1971

Povaha roku : Počasí v tomto roce mělo zvláštní ráz. 6.ledna byl u nás naměřen největší mráz -23°C. 21.ledna však začala prudká obleva a v ranních hodinách dokonce déšť. Druhého dne bylo – jak se říká – kopno. Předtím bylo místy i 40 cm sněhu. Až do 31.ledna bylo téměř jarní počasí s teplotami +10°C. Až 2.února napadlo asi 5cm sněhu a teplota byla -5°C. 23.února začalo sněžit nepřetržitě až do 28.února, kdy už bylo přes třičtvrtě metru sněhu. Občané říkají, že tolik sněhu už dávno nepamatují. Teploty byly -13°-15°C. 13.března byla obleva, která nadále pokračovala, až svátek jsme prožili bez sněhu. Obleva se obešla bez velké vody, ač tu určité obavy byly. ¨
     Léto bylo vcelku chladné. Zato polovina července a srpen vše vynahradil. Úrody zboží se dobře sklidily. Také podzim byl pěkný. Brambory i řepa šly do sklepů a do krechtů suché. Urodilo se také dosti ovoce – jablek i švestek.

Politická situace
     Rok 1971 se vyznačoval značným postupem konsolidace poměrů v celé naší vlasti. K tomuto vyrovnání poměrů jak politickému, tak hospodářskému dal impuls květnový XIV.sjezd KSČ, když před ním v dubnu předcházel XXIV sjezd KSSS. Svolání XIV.sjezdu navrhlo plenární zasedání KSČ v únoru, které také doporučilo vypsání voleb do všech stupňů národních výborů. XIV.sjezd KSČ měl slavnostní ráz. Konal se v době, kdy celá naše vlast slavila 50.výročí založení strany KSČ. Tento sjezd rozhodl dále zvyšovati životní úroveň pracujícího lidu, zvyšovat důchody a upravovat nízké platy. Ke konci roku činil průměrný příjem dělníka 1 800-2 000Kčs. Důchody pak v průměru 750Kčs. Byly také zajištěny rodiny s větším počtem dětí zvýšením rodinných přídavků. Mateřská dovolená byla zvýšena na 6 měsíců. Při porodu dostává nyní mladá maminka 2 000Kčs. Pečuje-li ještě o jedno nezletilé dítě,dostává měsíčně 500Kčs po dva roky. Tímto usnesením byla vyzvednutá úloha matky při výchově dítěte. Sjezd také vytýčil úkoly pro další, již 5. pětiletku. Těmito usneseními se zvýšila pracovní morálka. Je to vidět jak na produktivitě práce, tak na kvalitě výrobků. Pracující dostávají za svou práci spravedlivou odměnu. Mají jistotu, že práci neztratí, že mají právo na stálou práci, jak je to uvedeno také v naší ústavě. Také zemědělství dostalo náročné, ale splnitelné úkoly. Aby byly uspokojeny požadavky pracujících ve zvýšeném nákupu potravin, je zapotřebí včasné a dobré obdělání půdy, výběr výnosných odrůd semene a sadby pro tu kterou oblast a dostatek vhodného umělého hnojiva. Tak jako v průmyslu začala spolupráce-  kooperace mezi jednotlivými závody, tak se také počítá se slučováním několika družstev do většího celku. Již v letošním roce byla proveden úprava osiva a tím byla položena příprava k sloučení okolních družstev, ke kterému má dojít v r.1972. To jsou tedy ve stručnosti úkoly, které nastínil XIV.sjezd naší strany.

MNV
     Složení MNV zůstalo stejní, jako v r.1970 – až do voleb.
Předseda: František Trčka
Tajemník: Miroslav Rožnovský
Adm.prac.: Marie Zajícová
Účetní: Marie Čupová
     Předseda MNV byl po delší dobu nemocen. Po tuto dobu jej zastupoval tajemník. U MNV pracovaly následující komise. Komise stavební s předsedou Rudolfem Pinkem, č.259 /Paseky/, komise ochrany veřejného pořádku, předseda Věroslav Konvička, č.393, komise zemědělská, předseda Mojmír Mužný, č.242, komise školská a kulturní, předseda Mojmír Židek, komise sociální  a péče o děti s předsedkyní Jarmilou Halatovou č.380.
Práce komisí
     Stavební komise měla stejně jako v minulých letech největší práci. Zde byl velkou oporou s.Pinkovi  předs.MNV s.Trčka a taj.s.Rožnovský, kteří neúnavně sháněli materiál i prac.síly pro práci na zlepšení vzhledu obce. Co bylo v naší obci z rozpočtu vybudováno:
Stavba skladiště pro pož.sbor: hodnota díle je 170 000Kčs. Ve skutečnosti bylo letos prostavěno 66 621,95Kčs. Toto skladiště letos nebylo dokončeno. Dosud má vybudované dílo hodnotu 140 000Kčs.
Oprava kostelní věže: na této práci sice neměla stav.komise přímou účast. Jedná se však o památkovým úřadem chráněnou stavbu. Přes sdružené prostředky bylo vydáno 15 962,30Kčs za materiál.
Komunikace: Z rozpočtu MNV bylo na úpravu komunikací proplaceno celkem 20 483,80Kčs. Tento obnos byl vydán povětšině za dovoz materiálu, jako strusky, kamene, škváry apod. Letos bylo také  přikročeno ke stavbě nového mostu na dol.konci – v ulici. Stavba nebyla dokončena.
Márnice: tam byly vyměněny dvéře. Byla také vybudována vnitřní přepážka a vybílená. Po menších úpravách může nyní sloužit i k vypravení pohřbu. Náklad na tuto úpravu činil 2 001Kčs.
Míst.rozhlas: pro obec velmi potřebný, již delší dobu není v provozu. Proto bylo nutno v co nejkratší době dát jej do provozu. Stavěly se sloupy a byl také natažen vodič. Celkový náklad činil 15 043Kčs. Také tato práce nebyla dokončena a bude pokračovat v r.1972.
Dokončení čekáren: v letošním roce byla dokončena stavba autobus.čekáren. Jsou to vkusné čekárny, plechové se zamontovanou lavicí. Tyto čekárny byly zhotoveny v n.p.Ostroj ve Frýdlantě n.O. Značnou zásluhu na jejich zhotovení má  s.Mir.Rožnovský a hlavně místní požárníci. Dalo by se čekati, že všichni občané přivítají toto zařízení s povděkem a rádi obětují kousíček svého pozemku k jejich postavení a k zřízení odstavného pásu. To se také z 99% občanů stalo. Je však s podivem, že jeden občan – Miroslav a Zdenka Bílkovi č.12, právě na frekventovaném místě- na Vrchovině- brání postavení čekárny tím, že nechce postoupit malý kousek pozemku, z něhož stejně nemá valný užitek. V nejkrajnějším případě MNV přistoupí k vyvlastnění těchto několika málo m2. Tedy občané z Vrchoviny musí ještě nějaký čas počkat na tuto čekárnu.

     Zemědělskou komisi vedl s.Moj.Mužný. Tato komise vedla v patrnosti dodávky soukr.zemědělců, kterým je také určoval. Dodávky byly splněny a v mnoha případech překročeny. Zem.komise také spolupracovala s Jednot.zeměd.družstvem.

     Komise ochrany veř.ochrany – předsedou byl Věroslav Konvička. Jejími členy byli: Josef Bílek č.42, Josef Svoboda č.178, Štefan Uko, Jan Vyvial st., Josef Jurečka.
    
Škol.a kult.komise: předseda Mojmír Židek. Ta se scházela jednou měsíčně. Projednávala kultur.život na vesnici, pomáhala řešit různé věci řediteli zdejší školy, povolovala zábavy a jiné kultur.akce. Pod její pravomoc spadá také činnost Osvětové besedy a místní lidové knihovny. O těchto institucích bude spáno samostatně.

     Komise sociální, bytová a péče o děti: předsedou s.Jar.Halatová. Tato komise měla hodně starosti s přidělováním bytů, kterých by sice v obci byl dostatek, ale i zde na tomto poli se značně zvýšily nároky občanů na dobré bydlení. Tam, kde dříve stačila kuchyň a 1 světnice, dnes již nestačí. I na naší vesnici se bydlí daleko lépe, ve větších a pěkných bytech s moderním zařízením. I toto svědčí o péči našeho socialistického státu o všechny naše občany. Značnou starost zprvu působila komisi rodina Bučkova z č.4, která se k nám přistěhovala v lednu 1971. Je to početná rodina s 10.dětmi. Rodiče se o ně dobře nestarají. Situace tam byla neutěšena. Rodiče na výchovu nestačí. Ve spolupráci se školou a MNV se však vše dalo do přádku a vzala radikální obrat. Jak je tedy vidět, práce komise nebyl záviděníhodná.

Hospodaření MNV
Rozpočet MNV:
Příjmy:
Vlastní příjmy   263 254,89Kčs
Převod finanč.rezervy    49 390
Zůstatek fin.rezervy    25 359,56
Dotace z ONV plánovaná 102 800
Dotace z ONV mimořádná  161 300
Příjmy celkem   602 104,45Kčs

Výdaje:
Řádné výdaje   255 000,30Kčs
Mimořád.výdaje  148 063
Výkup pozemků    29 434
Výdaje celkem  456 162,05Kčs
Zůstatek u SBČ F-M  145 942,40Kčs

Během roku bylo ONV vráceno 23 661,75Kčs. Zůstatek stálé zálohy ke konci roku činil 2,90Kčs. Jak je vidět, MNV opět dobře hospodařilo v rámci svého rozpočtu.

Místní hospodářství
     Vedoucí MH je účetní MNV s.Marie Čupová. MH má tyto profese: prádelnu s mandlovnou, zednictví-hřbitovní rámy, elektrikářství a autodoprava. Přehled hospodaření je patrný z následující tabulky:
Příjmy:
Zůstatek k 1.1.1971  2 954,25Kčs
Příjem do 31.12.1971  40 340,45Kčs
Příjmy celkem   43 294,70Kčs
Příjmy od obyvatelstva z celkového příjmu činily 32 044,65Kčs, což jest 81%. V roce 1970 činily tyto příjmy 84%. V příjmu od obyvatelstva umístila se naše obec v celookresním měřítku na druhém místě.
Výdaje:
Odvod do rozpočtu MNV 3 000Kčs
Ostatní výdaje   32 836,41Kčs
Výdaje k 31.12.1971  35 836,41Kčs
Zůstatek k 1.1.1972    7 458,29Kčs
Místní hospodářství pracuje dobře. Pomáhá obyvatelům při různých pracích i shánění materiálu. Také vedoucí MH s.Čupová se příkladně stará, aby dodací lhůty byly co nejkratší. Místní hospodářství tak plní svou funkci.

Školství
     Mateřská škola – ředitelkou zůstává jako loni s.Alena Fajkusová, roz.Mužná. Učitelkou je Marcela Svobodová, roz.Milatová. Kuchařkou je Anežka Mališová, uklizečkami Anna Němcová a Zdenka Lepíková. Školka je celodenní a navštěvuje ji 35 dětí. V mateřské škole se vyvařuje i pro školu.V budově školy je umístěna dětská poradna. U této školy byla letos postavena popelnice s nákladem 984,55Kčs a místo pro různý odpad. Svépomocí byly vykonány ještě jiné drobné práce.
     Základní devítiletá škola 1.-5.roč. – učitelský sbor této školy zůstává stejný, jak v min.roce. Ředitelem je Jaroslav Ščerba, učitelé: Viktorie Haluzíková, Anežka Židková, Marie Bílková a Alexandra Spustová. Dojíždějí: s.uč.Viktorie Haluzíková z Palkovic a s.uč.A.Spustová z Místku. Vychovatelkou školní družiny je s.Jana Pituchová. Škol.družinu letos navštěvuje 22 dětí, na obědy chodí 48 dětí. O pořádek ve škole se stará školnice s.Bohumila Vyvialová. Ve škol.družině uklízí, vozí obědy z mat.školy a v zimním období topí Zdenka Kořená.
     Ve škole je patrný stálý úbytek žáků. V I.třídě bylo zapsáno pouze 15 dětí, z toho jeden žák není vůbec schopen výuky a byl poslán do léčebného ústavu /Pustka/. Druhý žák /Buček/ pochází z velmi početné rodiny, která se mu nevěnuje a on sám nejeví o učení žádný zájem. Přehled žáků je následující:
I.tř. 15 žáků tř.uč. Jaroslav Ščerba
II.tř. 18   Alexandra Spustová
III.tř. 20   Marie Bílková
IV.tř. 24   Viktorie Haluzíková
V.tř. 18   Anežka Židková
Celkem: 95 žáků
     I pro příští léta je neustále klesající tendence. Naší škole hrozí stažení dvou tříd, takže by opět byla čtyřtřídní. Je pochopitelné, že vyučování ve dvou spojených třídách není vůbec snadné. V době prázdnin byla nad šatnami a záchody vyměněna plechová krytina – tašky /dachmany/ za plechov. Krytinu na ohyb /na falc/. Byly vyměněny okapové roury. Dále byla provedena oprava plotu. Náklad na tyto práce i s nákupem materiálu je minimální a činil 5 058,60Kčs. Převodem kmenového jmění ze ZDŠ Palkovice jsme získali 15 stolů a 30 židlí. Vybavili jsme tak II.třídu novým nábytkem.
     Škola u státní dětské ozdravovny – ředitelem této školy je Jan Václavek. Učitelem pak s.František Grygar. Škola je dvojtřídní. Děti, v počtu asi 70, se střídají každé dva měsíce. Tato škola je pod přímou správou Krajského ústavu národního zdraví v Ostravě. Určitou menší částkou se však také podílí na celoobecním rozpočtu.

Kultura
     V obci pracovala opět Osvětová beseda. Jejím předsedou je Jaroslav Ščerba, řed.zdejší školy. Osvětovou besedu tvoří kulturní referenti všech složek NF, kteří tvoří z dílčích jednotných kult.plánů jednotný kult.plán celé obce. Dbají, aby se kult.plány navzájem nekřížily. Pod osvětovou besedou pracuje také naše dechová hudba, kterou vede Gustav Šprla. Tato hudba úzce spolupracuje s dechovou hudbou ve Frýdlantě n.O. OB s pomocí MNV zakoupila po naši hudbu zesilovací aparaturu v ceně 7 202Kčs, která bude sloužit nejen hudbě, ale všem složkách při pořádání kultur.akcí. Divadelní kroužek nevyvíjel žádnou činnost, protože Sokolovna, kde se divadla hrála, je v přestavbě a na Čihadle bylo jeviště zrušeno úplně. Přehled o kult.činnosti v obci je patrný z této tabulky.
Přednášky  počet  účast
Vnitř.a zahr.pol. 4  398
Zemědělství  2  95
Zdravotnictví  2  98
Před.celkem  8  591

Kroužky  počet členů vystoup.
Divadelní  1 18 1
Hudební  1 19 23
Celkem  2 37 24

Kursy   počet  účast
Zdravotnický  1  40
Jiné akce
Výstavy  1  450
Koncerty  1  98
Tan.zábavy  8  1834
Ostat.   9   998
Celkem  19  3374

Knihovna
     Po dlouhá léta působí u nás Lidová knihovna. Tato je umístěna v rod.domku pí Nytrové č.161. Knihovníkem je Bohuslav Halata, který půjčuje pravidelně v neděli dopoledne. V letošním roce došlo k organizační změně v síti knihoven. Byly vytvořeny střediskové knihovny, které jsou dobře zásobovány knihami. Knihy se pak podle přání čtenářů půjčují do místních knihoven. Takto jsou knihy v naší knihovně stále nové a jiné. Přehled o výpůjčkách je následující:
Polit. 105
Přírod. 155
Zem. 108
Tech. 96
Nauč. 290
Celk. 754
Krásná 1753
Nauč.ml.449
Krásná ml.729
Celkem  3685

Místní výbor národní fronty /MVNF/
     Dne 28.května 1971 se sešli v kulturní míst. OB zástupci všech organizací, které v obci jsou. Na schůzi bylo přítomno 64 zástupců z 12 složek. Z jejich středu bylo zvoleno 9 členů předsednictva a 18 členů pléna. Užší předsednictvo má 4 členy:
Předseda: Břetislav Bača
Místopř.: Karel Pečinka ml.
Jednatel: Štěpánka Blahutová
Hospodář: Pavel Šigut
     Předsednictvo se schází jednou měsíčně a plenární zasedání se svolává dle potřeby. Přenáší na jednotl.složky pracovní i politické úkoly. Toto má značný vliv na práci složek.

Práce složek NF, ŠCPO
     Český svaz požární ochrany u nás vykonal v letošním roce kus budovatelské práce. Začal stavět za svou zbrojnicí nové skladiště. Toto skladiště není dohotoveno a práce má skončiti v květnu 1972. Mimo to, členové požární ochrany vzorně pečovali o svěřenou techniku. Sami si opravovali a zlepšovali stroje, hlavně pak auto, aby bylo stále schopno vyjet k požáru. Dne 3.srpna strhla se nad naší obcí průtrž mračen, při níž nerozvodnil náš potok, který napáchal dosti škod. Dolní konec byl pod vodou. Voda značně poškodila most za Mužným. Zde také hodně pomáhali požárníci. Zachraňovali drobné zvířectvo a stále hlídali stav vody. Od této povodně byli odvoláni k požáru do Palkovic, kde blesk zapálil stodolu a chlév. V místě u nás nehořelo. Do okolí vyjížděli 4krát. Předsedou je Frant. Michalec ml.

TJ Sokol
     Také Sokol se pustil do přestavby svého stánku. Daný stav budovy nevyhovuje jak jim, tak i kulturním potřebám obce. Příští sokolovna bude značně větší a širší. Stavba je rozdělena na 2 etapy. V první má být prostavěno 1,5mil.korun. Ve svépomoci byla letos zbourána tělocvična, kult.místnost a záchody. V příštím roce převezme práci Okresní stavební podnik.
     Z kultur.akcí uspořádal Sokol šibřinky, poslední ve staré sokolovně. Byly 20.2., ráz Rumcajs v Medvěďoku. Scénu napsal Jan Bílek /od Ant./, nacvičil Jar.Ščerba s divadelním kroužkem.
25.7. uspořádal 24.roč.Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka. Zúčastnilo se jej 19 družstev. Putovní pohár si odvezla Vysoká škola Báňská Ostrava, druhé byly MHKG „A“, třetí Válc.plechu F-.M a 4.Kozlovice. Je však škoda, že nehraje náš oddíl. Družstva byla odměněna pěknými věc.cenami.
     V našem Sokole je aktivní družstvo kopané mužů, dorostenců i žáků. Muži v podzimním kole byli z 10 družstev čtvrtí, dorostenci 7 a žáci 2. Je to pěkný výkon těchto družstev. Předsedou je Jan Bílek /od Ant./.

ČČK
     Český červený kříž je v naší obci velmi agilní organizací. Předsedkyní je Jana Pituchová. Tato složka si vzala pod patronát parčík u školy a pečlivě se o něj stará. V letoš.roce uspořádali kurs první pomoci pro občany. Kurs absolvovalo 40 účastníků. Mimo to pořádali zdravotnické přednášky, které byly velmi oblíbení. Ke všem sportovním podnikům vysílal zdravot.hlídky. Hlídky také poskytovaly první pomoc i při drobnějších zraněních v obci. O vánocích připravili pěknou akci: „ČČK – osamělým občanům“ společně s ženami soc.komise.

ČSŽ
     Český svaz žen vede v naší obci Štěpánka Blahutová. Tato organizace úzce spolupracuje s ČČK. Ženy se zúčastňují různých brigád na vzhledu naší obce, při organizaci přednášek apod.

ČSM
     Český svaz lidové myslivosti sdružuje revír Metylovský a Lhotecký. Předsedou je Jan Pitucha. Jejími členy jsou i občané z okolních obcí. Zúčastňují se různých brigád, konají přednášky pro veřejnost i školní mládež, spojené s vycházkami do revíru.

SSM
     Socialistický svaz mládeže velmi povznesl svou činnost. Sdružuje ve svém středu mládež, která souhlasí s jejím programem. Mládežníci pořádají zábavy, přednášky a různé hrátky. Mládež tak dostává novou náplň své činnosti. Má svou schůzovaní místnost, kterou si přetvořují na klubovnu. Úzce spolupracují s Pionýrskou organizací ve zdejší škole. Z řad mládežníků jsou i pionýrští vedoucí.

SČSP
     Svaz československo-sovětského přátelství – místní organizace rovněž aktivovala svou činnost. Výbor organizace tvořili: Frant.Trčka, předseda, Mirosl.Rožnovský – místopř., Jarosl.Ščerba-jednatel. Karel Muras-hospodář, Ant.Kužma-člen výboru. Organizace si vypracovala plán práce na celý rok, podle něhož pak zaměřovala svou činnost. Stěžejními úkoly byly nábor nových členů, oslavy narozenin V.I.Lenina, oslavy Velké říjnové revoluce atd. Organizace se má nadále čile k životu po předešlé stagnaci.

Ostatní složky
     Mimo těchto organizací pracují ještě Svaz pro spolupráci s armádou – automotoklub, v jehož čele stojí Josef Hlavatý. Tento svaz pořádal 26.září teren.soutěž. Za značně nepříznivého počasí se zúčastnilo 38 jezdců I.a II.výkon.třídy. Trať vedla přes Čupek, Ondřejník, Kunčice p.O., Kněhyni až na Lysou horu a zpět. Jela se 2x. Dojelo 17 jezdců. V I.výk.tř.zvítězil Vlad.Houb z Ostravy a v II.výk.tř. Vladimír Němec z Metylovic.
     Agilní organizací je rovněž Svaz českých zahrádkářů. Ten pečuje o obec.sad nad hřbitovem. Pro drobné zahrádkáře  uspořádal několik pěkných přednášek. V obci je také ustaven Svaz chovatelů drobného zvířectva. Úkolem svazu je propagace čistokrevného chovu drobného zvířectva. Za zmínku stojí, že dodávají také lehké maso do nemocnice. Značnou mírou se podílí na dodávkách vajíček do obchodů.

Životní úroveň
     S vyššími příjmy vzrostly i nároky občanů na nákup i výběr zboží. Toto se projevilo i ve zvýšených tržbách, které jsou následující:
Jednota Vrchovina  1 350 000Kčs
Jednota U Čihadla  1 854 000
Jednota Mužný  1 200 200
Jednota Maso a uzeniny 1 436 234
Celkem   5 840 434Kčs

I pohostinství zaznamenalo vzestup tržeb:

Pohostinství  Celkem  Str.A,B  Lihoviny
Pod Hrodkem  315 000Kčs
Obecní   650 320  102 016  225 174
Čihadlo  299 000     7 476  134 214
Celkem  1 264 320Kčs  109 492Kčs  359 388Kčs
     Zvyšující životní úroveň je vidět také i přímo v našem okolí. Občané si opravují své rod.domky, upravují jejich okolí. Také vevnitř provádějí rozsáhlé adaptace. Zavádějí ústřední topení, budují koupelny i jinak si zpříjemňují bydlení.
    
Volby
     Na letošní rok byly vypsány všeobecné volby do všech stupňů nár.výborů i do nár.shromáždění. Je to důkaz, že konsolidace u nás stále pokračuje. Volby se konaly dva dny: 26.a 27.XI. V naší obci se zúčastnilo celkem 98,75% voličů, kteří pro navržené kandidáty odevzdali 99,85% plat.hlasů. Z navržených kandidátů byli všichni zvoleni:

Obv.č. Jméno a přímení Bydliště  Zaměst.
1. Rudolf Pink  Metylovice 259 dělník
2. Mojmír Židek  Metylovice 376 mistr
3. Václav Krpec  Metylovice 421 dělník
4. Věroslav Konvička Metylovice 343 stát.zam.
5. Miroslav Rožnovský Metyl. 53  technik
6. Bohumil Svoboda Metyl. 238  učitel
7. Jarmila Klímková Metyl. 254  dělnice
8. Antonín Tošenovský Metyl. 406  mistr
9. Josef Jurečka  Metyl. 418  dělník
10. František Trčka Metyl. 225  předseda
11. Jan Pitucha  Metyl.245  úředník
12. Josef Drastich  Metyl.419  mistr
13. Antonín Juřica Metyl. 109  horník
14. František Šlajer Metyl.40  dělník
15. Ludvík Velička Metyl.314  horník
16. Ing.Otakar Bílek Metyl.153  technik
17. Bohuslav Carbol Metyl.283  dělník
18. Pavel Šigut  Metyl.170  dělník
19. Milada Petrová Metyl.416  zdrav.ses.
20. Jan Vyvial  Metyl.310  dělník
21. Vladimír Merta Metyl.62  mistr
22. Miroslav Juřica Metyl.30  mistr
23. Zdenka Volná  Metyl.152  dělnice
24. Jaroslava Bílková Metyl.137  úřednice
25. Anežka Chýlková Metyl.173  dělnice
26. Josef Kapsa  Metyl.48  dělník
27. Oldřich Kulhánek Metyl.116  dělník
Náhrad.Marie Zajícová Metyl.292  adm.prac.
Náhrad.Josef Pečinka  Metyl.315  elektr.
ONV Čeněk Víta  Lhotka 127  dělník
KNV ing.Vladisl.Brychlec Metylovická 127, Frýdlant n.O.  technik

 

Komise MNV
     Po ukončení voleb byly ihned utvořeny komise a ustavena rada Místního národního výboru. Radu MNV tvořili předsedové jednotlivých komisí a někteří další členové národního výboru. Členové komisí byli odborníci z řad členů národního výboru a pak z odborníků z řad občanstva. Komise byly ustaveny v týdnu po volbách a ihned se ujaly své práce. Ustaveny byly tyto komise: finanční a plánovací, ochrany veřejného pořádku, výstavby, služby, životní prostředí a jako orgán rady Pomocná zemědělská komise. Členové jednotl.komisí jsou:

Rada MNV
Předseda:  Frant.Trčka
Místopřed. Věr.Konvička
Tajemník: Mir.Rožnovský
Členové: Rud.Pink
  Boh.Svoboda
  Jar.Bílková
  M.Zajícová
     Jan Vyvial
  Ant.Juřica

Finanční a plánovací komise
Předseda: Ing.O.Bílek
Tajemník: J.Bílková
Členové: J.Pitucha
  Jos.Drastich
  Jos.Kapsa
  M.Juřica
  A.Chýlková

Komise OVP
Předseda: V.Krpec
Tajemník: Věr.Konvička
Členové: J.Jurečka
  J.Vyvial
  L.Velička
Aktivisté: Jos.Svoboda
  Jos.Bílek č.42
  Jarosl.Binarová

Kom.výstavby, služby,život.prostředí
Předseda: R.Pink
Tajemník: B.Carbol
Členové: A.Tošenovský
  J.Pečinka
  M.Rožnovský
  P.Šigut
  O.Kulhánek

Kom.sociál.,škol., kult., zdrav.
Předseda: B.Svoboda
Tajemník: M.Petrová
Členové: M.Židek
  J.Klímková
  F.Trčka
  M.Zajícová

Pomoc.zem.kom.-orgán rady
  A.Juřica
  F.Šlajer
  Z.Volná

 

Různé
     V letošním roce byl následující koloběh občanů
Narozeno : 28 dětí, 14 děvčat, 14 chlapců
Sňatky:       20
Úmrtí:        20 občanů, 11 žen, 9 mužů
Rozvody:    3

Komentáře nejsou povoleny.