2009

 

Starosta obce: Ing. Lukáš Halata
Ředitel školy: Mgr. Alena Kořínková
Farář: P. Bronislav Wojnar

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Leden:
Paní Ing. Milada Cigánková – Fialová předložila studii na rozšíření stávajícího hřbitova. Zastupitelstvo schválilo její II. variantu. Vzhledem k rozšíření hřbitova zastupitelstvo souhlasilo, aby na daném pozemku provedla hydrologický průzkum firma AZ GEO. Starosta podepsal smlouvu s ČSAD. Zajistí pro tento rok svými autobusy obslužnost obce. Zastupitelstvo schválilo, aby se na nezastavěném pozemku v Třešňovém sadu postavila hospodářská budova a v Pasekách dva rodinné domky. Vzalo na vědomí, že pozemky na Pajurkovicích, které byly v minulosti obhospodařovány, jsou zařazeny do územního plánu. Vypovědělo smlouvu o dotaci pro paní Holubovou, která je v péči Domova důchodců ve Frýdlantě n. O. a pro pana Bražinu, který žije v Domově důchodců v Brušperku.

Únor:
Zastupitelstvo rozhodlo, aby starosta podepsal smlouvu na hydrologický průzkum s firmou AZ GEO v Ostravě. Souhlasilo, aby obec přispěla na podporu včelstev v základní organizaci v Palkovicích i ve Frýdlantě. Mezi jejich členy patří i několik občanů Metylovic. Schválilo, aby firma Digis z Ostravy – Poruby aktualizovala katastrální mapu obce. Souhlasilo s poskytnutím dotace na činnost místního souboru Beseda. Vzalo na vědomí, že se stanovily nové podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy. Při velikém počtu dětí je třeba upřednostňovat zájemce ze středu obce a z dolního konce. Děti z Pasek rodiče po absolvování školky většinou přihlásí do 1. třídy do Frýdlantu n. O. Předškoláky, kteří se nedostali do místní školky, rodiče z dolního konce vozí do Palkovic a pak je tam většinou přihlásí i do školy. Zastupitelstvo schválilo, aby stavební firma Adam Kopřiva vybudovala v domě č. 98 vodoinstalaci, kanalizaci, topení a vyměnila okna, a to vše v hodnotě 1.446.000 Kč.

Březen:
Zastupitelstvo schválilo skácení už hodně prohnilých a suchých starých lip kolem Obecního úřadu. Zaniklo tak stromořadí, o němž se zmínil v 1. knize obecní kroniky pan učitel Műller. Zastupitelstvo souhlasilo se stavbou v nezastavěném území obce v Pasekách u vodárny. Schválilo finanční příspěvek obci Palkovice, která nám za to umožní položení kanalizace pod jejich cyklostezkou kolem sjezdovky. Odhlasovalo, aby Ing. arch. Aleš Bílek spolupracoval se stavebním úřadem ve Frýdlantě n. O., který je pořizovatel územního plánu. Pověřilo pana Jiřího Liberdu stavebním dozorem při opravě objektu č. 98. Pan Biolek Stanislav informoval zastupitelstvo o stávajících úpravách pojistných smluv na Obecník a školu. Vzalo na vědomí informace starosty o zpracování projektové dokumentace nového sociálního zařízení na Myslivecké chatě. Zároveň je starosta informoval o plánované cyklostezce v areálu Koňské nebe. Vzalo na vědomí nabídku Ing. Karlického, že zajistí větší aktuálnost internetových stránek obce. Zamítlo jeho návrh na vytvoření informační komise a navrhlo, aby se zapojil do činnosti kulturní komise. Odložilo nabídku paní Kellerové k odkoupení rodinného domku do doby, než bude zjištěn stav budovy a výše požadované ceny. Zamítlo poskytnout finanční příspěvek na činnosti denního stacionáře, kam dojíždí hendikepovaný občan obce. Neschválilo proplacení požadované částky firmě Ing. Pavla Spusty Real Development Service v souladu s vyjádřením právního zástupce obce.

Duben:
Schválilo přepracování pojistných smluv týkajících se budov ve vlastnictví obce. Zplnomocnilo starostu ke všem právním úkonům souvisejících s výkonem práv akcionáře Obec Metylovice na Valné hromadě společnosti Frýdecká skládka. Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Kožane město – muzeum Metylovice. Zastupitelé odhlasovali, aby byla podepsaná smlouva o dílo s firmou Profector strategy, která zajistí přípravu a projekt Základní škola Metylovice. Vydalo souhlas se stavbou rodinného domu v nezastavěném území obce na pozemku Na Fojtství. Pověřilo starostu, aby vybral zodpovědnou osobu, která bude hlídat dodržování dotačních titulů. Starosta tím pověřil účetní obecního úřadu Ing. Magdu Čupovou.

Květen:
Schválilo bezúplatný převod pozemku z Pozemkového fondu obci Metylovice. Jedná se o cestu od horního kravína k panu Bačovi. Schválilo odběr vzorků prostřednictvím sond na pozemku kolem kostela na základě cenové nabídky Ing. Čajky. Pověřilo starostu, aby podepsal kupní smlouvu s firmou REHOS. Jde o nákup malotraktoru a přídavných zařízení. Schválilo povolení výjimky v počtu dětí ve třídě mateřské školy z 24 na 25 dětí. Rovněž povolilo výjimku z průměrného počtu žáků ve třídě základní školy. Pověřilo starostu podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací s Moravskoslezským krajem. Bude se týkat parkovacích míst před školou. Vzalo na vědomí informaci starosty a pana Jiřího Liberdy o pokácení lip před Sokolovnou z důvodu špatného růstu. Zamítlo stavbu rodinného domu v nezastavěné části obce pod Odborným léčebným ústavem.

Červen:
Schválilo vypracování projektu na odvodnění pozemků kolem kostela. Odsouhlasilo položení betonových žlabů kvůli odvodnění cesty u pana Uhláře. Souhlasilo se stavbou mimo zastavěné území vedle paní Jaklové. Schválilo koupi dvou silničních zrcadel. Vzalo na vědomí informaci starosty a Ing. Kulhánka o žalobě Ing. Spusty na společnost Obec-Invest. Vzalo na vědomí žádost o pronájem stavebního pozemku (na místě bývalé skládky) pro umístnění RC dráhy pro rádiové řízení modelů aut.

Červenec:
Schválilo podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi o provozování vodovodu. Schválilo opravu výtluků na místních komunikacích u Kaštanu a u pana Trnečky. Vzalo na vědomí rezignaci Milana Tomáška na funkci místostarosty, předsedy stavebního výboru i na mandát člena zastupitelstva ze zdravotních důvodů a osobních důvodů. Vzalo na vědomí informace starosty, které se týkaly stavebně sanačních prací základů kostela, a předalo věc stavebního výboru. Vzalo na vědomí informaci starosty o zakoupení dopravních značek B 13 – zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. Vzalo na vědomí informaci starosty o návrhu na změnu programové skladby místní kabelové televize. Šlo o požadavek zařadit do programu televizi NOE. Protože by se kvůli tomu musela vyřadit jiná televize, navíc kabelovka s digitalizací končí, nebude se už nic měnit. Vzalo na vědomí informaci starosty o možnosti využití služeb Sběrného dvora ve Frýdlantě. Občané Metylovic tam mohou bezplatně ukládat elektrospotřebiče.

Srpen:
Odstoupením místostarosty pana Tomáška postoupila do zastupitelstva paní Marta Michalcová za KDU-ČSL. Zároveň se stala členkou kulturní komise. Zastupitelstvo schválilo veřejnou volbu místostarosty. Od 1.9. bude neuvolněným místostarostou na poloviční úvazek Jiří Liberda. Byl zvolen i do čela stavebního výboru. Schválilo úplnou smlouvu o zřízení věcného břemena s ČEZ. Vzalo na vědomí informaci starosty o žádosti Mysliveckého sdružení. Požadují, ab obec koupila lákadla na kůrovce. Správce obecního lesa to nedoporučil. Majitelé okolních soukromých lesů lákadlo nepoužívají. Mohlo by se tak stát, že by se do obecního lesa stáhli kůrovci z celých Metylovic.

Září:
Schválilo úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou. Když obec získá dotaci, musí nejdříve vybranou investici uskutečnit a investora zaplatit. Teprve po třech měsících od proplacení faktury přijdou peníze z dotace na účet. Úvěr zajistí včasné proplacení proinvestované částky. Pověřilo starostu k podpisu smlouvy o dílo „Stavební úpravy veřejného prostranství v centru obce Metylovice“ s firmou PSVS a.s. Praha. Schválilo proplacení zahraniční pracovní cesty starostovi a místostarostovi. S představiteli rakouské obce, která měla kdysi podobné problémy s nezaměstnaností, hovořili o cestách, které vedou k řešení. Pověřilo starostu, aby podepsal smlouvu s Ing. arch. Václavem Cvičkem z Kozlovic. Jmenovaný bude mít technický dozor při obnově centra obce. Schválilo zakoupení cyklistického dresu pro cyklohlíky Policie České republiky. Vzalo na vědomí informaci starosty, že obec nezískala dotaci na opravu Obecníku, který je ve velmi špatném stavu. Jedním z možných řešení je prodej nájemci panu Přibylovi. Bod byl odložen do dalšího zasedání.

Říjen:
Na jednání obecního zastupitelstva se dostavil nový vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Palkovicích. Nadporučík Ing. Pavel Nesid seznámil přítomné s plány do budoucna a požádal o náměty a připomínky. Na tak finančně náročnou investici, jako je stavba nové školy nemůže vypsat výběrové řízení obec. Do zastupitelstva přišel Ing. Zdeněk Uher, zástupce firmy Unitender, která se podobnými výběrovými řízeními zabývá. Vytápění mateřské školy elektřinou je drahé. Zastupitelstvo rozhodlo, že se do budovy zavede plyn. Ze tří firem vybrali zastupitelé firmu PEVA plast a pověřili starostu, aby s ní podepsal smlouvu. Zastupitelstvo zamítlo uzavřít smlouvu s firmou Sharp o zabezpečení servisu na multifunkční zařízení. Došlo k názoru, že zařízení je v záruční době. Schválilo všemi hlasy, aby byl uskutečněn projekt „Revitalizace centra obce.“ Schválení bylo nutné k poskytnutí úvěru.

Listopad:
Schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. Dotuje se doprava o sobotách a nedělích. Schválili smlouvu o dílo s firmou Archaia Olomouc. Provede záchranný archeologický průzkum ostatků, které byly odkryty v části 1. hřbitova při stavbě „Revitalizace centra obce“. Souhlasili se stavbou na pozemku na Žukově, který leží mimo zastavěné území obce. Vzalo na vědomí žádost myslivců o dotaci na vybudování sociálního zařízení u Myslivecké chaty. Schválilo přijetí nabídky firmy Unitender zastoupenou Ing. Šonovským, která nabízí komplexní zadání veřejné zakázky na stavbu základní školy. Projednalo a odložilo žádost LUTO o proplacení jimi vyrobené dřevěné stavby, která slouží pro uzamčení popelnic chatařů. Schválilo smlouvu o budoucí smlouvě se Správou silnic. Na Pajurkovicích a Čupovicích se musí posílit tlak vody ve vodovodu. Starosta informoval o soudním řízení s Ing. Spustou. Dle rozsudku je obec povinna uzavřít se žalobcem do tří dnů od nabytí právní moci kupní smlouvu. Právní zástupce obce doporučil zastupitelstvu podat odvolání ke krajskému soudu. Vzalo na vědomí žádost Tělocvičné jednoty na proplacení nákladů na novou elektroinstalaci v promítací místnosti kinosálu. Bude sloužit členům TJ jako klubovna a úschovna sportovního nářadí.

Prosinec:
Nesouhlasilo s návrhem aktualizace státní energetické koncepce republiky, která by v případě odsouhlasení vládou znamenala otevření přímé cesty k devastaci Beskyd. Projednala žádosti o vydání stanoviska ke stavbě fotovoltaické elektrárny na pozemku vedle horního kravína, na pozemku před štěrkovnou a na pozemku za čtyřproudovou dálnicí. Ani jednu žádost zastupitelstvo neschválilo. Schválilo návrh obce na bezúplatný převod Sokolovny z vlastnictví Tělocvičné jednoty do majetku obce Metylovice.

ROZPOČET OBCE

Příjmy                                                                                      Výdaje
Daň z příjmu FO ze závis. čin. 2.236.000                     Veter. péče 17.000
Daň z příjmu FO z SVČ 245.000                                      Správa lesa 9.000
Daň z příjmu FO kapit. výnosy 203.000                        Lesní hospod. 57.000
Daň z příjmu PO 2.519.000                                               Silnice 538.000
Daň z příjmu PO za obce 64.000                                      Ost. zálež. pozem, komun. 3.764.000
DPH 5.038 000                                                                     Veřejn. sil. doprava 69.000
Odvody za odnětí zem. půdy 7.000                                   Vodní hospodářství 33.000
Popl. za odnětí les. pozemků 1.000                                 Kanalizace 541.000
Popl. za komun. odpad 780.000                                      Základní škola 2.408.000
Popl. ze psů 25.000                                                              Kino 64.000
Popl. za láz. nebo rekr. pobyt 27.000                              Knihovna 19.000
Popl. za užív. veř. prostr. 2.000                                        Muzeum 162.000
Popl. ze vstupného 7.000                                                    Kultura 157.000
Popl. z ubyt. kapacity 11.000                                             Církev 9.000
Správní poplatky 24.000                                                     Rozhlas 26.000
Daň z nemovitosti 326.000                                                Sdělovací prostředky 29.000
Dotace na volby 21.000                                                       Klub důchodců 5.000
Neúčelová dotace 123.000                                                  SPOZ 11.000
Dotace z úřadu práce 116.000                                            Tělovýchova 653.000
Dotace na malotraktor 986.000                                       Ostatní záj. činnosti 8.000
Dotace na upgrade Czech Point 48.000                         Bytové hospodářství 267.000
Lesní hospodářství 204.000                                              Nebyt. hospodářství 64.000
Zemědělská činnost 41.000                                               Rozvoj bydlení 27.000
Těžební průmysl 56.000                                                      Veřejné osvětlení 458.000
Kinosál 7.000                                                                         Pohřebnictví 105.000
Knihovna 2.000                                                                     KTR 200.000
Kultura 31.000                                                                       Územní rozvoj 90.000
Rozhlas 2.000                                                                        Komunální služby 5.000
Noviny a zpravodaj 8.000                                                   Nebezpečný odpad 88.000
Tělovýchova 136.000                                                            Komunální odpad 1.388.000
Bytové hospodářství 298.000                                             Velkoobjemový odpad 89.000
Nebytové hospodářství 246.000                                         Veřejná zeleň 2.254.000
Pohřebnictví 12.000                                                              Úpravy č. 98 1.717.000
KTR 190.000                                                                           Domovy 49.000
Komunální služby 48.000                                                    Bezpečnost a veř. pořádek 7.000
Za odpad v kontejnerech 99.000                                        Požární ochrana 144.000
Od Ekohomu za odpad 288.000                                         Zastupitelstvo obce 985.000
Správa v ochraně živ. prostř. 5.000                                    Volby do Evropského parl. 19.000
Domovy 10.000                                                                        Bankovní výdaje 27.000
Místní správa 12.000                                                              Ostatní činnosti 160.000
Příjmy z fin. operací 65.000
Fin. vypoř. min. let 1.000
Ostatní činnosti 9.000
Příjmy celkem 14.581.000                                                     Výdaje celkem 18.239.000
Počáteční stav k 1.1.2009    3.784.800
Splátky úvěrů 650.000
Nový úvěr 3.575.000
Financování celkem 6.709.800

UDĚLALO SE V OBCI
Tento rok byl pro hospodaření v obci velmi náročný. Kvůli krizi se snížily příjmy z daní téměř o 18 %, ale přesto se podařilo udělat řadu věcí.
Obec vyčlenila na investice 4,3 mil. korun. Většina z této částky šla na opravu domu č. 98. V suterénu již našli útočiště pracovníci, kteří pečují o zeleň v obci i s potřebným strojovým parkem. První poschodí, které je určeno pro muzeum, je rovněž opraveno a čeká se jen na přidělení dotace. Ta uhradí vnitřní zařízení.
Je vypracovaná urbanistická studie pro Metylovičky.
Obnovilo se staré vedení pro osvětlení v Pasekách.
Je hotová dešťová kanalizace v Pasekách.
Je připravená projektová dokumentace pro stavbu nové školy.
Hydrogeologický průzkum na pozemcích určených k rozšíření hřbitova je ukončen.
Byly vymalovány místnosti na obecním úřadě a pořízena nová podlahová krytina. Pracoviště Czech Pint bylo vybaveno digitální tiskárnou, kopírkou a skenerem až do formátu A3, novým monitorem, čtečkou čipových karet, čtečkou QR kódu, sluchátky a mikrofonem.
Místo stávajícího elektrického topení se v místní mateřské škole vybudovalo plynové.
U pana Uhláře se kvůli odvodnění cesty položily žlaby.
Na dolním konci a v Pasekách se kvůli bezpečnosti silničního provozu umístila zrcadla a za dolním kravínem se postavila značka B 13.
U pana Trnečky a u kaštanu se opravily výtluky na silnici.
Protože uspěla žádost o dotaci na úpravu intravilánu, koupila si obec malotraktor, rozmetadlo na sypké hmoty, drtič – štěpkovač větví, mulčovač, návěs, parkovou sekačku s košem a dvacet dva ovocných stromků. V třešňovém sadu byly vykáceny uschlé stromy a místo nich zasazeny polokmeny rynglí a švestek. Jámy vykopali Zbyněk Drozd, Milan Tomášek a Bob Juřica. Stromy zasadila paní Marta Michalcová.
Díky iniciativě pana Milana Hajduška, starosty Sokola, byly přepsány všechny čtyři knihy metylovských kronik do elektronické podoby. Byla to náročná práce. Díly jeho úsilí si teď každý může přečíst kroniky na internetu. Navíc s textem psaným strojově se lépe pracuje než s textem psaným ručně.
Starosta obce, Ing. Lukáš Halata, zařídil, aby občané mohli bezplatně uložit ve sběrném dvoře ve Frýdlantě n. O. všechny druhy monitorových počítačů, telefonní přístroje, tiskárny, kalkulačky a televize.
Velikým úspěchem je získání dotace na obnovu středu obce ve výši 92,5 % nákladů.

ÚPRAVA STŘEDU OBCE
Letos doznal významné změny pohled na střed obce. Již dlouho se mluvilo o tom, že při zvýšeném silničním provozu jsou chodci v zatáčce u kostela v nebezpečí.
Celá věc nebyla jednoduchá. Bylo třeba rozebrat zídku u kostela a vybagrovat po celé délce dva metry zeminy. Pokusím se vypsat vše, co tomu předcházelo, i to, co následovalo.
Samozřejmě, především bylo nutné sehnat peníze, neboť výše nákladů, kterou stavba potřebuje, vysoce překračuje možnosti obce. Starosta poslal žádost o dotaci, v únoru tohoto roku se obec dověděla, že jí byla přiklepnuta. Celkové náklady na stavbu budou 8,5 miliónu, dotace uhradí 7,9 miliónu, obec doplatí 600.000 korun. Nejdříve se vykácelo staré lipové stromořadí u obecního úřadu a odstranil plůtek jak před úřadem, tak před sloupkem se soškou Panny Marie Pomocnice. Ten byl přenesen ke kostelu.
Na rekonstrukci pracují zaměstnanci firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby, kterou zastupitelé vybrali ve výběrovém řízení. Práce začaly v říjnu a mají být ukončeny v květnu příštího roku. Nejdříve se rozebrala zídka u kostela. Překvapilo mne, že kameny neočíslovali. Následně byla odbagrovaná zemina podél cesty kolem kostela v šířce dvou metrů. Následně stroje asi na čtrnáct dnů utichly a nastoupili archeologové. Zkoumali kosterní pozůstatky odkrytých hrobů z bývalého hřbitova kolem kostela. Vyslala je firma Archaia Olomouc. Tyto práce platila obec. Podle vyjádření pracovníků, vesměs mladých lidí, kteří se tiše dotýkali štětečkem kostí našich předků, šlo hlavně o kosterní pozůstatky dětských hrobů. Pozorovala jsem jejich práci a nabyla dojmu, že s našimi dávno zemřelými občany za jejich těžkého a tvrdého života nikdo tak jemně nezacházel jako teď citlivé ruce archeologů.
Po ukončení prací odvezli nálezy ke zkoumání do Opavy a pak by měly být uloženy v muzeu. Obec dostane zprávu a výsledku bádání. Možná se dovíme něco nového o stáří tohoto zřejmě 1. hřbitova v Metylovicích. Dle názorů některých občanů by bylo vhodnější, kdyby kosterní pozůstatky našich předků byly po přezkoumání vráceny do Metylovic a uloženy do společného hrobu.
Potom se opět ozvala těžká mechanizace. Zároveň nastoupilo ošklivé počastí, které práci dělníků znesnadňovalo. Musela jsem obdivovat jejich nasazení, kdy v dešti pracovali při elektrickém osvětlení i večer. Nešlo totiž jednoduše položit na vybagrovanou plochu chodník. To už bude jen poslední tečka za náročnou akcí.
Nejdříve bylo třeba vykopat protlaky, kterými se protáhne hlavní řad splaškové kanalizace, která tudy v budoucnu povede. Musela se nechat vyrobil dna kanalizačních šachet přesně na míru, aby se do nich mohla v budoucnosti bez problémů napojit splašková kanalizace. Situaci navíc komplikuje zatrubněný potok, který se klikatí někde pod pravou polovinou vozovky směrem od Vrchoviny. Musí se podkopat, aby měla kanalizace správný sklon. Pod novým chodníkem bude i dešťová kanalizace, která zachytí vodu ze střechy kostela i z přilehlých pozemků. Navíc bude třeba přeložit betonový sloup elektrického vedení. Firma ČEZ, která o podobných věcech rozhoduje, vybrala firmu Ing. Bartečka. Vedení nízkého napětí se uloží do země a vzdušný prostor kolem kostela už nebudou křižovat dráty. Zároveň se začal upravovat chodník za obecním úřadem, vedoucí od kostela ke starému hřbitovu. Byly pod ním uloženy telefonní kabely. Musely se přeložit do betonových chrániček, protože podél chodníku mají svá ochranná pásma vodovod a plyn.
Ve druhé polovině prosince udeřily mrazy a zastavily práce až do příštího jara. A proč se hned nepočkalo se všemi pracemi až na jaro? Ve schváleném finančním a platebním harmonogramu byla podmínka, aby do 30.10. byla provedena práce v hodnotě patnácti procent celkových nákladů.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARMALENTU
Konaly se v pátek 5. června 14 – 22 hodin a v sobotu 6. června 8 – 14 hodin. Volilo se jako vždy v přízemí základní školy. Protože ke sčítání hlasů došlo až po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie, znamenalo to v praxi, že pracovnice obecního úřadu Ing. Magda Čupová a Růžena Vrbová mohly přistoupit ke sčítání až v neděli v pozdních nočních hodinách a v pondělí časně ráno. Z tohoto důvody byly v pondělí zrušeny na obci úřední hodiny.
Do Evropského parlamentu kandidovalo třiatřicet stran. Osm z nich u nás nezískalo žádné hlas, dvacet jedna stran volilo jen pár voličů.
Občanská demokratická strana získala 108 hlasů
Česká strana sociální demokracie 92 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy 62 hlasů
KDU-ČSL 51 hlasů
K volbám přišlo 30,54 % oprávněných voličů.
V rámci České republiky volilo 28 % občanů, kteří do Evropského parlamentu vybrali 22 europoslanců. I v rámci republiky dopadly volby stejně jako v Metylovicích. Zvítězila ODS, na druhém místě se umístila ČSSD, následovala KSČM a KDU-ČSL.

KOSTEL VŠECH SVATÝCH
Farnost pravidelně zajišťuje slavnost Tří králů a Cestu do Betléma. Tyto akce zmíním v kapitole Kultura. Mimoto se snaží místní kněz ve spolupráci se scholou nabídnout dětem a mládeži možnost zajímavě trávit volný čas. Několik chlapců strávilo společně s dětmi z Palkovic pár dnů o jarních prázdninách. Čekala je spousta her, byli si zaplavat, líbily se jim promítané filmy.
8. května uspořádala farnost zájezd do Olomouce. Průvodce je provedl katedrálou, navštívili společenství Blahoslavenství v Dolanech.
V květnovém čísle Katolického týdeníku vyšel článek Terezy Holé „Jak Klárka a Anetka „zavinily“ mateřské centrum“. Autorka popisuje, jak se postupně uskutečňovala myšlenka maminky Dagmar Vyvialové na založení mateřského centra v Metylovicích. Společenská místnost na faře i vstřícnost pana faráře umožnila, že se dobrý nápad stal skutkem. Maminky si ujasnily, co od setkání očekávají. Ověřily si, že otázka víry nebo nevěry je nerozděluje. Navzájem se tolerují. Spojují je radosti i starosti s dětmi, které vždy u kávy nebo čaje proberou. Vyslechnou se, popovídají si. I děti se tu těší na společnou hru.
Na smažení vaječiny, která byla spojena s oslavou Dne dětí, přišlo více než třicet dětí. Schola pro ně připravila bezvadné soutěže, za získané body si mohli „nakoupit“ různé dobroty. K večeru si zahráli volejbal. Líbilo se tam nejen dětem, ale i rodičům a seniorům.
Farní tábor pro děti začal 4. července v krásném přírodním prostření na Hrčavě. Během pobytu symbolicky putovali do Compostely. Nechybělo napětí ani dobrodružství, děti mají na co vzpomínat.
O pouti vystavovala v kapli sv. Barbory své obrazy paní Marcela Brodová, která žije v Dobré, ale narodila se v Metylovicích, kam se stále vrací. Skupinky lidí, které průběžně vcházely nebo odcházely z kostela, svědčily o zájmu jak o výstavu, tak i o „letecký“ pohled na Metylovice z věže farního kostela.
Již tradičně slaví naše i palkovské děti s rodiči konec prázdnin u Kahánků. V přátelském rodinném prostředí, kde se děti mohou vydovádět a dospělí si popovídat. Navíc si děti mohou pohladit zvířata, která kdysi byla součástí života na vesnici, ale dnes už jsou pro většinu z nás exotikou.
Několik desítek posluchačů zaplnilo v neděli 20. prosince v 15 hodin místní kostel. Přišli si poslechnout pěvecký a varhanní koncert souboru Lašan z Brušperku. Provedené skladby i varhanní doprovod přispěly k umocnění adventního ztišení.
Mládež farnosti chtěla společně strávit i poslední dny občanského roku. Společně s otcem Wojnarem odjeli na faru v Dobraticích, aby naplnili několik dní sportem, hrou i vážným zamyšlením.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Do základní školy chodí 41 dětí. První třídu se třinácti dětmi učí paní učitelka Táňa Liberdová. Paní ředitelka má ve třídě čtyři druháky a šest třeťáků. Pan učitel Prokop se stará o osm čtvrťáků a deset páťáků.
Vyučování je pro učitele velmi náročné. Blíže se okamžik, kdy do školy nastoupí silné ročníky. Ale pochybuji, že se jedná o trvalý trend. Jde zřejmě o děti, jejichž rodiče si postavili v obci nový dům. Ale i ti budou mít těžko více dětí. Navíc se domnívám, že i počet novostaveb v obci nebude růst do nekonečna.
O děti v družině se stará paní Čeřovská. Děti z pěveckého kroužku vedeného paní Kotzurovou vystupují na různých místních slavnostech. Stále pracuje keramický kroužek vedený paní Danielou Muchovou. Psaní na počítači učí paní ředitelka každý den. Zájem o kroužek je veliký a počítače jsou jen čtyři. Pod vedením paní ředitelky cvičí i skupinka mažoretek. Děti se zájmem o sport soustřeďuje kolem sebe pan učitel Prokop a na výuku náboženství přichází do školy p. Bronislav Wojnar.
Škola se snaží naplňovat dva projekty. Prvním inspiruje děti, aby se zábavnou formou prostřednictvím soutěží co nejvíce věnovaly učení. A tak prvňáci a druháci vidí vzor ve včelách, které pilně a neúnavně létají z květu na květ. Třeťáci chovají celý školní rok ovečky. Čím větší školní úspěchy, tím větší stádo (samozřejmě jen na papíře). Čtvrťáci a páťáci zase pomyslně putují regionem. Je jasné, že kdo dojde nejdále, má studijní výsledky nejlepší. Jen nejlepší a nejaktivnější se ke konci školního roku mohou dostat do cíle. Nehodnotí se jen prospěch, ale i aktivita žáků, s níž reprezentují školu.
Škola pokračuje i v projektu Hrajeme si s kamarády, protože děti si ho velice oblíbily. Nejenže nemají čas o přestávkách zlobit, ale aniž si to uvědomují, cvičí se v trpělivosti, obratnosti a vytrvalosti. Děti hrají mezi sebou ve třídě. Vítězové se potom na školní úrovni utkají mezi sebou. Odměnou jsou jim pěkné barevné diplomy a drobné ceny.
Nabídka her je velmi pestrá. Jen namátkou: skákání žabek, pexeso, rybolov, anglické a české kvarteto, židličkové stavby, skleničková hra, kloboučku hop, puzzle, domino, člověče nezlob se, hlavolamy, kuličky, kostky, blechy, černý Petr, dáma, mikádo, sudoku a další. Je to neuvěřitelná nabídka starých, klasických her, na které by děti vlivem počítačů už možná zapomněly. Když je v zimě hodně sněhu, zdobí okolí školy sněhové stavby dětmi vytvořené.
Některé pomůcky pro hry s kamarády si vyrábějí i samy v hodinách pracovní výchovy, což ukazuje, jak je celý učební i výchovný program spolu provázaný.
Již loni jsem se zmínila, že TJ Sokol věnoval škole pingpongový stůl. Děti to tak nadchlo, že učitelé museli napsat týdenní pořádek, aby se dostalo na všechny. Zpočátku míčky spíše prošlapávaly, než zasahovaly, postupem času zničených míčků ubývalo a žáci se naučili dobře pálku ovládat. V červnu už mohla škola uspořádat veliký turnaj v ping-pongu.
V rámci hudební výchovy byl pro děti připraven vzdělávací program o píšťalových varhanách. Nebylo to jen o technických informacích. Děti se mohly zaposlouchat do varhanních skladeb Johanna Sebastiana Bacha. Možná to bylo pro některé první setkání s vážnou hudbou.
Dnešní výuka jazyků neznamená jen biflování slovíček. Děti se seznamují s životem zemí, jejichž jazyku se učí. Žáci 4. a 5. ročníku si v hodině povídali o svátku Halloween, který se slaví v anglicky mluvících zemích. Zároveň si pod vedením paní učitelky vyřezali a vydlabali dýni. Při zapálené svíčce si zahráli i několik hallowenových her.
Již od malička se děti seznamují se zdravou výživou. Nejenom se o ní učí, ale své znalosti uplatní při Dni zdravé výživy. Prvňáčci aspoň určí různé druhy zeleniny a ovoce. Mají to mnohem těžší, než jsme to kdysi mívali my. Na trhu je nyní nepřeberné množství různých cizokrajných druhů. Druháci a třeťáci připravili dobrý ovocný salát. Nejvíce se vytáhli čtvrťáci a páťáci. Všem nabídli sojové maso s pórkem.
Děti nejsou žádní peciválové. Škola se snaží, aby se rozvíjely i tělesně. Od začátku září do půli listopadu jezdily na plavecký výcvik. O prvním prázdninovém dnu si čtvrťáci a páťáci vyšlápli na Lysou, ti mladší se spokojili s Ondřejníkem. Bylo neuvěřitelně krásné počasí a tak se výlet vydařil.
Na okrskovém kolem ve florbalu ve Frýdlantě n. O. vybojovaly děti 3. místo.
Do naší školy chodí také Šimon Kopřiva. Je teprve druhák, ale už sportuje v oddíle řecko-římského zápasu a dosahuje pozoruhodných výsledků. Zápasil na Memoriálu Karla Boháčka a F. Krále ve volném stylu v Plzni, zúčastnil se i mezinárodních závodů v Plzni. V Memoriálu Josefa Musila v Olomouci stanul na stupních vítězů.
Do školy přišel za dětmi i etnograf Václav Michalička, aby jim vyprávěl, jak žili jejich předci. Četné dotazy svědčily o živém zájmu žáků.
Na výzvu vychovatelky z družiny se děti vrhly na sběr již neplatících padesátníků. Podařilo se jim sesbírat 1012 mincí. Psímu útulku ve Frenštátě p. Rad. tak věnovaly 506 korun.
Čtrnáct dnů před vánocemi děti spolu ve škole večer oslavily vánoce. Tento zvyk, který škola před časem zavedla, se ujal a děti ho mají rády. Přispívá ke sblížení mezi dětmi navzájem a upevňuje důvěru mezi dětmi a učiteli.
Ve škole se nezanedbává ani dopravní výchova, která je každým rokem aktuálnější vzhledem ke stále se zvyšujícímu provozu na silnicích. Při jízdě na kole na dopravním hřišti ve Frýdlantě se děti naučí dopravním značkám i předpisům.
Na výlet odjely děti do ZOO Ostravy. Prohlídka zvířat v rozsáhlém areálu zoologické zahrady byla zpestřena možností účasti při krmení orangutana. Ti odvážnější si mohli sáhnout i na živého hada. Do psího útulku v Třanovicích přivezli konzery a piškoty. Vedoucí útulku potěšila všechny sdělením, že žádný pes tam nežije dlouho, každý se dostane do rodiny. Vyvrcholením výletu byla jízda na koních v jízdárně na Morávce.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Do školky přijali 25 dětí, třináct dívek a dvanáct chlapců. Bohužel, z kapacitních důvodů nemohli přijmout všechny zapsané děti. Prvního dne se nováčci seznámili s učitelkami a „tetou“ Radkou i mezi sebou navzájem. Prohlédly si celou školku a začaly si zvykat na režim dne. Školka se otevírá v půl sedmé, poslední děti odcházejí v 16 hodin.
Na podzim přivítali ve svých prostorách dvě divadélka, která zahrála dětem známé pohádky. Ani Mikuláš na ně nezapomněl. Ve druhém pololetí je čekala dvě veřejná vystoupení, a tak pod vedením učitelek pilně nacvičovaly.
Maminkám předvedly ke Dni matek pohádku o Koblížkovi, přednesly básničku a nakonec se k nim rozběhly s vlastnoručně vybarvenými panenkami.
Na oslavu založení obce se děti velice těšily. Učitelky s nimi nacvičily krátké pásmo básniček a písniček, které ukončily tancem ve dvojicích. Dětský den oslavili na fotbalovém hřišti. Rada rodičů pro ně připravila řadu zajímavých soutěžních her.
V posledním týdnu před prázdninami se rozloučili se šestnácti předškoláky. Předali svým kamarádům drobné pozornosti, které jim budou připomínat chvíle strávené ve školce. Závěrečné opékání párků jim tentokrát zkazil déšť.
Ke každoročně se opakujícím chřipkám a angínám se letos přidala mononukleóza a plané neštovice.
Učitelky se při své práci s dětmi inspirují rámcovým školním programem, který je zaměřen na ekologii. Od útlého věku učit žít děti v souladu s přírodou.
Podle názoru učitelek je spolupráce jak se základní školou, tak s obcí i s rodiči dobrá.

KULTURA V OBCI

TŘI KRÁLOVÉ
Třetího ledna se rozešlo po vesnici devět skupinek koledníků, aby na dveře domů napsali křídou K + M + B a letopočet. Písmena nejsou iniciály tří mudrců, ale znamenají v latině „Bůh žehnej tomu domu“. Do zapečetěné kasičky jim lidé vkládali svůj příspěvek pro potřebné. Složení skupinek bylo opravdu pestré. Koledovaly i děti, které ještě nechodily do školy. Na druhé straně se zapojila i trojice mladých, dospělých chlapců, kteří místo zpěvu hráli na dechové nástroje. Pro velikou zimu postupně zamrzaly, takže nakonec hrála jen trubka. I tak to lidé uvítali. Sbírka vynesla 40.220 korun.

CESTA DO BETLÉMA
Mráz štípal do tváří, ale neodradil nikoho z těch, kteří se 11. ledna v 17 hodin sešli v místním kostele, aby spolu prožili jubilejní, 10. ročník Cesty do Betléma. Scénka přiblížila divákům postavu biblického krále Šalamouna, který před uvedením do úřadu neprosil o moc a bohatství, ale o moudrost. Na všechny zapůsobila scéna, kdy král rozhodl při dvou žen o jedno dítě vpravdě „šalamounsky“. Jeho postava není pro nás jen příkladem, ale i výstrahou, že nikdo není automaticky až do konce života imunní před pokušením „obětovat cizím bohům“. Oživení vyvolal příjezd královny ze Sáby. Nebylo to krása královny, která přiměla diváky k potlesku, ale monumentálnost velblouda, ze kterého sestoupila.
Následoval klasický výjev Nařízení o sčítání lidu. Po vyzvání jsme se vydali hledat právě narozeného Ježíše. Byl to zvláštní pohled, když široký proud tří set lidí zaplavil sinici a putoval za hvězdou. Mnozí drželi v rukou lampičky, lucerny nebo aspoň baterky. Nebe zářilo hvězdami, pod nohami křupal sníh. Vystoupili jsme na kopeček nad fotbalovým hřištěm. Cestou jsme míjeli veliké ohně, u kterých se hřáli zkřehlí pastýři. Předjeli nás Tři králové na koních. Když jsme minuli domek manželů Mertových, uviděli jsme i my jasnou hvězdu a chlév se svatou rodinou, před níž právě adorovali zmínění králové. Marie a Josef kolébali dítě. V jesličkách leželo miminko manželů Tomáškových. Svým dechem ho zahříval poník a telátko. K sváteční atmosféře přispěly i koledy, které hrála dechovka z Fryčovic.

BÁLY
Plesovou sezónu zahájil hasičský bál, který byl jako vždy dobře připravený a tradičně velmi navštívený.
Sportovní klub, oddíl kopané připravil v polovině února Valentýnský bál. Nejvíce na něho budou vzpomínat pan Michal Bílek se svou přítelkyní Miroslavou Židkovou. Vyhráli totiž v tombole 1. cenu – let balonem. Plout vzduchem budou až v létě za příznivého počasí.
O týden později uspořádala rada rodičů dětský maškarní bál. Parket v sokolovně ovládly princezny i čarodějnice, Karkulky, zvířátka a mnoho dalších. Sál byl zaplněn rodiči, babičkami a dědečky. Dospělí i děti se shodli v názoru, že se ples vydařil.
Sezónu tradičně uzavřely Šibřinky, které se konaly 28.2.

JÍZDA LEDOVÝM KORYTEM
Mohlo by se zdát, že studený měsíc leden nahrává spíše aktivitám v teple za zavřenými dveřmi. Ale v Metylovicích to neplatí. Mimo Tří králů, kteří putují po vesnici i v mrazivém počasí a Cesty do Beltéma, jejíž účastníky rovněž zima neodradí, pořádá kulturní komise pro odvážlivce Jízdu ledovým korytem. Celé akci vždy předchází pečlivá příprava, neboť organizátorům leží na srdci nejen dobrá zábava s příchutí adrenalinu, ale i bezpečnost účastníků.
Proto pečlivě připravili trať dlouhou čtyřicet metrů. A pak už sjížděl jeden za druhým na pneumatikách a ozvěna odrážela nadšený výskot dětí. Mimořádný zájem vzbudila Anička Stodůlková, která sjela s maminkou celý úsek na molitanové matraci obalené igelitovým pytlem.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků, které zavedla starostka paní Petrová, se tak vžilo, že si dnes rodiče novorozených dětí už ani nedovedou představit, že by se slavnostního vítání nezúčastnili. A letos bylo koho vítat. V obci se narodilo neuvěřitelných dvacet tři dětí. Jestli je staré přísloví pravdivé, budeme žít v míru, protože se narodilo jen osm chlapců a patnáct děvčátek.
Ve vyzdobeném sále zahájily slavnost rozjásané hlásky dětského souboru Pěnička pod vedením paní Kotzurové. Sourozenci narozených dětí, kteří chodí do školky nebo do základní školy, přivítali své sestřičky a bratříčky recitačním pásmem.
Po projevu starosty se rodiče zapsali do pamětní knihy a na památku dostali drobné dárky. Hlavní tíha zajištění zdařilého průběhu nesla kulturní komise, vydatně pomohly seniorky.

PÍSNIČKY NAŠÍ BABIČKY
Klub seniorů se zasloužil o příjemné odpoledne 2. dubna. Pozval do místního kinosálu Zdeňka Černohouze a Mirka Krahulce s pořadem „Písničky naší babičky“. Sálem zněly oblíbené písně Karla Hašlera, Fanouše Mikuleckého, Jaromíra Vejvody, Karla Vacka, staropražské písničky i lidové písně ze všech koutů naší vlasti. Že se pořádající „trefili“ do vkusu posluchačů svědčil zcela naplněný sál. Přítomní si navíc zazpívali spolu s účinkujícími.

BESEDA NAD METYLOVSKÝÁMI KRONIKAMI
V sobotu před Květnou nedělí se v sokolovně uskutečnilo setkání zájemců o metylovskou historii. První z otazníků, které vířily hlavami organizátorů z Tělovcivčné jednoty, zda bude o akci zájem, byl zodpovězen ještě před začátkem akce. K sokolovně se sjížděla auta, prázdná sedadla se rychle zaplňovala. Vedení Sokola pružně reagovalo a rychle přistavovalo další židle, aby všichni mohli pohodlně sedět a nemuseli stát.
Tento večer měl být slavnostním otevřením opraveného kinosálu. Nikdo z přítomných by nepoznal, že zde před osmi měsíci spadl strop. Každý vnímal, jak je tu pěkně a útulně.
Otcem myšlenky umožnit občanům, aby se mohli seznámit s místními kronikami, byl starosta Sokola pan Milan Hajdušek. Již při vstupu do kinosálu obklopila příchozí tichá hudba. Na jevišti jemně a nevtíravě preludoval na klávesy Jožka Vráblík, které postupně střídal s houslemi nebo saxofonem.
Pan Vráblík je absolvent konzervatoře, učí na Lidové umělecké škole ve Vratimově. V Metylovicích má chatu nad Dvořáčkem. Hraje prý snad na všechny hudební nástroje kromě klarinetu.
Celý pořad vtipně, nenuceně a zároveň vkusně moderoval pan Milan Hajdušek. Přivítal občany i zástupce Obce Sokolské, poděkoval sponzorům a všem, kteří se byť sebemenším způsobem podíleli na zprovoznění sálu.
A pak už se rozezněly housle, které mistrně ovládala Lenka Liberdová, na klavír doprovázela paní profesorka Římanová. Její hru i následné vystoupení místní Besedy s písněmi „Z pod Onřejníka“ odměnili posluchači bouřlivým potleskem.
Následovala četba zajímavých úryvků z našich kronik. Lenka Kotyrová, žákyně 5. ročníku, přečetla ze školní kroniky zápis, jak se žák vloupal kdysi do Obecního hostince a ukradl doutníky, kterými podělil spolužáky. Příběh vyvolal bouři smíchu. Z obecní kroniky přečetl úryvek pan Vavřín Michalec. Ing. Aleš Bílek vystoupil se zápisem v sokolské kronice z roku 1959. Členové Sokola tehdy nacvičili Blodkovu operu „V studni“. Četba byla umocněna krátkým zvukovým záznamem sboru téže doby „Zapálíme si na horách hranice starodávné“. Byl to bohužel jen kratičký kousek, ale ti, kteří tehdy operu u nás zažili, nebo v ní dokonce účinkovali, a teď byli přítomni v sále, si uvědomili – byla to tehdy krása.
Již zmíněný pan Vráblík vybral z Műllerovy kroniky několik peprných písniček, jak je zapsala i s notovým doprovodem v třicátých letech paní učitelka Štěpánka Bílková a opatřil je hudebním doprovodem. Zazpívali je sólově Vlaďka Kožuchová, Renata Spustová a pan Mrkva.
O přestávce si posluchači prohlíželi a se zájmem listovali ve vystavených kronikách. První tři díly obecní kroniky zapůjčil Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku, k nahlédnutí byl i současný čtvrtý díl. Své kroniky vystavila škola, hasiči, Sokoli i volejbalový oddíl.
Ve druhé části večera hovořil pan magistr Michalička o své výzkumné práci v Metylovicích i o řemenářské tradici u nás a odpovídal na četné dotazy, které svědčily o zájmu publika. Zajímavé a zároveň úsměvné byly některé domněnky o původu názvu obce. Při zakládání tu bylo mnoho motýlů – tudíž Mėtylovice. Podle druhé verze jsme se kdysi jmenovali Tylovice, dva feudálové se o obec tahali a křičeli Mé Tylovice. Že se obec s největší pravděpodobností jmenuje po lokátorovi, zřejmě někomu připadá příliš všední a prozaické.
Otázek bylo opravdu mnoho, ale čas neuvěřitelně pokročil a tak byl ve 22 hodin oficiálně ukončen. Ale organizátoři, členové Besedy a ti nejvytrvalejší posluchači si s panem Michaličkou při neformální besedě povídali ještě do pozdních nočních hodin. Naši občané byli příjemně překvapeni přístupem, neokázalostí a skromností etnografa a ten byl zase potěšen, jak ho místní obyvatelé srdečně mezi sebe přijali.

SLET ČARODĚJNIČEK
Neuvěřitelných čtyřicet pět malých i trochu větších čarodějniček a čarodějů se slétlo u břízek. A neměli to vůbec jednoduché. Čekaly je různé soutěže, při kterých jim žádné čáry nepomohly. Ale úplně bez kouzel to taky nebylo. Mimo obyčejných břízek tam pro jednoho odpoledne vyrostl kouzelný strom, na němž vykvetlo cukroví. Děti si je mohly trhat jako odměnu za splněný úkol. Jejich bystré oči také nacházely v trávě na louce oříšky proměněné v bonbony.
V neposlední řadě se těšily na vyhlášení nejpozoruhodnější nebo nejkrásnější masky. Ale je možné, že rodiče byli ještě více napjati, než děti. Ve starší kategorii zvítězila Verunka Závodná, v nejmladší Alička Vránová. Všechny okouzlil malinký čarodějník Tomášek Halata.

DEN MATEK
Děti z mateřské i základní školy si za pomoci učitelů připravily pro maminky k jejich svátku pořad Kafemlýnek. Z tohoto kouzelného dřevěného mlýnku namlel ředitel cirkusu desítky umělců. Maminky a babičky mohly obdivovat břišní tanečnici, bez dech sledovat provazochodkyni, obdivovat drezúru koní a šelem i půvabné krasojezdkyně. Artisté předvedli nevídané cviky, vrhač šipek mířil vždy na střed a fakír předváděl čísla, při nichž tuhla krev v žilách. Také kouzelník překvapil svými dovednostmi. Klaun, který se na jevišti motal všem do cesty a do řeči skákal i řediteli, vyvolal u všech uvolněné veselí.
Nakonec děti maminkám popřály, poděkovaly a předaly květiny. Na úspěšném průběhu akce měla mimo učitelů základní školy svůj podíl i místní KDU-ČSL.

710 LET OBCE
Od oslav sedmi set let obce uplynulo již deset let. Obecní zastupitelstvo rozhodlo si toto výročí připomenout slavnostním způsobem. První termín byl stanoven na 30. května. Ale protože se do obce donesly zprávy, že k tomu datu připravuje obecní oslavy i sousední Lhotka, odložili je naši zástupci na 6.6. Bylo to zbytečné, protože si tento termín nakonec zvolila i Lhotka, takže si obě akce nakonec stejně konkurovaly. Množství návštěvníků u nás to zřejmě neovlivnilo. Přišlo asi 520 lidí, všechny lavičky byly plné.
Už v pátek se to na fotbalovém hřišti hemžilo. Míhali se tam členové zastupitelstva, hasiči, fotbalisté, myslivci i Sokoli a chystali prodejní stánky, lavice a stoly.
Obavy, zda lidi neodradí poměrně vysoké vstupné, se nakonec nepotvrdily. V předprodeji stál lístek 150 korun, na hříšti 230 korun. Děti do patnácti let měly vstup zdarma a připravené atrakce mohly využívat rovněž zdarma. V sobotu od rána byli pořadatelé udržováni v napětí, jak to dopadne s počasím. Předpověď byla dosti špatná. Zatímco dopoledne bylo jenom pošmourno, kolem poledne se obloha zatáhla a zdálo se, že každou chvíli spustí liják. Ovšem neuvěřitelné se stalo skutkem. Nejen, že ani nekáplo, ale v průběhu odpoledne se oteplilo, takže všechno nakonec klaplo.
Sobotní slavnost zahájil starosta spolu s lašským králem Zdeňou Vilušem I. a v Metylovicích poprvé zazněla lašská hymna. Na pódiu se roztančily páry z místní Besedy a tím navodily radostný začátek dlouhého programu. Vystoupení dětí mateřské a základní školy uvedly mažoretky z 5. třídy, které se svého úkolu zhostily s patřičnou důstojností. Tomáš Piska a Eva Šigutová výborně zvládli roli moderátorů. Děti z mateřské školy začaly písní „My jsme žáci“ z večerníčku „Mach a Šebestová“. Zpívaly s takovou vervou, že nepotřebovaly ani mikrofony. Poté nám předvedly, jak si dříve hrávaly děti. Nastoupily vyzbrojeny hráběmi a košíky. Bylo to milé, ale osobně se domnívám, že tyto předměty nesloužily kdysi k dětským hrám. Byly to spíše atributy práce, kterou dříve děti vykonávaly od útlého dětství.
I následující pásmo hádanek a písniček bylo vtipné a bezprostřední. Program vyvrcholil svižným aerobikem, který profesionálně předcvičovala žačka Adélka Karteczková. Nesmím opomenout ani vystoupení Kačky Pečínkové, která obecenstvo seznámila snad se všemi zajímavostmi Metylovic. Vystoupení žáků uzavřel opět průvod mažoretek. Děti odcházely z pódia za mohutného potlesku diváků.
Na živou reakci publika navázala všemi příznivci očekávaná cimbálová muzika Satina a exhibice Taekwo-do. Účinkovalo devět sportovců z Místku. Čtyři muži, z nichž jeden byl Radim Tomášek z Metylovic, jedna žena, dva chlapci a dvě dívky. Jedna byla úplně malá, snad osmiletá. Diváci se shodli, že by se jí nechtěli dostat do rukou. Takovou měla razanci. Požární útok místních mladých hasičů měl úspěch. Děti ho provedly s plným nasazením. Vystoupení zpěváka Jakuba Smolíka mohli díky reproduktorům poslouchatř i ti, kteří si vstupenku nekoupili.
Veliký ohlas měla Netradiční olympiáda místních spolků. Za SPV soutěžily Růžena Vrbová, Martina Mertová, Eliška Kulhánková a Kamila Hajdušková. Fotbalisty reprezentoval Jan Bílek zvaný Satík, Radoš Kulhánek, Zbyněk Drastich, Pavol Zelenák. Pozadu nezůstal ani Senior klub a do soutěže vyslal Ivu Mališovou, Marii Herotovou, Ivu Halatovou a Leu Karasovou. Nastoupená družstva čekala překážková dráha a volná disciplína. Fotbalisté si zvolili jízdu na koni, děvčata z SPV předvedly cvičení se stuhami při hudbě z Mrazíka a seniorky oslnily písní, kterou vytvořily přímo k této oslavě.
Atmosféra byla dobrá a s následujícími hodinami se ještě stupňovala. Když v podvečer zpěvačka Petra Janů vyzvala diváky, aby přišli na pódium, nenastalo rozpačité ticho. Ve chvilce ho zaplnily tančící páry.
I děti si přišly na své. Byl pro ně přichystán kolotoč, skákací hrad, malá trampolína, čtyřkolky, malí poníci a oslík.
Ve dvacet hodin začala taneční zábava se skupinou R.U.M. Ve 22 hodin ji přerušil ohňostroj, ale pak pokračovala do časných ranních hodin.
Musím připomenout, že pro hladové žaludky byly připraveny bramboráky, langoše, párky v rohlíku a srnčí guláš. Žízeň se hasila ve stánku hasičů.
Součástí oslav byla na obecním úřadě výstava „Jak se v Metylovicích vyráběl bič“. Kvůli nedostatku prostoru jen na malé ploše. Připravil ji pan magistr Michalička. Mimo předmětů, které se z Valašského muzea vrátily do obce, darovali občané ještě poříz, nože na krájení bičů, jeden dětský krpec, ručku, řemínky a pásky, to vše od pana Ing. Josefa Luňáčka, vnuka majitele firmy Vavřína Bílka. Díky panu Karlu Čupovi jsme získali brus na nože a kůži, která byla zpracována ještě na dubeno, to znamená ledkem a ne tříslem. Pan Jan Bílek (od Cyrilky) přispěl řezáčkem na kůži a Zdenka Volná bičem. Bohužel o připravované výstavě nebyla zmínka ani na internetu ani v novinách, dokonce ani na plakátech. Teprve v sobotu ráno se objevily u silnice před obecním úřadem dva poutače. Zároveň probíhala v místním kostele v kapli sv. Barbory výstava fotografií o minulosti i současnosti obce. Sokoli, hasiči, Sportovní klub i jednotliví občané zapůjčili fotografie z historie i současnosti. Zajímavé fotografie zapůjčila paní Libuše Šimková, jejíž zemřelý manžel byl vášnivý fotograf amatér a šestaosmdesátiletý Břetislav Vlček, rodák z Metylovic, který nyní žije v Místku. Tabla vytvořila předsedkyně kulturní komise Leona Pavlásková, Běla Mačejovská a pisatelka. S časovým odstupem se mi zdá, že výstava postrádala myšlenku. Přesto se domnívám, že Leona Pavlásková vyvinula veliké úsilí a odvedla kus práce.
Pro zájemce byla v sobotu i v neděli zpřístupněna věž kostela. Zájem byl tak veliký, že někteří účastníci zvažovali, zda jich není na plošině příliš mnoho a zda to prkenná podlaha vydrží. Překrásný pohled na Metylovice byl doplněn výkladem pana Vavřína Michalce a pana Václava Žídka o zvonech a věžních hodinách.
V neděli byla v místním kostele sloužena slavnostní mše za všechny lidi v obci, které předsedal místecký děkan Josef Maňák. V homilii podtrhl, že základem dobré obce jsou dobré rodiny. První čtení přečetl starosta Ing. Lukáš Halata, druhé místostarosta Milan Tomášek, přímluvy přednesl Jiří Liberda. S obětními dary přistoupili Vojtěch Halata a Ing. Radoš Kulhánek. Přede mší i po ní vyhrávala před kostelem dechovka z Fryčovic. Pan starosta po slavnostní mši pozval na oběd místního kněze p. Wojnara, pana děkana i kostelníky.

POUŤ
Pouť k sv. Vavřinci se letos vydařila. Bylo pěkné, teplé počasí. K obvyklým atrakcím, které o pouti očekáváme, přibyly letos další. Ti, kdo měli zájem o dobrou fyzickou kondici, se mohli z věže podívat na vesnici. V kapli sv. Barbory vystavovala své obrazy malířka Marcela Brodová, která se v obci narodila. Poté, co její tvorbu obdivovali lidé ve Fulneku a v Dobré, mohli se s ní seznámit i naši občané. Součástí výstavy byl i obraz pana Vítězslava Liberdy z Metylovic a několik obrázků Ladislava Němce, zemřelého strýce paní Marcely.
Velikou pouťovou atrakcí se stal let horkovzdušného balónu. Nyní již manželé Michal a Mirka Bílkovi ho vyhráli na Valentýnském plese. Díky příznivým povětrnostním podmínkám se v podvečer vznesl nad Metylovice balón řízený zkušeným pilotem panem Ing. Josefem Doleželem, generálním ředitelem Hanácké kyselky. Mírný vánek ho zanesl nad Ondřejník, let pokračoval nad Lhotkou a Kozlovicemi, Tichou a Frenštátem. Balón přistál na louce za bývalými sovětskými kasárnami ve Frenštátě pod Radhoštěm. Podle svědků bylo přistání ukázkové. Balón letěl sto minut a urazil 22 kilometrů. Protože první vzduchoplavci, bratři Montgolfierové, byli prý za svůj výkon povýšeni Ludvíkem XVI. do šlechtického stavu, stalo se tradicí, že se novopečení současní vzduchoplavci stávají fiktivními držiteli obcí, u kterých přistáli. A tak jsou nyní manželé Bílkovi „hrabaty von Frenštát“.

SOUTĚŽ NETRADIČNÍCH DRUŽSTEV
Letos se konal již 17. ročník této recesní hasičské soutěže. Nejdříve začali na hřišti kolem hadic pobíhat kočky, potkani i kráva. Nebyl to zázračný přírodní úkaz, ale mladší žáci v kostýmech. Starší vystoupili jako „celebrity ze záhrobí“ a na své si přišli fanoušci Machaela Jacksona, Waldemara Matušky, Johna Lennona nebo Marylin Monroe. Dospělí vytvořili družstva zdravotníků, starších 40-ti let, Šigutů, žen, čtyři a jedna. Klienti sociálního ústavu Náš svět z Pržna se představili jako žlutí soptíci, sociální pracovníci z tamního zařízení jako těhulky. I další týmy si volili originální kostýmy nebo označení. Vítězem soutěže se po pěti letech stalo družstvo Bílků.

CESTA K PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Děti s rodiči se sešli u sokolovny a pokračovali přes Čupovice kolem vrbek na fotbalové hřiště. Cesta byla zpestřena pohádkovými postavami, které po příchozích vyžadovaly splnění úkolů. Nejdříve narazili na Křemílka (Pavel Šigut), ten se spokojil s básničkou nebo písničkou. Horší už to bylo na mostku, na kterém seděli dva vodníci (Zbyněk Drastich a Kristina Tkáčová) a požadovali, aby děti chytily rybu. Na louce poletoval motýl Emanuel kolem Makové panenky (Martin Němec, Kristina Žižková). Děti se nemusely vznášet, jen jimi hozený kroužek musel přesně doletět na kovovou tyč. U lesa se někteří trochu polekali, protože Netvor držel v zajetí Krásku (Aleš vyvial, Hanka Praussová). Všechny děti potěšil Krteček s žábou (Katka Štarchoňová, Leona Pavlásková). Neptun s mořskou pannou (Lukáš Halata a Zdenka Halatová) je vyzkoušeli z Kimovy hry. Aby ukončily nebezpečný souboj mezi princem a drakem (Otakar Kulhánek, Radomír Kozel), musely děti co nejrychleji vyhrát pexeso. Sněhurka a trpaslík (Jana Pavlásková a Dan Merta) přichystali překážkovou dráhu a na jejím konci se mohly rozběhnout ke kýžené Perníkové chaloupce. Čekala je ježibaba a Jeníček s Mařenkou. Zábavné odpoledne bylo korunováno sladkým perníkem a opékanými párky. Radost pořadatelům udělala účast šedesáti dětí.

ONDRÁŠ
Svěží dílko o zbojníku Ondřášovi sehráli studenti ostravské konzervatoře 24.10. v sokolovně. Škoda, že mnoho sedadel zůstalo neobsazeno. Nehrálo se na jevišti, k vybavení stačilo pár stolů a několik židlí. Lašské mluvené slovo střídaly lidové písně i tance. Studenti hráli, zpívali a tančili s plným nasazením. Hra měla spád a švih, byla radostná a svěží. Divákům se představení líbilo, ti, co nepřišli, mohli litovat.

DRAKIÁDA
Tradiční drakiáda neměla letos příliš štěstí na počasí. Přesto se na hřišti sešli příznivci této zábavy, i když účast byla proti minulým ročníkům trochu slabší. Převahu měly děti z Odborného léčebného ústavu. Ale i tak se všichni dobře pobavili. Kulturní komise, která každoročně drakiádu pořádá, připravila pro majitele nejkrásnějšího draka vyrobeného doma dobrou odměnu. Malé pohoštění přišlo všem vhod.

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Za týden po představení Ondráš se opět scházeli v podvečer ke kinosálu občané. Tentokrát na Misijní koncert, který pořádala Základní umělecká škola Leoše Janáčka ve Frýdlantě n. O. ve spolupráci s obecním úřadem. Sál se tentokrát zcela zaplnil. Důvodem byla možná i skutečnost, že mezi vystupujícími byly i děti z Metylovic, které přišli podpořit rodinní příslušníci.
Koncert zahájila houslová kapela žáků umělecké školy i se svou učitelkou, nadanou houslistkou Lenkou Liberdovou, která byla zároveň iniciátorkou večera. Potlesk si zasloužili i sólisté na klarinet a hoboj. Následující sólové vystoupení houslistky slečny Lenky bylo strhující. Prostor dostali i metylovští absolventi. Andrea Klusková doprovázela na klávesy sólisty dechových nástrojů a pak sólově zahrála několik skladeb. Vít Habernal zazpíval píseň Metylovské hůrky a vlastní skladu a hrál na kytaru. Doprovázeli ho jeho přátelé Michal Krutílek na violončelo a Jakub Smeja na dřevěný bubínek. O přestávce jsme viděli krátký film o misiích v Paraguaji, kam je určen výtěžek koncertu. Druhou část koncertu uzavřel závěrečným vystoupením smyčcový orchestr.
Vystoupení dětských muzikantů bylo zdařilé a posluchači je odměnili bouřlivým potleskem. Věřím, že jejich spokojenost se odrazila i v obsahu kasiček, se kterými se mladí muzikanti po skončeném koncertě rozběhli mezi diváky.

KRMÁŠ
Krmáš odstartoval v sobotu 7.11. v 10 hodin na fotbalovém hřišti. Fotbalisé připravili pro hosty domácí zabijačku. Na příznivce tradičního venkovského krmáše čekaly jelita, jitrnice, tlačenka, vepřové maso i uzená žebra a kolena. Každý si mohl vybrat. Zahřívali se medovicí nebo vařonkou. Komu se zdálo, že krmášové hody na hřišti byly kaloricky příliš vydatné, mohl nadbytečné hodnoty odbourat tancem se skupinou Krakatit.
V neděli každý krmášoval doma. V pondělí díky fotbalovému oddílu se pokračovalo od 17 hodin v sokolovně. Hrála hudba Meteor a tanečníci se mohli těšit i z netradičních výher v tombole.

MIKULÁŠ POD ŠIRÝM NEBEM
Kdo zná provoz v Metylovicích ve večerních hodinách, byl jistě v pátek 4.12. překvapen. Před 17. hodinou stálo podél cesty mnoho aut a všude skupinky lidí. Při bližším pohledu zjistil, že jsou to děti v doprovodu rodičů, případně babiček nebo dědečků. Všichni měli namířeno do parčíku na místě starého hřbitova.
Byl osvětlen, z reproduktorů se linuly koledy. Kdo překonal ostych a přistoupil blíže, mohl zahlédnout vystoupení Besedy s rozkošnými čertíky v pásmu určeném právě tomuto večeru. Připravila a nacvičila ho paní doktorka Ševčíková. Pořad byl vtipný, měl spád, hovořilo se v něm metylovštinou našich babiček a připomínaly se v něm tehdejší dávné zvyky.
Zatímco čertíci z Besedy byli milí, dovádiví a hraví, davem posluchačů se občas protlačilo ošklivé, velké čertisko s pytlem na zádech. Mezi dětmi to zašumělo. Některé se blíže přitiskly ke svým rodičům, jiné se rozplakaly. Ale slyšela jsem i hlásek pětiletého chlapečka, který hlásil tatínkovi: „On má v tom pytli asi Venouška, moc ve školce zlobí“.
Pak už vše zastínila záře, v níž přicházela velebná postava Mikuláše v doprovodu andělů s pochodněmi. Nesli veliký koš plný dárečků. Děti začaly jednotlivě přistupovat před vysokou postavu z jiného světa, která si pro lepší komunikaci s nimi dřepla, aby se maličkým přiblížila. Děti zpívaly, přednášely, odříkávaly násobilku a odpovídaly na otázky Mikuláše. Bylo vidět, že Mikuláš přichází z končin, kde se všechno ví, neboť většinu dětí oslovoval křestním jménem. Bylo jich neuvěřitelné množství. Záhy začalo být zřejmé, že se na všechny nedostane. Ale s prázdnou odešlo jen pár dětí a žádné slzičky se neobjevily. Případnou lítost si vynahradily v koutku u buchet a čaje. Byly tak dobré, že si je prý někteří návštěvníci nabírali i do tašek. Navíc byli pro děti připraveni koníci, na kterých se mohly povozit.

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Bohaté kulturní dění v obci ukončila 26.12. Štěpánská zábava, kterou v sokolovně uspořádal Sportovní klub, oddíl kopané. Těm, co přišli včas a zaplatili zlevněné vstupné i opozdilcům, kteří už museli hradit plné vstupné, hrála k tanci skupina HEC.

SPORT V OBCI

SPORTOVNÍ KLUB
Valná hromada se sešla 21. března. Místopředseda JUDr. Antonín Fajkus přivítal hosty – starostu Sokola Milana Hajduška, starostu hasičů Milana Pečinku a starostu obce Ing. Lukáše Halatu. Předseda Ing. Radomír Kulhánek vyzvedl vše, čím sportovci vylepšili sportovní areál, a netajil se s plány do budoucna. Klub nechal zpracovat projekty na stavbu tribuny, chtějí opravit šatny a sociální zařízení a vybudovat beachvolejbalový kurt.
Předsedové oddílů přednesli zprávy o jejich činnosti. Za fotbalisty hovořil Lukáš Drastich, o volejbalistech Ing. Lumír Hajdušek. Za ženy z SPV vystoupila Martina Mertová a za nohejbalisty Radomír Ševčík. Zprávu za kulturisty přednesla v zastoupení Růžena Vrbová. S finančním hospodařením klubu seznámila přítomné Jana Drmelová. Starosta obce připomenul, že kvůli finanční krizi vázne finanční příliv peněz i na sport. Starosta Sokola poděkoval sportovcům za pomoc při opravě kinosálu, za možnost tréninku a pořádání hasičské soutěže na fotbalovém hřišti.

FOTBAL
Osmnáct let se udržel náš fotbalový oddíl v I. B třídě. Letos tam končí. Sami fotbalisté přiznávají, že prohráli, co se dalo. „Dařilo“ se jim prohrávat i na domácím hřišti. Pouze jednou remizovali a v Kateřinicích vyhráli o jednu branku.
Při mnoha zápasech měli dle jejich názoru dobré výkony, ale na výsledku se to neprojevilo. Navíc mají hráči dojem, že některé zásahy rozhodčích nebyly vůči nim spravedlivé.

MEMORIÁL ONDŘEJE ŠPRLY
Mezi sebou se utkala družstva našich žáků s družstvy z Vítkovic, Starého Města a Korně. Ta jako vždy vyhrála. Naši hoši obsadili 2. místo. Díky sponzorům získaly týmy nejen poháry a diplomy, ale i dárkové balíčky. Lukáš Halata z Metylovic byl vyhlášen nejlepším fotbalistou. Na memoriálu bylo nejcennější, že všichni chlapci hráli podle pravidel a rytířsky. Po celý zápas nepadl ani jeden trest ze strany rozhodčích.

VOLEJBAL
Již osmdesát let uplynulo od okamžiku, kdy Miloš Čupa založil v Metylovicích volejbalový oddíl. K této příležitosti připravili volejbalisté na sobotu 22. srpna sportovně – společenské setkání všech dosud žijících bývalých i současných volejbalistů, kteří prošli zdejším oddílem.
Členové výboru vydali pro všechny účastníky brožuru, v níž byly zaznamenány všechny významné události ze života oddílu včetně fotografií a zajímavých písemných záznamů. V klubovně na hřišti připravili výstavku historických i současných fotografií, kroniky, alba a poháry.
Řada osobních aut před fotbalovým hřištěm a plně obsazené lavičky před restaurací Na Hřišti svědčily, že hosté přišli v plném počtu. Vystavené fotografie, které dokumentovaly počátky volejbalu a pokračovaly snímky z let šedesátých až po ty současné, obléhali hlavně pamětníci. Hlouček šedovlasých mužů hledal na fotografiích z 60. let sebe i své kamarády, které život rozprášil nejen do všech koutů naší země, ale i do Kanady (Vladan Luňáček) a do Austrálie (Antonín Skotnica). Listovali v silných albech, nostalgicky vzpomínali u vystavených pohárů. Závěrem se všichni utkali v šestkovém volejbalu.

MEMORIÁL MILOŠE ČUPY
Jeho 55. ročník se nekonal jako v minulých letech poslední srpnovou neděli, ale navázal na sobotní oslavy. Pozvánku dostalo dvaadvacet družstev, která se zúčastňují krajských přeborů v I. a II. třídě a všechna družstva OP ve Frýdku-Místku. Kladně na ni reagovalo dvanáct týmů. Osmdesát hráčů se rozdělilo do tří skupin po čtyřech družstvech. Kdo obsadil ve skupině první nebo druhé místo, postoupil do semifinále. Zvítězily Palkovice, naši stanuli na třetí příčce. Hráčům fandilo sto příznivců volejbalu, kteří ocenili kreativní hru všech zúčastněných. Pořadatelé neopomněli zajistit tradiční koláče, které se prodávají od 1. ročníku memoriálu, to znamená od 1. září 1946.

SPORT PRO VŠECHNY
Vždy v září, po prázdninách přicházejí děti do tělocvičny. Cvičí na nářadí a hrají hry. V příhodném počasí chodí na fotbalové hřiště, kde je pro pohyb více možností.
Cvičitelky dětí se inspirovaly soutěží netradičních družstev při obecních oslavách a na konci školního roku připravily svěřencům podobnou soutěž.
Musely proběhnout překážkovou dráhou a prolézat pytlem, samozřejmě na čas. Když děti zjistily, že dalším úkolem je výkop na fotbalovou bránu, byly všechny nadšené z tak jednoduchého úkolu. Teprve pak se dověděly, že budou mít při tom zavázané oči. Výsledky byly překvapující. Lepší trefu měla děvčata.
Nejvíce děti nadchla džberovka, z které nadšené stříkaly nejen na připravené plechovky, ale hlavně na vše kolem sebe, protože voda děti nesmírně inspiruje.
Soutěž pro děti připravily Vlaďka Drastichová, Běla Mačejovská, Katka Štarchoňová a Růžena Vrbová.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
I letos uspořádal místní Sokol tradiční pingpongový turnaj, o který je veliký zájem. Hraje se ve dvojicích. Organizátoři dbají, aby součet žebříkového postavení obou hráčů byl vyšší než 250 a hra páru byla vyrovnaná. Turnaj si v okolí získal dobré jméno. Letos se do sokolovny sjelo patnáct družstev. Přijeli z Ostravy, Polanky, Stonávky, Frýdlantu n. O., Kozlovic, Dobré, Oldřichovi, Palkovic a nechyběli samozřejmě naši.
Je velice sympatické, že hráči hráli v pohodě, takže hlavní rozhodčí Mojmír Vančura neměl vlastně žádnou práci. Díky sponzorům byly i ceny, vydanou energii si hráči opět nabili v baru OKO.
Následoval turnaj žáků do patnácti let. Přijelo 24 dětí z Frýdlantu n. O., Kozlovic, Lhotky, Palkovic, Třince, Dobré a všichni včetně našich si pochvalovali, jak dobře si zahráli.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Na Valné hromadě 3. ledna si hasiči zvolili nového starostu. Miroslav Juřica totiž ze zdravotních důvodů odstoupl z funkce. Zvolen byl Milan Pečínka.
Prví akcí hasičů v novém roce je vždy příprava bálu. Letos nebylo jasné, zda se vůbec do stanoveného termínu podaří připravit sál do vyhovujícího stavu. Starosta Sokola jim to slíbil a zároveň požádal o pomoc při úklidu. A tak 23.1. a 30.1. přišlo na pomoc dvacet pět hasičů. Mužů, žen i dětí. Uklízeli jeviště, myli podlahy, stoly, židle, zkrátka vše, co potřebovalo očistit. Příští den se mohlo plesat. Bál byl jako vždy dobře připravený a zajištěný. Hasiči se nemusí bát nízké návštěvnosti. Přicházejí místní i přespolní. Nechyběli ani přátelé z družební organizace v Turzovce.
V únoru se vyslaní delegáti zúčastnili Výroční valné hromady družební organizace v Turzovce. Tam vznikla myšlenka uspořádat společný česko-slovenský večírek.
V březnu si členové výjezdové jednotky, nositelé dýchací jednotky i řidiči zásahových jednotek osvěžili, případně doplnili svou odbornost, aby byli dobře připraveni na soutěžní sezonu. Denisa a Zuzana Bílkové měly na starosti organizaci odborek pro strojníky, kronikáře, preventisty a cvičitele, na které k nám přijeli mladí hasiči z Frýdlantu n. O., Nové Vsi, Pstruží a Pržna.
U ohňů letos jednotka nezasahovala, ale poskytovala technickou pomoc obecnímu úřadu.
7. února čistili kanál u Myslivecké chaty, 16. května asistovali v Pasekách při pálení klestí, 18. května večer odklízeli nebezpečné naplaveniny z hlavní cesty po přívalovém dešti, 22. května čistili kanály v obci, během května zalévali v Třešňovém sadu nově vysazené stromky, 1. června čistili kanály v Pasekách, 10. června čistili kanály na dolním konci a 11. prosince čistili silnici u kostela, která byla znečištěna při pracích ve středu obce.
Zájem o květnový zájezd byl značný. Vše měli spolehlivě zajištěno manželé Juřicovi. Výletníci se zastavili na Macoše a projeli se na říčce Punkvě. Poobědvali ve vesnici Křtiny a prohlédli si vojenské muzeum na Výpustku. Ve Svatobořicích se ubytovali a pobyli ve vinném sklípku. Druhý den si zpestřili prohlídkou leteckého muzea v Kunovicích.
Hasiči se podíleli na přípravě obecních slavností. Požární útok mládeže byl přímo součástí programu.
První červencovou sobotu byl na místním fotbalovém hřišti 43. ročník pohárové soutěže, který je zároveň jednou ze soutěží Moravskoslezské ligy. Počasí šlo pořadatelům na ruku. Přijelo 54 družstev, což je opravdu nápor, ale naši vše zvládli na výbornou. Vyhráli muži z Vrbice a ženy z Jistebníka. Při požárním útoku se zranil hasič z Bukovce. Zdravotnická služba, kterou mají naši hasiči vždy připravenou, prokázala připravenost a profesionalitu.
V srpnu odjel plný autobus soutěžících i diváků na mezinárodní hasičskou soutěž do Turzovky. Přitom také doladili podrobnosti společného večírku, který se uskutečnil v říjnu v kulturním domě v Turzovce.
Hasiči se spolu setkávají i mimopracovně. Společně slaví narozeniny, smaží vaječinu, grilují, tvoří jedno veliké společenství. Jejich webové stránky navštívilo více než sto tisíc návštěvníků. Jsou aktuální a zajímavé. Výsledky a fotografie jsou obohaceny rozhovory se členy sboru, anketami, dokonce i rubrikou vaříme s SDH. Starají se o ně Michal Bílek a Honza Izvorský, fotografuje Kristina Ryšková.
Do pohárových soutěží naši poprvé přihlásili šest družstev, poprvé se zapojil tým žen nad 35 let. Soutěže začínají v květnu na Pržně. Družstvo mužů A soutěžilo ve 34 soutěžích. Osmkrát zvítězilo, třikrát bylo na druhém místě a dvakrát na třetím. Mimoto objeli patnáct kol Moravskoslezské ligy. Ta byla pro muže v první polovině úspěšná, ve druhé to bylo horší, takže nakonec byli šestí.
Družstvo mužů B se zúčastnilo 30 soutěží. Nejlepší výsledek, čtvrté místo, získali na noční soutěži v Kozlovicích. Družstvo žen závodilo ve 34 soutěžích. Čtyřikrát zvítězili, třikrát obsadili druhé místo, dvakrát třetí. V Moravskoslezské lize se umístily na devátém místě, pouze o jeden bod za osmými Vlčovicemi. Nejúspěšnější bylo družstvo nad 35 let. Z osmi startů si připsalo čtyři vítězství a tři druhá místa.
O mladé hasiče se velmi dobře stará Denisa Bílková a Zuzka Bílková. Mladší i starší žáci se účastnili celoroční okresní hry Plamen. Celkově starší skončili pátí, mladší devátí. Od jara do podzimu se snažili soutěžit v co největším počtu pohárových soutěží. Největším úspěchem mladších žáků bylo třetí místo a u starších čtvrté místo. Zásluhy Denisy Bílkové o hasičskou mládež byly oceněny na Valné hromadě 11. okrsku, která se konala v Hodoňovicích.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Jednatel Jaroslav Pink vypracoval pro obecní kroniku tuto zprávu o činnosti v roce 2009:
„Myslivecké sdružení hospodaří v pronajaté polní honitbě. V tomto sdružení je šestnáct členů a čtyři hosté, kteří zabezpečují ochranu zvěře před negativními vlivy, provádějí přikrmování, sčítání, zvyšování úživnosti honitby a v neposlední řadě i lov zvěře, kterou tak udržují v optimálních stavech v souladu se zájmem držitele honitby.
V honitbě je vybudován dostatečný počet krmných zařízení, do kterých je v době strádání zvěře dostatečně předkládáno krmivo jak objemové, tak i jadrné.
Prováděly se i ozdravné akce u spárkaté zvěře. Pro zvýšení úživnosti honitby bylo zřízeno 5 políček o výměře 0,50 ha.
Jedním z největších problémů, které se každoročně snažíme řešit a ovlivnit ve prospěch zvěře, jsou srážky s motorovými vozidly. Proto jsme instalovali zradidla okolo sinice 1. třídy Frýdek-Místek – Frádlant n. O. I přesto tuto snahu máme bohužel velké ztráty jak na drobné, tak i spárkaté zvěři.
V roce 2009 odpracovali členové a hosté pro myslivost a ochranu přírody 997 hodin. Do ochrany přírody a zvěře se zapojil také pan starosta Ing. Lukáš Halata a zaměstnanci OÚ.
Obecní úřad přispěl finanční částkou, která byla myslivci využita ve prospěch zvěře, a to zakoupením části krmiv pro dobu strádání. I nadále jsme se na internetové stránce, kterou nám vytvořili zaměstnanci úřadu, snažili informovat občany o naší zálibě.
Již z uvedeného přehledu, který ovšem zahrnuje jen část našich aktivit, je vidět, že naše činnost je stále pestrá. A že i přes občasné nezdary se budeme snažit co nejvíce pomáhat přírodě.“
V obecním Zpravodaji varovali myslivci občany před měchožilem bublinatým. Je to liščí tasemnice, kterou se může nakazit i člověk, pokud sní lesní plody bez předchozího ubytí nebo tepelného zpracování. Onemocnění postupuje velmi pomalu. Trvá i několik let, než se projeví. A pak už je pozdě. Larvy zatím proniknou do všech orgánů. Zemře až 90 % nakažených lidí, zbytek je odkázán na celoživotní léčbu.

KLUB SENIORŮ
Na první čtvrtek v únoru připravila výroční členská schůze setkání místních seniorů. V restauraci Pod Lipami se jich sešlo padesát. Tentokrát bylo setkání velmi slavnostní. Přijeli mezi ně členové Literárního klubu Petra Bezruče, kteří sehráli scénku „Jeden den poštovního úředníka Vladimíra Vaška v Místku“. Napsal ji a režíroval magistr Oliva z Frýdlantu. Hra měla veliký úspěch. Hosté z Literárního klubu se tu cítili dobře. Všichni si pochutnali na guláši, který bývá v restauraci pana Přibyly opravdu výborný, k čaji přišel vhod i dobrý koláč.
V březnu bývá již tradičně Den otevřených dveří na stanici Hasičské záchranné služby ve Frýdku-Místku. Několik seniorů si společně zajelo techniku prohlédnout. Nadpraporčík Lumír Halata, který v obci bydlí, je přístupným a srozumitelným způsobem seznámil s technikou výcviku, hovořil s nimi o zásazích i mimořádných událostech, které musí hasiči ve své službě řešit.
Skupina 22 seniorů odjela 25. března linkovým autobusem do Kozlovic, aby tam v hospůdce Na Fojtství ochutnali kvasnicové pivo z nově otevřeného pivovaru. Aby jim nestouplo do hlavy, objednali si k němu i krajovou specialitu. Takto posilněni si prohlédli malotřídku, jejíž expozice je rovněž Na Fojtství.
O výlet 24. dubna na Floru Olomouc nebyl veliký zájem. Přihlásilo se málo lidí a tak autobus doplnili senioři z Frýdlantu. Přesto se výlet zdařil. Počasí jim přálo a prohlídka Flory je vždy inspirující.
Na tradičním smažení vaječiny se sešlo 43 seniorů. Pochutnali si na smaženici, pobavili se, zavzpomínali a domluvili se na dalších akcích. Pravidelně někteří jezdí do Bašky, kde se pro seniory promítají dobré filmy za snížené vstupné.
Na výlet do Polska odjeli 24. září. Nejdříve zastavil autobus v lázních Ustroni, aby si mohli prohlédnout zajímavé stavby a potěšit se květinovou výzdobou. Kousek od Ustroně vede lanovka na Čantorii, která je vyvezla nahoru. Čekal je tam dvoukilometrový výšlap do kopce, ale téměř všichni to zvládli. Čantorija patří z jedné strany do Polska a z druhé naší republice. Na české straně je rozhledna, z níž je překrásný rozhled. Závěr výletu už byl méně náročný.
Společně oslavili svátek sv. Mikuláše. Byla to zároveň i oslava Vánoc a Nového roku. Pěkně si nazdobili stůl, vyměnili si drobné dárečky, ale hlavně vyprávěli a vzpomínali. Čím je člověk starší, tím více vzpomíná na dětství i dávno zemřelé rodiče. A právě potřeba popovídat si, potěšit se spolu, zvyšuje počet seniorů, kteří se o prvních čtvrtcích scházejí.
Je třeba ale zdůraznit, že za místními seniory stojí kus práce a že bez jejich pomoci už se řada společenských akcí v obci neobejde.

MATRIKA

NAROZENÍ
Narodilo se 17 dětí, jedenáct chlapců a šest děvčat. V lednu, únoru a březnu se vždy narodily tři děti, teprve v červnu se narodilo další a v srpnu jen jedno. V září se narodily čtyři děti, jedno v listopadu a jedno v prosinci. Deset narozených dětí se narodilo do zatím bezdětných rodin, šest dětí bylo druhorozených. Jedno narozené dítě čekalo v rodině pět sourozenců. Jen devět dětí se narodilo v manželství. Děti dostaly běžná, obvyklá jména. Výjimku tvoří Thea a Ammy.

ÚMRTÍ
V obci zemřelo 12 lidí, pět žen a sedm mužů. V lednu zemřeli čtyři lidé, v únoru dva, v březnu rovněž dva, v červnu jeden, v listopadu tři. Průměrný věk zemřelých žen byl 84 roky. Nejstarší ženě bylo 91 let, nejmladší 75 let. Průměrný věk mužů byl 61 let. Nejstarší muž zemřel v 86 letech, nejmladšímu bylo teprve 16 let.

MANŽELSTVÍ
Letos bylo uzavřeno sedm manželství. Jen v jedné dvojici byli oba snoubenci z Metylovic. V ostatních párech byli z Metylovic čtyři ženiši a dvě nevěsty. Pět mužů se ženilo poprvé, dva mužI vstupovali do manželství jako rozvedení. Čtyři nevěsty se vdávaly poprvé, jedna byla rozvedená, u dvou žen nebyl stav uveden.
Průměrný věk ženichů byl 32 let. Nejmladší měl 28 let, nejstarší 49 let. Průměrný věk nevěst činil 31 let. Nejmladší bylo 26 let, nejstarší 47 let.
Jedno manželství bylo uzavřeno v metylovském kostele a jedno v kostele ve Frýdlantě. Na úřadě ve Frýdlantě byla uzavřena čtyři manželství, ve Studénce jedno.

ROZVODY
V letošním roce se rozvedly dva páry. U jednoho manželství po mnoha letech s pěti již dospělými syny.

STĚHOVÁNÍ
K 31.12.2009 žilo v obci 1639 občanů, z toho je devět cizinců s dlouhodobým vízovým pobytem – tři Ukrajinci, jeden Maďar a dva Korejci. Pouze papírově zde žijí tři děti z Venezuely. Rodina zde krátce žila, pak se odstěhovala a zapomněla odhlásit děti.
Do obce se letos přistěhovalo 43 lidí, z toho patnáct žen, patnáct mužů a třináct dětí. Rozloženo na měsíce se v lednu přistěhovali čtyři, v únoru čtyři, v březnu dva, v květnu sedm, v červnu šest, v srpnu deset, v září dva, v říjnu tři, v listopadu dva, v prosinci tři.
V rámci Metylovic se přestěhovalo pět lidí. Na obecní úřad se evidenčně přihlásilo pět mužů.
Odstěhovalo se 21 lidí, osm mužů, sedm žen a šest dětí. V únoru se odstěhovali dva, v březnu šest, v dubnu jeden, v červnu tři, v červenci jeden, v září jeden, v říjnu jeden, v listopadu jeden.
V tomto roce bylo u nás kolaudováno osm domů. Dva byly postaveny v Pasekách, dva na Pajurkovicích. Nový domek vyrostl také u fotbalového hřiště a v ulici za panem Kokoškou. Vedle horního kravína si majitelé postavili dřevostavbu a také u cesty vedoucí z Vrchoviny na Lhotku vyrostl další nový dům.

Skladba obyvatel je následovná:
děti do 18 let 305                      devětaosmdesátiletí 1
šedesátiletí 25                            jednadevadesátiletá 1
pětašedesátiletí 25                   dvaadevadesátiletá 1
sedmdesátiletí 14                      pětadevadesátiletá 1
pětasedmdesátiletí 21              devětadevadesátiletá 1
osmdesátiletí 11                         stoletá 1
pětaosmdesátiletí 3                  šestaosmdesátiletí 7
sedmaosmdesátiletí 2              osmaosmdesátiletí 1

Nejstarší občané:
85 let Vrobel Antonín č. 84
Prašivková Anežka č. 462
Šigutová Naděžda č. 112

86 let Němcová Jitka č. 264
Bialek Josef č. 307
Ustrnulová Zdenka č. 130
Liška Martin č. 355
Faldynová Milada č. 393

87 let Vyvialová Bohumila č. 171         88 let Klimková Jarmila č. 254
89 let Bílková Gabriela č. 414               92 let Mališová Anežka č. 372
94 let Šigutová Božena č. 47                  95 let Rašková Vlasta č. 269
99 let Mertová Anna č. 65                    100 let Bílková Vojtěška č. 346

STOLETÁ OBČANKA
S prodlužování lidského věku přibývá obcí, v nicht se občané dožívají sta let. Letos se mezi ně zařadily i Metylovice. Před sto lety, 20. dubna 1909, se v Brušperku manželům Josefu a Marii Matějovým narodila jako jediné dítě dcera Vojtěška. Od útlého věku sloužila na statku. V patnácti letech nastoupila jako dělnice do textilní továrny u Hrdličky v Místku. Po znárodnění se přejmenovaly na Slezan. V něm paní pracovala pětačtyřicet let až do svého odchodu do starobního důchodu. Byla výtečnou a spolehlivou pracovnicí, závod ji nepropustil ani v třicátých letech, v době krize. V roce 1931 se provdala do Metylovic za krejčího Dominika Bílka. Byl sirotek, tatínek padl v 1. světové válce, maminka později zemřela. Vychovávala ho babička. A u té manželé také zpočátku žili. Později se přestěhovali do domku Ondřeje a Aloisie Kořených pod školou, kde žili v podnájmu až do konce války.

Rodina se rozrostla o dvě dcery Marii a Miladu. Po válce si postavili rodinný domek na Pajurkovicích.
Manžel pracoval po roce 1948 jako tajemník na Místním národním výboru.
Manželé byli společenští lidé, pamatuji si je jako pravidelné hosty na lidoveckých bálech na Čihadle i na Letních veselicích na hřišti za školou. Starší dcera se provdala do Frýdlantu. Mladší si s manželem za vydatné pomoci rodičů postavili domek hned vedle nich.
Paní Bílková byla dlouho soběstačná. Nyní již řadu let nevychází, má za sebou několik mozkových příhod. Dcera Milada si maminku přestěhovala do svého domu a vzorně o ni pečuje. I díky její péči se paní Bílková dožila tak vysokého věku.
Naše jubilantka se necítí osamělá. Často ji navštěvují vnučky. Krátce před dovršením sta let se stala podruhé prababičkou.
17. dubna jí k významnému výročí přišli blahopřát starosta Ing. Lukáš Halata, místostarosta Milan Tomášek, pracovnice české správy sociálního zabezpečení a kameraman obce Vavřín Michalec.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Existenční minimum činí pro jednotlivce 2.020 Kč.
Životní minimum je pro jednotlivce 3.126 Kč, pro první společně posuzovanou osobu 2.880 Kč, pro nezaopatřené dítě do 6 let 1.600 korun, pro dítě od 6 – 15 let 1.960 korun, pro nezaopatřené dítě do 26 let 2.250 korun.

CENY ZÁKLADNÍCH POTRAVIN V PRODEJNĚ MaJ

rýže 1 kg 22,30 – 33,80 Kč                           máslo 0,25 kg 27,90 – 32,50 Kč
pohanka 0,375 kg 25,40 Kč                         hera 0,25 kg 18,50 Kč
luštěniny 0,5 kg 17,20 – 20,50 Kč             pl. sýr 12,60 – 16,50 Kč
cukr kg 17,70 – 20,50 Kč                             smetanové sýry 24,20 – 32,30 Kč
mouky 1 kg 5 – 10 Kč                                     tvarůžky 28,20 Kč
těstoviny 0,5 kg 8 – 16,60 Kč                      kyška 0,4 l 14,20 Kč
sůl 1 kg 4,10 – 13,40 Kč                                jogurty 8,30 – 9,80 Kč
kakao 0,10 kg 13,40 – 21,60 Kč                mléko 1 l 13 – 16 Kč
granko 0,5 kg 61,10 Kč                                vejce 10 ks 27 Kč
strouhanka 0,5 kg 11,50 – 20,50 Kč        kuřecí čtvrtky 1 kg 52 Kč
melta 0,5 kg 20,50 Kč                                  kuřecí řízky 1 kg 116 Kč
kroupy 0,5 kg 8,80 – 9,60 Kč                    chléb 1 kg 23,30 – 27,50 Kč
olej 1 l 22,50 – 43,20 Kč                              rohlík obyč. 1 ks 2 Kč
čaj porcov. krabička 14 – 37 Kč                 klobásy 1 kg 109 – 156 Kč
marmelády 17 – 20 Kč                                 salámy 1 kg 50 – 120 Kč
brambory 1 kg 6 Kč

KRIMINALITA V OBCI

V letošním roce bylo spácháno deset trestných činů.
Trestné činy proti majetku: 8, z toho:
2x vloupání do motorových vozidel
4x vloupání do budov
1x krádež osobě
1x neoprávněné držení platební karty
Trestné činu proti životu a zdraví:
1x ublížení na zdraví
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:
1x maření úředního výkonu
Občané se dopustili dvaceti sedmi přestupků, z toho:
13 přestupků proti majetku
9 přestupků proti občanskému soužití
3 přestupky proti bezpečnosti provozu
2 přestupky v oblasti alkoholismu a toxikomanie
Když jsem požádala Policii ČR o přehled kriminality v obci, nepočítala jsem s tím, že mi pošlou podrobný popis i s adresami pachatelů. Ale věřila jsem, že se dovím, co se stalo, případně, jak se to stalo. Vždyť i v dávných dobách se takové věci do kronik zapisovaly. Bohužel, dostala jsem jen suchou statistickou zprávu, takže nevím vůbec nic. Kdybych nedostala žádné údaje, bylo by to stejné. Jen by mne zajímalo, jak a odkud získávají podklady o trestné činnosti novináři. Jejich články nejsou v žádném případě suchá statistika.

POVODNĚ

Prudké deště zvedly vody v Moravskoslezském kraji v červnu. Postupně zasáhly i další kraje, hlavně Prachaticko, Strakonicko a Děčínsko, v našem kraji to bylo Jesenicko a Novojičínsko. Povodně přicházejí stále častěji a nečekaněji. Ty letošní si vyžádaly patnáct obětí. Odborníci tvrdí, že škody při povodních zvyšují rozorané meze a nivy, řeky spoutané v betonových korytech a zničené lužní lesy.

Přívalové deště a následná povodeň zasáhly na Novojičínsku přes dvacítku obcí. Velká voda přišla během několika minut a s velikou silou. Živlem bylo poškozeno přes pět tisíc lidí, osm lidí zahynulo.
Naše občany vyburcovaly zprávy o hrůzách v sousedním okrese k pomoci. Na pomoc postiženým přinesli na obecní úřad 25.000 Kč a mnoho věcných darů, nap. mikrovlnné trouby, peřiny, nádobí a podobně. Shromážděné věci odvezli do postižených obcí na své náklady pan Ivan Kahánek a pan Aleš Přibyla.

ZAJÍMAVOSTI

V lednu mne doma navštívil pan Jaromír Kahánek, který píše do Frýdecko-místecka postupně o kronikách a kronikářích našeho regionu. Chtěl napsat také o Metylovicích. Článek vyšel 31.1.2009 i s fotografií, na níž je vidět lokalita Pajurkovic, Čupovic a Klimkovic v pozadí s Čupkem. Byl otištěn i znak obce. Ovšem v samotném článku bylo několik nepřesností. Největší byla ve větě „Bohumil Čupa byl popraven v Breslau stejně jako Miloš Čupa.“ Přitom se jedná o jednu a tutéž osobu.
U domu pana Halaty, zvaného Karabon, stály dva památkově chráněné jilmy. Byly suché a začaly ohrožovat dům. Proto je pan Halata se souhlasem Památkového úřadu schvátil. Nyní máme v obci dvě památkově chráněné lípy – u Dvořáčka vedle kapličky a u Odborného léčebného ústavu.
Přes naši vesnici projíždělo 4. dubna deset ozdobených kočárů, které táhly koně plemene Hafling. Konal se 5. ročník vozatajské jízdy, jejíž start byl letos v Palkovicích na parkovišti u sjezdovky. Kočáry byly obsazené, jízdy se zúčastnilo asi sedmdesát lidí. Krásné počasí učinilo jízdu přes Metylovice, Lhotku a Kozlovice velmi příjemnou. V Kozlovicích koně odpočívaly a lidé si prohlédli muzeum a posilnili se v hospůdce kozlovského pivovaru. Pak pokračovali přes Myslík opět do Palkovic. Vozatajové si na sjezdovce dali oběd, koním musela stačit otýpka sena. Součástí jízdy byla soutěž o nejlépe vyzdobenou bryčku a koně. Byl to už druhý ročník vozatajů našeho okresu. První se pořádal v Janovicích, ten příští plánují v Sedlišti. Jízdy se zúčastnil i metylovský vozataj pan Mirek Bílek z Vrchoviny čp. 12.
Místní kabelová televize mívá ve vysílání časté výpadky. Dosluhují součástky analogového přijímače, který je v provozu třináct let. Nové se už nedají kupit. Nikdo nechce dávat peníze do analogového vysílání, neboť od roku 2011 bude po celé republice vysílání digitální. Karel Kohut z firmy KBP se snaží je aspoň prozatímně opravit. Digitálním vysíláním skončí u nás provoz kabelové televize.
V létě byly v deníku Den uveřejněny fotografie z činnosti Tělocvičné jednoty Orel v Metylovicích z dvacátých let. Poslal je tam pan Friedel z Frýdku. Jeho tchán Arnošt Bílek žil v Metylovicích a byl členem Orla.
29. srpna 2009 uplynulo již šedesát pět let od chvíle, kdy na pomezí Metylovic a Lhotky, v tzv. Jedličí, spadlo hořící letadlo. Zatímco u nás si to zřejmě nikdo ani neuvědomil, ve Slavičíně a okolí si tyto události lidé připomněli důstojným způsobem. 29. srpna 1944 u nich zahynulo 41 letců. Dvacet osm jich bylo ponecháno na slavičínském hřbitově.
Vzpomínkový víkend začal v pátek 28.8. odpoledne položením věnců u památníku nad Šanovem. V sobotu pokračovaly vzpomínkové akce ve Slavičíně. Nejdříve přivítali hosty. Ti nejvzácnější přijeli až ze zámoří. Společně si prohlédli muzeum na Horním náměstí. Je v něm expozice věnovaná tehdejší letecké bitvě. Pietní akt u památníku amerických letců na slavičínském hřbitově ukončil přelet letadel L39 Albatros.
Poté odjeli účastníci do Přečkovic, aby byli přítomni odhalení pamětní desky na domě rodiny Karla Pešaty. Tam totiž ukrývali sestřeleného bočního střelce Saltingse až do konce války. Pamětní desku odhalila Fern Wagner, sestra zachráněného letce.
V doprovodu historických vozidel Veteran Car Clubu odjeli do Rudic na smuteční vzpomínkovou slavnost na hřbitově, kde hrála vojenská hudba. Měla následovat polní mše, ale pro nepřízeň počasí se všichni přesunuli do kostela. Homislie byla věnována osudům a hrdinství dvou sestřelených amerických vojáků, kteří jsou pohřbeni na místním hřbitově. Následovala beseda s občany.
Neděle byla posledním dnem oslav. Dopoledne byla mše v Bojkovicích za přítomnosti zahraničních hostů. Souběžně se na městském úřadě promítaly filmy vztahující se k letecké bitvě. Následovalo položení věnců na Vyškovci a po obědě ještě v Krhově. Po obědě následovala rekonstrukce posledních chvil posádky letounu B-176 a rozbor celé mise 263 i beseda s občany.
Účast na oslavách přislíbil přímý účastník letecké bitvy pan Joseph Owsianik. Byl ve Slavičíně naposledy před dvěma lety, kdy přijal od zastupitelů města čestné občanství. Nemoc mu však nedovolila tak dlouhý let. Oslav se zúčastnili rodinní příslušníci padlých členů posádek a lidé spjatí s asociací veteránů 2. bombardovací skupiny. Přiletěl vnuk bočního střelce J. Owsianika Nic Mevoli i Tod Weiler, synovec pilota Jamese Weilera, který zahynul v Krhově. Přijeli, aby osobně poznali místo, kde ve válce bojovali jejich blízcí. Odjížděli s přesvědčením, že lidé ze Slavičína a okolí nezapomínají na ty, kdo bojovali za jejich svobodu. Hlavním organizátorem slavností byl Roman Sušil, amatérský historik.

O KOM SE MLUVÍ

BIOLOG ONŘEJ HAJDUŠEK
Významný americký vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences uveřejnil studii o zajímavém objevu. Vědcům z přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích se podařilo ve spolupráci s americkou specialistkou na metabolismus minerálních látek Joy Winzerling z Arizonské univerzity objevit u klíštěte nový druh feritinu. Vědci vědí o jeho důležitosti pro rozmnožování klíšťat. Když zaútočili na feritin II. vakcínami, nedokážou klíšťata sát a hynou. Tento objev, který je velmi důležitý, si nechali naši vědci krýt patentem. A proč píši o věci, které vůbec nerozumím, i když chápu, že může zmenšit riziko, které klíšťata představují pro naši populaci? Tým vědců vedl mladý český biolog Ondřej Hajdušek. Syn MUDr. Jany Hajduškové, o níž píši o pár stránek dále a Ing. Lumíra Hajduška, který stojí za obnovením Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka a už dvě desítky let se věnuje mladým volejbalistům v obci.

Svého času trénoval i své dva syny. Možná i díky sportu, který pěstuje vůli, houževnatost a vytrvalost, ve spojení s nadáním, dosáhl Ondřej Hajdušek tohoto úspěchu. Nyní je rok a půl ve Strasburku a věnuje se výzkumu malárie.

MAGISTR VÁCLAV MICHALIČKA
Pan magistr napsal knihu „Jak šel Janek do světa učit se řemesla“. Je určena dětským čtenářům a seznamuje je s řemesly, která byla dříve obvyklá ve vesnicích v Pobeskydí. Janek na vandru prochází vesnicemi i samotami a pomáhá dřevorubcům, naučí se pálit dřevěné uhlí, vyrábět z ovčího mléka sýr, dělat klobouky z chorošů, dělat šindele i proutěné koše, pochytil řemeslo brouskařů, vyrobil si zavírací nůž i březovou metlu, naučil se tkát. Nakonec došel až do Metylovic a viděl, jak se dělají biče. Text doprovázejí líbezné obrázky Ludmily Vaškové a vydalo ji Valašské muzeum v přírodě. 4. srpna mohli posluchači stanice Ostrava zaslechnout pořad Křížem krajem, v němž se redaktor Artur Kubica přijel podívat na výstavku bičů na Obecním úřadě v Metylovicích. Václav Michalička s ním podrobně probral celý proces výroby od vydělávání kůži až po finální výrobek.

DALIBOR KAHÁNEK
V polovině dubna 2009 proběhlo ve Frýdlantu v Čechách mistrovství střední Evropy pro studenty středních zemědělských škol. Do soutěže se přihlásila družstva z Německa, Česka, Polska, Rakouska a Slovenska. Nakonec se soutěže zúčastnilo jedenáct družstev z naší republiky a pět z Německa.
Jednotlivá družstva tvořili dva závodníci a náhradník. Bojovala v sedmi disciplínách – jízda s traktorem a vlečkou, jízda s bagrem, znalost plemen skotu, určení plevelů, skladba motoru, test všeobecných znalostí a zemědělský víceboj, který zahrnoval tradiční disciplíny, např. sekání kosou nebo ruční dojení krávy.
Jízda s traktorem a vlečkou byla jízda zručnosti. Každý závodník předem věděl, co ho čeká a tudíž velmi pečlivě trénoval. Traktorista musel objíždět překážky, otáčet se, vjet přesně do zúženého profilu, kdy o dobrém výsledku rozhodovaly centimetry, zacouvat s vlečkou do garáže, která byla velmi úzká. Chtělo to nejen cvik, ale bylo třeba zachovat si chladnou hlavu, mít dobrý odhad, přesnost, nezmatkovat. To vše zvládl Dalibor na výbornou.
Dvacet plevelů bylo přichystáno pro soutěžící. Některé byly velmi specifické, v našem kraji zcela neznámé. Jiné plevele se vyskytují v bramborářském kraji, jiné tam, kde se pěstuje cukrovka nebo vinná réva. Přesto náš soutěžící poznal a určil dvacet druhů. Test všeobecných znalostí zahrnoval celou škálu otázek od pěstování vinné révy až po líhnutí kuřat. Shrnoval nejen školní učivo, ale obsahoval i praktické otázky, které se nedají vyčíst z knih, ale získají se v praxi, při hospodaření doma. Jen tak mohl odpovědět na otázku, jak dlouho trvá, než se z vejce vylíhne house nebo dobře popsat fáze růstu pšenice.
V technické disciplíně museli chlapci prokázat detailní znalost motoru. Z předložených komponentů vyřadili všechny součástky, které nepatřily do vznětového motoru.
Družstvo studentů se Střední zemědělské a lesnické školy ve Frýdku-Místku, jehož členem byl Dalibor Kahánek, vyhrálo druhé místo. Pro nás je navíc důležité, že v hodnocení jednotlivců stanul na stupni vítězů právě on. V pěti ze sedmi disciplín byl první. Jeho vítězství je o to cennější, že od roku 1993 vítězili vždy jen Němci.
Ale u Dalibora neobdivuji „jenom“ vítězství, ale i jeho skromnost, se kterou se člověk dnes příliš nesetkává. S uznáním hovoří o škole, kde studuje. Je přesvědčený, že ty, kteří mají zájem, mnoho naučí. Mrzí ho, že asi pouhá desetina studentů se zajímá o zvolený obor, většina usiluje pouze o maturitní vysvědčení.
Je přesvědčen, že největší podíl na jeho vítězství má zázemí domova, společná práce při rodinném hospodaření. Vyznal, že jeho vítězství je vlastně vítězství rodičů.
Setkala jsem se s mladým, pracovitým a schopným mužem. Je si vědomý své ceny, ale zároveň si váží rodičů i prostředí, ve kterém vyrůstá.

KARLA KELLEROVÁ
Kdo sledoval pořad České televize Pošta pro tebe, byl jistě překvapen, když se 30. září objevila na televizní obrazovce Karla Kellerová. Vlastně nevím, jaké má teď po provdání příjmení. Z pořadu jsem se dověděla, že se narodila roku 1940 jako Gerlinda Lövová. Holčičku s tímto jménem adoptovala rodina místního řezníka Kellera, která měla dva chlapce. Po adopci jí rodina změnila jméno na Karla Kellerová. Protože jsem o tři roky mladší, znala jsem ji už jako Karlu. Ale věděla jsem, že je adoptovaná. Pamatuji si na zmínku mé maminky v dětství, že podle toho, jak mluví a jaký má přízvuk, určitě pochází z německé rodiny. Blíže jsem se s ní neznala. Byla starší a nebydlela v sousedství. Od té doby, co se provdala do Frýdlantu, jsem ji neviděla.
Až nyní, na televizní obrazovce. Ihned jsem ji poznala. Vlastně se téměř nezměnila. A teprve teď jsem se dověděla příběh člověka, který neví, kam patří. Neví, z jaké je rodiny, jaká je její původní národnost. Adoptivní rodiče jí nic neřekli, neviděla žádné papíry. Neví, zda je Češka, Němka, Židovka. Původní jméno naznačuje, dle mého názoru, židovský průvod.
Její nejranější vzpomínky? Mnoho dětí a ona se s nimi krčí pod palandami před člověkem s vysokými holínkami. Terezín? Pozdější vzpomínka je na koně, které někdo týral. Pořádně si vybavuje jen život v Metylovicích. Na výzvu se přihlásila a do studia televize přišla paní, jejíž dědeček na popud Českého srdce přijal na nějakou dobu dvě děvčata. Jedním z nich byla snad Karla, tehdy ještě Gerlinda. Více už paní nevěděla, byla tehdy dítě.
Karla si nedělala naděje, že by se dalo po tolika letech něco vypátrat. Měla radost, že se přihlásila aspoň ona paní. Možná by stálo za to napsat Pražskému židovskému muzeu, oddělení holocaustu. Tam by se možná dověděla, kdo byli její rodiče, kolik měla sourozenců a zda někdo z jejich rodiny holocaust přežil.

ADRIAN A JULIE BALÁŽOVI
Před vánočními svátky našly děti z místní školy peněženku se značným finančním obnosem, kterou ztratila místní seniorka. Odevzdaly ji účetní obecního úřadu, která zařídila její doručení majitelce. Poctiví nálezci žijí v romské rodině, která v Metylovicích bydlí. Že jde o Romy zdůrazňuji schválně, neboť někteří občané se na ně dívají skrz prsty.
Jeví se mi trochu zvláštní, že majitelka nalezených peněz děti nevyhledala, aby jim poděkovala ani tento chvályhodný čin neoznámila škole.

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Oba rodiče MUDr. Jany Hajduškové pocházeli z Podkrkonoší. Po studiích medicíny se tatínek v padesátých letech s manželkou a malým synkem přestěhoval do Ostravy – Mariánských Hor. Otec se postupně vypracoval na primáře očního oddělení v nemocnici na Fifejdách.
Paní Jana se narodila v Ostravě. Ráda na dětství a mládí vzpomíná. Za posledními domy v Mariánských Horách byly lesy a pole. Děti si tam vyhrály jako na venkově. Později si rodiče pořídili chatu na Ostravici a otec začal včelařit. Koníček ho zcela pohltil a tak všechny prázdniny trávila rodina na Ostravici.
Bratr studoval medicínu a sjížděl divokou vodu. To paní Janu lákalo a tak s úsměvem a nadsázkou uvádí, že to byl důvod, proč se taky přihlásila na medicínu. Vystudovala a i na divokou vodu se dostala.
Provdala se za Ing. Lumíra Hajduška, narodily se jim tři děti, bydleli ve Frýdku. Práce měla paní Jana nad hlavu. Děti, povolání, domácnost.
V roce 1980 jí náhle zemřel otec. Zůstalo po něm dvacet včelstev. Ani ona, ani bratr se v mládí o včely nikdy nezajímali. Paní doktorka s humorem vypráví, že když bratr slyší bzučet mouchu, chytá ho kolaps. Zůstalo to tedy na ní. Neuměla vůbec nic. Po tatínkovi zůstala literatura, kterou si prostudovala. Navíc našla i veliký sešit, do kterého si otec v důchodě každý den přesně zapisoval, co který den ve včelách dělal. Dokonce si v sešitě značil, že udělal takovou a takovou chybu a červeně zápis podtrhl. To jí obrovsky pomohlo.
Známý včelař jí ukázal, jak se otevírá úl, ona si podle počasí vybrala v sešitě podobný rok a jela přesně podle něho. Ze zapsaných chyb vyvodila mnoho poučení. Zdůrazňuje, že sešit byl pro ni něco jako kuchařka. Byl zrovna dobrý rok, když začínala. Medu bylo hodně, včelaření ji chytlo a už nepustilo.
Manžel jí při včelaření pomáhá. Ona prý jde na to vědecky, on prakticky. Zpočátku nechtěl, bál se včelího píchnutí. Při včelím rojení, když se sundává roj, lezou po včelaři stovky včel. Ale právě tehdy nejsou včely vůbec nebezpečné. Jsou nacucané medem a sytý tvor nikdy neútočí. Paní Jana přidává několik humorných vzpomínek. Když poprvé sundávali s manželem roj, držela kbelík a on praštil plaňkou od plotu, aby ho sundal. Ale místo kbelíku zasáhl svou ženu a málem ji zmrzačil. Včely opravdu při rojení neublíží, ale ten hukot, to je síla, a proto asi lidé mají strach.
Jednou kupovali včely v Bruntále. Vezli je v autě, na rámcích bylo asi dvacet tisíc včel. Protože byly některé rámky narušené, část včel se dostala ven a začala jim lítat kolem hlavy. Stáli na křižovatce na Rudné. Z vedle stojícího auta to uviděla paní a celá se roztřásla. Okolo stojící řidiči je z hrůzy začali pouštět na červenou, ale oni za celou cestu nedostali jediný píchanec.
Po dvou letech praxe se paní doktorka přihlásila do včelařské školy v Nasavrkách. Stala se svým způsobem raritou. Všichni ostatní, kteří tam studovali, byli už dlouholetí včelaři. Když studia ukončila, vyvstal před ní obrovský problém. Na jedné straně dostala možnost studovat, na straně druhé tím vzala na sebe závazek, že bude pět let přednášet. Ona, která měla obrovský problém s vystupováním na veřejnosti. Český svaz včelařů si tak vychovával své školitele. Zpočátku ji posílali do menších organizací. Přednášela v hospodě. Roztopili kamna uhlím, sedla si k nim i s posluchači. Naučila se mluvit, ztratila před posluchači ostych, začalo se jí to líbit.
Dnes přednáší i na celonárodních akcích pro včelaře i nevčelaře a nemá s tím problém. Připouští, že kdyby si před lety mohla vybrat, zda chce přednášet nebo nechce, nikam by nešla.
Jako učitel včelařství mívá 12 – 15 přednášek za rok. Téměř výlučně přednáší na téma Využití včelích produktů pro zdraví člověka. Vědomosti čerpá nejen z odborné literatury, ale hlavně od zkušených včelařů, se kterými měla možnost na přednáškách diskutovat. O včelích produktech napsala knížku. Je určena všem, kteří se o danou problematiku zajímají. S tímto tématem vystupuje i v rozhlase a televizi. Téma Využití včelích produktů pro lidské zdraví ji velice láká a zajímá. Tím, že je lékařka, může dávat do souvislosti své znalosti medicíny a zkušenosti včelařů. Tyto skutečnosti by jí zřejmě unikly, pokud by byla jen lékař nebo jen včelař.
Stává se, že přijde do její organizace brigádník na vstupní prohlídku třeba až z Jižní Moravy. Všimne si jmenovky a řekne: „Vy se jmenujete Hajdušková? Dědeček je včelař a říkal, že jim nějaká Hajdušková přednášela.“ To ji vždy potěší a váží si toho. Zřejmě mnohem více, než různá vyznamenání a odznaky, které získala. Zmíní je jen tak, mimochodem. Ale uznání prostých, starých včelařů ji těší.
Aby toho snad nebylo málo, byla zvolena předsedkyní Ústředního výboru svazu včelařů v Praze. Kdysi byla v předsednictvu jediná žena. Nyní se situace mění. Podnikatelé jsou zaneprázdnění a tak některé maminky, jejich ženy, které jsou doma, se začínají chytat včelaření a to ji velice těší. Ona sama se už teď snaží od sebe funkce spíše odstrkovat. Nyní už je „jen“ předsedkyní Okresního výboru včelařů ve Frýdku-Místku a předsedkyní Základního výboru včelařů na Ostravici.
Do Metylovic se s rodinou přestěhovala v devadesátých letech. Na fojtství, na parcele, kterou zdědili po rodičích, si postavili domek. Manžel tehdy přivedl děti k volejbalu. Zcela vyplnil jejich volný čas a ony neměly čas na nějaké „hlouposti“. Za to je paní doktorka manželovi velmi vděčná. Jsou v Metylovicích šťastní a spokojení. Paní Jana vidí největší hodnotu v rodině. Vyznává, že kdyby o všechno přišli, děti jim zůstanou. Těší ji, že mají dobrý vztah nejen k rodičům, ale i k sobě navzájem.
Trochu smutně paní doktorka poznamenává, že skladba lidí na vesnici se trochu pozměnila. Dříve každý vesničan považoval za samozřejmost, že brzy ráno kokrhá kohout, štěká pes, na zahrádce lítají včely a sem tak i některá píchne. Teď se tu stěhují lidé z města a některým vadí všechno. I ona musela kvůli předsudkům některých lidí přestěhovat úly mimo zástavbu. I když ví, že už příští rok se to pozná na úrodě na zahrádkách. Ale s vrozeným optimismem dodává: „Teď jsou lidé oslněni technikou, ale to přejde. Člověk přijde na to, že přírodu potřebuje a časem se k ní opět vrátí.“
Včelstva má paní Jana na třech stanovištích. Na Ostravici, v Metylovicích a ve Frýdlantě. Na vrcholu své včelařské slávy měla padesát včelstev. Bohužel, přišel mor včelího plodu a musela jich řadu spálit. Trvá vždy více než rok, než chov obnoví a aspoň tři roky, než se včely dostanou do kondice. Včelaření není činnost, na které by se dalo vydělat. Vyžaduje hodně práce a hodně zápalu. Včelař musí být vyzbrojen teoretickými znalostmi, aby včele nevědomky neublížil nebo je dokonce špatným zásahem zcela nezničil. Navíc musí být i fyzicky zdatný. Nakonec může přijít špatné počasí a včelař přijde i o tři čtvrtiny výnosu.
Na novou sezónu se musí připravovat po posledním medobraní koncem července. Zajistí léčbu, aby byly všechny včely do zimy zdravé, a udělá si zásoby cukru na zakrmení jako náhradu za med, který včelám odebere. Musí myslet i na takové „maličkosti“, aby včely v zimě nerušily větve, které by při větru bouchaly do úlu. Prostě včely musí mít v zimě klid. Ten ale nemá včelař.
V zimě dělá ve sklepě rámky, připravuje mezistěny, ledaco opravuje a ještě než skončí, přijde jaro a začne ten pravý kolotoč.
Nejdříve je třeba prohlédnout včelstvo, zda některé nepřišlo třeba o matku. V dubnu až květnu se včely rozmnožují. Náhle místo jednoho tisíce včel tu má včelař několik desítek tisíc jedinců. A už v půli května je včelstvo připraveno na snůšku. Záleží ovšem na počasí. Když je dlouhá zima a najednou přijde velmi pěkné teplé jaro, neví včelař, kam dřív skočit.
Zdá se mi, že se to nedá ani stihnout – povolání, domácnost, dům, zahrada, včely. Paní doktorka se směje, že stihnout se to opravdu nedá. Ale tím se nikdy netrápila. Vše řeší za pochodu. Na řadu přijde vždy to, co nejvíce hoří.
Děti nemají zatím o včelaření zájem. Dcera je stavařka. Jeden syn dělá genetickou biologii. Jak se zmiňuji na listě 323, podařil se mu významný objev o klíšťatech. Výsledech ho povzbudil k další práci a také rodiče mají z jeho úspěchu radost. Paní Jana doufala, že nejmladší syn převezme po ní ordinaci. Ale toho chytila drápkem a už ho nepustila. Nyní pracuje v Praze. Ale neztrácí naději. Věří, že když bude třeba, některý z nich ji ve včelaření zastoupí.
Maminka kamarádky jí kdysi řekla: „Až se bude život ke stáří schylovat, včely, koně budeš milovat.“ Paní doktorce to vyšlo doslova. Když děti odešly z domova, přibrala si ještě dalšího koníčka – koně. Každý den ho musí projezdit, čistit, krmit. Aby toho snad nebylo málo, připojila se na jízdárně k týmu dalších lidí, kteří se již několik let věnují hiporehabilitaci, která pomáhá mentálně a pohybově postiženým dětem. To znamenalo zase další kurzy a rekvalifikaci. Ale paní Jana říká, že potřebuje přírodu, včely i koně. Nemohla by sedět v kanceláři, musí ven. Její zájmy tvoří protipól zaměstnání, kde se setkává s bolestmi a problémy lidí – svých pacientů, kteří ji vyhledávají. I z Metylovic za ní někteří dojíždějí až do Paskova, kde má ordinaci.
Setkala jsem se s člověkem, který se stal včelařem z donucení a nyní je včelařem z nadšení. Hovořila jsem se ženou vyrovnanou, usměvavou, vyzařující klid a pohodu, která umí se zájmem naslouchat i poutavě vyprávět. Paní Jana je srdečná, bezprostřední, svá. Odcházela jsem obtěžkaná sklenicí medu na ochutnání a brožurou o včelích produktech. S přesvědčením, že pokud je člověk dobrý, chová včely. A tím, že je chová, stává se ještě lepším. Vracela jsem se obohacena setkáním s ženou, která je člověkem v plném smyslu slova.

POČASÍ

Leden
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 7,2 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota – 4 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 3,7 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota – 1 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 6,2 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota – 1 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 5,1 ℃ nejnižší teplota – 12 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 0,5 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 2,8 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,4 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2,3 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 1 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
I. dekáda
ráno: 4x jasno, 6x zataženo, 3x sněžení
poledne: 3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 2x sněžení
večer: 1x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo
II. dekáda
ráno: 3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x mlha
poledne: 5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 2x sněžení
večer: 3x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo
III. dekáda
ráno: 1x oblačno, 10x zataženo, 1x sněžení, 3x mlha
poledne: 3x oblačno, 8x zataženo, 1x sněžení, 3x mlha
večer: 1x jasno, 10x zataženo, 2x sněžení, 2x mlha, 1x déšť se sněhem
nejnižší teplota v lednu: ráno 9.1. – 15 ℃ ze 4. na 5. napadlo v noci 10 cm sněhu
nejvyšší teplota v lednu: poledne 21.1. + 9 ℃ z 5. na 6. napadlo v noci 5 cm sněhu
ze 17. na 18. napadlo v noci 4 cm sněhu

Únor
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 1,3 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 5,6 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 2,6 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 3,5 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota 0 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. – 1 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. – 3 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota 0 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 2,4 ℃ nejnižší teplota – 15 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2,3 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 0,8 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
I. dekáda
ráno: 2x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 2x déšť, 1 x vítr
poledne: 1x jasno, 7x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 2x vítr, 1x mlha
večer: 5x oblačno, 5x zataženo, 2x vítr, 1x sněžení
II. dekáda
ráno: 10 x zataženo, 5x sněžení
poledne: 1x oblačno, 9x zataženo, 5x sněžení
večer: 1x jasno, 9x zataženo, 5x sněžení
III. dekáda
ráno: 1x jasno, 8x zataženo, 3x sněžení
poledne: 1x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 2x sněžení
večer: 2x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť se sněhem
nejnižší teplota v únoru: ráno 22.2. – 15 ℃ 14.2. napadlo 15 cm sněhu
nejvyšší teplota v únoru: poledne 7.2. + 12 ℃ 16.2. napadlo 15 cm sněhu
24.2. ráno napadlo 10 cm sněhu

Březen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,2 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 7,3 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 3,3 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,4 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 4,1 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 1,9 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 1,5 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 7,1 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 4,6 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
I. dekáda
ráno: 1x oblačno, 9x zataženo, 1x mrholení, 1x sněžení
poledne: 5x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť
večer: 2x oblačno, 8x zataženo, 3x mrholení, 1x déšť
II. dekáda
ráno: 1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 1x mrholení, 3x sněžení, 1x déšť
poledne: 1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 2x mrholení, 5x sněžení
večer: 3x oblačno, 7x zataženo, 1x mrholení, 1x sněžení
III. dekáda
ráno: 2x oblačno, 9x zataženo, 3x sněžení, 3x déšť
poledne: 3x oblačno, 7x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť, 1x kroupy
večer: 3x oblačno, 8x zataženo, 1x mrholení, 1x sněžení, 2x déšť
nejnižší teplota v březnu: ráno 19.3. – 6 ℃ 1.3. přiletěli špačci 19.3. 8c. sněhu
nejvyšší teplota v březnu: poledne 28.3. + 15 ℃ 8.3. rozkvetly sněženky a krokusy
20.3. 3 cm sněhu

Duben
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,2 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,9 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 16 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 21 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3,8 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 15,7 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 13,2 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6,7 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2,3 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,3 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
I. dekáda
ráno: 6x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo, 2x mlha
poledne: 3x jasno, 6x oblačno, 1x zataženo, 1x vítr
večer: 3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo
II. dekáda
ráno: 7x jasno, 3x zataženo, 3x mlha
poledne: 5x jasno, 4x oblačno, 1x zataženo, 1x vítr
večer: 4x jasno, 5x oblačno, 1x zataženo
III. dekáda
ráno: 7x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x vítr, 2x velký vítr
poledne: 7x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo
večer: 6x jasno, 3x oblačno, 1x zataženo, 1x déšť, 1x velký vítr
nejnižší teplota v dubnu: ráno 2.4. – 2 ℃ 12.4. rozkvetly stromy
nejvyšší teplota v dubnu: poledne 9.4. + 23 ℃ v 1. dekádě rozkvetly narcisy
poledne 29.4. + 23 ℃ velmi suchý měsíc, jen 2x velmi málo
večer 29.4. + 23 ℃ pršelo

Květen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 8,3 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,2 ℃ nejnižší teplota + 14 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,3 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10,2 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19,2 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,8 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10,6 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19,9 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 26 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 17,2 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 25 ℃
I. dekáda
ráno: 6x jasno, 4x zataženo, 1x déšť
poledne: 4x jasno, 3x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x vítr
večer: 2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 1x vítr
II. dekáda
ráno: 5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x vítr
poledne: 4x jasno, 4x zataženo, 2x oblačno
večer: 2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť, 1x kroupy
III. dekáda
ráno: 2x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 5x déšť
poledne: 1x jasno, 5x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť
večer: 1x jasno, 5x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť, 1 x vichřice
nejnižší teplota v květnu: ráno 14.5. + 2 ℃ od 12.5. – 14.5. opravdoví ledoví muži,
nejvyšší teplota v květnu: poledne 18.5. + 28 ℃ nepříjemný velmi studený vítr
poledne 29.4. + 23 ℃
večer 29.4. + 23 ℃

Červen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 12 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 19,4 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,3 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,4 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 29 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 19,6 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 18,9 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 25 ℃
I. dekáda
ráno: 2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x vítr
poledne: 4x oblačno, 6x zataženo, 2x liják, 1x vítr
večer: 8x oblačno, 2x zataženo, 1x liják
II. dekáda
ráno: 2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 3x déšť
poledne: 2x jasno, 5x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x mrholení
večer: 1x jasno, 7x oblačno, 1x zataženo, 1x déšť
III. dekáda
ráno: 10x zataženo, 4x déšť, 1x mrholení, 1x liják
poledne: 2x oblačno, 8x zataženo, 2x déšť
večer: 4x oblačno, 6x zataženo, 1x mrholení, 2x liják, 1x průtrž
nejnižší teplota v červnu: ráno 4. a 5.6. + 8 ℃ velmi vlhký, povodňový měsíc,
nejvyšší teplota v červnu: poledne 15.6. + 21 ℃ 24.6. povodně na Novojičínsku,
v Jeseníkách a Jižních Čechách
koncem měsíce rozkvetly lípy

Červenec
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 16,5 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 23,4 ℃ nejnižší teplota + 21 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 22,5 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15,7 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 26,1 ℃ nejnižší teplota + 19 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 23,8 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 32 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 16,9 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 27,8 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 34 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 27,6 ℃ nejnižší teplota + 17 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
I. dekáda
ráno: 7x oblačno, 3x zataženo, 1x mlha, 1x déšť
poledne: 2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 2x liják
večer: 1x jasno, 7x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x liják
II. dekáda
ráno: 6x jasno, 2x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť
poledne: 1x jasno, 8x oblačno, 1x zataženo, 1x déšť
večer: 1x jasno, 8x oblačno, 1x zataženo, 2x liják, 2x k
III. dekáda
ráno: 8x jasno, 2x oblačno, 1x zataženo
poledne: 3x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x vítr
večer: 2x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 2x liják, 2x vítr, 2x k
nejnižší teplota v červenci: ráno 27.7. + 10 ℃ 21. – 23.7. tropické dny, teplota se
nejvyšší teplota v červenci: poledne 22.7. + 34 ℃ vyšplhala na slunci na více než 50 ℃

Srpen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,5 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,7 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 35 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 23,7 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 29 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 12,8 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,9 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 24,4 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,1 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,5 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 23 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
I. dekáda
ráno: 5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť
poledne: 2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x k
večer: 1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo
II. dekáda
ráno: 7x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x mrholení
poledne: 4x jasno, 3x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť
večer: 5x jasno, 4x oblačno, 1x zataženo
III. dekáda
ráno: 7x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť, 1x k
poledne: 6x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť
večer: 6x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť
nejnižší teplota v srpnu: ráno 15.8. a 31.8. + 8 ℃
nejvyšší teplota v srpnu: poledne 2.8. + 35 ℃

Září
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 9,9 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19,9 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 18,1 ℃ nejnižší teplota + 14 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 11 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19,1 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 15 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 7,8 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,9 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 15,1 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 21 ℃
I. dekáda
ráno: 4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x mlha, 1x déšť
poledne: 4x jasno, 4x oblačno, 2x zataženo, 1x mrholení
večer: 4x jasno, 5x oblačno, 1x zataženo, 1x déšť
II. dekáda
ráno: 1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 3x mlha
poledne: 1x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo
večer: 2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 1x mrholení, 1x liják
III. dekáda
ráno: 4x jasno, 6x zataženo, 3x mlha, 1x déšť
poledne: 6x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo
večer: 5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť
nejnižší teplota v září: ráno 26.9., 27.9., 28.9. + 4 ℃
nejvyšší teplota v září: poledne a večer 3.9. + 28 ℃

Říjen
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 9,7 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 16,1 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 13,4 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3,2 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 5,6 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 15 ℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,5 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 1,5 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 7,3 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
I. dekáda
ráno: 4x oblačno, 6x zataženo, 2x mlha, 1x mrholení, 1x déšť
poledne: 2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť
večer: 7x oblačno, 3x zataženo, 1x mlha
II. dekáda
ráno: 10x zataženo, 2x déšť, 2x sněžení
poledne: 3x oblačno, 7x zataženo, 1x vítr, 1x déšť, 3x sněžení
večer: 10x zataženo, 1x vítr, 1x mrholení, 2x déšť, 1x sněžení
III. dekáda
ráno: 1x jasno, 2x oblačno, 8x zataženo, 1x mlha, 1x déšť
poledne: 1x jasno, 6x oblačno, 4x zataženo, 2x mrholení, 1x déšť
večer: 2x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo
nejnižší teplota v říjnu: večer 31.10. – 2 ℃ 7. a 8. října – nádherné letní dny
nejvyšší teplota v říjnu: poledne 8.10. + 24 ℃ II. a III. dekáda velmi deštivá, všechny
práce na zahradě stojí
13.10. v poledne začalo sněžit, sněžilo
tři dny.

Listopad
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 1,7 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 7,1 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 3,7 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 5,5 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 5,9 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 5,5 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 11 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 6,7 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
I. dekáda
ráno: 2x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 2x mlha, 3x déšť, 1x vítr, 1x velký vítr
poledne: 2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x mlha, 3x déšť, 1x vítr, 1x velký vítr
večer: 1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 2x mlha, 2x déšť, 1x velký vítr
II. dekáda
ráno: 1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť
poledne: 3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo
večer: 2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo
III. dekáda
ráno: 2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 1x vítr, 1x velký vítr
poledne: 3x jasno, 6x oblačno, 1x zataženo, 1x vítr
večer: 2x jasno, 8x oblačno, 1x velký vítr
nejnižší teplota v listopadu: ráno 1.11. – 4 ℃ 13. a 14.11. velmi hezké dny
nejvyšší teplota v listopadu: poledne 30.11. + 15 ℃ ve II. a III. dekádě sucho, na listopad
teplo, dodělaly se všechny ven. práce.

Prosinec
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 9,7 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 16,1 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 13,4 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3,2 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 5,6 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 4,1 ℃ nejnižší teplota + 0 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,5 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10,5 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
prům. teplota v 18.00 hod. + 7,3 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
I. dekáda
ráno: 4x oblačno, 6x zataženo, 2x mlha, 1x mrholení, 1x déšť
poledne: 2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť
večer: 7x oblačno, 3x zataženo, 1x mlha
II. dekáda
ráno: 10x zataženo, 1x liják, 1x déšť, 2x sněžení
poledne: 3x oblačno, 7x zataženo, 1x vítr, 1x déšť, 3x sněžení
večer: 10x zataženo, 1x vítr, 1x mrholení, 2x déšť, 1x sněžení
III. dekáda
ráno: 1x jasno, 2x oblačno, 1x mlha, 2x déšť
poledne: 1x jasno, 6x oblačno, 4x zataženo, 2x mrholení, 1x déšť
večer: 2x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo
nejnižší teplota v prosinci: večer 31.12. – 2 ℃ 7. a 8. prosinec dva nádherné teplé dny
nejvyšší teplota v prosinci: poledne 8.12. + 24 ℃ 8.12. bylo celý den přes 20 ℃
II. dekáda byla chladnější, trochu sněžilo, žádné mrazy, jen 16.12. ráno – 1 ℃
III. dekáda – trochu se oteplilo, přes poledne bylo více než 10 ℃, teprve na Silvestra večer klesla na – 2 ℃. Štědrý den byl nevlídný. Bylo zataženo a mrholilo, ale bylo teplo. Ráno + 7 ℃, v poledne + 8 ℃ a večer dokonce + 14℃.

STALO SE V OKOLÍ
Ve Frýdlantě nad Ostravicí opravily České dráhy celou nádražní budovu, která byla postavena začátkem dvacátých let dvacátého století. Historické nádraží si i po opravě zachovalo svůj původní vzhled. Budova byla opravena nejen zvenčí, ale i uvnitř.
Slezan ve Frýdku-Místku je v konkurzu. Byly propuštěny dvě třetiny zaměstnanců. Textilku poslala ke dnu hlavně levná konkurence Asiatů. Posledním hřebíčkem do rakve naší produkce je světová ekonomická krize.

STALO SE V ČESKÉ REPUBLICE

Leden:
1. ledna poprvé převzala Česká republika na půl roku předsednictví v Evropské unii. Hned na počátku musela řešit konflikt v Gaze a plynovou „válku“ mezi Ruskem a Ukrajinou.

Únor:
Naši představitelé krizi podcenili, když tvrdili, že se nás ani nedotkne nebo jen neznatelně. Průmysl se stále propadá. Největší pokles zaznamenala výroba aut, textil a sklo. V Unii byl pád českého průmyslu čtvrtý nejhorší.
Asociace pedagogů se už dlouho snaží zastavit zesměšňování učitelů na internetu. Zástupci učitelů od politiků chtějí, aby jim zákonem zajistili lepší postavení v boji proti nezvladatelným žákům. Stále častěji nyní žáci šikanují učitele.

Březen:
Dva roky a dva měsíce vydržela vláda Mirka Topolánka složená z ODS, lidovců a zelených. Potopili ji dva poslanci zvolení za ODS a dvě poslankyně ze strany zelených. Hlasování o nedůvěře vyvolali opoziční sociální demokraté. Je to vůbec poprvé v historii České republiky, že vláda končí vyslovením nedůvěry. Policie zatkla sedmnáctiletého studenta Gymnázia v Novém Bydžově, který plánoval bombový útok na školu.

Duben:
Neznámí pachatelů vhodili v noci oknem do domku romské rodiny ve Vítkově několik zápalných lahví. Při útoku byla nejvážněji zraněna dvouletá Natálka.
Po svém odstoupení oslovil bývalý premiér Mirek Topolánek šéfa statistického úřadu Jana Fischera. S jeho nominací souhlasil i předseda sociálních demokratů a prezident Klaus. Fischer jmenuje úřednickou vládu, která bude fungovat do říjnových předčasných voleb.

Květen:
Senát hladce schválil Lisabonskou smlouvu. Završil tak parlamentní ratifikaci smlouvy v Česku. Prezident Klaus prohlásil, že je to selhání politických elit. Hlasování přirovnal k mnichovské dohodě a odsoudil senátory ODS, kteří ji nechali projít. On sám s jejím podepsáním nebude spěchat. Oznámil, že vyčká rozhodnutí Ústavního soudu. Zřejmě také čeká na výsledky druhého referenda v Irsku.
Sněmovna schválila řadu protikrizových opatření, na nichž se dohodla bývalá vláda s opozicí.

Červen:
V pražském národním muzeu skončila výstava Republika, jedna z nejúspěšnějších výstav posledních let.
30. června skončilo předsednictví Česka v Evropské unii. Kvůli pádu vlády v jeho průběhu jsme si vyslechli smršť kritiky z ciziny, zejména západní Evropy.

Červenec:
Kanada zavedla po dvou letech znovu víza pro české občany. Reagovala tak na rostoucí počet romských žadatelů o azyl.
Na pražském kongresu dvou a půl tisíc biochemiků zaznělo, že už do dvaceti let budou umět spolehlivě vyléčit rakovinu, a to pomocí rostlinné biochemie.

Srpen:
Nejsilnější politické strany, které se ucházejí o přízeň voličů v krajských a v senátních volbách, zahájily volební kampaň k říjnovým volbám.

Září:
Ústavní soud zrušil zákon o zkrácení volebního období Sněmovny. Předčasné volby v říjnu nebudou. Volit půjdeme v květnu 2010. Prezident Klaus prohlásil, že by se mělo uvažovat „o nové definice pravomocí Ústavního soudu“.
Výkon české ekonomiky ve druhém čtvrtletí klesl v meziročním srovnání o více než pět procent. Je to největší meziroční čtvrtletní pokles našeho hospodářství v jeho novodobé historii.
Amerika upustila od záměru vybudovat v Česku a v Polsku protiraketový štít.
Upozorněním Lidových novin na plagiátorskou aféru proděkana právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni vypukl největší skandál českého vysokého školství od roku 1989.
V sobotu 26. září přiletěl do Česka papež Benedikt XVI. V neděli sloužil mši v Brně Tuřanech, v pondělí ve Staré Boleslavi. Media referovala o návštěvě velice vstřícně a podrobně.

Říjen:
Část české veřejnosti se domnívá, že ustoupení od plánu vystavět v Brdech protiraketový radar, je potupný americký ústupek Moskvě.
Bývalé vedení plzeňské právnické fakulty v čele s proděkanem je podezřelé, že rozdávalo vlivným studentům tituly bez zkoušek. Některým trvalo „studium“ dva měsíce a státnice skládali v neuvěřitelně krátké době.
Klaus podmiňoval svůj podpis pod Lisabonskou smlouvu zárukou, že neznamená pro sudetské Němce možnost vrácení zabaveného majetku. Summit EU v Bruselu schválil výjimku z Listiny základních práv EU pro Česko. Václav Klaus pak podepsal Lisabonskou smlouvu a Česko tím ratifikovalo dokument jako poslední z 27 zemí EU.

Listopad:
Tisíce lidí si v Praze připomínaly 20. výročí pádu komunistického režimu. Největší akcí byl průvod ve stopách studentského pochodu z pražského Albertova na Národní třídu, který se konal 17. listopadu 1989. Kromě Prahy se po republice oslavy téměř nekonaly.
Profesionální voják vedl tajný vojenský výcvik členů organizace White Justice. Byl zároveň jedním ze zakládajících členů. Na svých utajených webových stránkách plánovali extrémisté např. útoky na politiky a vysoko postavené Židy. Struktura, plány, výcvik se podobají struktuře německé levicové teroristické organizace Frakce Rudé armády, která působila v 70. a 80. letech a měla na svědomí vraždy, únosy a bombové útoky.

Prosinec:
Ostravská fakultní nemocnice vlastní unikátní ozařovací přístroj, tzv. kybernetický nůž, který zvyšuje šance na vyléčení u pacientů s rakovinou.

STALO SE VE SVĚTĚ

Leden:
Při izraelské odvetě za raketové útoky Hamasu přišlo v Gaze o život už čtyři sta lidí.

Únor:
Jeden a půl milionu let se po naší planetě prochází člověk. Britsko-americký tým objevil na severu Keni otisk právě tak staré nohy. Navíc vědci z otisku vyčetli, že předchůdce člověka už tehdy neběhal po čtyřech, ale procházel se po dvou. Richard Williams, biskup z velké Británie, popírá plynové komory. Papež jej vyzval, aby se veřejně distancoval od svého postoje ohledně šoa. Williams se Benediktu XVI. omluvil za nepříjemnosti, které mu způsobil, ale svá slova neodvolal.

Březen:
Duchovní vůdce Iránu označil Izrael za rakovinný nádor planety. Vrchní velitel iránských revolučních gard se nechal slyšet, že „iránská raketová obrana může zasáhnout všechny jaderná zařízení ve všech částech země okupované sionistickým režimem“.

Duben:
Při zemětřesní v Itálii zemřely stovky lidí. Epicentrum otřesů bylo v regionu Abruzzo, ale záchvěvy vzbudily ze spánku i lidi ve sto kilometrů vzdáleném Římě. Otřesy poškodilo 15 000 domů, asi padesát tisíc lidí je bez přístřeší.

Květen:
Ozbrojenci zaútočili na sídlo policie ve východopakistánském městě Lahaur. Zabili dvacet čtyři lidí, další tři stovky zranili. Zřejmě jde o odezvu na pokračující vládní ofenzivu proti bojovnému Talibanu.

Červen:
Severokorejská armáda přepravila na odpalovací základnu další raketu dlouhého doletu.
Někteří členové delegace evropských politiků se sešli s představiteli Hamasu, který před dvěma roky převzal v Gaze moc a násilně vyhnal opozici. Evropská unie považuje Hamas za teroristickou organizaci.

Červenec:
Nejméně 140 lidí bylo zabito a 800 zraněno při nepokojích v Ujgurské autonomní oblasti na severozápadě Číny. Jde o nejkrvavější potlačení protestů od masakru na pekingském náměstí Tchien-an-men v roce 1989.
Americký prezident Barak Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv uzavřeli v Kremlu smlouvu o příštím snížení jaderných hlavic.

Srpen:
Sonda Phoenix nabrala zmrzlý vzorek půdy na Marsu. Při rozmrazení vznikla vodní pára, která má stejné složení jako na Zemi.

Září:
Evropská laboratoř jaderného výzkumu vybudovala obří urychlovač částic. Experimenty v tomto světově unikátním zařízení mají zodpovědět základní otázky fyziky i existence světa. Urychlovač totiž umožní vytvořit podmínky, které existovaly jen několik zlomků vteřiny po tzv. velkém třesku, který je považován za počátek existence vesmíru.

Říjen: –

Listopad:
Na světě trpí zhruba miliarda dětí nedostatkem potravy i nedostatkem čisté vody a chybí jim základní lékařská péče.

Prosinec:
Celá Evropa zpřísňuje prohlížení cestujících v letadle. Diskutuje se o zavedení rámů, které dokážou odhalit i plastické výbušniny a chemikálie.

28. února 2010
Marie Bartková, t. č. kronikář

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.