel plně na generální opravě sokolovny. Ze sdružených prostředků dal na tuto adaptaci 500 000Kčs, které získal od okresního národního výboru nad plán.
Byla provedena velká oprava a přemístění komunikace na Čupek. Tam bylo totiž zřízeno rekreační středisko Dopravního podniku města Ostravy. Vlastní náklad, celkem 400 000Kčs převzal sice DPO, ale přesto naše obec vybudovala tuto cestu s penetrační úpravnou až po občana Mojmíra Halatu na svůj náklad. Penetrační úprava obecních cest – tj.úprava se zpevněným povrchem si letos vyžádala nákladu 75 082,85Kčs.
Rozpočet na školství činil v letošním roce 245 200Kčs. Vyčerpáno však bylo 277 831,30Kčs. Tento rozpočet byl tedy přečerpán, ale na práci to také bylo vidět.Bližší bude vypsáno  až v kapitole školství.
MNV také proplácí náhrady za pohřeb důchodcům. V letošním roce takto MNV proplatil 16 000Kčs. Na jednorázové příspěvky a na příspěvky na stravování důchodcům bylo zaplaceno 20 377,50Kčs.
Koncem letošního roku začalo se rovněž s ústředním topením v budově národního výboru. O tuto práci se velmi přičinil předseda MNV s.František Trčka a tajemník MNV s.Mir.Rožnovský, kteří neúnavně sháněli materiál a potřebný kotel. Samotnou práci pak prováděli Petr Pečinka, Jaroslav Herot, Frant.Židek na svařování, na výkopu pak Viktor Bílek, Ant.Nevlud a další. Elektrikářské práce se zapojením motorů na nucený oběh provedl Josef Pečinka. Práce to byla značně těžká, protože do výkopu neustále prosakovala voda, kterou bylo nutno neustále pumpovat. Tato práce se jistě vyplatí, protože odpadne topení v 7 kamnech a nebude také zamrzat voda na záchodech. Tato práce si v letošním roce vyžádala náklad 34 000Kčs.
Jinak byly prováděny drobné úpravy komunikací, byly budovány nové kanály pro zachycení dešťové vody, pokládány žlaby do příkopů vedle obecních cest a jiné. Tyto práce prováděli občané v brigádách v rámci volebního programu, který si dal MNV na počest voleb z r.1971. Volební program, který si MNV vytýčil, je pravidelně kontrolován a plní se. Do roku 1975 se počítá, že bude překročen.

Místní hospodářství
Vedoucí místního hospodářství je opět Marie Čupová, která je současně i účetní MNV. V letošním roce byla u nás zrušena nákladní autodoprava, kterou vedl Jan Bebčák. Byla nerentabilní, protože nákladní vůz byl starý, potřeboval neustálé opravy, které si vyžádaly znační částky. Z profesí tedy zůstaly tyto, které měly následující příjmy:
Prádelna a mandlovna 9 237Kčs
Zednictví /hřbitovní rámy/ 6 846,70
Elektrikářství      514,50
Celkem   16 598,20Kčs
Z toho od obyvatelstva 13 742,85Kčs

JZD
Sjednocené družstvo „Rozvoj“ se sídlem v Palkovicích dobře prosperuje. Vlastní hodně strojů, které letos bohatě využilo jak ve žních tak při sklizni okopanin. Usnadňují velmi lidskou práci a nahrazují hodně pracovníků. Jeví se to již v tom, že není třeba volat místím rozhlasem na pomoc občany a brigádníky ve špičkových pracích, pokud ovšem počasí přeje. Letošní rok byl, i když ne příliš dobrý, přece jenom se dalo do pole s kombajny vyjet.
Vedení družstva je stejné jako bylo loni. Každý funkcionář má svůj úkol, který do důsledku plní. Denně provádějí kontroly v kravínech či ve vepřínech. Kontrolují rovněž, jak je prováděná orba a jaká je celková úprava půdy. Tato kontrola se pak odráží v dojivosti i ve výnosech polních plodin. Rozumí se tím kontroly ze střediska. U nás zůstává farmářem osvědčený pracovník Přemysl Mičulka. Agronomem je Josef Kubala. To jsou dvě hlavní funkce na naší farmě. Zootechnikem je Karel Mroček.
Letos dostavili u nás družstevní bytovku, která je připravena přijmout cizí pracovníky do našeho družstva. Je postavena z panelů, takže stavba rychle pokračovala. Kromě toho vlastní družstvo rodinný  domek č.4 po zemřelém Ladislavu Bílkovi /od Jožky/, kde jsou 2 byty a jsou již obsazeny.
Škoda jen, že nedostáváme ze střediska zprávy o výnosech z rostlinné a živočišné výroby. Dříve byly tyto zprávy kdykoliv přístupné. Doufejme však, že v příštím roce se i tento nedostatek vymýtí. Družstvo splnilo plán výkupu v rostlinné i živočišné výrobě na 108,4%. Naše socialistické zemědělství pracuje k tomu, abychom co nejdříve byli soběstační ve všech ukazatelích. Podle letošních výnosů, dle zpráv zemědělství, bude to uskutečněno v příštích pěti letech.

Školství
Mateřská škola: oproti loňskému roku se stav ve školce nezměnil. Ředitelkou je i nadále s.Alena Fajkusová, roz.Mužná, učitelkou a zároveň vedoucí školní kuchyně je s.M.Petriková. Do této školy je letos zapsáno 32 dětí. Byla by zde již možnost otevřít druhé oddělení, ale v budově, kde je škola umístěná, není dostatek místa. Zájemců z řad rodičů o umístění dětí ve školce je hodně, ale pro nedostatek místa nemohou být děti přijaty, což je na jejich škodu. V mat.škole byla provedena nová elektroinstalace. Bylo také zavedeno elektrické akumulační vytápění. Toto vytápění je velmi výhodné i když poněkud drahé. Je zde však úspora pracovní síly. Náklad na tuto elektroinstalaci činil 60 809Kčs.
Základní devítiletá škola s 1.-5.roč.: také na této škole se nic nezměnilo. Je nadále čtyřtřídní, protože je stále nedostatek dětí. V letošním roce je zapsáno 84 dětí, což nestačí, aby byla otevřena pátá třída. Také učitelský sbor je stejný jako v roce minulém.
U školy je nutno vybudovat nový nezávadný septik. Touto prací pověřila rada MNV svého obětavého člena s.Antonína Juřicu. Práce začala 19.června přípravkami, jako vykácení stromů, skrývka humusu apod. Z vlastní vykopávkou se začalo 20.srpna. Tato práce dala vedoucímu s.Juřicovi hodně zabrat. Byl nedostatek pracovních sil, které spolu s ředitelem školy museli doslova shánět. Také práce to nebyla nijak příjemná. Od jednoho metru níže bylo velmi mokro, pracovníci se v bahně bořili, jíl se lepil na lopaty. Přes tyto těžkosti však se již 31.října začalo s betonáží dna a 9.listopadu  protože bylo pěkné počasí, se začal s betonáží stěn. Bednění provedl velmi odpovědně Ludvík Mužný se svými pomocníky. Tímto práce na septiku pro letošní rok skončila. Stavba si vyžádala nákladu 33 946,25Kčs, převážně na materiál. Pracovníci pracovali brigádnicky. Pouze malá část odpracovaných hodin byla proplacena. V příštím roce se počítá s dokončením tohoto septiku.
Ve škole byla také provedena nová elektroinstalace. Pracovníci Ostravanu, Svatopluk Šíp a Miroslav Neuwirt začali začátkem května a práci dokončili v polovině června. Bylo nutno vytrhat celé staré vedení a nahradit je novým. Stará žárovková svítidla nahradila nová – neonová. Děti nyní mají dostatek světla, protože v jedné třídě je 24 trubic. Toto osvětlení bylo zavedeno také na chodbách a ostatních místnostech školy. Pouze v bytě ředitele školy bylo ponecháno žárovkové osvětlení, pouze v kuchyni byly dány 3 zářivky. Pracovníci Ostravanu také vyměnili v celé budově zásuvky. Je pochopitelné, že všude bylo hodně prachu, který pak školnice Bohumila Vyvialová musela vymést a naložit na vlečku. Celkem byly odvezeny 3 vlečky vybouraného materiálu. Tato práce si vyžádala nákladu 84 000Kčs. Tuto částku přisunul ONV. Po této adaptaci byla celá škola vymalována. Práci provedly Komunální služby města Frýdlantu n.O. za 5 400Kčs.
V rámci 25.výročí PO SSM děti naší školy uskutečnily brigádu na uhrabání zahrady, okolí školy, odstranění posypového materiálu před školou a jiné drobnější práce. Celkem odpracovaly 90 hodin a učitelky 16 hodin. Práce byly provedeny 27.a 29.března. Práci vykonaly děti IV.a V.ročníku, za přímého dohledu a pomoci tříd.učitelek s.A.Židkové a M.Bílkové.
Škola u Státní dětské ozdravovny: Také v letošním roce se děti v SDO střídaly co dva měsíce. Aby děti se mohly dále vzdělávat, je u této ozdravovny otevřena škola. Navštěvuje jí 75 dětí, které se učí po 2 hod.denně. Na této škole došlo k personální změně: dosavadní ředitel s.Jan Václavek, který předtím působil jako učitel na zdejší ZDŠ s 1.-5.ročníkem odchází do důchodu. Byl to dobrý, veselý člověk, který dovedl pomoci každému,  kdo o to požádal. Na jeho místo přichází s.Jaroslav Pavliska, který dříve působil jako ředitel školy v Čeladné, pak jako učitel ve Frýdlantě n.O., kde také bydlí. Po onemocnění nervů odešel do invalidního důchodu. Po částečném zlepšení choroby nastoupil místo ředitele v SDO. Spolu s ním působí na škole jako učitel Frant.Grygar, dříve inspektor na bývalém okrese Frenštát pod R.

Osvěta
Osvětovou práci v naší vesnici řídí osvětová beseda. Předsedou je s.Jaroslav Ščerba. V osvětové besedě jsou zastoupeny všechny složky v obci. Osvětová beseda pracovala podle jednotného kulturního plánu, který spojuje všechny kulturní plány všech složek. Přechází se tak křížení různých akcí v obci. Jaká byla kulturní činnost.
Lidové zábavy  11  účast 2748
Přednášky   10     431
Výstavy    1     240
Slavnosti     7   1124
Kurzy    1-5x       11
Ostatní      3     447
Mimo tyto akce uspořádal Český červený kříž 3 zájezdy do ostravského divadla, vlastivědný zájezd apod. Také dohlížecí výbor Jednoty z dolního konce uskutečnil vlastivědný zájezd pro své členy. ČČK také uspořádal kurz plavání, který se konal na krytém bazénu v Místku a měl celkem 10 lekcí.
Z důležitých akcí:
23.2. Oslava  25.výročí Února účast 89 obč.
7.3.  Oslava MDŽ v obec.   80
28.4. Výstava Svazarmu   240
1.5.  Průvod do Frýdlantu n.O.  513
6.5.  Oslava dne svobody    143
26.10.Lampiónový průvod   115
7.11.  Oslavy VŘSR    93

Z práce organizací:
Každá složka v obci vykazovala v letošním roce zvýšenou činnost. TJ Sokol se upínal především na přestavbu svého stánku – sokolovny. Práci převzal sice Okresní stavební podnik, ale Sokol musel získávati pracovní síly. Zde velikou iniciativu projevil Ing.Otakar Bílek, který neúnavně sháněl jak finanční prostředky, tak pracovní síly. Také předseda TJ Sokol – Jan Bílek /od Antonie/ vykonal kus organizační práce. Na staveništi pak každodenně pracoval Vojtěch Čupa, na kterém leželo veškerého činění na stavbě. V letošním roce bylo prostavěno půl milionů korun. Stavba se dostala pod střechu, takže se již daleko lépe pracuje. Počítá s s tím, že v příštím roce bude otevřena tělocvična a v r.1975 pak sál s jevištěm, kde by se opět promítaly filmy. Je to důstojný stánek, který naše obec dlouho postrádala.

Dne 29.července uspořádal odd.odbíjené již 26.ročník turnaje v odbíjené, konaný na počest Miloše Čupy a Mirka Bílka, kteří byli popraveni za války jako Sokoli v koncentračních táborech. V turnaji o putovní pohár zvítězilo družstvo Válcoven plechu Frýdek-Místek, na II.místě se umístil dorost Vítkovic.

Oddíl kopané má své žáky, dorost a  „A“ mužstvo kopané. Žáci i dorost si vedou vcelku úspěšně. Ve svých tabulkách jsou stále na předních místech. „A“mužstvo však se neustále drží v druhé polovině tabulky.

Svaz požární ochrany – v čele stojí agilní předseda František Michalec mladší. Členové se pravidelně scházeli ke cvičením. K požárům , či jiným pohromám vyjeli letos celkem 11krát. V naší obci nehořelo. Kromě svých cvičení konali preventivní prohlídky v obytných domech i obchodech. Upozorňovali při nich na závady, které by mohly způsobit požár. O odstranění těchto závad se pak při dohlídkách přesvědčovali. Dne 7.července uspořádali u myslivecké chaty soutěž požárních družstev. Zúčastnilo se jí 17 družstev. Zvítězilo požární družstvo z Nové Vsi, před ostranek Frýdlant n.O. a Turzovkou. Naši byli šestí. Naše družstvo se zúčastňovalo soutěží i v jiných obcích a městech. Vždy se dobře umístili a dováželi si různé ceny.

Český červený kříž sdružuje ve svém středu agilní a obětavé členy. Předsedkyní je Jana Pituchová. ČČK pořádá pro své členy a občany poučné přednášky, školení i zájezdy do divadla. Starají se o školní parčík, který stále udržují. Konal také kurz první pomoci. Zúčastňoval se akcí, pořádaných Národní frontou, na brigádách na poli i při zlepšení vzhledu naší obce. Úzce spolupracuje s Výborem žen, kde je předsedkyní Štěpánka Blahutová.

Velmi dobře se vede také Český socialistický svaz mládeže, který pod předsednictvím Ladislava Němce sdružuje většinu mládeže v naší obci. Pořádají zábavy, přednášky i kulturní programy k různým oslavám společně s pionýry naší školy, nad kterými mají patronát a kde mají své vedoucí.

Agilní složkou jest také Svaz československo-sovětského přátelství. Předsedou je František Trčka, předseda MNV, který již několikrát navštívil Sovětský svaz. Úkolem svazu je přibližovat našim občanům život sovětského lidu a pomoc této velmoci našemu státu. Za tím účelem koná přednášky, besedy a vzpomíná  různá výročí tohoto prvního socialistického státu.

Mimo tyto organizace pracují ještě v obci Český svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů drob.zvířectva, Lidové myslivecké sdružení, Svaz pro spolupráci s armádou /Svazarm/ a jiné drobnější zájmové spolky. Všechny tyto organizace a spolky se sdružují v Místním výboru národní fronty, jejímž předsedou je Břetislav Bača. Tento výbor řídí organizace po stránce politické a přenáší na ně linii komunistické strany Československa, která je řídící silou v našem státě. Předsedou naší vesnické organizace KSČ je Domin Bílek. Kromě toho pracuje ještě v obci Čs.strana lidová.

Knihovna
Místní lidová knihovna je umístěna v soukromém domku u paní Nytrové. Knihovníkem je Bohuslav Halata, který spolupracuje se střediskovou knihovnou ve Frýdlantě n.O. Stará se pečlivě, aby čtenáři měli dostatek své oblíbené četby, aby dostávali do rukou stále nové knihy. Vypůjčovaní den je každou neděli od 10.do 12.hodin. v letošním roce navštívilo knihovnu celkem 872 čtenářů, kteří měli následující výpůjčky:
Naučná literatura
Společensko-politická 140 knih
Přírodovědecká  119
Zemědělská   108
Technická   190
Jiná naučná   347
Celkem naučná  906
Krásná    2114
Naučná pro mládež  579
Krásná pro mládež  805
Celkem    4404

Nové zvony
Dne 20.dubna přišly do obce nové zvony do kostela. Jsou celkem 3, které jsou pěkně sladěny. Vyrobeny byly v západním Německu a zakoupeny byly za bony, které věřící mezi sebou vybrali. Ihned tento den byly vytaženy na věž. Při této práci pomáhali otec a syn Michalcové, František Židek, Josef Bílek, Petr Fojtík a další. Jsou řízené elektricky, takže odpadá ruční zvonění. Jsou zapojeny na elektrické hodiny. Tuto montáž provedl Václav Židek /u kostela/.

Povaha roku
Letošní rok nebyl opět dobrý. Zima byla velmi mírná, bez sněhu. Únor a březen byly měsíce velmi teplé. Ostatní měsíce byly ale opět studené. Ve škole i na MNV se muselo topit přes celý květen. Také dva prázdninové měsíce byly studené a deštivé. Žně se hodně opozdily. Podzim byl hodně studený. 12.října napadl první sníh, který však brzo roztál. Opět koncem září bylo nutné ve veřejných budovách zatopit. Při kopání brambor bylo sice zima, ale počasí bylo bez deště, takže okopaniny byly dobře sklizeny.

Různé
V letošním roce se:
Narodilo  22 dětí, 8chl., 14 děvč.
Sňatků bylo 17
Úmrtí 19, 13 mužů, 6 žen, z toho jeden 3.letý chlapec
Rozvody 2

Komentáře nejsou povoleny.