1924

Povaha roku : Rok 1924 byl v celku neúrodný. Hodně vlhký. Urodilo se hodně sena, zato zemáků velmi málo a obilí taktéž. Ceny životních potřeb stoupaly.

Starostou byl  p.František Svoboda
Duchovní správcem p.Mikuláš Maršálek
Správcem školy p.Kuneš Odstrčil
Správcem poštovního úřadu p.
Předsedou místního školního výboru
Předsedou finanční komise
Předsedou komise osvětové p.Josef Műller, učitel
Předsedou komise pro sociální péči

Dne 6.ledna 1924 konalo obecní zastupitelstvo schůzi, v níž zrušeno bylo usnesení zastupitelstva o odprodeji pozemků p.Janu Bílkovi, obecnímu tajemníku a p.Josefu Kubalovi zvýšena odměna na 1200kč ročně, p.Josefu Židkovi za roznášení volebních legitimací a listina dána odměna 100kč, panu Josefu Němcovi odprodána část parcely p.č.127/3 ve výměře 15m2 za 15k a naproti tomu od něho odkoupeno za tutéž cenu část parcely čí.128, ve výměře 22m2 a konečně panu Lubomíru Bílkovi odprodána část parcely čís.127/3 ve výměře 161 m2 po 1kč za 1m2.

Dne 17.ledna 1924 nařídila vláda Českosloven.rep. vydání nových  pětisetkorunových bankovek, na nichž podepsáni jsou Bečka jako ministr financí, pak Dr.Vilém Pospíšil a Dr.Emil Roos jako členové Bankovního výboru.

Dne 19.ledna 1924 vyhlášena byla dohoda mezi Itálií a naší republikou o provozu přístavem terstským, uzavřena v Terstu 21.prosince 22.

Dne 29.ledna 1924 vyhlášena dohoda o svobodě transitu mezi naší republikou a královstvím Španělským a jinými státy, sjednána dne 20.dubna 1921 v Barceloně.

Dne 3.února 1924 na přípis okresního soudu v Místku ohledně knihovního záznamu veřejného statku Albíně a Janu Mužnému vysláni byli k roku ve schůzi obecního zastupitelství pánové Jan Kuhejda, rolník čís.22 a Jan Závodný, č.211.
V téže schůzi usneseno přenésti IV.státní půjčku na místní Reifeisenku, schváliti obecní rozpočet, přitom ale zvýšiti výlohy nemocniční ze 12 000kč na 13 000kč, schodek v hospodaření hraditi 114% přirážkou k dani činžovní a 200% přirážkou k daním ostatním, vybírat dávku z karet: 1kč za hráče a den, zvýšiti hodnotu pojištěných budov obecních proti požáru a vyslati komisi složenou z pp.Jana Kuhejdy, Jana Závodného č.150, Josefa Chasáka a Frant.Svobodu, starostu, ku ohledání pozemku obecního, vedle p.Uhláře, kterýžto pozemek zakoupiti chce pan Karel Čupa ku postavení rodinného domku.

Dne 18.února 1924 vykonal inspekci zdejší školy okresní inspektor p.Frant.Knězek.

Dne 2.března 1924 konalo schůzi obecní zastupitelstvo, při níž pověřeni pp.Jan Kuhejda a Rudolf Halata zakoupiti pro obec býky, nařízeno panu Josefu Halatovi, rolníku, aby opatřil nového býka, přijat do obce p.Jan Chlapčík /až na jeho plnoleté děti/, konečně usneseno, by honebné z obecních pozemků rozděleno bylo ostatním podílníkům.

Dne 7.března 1924 oslaveny byly narozeniny pana presidenta v sokolovně za účasti školních dítek i obecenstva. Slavností proslov měl správce školy pan Kuneš Odstrčil. Děti přednášely básně a zpívaly písně.

Dne 13.března 1924 nařídila vláda vydávati nové a první československé dvouhaléře. Tyto peníze jsou vyrobeny z čistého zinku. Mají na jedné straně obraz lva a nápis: Republika Československá, na druhé straně obraz kamenného mostu Karlova v Praze a číslici 2.

1.květen 1924 oslaven byl jako obvykle. Konal se ráno o 9.hodině průvod s hudbou do Frýdlantu.

Dne 4.května 1924 konala se schůze obecního zastupitelství. K žádosti p.Vojtěcha Chrobáka o nájem obec.pozemku odpověděno, že není více volných pozemků ku pronájmu, ale ať se pokusí některého nájemníka požádat o propůjčení části. Obec pak by věc projednala. Již podruhé byla žádost okresního soudu o zřízení úředního dne ve Frýdlantě zamítnuta. K žádosti p.Matěje Pustky vyslána komise /p.Jan Kuhejda, Josef Chasák, Jan Závodný č.150 a p.starosta/, která měla žadateli najíti shodné místo ku stavbě domku. Panu Ondřeji Kubánkovi prodán obecní pozemek vedle p.Vašendy za 50hal. Za 1m2 a konečně p.Karlu Čupovi a Medardu Pituchovi z ceny 1,50k za 1m2 sleveno na 1kč za 1m2 pozemku ku stavbě domku.

22.května 1924 vydány nové padesátikoruny.

Dne 8.června 1924 obecní zastupitelstvo schválilo účty za rok 1923, usneslo se vymáhati dluh vzniklý za aprovisaci /vymáhati/ na dlužnících. Stanoveno výživné na býka obnosem 2400k na 1 rok. Marii Onderkové prodán obecní pozemek 1 m2 za 50 haléřů.
Schválena kapitalisace renty p.Němce Frant., č.164. P.Matěji Pustkovi prodán obecní pozemek za 1300kč. Na živelné pohromy v okrese prostějovském věnováno 50kč. Na výpůjčku 9750kč ku proplacení dluhu u bankov.úřadu u filiálky v Mor.Ostravě stanoveno 6% zúrokování a 500kč na splátky.
Na ohledání cesty ku Hodoňovicům určené ku opravě posláni pp.Jan Kuhejda, Petr Herot, Frant.Kupča, Frant.Seibert.
Obecními hospodáři jmenováni pánové Jan Závodný, kovář č.211 a Petr Bílek č.163.

15.června 1924 konalo se před sokolovnou okrskové cvičení sokolské.

Dne 18.června 1í24 vydán byl zákon č. 144 o inkompatibilitě, t.jest neslučitelnosti, dle kterého člen národního shromáždění nesmí míti účast ani na majetku ani na vedení takového výdělečného podniku, který je v poměru ku státu buď dodavatelem, odběratelem, pachtýřem nebo propachtovatelem. Předsedové sněmoven pak nesmějí býti členy představenstva, dozorčích rad, ani zástupci akciových společností, pokud se zabývají činností výdělkovou.

18.června 1924 vykonal prohlídku zdejší obecné školy pan inspektor Frant.Knězek.

25.června 1924 navštívil náš okres pan president republiky Dr.F.G.Masaryk. Projel Paskovem, Lipinou, delší zastávka byla v Místku na peroně, kde ho vítali zástupcové úřadů a korporací. Špalír kolem prostředního peronu tvořily krojované spolky. Z Frýdku pak jel bez přestávky až do Frenštátu, kde byl vítán zástupci města. Z Frenštátu pak jel do Valaš.Meziříčí. Všechna nádraží, kudy dvorní vlak presidentův jel, byla krásně ozdobena kvítím a prapory. Ale i ze soukromých a veřejných budov těch obcí, kudy projížděl vlak, vlály prapory na pozdrav prvnímu občanu Československé republiky.
Žactvo zdejší obecné školy šlo i se svými učiteli do Frýdlantu na nádraží uvítati pana presidenta. Dvorní vlak přijel od Místku a přes nádraží zmírnil rychlost. Pan president stoje u okna kynul rukou dětem, které bouřlivě jej pozdravovaly, volajíce „Na zdar!“ a „Sláva!“. Vlak nezastavil, ale jel dle programu dále.

Dne 24.června 1924 vydáno bylo nařízení presidenta zemské politické správy v Brně, jímž se zavádí všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro Moravu.

Dne 27.červa 1924 vydáno bylo 2.nařízení vlády:
1.o soupisu pohledávek a závazků vzniklých v bývalých korunách rakouských a uherských mezi věřiteli a dlužníky československými a maďarskými, zákazu jejich soukromého vyrovnání a přerušení sporů.
2.o přerušení sporů pro peněžité závazky znějící na rakousko-uherské koruny z pojišťovacích smluv z říšskoněmeckými soukromými pojišťovnami.

2.července 1924 toho dne vydán byl zákon, kterým se chov domácího zvířectva – koní, skotu, vepřů a ovcí svěřuje zvláštní hospodářské komisi.
Druhý zákon toho dne vydaný má číslo 176 a stanoví se jím, že mírový počet československého vojska v době od 1.října 1924 do 30.září 1927 vždy pro období od 1.října do 31.března má býti 150 000 vojenských osob a pro období od 1.dubna do 30.září 90 000 vojenských osob.

5.července 1924 konala se v sokolovně oslava Husova, večer o 8.hodině. O Husovi přednášeli 3 řečníci. Pan řídící Kuneš Odstrčil mluvil o předchůdcích Husových, pisatel těchto řádků přednášel o životě a působení M.Jana Husa a nakonec pan odborný učitel Josef Trnka přednesl o odsouzení a smrti Husově. Písní „Hranice vzplála“ oslava ukončena.

3.července 1924 vydány byly 4 zákony čís.168 o výkupu místní dráhy Holič-Hodonín, čís.170 o hornických soudech rozhodčích, čís.171 o částečném zákazu námezdného kojení, čís.178 o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství.

27.července 1924 konalo schůzi obecní zastupitelstvo. Ve schůzi té usnešeno bylo, že poplatky z místa o pouti od kramářů vybírati budou pp.Sylvestr Onderka a Petr Herot. Panu Janu Bílkovi, poštovnímu zřízenci, prodloužena doba splátky do 1.října 1924. Panu Miloslavu Dvořáčkovi paušalována daň z hudebního automatu na 40kč měsíčně. K přípisu moravského zemského výboru čís.V.1382 ze dne 9.ledna 1924 usneseno ponechati dosavadního pokladníka. P.Kaděrovi Frant. byl dán 1m3 dříví z obec.lesa.

1.září 1924 tímto dnem začal na zdejší obecné škole nový školní rok 1924-25. Jelikož pan učitel Metoděj Syřínek byl ustanoven na škole v Lubně se Slezsku a pan učitel Josef Busek odešel na vojnu, byli ustanoveni u nás slečna uč.Štěpánka Talpová a pan Stanislav Polášek.
Slečna Štěpánka Talpová pochází z Příbora, kdež také studovala učitelský ústav, k nám přišla ze Zelinkovic, kde učila na jednotřídce. Pan Stanislav Polášek je rodem z Frenštátu, učitelský ústav studoval v Příboře. Metylovice jsou jeho prvním působištěm.
Celkem působilo na škole 9 osob. První třídu vyučoval Kuneš Odstrčil, správce školy. Druhou třídu vyučoval p. Kuneš Odstrčil, správce školy. Třetí třídu pan Miloslav Dvořáček, IV.třídu slečna Štěpánka Talpová, V.třídu paní Lidmila Műllerová, VI.třídu pan Stanislav Polášek a VII. třídu pan Bohuslav Kolčava.
Ručním pracím ženským vyučovala slečna Františka Jakubková. Náboženství vyučoval pan farář Mikuláš Maršálek.
Toho roku zapsáno bylo na škole celkem 227 žáků, z toho 112 chlapců a 115 děvčat.

14.září 1924 ve schůzi  obec.zastupitelstva zvolen byl pokladníkem pan Frant.Mužný, obchodník čís.44. Panu Pinkovi prodán pozemek obecní na stavbu rodinného domku 1m2 za 80hal. K ohledání místa zvoleni pánové Jan Kuhejda, Josef Chasák, Frant.Závodný.
Určena komise, která ohlídla cestu do Hodoňovic.
Knihovna se umístí v obecním hostinci a pojistí se na obnos 6000kč.

25.září 1924 vydán byl zákon o ražbě pěti korun.

29.září 1924 zákonem ze dne 29.září 1924, čís.231 zrušena byla vojenská taxa.

9.října 1924 byl vydán důležitý zákon čís.221, kterým se má zabezpečit každému občanu republiky, který vykonává práce nebo služby na základě smluveného poměru pracovního, služebního neb učňovského a ne jako vedlejší zaměstnání, důchod ve stáří a v případu nemoci. Zákon ten má název: O pojištění zaměstnanců pro případ nemoci a stáří, obecně se mu říká zákon o starobním a invalidním pojištění. Bude-li zákon svědomitě prováděn, bude požehnáním, protože poskytne všem pracujícím lidem v době nemoci i ve stáří, tj. od 60.roků bezplatný důchod. Protože všichni pracující jsou povinni tímto pojištěním, nebudou tito muset v době nemoci a hlavně stáří spoléhati na milosrdenství obce.
Zákonem tímto změněny nemocenské pokladny v „Sociální pojišťovny“.

28.říjen 1924 byl oslaven jako jiná léta. V předvečer 27.října konán byl lampionový průvod od obecního hostince na horní a potom na dolní konec. Průvod skončen u obecního hostince, kde k přítomným promluvil řídící školy pan Kuneš Odstrčil o významu 28.října. Slavnost skončena hymnami. Při průvodu učinkovala zdarma místní hudba. Okna budov byla osvětlena a mnohde i pěkně praporky a obrazy presidenta ozdobena.

19.října 1924 konalo schůzi obecní zastupitelstvo. Rozpočet místní školní rady znějící na 60 415kč, zejména položka 50 000kč na opravu školy – zamítnut a odůvodňováno to bylo, že oprava kostela si vyžádala velkého nákladu.
Občan Midas Šimon přijat do svazku obce. Projednán prodej obecních pozemků p.Rud.Kovalovi, Uhlářovi, Pavlu Hradečnému a Pinkovi.
Na opravu cesty do Hodoňovic dáno bylo 400kč.
P.Tomáši Zátopkovi z Kozlovic prodáno proutí z bříz rostoucích na obecních pozemcích: 1 otýpka za 4.50kč.

6.listopadu 1924 vydáno bylo nařízení vlády, kterým se peníze : haléře, dvouhaléře a desetihaléře měny rakousko-uherské vzaly z oběhu. Do 20.listopadu byl je nucen každý ještě vzíti v neobmezené výši. Od 21.listopadu do 4.prosince 1924 byly přijímány ještě u poštovních úřadů. Dnem 5.prosince 1924 přestaly býti tyto mince na území republiky zákonným platidlem.
Téhož dne vydáno bylo vládní nařízení čís.247, kterým taktéž státovky 1korunové čsl. s datem 15.dubna 1919 a 50tikorunové státovky čsl. s datem 15.dubna 1919 dnem 31.prosince 1924 berou z oběhu, od 1.ledna 1925 se vyměňovaly jen u Bankovního úřadu v Praze a jeho filiálek do konce roku 1926.

7.prosince 1924 obecní zastupitelstvo se usneslo ponechati Jana Svrčinu a Marii Michalcovou v sirotčinci v Místku a důchod válečných poškozenců jim patřící poukázati jmenovanému ústavu. Paní Marii Řehákové odprodán pozemek obecní od meze p.Josefa Zlého 1m2 za 1kč.
Na opravu cesty obecní v pasekách dodán materiál, obstarati práci ponecháno nájemníkům. Pavlu Čupovi přidělen 1m3 dříví z obecního lesa. Nájem obecního hostince provede se 11.ledna 1925. Soutěž bude uveřejněna v Mor.slezském denníku jedenkrát.
Obec přihlásila se za odběratele časopisu Péče o mládež.

Komentáře nejsou povoleny.