1975

Úvod : Tak jako loni jsme oslavovali 30.výročí Slovenského národního povstání, tak na letošní rok připadá 30.výročí našeho osvobození slavnou Rudou armádou. Veškeré akce, které v obci probíhaly, byly zaměřeny právě k tomuto slavnému výročí. Naši občané si plně uvědomili, co pro nás znamenalo naše osvobození, kdy byl nadobro zničen německý fašismus. Uvědomili si veškeré změny, které se v celé naší vlasti udály ve prospěch nás všech. Pod vedením Komunistické strany Československa budujeme v naší vlasti socialismus. Patříme do mírového socialistického tábora,který vede Sovětský svaz. Usilujeme o mír, protože toho je nám nejvíce třeba k dobudování naší socialistické vlasti. Náš lid před 30lety rázně vykročil vpřed k budování znárodněného  průmyslu, pustil se do modernizování výroby. A tyto úspěchy jsou vidět na každém kroku. Všimněme si, jak se změnila naše obec během těchto 30.let, jak ukazuje následující přehled:

Na úseku zemědělském:
Název a rozsah akce  druh akce   hodnota v Kčs  rok ukončení
Stavba drůbežárny  přestavba st.objektu       18 000  1956
Horní kravín   nová stavba   2 256 000  1959
Hangar pro slámu a stroje nová stavba      500 000  1959
Stavba vepřína  nová stavba   1 250 000  1961
Dolní kravín   nová stavba   3 016 000  1968
Bytovka   nová stavba   1 450 000  1973
Hodnota díla celkem      8 590 000

Na úseku školství:
Budova  druh akce    hodnota v Kčs  rok ukončení
ZDŠ 1.-5.roč  gen.opr.střechy, změna štítů        52 188  1947
ZDŠ   vým.oken,omítka,přist.šaten  1 580 000  1951
ZDŠ   stavba hosp.budovy        49 000  1955
Mat.škola  přest.st.koželužny na školu     840 000  1953
ZDŠ   izolace zad.traktu školy        58 000  1954
ZDŠ   ústřední topení        80 000  1962
Mat.škola  gen.oprava, omítka, okna       21 000  1972
ZDŠ   výměna elektr.vedení a osvět.      84 000  1973
ZDŠ   stavba septiku         34 000  1973
Mat.škola  vým.el.vedení,zaved.el.topení    120 000  1973
ZDŠ   generál.oprava omítky       39 000  1974
Hodnota díla celkem      2 957 188

Na úseku zvelebování obce:
Název akce   druh akce   hodnota v Kčs  rok ukončení
Stavba hřbitova  nová stavba   2 460 000  1951
Vodovod   nová stavba      850 000  1947
Obec.cesta 4km
/Baděnovice ,Čupovice/ nová stavba      110 000  1954
Pož.zbrojnice   přestavba ze staré     750 000  1956
Zakrytí potoka  regulace, svedení do rour      30 000  1955
1km obec.cesty  generál.oprava       10 000  1962
Obec.skladiště,prádelna,byt VB, nová stavba       60 000  1962
Márnice   nová stavba        50 000  1954
Obec.cesta Čupovice  dokončení opravy       25 000  1964
Oprava 6km cest  koneč.úprava obec.cest      45 000  1965
Biolog.septik „Obecník“ nová stavba        17 000  1967
Oprava cesty u zbroj,
Zakrytí potoka  pokračování v regulaci    200 000  1967
Penetrická úpr.cest  všechny obec.cesty,zpev.povrchu 118 000  1968
Budova „Obecník“  gen.oprava, vým.oken,omítka      42 000  1969
Skladiště pro požár.  nová stavba   177 000  1971
Autobus.čekárny  nové stavba   150 000  1971
Obec.cesty   stavba na dol.konci    60 000  1972
Obec.cesty   dokon.zpevnění povrchu   75 000  1973
Budova „Obecník“  ústřední topení    45 000  1973
Hřiště    dokončení hrubé stavby 850 000  1973
Sokolovna   dokončení tělocvičny  2 680 000  1974
Hodnota díla celkem      8 835 000

     Z uvedeného přehledu je vidět, co vše se v naší obci za posledních 30 let udělalo. V přehledu nejsou uvedeny drobnější práce do 10 000Kčs. Nejsou tam také uvedeny desítky tisíc hodin, které naši občané odpracovali zdarma. V hodnotě díla jsou zahrnuty jenom přímé výdaje za materiál a odborné práce. Téměř všechny práce byly vykonány svépomocí.

Změna územ.jednotek
     Dle výnosu vlády bylo přikročeno k sjednocování /integraci/ menších správních celků do celků větších. Dnem 1.února 1975 byl zrušen u nás Místní národní výbor a naše obec přechází pod Městský národní výbor ve Frýdlantě n.O. Spolu s naší obcí přechází tam ještě tyto obce: Lubno, Malenovice, Nová Ves a Pstruží. Městský NV tvoří tedy 5 obcí a město Frýdlant n.O. Naši obec zastupují v Městná tito zástupci:
Rada MěstNV: Mirosl.Rožnovský, Frant.Trčka
Lidová kontrola: Mojmír Židek
Finanč.komise: Mirosl.Juřica, Jan Pitucha
Komise míst.hosp.: Pavel Šigut, Josef Pečinka
Kom.veř.pořádku: Věroslav Konvička, Václav Krpec
Kom.obchodu: Ing.Otakar Bílek, Jan Vyvial
Kom.soc.-zdrav.:Marie Zajícová
Škol.a kult.kom.: Bohumil Svoboda, Marcela Svobodová
Kom.výstavby: Rudolf Pink, Ant.Tošenovský
Zeměd.kom.: Ant.Juřica, Zdenka Volná
Náprav.vých.kom.: Ludvík Velička
Povod.komise: Frant.Michalec ml.
Sbor pro obč.zál.: Josef Drastich, Jarmila Klímková
Na plenárních zasedáních zastupují naše občany tito poslanci: Ing.Ot.Bílek, Bohusl.Carbol, Josef Drastich, Jarosl.Hušková, Anežka Chýlková, Josef Jurečka, Ant.Juřica, Mirosl.Juřica, Jos.Kapsa, Jarm.Klímková, Věrosl.Konvička, Václav Krpec, Oldřich Kulhánek, Vladim.Merta, Jos.Pečinka, Milada Petrová, Rudolf Pink, Jan Pitucha, Mir.Rožnovský, Boh.Svoboda, Pavel Šigut, Frant.Šlajer, Ant.Tošenovský, Frant.Trčka, Lud.Velička, Zdenka Volná, Jan Vyvial, Marie Zajícová, Mojmír Židek.
     Naše obec jako největší z integrovaných obcí má tedy největší zastoupení jak v plénu, tak v jednotlivých komisích.

Občanský výbor
     Místo Místního národního výboru byl utvořen v naší obci Občanský výbor. Ustavující schůze OV proběhla dne 3.dubna 1975 a na ní byli zvoleni tito členové:
Předseda:   Josef Kapsa
Jednatel:  Gabriela Bílková
Ref.pro propagaci a infor. Alois Liberda, Bohuslav Halata
Ref.pro brigády: Bohumil Carbol, Petr Krpec, Frant.Šlajer
Ref.pro obč.zálež. Emilie Oprštěná, Milada Velíšková
Ref.bran.vých.obyvat.Jiří Červenka
Ref.ochrany veř.pořádku: Jos.Jurečka, Jan Rundt
Ref.mládeže:   Štěpánka Blahutová, Štěpánka Mertová
     Občanský výbor bude úzce spolupracovat s Měst.NV ve Frýdlantě n.O., kterému také bude předkládat své požadavky. Bude se starat o výstavbu naší obce a o její zkrášlení. Obč.výbor si vytvořil svůj plán, který zahrnuje různá zlepšení života našich občanů. Stará se o čistotu obce a výsadbu nových stromů a okrasných keřů, o ozelenění naší obce. Dbá všech připomínek našich občanů a uskutečňuje je. Obč.výbor však nemá právo rozhodovací ve věcech úředních, o kterých rozhoduje Městná, jako státní orgán. Naši občané tedy musí jezdit do Frýdlantu n.O., kde je vcelku dobré spojení autobusové. Zabere to sice hodně času, ale má to tu výhodu, že si občané v městě ihned nakoupí to, čeho u nás není, např. textil, obuv a podobně.

Práce v obci
     Dne 23.května se začalo s likvidací zbytků Nekludovy chalupy, která byla již předtím pobořena buldozerem. Byla to první práce, které se chopil občan.výbor. Místo bylo pěkně srovnáno a zaseto trávou. Střed obce tak dostal pěknější vzhled.
     Dne 24.května se započalo s kladením žlabů u obecní cesty, vedoucí od hlavní cesty k Isidoru Čupovi. Při této práci hodně pomohli „chataři“, kteří si tím zlepšili příjezd ke svých chatám pod Čupkem.
     I v letošním roce se upravovaly obecní cesty. Byla opravena cesta k fotbalovému hřišti až ke Klementu Mertovi. Povrch byl zpevněn asfaltovým kobercem. Opravena byla také obecní cesta v Baděnovicích. I tam byl dán asfaltový koberec. Tyto opravy si vyžádaly náklady ve výši 89 000Kčs.
     V říjnu bylo dokončeno rozšíření křižovatky na Vrchovině. Na odstavných pásek byly postaveny velmi pěkné autobusové čekárny. Stěny byly obloženy kamennou zdí „na divoko“. Práci obětavě za nepříznivého počasí provedli Mojmír Mužný a Vavřín Večeřa. Tyto čekárny zkrášlily celou Vrchovinu svým pěkným vzhledem. Na křižovatce byly vyměněny dřevěné elektor.sloupy za betonové tak, aby nepřekážely. Křižovatka se tak stala přehlednější a tím i bezpečnější. Do příkopů byly položeny betonové žlaby, voda dostala spád a neškodí hlavní cestě.
     Celé Metylovice dostávají novou tvář. Vytyčením stavebních obvodů v Čupku a podél cesty ke Klementu Mertovi dostali stavebníci „zelenou“ pro stavbu svých rodinných domků. Pod Čupkem nadpožární zbrojnicí vyrostly 4 pěkné rodinné domky a směrem ke Kl.Mertovi začali stavět své domky 3 stavebníci. Mnoho občanů si své stávající domky opravili a zmodernizovali. Svědčí to o tom, že situace v naší socialistické vlasti je stabilizována a že naši občané plně důvěřují budoucnosti.

Školství
     Ve zdejším školství nenastalo v letošním roce žádných změn. Naše základní devítiletá škola s 1.až 5.ročníkem má jen čtyři postup.ročníky. Pátý ročník byl přeřazen do Frýdlantu n.O. a do Palkovic do úplných ZDŠ. Žáci do těchto škol byli přeřazeni podle svého bydliště. Ředitelem školy zůstává Jaroslav Ščerba, učitelé: Marie Bílková a Anežka Židková, vychovatelka školní družiny je Jana Pituchová, školnicí Bohumila Vyvialová, svačinářka, uklizečka a topička Jana Veličková. Na naší ZDŠ byly spojeny 2.a 4.ročník v jedné třídě, kterou vyučovala s.Anežka Židková. Bylo v ní 31 dětí. Byla to práce velmi obtížná, zvláště pak opravy sešitů. Naši školu letos navštěvovalo celkem 73 dětí.
     Škola u Státní dětské ozdravovny: dosavadní ředitel s.Jan Václavek odešel do důchodu. Místo něj přišel Frant.Grygar a učitelka s.Bílková. Děti se tam střídají po dvouměsíčních turnusech. Bývá jich tam kolem 70 dětí.
     V mateřské škole je ředitelkou s.Alena Fajkusová, která se vrátila z mateřské dovolené. Učitelkou je s.Petriková. Provoz v této škole je celodenní. Je tam škol.kuchyně, odkud dováží s.Jana Veličková obědy do ZDŠ. V ZDŠ se stravuje celkem 54 dětí. Mateř.školu navštěvuje 34 dětí zaměstnaných maminek. Více maminek byl mělo zájem, aby jejich děti byly do tohoto zařízení přijaty. Bohužel však místnosti nedopovídají zvětšené kapacitě. Přednostně jsou přijímány 5ti leté děti, které po prázdninách přejdou na ZDŠ. Tím se jim usnadňuje přechod do nové práce a zvykají si na kolektivní život.

Kultura
     V obci pracuje Osvětová beseda, která sdružuje kulturní pracovníky všech složek. Na závadu kulturní činnosti je, že v obci stále ještě není jeviště. Čeká se, až bude dokončena oprava Sokolovny, kde má být víceúčelový sál, kde by se promítaly filmy a hrálo divadlo.Naše obec má bohatou divadelní tradici a je škoda, že od zahájení opravy Sokolovny se u nás divadla nehrají. Nyní se pořádají přednášky, které většinou bývají v sále Osvětové besedy v „Obecníku“. Z kulturní činnosti vyjímáme:
Druh přednášky  Počet  Účast
Vnitř.a zahr.politika  5  378
Zemědělství   5  316
Technické   2  124
Kultura   1  32
Zdravotnictví   3  241
Celkem   16  1091
     Do osvětové besedy je zapojena dechová hudba. Jejím vedoucím je Augustin Šprla. Tato hudba hraje také v tanečním uzpůsobení. Je to oblíbená hudba, která je vyhledávána v širokém okolí. Má celkem 23 hudebníků a pečlivě se starají také o dorost. Za tento rok měli celkem 186 vystoupení.
     U OB pracuje také rozhlasový kroužek. Má 5 členů. Pravidelně informuje naše občany o novostech a dění v obci.
     Sbor pro občanské záležitosti má 6 členů. Vede jej Josef Drastich. Tento sbor vítá do života novorozeňata, navštěvuje starší občany při jejich životních jubileích a loučí se s občany, kteří zemřeli.
     Z další kulturní činnosti to byly kurzy:
Zdravotnický  proběhl 6x  počet absolventů 12
Vaření   proběhl 5x  počet absolventů 11
Dále bylo uspořádáno:
Výstavy  2  účast 733obč.
Lid.veselice  11   1887
Jiné spol.akce  22   3050
Celkem  35   5670
     Z některých větších kulturních akcí uvádím:
26.února – oslava 27.výročí  Února, úč. 45 obč.
8.března – oslava MDŽ, úč.115 obč. Ženy odměněny dárky.
1.května – průvod do Frýdlantu n.O., úč.490 obč.
4.května – oslava 30.výr.Osvobození R.A., úč. 95 obč.
7.listopadu – oslava 58.výr.VŘSR, úč. 52 obč.

Knihovna
     O knihovnu se stará stále Bohuslav Halata. Půjčovní den je neděle od 10. do 12.hodin. Využívá každé příležitosti, aby naše občany seznámil s novinkami na knižním trhu. Pořádá časté výstavky a objednává ze střediskové knihovny ve Frýdlantě n.O. knihy podle přání občanů, ti jsou s těmito službami plně spokojeni, což se doráží také na výpůjčkách:

Statistika za rok 1975
Naučná literatura pro dospělé   pro mládež
 společ přírod. zem tech jiná celkem krásná  nauč. krásná celkem
Knihy 224 138 71 103 161 697 2432  127 1074 4330
Časop. 166 152 50 220 197 785 –  484 – 1269
Celkem 390 290 121 323 358 1482 2432  611 1074 5599

Životní úroveň
     V následujícím přehledu se podíváme, jak a za kolik jsme nakoupili v jednotlivých prodejnách:
Prodejna  Tržba za rok
Na dolním konci 1 466 326Kčs
U Čihadla-střed 1 733 743
Vrchovina  1 310 000
Maso a uzeniny 1 711 549
Celkem  6 221 618Kčs
     Dále uvádím v přehledu tržby v pohostinstvích „Obecník“ a na Čihadle. Tržby z pohostinství „Pod Hrodkem“ nejsou zachyceny, jelikož tam bylo po většinu roku uzavřeno. Ještě uvádím, že struktura AB znamená tržby za jídlo.
Pohostinství  Tržba celkem  Z toho AB  Lihoviny
Obecník  718 244  112 286  267 551
Na Čihadle  276 382      9 832  156 083
Celkem  994 626Kčs  122 118Kčs  423 634Kčs
     Z přehledu je vidět, že naši občané si nežijí špatně. Nemůžeme také podchytit, za kolik naší občané nakoupí ve Frýdlantě n.O. nebo v Palkovicích či ve Frýdku-Místku. Životní úroveň tedy stále stoupá. Vždyť také reálné mzdy pracujících stále stoupají. Také většina našich žen je zaměstnána a tak mohou přispět na společný rodinný stůl.

JZD
     Naše obec je začleněno do Jednotného zemědělského družstva Rozvoj se sídlem v Palkovicích. Patří tam tyto obce: Baška, Metylovice, Palkovice, Skalice a Staré Město u Frýdku. Bohužel nemáme přehled plnění nákupu a dodávek pouze za naši obec, jelikož v Palkovicích se vedou záznamy za celou integrovanou oblast. Pouze ve výrobě mléka máme přesné záznamy z naší obce. Výroba mléka v naší obci je následující:
Celoroč.produkce mléka: 422 938 l
Celoroč.průměr na krávu:     2 635 l
Denní dojivost na krávu:            7,21 l
Plán dodávky:   364 300 l
Skutečnost:   387 462 l
Rozdíl:    +23 162 l
     Z uvedeného přehledu je vidět, že kolektiv obou našich kravínů se pečlivě stará o svěřené dojnice. Naše obec, jako jediná, splnila a překročila stanovený výkup mléka. Ostatní obce  zůstaly od stanoveným plánem. To znamená, že naše obec splnila plán dodávky na 106,4%. Pro informaci uvádím, kolik chybí ostatním obcím ke splnění plánu:
Baška  -9 676 l
Palkovice -59 996 l
Skalice  -47 490 l
St.Město -5 965 l
     Vedení družstva Rozvoj poděkovalo našim ošetřovatelům, zvláště pak brigádě socialistické práce a dojičkám veřejně na členské schůzi za dobrou práci a překroční plánu dodávky.
     Farmářem v naší obci zůstává nadále Přemysl Mičulka. V představenstvu družstva zastupují naše družstevníky tito členové: Zdenka Volná. Bezpečnostním technikem je Karel Mročka, který bydlí v nové bytovce družstva. Helena Červenková zasedá v kulturní komisi tohoto družstva.
     Družstvo Rozvoj se sídlem v Palkovicích hospodaří dobře. I když letošní rok zemědělcům nepřál, přesto splnilo družstvo jako celek plánované dodávky v zrninách i mase hovězím i vepřovém. Také dodávku brambor v dobré kvalitě splnilo. Je vybaveno dostatečným strojovým parkem, kde jsou všechny moderní stroje, kolové traktory, pásové traktory a jiné. V každé integrované obci jsou vcelku dobře zařízená opravářská střediska, která se starají, aby stroje byly stále provozuschopné. Je zde nutno zapsati, že naše socialistické zemědělství zbavilo družstevníky té nejtěžší manuelní práce. Také výdělky družstevníků jsou dobré. Družstevník má také záhumenek, na kterém si může pěstovat na přilepšení libovolné plodiny. Nemá-li zájem o záhumenek, dostává tak zvaný sypaný, tj.že dostává přímo zboží a brambory. Družstevníci sami poznali výhody společného hospodaření a nenašel by se jediný, který by chtěl hospodařit soukromě na malých polích. Aby vedení družstva upevňovalo kolektiv, pořádá pro družstevníky četné zájezdy po krásách naší vlasti i do divadel. Staří družstevníci dostávají slušné důchody, jsou jim zachována veškerá práva členů. Dávno jsou pryč doby výměnků, kdy rolníci měli velmi nejisté stáří.

Práce složek NF, KSČ
     Komunistická strana Československa je vedoucí silou v naší vlasti. V čele naší vesnické organizace je předseda Josef Blahota. Místopředsedou a ref.pro kulturu a propagaci je Domin Bílek, jednatelem zůstává nadále Emilie Oprštěná, hospodářem Miroslav Rožnovský. Do výboru byl nově zvolen Jiří Červenka. Zůstává nadále Josef Kapsa.
     V letošním roce oslavila naše vesnická organizace 50 let svého založení. Toto výročí oslavila na slavnostní schůzi dne 13.září 1975 v sále Osvětové besedy. Oslavy se zúčastnili všichni dosud žijící zakládající členové,kteří se sjeli ze širokého okolí. Přítomno bylo 120 soudruhů a soudružek. Slavnostní náladu vytvořili také žáci a pionýři naší školy, kteří spolu s členy Socialistického svazu mládeže předvedli hodnotný kulturní program. Tato schůze měla velmi slavnostní ráz. Staří členové si zavzpomínali na krušné doby z předmnichovské republiky i na dobu okupace, kdy členové KSČ byli vězněni a popravováni. Přítomní vděčně také vzpomínali na ty soudruhy, kteří se dnešního dne nedožili. Minutou ticha uctili jejich památku.
     Po celý rok navštěvovali členové Rok stranické výchovy, který vedl lektor Jaroslav Ščerba. Strana uspořádala přátelský večírek. Bále pro své členy uspořádal vlastivědný zájezd, který trval tři dny. Strana dbala o to, aby i ostatní občané měli možnost se politicky zúčastňovat veřejného života. Proto pořádala různé přednášky pro občany a veřejné schůze, na kterých vysvětlovala přítomných občanům strukturu strany. Seznamoval je s prací pro další rozvoj socialismu v naší vlasti a tím i většího blahobytu. Seznamovala také se situací ve světě i u nás. Strana vykonala kus poctivé práce pro širší uvědomění našich občanů. Komunisté stáli vždy v čele všech akcí, které v obci probíhaly, ať už stavební či pro zkrášlení jejího vzhledu.

MVNF
     Místní výbor národní fronty nedoznal žádných změn. Zasedal ve starém složení jako v loňském roce.Předsedou zůstává nadále s.Břetislav Bača. Také složení předsednictva se nezměnilo. Také úkoly Národní Fronty zůstávají stejné, tj.sbližovat složky a vést je po politické linii a v tom smyslu jim ukládá úkoly. Pomoci těchto složek zajišťuje brigády na veřejně prospěšných pracích. Práce národní frontě se daří ke spokojenosti všech občanů.

ČSL
     Také v Československé straně lidové nedošlo oproti loňskému roku k žádným změnám. Rovněž program zůstává stejný. I tato strana se zapojuje do budování naší obce. Je členem MVNF a tak přebírá jak politické tak budovatelské úkoly.

ČSŽ
     I tato složka zůstává beze změny. Sdružuje ve svém středu pokrokové ženy naší obce. Složení je stejné jako loni. Ženy si vzaly do opatrování prostranství před obecní budovou a prostranství u pomníku padlých. Tuto práci vykonávají řádně,takže okolí uprostřed obce je vždy pěkné, osázené kvítky a růžemi. Ženy se zúčastňují i jiných brigád, kde je jejich práce zapotřebí.

SSM
     Ani v této složce nenastaly žádné změny. Mládež se často schází ve své klubovně v Obecníku. Také pokračuje v politickém školení, které vede s.Miroslav Rožnovský. Školení probíhá v duchu hesla: Pionýr – svazák- komunista. Mládež provedla „železnou sobotu“, kdy objela v rámci jarního úklidu celou obec a sbírala železný šrot, který občané chystali u cest. Svazáci tak nasbírali 15 tun železného šrotu. Výtěžek této akce věnovali vylepšení své klubovny. Mládež se v letošním roce více zapojovala do kulturního života při tvoření kult.vložek apod.

SČSP
     Také tato složka nezměnila oproti loňskému roku složení svého výboru. Stará se o upevňování přátelství našich občanů s lidem Sovětského svazu. Koná různé přednášky, kterými přibližuje našim občanům život lidu našeho velkého spojence. O tomto životě vyprávěli s.František Trčka a Miroslav Rožnovský, kteří již několikrát navštívili Sovětský svaz a živost tamějšího lidu dobře poznali. Tato složka, tak jako loni, uspořádala vzpomínkový večer k výročí narození V.I.Lenina, zakladatele SSSR a dále oslavy 58.výročí Velké říjnové revoluce. Konala několik besed s občany, které doplňovala filmy.

ČsČK
     I tato složka pracovala ve stejném složení jako loni. Také letos výbor ČsČK získával naše občany k dobrovolnému a bezplatnému odběru a darování krve. Je to velmi záslužná práce, kterou tímto naše skupina dělá. Letos darovalo svou krev bezplatně 86 občanů, tj.40 žen a 46 mužů. Počítáme-li, že při jednom odběru daruje občan 0,5l krve, vychází nám, že naši občané darovali jen letos 43 l nejdrahocennější tekutiny, bez které není život. Za 20 a více odběrů krve bylo uděleno 5 bronzových medailí MUDr.Jánského, 9.ti dárcům byl udělen titul Zasloužilý dárce krve /za 6 a více odběrů/. 19.ti dárcům byl udělen titul Vzorný dárce krve /za 6 odběrů/. Za tuto činnost byl naší skupině propůjčen titul Vzorná skupina ČsČK.

SPO
     Ve svazu požární ochrany také nedošlo k změnám. Dne 5.července 1975 uspořádali požárníci u myslivecké chaty další ročník požární soutěže. Zúčastnilo se jí 16 družstev. Nejlepší čas dosáhlo naše družstvo, které tak bylo první. Na 2.místě byly Opuchtice, 3.místo obsadili požárníci z Turzovky a 4.místo patřilo Nové Vsi. Časové rozdíly byly velmi malé. Naši požárníci se po celý rok připravovali, aby byli dobře vycvičení při zásahu proti ohni. V letošním roce vyjeli naši požárníci k pěti ohňům v okolí, při kterých dobře a úspěšně zasáhli. V naší obci nehořelo. Členové SPO provedli ve všech domech protipožární prohlídky a upozornili majitelé na závady.To je tedy jedna ze zásluh, že u nás dal červený kohout pokoj.

TJ Sokol
     Výbor Tělovýchovné jednoty pracoval ve stejném složení jako loni. Výbor má stále starosti s adaptací svého stánku. V Okresním stavebním podniku /OSP/ je málo pracovníků. Na stavbu chodí jen v nutných případech 2 zedníci. Pomocné síly si musíme obstarávat sami. Duší celé stavby je Vojtěch Čupa. O materiál a finanční zajištění se stará Ing.Otakar Bílek. Naši občané již opravdu netrpělivě čekají na dokončení víceúčelového sálu, kde se bude hrát kino a divadla. Letos sál hotov ještě není.

Kopaná – je to největší oddíl v naší jednotě. Má oddíly mužů, dorostu a žáků. Muži se umístili ve III.třídě na 8.místě tabulky z 11 účastníků. Dorostenci byli 4. z 9. účastníků a žáci 3. z 8.účastníků. Oddíl kopané obětavě vede Josef Svoboda.

Odbíjená – oddíl vede Zdeněk Pavlásek. Oddíl hraje mistrovské zápasy v okresní soutěži, tedy té nejnižší. Ze 7.účastníků se drží na 4.místě.

Stolní tenis – tento oddíl začal svou činnost ihned po otevření tělocvičny, tedy v loňském roce. Zpočátku byl chudě vybaven. Měl jen jeden starý stůl. Nyní vlastní 4 stoly. Oddíl pořádá ročně několik turnajů, odehrává hodně přátelských zápasů s odd.našeho oddílu. V říjnu 1975 se přihlásil do mistr.soutěže – přebor okresu II.třídy – mužů. Po odehrání I.kola skončil na II.místě z 5ti družstev. Nyní začali trénovat také žáci, které vede Milan Hajdušek. Oddíl stol.tenisu má tříčlenný výbor: Předseda Aleš Bílek, jednatel Zdeněk Lepík, pokladník Libor Polach. Oddíl má celkem 10 členů z toho dva dojíždějí z Místku a Palkovic.

ZTV – v oddíle základní tělesné výchovy po odevzdání tělocvičny veřejnosti cvičí všechny složky. Nejslabší je oddíl mužů, který vede Mojmír Bílek, ženy vede Jarka Binarová a žáky Antonín Juřica. Nářadí v tělocvičně je celkem málo. Chybí hlavně nářadí pro žákovské složky.

Memoriál
     Dne 27.července 1975 se odehrál na hřišti za školou již 28.ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka. Za studeného počasí, ale bez deště se sjelo k nám 14 družstev. V I.třídě: I.místo VŽKG „A“, II.místo Válc.plechů F-M, III.místo MEZ Vsetín. V II.tř. I.Důl Staříč, II.Frýdlant n.O., III.VŽKG – dorost. Tři místa v obou třídách byla dotována pěknými cenami.

Turnaj kopané
     Ve dnech 5.a 6.července uspořádal odd.kopané za účasti 4 družstev Staré Město, Ořechov u Brna, Metylovice a Ostravice. V tomto pořadí také turnaj dokončila. Všechny družstva byla odměněna cenami a diplomy.

Svazarm
     Jedním z největších podniků, který tato organizace uspořádala, byly terénní závody motocyklů. Závodu se účastnili závodníci I. a II.třídy. Trať byla velmi obtížná. Vedla až na Lysou horu, přes Ondřejník k nám na Baděnovice. Jela se dvě kola. Výbor Svazarmu pracoval ve stejném složení jak v loňském roce.
 
Ostatní složky
     Také ostatní složky, které v rámci MVNF pracují v naší obci, nedoznaly větších změn. Každá pracovala ve svém oboru. Složky navzájem dobře spolupracovaly. Své podniky si navzájem navštěvovaly. To je také jeden z kladných vlivů vedení Národní fronty.

Úmrtí
     Dne 15.září 1975 měl v ostravském krematoriu pohřeb nadpor.VB s.Josef Oprštěný. Zemřel ve věku 54 let, tedy mladý. Byl vzorným pracovníkem nejen na svém pracovišti, ale ve zdejší obci. Byl to zářný příklad komunisty, čestného a spravedlivého člověka. Byl mezi občany pro svou poctivou povahu velmi oblíben. Vědělo se o něm, že je vždy spravedlivý a neúplatný. Na pohřeb byl vypraven z naší obce autobus, který byl plně obsazen našimi občany. Ztrácíme v něm dobrého občana, upřímného kamaráda a dobrého pracovníka. Čest jeho památce!
     Dne 10.února 1975 zemřela nejstarší občanka – rodačka naší obce, paní Marie Židková, která bydlela v malém dřevěném domku naproti „Obecníka“. Bylo jí 92 let a do posledních chvil byla křepká a čerstvá. Byla to velmi dobrá žena, veselá, vždy nakloněná ke smíchu. V obci byla velmi oblíbená. Na její pohřeb, který byl 12.února, se sešlo hodně občanů, kteří jí doprovodili na místní hřbitov.
Povaha roku
     V letošním roce bylo počasí velmi kolísavé. Začátek roku připomínal spíše jaro než zimu. Leden byl velmi teplý. Byly sice ranní mrazíky -3°až -6°C, ale ve dne teploměr ukazoval až +15°C. Teprve únor ukázal trochu sněhu, ale i ten brzy zmizel. Největší mráz byl naměřen u školy 17.února -18°C ráno. Přes den se držela teplota okolo -2°C. Počátek března opět byl teplý. Velikonoce však byly bílé. 11.dubna napadlo přes 30 cm sněhu, který velmi poškodil ovocné stromy, které už byly v rozpuku. Květen přinesl několik praných dnů, které byly provázeny bouřkami a velkými lijáky, zvláště 18.května, kdy nad naší obcí byla půlhodinová průtrž mračen. Jinak byl květen studený a deštivý. Žně, které začaly u nás koncem července a začátkem srpna, narušily vytrvalé deště. Zboží bylo polehlé a některé porostlo.  Také vykopávku brambor a vybírání řepy narušilo velmi nepříznivé počasí. 21.listopadu napadlo asi 15 cm prvního sněhu. Teplota klesla až na -17°C /měřeno u školy/ . V prosinci /19.12./ jsme naměřili -24°C. Počasí nepřálo ani podzimním pracím, které se velmi opozdily. Letošní rok tedy zemědělcům nepřál.

Komentáře nejsou povoleny.