1923

Povaha roku : Rok 1923 byl celkem dobrý a úrodný. Zima byla mírná. Jaro počalo již v měsíci březnu, takže jarní práce mohly býti pohodlně vykonány. Květen byl velice pěkný a letní měsíce byly teplé. Urodilo se všeho dost, zemáků bylo poněkud méně než roku minulého.

Starostou byl pan Jan Kuhejda
Duchovním správcem p.Mikuláš Maršálek
Správcem školy p.Kuneš Odstrčil
Předsedou místní školní rady p.Frant.Seibert
Předsedou finanční komise p.
Předsedou komise pro sociální péči a osvětu pisatel

Atentát na Dr.Rašína
Rok tento neblaze začal pro naši republiku. Byla prolita krev opět Čechem. Dne 5.ledna 1923 podnikl Josef Šoupal atentát na ministra financí Dra Aloise Rašína. Střelil po něm z browningu, když vstupoval do auta. Koule zasáhla páteř, zranila míchu a uvázla v jednom obratli. Zraněný ministr odvezen byl do nemocnice, útočník Šoupal byl chycen a zatčen.

Dne 14.ledna 1923 konalo schůzi obecní zastupitelstvo a v ní usnešeno, by dávka z lihovin v obnosu 2200kč, byla vybírána po starém způsobu /paušálně/ , by se pod dohlídkou obecního hospodáře p.Frant.Halaty č.141 otevřely na obecních pozemcích pískové lomy a aby se zakoupily potřebné cementové roury na opravu obecních cest.

Dle vyhlášky ministerstva vnitra ze dne 13.ledna 1923 změněn název Frenštátu ve Frenštát pod Radhoštěm.

19.ledna 1923 uzavřena dohoda mezi Španělskem a naší republikou o věcech obchodních.
27.ledna 1923 zveřejněna obchodní smlouva mezi ČSR a Rakouskem uzavřená dne 4.května 1921.

Dne 4.února 1923 ve schůzi obecního zastupitelstva přijat byl do obce pan Jan Latiak, odprodán panu Ondřeji Kubánkovi pozemek obecní na stavbu rodinného domku, také usnešeno, by se požádal okresní silniční výbor, aby na okresní silnici byly provedeny nouzové práce.

Dne 1.února 1923 uvedena v platnost zatímní obchodní dohoda s Řeckem, uzavřená dne 10.ledna 1923 v Athénách.
Dle vládního nařízení ze dne 15.února 1923 č.30 vydala vláda za 10 milionů nových bronzových desítihaléřů československého ražení.

Dne 21.února 1923 pohřeben byl první ministr financí Dr.Alois Rašín, který po pětitýdenním utrpení podlehl svému zranění způsobeném útočníkem Šoupalem.
Toho dne shromáždila se v obecním hostinci v sále školní mládež a také mnoho občanů, kde k přítomným o významu Dra Rašína promluvil správce školy pan Kuneš Odstrčil. Ze školy vál smuteční  prapor a ve škole se nevyučovalo.

Dne 2.března 1923 stanovena byla vládním nařízením čís.47 při odvodu koní a vozidel odměna a to odhadci 50kč denně, v čemž je zahrnuto i cestovné a těm, kteří byli nuceni koně předvést, ale jimž koně nebyli převzati, náhrada za cestové a to:
Za koně bez postroje        19h za km cesty
Za koně s postrojem         25h za km cesty
Za vola s postrojem         23h za km cesty
Za krávu s postrojem         15h za km cesty
Za vůz                 4h za km cesty

7.březen 1923 narozeniny pan presidenta T.G.Masaryka oslaveny byly lampiónovým průvodem v předvečer svátku 6.března 1923 a pak školní slavností dne 7.března 1923 dopoledne.

Zákon na ochranu republiky
Atentát způsobený na ministra Dra Rašína uspíšil vydání zákona na ochranu republiky. Stalo se tak 19.března 1923 čís.50.
Zákonem tím budou se trestati všichni, kdož se pokusí násilím změniti ústavu, samostatnost, jednotnost nebo demokraticko-republikánskou formu státu nebo kdo by násilím znemožnil ústavní činnost presidenta republiky, jeho náměstka, člena zákonodárního sboru, vlády, guvernéra Podkarpatské Rusi nebo kdyby násilím chtěl přivtěliti cizímu státu celé nebo část území republiky.

23.března 1923 vydán zákon o ražbě prvních čsl. dukátů. Mají býti raženy z 986 1/9 dílu zlata a z 13 8/9 dílu mědi, z 1kg směsi má se raziti 286 dukátů a z 1kg ryzího zlata 290 ½ dukátů. Dukát váží 3,49g a osahuje 3,44g ryzího zlata. Na líci je obraz sv.Václava a na rubu malý znak republiky.

28.března 1923 stanoveny vládním nařízením ceny zápalek za 20h na 1 krabičku.

25.března 1923 v sezení obecního zastupitelstva řešen pořád ještě spor občanů, vysloven souhlas, aby obec Ostravice přidělena byla zdravotnímu obvodu ve Starých Hamrech, schválena kapitalisace invalidní renty p.Karla Svobody, zrušiti ledovnu u hostince, která je ve velmi chatrném stavu a jednáno o pozemku odměřeném panu Josefu Vachalovi. Ku ohledání pozemku vyslána komise, která se skládala z pánů Jana Kuhejdy, starosty, Jana Závodného čís.150, Jana Bílka čís.89 a obecního hospodáře.

Dne 20.dubna 1923 obdrželi celní úředníci stejnokroj.

Dne 26.dubna 1923 vydán zákon o ochraně nájemníků. Dle zákona toho smí vypověděti z bytu majitel nájemníka jen se svolením soudu.

Dne 29.dubna 1923 ve schůzi obecního zastupitelstva, které se ten den konalo, projednával se účet za aprovisaci a který byl příčinou dlouholetého sporu.
Jednalo se také o zřízení učňovské školy v Palkovicích. Palkovice žádaly finanční podpory na zřízení její. Zastupitelstvo zamítlo tu žádost s odůvodněním, že do Frýdlantu také nic neplatí obec. Bude-li frýdlantská pokračovací škola přeplněna, zřídí se tato v Metylovicích /pokračovací škola nebyla zřízená ani v Palkovicích ani v Metylovicích/.
V téže schůzi usnešeno skáceti a znovu vysázeti les nad panem Vachalou a vyřízeny spory a osobní záležitosti.

Dne 10.dubna 1923 vyhlášena obchodní smlouva s Rumunskem a 7.dubna zavedeny metrické míry a váhy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

1.května 1923 první květen oslaven jako léta minulé. Účastníci v průvodu a s hudbou šli do Frýdlantu na náměstí, kde bylo k nim promluveno.

11.května 1923 vyhlášena smlouva obchodní s Jugoslávií.

V měsíci červnu vypsána byla na zdejší obecné škole tři místa pro učitele. Protože došly jen dvě žádosti, odpadlo sestavování terna a místa udělena žadatelům, byli to paní učitelka Lidmila Műllerová a Metoděj Syřínek.

1.července 1923 otevírala tělocvičná jednota Sokol v Metylovicích svou sokolovnu. V předvečer dne 29.června byl pořádán koncert, který řídil pan učitel Palkovský. V neděli ráno byl budíček o 10.hod. dopol. Uvítání hostů, pak průvod od hostince pí Vrablové k sokolovně, kde se konala slavnost otevření za účasti úřadů a korporací. Po slavnosti byla veselice a večer byla sehrána Lucerna od Jiráska v sokolovně.

6.července 1923 konána Husova oslava.

5.srpna 1923 ve schůzi obecního zastupitelstva usneseno odstoupiti obecní pozemky a také odkoupiti pozemky od jiných majitelů na úpravu okresní silnice.
Vyřízeny účty aprovizační , spory osobní.
Určen poplatek z místa od kramářů a prodavačů o pouti na návsi. Z kolotoče 20kč, za další svátek 10kč, z místa pak 2-5kč.

Dne 2.září 1923 konalo schůzi zastupitelstvo, v níž usnešeno povoliti omezenou koncesi hostinskou v Sokolovně, odprodati p.Matěji Pustkovi pozemek pod lesem na stavbu rodinného domku a panu Janu Bílkovi prodán pozemek 1m2 za 1,50kč.

Školní rok započat 1.září 1923.

Dne 21.října 1923 konalo poslední schůzi obecní zastupitelstvo. V ní dán souhlas, aby se parcela čís.220 odprodala pí Antonii Bílkové a sloučila s parcelou čís.1598/4 v jeden celek. Schválen rozpočet míst.škol.výboru pro rok 1924. Usnešeno podati stížnost k mor.zemskému výboru ohledně přirážek.

28.říjen 1923 v předvečer 28.října 1923 konán večer po vsi průvod s hudbou a lampiony. Před průvodem byl proslov.
Dne 28.října 1923 byla v sokolovně školní slavnost. O významu 28.října promluvil pisatel. Po přednesení básní žáky obecné školy zapěny národní hymny. Slavnosti byli přítomní zástupci úřadů a obecenstvo.

Nové obecní zastupitelstvo
Dne 11.listopadu 1923 konány volby nového obecního zastupitelstva. Kandidovalo 5 stran, z nichž obdržela:
Strana lidová            9 mandátů
Strana soc.demokratická     8 mandátů
Strana živnostenská         3 mandáty
Strana republikánská         2 mandáty
Strana domoviny        2 mandáty

Za stranu lidovou zvoleni pp.Mikuláš Maršálek, Klement Němec, Jan Závodný, kov., Jan Závodný kr., Valentin Bílek, Halata Rudolf, Petr Herot, Frant.Kupča.
Za stranu soc.dem. zvoleni pp. Josef Chasák, Frant.Židek, Valentin Halata děl., Ant.Hajdušek, Petr Bílek 163, Bartoloměj Čupa, Karel Čupa, Silvestr Onderka.
Za živnostníky pp. Vavřín Bílek, Cyril Bílek, Mužný Frant.
Za agrárníky pp.Jan Kuhejda a Frant.Seibert
Za domovináře pp.Kolčava Bohusl., řídící

Dne 18.listopadu 1923 zvolen byl nový starosta obce pan František Svoboda, rolník čís.10.

Dne 9.prosince 1923 konalo schůzi prvou obecní, v níž ustaveny komise obecní osmičlenné.
Do finanční komise vysláni pp:
Za stranu lidovou Valentin Bílek
Za stranu soc.dem.Josef Chasák
Za stranu živnostenskou František Mužný
Za stranu domoviny Bohuslav Kolčava
Do komise sociální péče spojené s osvětovou vysláni pp:
Za stranu lidovou Kupča Frant., Herot Petr a Frant.Svoboda,čís.66
Za stranu soc.dem.Valentin Halata, Petr Bílek a Svoboda Frant., čís.66
Za stranu živnostenskou Metoděj Bílek
Za stranu republikánskou Petr Mikuláš
Knihovníkem obecním zvolen pisatel Josef Műller.
Kromě sestavení komisí usneslo se zastupitelstvo odprodati p.J.Gřundělovi les za 10 200kč.

Školství
Na sedmitřídní škole vyučovali do konce školního roku:
Pan Kuneš Odstrčil jako správce školy
Bohusl.Kolčava, učitel
Miloslav Dvořáček, učitel
Josef Műller, učitel
Jaroslav Šedivý, učitel
Lidmila Műllerová, učitelka
Sl.Helena Kubánková, učitelka
Posledně jmenovaná působila u nás do 1.dubna 1923. Byla přeložena a na její místo byl sem dosazen 1.dubna 1923 pan František Palkovský, učitel z Brušperka. Přišel k nám po vykonané vojenské povinnosti. Ručním pracím vyučovala sl.Jakubková Frant., náboženství p.Mikuláš Maršálek.
V novém  školním roce 1923-24, tj. od 1.září 1923, byl sem dosazen p.Syřínek Metoděj.
15.října 1923 odešel p.Frant.Palkovský na nové působiště do Brušperka a na jeho místo dosazen výpomocný učitel p.Josef Busek /abiturient gymnasia/ z Příbora.
Dne 25.listopadu sehrály školní dítky v sokolovně pohádku Královna sněhu s velkým úspěchem.
Příjmy učitelů, které byly v prosinci 1922 upraveny, byly od 1.dubna opět sníženy.

Komentáře nejsou povoleny.