2008


Starosta obce: Ing. Lukáš Halata
Ředitel školy: Mgr. Alena Kořínková
Farář: P. Bronislav Wojnar

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

V lednu souhlasilo s prodloužením hlavního řadu vodovodu pro nové domky, které vyrostly vedle cesty na Čupek mezi domy paní Mihaliakové a manželů Volných. Schválilo vypracování projektové dokumentace firmou Ing. Válka, která stanoví hranice intravilánu obce. Vzalo na vědomí informace o průběhu šetření oprávněných orgánů ve věci nesrovnalostí o poskytnutí dotací. Nešlo o žádnou zpronevěru. Dotace byly poskytnuty na cestu v Metylovičkách nadvakrát. Obec vyúčtovala náklady jednorázově, což nebylo metodicky správné.

V únoru schválilo, aby nebytové prostory v přízemí budovy obecního úřadu byly pronajaty paní Fulnekové ze Lhotky. Opět zde bude prodejna potravin. Souhlasilo, aby byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací s Moravskoslezským krajem na část pozemku parcela č. 2096/2. Bude na ní postavena autobusová zastávka Žukov. Schválilo, aby byly k rodinnému domku čp. 388 dva reproduktory a lampa veřejného osvětlení. Souhlasilo, aby se odvezla zemina z ochranného valu u dálnice. Podle původního závěru tam měla vyrůst protihluková bariéra. Schválilo, aby se podepsala smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci a přístavbu základní školy s architektonickou kanceláří Ing. Arch. Šonovského.

V březnu schválilo smlouvu o dílo s Ing. Válkem z Bašky. Bude zpracovávat projektovou dokumentaci na cestu k rodinným domkům za hřbitovem včetně odstavného stání a odvodnění. Zplnomocnilo starostu obce ke všem právním úkonům, které souvisí s výkonem práv akcionáře obce Metylovice na valné hromadě společnosti Frýdecká skládka. Souhlasilo s nabídkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu parcely č. 2058/2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce. Jedná se o pozemek u sv. Anny, jehož rozloha je 607 m². Pověřilo starostu k podepsání smlouvy s firmou Profactor stratégy v Ostravě. Připraví obci žádost pro dotační titul ROP NUTS II Moravskoslezsko pro projekt Rekonstrukce Základní školy v Metylovicích.

V dubnu pověřilo starostu k podepsání smlouvy s firmou Hausing z Mostů u Jablunkova. Zpracuje projektovou dokumentaci pro stavbu Splaškové kanalizace Metylovice IV. etapa. Pověřilo starostu, aby podepsal smlouvu s Ing. Cigánkovou z Metylovic. Jedná se o projektovou dokumentaci pro územní řízení „Rozšíření hřbitova“. Souhlasilo, aby starosta podepsal smlouvu s firmou Technoprojekt z Ostravy, která zpracuje studii na opravu metylovského potoka od Čihadla až k panu Blažkovi naproti školy. Vyslovilo souhlas s trasou VI. ročníku motocyklové soutěže. Schválilo smlouvu s firmou PEVA-PLAST z Frýdku-Místku, která přeloží vodovod v Metylovičkách. Potrubí leží pod komunikací. Vzalo na vědomí rezignaci paní Vyvlečkové, která připravovala obecní časopis Zpravodaj a všemi hlasy zrušilo informační výbor. Jeho práci převezme kulturní komise.

V květnu zmocnilo starostu, aby podepsal smlouvu s Pavlou Burou z Frýdlantu. Zhotoví projekt „Stavební opravy a změna užívání objektu č. 98. Jedná se o budovu, v níž obec zamýšlí zařídit místní muzeum. Schválilo poskytnutí výjimky místní škole. Učí se v ní velmi málo žáků. Tento stav se brzy změní. Jak v minulém tak i v letošním roce se narodilo hodně dětí. Bylo by předčasné školu zrušit. Souhlasilo s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výměnu garážových vrat v hasičské zbrojnici. Schválilo, aby firma Studio z Opavy vypracovala urbanistickou studii pro lokalitu Metylovičky. Souhlasilo, aby se obec zařadila do územní působnostní skupiny Pobeskydí. Sdružuje obce v povodí Ondřejnice a Stonávky a má sídlo v Třanovicích. Schválilo pořízení nových plastových dveří do mateřské školy. Souhlasilo s bezplatným pronájmem kinosálu pro akce, které bude pořádat generace starší padesáti let. Schválilo podepsání darovací smlouvy na pozemek p. č. 220. Přiléhá k objektu č. p. 98 a patří Ing. Arch. Aleši Bílkovi, který ho daruje obci. Vzalo na vědomí informaci starosty o uzavření prostor ve druhém podlaží restaurace „Pod Lipami“. Statik totiž zjistil, že podklad se od posledního měření prohnul o dvacet milimetrů. Navíc jsou trámy napadeny dřevomorkou. Tím obci ubyla místnost, v níž se mohly konat např. pohřební hostiny, u nás zvané „trachty“, ale i různé rodinné slavnosti.

V červnu schválilo smlouvu na dodávku a montáž garážových vrat firmou Enespo z Vratimova. Souhlasilo s podepsáním smlouvy s Ing. arch. Tehnerem z Holasovic. Zpracuje studii pro výstavbu rodinných domků v Metylovičkách. Vzalo na vědomí havarijní stav Obecníku.

V červenci schválilo smlouvu s firmou MIPOL z Frýdku-Místku, která položí žlabovky v příkopách v Pasekách. Pověřilo starostu, aby podepsal smlouvu o uzavření budoucí smlouvy. Ta se bude týkat zřízení věcného břemena s Moravskoslezským krajem. Vyžaduje to stavba nástupiště na parcele 2058 v části Žukov. Souhlasilo, aby starosta podepsal smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jde o bezúplatný převod nemovitosti „komunikace“ u sv. Anny na obec. Schválilo podepsání smlouvy s firmou PROFACTOR STRATEGY z Ostravy. Zpracuje žádost o dotaci z programu Přeshraniční spolupráce České republiky a Slovenské republiky, která se použije k obnovení centra obce. Souhlasilo s úhradou nákladů na projektovou dokumentaci, rekonstrukci a rekolaudaci Sokolovny s podmínkou, že se na financování bude podílet i Tělocvičná jednota Sokol částkou 10.000 korun. Vzalo na vědomí stanovisko obce k prodeji pozemků v Metylovičkách. Firmě Lifestyle, kterou zastupoval Ing. Spusta, vypověděli smlouvu.

V srpnu schválilo dodatek ke smlouvě na projekt Stavební úpravy a změna užívání objektu č. p. 98. Bylo třeba ji doplnit o občanskou vybavenost. Souhlasilo s podepsáním smlouvy s firmou Peva-Plast z Frýdku-Místku. Opraví komunikaci pro rodinné domky za hřbitovem. Neschválilo placenou prezentaci obce v krajské publikaci Moravskoslezský kraj.

V září pověřilo starostu k podpisu smlouvy s PROFACTOR STRATEGY z Ostravy. Firma zajistí celý balík služeb s pracovním názvem Pořízení hasičské cisterny. Jedná se o dotační titul Operační program příhraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou. Schválilo cenovou nabídku firmy Školstav na dodatečné opravy střechy v mateřské škole. Odsouhlasilo zvýšení nájmu v bytech v hasičské zbrojnici. Schválilo poskytnutí příspěvku Charitě ve Frýdku-Místku ve výši tří tisíc korun na každého občana, o kterého se Charita stará. Souhlasilo, aby se obec podílela deseti procenty na nákladech projektu „Modernizace vybavení hasičských sborů k prohloubení tradicí a partnerství a posílení bezpečnosti v příhraničí. Schválilo nenávratnou finanční pomoc TJ Sokol Metylovice. Je určena k odstranění následků spadlého stropu a jeho následné opravy. Zamítlo prodej obecních lesů.

V říjnu schválilo pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 98. Jedná se pouze o několik zimních měsíců, během nichž se objekt neopravuje. Souhlasilo s přijetím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů pro Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích. Schválilo koncept urbanistická studie Metylovičky. Souhlasilo se smlouvou o panelové cestě a položení žlabovek v prudkém kopci na Baděnovicích. Práci provede firma Metrostav Praha. Schválilo nákup vánočních ozdob na lípu u pomníku padlých. Vzalo na vědomí informaci starosty o stavu projektu výstavy „Koňské nebe“. Projekt na objekt č. 98 je hotový, je podáno ohlášení na stavební úpravu. Starosta požádal ředitele muzea v Rožnově o dlouhodobé zapůjčení výstavy. Neschválil návrh pana V. Halaty, aby se ulice za hřbitovem, hřištěm a Pajurkovice prodloužily až k potoku a navzájem se propojily. Odpůrci návrhu to považovali za přílišný zásah do přírodního prostředí.

V listopadu schválilo pronájem nebytových prostor na č. p. 98 v zimních měsících panu Kopřivovi. Souhlasilo s podepsáním smlouvy s firmou Peva Plast z Frýdku-Místku, která odvede dešťovou vodu, stékající od pana Hradečného až k panu Židkovi. Hlasovalo pro obecně závaznou vyhlášku o poplatcích. Za odvoz odpadu se bude platit 420 korun za osobu. Poplatek za prvního psa činí sedmdesát korun, za každého dalšího sto korun. Vzalo na vědomí informaci starosty a Ing. Bílka o podaných žádostech o granty z nadací OKD a ČEZ. Použily by se na vybavení interiéru muzea v obci. Žádosti zpracoval pan Merta. Zároveň vzalo na vědomí jeho resignaci. Zamítlo umístění větrné elektrárny v katastru obce.

V prosinci schválilo přijetí peněžního daru od Moravskoslezského kraje ve výši 25.000 korun, které získalo v rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru komunálního odpadu.

V prosinci složil přísahu do rukou starosty pan Stanislav Biolek, který postoupil do obecního zastupitelstva po rezignaci Věnomíra Merty. Zároveň převzal funkci člena kontrolního výboru. Starosta informoval členy zastupitelstva obce o nabídce z Regionálního operačního programu. Obec by mohla získat dotaci na demolici rozpadajícího se rekreačního zařízení na Čupku. Podmínkou pro získání dotace je vlastnictví objektu nebo jeho dlouhodobý pronájem. Situaci na Čupku komplikuje fakt, že pozemky vlastní asi dvanáct dědiců, což vždy odradilo případné zájemce o koupi střediska. Starosta projednal možnost demolice s panem Suchanem, který objekt zabezpečuje. I ten vidí komplikaci právě v tom, že k demolici by museli dát souhlas všichni majitelé. On sám zřejmě preferuje dostavění bývalého rekreačního domu. Demolice by stála sed miliónu, ROP by hradil 92,5 % nákladů.

DOTACE

Může se zdát divné, že zastupitelstvo musí hlasovat, zda požádat o dotaci, která přece znamená příjem peněz pro obec. Není to tak jednoduché, jak se na první pohled jeví. Starosta i jednotliví zastupitelé sledují průběžně webové stránky ať už ministerstva nebo kraje. Seznámí se tak s různými dotačními tituly. Problém je v tom, že dotace na určitou investici nebo akci se neposkytuje ve výši sto procent, ale zhruba od padesáti do devadesáti dvou procent. Tudíž musí obec nejen zvážit, zda ta nebo ona dotace je pro obec vhodná, ale i naši finanční situaci. Zda je reálné zaplatit z obecních peněz zbývající část. Žádosti o dotace z ministerstva a kraje podává starosta. Pro zpracování žádostí o dotace z Evropské unie si obec najala firmu. Pokud dostaneme dotaci z ministerstva, pokryje její výše sedmdesát procent nákladů. Při dotacích z kraje je to většinou jen padesát procent. U dotací z Evropské unie to bývá i devadesát dva procent. Na oplátku si Unie přeje, aby všude bylo zřejmé, že projekt dotovala právě ona. V praxi to znamená, že každé auto, každá tabule, prakticky každý předmět, který byl pořízení z jejich fondů, musí nést označení, že na jeho pořízení přispěla Evropská unie.

V letošním roce si obec podala žádost na tyto dotace: Projekt obnova a úprava intravilánu – přeloženo to znamená, že v případě kladného vyřízení by si obec pořídila malotraktor včetně příslušenství – návěsu, rozmetadla sypké hmoty, mulčovače, štěpkovače větví a rotační parkové sekačky. Další žádost o dotaci byla podána do Regionálního operačního programu na projekt Revitalizace centra obce. Postavila by se parkovací místa před obecním úřadem a upravila cesta vedoucí od kostela ke starému hřbitovu. Zároveň by se odvodnily základy kostela a přilehlých ploch a postavil chodník od obecního úřadu k autobusové zastávce. To by ovšem vyžadovalo posunutí stávající kostelní zídky o dva metry blíže ke kostelu, s čímž nesouhlasil zástupce Památkového úřadu. Byla svolána schůzka. Přišli zástupci ostravsko-opavské diecéze, metylovské farnosti, památkářů, projektantů i policie. Výsledkem byl tento kompromis. Zídka se rozebere, posune a půdorys stávající zdi se v novém chodníku naznačí kamennou dlažbou. Zbylá část se vydláždí žulovými kostkami.

Obec si také podala žádost o dotaci na projekt Kulturní a společenská spolupráce obcí Metylovice a Radôstka. Pokud ji dostaneme, opraví se Obecník, neboť jeho havarijní stav nedovoluje bezpečné využívání stávajícího sálu v patře. Pokud se týká příhraniční spolupráce, musí být žádost podpořena oboustrannými kulturními a společenskými aktivitami. O pouti u nás vystoupí folklorní soubor z Radôstky, na oplátku zatančí naše Beseda na slovenské straně.

Dalším problémem je skutečnost, že samozřejmě nejsme jediní, kdo o dotaci žádá. Naděje, že ji dostaneme, je vždy asi poloviční. Abych byla konkrétní. Žádost o dotaci na rekonstrukci školy si podalo 99 obcí. Vybráno bylo jen 49 škol. Naše se mezi ně nedostala. Obec to nevzdala. V dalším kole podá novou žádost. Tentokrát už půjde o postavení nové školy. Je dobré nenechat se odradit a stále to zkoušet znova a znova.

ODPADY

Vedení obce klade veliký důraz na správné nakládání s odpady. Obec nyní zakoupila třináct plastových odpadkových košů, které rozmístí k autobusovým zastávkám a základní škole. V přízemí obecního úřadu je nově umístěn E-Box. Občané tam mohou zdarma vhodit nefunkční telefony, faxy, záznamníky, radiopřijímače, kazetové magnetofony, drobné počítačové vybavení, videokamery, foťáky, varné konvice, fény, kávovary, kalkulačky, MP3  přehrávače. Prostě všechny drobné, nefunkční elektrospotřebiče. V žádném případě tam nepatří žárovky, zářivky, výbojky, baterie a akumulátory.

Cena za uložení odpadu zřejmě bude stále vyšší. Proto bude stále důležitější odpad třídit. Jen tak se dostane do popelnic jen to, co už nelze znovu zpracovat. Naši lidé si to zřejmě uvědomují. Dokazuje to 1. místo v soutěži mezi obcemi do 4000 obyvatel v třídění odpadu, které Metylovice získaly. Obecní pokladna se naplnila, odměnou bylo 242.000, které se samozřejmě mohou utratit jen v oblasti likvidace odpadů. Ale pořád se jště najdou jedinci, kteří postaví ke kontejnerům igelitku nacpanou vším možným a nechají ji na pospas větru. Její obsah pak „zdobí“ okolí.

ROZPOČET

Příjmy:

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti                          2.326.000

Daň z příjmu FO z SVČ                                                    543.000

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů                     210.000

Daň z příjmu u PO                                                         3.536.000

Daň u příjmu PO za obce                                                102.500

Ďan z přidané hodnoty                                                4.813.000

Odvody za odnětí zemědělské půdy                                  9.000

Poplatek za komunální odpad                                      724.000

Poplatek ze psů                                                                    17.000

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                 40.000

Poplatek za užívání veřejného prostranství                   2.500

Poplatek ze vstupného                                                         9.000

Poplatek z ubytovací kapacity                                         20.000

Správní poplatky                                                                 35.000

Daň z nemovitosti                                                            315.000

Neúčelové dotace                                                              125.300

Dotace z úřadu práce                                                         87.600

Dotace na kanalizaci                                                      324.500

Dotace na vrata                                                                100.000

Dotace na volby                                                                  30.000

Dotace na Czech Point                                                      52.000

Dotace na vyhlídkovou věž                                            105.000

Dotace na Koňské nebe – cyklo                                     70.000

Dotace – hasiči skolení                                                      4.500

Dar od kraje – odpad                                                         25.000

Lesní hospodářství                                                            34.000

Zemědělská činnost                                                          71.200

Těžební průmysl                                                                47.000

Kinosál                                                                                  4.000

Knihovna                                                                             2.000

Kultura                                                                               26.000

Rozhlas                                                                                1.500

Tělovýchova                                                                   133.000

Bytové hospodářství                                                    268.000

Nebytové hospodářství                                               250.000

Rozvoj bydlení                                                                92.000

Pohřebnictví                                                                    25.000

KTR                                                                                 205.000

Ostatní příjmy                                                                 34.000

Za odpad v kontejnerech                                              67.000

Od Ekonomu za odpad                                               242.000

Domovy                                                                             10.000

Požární ochrana                                                               2.500

Místní správa                                                                     9.000

Příjmy z finančních operací                                         93.000

Příjmy celkem                                                          15.242.100

Výdaje:

Správa lesa                                                                         9.000

Lesní hospodářství                                                        58.000

Zemědělská činnost                                                                 0

Cestovní ruch                                                                105.000

Silnice                                                                           1.329.000

Ostatní záležitosti pozemních komunikací            146.000

Veřejná silniční doprava                                               66.000

Vodní hospodářství                                                       291.000

Kanalizace                                                                  1.858.300

Základní škola                                                           1.617.000

Kino                                                                                      5.500

Knihovna                                                                           23.000

Kultura                                                                             117.000

Činnost církví                                                                 117.000

Rozhlas                                                                             30.000

Klub důchodců                                                                   5.000

SPOZ                                                                                   13.000

Tělovýchova                                                                   846.500

Ostatní zájmová činnost                                               13.600

Pomoc zdrav. postiženým                                             13.000

Bytové hospodářství                                                    253.000

Nebytové hospodářství                                                127.000

Rozvoj bydlení                                                              550.000

Veřejné osvětlení                                                          210.000

Pohřebnictví                                                                     61.800

KTR                                                                                   210.000

Plyn                                                                                     13.000

Územní rozvoj                                                                210.000

Územní plán                                                                                0

Komunální služby                                                            4.000

Nebezpečný odpad                                                         70.000

Komunální odpad                                                    1.400.000

Velkoobjemový odpad                                                   41.000

Veřejná zeleň                                                             2.317.600

Denní stacionář                                                                3.000

Domovy                                                                              56.500

Požární obrana                                                              416.000

Zastupitelstvo obce                                                      903.000

Místní správa                                                             1.896.100

Volby                                                                                  30.000

Bankovní výdaje                                                             24.000

Ostatní činnosti                                                             60.000

Rezerva – revitalizace centra obce                                      0

Rezerva                                                                        3.764.500

Výdaje celkem                                                           19.171.300

Počáteční stav 1.1.2008                                          4.912.500

Splátky úvěrů                                                                 983.300

Financování celkem                                                 3.929.200

UDĚLALO SE V OBCI

Je zpracovaná projektová dokumentace k územnímu řízení na stavbu Kanalizace Metylovice IV. etapa – Vrchovina – Palkovice.

Opravila se střecha na obecním úřadě.

Je hotový projekt na rekonstrukci a přístavbu základní školy.

Byl zakoupen objekt č. p. 98, který bude po opravě sloužit jako muzeum obce.

Byl odstraněn val u dálnice, ze kterého se začala stávat divoká skládka.

Udělala se panelová cesta na Žukov.

Je hotová projektová dokumentace ke stavebnímu povolení kanalizace od Vrchoviny přes sv. Annu k třešňovému sadu.

Je opravená cesta za hřbitovem.

Přeložil se vodovod v Metylovičkách.

Multikára prošla generální opravou.

Byly položeny žlabovky v Pasekách.

Obecní silnice od pana Konečného po pana Hájka na Pajurkovicích má nový povrch, na který obec nedala ani korunu. Vše zařídil podnik Metrostav, v němž pan Hájek pracuje.

Byla upravena plocha pod kontejnery na papír, sklo a plasty na Vrchovině, u fotbalového hřiště a pod panem Konečným na Pajurkovicích.

Rozvíjí se výstavba rodinných domků v okolí Žukova. Na žádost jejich majitelů zřídila obec v dané lokalitě autobusovou zastávku. Věc projednala se Správou silnic, Dopravním inspektorátem i Krajským úřadem. Ing. Lumír Hajdušek vypracoval jednoduchý projekt. Od 14. prosince, kdy začaly platit nové jízdní řády, slouží nová zastávka svému účelu.

Obecnímu úřadu se podařilo dosáhnout, aby autobus, který vyjíždí v 10.15 z autobusového nádraží ve Frýdku, zastavoval u polikliniky. Lidé, kteří se vydali za nákupem a především starší občané, vracející se z vyšetření na poliklinice mají na autobus blízko. Staví tam rovněž dělnické autobusy o půl třetí. Zřízení nové zastávky přijali všichni cestující s povděkem.

Na obecním úřadě je zavedena služba pro občany s názvem Czech Point. Když někdo potřebuje výpis z trestního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, živnostenský list, nebo chce řidič zjistit počet svých trestných bodů, nemusí jezdit do Frýdlantu, případně do Místku. Všechno vyřídí bez dojíždění na jednom místě – na Obecním úřadě v Metylovicích.

Pan profesor Aleš Bílek zkomponoval pro obecní rozhlas novou znělku. Starosta dostal od občanů několik nesouhlasných e-mailů a tak zůstalo vše při starém.

První číslo obecního zpravodaje připravila po rezignaci paní Vyvlečkové slečna Kateřina Štarchoňová. Od druhého čísla převzala tuto práci Lucie Vrbová. Poslední čísla Zpravodaje se mi zdají živá a aktuální.

KULTURA

Díky nápadům pana Milana Hajduška začaly být webové stránky obce přitažlivé a výrazně se zvedla jejich návštěvnost. Občany zaujal nápad vystavit na webu nepřerušenou řadu fotografií žáků prvních tříd zdejší školy od současnosti do minulosti. Dvacátého prosince minulého roku byla vyhlášena soutěž, která trvala do 4. února letošního roku. Díky příznivé odezvě zůstalo trvale umístěno na obecním webu čtyři desítky fotografií. Není to nepřetržitá řada, některé ročníky chybí. Soutěž vyhrál JUDr. Antonín Fajkus, který chodil do 1. třídy ve školním roce 1952/53. Druhé místo obsadila Běla Mačejovská, třetí Marta Bražinová. Paní Iva Mališová přinesla fotografii 1. třídy své maminky ve školním roce 1920/21.

Nemyslím, že se podaří vytvořit nepřetržitou řadu, neboť v některých letech k fotografování dětí v první třídě vůbec nedošlo. Navíc vnuci nebo pravnuci bývalých prvňáčků v rámci úklidu často fotky uklidili. Občané vystavenou řadu stále doplňují, o čemž svědčí fotografie školních dětí z roku 1905. Díky paní Anežce Mališové, narozené roku 1917 známe jména dětí a učitelů i na této staré fotografii.

Nemalou zásluhu o webové stránky obce má pracovnice obecního úřadu Růžena Vrbová, která dodaný materiál na internetu uveřejňuje.

I letos začátkem ledna obešlo devět skupinek koledníků Metylovice od Pasek až po dolní konec, aby přinesly radost do všech domů. Vybraná částka 38.551 svědčí o tom, že je lidé většinou přijímají rádi. Navíc mnozí na děti pamatují a obdarují je ovocem a sladkostmi.

Charita letos použije peníze na nákup vozidel, kterými dojíždí za pacienty, zateplí objekt Oáza pokoje, rozšíří Centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné, podpoří Klub Nezbeda pro děti a mládež. Dostane se i na provoz a vybavení mateřského centra Kolečko ve Frýdlantě n. O., provoz Poradenského centra ve Frýdlantě a podporu dobrovolné charity tamtéž.

V neděli 13. ledna přicházeli v podvečer lidé, aby spolu prožili Cestu do Betléma. U brány kostela je přivítal zbrojnoš. Rozdal 254 lístků. Ti, kteří se nedostali dopředu, mohli děj sledovat na obrazovce proti hlavnímu vchodu u pomníčku padlých v kostele. Bohužel, zřejmě vinou mikrofonu nebylo mnohým hercům rozumět.

Biblická scénka Daniel čerpala námět z jedné z nejmladších knih Starého zákona, prorocké knihy téhož jména. Přesto, že děj se odehrává za vlády babylonského krále Nabuchodonozora, nevznikl spis v oné době, ale pravděpodobně až ve 2. století před Kristem, za vlády syrského Antiocha IV. Epifana. Tato doba přinášela Izraelcům mnoho utrpení. Pisatel promítl tuto dobu do minulosti, aby svůj lid potěšil a ujistil, že Hospodin zůstává Pánem nad celým světem. Že se mu nevymkla vláda z rukou, i když se chvílemi může zdát, že zlo triumfuje.

Mluvené slovo bylo prokládáno písněmi s doprovodem kytary, ozvala se trubka a housle. Následoval výjev připomínající andělské zvěstování, setkání Marie s Alžbětou a narození Jana Křtitele. Osobně bych přivítala, kdyby místo písní zazněly chvalozpěvy, ať už Mariin, Alžbětin, Zachariášův nebo Danielův. Domnívám se, že je žádné lidské slovo nemůže nahradit.

Když bylo vybubnováno nařízení císaře Augusta o sčítání lidu, přišli Josef s Marií do Betléma. Protože v hospodě nenašli místo, odešli za město. Po jejich odchodu se v kostele rozžala světla a všichni společně jsme se vydali hledat hvězdu.

Venku se k nám přidávali další poutníci. V hostinci Pod Lipami se žoldnéř (Vavřín Michalec) dotazoval hostinského po dvojici Marie a Josefa. Byl poslán k fotbalovému hřišti. Mlčící dav se vydal tímto směrem. Proti všem předpisům se účastníci Cesty do Betléma rozlili po celé silnici zleva doprava a zcela zaplnili vozovku. Ti poslední míjeli schody, po kterých se kdysi chodilo do kostela, první už byli v ulici vedoucí k hřišti. Od Frýdlantu i od Palkovic se mezitím nakupilo několik aut, která trpělivě čekala, až se dav lidí přesune do vedlejší ulice. Pouze jedno z nich troubilo.

Procházeli jsme kolem ohňů, u kterých se hřáli zkřehlí pastýři a v dálce viděli světlo. Zářilo nad chatrčí svaté rodiny a představovali ji Jiří Tomášek, Lenka Bednářová a malý Tomášek. Na slámě leželo telátko. Temnou nocí zněly koledy. Ti, kteří byli v čele průvodu, viděli klanění Tří králů. My, kteří jsme stáli vzadu, jsme viděli už jen, jak „královské“ koně sloužily dětem, které se chtěly povozit.

Poutníkům přišly vhod dobré koláče, které upekly místní ženy a mohli si dát i něco pro zahřátí. Noc byla sice temná, ale nepršelo.

Na celé akci mne fascinuje veliké nasazení účinkujících. Nácvik, kostýmy, které si šijí sami, to vše si vyžádá nesmírné množství času. Překvapující je věkové složení herců. Od nejmladšího „Ježíška“ a malých dětí (ty v kostýmech lvů byly opravdu rozkošné), přes mládež ze scholy, lidi středního věku až po ty nejstarší, kteří „mazali v hospodě karty“. Jeden z nich, František Židek, je ročník 1930. I náš pan farář si zahrál roli neochotného hostinského.

K těm, kteří byli vidět, přistupují další, kteří vidět nejsou. Připravili skálu, z níž byl Daniel shozen do jámy lvové i pec se šlehajícími plameny. Působivá byla „ruka“, která psala v setmělém kostele: „Mené, mené, tekel ú – parsin“ (Bůh sečetl tvé království a ukončil je, byl jsi zvážen na vahách a shledán lehkým, tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům).

Nelze zapomenou na ženy, které pekly koláče, muzikanty, muže, kteří postavili chatrč. Pan Kahánek přivezl tele, slámu i seno. Anonymní pomocníci, kteří zajistili mnoho na první pohled drobností. Ale bez nich by to nebylo ono.

Je to zajímavá tradice, která spojuje lidi různých generací i názorů.

Hasičský bál potěšil příznivce tance a dobré zábavy u nás i v okolí. Byl dobře zajištěn, tradičně má vysokou úroveň. Přitom je jeho příprava každým rokem složitější. Letos přišel i zástupce OSA (ochranný svaz autorů) a nechal si předložit podklady pro odvod poplatků z hudební produkce bálů.

Také zdobením sálu je složitější. Tělocvična se uvolní v pátek o deváté večer. Dnes už si nikdo nedovolí přivézt potřebné věci na domácích traktorcích s vlečkami. Díky policii by se náklady na přípravu plesu mohly pořádně prodražit.

V tělocvičně hrála skupina Premier, v kinosále bavila návštěvníky D.A.D. Program byl zpestřen vystoupením taneční skupiny Valašský vojvoda z Kozlovic. Tombola byla bohatá. Poslední spokojení hosté se rozcházeli po 4. hodině ranní.

Fotbalisté připravili pro tancechtivou mládež Valentýnský ples. Návštěvníci si mohli vybrat hudbu podle své chuti. Ve velkém sále hrála k tanci skupina Karavan, v malém sále skupina Krakatit. Návštěvníky příjemně překvapilo vystoupení členů oddílu Taekwon z Frýdku-Místku. Navíc naši fotbalisté dokázali všem svůj smysl pro recesi, když zatančili ukázky z Labutího jezera od Petra Iljiče Čajkovského. Všichni netrpělivě očekávali půlnoční slosování tomboly. Výhry byly znamenité – zimní pneumatiky na auto, domácí pekárna, videokamera.

Na únor připravila kulturní komise slavnostní uvítání dětí, které se narodily během roku 2007. Děvčátka byla v mírné převaze, neboť se jich narodilo dvanáct, chlapců jedenáct. Po uplynulých hubených letech zřejmě přišla léta tučná. Je pravděpodobné, že naše škola se po letech opět zaplní.

Protože s počtem narozených dětí stoupl i počet rodičů, babiček a dědečků, kteří chtěli prožít tyto sváteční chvíle společně, konala se akce v místní sokolovně. Slavnostně nazdobené stoly, vůně domácích koláčků, minerálky vítaly všechny při vstupu do místnosti. A pak se rozezněly čisté hlásky dětí ze sboru Pěnička, který vede paní Marcela Kotzurová. Přítomní vyslechli slavnostní projev pana starosty i báseň v profesionálním přednesu paní Marie Herotové. Ta navíc nacvičila pásmo veršů a říkánek se sourozenci novorozeňat, které sklidilo veliký potlesk přítomných. Vystoupili v něm Deniska Klimánková, Kateřinka Michalíková a sourozenci Natálka a Tomášek Scotti. Seniorky připravily pro malé občánky teplé papučky, maminky byly obdarovány kytičkou, tatínkové pamětní knížkou.

Na velikonoční neděli 23. března večer připravil Sportovní klub pro mládež Pomlázkovou zábavu s oblíbenou skupinou Krakatit.

V dubnu se občané mohli pobavit na zábavném odpoledni díky kulturní komisi. Pozvala do Metylovic slovenského baviče z Košic a duet Galánečka. Sál praskal ve švech. Pan Ander vtipně rozprávěl, duet tančil a zpíval. Veliký potlesk diváků patřil sice umělcům, ale jistě potěšil kulturní komisi. Byl důkazem, že program vyhovoval vkusu diváků.

Na přelomu dubna se opět k břízkám slétli malé čarodějničky a čarodějové. I tato akce se u nás již zabydlela. Začátky, pokud se týká počtu účastníků, byly velice skromné. Letos už přišlo dvacet dětí, s doprovodem rodičů to bylo padesát lidí. Pro všechny byly u ohniště připraveny lavičky. Děti se najednou „slétly“ ale také pobavily různými soutěžemi. Vyzdobily si košťata a pochutnávaly si na různých dobrotách. Sárinka Halatová získala první cenu za kostým, Anička Vraníková za svůj věk, protože byla nejmladší čarodějnička z přítomných.

Pátého května si několik lidí připomnělo 63. výročí osvobození obce. Byly položeny květiny u pomníku padlých, k pamětní desce majora Ambrože Bílka u školy a Bohumila Čupy u Sokolovny. Pro drtivou většinu občanů jsou tyto události už dávnou historií, která nikoho nezajímá. Je dobré si tyto události připomínat. Ale jak najít způsob, který by oslovil nebo zajímal více lidí?

Na 21. června připravil kulturní výbor ve spolupráci s fotbalisty a ženami z SPV Metylovské olympijské hry. A to se vším všudy, i s olympijským ohněm, který byl zapálen v 15 hodin. A děti se mohly opravdu vyřádit. Pro nudu tu nebylo místo. Podle věku se závodníci rozdělili do skupin a pak už se jen snažily dokázat co nejvíce. Skákaly do výšky i do dálky, střílely na branku a házely na koš, běžely na rychlost i přes překážky, házely míčkem, střílely ze vzduchovky. Soutěžily děti předškolní, nižšího i vyššího školního věku. Vítězové získali medaile, ti ostatní se utěšili párkem od paní Kozlové a zapili ho minerálkou pana Hajduška. Na kole štěstí mohly navíc děti vyhrát hračky, školní pomůcky nebo bezpečnostní prvky na kolo. Nejmenší se dosyta vyřádily na skluzavce Safari. Protože přišly i děti z Beskydského sanatoria, hemžilo se na hřišti více než šedesát postaviček.

Ve středu před poutí se začaly na fotbalovém hřišti sjíždět kolotoče a střelnice. A slavilo se již od pátku, na který připravili fotbalisté pouťovou zábavu se skupinou Krakatit. V záloze měli překvapení. Přijel s nimi Martin Ševčík, kterého všichni znali z televize. Vystupoval v soutěži Superstar. A právě tento idol některých mladých nyní zazpíval s taneční skupinou několik písní.

V neděli začal sváteční den bohoslužbou v místním kostele, a pak proudily skupiny lidí i s dětmi na fotbalové hřiště k pouťovým atrakcím. Ani nepříznivé počasí nezabránilo hostům i hostitelům přijít si poslechnout k obecnímu úřadu živou hudbu a taneční skupinu Beseda. A návštěvníci nejen poslouchali a dívali se, ale kdo měl chuť, také si na pódiu zatančil.

V říjnu přijel do obce cirkus Pacifix. Utábořil se na fotbalovém hřišti. Divákům se tajil dech při vystoupení artistů, rozveselili je klauni a ani nemukli při výkonech fakírů. Cvičená zvířata potěšila hlavně děti, především je zaujala drezúra psů. Jako na hrdinu se dívali diváci na Lumíra Tománka z Metylovic, který na výzvu vrhače nožů vystoupil z obecenstva a nechal si zavázat oči. Když se kolem jeho těla začaly zabodávat nože, všem se zatajil dech.

Krásné počasí v neděli 28. října přispělo k příjemné pohodě našich občanů. Přesto rodiče s dětmi, kteří se scházeli na hřišti, měli trošku obavu, aby nebyla krásná až moc a oni nepřinášeli své draky zbytečně. Ale jejich obavy byly liché. Nakonec zafoukal vítr a papíroví draci se předpisově vznesli do výšky. Nebyli to jen obyčejní draci. Na obloze pluli i netopýři, vosy a všelijaká jiná roztodivná stvoření. Nelišila se jen tvarem, ale i „zemí původu“. Někteří draci byli totiž kupovaní, jiní vlastnoručně doma vyrobení. Drobnými cenami odměnila porota majitele nejhezčího, doma vyrobeného draka i draka, který vyletěl nejvýš.

Tradiční metylovský krmáš začínal již v sobotu v devět hodin na fotbalovém hřišti. Příznivci vepřových hodů se mohli podívat na pravou vesnickou zabijačku. Nejdříve sledovali porážku prasete a pak si pochutnávali na různých dobrotách. Na své si přišly buňky chuťové i sluchové, neboť k poslechu hrála Eine Kleine ZUŠ Musik.

V neděli slavili věřící v místním kostele slavnost Posvěcení chrámu, v pondělí ráno se tradičně sloužila mše za předky a snad na každém hrobě hořela svíčka. Odpoledne uspořádali místní fotbalisté krmášovou zábavu v sokolovně. Od 17. hodiny hrála skupina D.A.D.

Teprve posledního listopadu tohoto roku skončila v Rožnově výstava „Kožane město“, která byla plánovaná na čtyři až šest měsíců. Svědčí to o velikém zájmu návštěvníků Valašského muzea. Domnívali jsme se, že nyní muzeum dlouhodobě zapůjčí exponáty do Metylovic. Čekalo nás zklamání. Muzeum naopak vyslovilo žádost, zda bychom jim zatím nenechali i exponáty na výstavu jen zapůjčené. O výstavu Kožane město projevilo zájem sedm evropským zemí. Zastupitelstvo došlo, dle mého, ke správnému názoru, že expozice v Metylvicích bychom se my starší vůbec nemuseli dočkat. Výstava bude cestovat po Evropě sedm let. Starosta nechal předměty muzeu jen zapůjčené odvézt do Metylovic. V následujícím roce budou uloženy do vitrín a vystaveny nejdříve na Obecním úřadě, po dokončení rekonstrukce trvale na č. p. 98.

V prosinci opět přichází k dětem Mikuláš do parčíku na starém hřbitově. Provázela ho družina andělů a čertů. Tmou se nesly krásné koledy v podání místního souboru Beseda. Ochotné ženy připravily buchty i cukroví. Všem chutnalo a vhod přišel i horký čaj. Účast byla veliká, andělé rozdali sedmdesát dárečků. Na závěr čekalo pěkné překvapení. Když Mikuláš zacinkal u pomníku padlých na zvoneček, celá lípa se rozzářila. Vyvolalo to povzdech nadšeného úžasu. O nově instalovaném osvětlení nikdo nevěděl.

Kulturní život obce v tomto roce uzavřela Štěpánská zábava 26. prosince. Pořádal ji Sportovní klub, oddíl kopané, hrála skupina HEC.

Členové kulturní komise, hasiči, fotbalisté, ženy z oddílu SPV i mnozí senioři jsou lidé obětaví i hraví, kteří dokáží své nápady dotáhnout do konce. Výsledkem jsou rozzářené dětské tváře a radost dospělých.

SPORT

Sportovní klub

Fotbal

Výsledky fotbalistů nebyly na podzim valné. Podle starosty, který je aktivním hráčem, je to hlavně vinou špatné letní přípravy. Bývalý trenér byl velmi pracovně zaneprázdněn. V zimě se družstvo účastnilo čtyřdenní přípravky v Kunčicích pod Ondřejníkem. Hra se sice zlepšila, ale střelci často nedokázali proměnit brankové příležitosti.

Nový trenér, Tomáš Tvrdý, má tréninky kvalitní, dobře připravené. Ovšem sebelepší trénink není k ničemu, pokud se ho hráč neúčastní. Podle starosty zájem některých dorostenců je malý, stane se dokonce, že z patnácti nominovaných hráčů přijede na zápas jen dvanáct, navíc někteří z nich pořádně netrénují. Starší hráči dřeli, aby se mužstvo udrželo v tabulce. Vypadá to, že některým mladým je to jedno.

V červnu proběhl na fotbalovém hřišti 6. ročník Memoriálu Ondřeje Šprly. Družstva z Kozlovic, Palkovic, Korně a Metylovic zápasila způsobem každý s každým. Rozhodčí Petr Němec a Josef Nevrla byli zkušení a neúplatní. Zvítězili kluci z TJ Kysučan Korňa, naši byli poslední. Ve škole je velmi málo dětí, tudíž není výběr. Proto hraje každý, kdo má nohy a chuť. Předání pohárů, diplomů a dortů potěšilo vítěze. Náplastí pro poslední byly dárkové balíčky sponzorů. Náš Lukáš Halata získal cenu „Nejlepší fotbalista“. Nejmladším hráčem tohoto ročníku byl sedmiletý Radim Vančo.

Volejbal

V sobotu 1. června přilákal diváky na kurty Dortový turnaj mládeže. Bylo pozváno 21 družstev juniorek, přijelo jenom osm celků. Hráčky byly rozděleny do osmi skupin a sehrály 21 utkání. Rozhodčí byli odborně na výši a jsou z našeho oddílu. Turnaj vyhrály juniorky z Frýdlantu, naše děvčata skončila na šestém místě.

Jakub Farný stojí za II. ročníkem olympiády. Letos se inspiroval řeckými pověstmi. A tak 14.6. se na hřišti odbývaly Řecké olympijské hry. Nejmladší generace volejbalistů vystoupala na Ondřejník, kde plnila úkoly boha Dia. Za nalezení ztracené pochodně se Zeus odměnil královsky – plnou truhlou čokoládových mincí. Starší volejbalisté a jejich příznivci si zatím na fotbalovém hřišti zahráli volejbal podle starých pravidel. Vítězové byli odměněni keramickými medailemi, které vytvořila paní Romana Čupová. Večer všichni společně, mladí i starší zpívali u táborového ohně v doprovodu kytary dlouho do noci.

Na 35. ročník 5. – 6.7. prestižního turnaje mužů v Hodslavicích dorazili od nás jen čtyři hráči a tudíž nemohli soutěžit. Zato na turnaj do Fryčovic 26.7. dorazili od nás všichni. Hrálo devět družstev, která byla rozlosovaná do dvou skupin. Naši byli v dobré formě, zvítězili ve skupině A. Následně se utkali s Fryčovicemi, které zvítězily ve skupině B. Těm podlehli, ale hráli opravu dobře. Lucie Vrbová z našeho týmu byla oceněna jako nejlepší hráčka turnaje.

Na srpnový memoriál Josefa Salaty v Raškovicích se přihlásilo 21 družstev. Naši muži si moc nezahráli, nepostoupili ze základní skupiny. Do konce turnaje už vystupovali jen v rolích diváka.

Poslední srpnovou neděli se u nás hrál 54. ročník memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka. Na třech kurtech se utkalo deset družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. První dva celky z každé skupiny postoupily do semifinále, vítězové pak do finále. Zvítězilo družstvo z Palkovic, druhé místo obsadily Metylovice, na třetí dosáhly Kozlovice. První tři družstva získala poháry, diplomy a dárkové balíčky od sponzora Aleše Přibyly. Sportovní úsilí sledoval senátor František Kopecký a díky pěknému počasí i domácím koláčkům ocenila sportovní výsledky i řada fanoušků.

SPV

Ženy z oddílu jsou velice aktivní. Přes zimu spolu cvičí v sokolovně, ale rády se scházejí i mimo její zdi. V únoru se vydaly společně na výšlap. Cílem byl hotel na Palkovských Hůrkách. Šlapaly k němu od kaple na Myslíku, kam dojely autobusem. Díky překrásnému počasí zahlédly cestou i vrchol Radhoště. Paní Martina Mertová s dcerou vymyslely různá překvapení ve formě úkolů, takže se nenudily a cesta jim vesele ubíhala. Nejhorší prý byly hádanky, které se týkaly poznávání rostlin a živočichů. Vždyť školu opustily před hezkou řádkou let. Po obědě odpočívaly v solné jeskyni. Výhledy do krajiny, které se před nimi otevřely při zpáteční cestě, byly nepopsatelné.

O prázdninách ženy do tělocvičny nechodí, ale putují spolu pravidelně po okolí. Vyšly si na Čupek, aby posoudily pokračující devastaci objektu bývalého rekreačního střediska. V létě se vydaly na kolech do Kunčic pod Ondřejníkem, aby si prohlédly tamější likérku. Ve čtvrtek je zastihnete na volejbalových kurtech při rekreačním tenisu.

V září vyšplhaly ženy i na Prašivou. Některé možná překvapilo prudké stoupání v některých partiích, ale pohled na vodopády i půvab dřevěného kostelíka jim vše vynahradil. I stoupání na vrchol Kotář bylo náročné, ale stálo to za to.

Oddíl SPV pracuje také s dětmi. Do cvičení chodí ve věku od čtyř do deseti let. Věkový rozdíl je veliký, ale cvičitelky Vlaďka Drastichová, Růženka Vrbová i Běla Mačejovská to zvládají bez problému. Na začátku školního roku se dětem do tělocvičny moc nechtělo, přicházelo jich jenom pět. Ale jak se venku zhoršovalo počastí, tak se zvyšoval počet dětí v tělocvičně, až se jejich počet ustálil na patnácti. Děti používají švihadla, overbaly, skáčou v pytlích, cvičí na tělocvičném nářadí, hrají hry. Cvičitelky připravily i pobyt v přírodě. Děti plnily v terénu různé úkoly – ošetřovaly „zraněné“, určovaly stromy a květiny, objevovaly věci, které do přírody nepatří. A radovaly se, když v lese našly poklad – nafukovací balónky, bločky, propisky a samozřejmě sladkosti.

V prosinci mezi ně zavítal i Mikuláš s andělem, který jim rozdal drobné dárky. Děti si oddechly, že s nimi nepřišel obávaný čert. Recitovaly, zpívaly a předvedly, čemu se v tělocvičně naučily.

V neděli 27. dubna závodily v lehkoatletických závodech na stadionu ve Frýdku-Místku, které pořádalo regionální centrum Sport pro všechny. Utkala se družstva z Palkovic, Zelinkovic, Kunčic p. Ondřejníkem, TJ VP Frýdek-Místek a Metylovic. Ve starších žákyních I soutěžila ve sprintu na 60 metrů, skoku do dálky, hodu granátem a během na 800 metrů. Naše Terezka Drmelová obsadila 5. místo. V mladších žákyních II se Martinka Kubalová umístila na 8. místě. Sprintovala na 50 metrů, skákala do dálky, házela kriketovým míčkem a uběhla 400 metrů. Za mladší žáky I závodil Jakub Pečinka a obsadil 6. místo.

Medvědí stezky se letos naše děti nezúčastnily.

Tělocvičná jednota Sokol

Na neděli 24. února svolali Sokoli Valnou hromadu. Kromě členů se jí zúčastnili zástupci Župy moravskoslezské, starosta obce, zástupci Sportovního klubu, starosta SDH a sponzor oddílu stolního tenisu z firmy Sanyo.

Starosta Sokola Ing. Lukáš Karlický přednesl zprávu o činnosti i hospodaření a poté na funkci starosty, kterou vykonával řadu let, rezignoval. Rovněž hospodář Mgr. Václav Karlický se své funkce vzdal. Předsedové oddílu stolního tenisu, florbalu a všestrannosti vystoupili se zprávami o činnosti. Novým starostou Tělocvičné jednoty byl zvolen Milan Hajdušek, jednatelem Ing. arch. Aleš Bílek, místostarostou Jiří Liberda a hospodářem Vlastimil Foldyna.

Oddíl stolního tenisu pracuje úspěšně. Tři družstva mužů hrají ve třech různých soutěžích. Nově vzniklo i smíšené družstvo žáků do patnácti let, kteří soutěží v okresních přeborech starších chlapců. Věnuje se jim Vlastislav Foldyna, který zároveň hraje v našem mužstvu A a patří k úspěšným hráčům okresní soutěže.

Je jistě náročné sladit zaměstnání, povinnosti k rodině, post hráče a ještě k tomu dělat trenéra. Pan Foldyna chce vyjít vstříc dětem, které mají o ping-pong zájem. Zároveň si uvědomuje, že právě tito žáci mohou v budoucnosti postupně nahradit dosavadní borce. Pro dobré hráče je důležitý nejen čas, který věnují tréninku, ale i správné návyky, které je možné získat jen v mladém věku pod dobrým vedením. A to děti pod vedením pana Foldyny získávají. Přitom mu pomáhá i René Schmidt. Ping-pong pulci hrají v okresním přeboru, postupně sbírají zkušenosti. Tomáš Foldyna a Marek Schmidt si dokonce občas zahrají i v C družstvu mužů. Katka Foldynová skončila na druhém místě v okresním přeboru žákyň. Pro trenéra je to veliká radost, když vidí, že jeho práce není zbytečná.

Za zaznamenání jistě stojí nápad pana Faldyny půjčit škole stůl, rakety a míčky, aby si děti o přestávce mohly jen tak zapinkat. Je možné, že to některého chlapce nebo děvče zaujme natolik, že začne chodit do sokolovny na pravidelný trénink.

Známými se staly Vánoční a Velikonoční turnaje, kterých se zúčastňují i hráči z ligových závodů. Hráli Jiří Javůrek, český pingpongový reprezentant, Aleš Bor, bývalý prvoligový hráč, Josef Stužka, bývalý druholigový hráč.

V družstvu A, které hraje v krajském přeboru, jsou Mojmír Vančura, Vlastík Foldyna, Ivo Peter a Radek Piska. Opora družstva Tomáš Šigut přestoupil do oddílu v Čeladné. V družstvu B, které hraje pravidelně okresní soutěže 2. třídy hrají Tomáš Ivánek, Jiří Liberda, Ladislav Barabáš a Karel Fridrich. Družstvo C tvoří Radek Zlý, Petr Boček, Aleš Bílek, Radek Kulhánek, Jan Sasyn, René Schmidt, Josef Vráblík, Jaroslav Vrba, Milan Hajdušek, Tomáš Foldyna, Marek Schmidt, Vladimír Velička a Kateřina Foldynová. Poslední čtyři jsou ještě žáci.

Jezdecký oddíl

Na ranči Moniky Jašové v Metylovicích vzniká stáj Tennesse. Paní Jašová založila jezdecký oddíl, kde se děti učí nejen na koních jezdit, ale také se o ně starat. Učí se zodpovědnosti. V říjnu uspořádala první oddílové závody s názvem Karneval na koních. Děti přišly v maskách, ale jezdecké soutěže absolvovaly samozřejmě bez nich. Soutěžilo dvanáct dětí a střídaly se na pěti koních.

Cyklistika

Jana Čupová má v letošním roce za sebou několik závodů jak v MTB maratonech, tak i v závodech na silnici v kategorii juniorky a ženy. V dubnu jela maraton na 55 kilometrů v Roštíně u Kroměříže. Dojela 13. v konkurenci třiceti žen. V závodě týmů škol v Brušperku na 38 kilometrů získala 3. místo. V květnu jela maraton na 52 kilometrů v Lipníku nad Bečvou a obsadila 2. místo v juniorkách, v Silesia Merida Bike Maratonu v Opavě, který jely juniorky, zvítězila. V červnu na MTB maratonu v Rožnově p. Radhoštěm na 30 kilometrů byla šestá. V silničních závodech o Cenu Krnova na 5 kilometrů dojela na 6. pozici a v Třinci v závodě Tour de Javorový na 10 kilometrů byla čtvrtá.

Petr Bílek jezdí v letošní sezóně za tým Vlastibora Konečného z Frýdlantu, kam přestoupil z klubu České spořitelny. Při tréninku se zaměřil jen na silniční závody. Na Akademickém mistrovství republiky dojel čtvrtý v časovce jednotlivců, v hlavním závodě skončil se stejným časem šestý. Byl nominován v Holandsku jako náhradník. Na prestižních závodech Starobrno Tour a Mamut Tour dojel první. Byla mu proto nabídnuta možnost jezdit v týmu, který závodí i ve světových pohárech. 31.5. jel v Popradě závod, bohužel na 100. kilometru píchl a musel slibně rozjetý závod předčasně ukončit.

Začátkem října reprezentoval naši republiku v Münsteru na německo-holandských hranicích. První den v časovce obsadil 15. místo ze 120 startujících. Druhý den byl závod s hromadným startem na 120 kilometrů. Zúčastnilo se ho 150 jezdců. Závod byl hodně rychlý. Petr Bílek obsadil 17. pozici. Vynikající úspěch zaznamenali v družstvech. Tímto závodem si zajistil účast v kvalitním týmu euroregionálním, který bude jezdit světové poháry po celé Evropě.

Hokej

Erik Němec se sportu věnuje od tří let, kdy začal chodit do přípravky klubu HC Vítkovice Steel. Vede si dobře i v současnosti. Díky tvrdému tréninkovému drilu a pevné vůli patří k nejlepším hráčům. Již v osmé třídě základní školy byl zařazen do dorostu. Hrál na světovém mistrovství jedenáctiletých hokejistů v Ottawě v Kanadě. Byl vybrán do All star týmu a získal ocenění pro nejlepší jednotlivce turnaje. Jeho cílem je stát se dobrým hráčem kanadsko-americké NHL.

Zápas ve volném stylu

Šimon Kopřiva, kterému je sedm let, pokračuje v rodinné tradici. Stal se členem TJ Sokol Vítkovice a zápasí ve volném stylu. Zápasníci jsou děleni jednak podle věku a také podle hmotnosti. Šimon nyní zápasí za mladší žáky ve váhové kategorii 26 kilogramů. Trénuje 2,5 hodiny třikrát týdně v Ostravě, což je velmi časově náročné. Zápasy jsou rozděleny na dvě discipliny – volný styl a řecko-římský zápas. Souboj trvá šest minut, je rozdělen do tří částí po dvou minutách. Šimon má za sebou čtyři utkání, vždy si donesl medaili. Třikrát na 3. místě, v Krnově vyhrál.

KOSTEL VŠECH SVATÝCH

Řadu občanů zasáhla zpráva, že 17. února zemřela Vlastimila Mertová, dlouholetá varhanice v místním kostele. Narodila se jako nejstarší z pěti dětí. Od dětství trpěla velmi špatným zrakem. Měla však veselou a družnou povahu a neuvěřitelnou paměť. Naučila se hrát na harmoniku, dlouhá léta zpívala v kostelním sboru. Kvůli zraku se musela všechny písně naučit zpaměti.

Když se stal varhaníkem Petr Fojtík, naučila se pod jeho dohledem hrát na varhany. Opět se všechno učila zpaměti, protože oční vada jí nedovolila hrát při mši z partu. Výborný sluch, zřejmé hudební nadání a dobrá paměť byla umocněna nesmírnou houževnatostí a vytrvalostí.

Léta potom hrávala v kostele, měla to dosti daleko, bydlela na dolním konci. Řada z nás ani nevěděla, že onemocněla. Její nemoc byla krátká, ale těžká. Do kostela přestala chodit teprve před vánocemi. Její smrt všechny zaskočila.

Někteří lidé se připojili k poutnímu zájezdu do Maziazell, který pořádala palkovská farnost. Zájezd byl jednodenní, účastníci si pochvalovali krásnou atmosféru. Tak se jim tam líbilo, že upustili od prohlídky v Mikulově, kterou měli plánovanou při zpáteční cestě a raději déle setrvali na poutním místě.

Farní odpoledne se slavilo na zahradě pana Kahánka v Metylovicích. Pro děti byly připraveny soutěže, kolo štěstí, hry. Senioři se spíše drželi ohně, na němž se smažila vaječina. Přes různost generací strávili společně příjemné odpoledne.

Děti odjely na pouť na Prašivou, která již řadu let zahajuje letní prázdniny. Začíná mší v amfiteátru pod Prašivou, kterou celebruje biskup František Václav Lobkovic. A pak všichni společně šplhají do kopce, kde je čekají různé hry, atrakce a soutěže. Bývá tam mnoho dětí i dospělých z širokého okolí.

Farní tábor probíhal mezi 20.7. – 27.7. na Hrčavě. Je to krásné místo na česko-slovensko-polském pomezí. Počasí dětem nepřálo, jen jedenkrát se dostali ven na výlet. Ale chod společenství to neohrozilo. Děti byly spokojené, vládla mezi nimi i dospělým dozorem výborná pohoda. Motivem letošního prázdninového pobytu byl život otce Pia. Děti byly spokojené, soutěžily, batikovaly si trička a každý večer se těšily na promítání životopisu zmíněného kněze. Dohromady tam bylo z metylovské a palkovské farnosti včetně dospělých asi padesát dopisů. O děti se starali i manželé Maruška a Mirek Závodní z Metylovic. Děti, kterých tam bylo z naší obce patnáct, shrnuly tento pobyt do tří slov: „Bylo to super.“ Po prázdninách pomáhal rozebrat tábor Lumír Halata se svým otcem.

Do společenské místnosti na faře byl původně vstup ze strany od farní zahrady. Ten byl v létě zazděn a vybudován vchod nový ze strany od kostela. V chodbičce vznikl prostor pro nový splachovací záchod a sprchu. Bývá v době bohoslužeb otevřený, což ocení především starší lidé.

Hrbolatý terén na farní zahradě znepříjemňoval život účastníkům různých farních akcí. Pan Kahánek přivezl vlečku hlíny, mládež ze scholy ji rozházela a uhrabala. Nakonec pan Kahánek srovnal pozemek radlicí.

Kříž před kostelem byl ve špatném stavu. Pan Kahánek ho traktorem odvezl k místnímu kameníkovi panu Kozlovi. Po opravě byl kříž umístěn o několik metrů dále od původního stanoviště. Na svátek Povýšení sv. kříže byl posvěcen.

V neděli 5.10. děkovali věřící za letošní úrodu. Schola velice hezky a vkusně vyzdobila kostel. V obětním průvodu dvojice postupně přinášely dary přírody – zeleninu, ovoce, hrozny, víno, obilí, chléb, koláče, květiny. Bylo toho hodně a vše velice nápaditě uspořádáno.

V sobotu před první nedělí adventní si děti upletly na faře adventní věnce. Na Štědrý den dopoledne přivezl pan Bednář betlémské světlo, které si lidé roznesli do svých domovů. Pan Sulír, Kahánek a Michalec porazili a přivezli do kostela krásný urostlý smrk, který byl na vánoce vkusně ozdoben. Lenka Sulírová nacvičila s místním sborem vánoční písně. Provedení bylo velmi pěkné. Zvlášť působivý byl vstup a závěr, kdy varhany doprovázely sólo na trubku, na kterou hrál Vít Habernal.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Konec školního roku v červnu 2008 byl zároveň ukončením prvního roku, ve kterém se žáci učili podle nového Školního vzdělávacího programu „Dobrá škola – cesta do budoucnosti“. Vypracovali ho místní učitelé, pracovat s ním začali v září 2007. Od září 2008 podle něho pokračovali bývalí prvňáčkové i další první třída. Starší žáci dokončí vzdělání ve zdejší škole podle programu Základní škola.

Učivo je v „Dobré škole“ rozděleno do sedmi vzdělávacích oblastí. Jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, informace a komunikační technologie, člověk a jeho svět, umění a kultura, člověk a zdraví, člověk a svět práce. Cílem nového programu je nejen děti vzdělat a vychovat, ale také docílit, aby se ve škole cítili dobře jak žáci, tak učitelé. Nechtějí jen „nastrakat dětem do hlavy“ co nejvíce poznatků. Usilují naučit žáky pracovat tak, aby si uvědomili souvislosti, naučili se tvořivě myslet i logicky uvažovat a dokázali řešit problémy.

Program zdůrazňuje důležitost správné komunikace. Děti se mají radovat nejen ze svých úspěchů, ale i z úspěchů druhých. Učí se žít ohleduplně a tolerantně, posiluje se v nich vědomí reálného pohledu na vlastní schopnosti i na svět. Žák se učí vyhledávat informace a pracovat s nimi. Klade se důraz na stručné, logické a výstižné vyjadřování v písemném a ústním projevu. Děti se učí hovořit kultivovaně, k věci a zároveň musí obhájit své stanovisko argumenty. Učitelé podporují sebedůvěru žáků, na druhé straně již vštěpují respekt a toleranci k názoru druhých. Upozorňují na rovnocennost všech etnik.

Veliký důkaz klade program na problémy životního prostředí. Děti se učí správnému vztahu k přírodě. Nepomíjí se ani důležitost vštípit dětem kritický pohled na sdělovací prostředky.

Výchovný program školy pamatuje na speciální vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením. Upozorňuje nejen na důležitý osobní přístup k těmto dětem, ale podtrhuje, jak je důležité, aby nejen všichni pedagogové, ale i všichni spolužáci věděli a pochopili individuální přístup i jiné hodnocení takových dětí. V současnosti je mezi žáky jedno hendikepované dítě.

Česká školní inspekce, která se zaměřila na Školní vzdělávací program a úroveň vzdělávání žáků, byla velice spokojená. Výsledky testů pro žáky 5. ročníku dokázaly, že úroveň vzdělávání našich dětí převyšuje nejen krajský, ale i celostátní průměr. V konkurenci dvou tisíc škol se naše umístila v první pětistovce.

Od října děti s napětím a vervou hazardních hráčů hrají staré klasické hry, které byly v záplavě moderních počítačových her neprávem odsunuty do pozadí. Nejdříve hrají mezi sebou spolužáci v jednotlivých ročnících. Ti nejlepší se pak utkají mezi sebou, vítězové získají diplomy. Děti nemají čas zlobit, navíc se cvičí v trpělivosti, obratnosti a vytrvalosti.

Ve škole je pouze 35 dětí. První třídu, do které chodí děti z 1. a 2. ročníku učí Mgr. Táňa Liberdová. Třetí třídu vede ředitelka školy Mgr. Alena Kořínková. Pátou třídu, v níž jsou 4. a 5. ročník má na starosti Mgr. Aleš Prokop. Ve škole jsou čtyři učebny a počítačová třída, která je vybavena čtyřmi počítači. Škola má připojení na internet, vlastní videopřehrávač, kazetový magnetofon a přehrávač CD. V keramické dílně je hrnčířský kruh. Přáním učitelského sboru je interaktivní tabule s příslušenstvím. Ovšem její cena představuje třetinu celoročního rozpočtu školy.

Škole pomáhá rada rodičů, která připravuje dětem maškarní ples, zábavné odpoledne ke Dni dětí, mikulášskou nadílku, zajišťuje pomoc při školních výletech. Dobrá je spolupráce vedení školy s místními hasiči, horskou službou, dopravní policií i KDU-ČSL.

V případě potřeby se škola obrací na psychologicko-pedagogickou poradnu v Místku. Čtyřikrát ročně jsou třídní schůzky s rodiči. Navíc jsou zajištěny individuální konzultace. V závěru školního roku se rodiče s učiteli scházejí u společného ohně.

Škola navíc připravuje pro děti různé zábavné soutěže a to Drakiádu nebo Kuličkiádu. V zimě zase stavějí sněhové stavby nebo závodí na Metylovických zimních olympijských hrách.

Školní družstvo děvčat ve vybíjené získalo v okresním kole ve Frýdku-Místku pohár a diplom za 2. místo v okrese. Děti se také pravidelně účastní fotbalového klání Mac Donald´s Cup.

Někteří žáci zpívají v pěveckém kroužku Pěnička, jiní pracují v keramickém kroužku. Velikou odezvu u dětí vyvolal kroužek Psaní na počítači všemi deseti.

Nesmím zapomenout na soutěž ve sběru papíru. Naše škola se umístila na 3. místě. Z finanční odměny bylo hrazeno vstupné a jízdné na různé výchovně vzdělávací akce. Zbylo i na drobné odměny při školních soutěžích.

Musím ještě zmínit, co zažily děti v prosinci. V pátek 12. se po 18. hodině opět začaly scházet ve škole. Ale místo batůžku s učením přinášely spacáky. Čekal je společný slavnostní večer. Společně nastrojily stromeček, pod který vložily zabalený dárek pro kamaráda. Cestou na Čupek si splnily stezku odvahy a pak se prošly vánočně ozářenými Metylovicemi. Ve škole s chutí usedly k slavnostně prostřenému stolu. Po přípitku a báječné večeři nastalo rozbalování dárků. Za doprovodu klavíru a flétny si zazpívaly, ztišily se při poslechu koled. Vydováděly se při soutěžích, zatančily si a také si četly pověsti o Metylovicích. Nezapomněly ani na zvyky babiček – krájely jablíčka, házely botou, lily olovo. Dlouho trvalo, než se zavřely rozzářené dětské oči a usnuly dětské hlasy. Po společné sobotní snídani se všichni rozešli do svých domovů obohaceni společnými slavnostními chvílemi.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

První školní den byl Dnem otevřených dveří. Nové děti si mohly pohrát s rodiči a společně si prohlédnout třídu, hernu i ostatní prostory. Seznámily se s učitelkami a tetou Radkou. Děti, které se vracely do školky po prázdninách, už tu byly jako doma. Mezi sebou navzájem se vítaly a povídaly si.

S novým školním rokem nastoupilo do školky devět chlapců a třináct děvčat. Další dvě přišly během školního roku. Vedoucí učitelkou zůstává Jiřina Poledníková, pomáhá jí učitelka Daniela Muchová. Práci školnice zastává Radoslava Orihelová. První děti přicházejí do školky v půl sedmé ráno, poslední odcházejí ve čtyři hodiny odpoledne.

Každý měsíc zpestří dětem pobyt ve školce návštěva nějaké kulturní akce. Ve Frýdlantě byli v kině i na divadelním představení v kulturním domě. Ve vyhřívaném bazénu v Moravském sanatoriu se do sytosti vycákaly. I do školky přijíždějí různá divadélka. Některá zahrají klasickou pohádku, jiná něco moderního.

Na vánoční besídce školka nemohla vystoupit, protože řada dětí byla nemocná. Ale mikulášské odpoledne vyšlo. Děti tančily i přednášely. Rodiče navíc  překvapily pohybovou hrou, kterou se naučily během podzimu.

Na oslavě Dne matek vystoupily i se základní školou. Učitelky s nimi připravily hranou pohádku „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“. Navíc přednesly báseň Perníková chaloupka. Mottem odpoledne totiž bylo: „Vracíme se do pohádky“. Rodiče vyjádřili svou spokojenost velikým potleskem. Na děti čekalo sladké překvapení.

Na výletě byly děti v ostravské zoo. Na vlastní oči si prohlédly zvířata, o kterých si v průběhu roku vyprávěli ve školce. Ke konci školního roku se slavnostně rozloučili se sedmi předškoláky, kteří po prázdninách půjdou do školy.

Výchovu ve školce zaměřily učitelky na ekologii. Zapojily se do celostátního programu Mrkvička, který nenásilnou formou vedl děti k ochraně přírody.

Kromě chřipky a angíny, které bývají na podzim a na jaře běžné, onemocnělo jedno dítě neštovicemi.

V koupelně a na WC byly vyměněny infrazářiče, vyměněny byly vstupní dveře.

Učitelky si pochvalují dobrou spolupráci se základní školou, rodiči a obcí.

MORAVSKOSLEZSKÉ SANATORIUM

Za celý chod léčebného ústavu odpovídá ředitel MUDr. Dudek. Jistotu, že papírově je všechno v pořádku mu poskytují účetní Soukupová a pokladní Škrdlová. Průměrně prochází zařízením 62 klientů. O jejich zdraví pečují paní doktorka Ševčíková, MUDr. Fižová a MUDr. Karlíková a diplomované sestry. V čele dvacetičlenného zdravotnického personálu stojí hlavní sestra Bc. Racmíčková. Alergologickou ambulanci vede MUDr. Jakovidisová. Čtyři rehabilitační sestry se věnují nejen klientům, ale i ambulantním pacientům. Jejich práce je velmi kvalitní a jsou ceněny i lidmi z okolí. K rehabilitaci dochází nejen metylovští občané, ale i pacienti ze Lhotky, Kozlovic, Pržna, Palkovic a dokonce i z Frýdku. Nejen procedurami je živ člověk. O žaludky klientů pečuje sedm zaměstnanců v kuchyni. Všechny prostory pečlivě uklízejí čtyři ženy. O údržbu celého objektu se stará pan Slováček.

Sanatorium poskytuje ústavní i ambulantní péči osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. Léčí pacienty od tří do patnácti let, s dětmi může přijet doprovod.

Sanatorium slouží pacientům s neurologickými problémy. Délka pobytu je adekvátní zdravotní situaci pacienta. Náklady hradí kraj. Doprovázející maminky si pobyt hradí. Klienty s neurologickým onemocnění přijímají od kojeneckého věku. Při cvičení se používá hlavně Vojtova metoda a metoda Bobato. Cviky jsou bolestivé a únavné, ale přináší určitý výsledek. Maminky těchto dětí jsou hodny obdivu. Obětavé, vděčné, dětem se plně věnují. Zaměřují se na léčbu, nerozptylují se malichernostmi.

Sanatorium rovněž poskytuje ambulantní léčbu alergickým a imunologickým onemocněním i ambulantní léčebnou péči praktického lékaře pro děti a dorost.

Na všechny případy jsou zde dobře připraveni. Míčkováním hrudníku napomáhají k dobrému vykašlávání u zánětů průdušek a cystických fibróz. Cvičením na míči si děti s vadným držením těla posilují svalový korzet. Spirometrické vyšetření je zaměřeno na zjišťování funkce plic. Měkké techniky pomáhají uvolnit bolestivé napětí svalů. Dětem se záněty horních cest dýchacích pomáhá diatermie. Elektroléčba má uklidňující protibolestivé účinky. Magnetoterapie zlepšuje prokrvení u poúrazových stavů, uzdravení díky tomu probíhá rychleji. Děti, které mají potíže s dýcháním, denně inhalují Vincentku. Při hudební terapii s flétničkami se naučí správně dýchat. Oblíbené jsou šlapací koupele, střídání teplé a studené vody. Navíc jsou obohacené o masáž chodidel. To vše zlepší krevní oběh klienta. V posilovně se tuží především obézní děti, ale využívají ji rekreačně i štíhlí pacienti.

Bazén slouží nejen k rehabilitaci klientů, ale stal se zároveň místem příjemné relaxace lidem z Metylovic i okolí.

V nově zřízeném bistru mohou posedět u kávy nejen maminky, které doprovází své nemocné děti, ale i ti, kteří si dopřáli relaxaci v bazénu.

Vzduch v okolí sanatoria je čistý a vhodný pro děti i dospělé, což potvrzují pravidelná měření. Jediné, na co si maminky stěžují, je absence chodníků v obci.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

I tento rok zahájili hasiči bálem. V únoru pokračovali ve společenském životě v Turzovce na družebním večírku. Na sklonku zimy dali strojníci s nadšenými pomocníky do pořádku soutěžní stroj, aby dobře šlapal. Od poloviny dubna začali trénovat. Družstvo žen se mírně rozrostlo, k maminkám se začínají připojovat dcery. Výjezdová jednotka prošla na jaře školením a lékařskou prohlídkou. Řidiči si museli zopakovat vědomosti a posádka si znovu připomněla, jak je důležitá údržba hasících přístrojů.

V květnu začala okrsková soutěž na Pržně, následovala noční soutěž v Kunčicích pod Ondřejníkem. Mladí soutěží v Plamenu a mají letos za sebou 12 požárních útoků. Na podzimním Plamenu soutěžili i naše dorostenky.

V červnu začal v Rychalticích 6. ročník Moravskoslezské ligy, do které se od nás přihlásili jen muži. Zpočátku se drželi na předních místech, ale od poloviny soutěže se jim nedařilo. Navíc se pokazil soutěžní stroj, takže závěr ligy se musel obejít bez mužstva z Metylovic. Naši tím spadli v závěrečné tabulce až na 11. místo. V soutěžích se letos nedařilo ani děvčatům.

Odpoledne byl 5. července na fotbalovém hřišti odstartován 42. ročník soutěže o putovní pohár. Přijelo více než 55 družstev z blízkého i vzdáleného okolí. Soutěž měla velice dobrou úroveň Na 1. místě stanuli muži z Bartovic a ženy z Jistebníka. Naši si pro podobné akce připravili tři prodejní stánky. Střední generace zajistila materiál, senioři je vyrobili a nejmladší natřeli. Plachty nechali ušít v Bašce. A pak už stačilo přivézt zásoby výborného guláše a jiných dobrot a příjemná obsluha mohla ukojit hlad a chuť všech přítomných. Také sponzoři pomohli a tak účastníci soutěže mohli být odměněni.

Soutěžní družstva zakončila sezónu slavnostně na Bařině v Palkovicích, kde zhodnotili výkonnost a pobavili se.

I mimo soutěže měli plné ruce práce:

15. února vyjelo v 15.09 hod. devět lidí na pomoc při vytahování koně, který se probořil do žumpy. Vrátili se v 15.43 hod.

V únoru bylo hlášeno zahoření v místním kravíně. Tři členové doklusali na místo a zahoření zlikvidovali.

25. srpna poplach, v 18.05 vyjelo šest lidí k chatovišti na Čupku. Jednalo se jen o nehlášené pálení klestí, takže přijeli zpět v 18.49 hod.

Pětkrát hasiči vyčistili komunikaci, dvakrát kanál, když je sucho, zalévají hřiště.

Než se zabudovala nová vrata, museli hasiči upravit překlad pro případ, že by snad jednou měli novou cisternu. Členové odpracovali na přípravných pracích tři sta hodin. Nad vraty udělali stříšku, aby nepršelo nebo nesněžilo na svinutá vrata.

S mládeží stále pracuje Denisa Bílková a Zuzka Bílková. V metylovské hasičské zbrojnici probíhaly zkoušky na odborky, kterých se mimo našich zúčastnily i sbory z Janovic, Nové Vsi a Frýdlantu.

Velitel Vladimír Bílek převzal v Ostravě z rukou ministra vnitra a hejtmana Moravskoslezského kraje pět kusů zásahových obleků a pět párů speciálních bot.

Sběr železného šrotu, který tradičně znamená jistý příjem do hasičské pokladny, letos nedopadl dobře. Jednak se ho nasbíralo poměrně málo, navíc výkupní cena velmi klesla. Uložili ho do „depozita“, kde čeká, až se cena zvedne.

MYSLIVCI

Možná, že u mnoha lidí přetrvává představa, že myslivec se v pěkném stejnokroji prochází po lese a střílí na vše, co se hýbá. Jen ten, kdo mezi myslivce patří, ví, co všechno jeho koníček nebo spíše kůň obnáší. Když v zimě sedíme v teple a díváme se na televizi, případně nadáváme na hrozné počasí, šlapou myslivci často v hlubokém sněhu do lesa ke krmelcům, aby pomohli přikrmováním přežít zvěři zimu.

Navíc chrání mláďata a vypouští ohrožené druhy do přírody. Jak napsali do Zpravodaje, starají se o zdravotní stav lesní zvěře, usilují, aby se v lese nešířily nakažlivé choroby, které by se mohly stát ohrožením pro lidi. Spolupráce se stáním veterinární správou přináší snižování stavu lišek, které často přenášejí vzteklinu, a také divokých prasat. Ta dokáží převrátit pole naruby a změnit během jedné noci práci zemědělců. Navíc jsou šiřiteli prasečího moru, který se přenáší i na prase domácí.

Naši myslivci upozornili, že v současnosti dochází často ke střetu zvěře s motorovými vozidly. Dopravní provoz na silnicích je veliký. Největší nebezpečí číhá na řidiče před setměním a v noci, kdy se zvěř pase a k ránu, kdy se vrací do svých pelechů. Značky „Pozor zvěř“, které myslivci nechali rozmístit, upozorňují, že právě v těchto místech zvěř často přebíhá přes silnici. A není to tak, že by zvířata, když přiběhnou k silnici a uvidí auto, zůstanou stát. Naopak, obvykle právě před ním prudce vyrazí přes cestu. Náraz může připravit o život nejen zvíře, ale i jezdce. Řidiči, kteří zvěř srazí, se možná těší, že jim doma přibude vydělaná kožešina. Neuvědomují si, že zvěř může být nakažená a že jakkoliv atraktivní vyčiněná kůže se může stát zdravotním nebezpečím pro celou rodinu.

KLUB SENIORŮ

Krásné slunečné počasí provázelo seniory na výletě 24. dubna. První zastávka u kostelíka sv. Petra v Karviné je upozornila, jek je tato krajina poddolovaná. Půda poklesla o 36 metrů a kostel se naklonil o 6,8 procenta. Následně je čekala prohlídka zámku ve Fryštáku, který byl obnoven v devadesátých letech. Od roku 2003 má tři prohlídkové okruhy. Příjemná procházka končila v lázních Darkov. A potom se znovu vrátili do historie. V muzeu Landek sfárali pod zem a na vlastní oči se přesvědčili, jak nesmírně těžká byla práce havířů. Na zpáteční cestě se zastavili v opraveném slezskoostravském zámku.

U hospody na hřišti se sešli 15. května k smažení vaječiny. Přinesli s sebou 160 bio vajíček, na kterých si pochutnaly tři desítky seniorů. Bylo to radostné setkání u ohně, na němž se škvířila slanina, prskala vejce a lidé byli pospolu. Všichni se cítili dobře a tak se hned na místě domluvili na společném opékání párků. Tam už nepřišli všichni, kteří vše zosnovali, ale těm ostatním to na dobré náladě neubralo.

Seniorky nezapomínají na ty, jejichž pohyb je omezen, ale přesto by si rádi popovídali a dověděli se, co je v obci nového. Navštěvují je při příležitosti narozenin s malou pozorností a popovídají si s nimi. Pro staré lidi je největší dárek, když jim někdo věnuje svůj čas.

Počasí seniorům přálo i na zájezdě 13. října. V zámku Kunín je uchvátila krásná zahrada i vnitřní vybavení. Korunou byla nádherná výstava jiřin. Zámek je přístupný teprve čtyři roky, ale opravdu stojí za zhlédnutí. Odtud to byl jen skok do Nového Jičína, kde se vmísili mezi návštěvníky jarmarku. Nevěděli, kam se nejdřív podívat. Všude plno stánků plných výrobků místních řemeslníků. U zámku si přišli na své milovníci kultury. Vystupovaly tam taneční a hudební skupiny. Po bohatém programu by přišel vhod orosený nápoj. Zamířili do štramberského pivovaru. Pro množství návštěvníků odpadla prohlídka. Vynahradili si to návštěvou muzea. Někteří si troufli zdolat Štramberskou trúbu, jiným stačila procházka do jeskyně Šipka. Poslední zastávkou pěkného dne byl Mlýn v Kozlovicích. Plánované posezením jim překazila svatební hostina, která se tam odbývala. A tak se po prohlídce skanzenu rozjeli domů. Svá pravidelná setkání o prvních čtvrtcích v měsíci si zpestřili pozváním paní Ing. Radky Vargové, která pracuje na sociálním odboru ve Frýdlantě n. O. Pomohla jim zorientovat se v sociálních dávkách, poradila na co mají nárok a uvedla, jakým způsobem mají o dávky žádat.

V prosinci si udělali radost mikulášskou nadílkou. Připravili občerstvení, každý donesl pečlivě zabalený dárek.

Naši senioři nevzdychají a netráví čas přemítáním nad svými zdravotními problémy, ale naopak, pomáhají obci ze všech svých sil. Především je třeba zmínit jejich pomoc při krmášové zábavě, kdy pomáhají s občerstvením. A také vítání občánků už není myslitelné bez jimi upletených bačkůrků a ponožek.

Výbor složený ze samých žen má plno dobrých nápadů, které dokáže dotáhnout do konce. Výsledkem je mnoho pěkných a hodnotně prožitých společných chvil.

VOLBY

V pátek 17.10. od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 18.10. od 8 hodin do 14 hodin se v Základní škole v Metylovicích volilo. Když volič přišel do volební místnosti a prokázal se platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, dostal dvě obálky. Šedou pro volby do Zastupitelstva kraje a žlutou pro volby do Senátu. Na volebním lístku Krajského zastupitelstva mohl zakroužkovat čtyři kandidáty, čímž je upřednostnil před ostatními. Barvy obálek byly tak nevýrazné, že si musel volič, zejména starší, dávat dobrý pozor, aby je nezaměnil. V tom případě byla jeho volba neplatná. Druhé kolo voleb do Senátu se konalo za týden, v pátek 24.10. a v sobotu 25.10.

Ke dni voleb bylo v obci 1.325 voličů. Kandidáty do Krajského zastupitelstva přišlo volit 590 voličů, což bylo 44,5 %, z toho bylo 557 hlasů platných.

Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje ve volebním okrsku Metylovic:

1.         KSČM                                                           83 hlasů

KDU-ČSL                                                    82 hlasů

Strana zelených                                         14 hlasů

Moravané                                                      6 hlasů

Osobnosti kraje                                         10 hlasů

Národní strana                                            0 hlasů

Nejen hasiči a živnostníci pro kraj        6 hlasů

Strana zdravého rozumu                            5 hlasů

Sdružení pro republiku – RSČ                   0 hlasů

SDŽ – Strana důstojného života               4 hlasy

Volte pravý blok                                             1 hlas

Demokracie                                                    2 hlasy

ODS                                                              137 hlasů

ČSSD                                                           203 hlasů

Dělnická strana – za zrušení popl. ve zdrav.    4 hlasy

Mám radost, že Národní strana, kterou považuji za stranu s fašistickými prvky, nemá v obci žádnou podporu.

Výsledky voleb do Senátu ve volebním okrsku Metylovcie

Počet voličů celkem                                                   1.325

Počet vydaných úředních obálek          578, tj. 43,6 %

Počet odevzdaných úředních obálek                      570

Počet platných hlasů                                                  537

Hlasy pro jednotlivé kandidáty

1. Libor Tobola           Nezávislí demokraté              38 hlasů

2. František Kopecký             ODS                             113 hlasů

3. Svatomír Recman   KSČM                                       88 hlasů

4. Eva Richtrová        ČSSD                                         198 hlasů

5. Petr Hartman          KDU-ČSL                               100 hlasů

Výsledky 2. kola voleb do Senátu ve volebním okrsku Metylovice

Počet voličů celkem                                               1.325

Počet vydaných úředních obálek          411, tj. 31 %

Počet odevzdaných úředních obálek                   411

Počet platných hlasů                                               410

Hlasy pro jednotlivé kandidáty

2. František Kopecký ODS                          142 hlasů

4. Eva Richtrová        ČSSD                          268 hlasů

Jak dopadly volby v okresním měřítku? V okrese je pět měst a 67 obcí. Z měst byla největší volební účast v Brušperku (51,87 %), nejmenší v Třinci (33,59 %). Více než polovina voličů šla k volbám v obcích Žabeň (53,99 %), Čeladná (51,87 %), Kaňovice (51,35 %), Krmelín (51,27 %), Řepiště (51,12 %), Vojkovice (51,17 %) a Vělopolí (50,49 %). Nejmenší volební účast byla v Horní Lomné (25 %). ČSSD zvítězila ve všech městech a v 61 obcích. ODS zvítězila v pěti obcích a KDU-ČSL v jedné. Domnívám se, že ČSSD využila nespokojenosti většiny voličů s poplatky u lékařů. Slíbila, že pokud vyhraje, zaplatí poplatky za nemocné z krajských rozpočtů a zasadí se o jejich zrušení.

ČSSD – ve městech jí nejvíce hlasů dali voliči v Jablunkově (46,05 %), nejméně v Brušperku (33,62 %). V obcích dostala nejvíce hlasů v Bukovci (71,63 %). V dalších pěti obcích měla nad 50 %, v devatenácti obcích mezi 40 – 50 %. Nejméně ji lidé volili na Čeladné (26,96 %) a na Pstruží (27,57 %).

ODS – ve městech získala nejvíce hlasů v Brušperku (28,33 %), nejméně v Třinci (19,62 %). Nejvíce hlasů měla pochopitelně v těch obcích, ve kterých zvítězila. V Krmelíně to bylo 39,55 %, na Pržně 37,50 %, v Řepištích 35,84 %, ve Vělopolí 33,65 % a v Sedlištích 31,29 %. Zcela propadla na Bílé (10 %), v Bukovci (9,38 %) a v Dolních Tošanovicích (5,74 %).

KDU-ČSL – ve městě ji volilo nejvíce lidí v Jablunkově (13,36 %), nejméně v Brušperku (6,46 %). Vyhrála v Třanovicích, kde ji volilo 41,39 % voličů, na Čeladné získala 25,79 %. V Horní Lomné se dostala na 2. místo s 20,27 %, v Horních Tošanovicích rovněž na 2. místo s 17,28 %. Pod hranici 10 % se dostala ve 28 obcích, nejméně hlasů získala v Lučině (2,63 %) a v Hrčavě (1,63 %).

KSČM – v městech volilo nejvíce lidí v Brušperku (22,58 %), nejméně v Jablunkově (6,98 %). Pod hranici 10 % propadla ve 14 obcích, nejméně hlasů získala v Bukovci (2,05 %). Nejvíce hlasů získala ve Starých Hamrech ( 28,81 %) a v Bílé (22,22 %).

Strana zelených – ve městech zcela propadla. V Brušperku ji nevolil nikdo, v ostatních městech to bylo od 1,09 do 2,52 %. Ve třetině obcí nedosáhli ani jednoho procenta. Ve zbylých dvou třetinách se voliči pohybovali v rozmezí 1,1 – 2 %. Přes 3 % dostali na Čeladné a v Hrčavě, přes 4 % v Komorní Lhotce, na Morávce a Pržně. Vůbec nejvíce hlasů dostali ve Starém Městě, a to 4,45 %.

Dělnická strana, která má extrémistické rysy a šla do volebního boje s výzvou za zrušení poplatků, neuspěla. Z měst ji volili jen ve Frýdlantě (1,07 %). V 19 obcích ji volilo 1 % – 2 % voličů, ve dvou obcích nad 2 %. Nejvíce hlasů získala v Bruzovicích (3,61 %), ve Vělopolí (3,84 %). Téměř ve dvou třetinách obcí se tato strana vůbec nedostala ke slovu.

MATRIKA

Narození

Letos se narodilo neuvěřitelných 24 dětí – 15 holčiček a 9 chlapečků. Třináckrát se jednalo o první dítě v rodině, osm dětí už má staršího sourozence. Jedna holčička se narodila do rodiny jako třetí, jeden chlapec má čtyři starší sourozence. V počtu narozených dětí jsou dvojčátka – holčičky.

Nejvíce dětí, pět, se narodilo v srpnu, v lednu čtyři. V únoru, květnu a červenci vždy tři děti, v září dvě, v červnu, říjnu, listopadu a prosinci po jednom dítěti. V březnu se nenarodil nikdo.

Třem děvčátkům dali rodiče jméno Kristina, jeden chlapec se jmenuje Mikuláš. Zatím jsem se nesetkala s rodiči, kteří by dali dítěti toto jméno. Ostatní jména jsou běžná až na Madureiza Lobao de Carvalho, která se narodila portugalským rodičům, kteří žijí v Metylovičkách.

Úmrtí

Zemřelo 18 občanů, 9 mužů a 9 žen. Průměrný věk mužů byl 76 let. Nejstaršímu bylo 89 let, nejmladšímu 5 let. Průměrný věk zemřelých žen 77 let. Nejstarší bylo 93 let, nejmladší 65 let. V lednu zemřel jeden člověk, v únoru dva, v dubnu dva, v červnu jeden, v červenci jeden, v srpnu jeden, v září jeden. V říjnu tři, v listopadu tři, v prosinci dva. Od 13. října do 23. prosince to byla celá šňůra úmrtí. V rozmezí dvou měsíců zemřelo osm lidí.

Doma zemřelo šest lidí, v nemocnici ve Frýdku deset lidí. Jedna žena zemřela v nemocnici v Ostravě a druhá v Opavě.

Pohřební obřady v místním kostele mělo dvanáct lidí, jedno poslední rozloučeni bylo v obřadní síni ve Frýdlantě n. O. Pětkrát bylo rozloučení privátní.

Svatby

Pro uzavření manželství se rozhodlo deset párů. Bohužel údaje o partnerech z jiných obcí jsou neúplné. Ve třech případech byli oba snoubenci z Metylovic. První svatba byla letos uzavřena v dubnu, tři v červnu, jedna v červenci, tři v srpnu a dvě v září.

Ve třech případech zazněl manželský slib v místním kostele, jeden na zámku Hradec nad Moravicí. Dvě svatby byly ve Frýdlantě a pět ve Frýdku-Místku. Jeden pár se nechal sezdat 8.8. (2008).

Podle dostupných informací byl průměrný věk ženichů 33,8 let, u nevěsty to činilo 30,7 let. Nejstaršímu ženichovi bylo 53 let, nejmladšímu 26 let. Nejstarší nevěsta dovršila 46 let, nejmladší bylo 21 let. V pěti případech byli oba snoubenci svobodní, v jednom ženich rozvedený a nevěsta svobodná. U čtyř párů jsem neměla úplné informace.

Rozvody

Letos se rozvedlo pět párů. Ve dvou případech se manželství rozpadlo po více než deseti letech. Děti z těchto svazků jsou již dospělé. Další manželství, v němž se narodily děti, trvalo jen několik let. Čtvrtý pár měl jedno malé dítě, jejich manželství trvalo krátce. Páté, bezdětné manželství, se rovněž rozpadlo po několika letech.

Zlatá svatba

Hned tři manželské páry oslavily letos padesát let manželství – zlatou svatbu. Jsou to manželé Židkovi č. p. 276, Michalcovi č. p. 278 a Pětrošovi č. p. 384. Zlatý ženich pan František Židek prý vytančil na oslavě všechny přítomné ženy.

Stěhování

Do obce se přistěhovalo 64 lidí. Byla mezi nimi i rodina z Venezuely. Řada lidí se stěhovala v rámci obce, většinou do nového. Z obce se odstěhovalo 35 občanů.

Počet obyvatel v Metylovicích stoupl k 31.12.2008 na 1.609 osob.

Nejstarší lidé v obci

Nejstarší občankou je paní Vojtěška Bílková, která se narodila v dubnu 1909 a tudíž má letos 99 let. Paní Anna Mertová č. p. 65 žije v Ondřejníku a má 98 let. Narodila se roku 1910. Rašková Vlasta má 94 let (ročník 1914), Šigutová Božena č. p. 47 má 93 let (ročník 1915), Mališová Anežka 91 let (1917), č. p. 372. Devadesáti let se dožila 23.7. paní Anna Kuhejdová č. p. 176.

Paní Uhlářová Marie č. p. 217 má letos 89 let, paní Bílková Gabriela z Pasek 88 let, paní Klimková Jarmila č. p. 254 dovršila 87 let. Bílková Zdenka č. p. 398 už 86 let a tentýž věk má paní Vyvialová Bohumila č. p. 171. Mezi ty, kterým je letos 85 let, patří Němcová Vitězka č. p. 273, Němcová Jitka, Bialek Josef, Ustrnulová Zdenka, Liška Martin, Faldynová Milada.

Do řad osmdesátníků letos vstoupili Volná Zdenka č. p. 152, Konvičková Anežka č. p. 343, Šimková Libuše č. p. 163, Petrová Milada č. 416 a Bača Břetislav č. 36.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Od nového roku se zvýšila cena poštovních známek. Ať již je určena na dopis nebo pohlednici, stojí deset korun. Daň z přidané hodnoty u vody stoupla z pěti na devět procent. Většinou negativní reakce vyvolaly platby ve zdravotnictví. Za lékařské vyšetření zaplatí pacient 30korun, na pohotovosti 90 korun. Za pobyt v lázních to činí 60 korun za den a platí se i v našem sanatoriu. Také v lékárnách se za každou položku na receptu zaplatí 30 korun. Bylo zrušeno pohřebné, kdy při úmrtí dostal ten, kdo zařizoval pohřeb, 5.000 korun. Během roku stouply ceny potravin, u některých druhů velmi výrazně. Např. kostka másla se krátkodobě vyšplhala v některých obchodech až na 60 korun, ve většině obchodů stála přes čtyřicet korun. Ale během roku její cena výrazně poklesla. Od ledna byl rovněž zrušen příspěvek na školní pomůcky, tzv. pastelkovné, který zavedla sociální demokracie.

Ceny koncem roku 2008 v prodejně MaJ v Metylovicích:

oplatky   6,70 – 11,40 korun                              cukr kostky 1 kg               34,30 korun

bonbóny  6 – 17 korun                                         mouka hladká                  11 – 13,20 korun

sušenky   15 – 20 korun                                      mouka hrubá                     11 – 15 korun

bonboniéry 44 – 120 korun                                mouka polohrubá            6,50 – 12,60 korun

slané pečivo 7,80 – 16,20 korun                       suš. mléko 0,40 kg          72,60 korun

arašídy loupané 0,5 kg   43 korun                    špagety 0,5 kg                   8,80 – 14,70 korun

WC papír   5,80 – 13 korun                                vlas. nudle 0,3 kg             15,30 korun

papírové ubrousky   16,10 korun                        šir. nudle 0,5 kg              11,40 korun

palmex 2,9 kg   159 korun                                   sůl 1 kg                                4,60 korun

ariel 4 kg   315 korun                                           granko 0,5 kg                    61,10 korun

mýdlo   8,40 – 25 korun                                      strouhanka 0,5 kg            15,30 korun

čistící prostředky 19,30 – 33,60 korun            melta porcovaná               25,40 korun

šampon na vlasy 1 l   28,40 korun                    krupička 0,5 kg                 10,90 korun

šampon na vlasy 0,4 l   119 korun                    kroupy 0,5 kg                     10,10 korun

jar 1 l   18,60 korun                                              kokos 0,20                          16,50 korun

zubní pasty   17 – 45,70 korun                          mák 0,30                             39 korun

rýže 1 kg   27,90 – 36,90 korun                         rozinky 0,10                        10 – 28 korun

fazole 1 kg   13,90 – 17,70 korun                      lískáče 0,10                        20 – 28 korun

čočka 0,5 kg   13,90 – 20,30 korun                  kečup 1 l                              19,80 korun

hrách 0,5 kg   14,90 korun                                  piškoty                                9,20 korun

cukr krystal 1 kg   17,70 korun                           nutela 0,40                        63,70 korun

cukr moučka 1 kg   27,70 korun                        ocet 1 l                                 13 korun

olej 1 l   24 – 48 korun                                          máslo 0,25 kg                  16 – 25 korun

čaj porcovaný   16,50 – 32,50 korun                perla 0,5 kg                      26,20 korun

víno 1 l   49 – 62 korun                                         sádlo 0,5 kg                      25,50 korun

fernet 0,5 l   150 korun                                        tvaroh 0,25 kg                  17,70 korun

rum 0,5 l   90 korun                                             sýry tvarohové                  22 – 32,3 korun

vodka 0,75 l   145 korun                                      tvarůžky                            27,90 korun

slivovice 0,5 l   226 – 166 korun                        jogurty                               9,60 – 11,90 korun

becherovka 0,5 l   170 korun                              smetana                            10,10 korun

gin 0,5 l   170 korun                                             šlehačka                            21,20 korun

káva 0,25 kg   39 – 46 korun                              kysaná                              10,10 korun

hořčice 0,4 kg   8,50 korun                                kyška 0,40                       14 korun

hrášek steril. 0,35   24,70 korun                       mléko 1 l                          15,50 korun

steril. zelen.   15 – 24 korun                               vejce 1 ks                          2,60 korun

džem   17,70 korun                                               malý knedlík                   9,90 korun

povidla   32,50 korun                                           kys. zelí 0,50                   11,40 korun

sardinky   8,80 – 27 korun                                 vepř. pečeně                     134 korun

vepř. konzerva 0,4 kg   47,10 korun                 vepř. na guláš                  109 korun

paštiky   10,70 – 16,50 korun                            vepř. krkovice                  114 korun

sirup   29,70 korun                                                hovězí žebro                    92 korun

chléb   22 – 28 korun                                            hovězí guláš                    145 korun

rohlíky ks   2 – 5,90 korun                                  mleté maso                      49,60 korun

citrony 1 kg   30 korun                                         prsní řízek 1 kg               110 korun

česnek 1 kg   80 korun                                         kuř. čtvrtky 1 kg               61 korun

celer 1 kg   20 korun                                             kuř. játra 0,5 kg              15 korun

mrkev 1 kg   17 korun                                          kuř. stehna 1 kg               68 korun

cibule 1 kg   7 korun                                             filety 1 kg                           87 korun

pór 1 kg   57 korun                                               párky jemné 1 kg              82 korun

čínské zelí 1 kg   17 korun                                  jelita 1 kg                           80 korun

zelí hlávkové 1 kg   6 korun                               jitrnice 1 kg                        86 korun

pomeranče 1 kg   26 korun                                anglická slanina              136 korun

mandarinky 1 kg   33 korun                              klobásky 1 kg                    109 – 127 korun

jablka 1 kg   14 korun                                          tlačenka 1 kg                    69 korun

rajčata 1 kg   32 korun                                        salámy 1 kg                       56 – 160 korun

paprika 1 kg   56 korun                                       uzené maso                       74 – 140 korun

pivo   8,30 – 23,90 korun                                   džus 1 l                              15 – 45 korun

minerálky 1 l   15 korun                                      cigarety (20 ks)                57 – 82 korun

kofola 2 l   25 korun                                             žrádlo pro psy 3 kg         115 korun

POČASÍ

Leden
I. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. – 2,3 ℃, nejnižší tepl. – 11 ℃, nejvyšší tepl. + 3 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 0,3 ℃, nejnižší tepl. – 7 ℃, nejvyšší tepl. + 5 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. – 1,1 ℃, nejnižší tepl. – 10 ℃, nejvyšší tepl. + 3 ℃

ráno 3x oblačno, 7x zataženo, 1x sněžení

poledne 1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 1x silný vítr

večer 2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x silný vítr

II. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 3,4 ℃, nejnižší tepl. – 3 ℃, nejvyšší tepl. + 7 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 7,4 ℃, nejnižší tepl. + 4 ℃, nejvyšší tepl. + 10 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 5,2 ℃, nejnižší tepl. – 1 ℃, nejvyšší tepl. + 9 ℃

ráno 2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 2x déšť, 1x mlha, 1x silný vítr

poledne 1x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 2x silný vítr

večer 3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x silný vítr

III. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 1,2 ℃, nejnižší tepl. – 3 ℃, nejvyšší tepl. + 7 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 4,4 ℃, nejnižší tepl. + 1 ℃, nejvyšší tepl. + 10 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 1,4 ℃, nejnižší tepl. – 4 ℃, nejvyšší tepl. + 8 ℃

ráno 4x oblačno, 7x zataženo, 2x déšť, 1x sněžení

poledne 6x oblačno, 5x zataženo, 1x vítr, 1x kroupy, 1x sněžení, 1x mrholení

večer 3x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x vítr

nejnižší teplota: 4.1. v 6.00 hod. – 11 ℃            deštivý měsíc, sněhu velmi málo, časté větry

nejvyšší teplota: 20.1. ve 12.00 hod. + 10 ℃

Únor
I. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 1,2 ℃, nejnižší tepl. – 2 ℃, nejvyšší tepl. + 6 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 5,6 ℃, nejnižší tepl. + 2 ℃, nejvyšší tepl. + 10 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 2,1 ℃, nejnižší tepl. – 4 ℃, nejvyšší tepl. + 8 ℃

ráno 3x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 2x mlha, 1x silný vítr

poledne 2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 2x déšť, 1x mlha, 1x silný vítr

večer 5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 3x silný vítr

II. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. – 4 ℃, nejnižší tepl. – 13 ℃, nejvyšší tepl. + 1 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 0,8 ℃, nejnižší tepl. – 6 ℃, nejvyšší tepl. + 7 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. – 1,7 ℃, nejnižší tepl. – 7 ℃, nejvyšší tepl. + 3 ℃

ráno 2x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 3x mlha, 1x silný vítr

poledne 3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 1x sněžení, 2x mlha, 1x vítr

večer 3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x sněžení, 1x mlha, 1x vítr

III. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 4,7 ℃, nejnižší tepl. 0 ℃, nejvyšší tepl. + 9 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 11 ℃, nejnižší tepl. + 6 ℃, nejvyšší tepl. + 15 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 3 ℃, nejnižší tepl. + 3 ℃, nejvyšší tepl. + 8 ℃

ráno 3x oblačno, 6x zataženo, 2x déšť

poledne 5x oblačno, 4x zataženo

večer 3x jasno, 2x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť

nejnižší teplota: 17.2. v 6.00 hod. – 13 ℃            poměrně suchý, mlhavý měsíc, jen 2x mírně

nejvyšší teplota: 25.2. ve 12.00 hod. + 15 ℃       sněžilo, časté větry, III. dekáda teplá

kočičky a jehnědy již začátkem února, ve II.

dekádě sněženky, krokusy, dá se hrabat na

zahradě

Březen
I. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. 0 ℃, nejnižší tepl. – 7 ℃, nejvyšší tepl. + 8 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 7,3 ℃, nejnižší tepl. + 4 ℃, nejvyšší tepl. + 15 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 3,4 ℃, nejnižší tepl. – 1 ℃, nejvyšší tepl. + 7 ℃

ráno 4x jasno, 6x zataženo, 1x sněžení, 2x mlha

poledne 2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 2x déšť, 1x mlha, 1x bouřka

večer 4x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo

II. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 1,9 ℃, nejnižší tepl. – 4 ℃, nejvyšší tepl. + 6 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 7,7 ℃, nejnižší tepl. + 3 ℃, nejvyšší tepl. + 14 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 2,3 ℃, nejnižší tepl. – 5 ℃, nejvyšší tepl. + 7 ℃

ráno 1x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo

poledne 1x jasno, 5x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť, 1x vítr

večer 2x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 3x déšť, 1x sněžení

III. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 4 ℃, nejnižší tepl. – 3 ℃, nejvyšší tepl. + 7 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 12 ℃, nejnižší tepl. 0 ℃, nejvyšší tepl. + 15 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 13 ℃, nejnižší tepl. – 1 ℃, nejvyšší tepl. + 13 ℃

ráno 3x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x sněžení, 1x vítr

poledne 1x jasno, 5x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 2x sněžení, 1x silný vítr

večer 2x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo, 1x sněžení, 1x vítr

nejnižší teplota: 6.3. v 6.00 hod. – 7 ℃              sněžilo mnohem více, než v únoru, bylo i více

nejvyšší teplota: 9.3. ve 12.00 hod. + 15 ℃       deštivo; v poledne 1. března přišla bouřka

28.3. v 18.00 hod. + 15 ℃       doprovázená lijákem. 24.3. napadlo 10 cm

sněhu, nejvíce v tomto roce. 5.3. přiletěli

špačci, začátkem března začali zpívat kosi.

Duben
I. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 3,5 ℃, nejnižší tepl. – 3 ℃, nejvyšší tepl. + 9 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 11,5 ℃, nejnižší tepl. + 5 ℃, nejvyšší tepl. + 21 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 11 ℃, nejnižší tepl. + 4 ℃, nejvyšší tepl. + 17 ℃

ráno 3x jasno, 7x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 1x vítr

poledne 2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť

večer 4x oblačno, 6x zataženo

II. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 4,5 ℃, nejnižší tepl. 0 ℃, nejvyšší tepl. + 12 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 13,1 ℃, nejnižší tepl. + 8 ℃, nejvyšší tepl. + 22 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 10,2 ℃, nejnižší tepl. + 4 ℃, nejvyšší tepl. + 12 ℃

ráno 1x jasno, 5x oblačno, 4x zataženo, 2x déšť, 1x mlha

poledne 6x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť

večer 7x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť

III. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 4 ℃, nejnižší tepl. 0 ℃, nejvyšší tepl. + 10 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 15,2 ℃, nejnižší tepl. + 9 ℃, nejvyšší tepl. + 21 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 13,7 ℃, nejnižší tepl. + 8 ℃, nejvyšší tepl. + 18 ℃

ráno 5x jasno, 5x zataženo, 1x déšť

poledne 1x jasno, 7x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť

večer 1x jasno, 7x oblačno, 2x zataženo

nejnižší teplota: 1.4. v 6.00 hod. – 3 ℃              suchý měsíc, poměrně vysoké teploty

nejvyšší teplota: 11.4. ve 12.00 hod. + 22 ℃     začátkem měsíce rozkvetly stromy a keře

zvláště nádherně kvetou jabloně a hrušně

Květen
I. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 7 ℃, nejnižší tepl. 0 ℃, nejvyšší tepl. + 17 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 15,6 ℃, nejnižší tepl. + 12 ℃, nejvyšší tepl. + 19 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 14,8 ℃, nejnižší tepl. + 10 ℃, nejvyšší tepl. + 19 ℃

ráno 3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť

poledne 5x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť, 1x vítr

večer 3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť

II. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 9,3 ℃, nejnižší tepl. + 5 ℃, nejvyšší tepl. + 14 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 18,6 ℃, nejnižší tepl. + 7 ℃, nejvyšší tepl. + 25 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 17 ℃, nejnižší tepl. + 8 ℃, nejvyšší tepl. + 26 ℃

ráno 3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 3x déšť

poledne 3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 2x déšť, 1x vítr

večer 4x jasno, 2x oblačno, 4x zataženo, 2x déšť

III. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 10,2 ℃, nejnižší tepl. + 8 ℃, nejvyšší tepl. + 13 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 18,4 ℃, nejnižší tepl. + 10 ℃, nejvyšší tepl. + 28 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 20,1 ℃, nejnižší tepl. + 10 ℃, nejvyšší tepl. + 33 ℃

ráno 2x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo, 3x déšť, 1x mlha

poledne 3x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť

večer 1x jasno, 7x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x vítr

nejnižší teplota: 10.5. v 6.00 hod. 0 ℃              poměrně suchý měsíc

nejvyšší teplota: 31.5. v 18.00 hod. + 33 ℃

Červen
I. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 13,4 ℃, nejnižší tepl. + 6 ℃, nejvyšší tepl. + 18 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 23,5 ℃, nejnižší tepl. + 20 ℃, nejvyšší tepl. + 26 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 21,8 ℃, nejnižší tepl. + 15 ℃, nejvyšší tepl. + 28 ℃

ráno 5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť, 1x mlha

poledne 4x jasno, 5x oblačno, 1x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x vítr

večer 1x jasno, 7x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť, 1x bouřka, 1x vítr

II. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 12 ℃, nejnižší tepl. + 8 ℃, nejvyšší tepl. + 18 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 21,5 ℃, nejnižší tepl. + 14 ℃, nejvyšší tepl. + 30 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 19 ℃, nejnižší tepl. + 16 ℃, nejvyšší tepl. + 25 ℃

ráno 2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x mlha

poledne 1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x liják, 1x bouřka

večer 1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x vítr

III. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 16 ℃, nejnižší tepl. + 13 ℃, nejvyšší tepl. + 22 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 28,1 ℃, nejnižší tepl. + 23 ℃, nejvyšší tepl. + 30 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 26,3 ℃, nejnižší tepl. + 24 ℃, nejvyšší tepl. + 32 ℃

ráno 5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť

poledne 3x jasno, 5x oblačno, 2x zataženo

večer 1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 1x bouřka

nejnižší teplota: 6.6. v 6.00 hod. + 6 ℃             suchý měsíc

nejvyšší teplota: 23.6. v 18.00 hod. + 32 ℃

22.6. v 1.00 hod. na slunci 55        ℃

Červenec
I. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 14,2 ℃, nejnižší tepl. + 10 ℃, nejvyšší tepl. + 18 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 21,6 ℃, nejnižší tepl. + 20 ℃, nejvyšší tepl. + 25 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 22,3 ℃, nejnižší tepl. + 8 ℃, nejvyšší tepl. + 35 ℃

ráno 4x jasno, 3x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť

poledne 1x jasno, 7x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť

večer 1x jasno, 7x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť

II. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 29,1 ℃, nejnižší tepl. + 11 ℃, nejvyšší tepl. + 20 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 22,3 ℃, nejnižší tepl. + 15 ℃, nejvyšší tepl. + 28 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 21,8 ℃, nejnižší tepl. + 17 ℃, nejvyšší tepl. + 28 ℃

ráno 4x jasno, 6x zataženo, 1x déšť

poledne 2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení

večer 1x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x bouřka

III. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 13,2 ℃, nejnižší tepl. + 8 ℃, nejvyšší tepl. + 16 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 23,2 ℃, nejnižší tepl. +14 ℃, nejvyšší tepl. + 30 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 21,2 ℃, nejnižší tepl. + 13 ℃, nejvyšší tepl. + 26 ℃

ráno 4x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 3x déšť

poledne 2x jasno, 5x oblačno, 4x zataženo, 3x déšť

večer 2x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť, 1x liják

nejnižší teplota: 9.7. v 18.00 hod. + 8 ℃           velmi vlhký vzduch, jako v prádelně bylo

22.7. v 6.00 hod. + 8 ℃            24. a 25. července, tyto oba dny při

nejvyšší teplota: 3.7. v 18.00 hod. + 35 ℃        teplotách od + 15 ℃ – + 20 ℃

Srpen
I. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 14,9 ℃, nejnižší tepl. + 8 ℃, nejvyšší tepl. + 22 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 25,8 ℃, nejnižší tepl. + 14 ℃, nejvyšší tepl. + 30 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 21,7 ℃, nejnižší tepl. + 15 ℃, nejvyšší tepl. + 30 ℃

ráno 4x jasno, 4x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť

poledne 1x jasno, 8x oblačno, 1x zataženo, 1x déšť

večer 1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 2x liják, 2x vítr, 1x bouřka

II. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 14,4 ℃, nejnižší tepl. + 8 ℃, nejvyšší tepl. + 19 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 23,4 ℃, nejnižší tepl. + 15 ℃, nejvyšší tepl. + 29 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 20,4 ℃, nejnižší tepl. + 15 ℃, nejvyšší tepl. + 27 ℃

ráno 5x jasno, 1x oblačno, 4x zataženo, 2x déšť

poledne 3x jasno, 5x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x velký vítr

večer 3x jasno, 5x oblačno, 2x zataženo, 1x liják, 1x bouřka, 1x kroupy

III. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 12,3 ℃, nejnižší tepl. + 7 ℃, nejvyšší tepl. + 18 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 21,6 ℃, nejnižší tepl. +18 ℃, nejvyšší tepl. + 26 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 19,3 ℃, nejnižší tepl. + 9 ℃, nejvyšší tepl. + 28 ℃

ráno 5x jasno, 4x oblačno, 2x zataženo

poledne 3x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo

večer 1x jasno, 8x oblačno, 2x zataženo

nejnižší teplota: 31.8. v 6.00 hod. + 7 ℃               V noci z 15. na 16. srpna několik velkých

nejvyšší teplota: 1.8. a 5.8. v 18.00 hod. + 30 ℃   bouřek, krupobití, výrazné škody nebyly.

Září
I. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 14,2 ℃, nejnižší tepl. + 8 ℃, nejvyšší tepl. + 23 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 23,6 ℃, nejnižší tepl. + 18 ℃, nejvyšší tepl. + 28 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 22 ℃, nejnižší tepl. + 16 ℃, nejvyšší tepl. + 28 ℃

ráno 7x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť

poledne 6x jasno, 3x oblačno, 1x zataženo

večer 6x jasno, 4x oblačno

II. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 7,4 ℃, nejnižší tepl. + 4 ℃, nejvyšší tepl. + 14 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 11,5 ℃, nejnižší tepl. + 6 ℃, nejvyšší tepl. + 24 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 10,7 ℃, nejnižší tepl. + 6 ℃, nejvyšší tepl. + 21 ℃

ráno 1x oblačno, 9x zataženo, 4x déšť

poledne 2x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 3x déšť, 2x vítr

večer 1x oblačno, 9x zataženo, 3x déšť, 2x vítr

III. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 6,5 ℃, nejnižší tepl. + 2 ℃, nejvyšší tepl. + 9 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 11,4 ℃, nejnižší tepl. +8 ℃, nejvyšší tepl. + 15 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 11,5 ℃, nejnižší tepl. + 8 ℃, nejvyšší tepl. + 15 ℃

ráno 3x jasno, 7x zataženo, 3x déšť

poledne 1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 1x mrholení

večer 1x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení

nejnižší teplota: 28.9. v 6.00 hod. + 2 ℃           nevlídný, chladný, deštivý měsíc

nejvyšší teplota: 4.9. ve 12.00 hod. + 28 ℃

6.9. v 18.00 hod. + 28 ℃

Říjen
I. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 7,8 ℃, nejnižší tepl. + 4 ℃, nejvyšší tepl. + 10 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 12,9 ℃, nejnižší tepl. + 7 ℃, nejvyšší tepl. + 18 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 10,9 ℃, nejnižší tepl. + 5 ℃, nejvyšší tepl. + 15 ℃

ráno 3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 5x déšť

poledne 3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 2x déšť, 1x mrholení

večer 2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 1x vítr

II. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 6 ℃, nejnižší tepl. + 2 ℃, nejvyšší tepl. + 13 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 15,5 ℃, nejnižší tepl. + 10 ℃, nejvyšší tepl. + 19 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 9,9 ℃, nejnižší tepl. + 6 ℃, nejvyšší tepl. + 15 ℃

ráno 4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 2x mlha

poledne 4x jasno, 6x oblačno

večer 2x jasno, 7x oblačno, 1x zataženo, 1x liják

III. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 6 ℃, nejnižší tepl. – 2 ℃, nejvyšší tepl. + 16 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 13,5 ℃, nejnižší tepl. + 8 ℃, nejvyšší tepl. + 20 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 9,4 ℃, nejnižší tepl. + 1 ℃, nejvyšší tepl. + 14 ℃

ráno 3x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť, 1x silný vítr

poledne 2x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 2x mlha, 3x silný vítr

večer 2x jasno, 8x oblačno, 1x zataženo, 2x silný vítr

nejnižší teplota: 26.10. v 6.00 hod. – 2 ℃          od 2. dekády slunečné, teplé počasí

nejvyšší teplota: 22.10. ve 12.00 hod. + 20 ℃    v poslední dekádě silné větry

Listopad
I. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 9,9 ℃, nejnižší tepl. + 5 ℃, nejvyšší tepl. + 15 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 16,2 ℃, nejnižší tepl. + 14 ℃, nejvyšší tepl. + 20 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 11,1 ℃, nejnižší tepl. + 6 ℃, nejvyšší tepl. + 14 ℃

ráno 4x jasno, 3x oblačno, 3x zataženo

poledne 3x jasno, 5x oblačno, 2x zataženo, 1x vítr

večer 4x jasno, 4x oblačno, 2x zataženo

II. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 3,2 ℃, nejnižší tepl. – 7 ℃, nejvyšší tepl. + 7 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 7,4 ℃, nejnižší tepl. + 3 ℃, nejvyšší tepl. + 11 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 4,9 ℃, nejnižší tepl. 0 ℃, nejvyšší tepl. + 8 ℃

ráno 3x jasno, 7x zataženo, 1x déšť, 1x vítr

poledne 3x jasno, 7x zataženo, 1x mlha, 1x kroupy

večer 3x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť, 1x liják

III. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 0,2 ℃, nejnižší tepl. – 5 ℃, nejvyšší tepl. + 7 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 3,7 ℃, nejnižší tepl. 0 ℃, nejvyšší tepl. + 10 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 1,2 ℃, nejnižší tepl. – 3 ℃, nejvyšší tepl. + 9 ℃

ráno 2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x silný vítr

poledne 4x oblačno, 6x zataženo, 2x vítr, 1x silný vítr, 1x sněžení

večer 1x oblačno, 9x zataženo, 1x déšť, 2x vítr, 2x silný vítr, 1x sněžení

nejnižší teplota: 18.11. v 6.00 hod. – 7 ℃          suchý měsíc s časnými větry. První sněhový

nejvyšší teplota: 5.11. ve 12.00 hod. + 20 ℃     poprašek 21.11. večer, v noci z 22. na 23.11.

napadlo 7 cm sněhu

Prosinec
I. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 2,1 ℃, nejnižší tepl. – 2 ℃, nejvyšší tepl. + 7 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 6 ℃, nejnižší tepl. + 1 ℃, nejvyšší tepl. + 12 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 2,6 ℃, nejnižší tepl. – 2 ℃, nejvyšší tepl. + 9 ℃

ráno 4x jasno, 3x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení

poledne 4x jasno, 4x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť

večer 2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x mrholení, 1x silný vítr

II. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. + 4,3 ℃, nejnižší tepl. + 1 ℃, nejvyšší tepl. + 8 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. + 6,9 ℃, nejnižší tepl. + 3 ℃, nejvyšší tepl. + 11 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. + 4,6 ℃, nejnižší tepl. + 1 ℃, nejvyšší tepl. + 8 ℃

ráno 2x jasno, 9x zataženo, 1x mrholení, 2x mlha, 1x silný vítr

poledne 2x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 1x sněžení, 1x mlha, 1x silný vítr

večer 1x jasno, 2x oblačno, 8x zataženo, 2x sněžení, 1x silný vítr

III. dekáda: prům. tepl. v 6.00 hod. – 3,9 ℃, nejnižší tepl. – 12 ℃, nejvyšší tepl. + 3 ℃

prům. tepl. ve 12.00 hod. – 0,4 ℃, nejnižší tepl. – 6 ℃, nejvyšší tepl. + 6 ℃

prům. tepl. v 18.00 hod. – 3 ℃, nejnižší tepl. – 11 ℃, nejvyšší tepl. + 5 ℃

ráno 2x jasno, 9x zataženo, 1x sněžení

poledne 2x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 2x sněžení

večer 1x jasno, 2x oblačno, 8x zataženo, 2x sněžení

nejnižší teplota: 30.12. v 6.00 hod. – 12 ℃        V prvních dvou dekádách předjarní počasí,

nejvyšší teplota: 1.12. ve 12.00 hod. + 12 ℃      sněžení nevýrazné, šlo vždy jen o sněhový

poprašek. Výrazně se ochladilo teprve o

vánočních svátcích.

O KOM SE MLUVÍ

Dalibor Kahánek z Metylovic se zúčastnil III. ročníku celostátní soutěže zemědělských oborů, kterou 13. – 15. října pořádalo Střední odborné učiliště v Údlicích u Chomutova. Soutěžilo osm celků z českých zemědělských škol a tři z Německa. Dalibor byl v trojčlenném družstvu, které reprezentovalo Frýdek-Místek. Chlapci zvládli devět disciplín a získali 199 bodů. I přes malé zaváhání v demontáži dojícího zařízení nikdo ze soupeřů více bodů nezískal. Dalibor byl se svými kamarády nejlepší v demontáži kola na vlečce, šla jim jízda zručnosti i práce s nakládačem.

Televizní diváci z Metylovic byli jistě překvapeni, když 17.12. v 18 hodin vystoupil v ostravském vysílání české televize náš starosta Ing. Lukáš Halata. Hovořil o vítězství obce v soutěži třídění komunálního odpadu. Na základě různých článků ve Zpravodaji se domnívám, že správné třídění je pro pana starostu jednou z priorit jeho práce v obci.

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Paní Marcela Brodová se narodila manželům Němcovým v Metylovicích č. p. 131 jako nejstarší ze čtyř sourozenců. Vystudovala dvouletou ekonomickou školu, později si dálkově udělala maturitu. Dnes žije v Dobré, kam se provdala a kde se jí narodily tři děti. Nic nenasvědčovalo, že má malířské nadání. Neuvědomovala si to ani ona. Nakonec na kreslení při zaměstnání a při péči o pětičlennou rodinu by stejně nebyl čas. Ve chvilkách, které se jí podařilo vyšetřit, se věnovala ručním pracím, ke kterým měla talent. Ale stojí za zmínku, že už tehdy si pověsila na stěnu obrázek rozkvetlých stromů, který maloval dnes již zemřelý strýc Ladislav Němec, který rád, jako samouk, kreslil již od dětství krajinu.

Když onemocněla maminka v Metylovicích, jezdila jí o víkendech pomáhat. Někdy zůstala i na noc a náhle před ní ležel volný večer. A právě tehdy, aby se zabavila, začala si jen tak pro sebe kreslit. Bratr Mirek někdy nahlížel přes rameno, obrázky se mu líbily. První impuls vyšel od něho. Zmínil se, že v Ostravě jsou malířské kursy pro začátečníky – amatéry. Přesvědčil ji, aby se přihlásila. Nějakou dobu jeho návrh zvažovala. Nakonec se rozhodla. Vzala pár svých obrázků a šla se zeptat. Jak to dopadlo?

Absolvovala kurs začátečníků, přešla k pokročilým. Nyní pokračuje v Lidové škole umění v Ostravě – Přívoze. Tříleté studium je zakončeno státní zkouškou. Ta ji bude opravňovat k vyučování kreslení jak dětí, tak i dospělých. Když přišla mezi začátečníky, byli všichni na stejné úrovni. Nevyskytovaly se mezi nimi podstatné rozdíly. Ale už koncem roku začala vynikat nad běžným průměrem. Nejen díky nadání, které považuje za dar od Boha, ale i zásluhou houževnaté práce. Teprve tehdy, když nadání jde ruku v ruce s pílí a vytrvalostí, dostaví se úspěch.

Paní Marcela mi vyprávěla, že někteří přijdou do kursu a kreslí jen tam. Ona tomu věnuje každou volnou chvíli. Děti odrostly, je více času. Ten teď dává do služby svému nadání. Tím, že hodně kreslí, stále více se zdokonaluje.

Maluje krajinu, květiny, pouští se do portrétu. Používá tempery, pastelky, suchý pastel. Ostatním technikám se nevěnuje. Když někdo zahlédne její obrázek a osloví ho, obvykle ji požádá, aby ho pro něj namalovala. Ráda vyhoví, ale s upozorněním, že to nebude kopie, protože ty nemá ráda. Nový obrázek bude trochu jiný, nebude totožný s předchozím. Rovněž nekreslí podle fotografií. Chce, aby její kresby byly trojrozměrné.

Často jezdí pracovat do přírody. Když začne tvořit, necítí hlad, žízeň ani chlad. Kreslí řadu hodin. Vzpomíná, jak jednou na Prašivé velmi prochladla, neboť zimu vůbec nevnímala, dokud obraz nedokončila. Připouští, že umění je droga. Daný námět tvoří šest až osm hodin. Jeden den kreslí, další dodělává a opravuje to, co první den neviděla. Stále jde dále. Nechce ustrnout na jednom místě. Nyní se pouští do kreseb v nadživotní velikosti a zároveň i do miniatur. Je to mnohem obtížnější než běžná kresba, ale zároveň tato tvorba potvrzuje její talent.

Někdy má, jako každý malíř, své dny. Ne vždy je umělec nastaven tak, aby krásu vnímal a dovedl ji přenášet na plátno. Někdy se jí kreslí výborně, jindy to nejde. Před každým novým, čistým plátnem stojí jako začátečník, s pokorou. Tu považuje u umělce za velmi důležitou. Přeje si malovat tak, aby druhé potěšila, aby jim ukázala krásu ukrytou v přírodě. Vidí ji v každém stromě, v každé květině. Touží přiblížit nám tento Boží dar. A ví, že to musí dělat srdcem, s láskou.

Připouští s úsměvem, že je vlastně už profesionálně deformovaná. Krajinu, kterou prochází, květinu, kterou utrhne, vidí už ve své fantazii tak, jak by ji chtěla dát na plátno. Vnímá ji jinak než my. Všude, kam jede nebo jde, si sebou bere pastelky, aby mohla ihned zachytit vše, co ji osloví. Má ráda pestré barvy. S výjimkou jednoho nekreslí obrázky smutné. Z její tvorby vyzařuje radost. Má svůj styl, svůj řád. Spolužáci ihned poznají její paletu podle způsobu, jakým na ni klade barvy.

Zdůrazňuje, že ani malíř profík černou nepoužívá. Šedá nevzniká smícháním černé a bílé. Vždyť černá ostatní barvy jen špiní. Upozorňuje, že ani bílá není barvou sama o sobě, slouží ke zjemňování barevných tónů.

Paní Marcela se neustále vzdělává, navštěvuje přednášky o umění. Stále se učí od jiných. Ví, že každý malíř má svůj osobitý rukopis. Jejím vzorem je Josef Koutný. Byla se podívat v Plavi u Plzně, kde malují podle jejích slov amatérští profíci. Když navštívila přátele ve Francii, viděla v Provenci malíře, a byl to pro ni koncert pro oči.

Nikdy by nechtěla dělat umění jako byznys. Ví, že někdo se dívá na amatéry s despektem, když je srovnává s akademiky. Sama je přesvědčena, že tím, jak amatéři nemalují pro zákazníky, dávají svému obrazu více času a především více svého srdce.

Za nejtěžší považuje nakreslit pohyb zvířete. Se zaujetím proto sledovala přednášku zoologa Ludvíka Kunce, který dokáže nakreslit několika čarami zvíře v pohybu. Obdivuje ho a zároveň ji dojímá úžasná pokora zoologa. Usmívá se při sdělení, že je vlastně vyrovnaná osobnost. Pracuje jako účetní, čímž namáhá levou hemisféru. Když maluje, využívá pravou.

A jak se stalo, že ilustruje knihy? Vypadá to jako náhoda. Ale ta přeje jen připraveným. Její švagr pan Gryga žije ve Frýdlantě. Občas vydává drobné knížky. Malíř, který je ilustroval, onemocněl. Navrhl paní Marcele, aby mu další knížku veršů ilustrovala ona. Předložila tudíž Klubu Petra Bezruče ve Frýdlantě své kresby. Předsedovi panu Olivovi se líbily a tak začala její spolupráce nejen se švagrem, ale i s frýdlantským Klubem. V dubnu měla křest v restauraci U Fary Grygova sbírka básní „Z beskydských luk“. O ilustrátorce Marcele Brodové napsala Dajana Zápalková v Mikroregionu: „knihu ilustrovala jemnými kresbami. Ve svých obrázcích velice dobře vystihla atmosféru básní“.

Nyní po „Almanachu“, sbírce „Z beskydských luk“ a „V stínu hor“ pracuje na čtvrté knize. Nemaluje bezmyšlenkovitě. Vždy si dílo přečte, promyslí a teprve pak se pouští do kresby. Pro čtvrtou knihu zatím dosnol (str. 305) neznámý pohled na Frýdlant n. O. Město zachytila, jak ho vidí od Sosny v Metylovicích. Připravovaná publikace bude sloužit jako propagační materiál, který Město Frýdlant n. O. připravuje v rámci družby s německým Friedlantem.

V minulém roce na podzim vystavovala své dílo ve Fulneku. V tamější rotundě byla výstava keramiky. Holé stěny bylo třeba rozjasnit. Byla požádána o několik obrázků. Jejich počet se nakonec rozrostl na šedesát kusů. Trošku se tehdy obávala, co jim lidé řeknou, jaká bude odezva. Ale nakonec si řekla, že o nic nejde. Nikdo ji tam nezná, případný neúspěch lehce unese. Odezva ji příjemně překvapila, obrazy se líbily.

V polovině března připravuje výstavu v Cyklobaru v Dobré, která potrvá celý duben. Tam už půjde s kůží na trh. Léta v Dobré žije, ale téměř nikdo neví, že maluje. Proto je na reakci velmi zvědavá. Mimoto má svou soukromou galerii vytavenou na webu.

Často se pídíme po detailech ze života různých celebrit. O naší rodačce, která si dobývá srdce vnímavých lidí svým talentem a pílí a navíc se při každé příležitosti hlásí k naší obci, nevíme pravděpodobně nic.

Setkání s touto ženou mě naplnilo radostí a vděčností. Znovu jsem si ověřila, že velikost člověka je spojená s pokorou, s pravdivým uvědoměním obdarování a zároveň s poznáním vlastních hranic.

STALO SE V OBCI

Noví majitelé bývalého statku pana Kubaly č. p. 68 chovají koně. V sobotu 2. února odpoledne se klisna s hříbětem dostala na sousední pozemek a propadli se do 1,5 metru hluboké jímky. Byla sice zakryta betonovými pláty, ale ty se pod jejich váhou posunuly. Koně zůstaly zadkem v jímce.

Místní hasiči byli telefonicky uvědoměni. V 15 hodin se rozezněla siréna a devět hasičů se okamžitě vydalo na pomoc. Bylo jasné, že vytáhnout koně nebude jednoduché. Majitel koní zavolal Hasičský záchranný sbor z Frýdku-Místku. Přijely dvě jednotky s vozidly. Mezitím se majiteli podařilo hříbě z jímky dostat. Starší kůň tam zůstal a byl již dosti vysílen.

Záchranáři ho museli nejdříve otočit. K ohlávce přivázali lano, pomocí něhož ho vytáhli. Kůň zůstal ležet na zemi. Bylo třeba ho zvednout, aby neprochladl. Na pomoc přijížděl automobil s hydraulickým ramenem. Ale zvíře se náhle samo postavilo. Přivolaný veterinář nezjistil žádné zlomeniny. Drobné oděrky a zhmožděniny se rychle zahojí. Druhé dne přinesly zprávu o této události Český rozhlas, stanice Ostrava ve 14 hodin ve zprávách. Noviny Frýdecko-Místecko se o tom zmínily 5. února.

Třetího dubna si místní občané všimli vojenského vrtulníku, který celé dopoledne kroužil kolem Čupku. Vojáci prováděli výsadek slaňováním. Nejednalo se o žádné teroristy, ale o cvičení vojáků ministerstva vnitra.

Lidé, kteří přišli v neděli 4.5 na mši, nemohli projít hlavním vchodem kostela. Byla k němu přistavena fotbalová branka. Věřící použili boční vchod. Branku zřejmě přenesli mladí lidé, kteří se scházejí na hřišti a hrají šipky. Pan farář toto jednání po mši odsoudil. Pisatelka se domnívá, že šlo o recesi.

Od 1.7. – 31.8. byla uzavřena silnice mezi Metylovicemi a Lhotkou v délce 4,5 kilometru. Silničáři frézovali starý povrch, dělali hloubkový remix a pokládali nový živičný povrch.

O prvním srpnovém víkendu se zřítil strop v kinosále, který byl naštěstí v té době prázdný. Dřevěné nosné trámy, které pamatovaly ještě starou Sokolovnu, se prolomily. Při pádu zničily část vnitřního zařízení, poškodily elektroinstalaci, obložení i sedadla. Navíc hrozilo nebezpečí zřícení další části stropu. Příčinou může být vlhkost z neodvětrávaného mezistřešního prostoru nebo stáří trámů.

Pojišťovna se od případu distancovala, ve smlouvě není jako pojistná událost uveden pád stropu. Koho by také napadlo to tam uvádět. Z bezpečnostních důvodů se musela strhnout i zbývající část stropu. Nebezpečnou práci odvedla odborná firma. Sokoli ihned odklidili spadlé části, dřevo nabídli ke spálení škole, prostory uklidili. Pomáhali senioři, příznivci, ženy z SPV.

Díky dobrému nápadu členů a pochopení Rady Města Frýdlant je už kinosál znovu vybaven sedadly. Byly koupeny po pěti korunách z bývalého frýdlantského kina.

Peníze na opravu samozřejmě Sokoli nemají, příjmy Jednoty jsou malé. Požádali o pomoc Sokolskou župu moravskoslezskou i Obec Metylovice. Všichni si uvědomují, že v současnosti je to jediné místo v obci, kde se lidé mohou scházet. Sokoli dělají vše, aby se kinosál mohl pro veřejnost otevřít v co nejkratší době.

Obec patří pod Obvodní oddělení policie v Palkovicích. Vedoucí oddělení tam letos poprvé zastupuje žena – npor. Renata Senttová. Tři policisté byli vyčleněni pro pěší službu a tak je budou moci občané potkávat. Podle zkušeností přítomnost policisty na ulici uklidňuje starousedlíky a odrazuje ty, kteří mají sklon k trestné činnosti.

V přesně vymezených hodinách bude taky jeden muž z obvodního oddělení na obecních úřadech spádových obcí. V Metylovicích to bývají pondělní odpoledne. Lidé mohou za nimi přicházet se svými dotazy, stížnostmi i podněty.

Policie naše občany upozornila na množící se případy podvodů a krádeží. Pachatelé přijedou autem, které postaví opodál domu, který si vyhlédli a který obvykle obývají starší lidé. Snaží se k nim vetřít pod různými záminkami. Tvrdí, že jim chybí peníze na benzín a musí zavést dítě do nemocnice, potřebují si zavolat nebo zapít léky. Taky se často vydávají za pracovníky plynáren nebo elektráren, kteří nesou přeplatek a potřebují rozměnit peníze. V příhodné chvíli důvěřivým lidem, kteří je pustí dovnitř, ukradou peníze nebo cennosti.

STALO SE V OKOLÍ

Pravidelní posluchači televize viděli 28.1. v 18.00 hod v Ostravském zpravodajství vysílání o sousední Lhotce. Vesnice nemá peníze na opravy obecních cest. Pokud by získali dotace, částka, kterou by museli zaplatit z obecní kasy, by činila celý 1 milion korun. Přitom celkový rozpočet Lhotky je jen 4 miliony korun.

Kraj doporučil, aby se obec spojila s některou vesnicí. Starostka Růžena Kopčáková, která pochází z Metylovic, zdůraznila, že sousední vesnice, Metylovice nebo Kozlovice jsou daleko. Navíc Lhotka si uhájila samostatnost i v době, kdy se za komunistů vesnice slučovaly.

V Palkovicích u Obecního úřadu se objevila výkupna železného šrotu, což je dobrá zpráva pro naše občany, především z dolního konce. Nemusí se zajíždět daleko, dá se odvézt sběr na vozíku i pěšky.

STALO SE V ČESKÉ REPUBLICE

Leden
Hlavním tématem roku se zřejmě stanou poplatky u lékaře. Jednalo se o nich u i Ústavního soudu. Rozhodl, že protiústavní nejsou. ČSSD využila odmítavé reakce části veřejnosti a založila na boji proti poplatkům volební kampaň.

Únor
Aby předseda vlády Mirek Topolánek stihl tenisové utkání v Brně, vezl ho řidič po dálnici rychlostí 176 km/h.

V nechutné frašce byl 1. února na dalších pět let zvolen prezidentem Václav Klaus.

Světový lyžařský pohár v Liberci se konal jen díky navezenému sněhu. Kateřina Neumannová, prezidentka organizačního výrobu, byla kvůli tomu ostře kritizována.

Březen
Orkán Emma, který se přehnal i naší republikou, zanechal po sobě dva mrtvé a několik zraněných.

V 88 letech zemřel divadelní a filmový herec pan profesor Radovan Lukavský.

Dělníci objevili v nepoužívaném tunelu v Břeclavi 71 pytlů s nedoručenými dopisy.

„Díky“ sněhové vánici, předčasně vyměněným pneumatikám, přecpané dálnici a neukázněným řidičům došlo 20. března na dálnici D1 k hromadné nehodě. Srazilo se neuvěřitelných 231 aut, mezi osobními bylo i 98 náklaďáků a dva autobusy. Z letadla to vypadalo jako hromada rozsypaných angličáků na pískovišti. Je to neuvěřitelné, ale nikdo nezemřel. Tři desítky lidí byly zraněny, škoda 27,8 miliónu.

Duben
Počet včel u nás klesl až o třetinu. Může za to teplá zima a epidemie varoázy, kterou přenášejí roztoči.

11. dubna se na jednokolejné trati v Ostravě čelně srazily dvě tramvaje. Na místě zemřeli tři lidé, mezi nimi čtyřletý chlapec.

19. dubna mohla veřejnost po pěti letech znovu spatřit korunovační klenoty. Byly jedenáct dnů vystaveny ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Zájem byl obrovský, výstavu navštívilo 32 tisíc lidí.

Květen
Od 8. května je pražské metro delší o tři stanice trasy C.

Havlova hra Odcházení měla 22. května premiéru v divadle Archa s Janem Třískou v hlavní roli. Jeho partnerku hrála Zuzana Stivínová.

Červen
Čeští vědci spolu s dánskými kolegy objevili gen, který jim pomůže vést účinný boj s rakovinou prsu.

Řidič Mirka Topolánka opět překročil rychlost na dálnici. Tentokrát spěchal premiér na fotbal se Švýcarskem.

Jako první na světě vyvinuli čeští vědci úspěšnou vakcínu proti všem typům boreliózy.

9. června demonstrovali před Úřadem vlády školští pracovníci z téměř šesti tisíc škol.

24. června se do výstražné hodinové stávky na protest proti vládním reformám zapojili řidiči z povolání, lékaři a úředníci.

Červenec
1. července začala v Praze platit vyhláška o čistotě. Odhození žvýkačky na chodník může přijít dotyčného až na třicet tisíc korun.

Ministr zahraničí Schwarzenberg a jeho kolegyně z USA podepsali 8. července dohodu o vybudování radaru v Česku.

Reportér MF Dnes se nechal zaměstnat v léčebně dlouhodobě nemocných. Odhalil hrubé zanedbávání péče a falšování chorobopisů.

Srpen
Při železničním neštěstí 8. srpna u stanice Studénka zemřelo osm cestujících, mnoho další bylo zraněno. Před projíždějícím vlakem se zřítil na trať most.

21. srpna před čtyřiceti lety přišla do země vojska Varšavské smlouvy.

Září
Šéf mezinárodního obuvnického gigantu Tomáš Baťa náhle zemřel uprostřed práce v 93 letech. Nesplnilo se mu přání, aby se dožil symbolických 99 let.

Od 1. září přestaly platit padesátníky, poslední české haléřové mince.

Čeští vědci vyvinuli systém, kdy pomocí očí a mrkání se dá ovládat počítač.

Na šest let půjde do vězení bývalá komunistická prokurátorka Ludmila Brožová Polednová, která je mimo jiné spoluodpovědná za smrt Milady Horákové.

20. září zahynul český velvyslanec Ivo Žďárek při útoku teroristů v hlavním městě Pákistánu. Celkem zahynulo přes šedesát lidí.

Říjen
V Afganistánu zaútočili povstalci na české vojáky v provincii Légar a sedm jich zabili.

Chemická analýza potvrdila dávnou legendu, že při stavbě Karlova mostu byla použita vejce.

16. října se při požáru na pražském výstavišti zřítilo levé křídlo Průmyslového paláce.

28. října se u příležitosti státního svátku konala v Praze po dvaceti letech vojenská přehlídka.

Listopad
11. listopadu poslanci schválil změnu trestního zákona. Mládež dostane občanský průkaz již ve čtrnácti letech. Od tohoto věku může být i trestně stíhána.

17. listopadu vyšlo sedm stovek pravicových extrémistů proti Romům v Litvínově. V ulicích se střetli s tisícovkou policistů.

Pro Čechy skončila při cestě do USA vízová povinnost.

Prosinec
České dráhy otevřely tzv. Nové spojení. Jedná se o soustavu mostů a tunelů za 11 miliard korun. Spojuje pět pražských nádraží.

Ekonomická krize zasáhla Česko. Jako první to začali pociťovat zaměstnanci automobilového průmyslu. Automobilkám se ve skladech začaly hromadit neprodané vozy. Propouštět začaly i jiné podniky. Odhaduje se, že příští rok přijde o práci až sto tisíc lidí. Myslím, že nikdo teď nedokáže odhadnout dopad krize. Pamětníků krize v třicátých letech je málo.

STALO SE VE SVĚTĚ

Leden
Slavná pouští Rallye Dakar byla poprvé v historii zrušena kvůli hrozbě teroristických útků.

11. ledna zemřel ve věku 88 let horolezec Edmund Hillary, který jako první zdolal v květnu 1953 vrchol Mont Everest.

Únor
14. února pohrozil ruský prezident Vladimír Putin, že pokud v Česku a Polsku vzniknou americké základny, zamíří na ně ruské rakety.

18. února oznámil kubánský diktátor Fidel Castro kvůli zdravotním problémům odchod do penze. Na Kubě vládl od roku 1959.

Březen
Rusové volili prezidenta. Zvítězil Dimitrij Nedvěděv, což nebylo pro nikoho překvapením. Již předtím ho Putin vybral jako svého nástupce.

Duben
19. dubna se Američanka Edna Parkerová dožila 115 let a stala se tak nejstarší ženou světa.

Květen
6. května usmrtil cyklon v Barmě až sto tisíc lidí. Tamní diktátorský režim požádal o mezinárodní pomoc.

8. května vynesli čínští horolezci olympijskou pochodeň na vrchol Mont Everestu. Cestu pochodně světem často provázely protestní akce příznivců Tibetu.

Mohutné zemětřesení v jihozápadní Číně zabilo nejméně 13 tisíc lidí.

Sonda Phoenix jako první v historii přistála na planetě Mars, kde bude hledat známky přítomnosti vody.

Červen
Irští občané odmítli 13. června v referendu Lisabonskou smlouvu a zablokovali tak změny ve struktuře a organizaci Evropské unie.

Bývalá sovětská republika Litva přijala zákon, který zakazuje používat v zemi sovětské symboly včetně srpu a kladiva.

Červenec
Šest let držela v džungli kolumbijská gorila francouzskou političku Ingrid Betancourtovou. Osvobodili ji kolumbijští vojáci.

Po dvanácti letech skrývání dopadla policie vůdce bosenských Srbů Radovana Karadžiče, obviněného z masových vražd.

Srpen
Gruzie zahájila vojenskou ofenzivu proti Jižní Osetii, která se od ní odtrhla. Rusko odtržení schvaluje.

Byly zahájeny Olympijské hry v Číně. Zlaté medaile pro naši republiku získali ve střelbě Kateřina Emmons a David Kostelecký, v hodu oštěpem Barbora Špotáková. Číňané získali sto medailí.

Září
Po půl století došlo ke smíru Libye a USA. Ministryně Riceová navštívila libyjského vůdce Kaddafiho.

Říjen
10. října byla udělena Nobelova cena za mír finskému diplomatu Martti Ahtisaari.

Listopad
Velikými ohňostroji oslavila Amerika vítězství Baracka Obamy. Je to první Afroameričan, který usedne do křesla amerického prezidenta.

6. listopadu vysílala rakouská televize hraný dokument o fiktivní havárii jaderné elektrárny Dukovany.

Teroristé zaútočili 26. listopadu v Bombaji na hotely, nádraží a nemocnice. Zabili přes osmdesát lidí.

Prosinec
Velká povodeň zasáhla 1. prosince Benátky a zcela zaplavila i známé slavné náměstí svatého Marka.

Incident, při němž policista zastřelil mladíka, byl rozbuškou nepokojů, demonstrací a bitek s policisty v ulicích řeckých měst.

Na základě dvacetiletého výzkumu francouzští lékaři zjistili, že Alzheimrova choroba se dá poznat už dvanáct let dopředu.

V Metylovicích 15. března 2009

Marie Bartková, t. č. kronikář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.