1972

Povaha roku : Zimní měsíce byly velmi mírné. Slabě mrzlo, bylo dosti málo sněhu. Děti však mohly  sáňkovat a lyžovat. Také jarní měsíce byly poměrně studené. Ve škole např.se muselo topit ještě do půl května. Tím byla zvýšená spotřeba koksu o 1/3. Jarní polní práce však byly vykonány včas. Zboží bylo včas zaseto.  Brambory a řepa včas zasazeny. Teprve červen přinesl trochu teplejší počasí. Toto bylo ale nestálé, střídavé. Červenec byl vcelku teplý. 24.a 25.udeřila velká horka, kdy teploměr vystoupil až na 40°C. Po nich však přišly velké bouře a lijáky, které vyvrcholily 29.července. Náš potok se úplně naplnil a hrozila povodeň. Na dolním konci voda poněkud vystoupila ze břehů, ale nerozlila se. Po tomto lijáku nastalo opět pěkné počasí. V srpnu bylo počasí pěkné. V týdnu od 7.do 13.vystoupila rtuť až na 35°C. Děti i občané si za tento týden užili koupání v řece Ostravici. 14.srpna začaly u nás žně, ale již 18.srpna začal opět déšť, který se v příštích dnech změnil na lijáky. Opět hrozila povodeň. Pršelo téměř celý týden. Frýdlantské závody jsou pod vodou a často volají o pomoc požárníky. I náš sbor tam několikrát zasahoval. 23.srpna konečně přestalo pršet. Lijáky však způsobily značné škody na obilí, které polehlo. Tím jsou žně značně ztížené a zpožděné. Přesto se kombajny opět vydaly na pole, aby zachránily úrodu, což se z velké části podařilo. Od 15.září nastalo velmi studené počasí. Teplota se pohybovala kolem 0°C. 19.září dokonce -2°C a 20.září -3°C. I nadále pak se teplota pohybovala kolem 0°C. Opět se muselo topit ve všech veřejných budovách. V letošním  roce se topilo po většinu roku. 18.října začalo u nás sněžit. Sníh padal po tři dny. Teplota se pohybovala kolem -2°C. Brambory a řepa se sklízejí také dosti obtížně. V listopadu nastalo teplé podzimní počasí, které trvalo 14 dnů. Byly dokončeny všechny polní práce, včetně orby, úpravy a zasetí ozimů. Prosinec byl nijaký. Občas pršelo, občas sněžilo. Vánoce byly na blátě, stejně jako Silvestr.
Úroda byla vcelku dobrá. Plán výkupu zboží, brambor i řepky byl splněn – v rámci celého sjednoceného družstva byl však výkup překročen o 3%. Také brambory a ostatní plodiny byly splněny. Urodilo se také dost ovoce. Hlavně švestky byly na úrodu bohaté. Hodně našich občanů se zásobilo slivovicí, která se pálila v Seliku /Severomoravské lihovary a konzervárny/ v Místku.

Složení MNV
Pracovníci na Místním národním výboru zůstali stejní jako v loňském roce:
Předseda:  Frant.Trčka
Tajemník:  Mir.Rožnovský
Adm.prac.: Marie Zajícová
Účet.a ved.MH: Marie Čupová
Rovněž rada MNV i komise, které pracují, nedoznaly žádných změn. Komise se scházejí pravidelně k projednání své práce. Stavební komise jednou týdně, ostatní dle potřeby. Školská, kulturní, bytová a sociální komise se schází jednou měsíčně. Rada MNV se schází jednou za čtrnáct dnů a svou práci předkládá jednou měsíčně ke schválení plénu národního výboru. Práce nár.výboru se daří.

Hospodaření MNV
Na místním národním výboru byl následující oběh financí:
Příjmy:
Vlastní příjmy:  200 391,45Kčs
Převod z fondu rez.a rozv.:   48 472,12
Zůstatek fin.rezerv    82 152,51
Zůstatek úč.fin.rezerv    14 430,37
Dotace ONV řádná    21 000
Dotace ONV mimořádná 100 000
Sdružené prostředky  500 611
Příjmy celkem   967 057,45Kčs

Výdaje:
Řádné výdaje   234 403,99Kčs
Vráceno ONV během roku   12 000
Vráceno účel.prostř.         806,30
Mimořádné výdaje    79 689,69
Výkup pozemků      1 853
Stálá záloha            68
Výdaje celkem  341 820,98Kčs
Sdružené prostředky   500 611Kčs
Saldo    967 057,45Kčs

Práce v obci
V letošním roce bylo opět hodně uděláno pro lepší vzhled obce i pro lepší prostředí našich občanů. A opět ta nejdůležitější práce, jako obstarávání potřebního materiálu, shánění prac.sil a dalšího potřebného, leželo ponejvíce na bedrech předsedy MNV – s.F.Trčky, tajemníka s.M.Rožnovského a stav.komise. Z nejdůležitějších prací uvádím následovné:
Stavba mostu: loňská  povodeň zle poškodila most přes Olešnou na dolním konci za obč.Mužným. Jelikož se přes tento most hodně jezdí – zvláště JZD do dol.kravína, bylo nutno jej urychleně opravit. Do této práce se zapojili všichni občané na dol.konci. Pochybělo-li materiálu, sami jej také národnímu výboru půjčili. Tato práce, prováděna v akci „Z“ byla brzo ukončena. Stavba si vyžádala nákladu 59 371,31Kčs, přičemž hodnota díla je asi 200 000Kčs.
Další důležitou prací byla omítka budovy mateřské školy. I tam bylo  nutno zajišťovat – a často perně- pracovní síly. Náklad na tuto práci činil 20 318,38Kčs.
Místní národní výbor vyplatil na pohřebném zdejším důchodcům 12 000Kčs. Zpět na ONV z této položky bylo vráceno 4 000Kčs.
Místní rozhlas jest pro MNV stále velmi důležitý. Po delší dobu nehrál do Pasek a vůbec na horní konec. V letošním roce se uskutečnila rozsáhlá oprava vedení na uvedená místa. Opravy prováděli Víťa Koubek, Josef Pečinka, Stáňa Bílek. Přímé výdaje na opravu rozhlasu činily 7 546,08Kčs. Za tuto částku byl zakoupen materiál. Práce byla povětšinou vykonána zdarma jmenovanými pracovníky.
MNV nezapomínal ani na opravu komunikací. Byla dokončena obecní cesta na „Žukov“, upravena cesta na dolním konci a jiné drobnější úpravy. Náklady na tyto práce si vyžádaly částku 4 335,20Kčs.
V letošním roce bylo také dostavěno požární skladiště za zbrojnicí. Ve skladišti je připravena také garáž pro cisternu, která je do naší obce přislíbena. Celkové výdaje na tuto dostavbu činily 3 378,05Kčs. Hodně práce však udělali sami požárníci zdarma. Byli to hlavně otec s syn Michalcovi, Jan Vyvial a další.
Na naší sokolovně se začala letos široká adaptace. V plánu je tuto sokolovnu celou přestaviti. Bude to pěkný stánek v naší obci. Jelikož v sokolovně je umístěno i kino, muselo být uzavřeno. Poslední promítání bylo 1.března 1972. Od tohoto data se také počítá začátek adaptace sokolovny.

Školství
Naše základní devítiletá škola s 1.-5.roč.pociťuje stále více nedostatek dětí. Je nadále čtyřtřídní. Osazenstvo se oproti loňskému roku nezměnilo, zůstává stejné. Počet dětí: 84, z toho děvčat 42. Učitelé: ředitel Jar.Ščerba, učitelky Anežka Židková, Marie Bílková a Viktorie Haluzíková. Školní družinu, kterou navštěvuje 25 dětí vede s.Jana Pituchová. Školnicí je Bohumila Vyvialová. Přesto, že se uvolnila jedna třída, nemá ještě škola dostatek prostoru. Ředitel školy uvolnil ze svého bytu jednu místnost pro jídelnu školní družiny. Byly zazděny dveře v předsíni a vybourány nové z chodby. Také byly vyměněny zadní dveře. Tyto práce provedl zedník Miloslav Merta a jemu pomáhali Stanislav Muras, Otakar Loschke, Oldřich Kulhánek, František Bílek /Satík/ a Jar.Ščerba. Také byl opraven plot v zadní části školy okolo hřiště. O tuto práci se zase postarali předseda SRPŠ s.Josef Chýlek se synem, Dušan Bartek a Bedřich Halata. Všechny tyto práce-  až na malou část , byly vykonány brigádnicky-zdarma.
V mateřské škole rovněž nenastaly změny. Počet zapsaných dětí je 28, což nestačí na dvě oddělení, i když zájemců o umístění dětí do školy je hodně. Nestačí však místo. V mateřské škole je také kuchyň, odkud se dovážejí obědy i do školy.
I ve škole při Státní dětské ozdravovně nedošlo ke změnám. Ředitelem je Jan Václavek a učitelem Fr.Grygar, dřívější škol.inspektor. Děti se v této ozdravovně střídají co dva měsíce. Bývá jich kolem 75.

Hospodářství
Místní hospodářství vede opět s.Marie Čupová. Má celkem 4 profese: prádelna a mandlovna, zednictví, elektrikářství a autodoprava. Finanční obrat je následující:
Příjmy:
Prádelna a mandlovna: 8 867,10Kčs
Zednictví   16 809,40
Elektrikářství        781,90
Autodoprava   8 104,60
Celkem   34 563Kčs
Z toho bylo od obyvatelstva přijato 29 075,35Kčs

Vydání:
Celkové vydání  34 558,25Kčs
Mzdy    14 175,60
Materiál   17 902,65
Odvod do rozpočtu MNV    2 000Kčs
Z přehledu je tedy vidět, že místní hospodářství sloužilo především našim občanům, kterým prováděly různé opravy, dodávaly materiál a podobně. Občané si toto zařízení stále pochvalují.

Osvětová beseda
V obci působí Osvětová beseda, která řídí kulturní život v obci. Předsedou je Jaroslav Ščerba, řed.školy. Osvětovou besedu tvoří kulturní referenti všech složek národní fronty. Kromě toho je utvořena rada OB, která je čtyřčlenná. Byl utvořen jednotný kulturní plán obce, který shrnuje kult.plány všech složek a je utvořen tak, aby se jednotlivé kult.plány nekřížily.
U OB je dechová hudba, kterou vede Gustav Šprla. Čítá 18 hudebníků. Hraje i jako hudba taneční. Tato hudba je oblíbená v širokém okolí.
Finanční hospodaření Osvětové besedy je následující:
Příjmy
Celkový příjem za rok 1972  1 320Kčs
Zůstatek z 1971      792,50
Hotovost celkem   2 112,50Kčs

Výdaje:
Odměny za práci     378,50Kčs
Za časopisy a papír     459,70
Poštovné        23,20
Zůstatek k 31.12.1972  1 242,10Kčs
Pokladnu OB pečlivě a poctivě vede s.Marie Čupová, účetní MNV.
Nutno podotknouti, že jediným příjmem OB je poplatek za pronájem sálu OB v obec.host. pro pohřby a jiné slavnostní události, jako jsou srazy padesátníků, či ještě starších. V letním období činí poplatek 75Kčs, v zimním pak 100Kčs. Sál pro tuto levnou sazbu je vcelku hodně využíván. Poplatky se platí složenkou do státní banky, pobočky ve F-M.

U příležitosti setkání metylovských a polských požárníků jednak při cvičení a jednak při družené zábavě zanechávají účastníci své podpisy na věčnou paměť. Prátelé z Opole učinili tento zápis:
Kievownictwo reprezentacji pozarnictwa województwa opolskiego uszestniczacej w IV zawodach sportowo-pozarniczych v Puchav Beskidóv, wyrazajac serdeczne podziekowanie za bardzo mila gósciene i umozlivcenie Poznania pieknego dovolku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Metylowicach zyczy z glebi cerca dalszych sukcesów i chlubnych osiagniec v Kvzewieniu szczytnych  idei humanitarnej sluzby pozarniczej w inie vozwoju Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej, pozyjázni miedzy naszymi narodami i službami strazackimi, a takze osobistych satysfakcji, szczescia i wszekliej pomyslnosci calemuskladowi osobowemu tej wzorowej Jednostki
Z-ca wojewódzkiego Komendanta strazy Pozarncch v Opolu
Mieszyslav Janiec,
Stanislaw Pacyna, kpt.pož.
Herbert Nos, kpt.pož.
Z-ca Miejskiego Komendanta strazy Pozarnych v Nysie
Jan Bocwinski, ppor.pož.
Metylowice, dn.27.09.1974

U příležitosti milé polské delegace požárníků z Opole, navštívili jsme také Základní organizaci požární ochrany Sm.kraje, náčelník krajské inspekce PO, předseda Sm.kraje, náčelník krajské inspekce PO, předseda Sm.krajského výboru Svazu požární ochrany a náčelník školy PO-MV ve Frýdku-Místku a náčelník OIPO. Metylovickým požárníkům děkujeme za dosažené úspěchy na úseku požární ochrany a do další její činnosti přejeme mnoho úspěchů.
Metylovice, dne 27.září 1974
Náčelník KIPO
Předseda KVSPO
Náčelník školy PO-MV
Náčelník OIPO

Kulturní akce
Po celý letošní rok bylo po kulturní stránce živo. Jaké kult.podniky byly uspořádány v naší obci je patrno z následujícího:
Lidové zábavy  11  účast 2336
Přednášky   7     351
Oslavy    5    796
Výstavy   2    760
Ostat.společen.  3    750
Celkem   28   4993

JZD
V letošním roce došlo k podstatným změnám ve složení Jednotného zemědělského družstva. Všechny okolní družstva se totiž sloučila v jeden celek se střediskem v Palkovicích. Sloučilo se celkem 5 JZD. Jsou to: Palkovice, Metylovice, Staré Město, Baška a Skalice. Vznikl tak velký ekonomický celek, na jehož katastrech se pěstují plodiny podle složení jednotlivých půd v obcích. Tedy ne už tak jako dříve, že každá obec pěstovala všechny plodiny. Proto také v letošním roce byly vyšší výnosy než v minulosti. Bylo možno také plně využít mechanizačních prostředků.
Výhody spojení družstev byly našim družstevníkům vysvětleny na schůzi na Čihadle dne 9.2.1972. Zástupci jednotlivých družstev se pak sešli ve Staříči, aby si tam upřesnili práci na tomto velikém celku. U nás tedy je farma a farmářem zůstává s.Přemysl Mičulka.
Data spojeného družstva jsou následující:
Představenstvo tvoří 15 členů.
Vedení:
Předseda Ing.Václav Paluzga
Ved.výroby Jan Hlavač
Ekonom Marie Heidrychová
Zootechnik Stanislav Vyvial
Spojené družstvo má nyní tyto parametry:
Celková výměra 2 720ha
Orná půda  1 627
Louky      429
Pastviny    516
Lesy     635
Živočišná výroba:
Dojnice  812ks
Jalovice  371
Skot na žír.  362
Telata   237
Prasnice  174
Selata   659
Družstvo v r.1972 nad plán:
Obiloviny  580q
Skot na žír.  362ks
Telata    237ks
Družstevníci přijali tento závazek:
Hutnímu průmyslu dodají 40 tun želez.šrotu
Na zvelebení obcí odpracují 300hodin
Hodnota závazku celkem činí 282 192Kčs.
Revizní komise spojeného družstva má celkem 9 členů. Družstevníci na své schůzi odhlasovali, že každá rodiny družstevníka může mít 1ha záhumenek. Členové také přijali název družstva: JZD Rozvoj se sídlem v Palkovicích. Tato ustavující schůze se konala dne 29.února 1972 v kulturním domě ve Staříci. Družstvo tak přechází na vyšší ty hospodaření. Od toho spojení se očekává, že bude mít daleko větší výnosy, než mělo dosud.

Zájmové organizace
V naší obci pracují tyto zájmové organizace: TJ Sokol, Svaz požární ochrany, Český červený kříž, Český svaz žen, Český svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů drobného zvířectva, Svaz socialistické mládeže. Každá tato složka vyvíjí činnost na svém úseku práce.

TJ Sokol: pro absolutně nevyhovující stav dosavadní sokolovny, bylo přikročeno k velké adaptaci této budovy. Začalo se s bouráním přední části bytu, výčepu a tělocvičny. Stavba nové sokolovny je rozvržena na dvě etapy. V 1.etapě se bude stavět kulturní část, tj.tělocvična, více účelový sál, šatny, umývárny, kotelna atd. Náklad na tuto část je rozpočten na 1 500 000Kčs. Práce zdárně začala. Vede jí Antonín Kožuch z Palkovic. O hladký průběh stavby, finanční zajištění atp. se stará místopředseda Sokola Ing.Otakar Bílek. Předsedou je Jan Bílek /od Antonie/. Bourání se provádělo většinou brigádnicky, za materiál. Tak např. členové chovatelů drobného zvířectva si chystali cihly a jiný materiál na stavbu svého skladiště a podobně. Je pochopitelné, že se v sokolovně přestalo cvičit. Proto se celá činnost tělovýchovná přenesla na sportovní oddíly. U nás pracuje oddíl kopané, který vede velmi agilní a obětavý Josef Svoboda. Oddíl však nevykazuje žádných větších úspěchů. Umísťuje se stále v druhé polovině nejnižší třídy. Dále je to odd.odbíjené, který má u nás velkou tradici, ale v poslední době stále upadá. Nyní, kdy se vedení uchopil malý hráč Zdeněk Pavlásek se zdá, že odbíjená opět bude mít své místo, které kdysi zaujímala.
¨
SPO: Svaz požární ochrany dbá o požární bezpečnost v obci. Koná preventivní prohlídky jak v obytných domcích, tak v JZD i obchodech. Upozorňuje na závady, od kterých byl mohl vypuknout požár. Dbá také, aby tyto závady byly v určené době odstraněny. Předsedou je František Michalec mladší. Čestným předsedou je Ondřej Lepík, který pro své stáří již nemůže vykonávat tuto funkci, kterou zastával dlouhá léta.
Požární sbor v letošním roce zasahoval celkem 6krát, to je, že tolikrát vjel k požárům. V naší obci zasahovali požárníci jen jednou. 16.listopadu 1972 hořelo v Severomoravském automobilovém družstvu /pila Grunděl-Zástroj/, kde vyhořela jedna hala – lakovna. Požár vznikl od neopatrného svařování, kdy jiskra odlétla do acetonové barvy.
Požárníci poctivě cvičili po celý rok, zúčastňovali se soutěže v jiných obcích, odkud dováželi pěkné ceny a dobré umístění. Sami uspořádali u myslivecké chyty požární soutěž /8.října/, kde bylo přítomno 17 družstev. Zvítězil Ostroj Frýdlant n.O., který provedl požární útok se sražením terčů za 57vt., před Novou Dědinou – 71vt.a Metylovicemi-72vt.Provedli také několik přednášek jak pro děti přímo ve škole, tak pro dospělé. Požární sbor je velmi agilní a má v celém okrese dobrou pověst. Díky jeho činnosti v obci téměř nehoří.

ČČK: Český červený kříž je jednou z nejagilnějších složek v obci. Předsedkyní je dobrá organizátorka, vychovatelka ve školní družině, s.Jana Pituchová. Tato složka organizuje kurzy první pomoci, lékařské přednášky a jeho členové se zúčastňují různých brigád v obci. Pečují o školní parčík, kde vysadili růžové keře, okrasné stromky, postavili lavičky i houpačku pro děti.

ČSŽ: Předsedkyní svazu žen je s.Štěpánka Blahutová. Tento svaz sdružuje ve svém středu ty ženy z vesnice, které mají zájem o veřejnou práci. Koná časté přednášky na různá témata, ku příkladu: Trestnost mládeže, Žena a veřejnost apod.Úzce spolupracuje s ČČK a s Dohlížecími výbory Jednoty, s kterými pořádají kursy šití. Tyto kurzy vede učitelka s.Marie Bílková.

SČSP: Svaz Československo-sovětského přátelství vede předseda s.František Trčka.  Tento svaz má za úkol šířit mezi občany přátelství s našim osvoboditelem – Sovětským svazem. Koná přednášky pro mládež i dospělé, různé oslavy pamětních dnů SSSR, jako výročí narození a úmrtí V.I.Lenina, nebo oslavy Velké říjnové revoluce dne 7.listopadu. Je to rovněž jedna z agilních složek naší vesnici.

SSM: Socialistický svaz mládeže opět oživil svou činnost. Vliv na toto oživení měl jistě návrat s.Ládě Němce z presenční vojenské služby. Byl zvolen předsedou a dovedl stmelit kolem sebe řadu ochotných lidí – mladých, kteří pak získávali ostatní mládež z obce. Je to agilní složka, o kterou se může výbor místní národní fronty bezpečně opřít.

Ostatní složky se zabývají svou specifickou činností. Všechny bez rozdílu se zúčastňují veřejně prospěšné práce pro zkrášlení naší obce.
Všechny složky sdružují většinu našich občanů, kterým poskytují různé výhody, další vzdělání přednáškami a kurzy. Je to záslužná činnost pro obec.
Různé
V roce 1972 bylo u nás:
Narození:  21 dětí – 11 chlapců  a 10 děvčat /z toho jedna dvojčata-chl./
Sňatků: 15
Úmrtí:  14 občanů – 7 mužů a 7 žen /z toho 2chl.-dvojčata/
Rozvody: 4

Komentáře nejsou povoleny.