1926

Povaha roku : Celkem rok tento byl příznivý pro naše kraje, zejména vesnici naši. Měsíc leden zpočátku  studený, ku konci teplý, taktéž únor byl teplý. 22.února přiletěli špačci i skřivani, kvetly sněženky, petrklíče, fialky i lísky. 1.března lýkovec, 9.března podběl. Trvalo tedy příznivé počasí až do začátku jara. 21.březen, tedy první jarní den, byl ve znamení sněhu a mrazu. Pak studené počasí se sněhem a ledem přerušené občas slunnými dny potrvalo do půl května. Ještě 8.května 1926 padal sníh a zničil mnoho květů. Pak následovalo krátké léto bohaté na živelné katastrofy, které naši obec – jako zázrakem minuly, ale v jiných krajích nadělaly obrovských škod. Tak postiženo bylo v Pošumaví zejména město Sušice, kde prudkými lijáky celé údolí zatopeno, že voda sahala až po pelesti postelí, na Moravě bylo to Konicko, kde zatopeny byly obce Repecky, Protivanov, Lipová a Šustová na Drahanské vysočině.
Leč také cizina postižena byla průtrží mračen a povodněmi. V celé severní Itálii průtrže mračen, povodně, dokonce místy napadl – 9.července sníh. V Americe Mexico postiženo povodněmi, při nichž mnoho lidí zahynulo. Podobně i Německo a Polsko byly postiženy zátopami. Vše se dělo okolo 9.července.
Bouřlivé léto ale brzy vzalo za své, takže již koncem srpna bylo cítiti blížící se podzim. Podzim byl krásný, barevný a dlouhý, ještě koncem listopadu bylo teplo jako na jaře. Kvetly květiny, fialky, petrklíče, sedmikrásky a dokonce i houby rostly. Zima počala teprve až v prosinci.
1.ledna 1926 sehráli v Metylovicích v Sokolovně herci z Národního divadla v Olomouci hru „Galantní noc“. Návštěva byla veliká, divadlo bylo vyprodáno, herci hráli pěkně, ale kus se pro naše obecenstvo nehodil.

29.ledna 1926 toho roku naplnilo se přísloví: Na hromnice musí skřivánek vrznout, kdyby měl zmrznout. 29.ledna 1926 přiletěli k nám skřivánci, přilákáni byvše teplým počasím.

Dne 1.února 1926 na základě restrigčního zákona dán do pense správce školy zdejší pan Kuneš Odstrčil. Učil 42 léta. Odstěhoval se na svůj statek do Drahanovic. Náhrada za něho nebyl dána žádná, třídu jeho vyučoval pan učitel Dvořáček. Správu školy po něm převzal pan Bohuslav Kolčava.

17.února 1926 otevřela v dřevěné boudě vedle pošty, kde dříve sekal maso pan Fr.Mátl, řezník, obchod se zeleninou slečna Marie Bílková /z Hrádku/. Bouda patří obci a nájemnice platila  z ní obci 50kč ročního nájemného.

20.února 1926 jednali zástupcové obcí Kozlovic, Lhotky, Pržna a Metylovic na nádraží o zřízení lávky přes Ostravici k nádraží v Pržně. Celkový náklad na zřízení lávky byl rozpočten na 20 000kč. Z obnosu toho polovici měla poskytnout obec Metylovice a polovici druhou měly dáti ostatní obce. Protože se zástupcové obcí na rozdělení úhrady na zřízení lávky nedohodli, celý podnik padl. Naši obec zastupovali pánové: František Mužný a Jan Bílek.

28.února 1926 konala se schůze obecního zastupitelstva. Schválen obecní rozpočet. Potřeba činila 89 313kč, úhrada 54 615kč. Schodek v obnosu 34 728kč uhradí se 114% přirážkou k dani činžovní, která vynese 1128kč a 670% přirážkou k ostatním daním a to vynese 33 600kč. Z krávy, která se pásti bude na obecním pastvisku, platiti se bude poplatek 25kč, kterýžto je nutno složiti hned s přihláškou. Na zřízení chudobince odprodá se les obecní, jehož hranici určí pánové: Jan Kuhejda, Jan Závodný č.150, Rud.Halata a Josef Chasák a starosta. Panu Karlu Kubalovi pronajat byl v chudobinci za obnos 70kč a bude si platiti také činžovní daň. Panu Rudolfu Juřicovi, pošt.zřízenci, pronajata dřevěná bouda u obecního hostince za obnos 50kč předem splatných na rok 1926. Panu poštmistru Taškovi dovoluje se k jeho žádosti zříditi ze skladiště kuchyni svým nákladem. Zamítnut požadavek přispěti na lávku přes Ostravici ku nádraží do Pržna 50% nákladu, ale bude se dále vyjednávati. Sčitateli dobytka jmenováni pp.Chasák Josef, Halata Valent., Mužný F. a Kubala.

Dne 7.března 1926 narozeniny pana presidenta oslaveny u nás takto: školní oslava konala se v sobotu dopoledne ve škole. Děti přednášely básně, o panu presidentovi přednášeli pan řídící B.Kolčava a pisatel, pro dospělé konala se slavnost v neděli večer v sokolovně. Slavností proslov měl pisatel.

21.března 1926 ač jsme zvykli říkati, že 21.březen je 1.jarní den, letos se to nevyplnilo. Letošní 21.březen byl ve znamení mrazu a sněhu. Všude bílo na zemi a mráz chroupá vesele pod nohami. Toho dne – byla to právě neděle – slouženy ve zdejší sokolovně podruhé bohoslužby českobratrské panem farářem Vinklerem z Frýdku, již za slabší účasti než poprvé.

5.dubna 1926 konala se schůze obecního zastupitelstva, v níž usnešeno zamítnouti žádost místní Tělocvičné jednoty Orel, odprodej židlí z obecního hostince, protože budou ponechány pro vlastní potřebu, taktéž zamítnuta žádost pana Ondřeje Kořeného o odprodej části školní zahrady, protože o tentýž pozemek žádá zdejší Dobrovolný hasičský sbor na stavbu nového skladiště. Žádost hasičského sboru o jmenovaný pozemek vyřídí se po dobrozdání komise, která se vyšle ku ohlédnutí místa. Do komise zvoleni pánové: Jan Kuhejda, Vavřín Bílek, Josef Chasák, Jan Závodný.
Zamítnuta také žádost p.Josefa Židka, o prodej obecního pozemku „na Maleniskách“ za p.Josefem Vachalou. Dřevo z obecního lesa se prodá veřejnou dražbou 11.dubna 1926 o 3.hod.odpol.

Dne 4. a 5. dubna 1926 připadaly právě svátky velikonoční, sehrán byl místním Sokolem s úspěchem výpravný kus Pražský žid.
Na Čihadle, kde měla své místnosti od konce října 1925 Tělocvičná jednota Orel, zřídila tato nákladem …kč přijímací stanici radiovou.
První stanici radiovou vůbec v naší obci měl pan Ryška, strojník na pile pana Jana Gřunděla. Byla to malá stanice přijímací na krystal. Tím tento div moderní techniky dostal se také k nám. Je to opravdu div. Kus měděného drátu asi 15-20 metrů dlouhý zavěšený leckde na stromě nebo na vysoké tyči nebo dokonce stačí i měděný drát stočený ve drátěné vložce v posteli pod matracemi, trochu opředeného drátu elektrického krystalu, sluchátka a možno naslouchat vzdálený zpěv, hudbu, řeči. Každý bude mít možnost poslechnouti si Národní divadlo doma. Jaká výhoda pro všechny, zejména obce a samoty daleko od světa odříznuté. Jaká perspektiva se to otevírá do budoucna – a až se podaří zdokonalit vidění do dálky pak teprve.

1.května 1926 při schůzi obecního zastupitelstva sestaveno terno ze žadatelů o místo  řídícího u zdejší sedmitřídní školy takto:
Na 1.místo byl dán Augustin Hrnčířek
Na 2.místo František Havránek
Na 3.místo Bohuslav Kolčava
V téže schůzi usneseno vyslati k projednání stížnosti pana Pinka o přiorání mezí komisi složenou z pánů Jana Kuhejdy, Josefa Chasáka, Jana Závodného čís.150, prodati p.Janu Závodnému, kováři,  obecní pozemek sousedící s jeho pozemkem 1m2 za 1kč, p.Jakubu Liberdovi totéž, p.Milatu Romanovi odprodati 1m2 za 1kč obec.pozemku na stavbu domku vedle hasičské zbrojnice, musí ale ponechati od zbrojnice volný průchod, konečně dáti opraviti obecní bryčku panu Janu Závodnému, kováři.

2.května 1926 sestavila m.šk.rada terno ze žadatelů o místo řídícího.
3.května započato s pracemi na nové hasičské zbrojnici, zúčastnilo se jich 35 členů.
8.května 1926 padal sníh a zničil mnoho květů na stromech. Když pak roztál, vypadaly květy jako spálené.
28.května 1926 na květnou neděli konala se v obecním hostinci v sále nahoře o 10.hodině dopoledne slavnost: Prohlášení míru.
Slavnost zahájil starosta obce pan Frant.Svoboda. Nato zazpívaly školní děti 4. a 5.třídy sbor: Červený kříž.
Pak pan řídící Boh.Kolčava přečetl poselství „Červeného kříže“, žák Liberda z VI.třídy přednesl báseň. Pisatel promluvil o významu dne a vyzval přítomné ku peněžité sbírce, která vynesla 105,70Kč a byla odevzdána Červenému kříži. Účast byla pěkná, sál v obecním hostinci byl plný.
Dne 20.června 1926 slavil dobr.sb.hasičů 40.leté trvání a položil základní kámen ku nové zbrojnici.
V červenci 1926 konal se v Praze slet všesokolský, jehož zúčastnili se z Metylovic.

18.července 1926 konalo schůzi obecní zastupitelstvo, v níž Jakubu Liberdovi prodán již přihrazený pozemek 1m2 za 1Kč, vzat na vědomí přípis zemského výboru čís.V.1382-10/3 ze dne 17.června 1926 o správném vedení účtů obecních, Josefu Svobodovi, nájemci obecního hostince sleveno z 8000Kč ročního nájmu na 6000Kč na rok 1927-29, informovali se u slezské zem.správní komise o rozpočtu na železnou lávku přes Ostravici k nádraží v Pržně, prodati p.Gřundělovi J. dřevo z obecního lesa, přijati Filipa Pajdu a Jana Lanču do svazku obce a zbylé cihly od Tomáše Juřice odkoupiti pro přestavbu stodoly u čís.24 na Pajurkovicích.

Toho dne otevřena byla v Místku Jubilejní výstava moravsko-slezského Pobeskydí – slavnostním způsobem. Byla pořádána pod protektorátem p.ministra veřejných prací Inž.Václ.Roubíka, ministra zemědělství Juraje Slavíka, ministra školství Dr.Jana Krčmáře, ministra obchodu JUDr.Frant.Peroutky a Moravského zemského výboru.
Podávala obraz o stavu našeho kraje v průmyslu, řemeslech, vědě, umění v posledních letech. Zabírala hlavně městský park, všechny školy ani hospodářskou nevyjímaje. Počasí jí přálo a proto byla hojně navštívena.
Hlavní vchod činila brána ve slohu národním, postavena na nároží mezi národním domem a domem pana JUDra Chrastního, advokáta.
Z Metylovic vystavovali firmy řemenářské, spojené své výrobky, pan zvlášť M.Bílek, B.Kolčava, řídící, Josef Vachala, stolař a pak bratři Mertové výrobky klempířské, škola obecná výkresy, sešity a ruční práce žáků, pisatel obrazy.

Prázdniny školní letošního roku trvaly od 26.června, aby totiž školní mládež mohla se zúčastnit sletu sokolského v Praze a trvaly do 31.srpna 1926.
Školní rok počal 1.září 1926. Zapsáno bylo celkem 201 žáků, z toho 96 chlapců a 105 děvčat.
Letošního roku spojeny byly 3. a 4.třída.
Pro nedostatek místností vyučována byla 1.a 2.třída polodenně, ostatní třídy celodenně.
První třídu vyučovala Lidmila Műllerová, druhou vyučoval Bohuslav Kolčava, třetí třídu se 4. vyučovala Vlasta Matějová, pátou třídu Miloslav Dvořáček, 6.Štěpánka Bílková a sedmou pisatel.
Změnu v osobách učitelských, kromě uvedeného již dříve řídícího učitele p.Kuneše Odstrčila byla, že učitelka Jaromíra Vaváková, která byla sem přidělena 1.dubna 1926 z Ostravice, učila při zdejší škole pouze do prázdnin a byla ustanovena na škole v Ostravici. Na její místo do Metylovic přidělena slečna Vlasta Matějová, jež předtím vyučovala na soukromé dívčí klášterní škole ve Frýdlantě.
Všechny děti byly pojištěny proti možným úrazům ve škole. Aby pojišťovací poplatky nemusely býti placeny ze školní pokladny, vyzvala místní školní rada učitelský sbor, aby ve prospěch pojištění žáků sehrály dětské divadlo.
Práce ujaly se p.učitelky L. Műllerová a Štěp.Bílková a Jar.Vaváková a pečlivě nacvičily kus „Zlatá husa“, který 30.května 1926 s úspěchem zahrály. Úspěch byl jen morální, finanční byl hrozně slabý – zůstalo v pokladně jen 3Kč čistého zisku. Z toho se ovšem prémie nezaplatila.
20.června 1926 zúčastnily se děti školní položení základního kamene ku nové zbrojnici hasičské, kterou usnesl se místní hasičský sbor postaviti na paměť 40.výročí svého trvání.
Náboženství vyučoval pan farář Mikuláš Maršálek, ženským ručním pracím slečna Františka Jakubková.

3.září 1926 konalo schůzi obecní zastupitelstvo, usneseno pronajmout obecní pozemky na horním konci na dobu 1.roku: 1 míru za 80Kč nájemného. Do komise ku pronajímání pozemků posláni pp.Sylvestr Onderka, Jan Kuhejda, Josef Chasák, Jan Závodný.
Na návrh pana Vavřína Bílka, řemenáře č.99, usneslo se zastupitelstvo zasaditi prázdné stráně obecních pozemků /posaditi/ ovocným stromovím. Čin tentuje chvályhodný, protože přinese vesnici pěknější vzhled a obecní pokladně peníze.
Chudí obce Frant.Kaděra, Josef Kubala, Anežka Chlebová, Jan Čupa a Marie Hulínová byli poděleni dřeven z obecního lesa. Každý dostal 1m3.

16.října 1926 obecní zastupitelstvo, které toho dne zasedalo usneslo se prodati Aloisi Nyklovi, Ludvíku Šimkovi a Antonínu Lepíkovi obecní pozemky na stavbu rodinných domků 1m3 za 1,50Kč. Obecní cestu musí si kupitelé sami opraviti, také p.Josefu Chasákovi se prodá z parcely 732 část za 1m2 3Kč. Žádost p.Ant.Šiguta se odložila až po prozkoumání pány Kuhejdou Janem, Závodným Janem, kovářem a Závodným Janem čís.150. Ostatní žádosti zamítnuty. Žádost p.Vozniaka o prodej pozemků byla zamítnuta, taktéž žádost místní tělocvičné jednoty Sokol o povolení licence kinematografické i přípis okresní politické správy v Místku čís.4550, konečně i druhý přípis okres.politické správy v Místku č.20157, jednající o lékařské službě ve škole.

28.října 1926 státní svátek oslaven jako jiná léta. V předvečer 27.října 1926 konán lampiónový průvod přes vesnici s hudbou. Před průvodem byla přednáška pisatele. Po ukončení průvodu zahrány hymny. Na druhý den, tedy 28.října 1926 konala se školní slavnost v sokolovně, na níž pozvány úřady a korporace. Na všech veřejných budovách vlály státní prapory nebo vlajky.

Z událostí, jež se odehrály mimo hranici naši obce možno zaznamenati:
10.června 1926 zemřel známý i čtenářům obecní knihovny v Metylovicích spisovatel K.V.Rais.
Ve dnech 17.července a dalších navštívil pan president severovýchodní Čechy.
Ve dnech 3.-6. slet všesokolský v Praze, k němuž dráha vypravila přes 100 zvláštních vlaků mimo pravidelné osobní vlaky i rychlíky bez jediné nehody.
Dne 11.července 1926 zasazena byla na Hukvaldech na škole pamětní deska světoznámého hudebního skladatele Leoše Janáčka, rodáka hukvaldského.
29.července 1926 uplynulo 70 let od smrti Karla Havlíčka Borovského.
10.září 1926 zvolen náš ministr zahraničí Dr.Ed.Beneš předsedou Rady společností národů.
22.srpna 1926 dožil se národní spisovatel Al.Jirásek 75.let.
Od počátku roku působilo ministerstvo toto:
Švehla jako ministerský předseda
Dr.Beneš Ed. Jako ministr zahraničí
Dr.Engliš jako ministr financí
Dr.Viškovský jako ministr
Bechyně jako ministr
Dr.Hodža jako ministr
Dr.Winter jako ministr
Šrámek jako ministr
Dr.Nošek jako ministr vnitra
Dr.Srdínko jako ministr školství a nár.osvěty
Dvořáček jako ministr průmyslu
Mlčoch jako ministr obchodu
Tučný jako ministr
Dr.Dolanský jako ministr
Dr.Kállay
Dr.Dérer

Ministerstvo shora jmenované bylo v měsíci březnu narazeno kabinetem úřednickým, v němž byli:
Černý jako ministerský předseda
Dr.Beneš jako ministr zahraničí
Dr.Hausmann jako ministr spravedlnosti
Ing.Roubík jako ministr
Dr.Schieszl jako ministr
Dr.Engliš jako ministr financí
Dr.Engliš jako ministr financí
Dr.Peroutka jako ministr
Dr.Slavík jako ministr
Dr.Fatka jako ministr
Dr.Krčmář jako ministr
Dr.Říha jako ministr
Syrový jako ministr národní obrany
Dr.Kallay
A konečně do třetice v měsíci říjnu 1926 utvořeno nové ministerstvo parlamentní, v němž poprvé zasedají ministři národnosti německé.
Byli v něm:
Švehla jako ministerský předseda
Dr.Engliš jako ministr financí
Dr.Beneš jako ministr zahraničí
Dr.Hodža jako ministr
Udržal jako ministr národní obrany
Dr.Mayr-Harting jako ministr spravedlnosti
Dr.Peroutka jako ministr
Najman jako ministr
Dr.Nosek jako ministr
Dr.Srdínko jako ministr
Dr.Spina jako ministr
Šrámek jako ministr sociální péče
Dr.Kallay jako ministr

Komentáře nejsou povoleny.