2007


Starosta obce:  Ing.Lukáš Halata
Ředitel školy:  Mgr.Alena Kořínková
Farář:   P.Bronislav Wojnar
Obecní zastupitelstvo

Leden
Všichni zastupitelé souhlasili, aby se podepsala smlouva o zajištění dopravní obslužnosti s ČSAD Frýdek-Místek na rok 2007. Obec tak na sebe vzala závazek, ž uhradí dopravci

prokazatelnou ztrátu. Předpokládá se, že dosáhne 64 000 korun.
ZO schválilo, aby se Mysliveckému sdružení zvýšil příspěvek o 5 000 korun. V roce 2006 e v obecním lese nad třešňovým sadem kácelo dříví. Myslivci vydatně pomohli při následném čištění lesního porostu.

Zastupitelstvo se seznámilo s prohlášením ing.Pavla Spusty. Uvedl v něm, že zpracuje žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci Obecníku a to formou daru.
Ing.Lukáš Halata a ing.Tomáš Kredvík kritizovali způsob doručování obecního Zpravodaje. Někteří občané ho vůbec nedostali. Předseda informační komise rozhodl, že od příštího čísla svěří roznášení poště. Pan Merta zároveň upozornil zastupitelstvo, že občané z horního a dolního konce mají velmi ztížené podmínky pro nákup potravin. Obchody v těchto lokalitách

zanikly. Navrhl, aby obec tyto prodejce dotovala. Návrh byl zamítnut. Bylo by to nespravedlivé vůči ostatním místním živnostníkům. Ani návrh, aby  byl v obci bankomat, neprošel.

Nejnižší počet výběrů musí být 2000denně. V obci, která má 1550 obyvatel je to nereálné.

Únor
Někteří zastupitelé nebyli spokojení s původní studií na přístavbu školy. Odhlasovali, že bude vypracovaná nová architektonická studie a zároveň nesouhlasili, aby se podepsala

Smlouva, která by se zabývala vypracováním architektonické studie na přístavbu Sokolovny.
Všichni souhlasili, aby se vypracovala projektová dokumentace na chodník od autobusové zastávky Kostel po sokolovnu. Chůze po okraji silnice kolem kostela je nebezpečná. Součástí

práce by byla i úprava parkovacích míst před obecním úřadem a zhotovení cesty od kostela ke starému hřbitovu.

Březen
Tradiční setkání občanů s volenými zástupci v kinosále věnovalo velkou část vymezeného času dotazům občanů. Dotazy byly různé. Proč není přístupné hřiště za školou – probíhá soudní

spor a zatím není ukončen. Přítomní se dověděli, že byla podána žádost o dotaci z fondu EU, aby se mohla cyklostezka prodloužit od Kaštanu až k čerpací stanici. Lidé se zajímali, jak

bude vyřešeno záchytné parkoviště u Léčebného ústavu, kdy se začne s kanalizací III. a IV. etapy i se stavbou chodníku. Občané se dověděli, že obec jednala s Dopravní policií ve

Frýdku-Místku i se správním úřadem ve Frýdlantě n.O. Chtěla s jejich pomocí řešit nebezpečnou zatáčku u Kaštanu, kde byla řada bouraček. Pozdě na jaře i záhy na podzim, kdy je

komunikace suchá, bývá právě v tomto místě „díky“ potoku námraza. Místní už to znají a tudíž si dávají většinou pozor. Cizí řidiče to zaskočí a pak bourají. Výsledkem jednání bylo

pouze doporučení, že kvůli bezpečnosti chodců zde nelze umístit svodidla.
Do sokolovny přišli také zástupci firmy Orbisnet s nabídkou KTR a telefonu přes internet a vybudování rozhledny na Čupku.
Zastupitelé rozhodli všemi hlasy, že si obec zajistí doménu Metylovice.eu.

Duben
Zastupitelé,kteří kandidovali za SNK za lepší Metylovice navrhli, aby se nedílnou součástí zápisů z jednání stal zvukový záznam a přílohy byly uloženy na nosiči CD. Řešili stížnost

na nekvalitní příjem kabelové televize hlavně v úseku stolařství LUTO. Souhlasili, aby firma místního občana pana  Jiřího Mačejovského rozšířila obecní rozhlas až na dolní konec.

Kapacita stávajícího hřbitova je naplněna a proto se bude rozšiřovat. Zastupitelstvo chce zadat projekt paní ing.Cigánkové-Fialové. Protože zatím není zpracován územní plán obce,

jmenovaná se nabídla, že tatím vypracuje bezplatně aspoň studii. Ing.arch.Bílek seznámil členy OZ se závěrem výběrové komise, která hodnotila nabídky tří projekčních kanceláří na

stavbu chodníku od kostela po obecní úřad. Jako nejvhodnější firmu vybrala Studio V-Opava. Zastupitelstvo se seznámilo s výsledky jednání sportovního výboru. Ten doporučil, aby  se

ve studii pamatovalo na potřeby volejbalu, stolního tenisu, florbalu a footsalu. Odbor stolního tenisu požaduje, aby mohl hrát soutěžní zápasy vždy v pátek od 17.hodin. Následkem

toho mohou spolky začít s přípravou svých akcí v sokolovně po 20.30hod.
Komise, složená ze starosty ing.Lukáše Halaty, Věnomíra Merty, ing.Radomíra Kulhánka, JUDr. Fajkuse a ing.arch.Bílka, stanoví podmínky právního auditu, který má prověřit všechny

uzavřené smlouvy mezi obcí a jinými subjekty.

Květen
Zastupitelé se seznámili s možností vytvoření geografického informačního systému obce Metylovice.Schválili smlouvy o nájmu plynárenských a plynových zařízení se společností SPM Net

s.r.o. Starosta informoval přítomné, že na náklady obce byly bagrem upravena rozbitá cesta na Hrodek. Vozovka byla zřejmě zničena svážením dřeva v nevhodném počasí. Na jejím stavu se

zřejmě podepsali i motorkáři. Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby  projednal s policií možnost spolupráce při pořádání plesů, diskoték a zábav. Chtějí tak předejít porušování

veřejného pořádku a rušení nočního klidu. Právě na nedodržování klidu při těchto akcích si občané, kteří bydlí u sokolovny, hodně dlouho stěžují.

Červen
Na 4.6. bylo svoláno mimořádné zasedání. Zastupitelé, kteří kandidovali za SNK za lepší Metylovice navrhli hlasování o odvolání starosty a místostarosty. Podle jejich názoru chtěli

tímto aktem upozornit na potřebu změny v přístupu k práci u zastupitelů ze SNK. Pro odvolání hlasovali ing.arch.Bílek, Foldyna, Merta, Ing.Kulhánek, Liberda. Proti odvolání hlasovali

ing.Halata, Drastich, ing.Kredvík, Pavlásková, Šigut, Tomášek. Následovalo jednání o komisi, která vybere nejúspěšnější firmu pro zpracování projektové dokumentace splaškové

kanalizace IV.etapa. pověřili starostu, aby podepsal smlouvu se společností MSGas s.r.o., která vypracuje projektovou dokumentaci na vodovod od hřbitova k panu Wiesnerovi. Firma pana

Mačejovského prodlouží k panu Wiesnerovi i rozhlas a veřejné osvětlení. Starosta seznámil přítomné se  závěry výběrové komise, která vyhodnocovala nabídky firem na opravu místní

komunikace za hasičskou zbrojnicí. Byla vybrána firma ODS Ostrava.
Všichni souhlasili, aby  byla podepsána smlouva s paní magistrou Janou Hamplovou. Vypracuje právní audit na smlouvy uzavřené mezi  obcí a  firmami.
Starosta podepsal smlouvu o dílo se společností Media Con, která vypracuje strategický plán rozvoje naší obce. Zastupitelstvo schválilo, aby podepsal smlouvu i s firmou DIGIS s.r.o.

Vytvoří geografický informační systém obce, v němž budou zaneseny inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, elektřina a plyn. Protože sítě kabelové televize a Telefonicy O2 nebyly

geodeticky zaměřeny, nebudou do systému zaneseny.
5.6., hned druhý den po mimořádném zasedání, podal ing.Tomáš Kredvik na Obecní úřad Metylovice svou rezignaci na mandát člena zastupitelstva. Zastupitelstvo ji vzalo na vědomí na

svém zasedání 18.6. Na jeho místo postoupil první náhradník kandidátky SNK pan Vojtěch Halata. Shodou okolností se jedná o otce starosty. Řada lidí se domnívá, že vše bylo domluveno.

Na můj dotaz starosta odpověděl, že je to jen náhoda. Pan Kredvik má náročné zaměstnání a tudíž se často nemohl zasedání zúčastnit. Navíc má v současnosti i závažné osobní starosti.

Ing.Halata připustil, že se to samozřejmě může zdát občanům podivné.
Starosta se souhlasem zastupitelstva podepsal smlouvu s firmou ODS z Ostravy, která upraví břehy potoka na dolním konci mezi zahradami pana Vojtěcha Bílka čp.43 a MUDr.Luňáčka čp.99.

Na základě smlouvy vypracuje firma Studio-D Opava projekt splaškové kanalizace IV.etapy. Jedná se o úsek mezi autobusovou zastávkou sv.Anna a restaurací Habeš v Palkovicích. Další

větev povede od pana Farkaše po pana Mička.
Zastupitelé se rozhodli nechat zhotovit dopravní značky Dej přednost v jízdě, které byly následně v obci rozmístěny.
Na základě doporučení krajského úřadu zrušilo zastupitelstvo osmi hlasy „Sdělení k ohlášení drobné stavby“ vydané obecním zastupitelstvem tenisovému oddílu v roce 1998. Jedná se o

stavbu tenisových kurtů na hřišti za školou. A právě o toto hřiště se nyní vede soudní spor mezi Obcí sokolskou a Obcí Metylovice.

Červenec
Věnomír Merta rezignoval na funkci předsedy kontrolního výboru. Zastupitelstvo vzalo odstoupení na vědomí a zvolilo do funkce Zbyňka Drasticha.
Zastupitelé schválili podepsání smlouvy s firmou PEVA-Plast, která doplní kanalizační síť v Pasekách. Překvapilo mě, že schválili smlouvu s firmou Hausing s.r.o. Má zpracovat

projektovou dokumentaci k územnímu řízení na stavbu splaškové kanalizace Metylovice IV.etapa, před měsícem odhlasovali, že projekt zadají jiné firmě.
Firmě Lesostavby Frýdek-Místek zadali práci na stavbě v Metylovičkách. Jedná se o inženýrské sítě a komunikace pro třináct rodinných domků v areálu pod Čupkem.
Věnomír Merta informoval zastupitelstvo, že je možné uspořádat pro seniory školení s názvem „Nebojte se počítačů“. Pokud bude mezi občany zájem a paní ředitelka bude souhlasit, mohlo

by se v září uskutečnit ve škole.
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby projednal s ing.Luňáčkem a ing.arch.Bílkem možnost využití volných nebytových prostor v jejich rodinných domech. Po skončení výstavy „Kožané

město“ v Rožnově pod Rad. Bude expozice přemístěna do Metylovic a tudíž je třeba zajistit vhodné prostory. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o výsledku právního auditu a

rozhodlo se nadále s paní magistrou spolupracovat.
Ing.Lumír Hajdušek byl zastupitelstvem pověřen, aby prováděl stavební dozor na stavbě inženýrských sítí a komunikací v areálu pod Čupkem.

Srpen
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rezignaci pana Vlastislava Foldyny na funkci předsedy sportovního výboru. Na návrh starosty zrušili všemi hlasy výbor rozvoje a plánování,

sportovní, občanský, sociální a zdravotní. Nově byli zvoleni členové a předsedové stávajících výborů:
Výbor finanční – předseda ing.Kulhánek, členové Vlastislav Foldyna a Vojtěch Halata
Výbor stavební – předseda Milan Tomášek, ing.arch.Bílek, Jiří Liberda, Ing.Hajdušek, ing.Halata
Výbor pro kulturní a zájmovou činnost – předseda Pavel Šigut, Leona Pavlásková, Marie Herotová, Židek, Vlastimil Foldyna
Výbor informační – předseda Věnomír Merta, Roman Kotzur, Martina Vyvlečková
Výbor kontrolní – předseda Zbyněk Drastich, Věnomír Merta, Antonín Hajdušek

Na tomto zasedání zastupitelstvo neschválilo podepsání smlouvy s firmou Hausing s.r.o. Tentokrát byli pro schválení Milan Tomášek, ing.Halata, Vojtěch Halata, Leona Pavlásková,

Vojtěch Šigut, zdrželi se Zbyněk Drastich, ing.Kulhánek,  ing.arch.Bílek, Vlastimil Foldyna, Jiří Liberda. Proti schválení byl Věnomír Merta.

Starosta Tělocvičné jednoty Sokol vzal zpět výpověď ze smlouvy, která byla uzavřena mezi Tělocvičnou jednotou a Obcí Metylovice. Podle ing.Karlického padly důvody výpovědi. Byla

ustanovena pracovní skupina, která vypracuje dvě varianty smluv mezi oběma subjekty. Jedna se bude zabývat dlouhodobou výpůjčkou, ve druhé půjde o převod Sokolovny do majetku obce.

Tělocvičnou jednotu ve stanovené skupině zastupuje ing.Lukáš Karlický, za obec jsou v ní starosta a další členové zastupitelstva, JUDr.Antonín Fajkus zastupuje Sportovní klub a

Miroslav Juřica Sbor dobrovolných hasičů.
Zastupitelstvo schválil rozsah spolupráce s magistrou Janou Hamplovou. Jmenovaná vytvoří vzorové texty zápisů ze zasedání zastupitelstva obce, aktualizuje smlouvy Obec-Invest,

uvažuje se i o poskytování právní porady našim občanům jedenkrát za měsíc.
Ing.arch.Bílek žádal, aby se reklamovala cesta na hřbitov. Na vozovku prosakuje voda, která v zimě zamrzá a následně  ji ničí. Starosta osloví soudního znalce z oboru pozemního

stavitelství, který rozhodne, kdo za to nese zodpovědnost a zároveň navrhne řešení.Také  upozornil zastupitelstvo, že je třeba opravit střechu obecního úřadu i mateřské školy.
Zastupitelstvo doporučilo, aby se od Správy a údržby silnic koupil recykláž včetně penetrace k zalepení výtluků v obecních komunikacích. Zatím se materiál přiveze jedním nákladním

autem. Pokud se postup osvědčí, zakoupí se další.
Ing.Kulhánek upozornil na žalostný stav třešňového sadu v Pasekách. Navrhl, aby se aspoň pozemek pokosil a pořezaly se stromy. Upozornil, že se v obci nedodržuje nejvyšší povolená

rychlost jak motorkáři tak automobilisty. Navrhl, aby se v obci  umístily statické radary k měření rychlosti.

Září
Na žádost ing.arch.Bílka doplnil starosta minulý zápis ze zasedání o zdůvodnění, proč byla na zpracování projektu Splašková kanalizace – IV.etapa vybrána firma Hausing s.r.o.
Zastupitelstvo pověřilo kulturní výbor, aby vyřešil  stížnost na nedodržování nočního klidu v obci. Projednalo společnou stížnost občanů z Pasek na velice špatný příjem kabelové

televize. Milan Tomášek přislíbil nápravu do čtrnácti dnů.
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby oslovil soudního znalce, který by posoudil projektovou dokumentaci na rekonstrukci základní školy. Část zastupitelů zastává stanovisko, že

projekt není dobrý.

Říjen
Ing.arch.Bílek kritizoval nedostatečnost zápisů o jednání obecního zastupitelstva. Nepíše se v nich, kdo je za úkol zodpovědný, chybí termín splnění. Navíc chybí v zápisech o

projednávání smluv její podstatné náležitosti ani v nich nejsou podstatné připomínky zastupitelů. Zápis z jednání dostane ověřovatel pozdě, navíc bez zvukového záznamu. Tudíž ho

nemůže řádně ověřit. Všemi hlasy zastupitelé schválili návrh pana Vojtěcha Halata, který se týkal termínu pořízení, odevzdání a ověření zápisů i změny jednacího řádu.
Ing.arch.Bílek předal kontrolnímu výboru výčet problémů v obci, aby je prošetřil a dořešil.  Rovněž požadoval, aby k zápisu v září bylo připojeno zdůvodnění výběru firmy Hausing.

Domnívá se, že před hlasováním nikdo smlouvu neviděl a tudíž ho lze zpochybnit. Kontrola zdůvodnění výběru firmy Hausing byla předána kontrolnímu výboru.
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby podepsal smlouvu s firmou TECHSONIC. Zajistí v obci bezdrátový rozhlas.
Každému občanu Pasek, který o to požádá, bude vrácen poplatek za kabelovou televizi od dubna do září.
Zastupitelstvo rozhodlo, že smlouva na vybudování chodníku bude rozšířena o další práce. Odvodnění kostela, zpevnění plochy kolem něho, postavení oplocení, nové kovové brány a sadové

a terénní úpravy kolem budovy obecního úřadu.
Oprava kotle ve škole stála 58 000 korun. Protože se zastupitelům zdála jak cena tak počet odpracovaných hodin neúměrně vysoké, dohodli se, že v budoucnu budou prováděné opravy

důkladně sledovat.

Když se postavila propojovací komunikace v Metylovičkách, nebyla dodržena ochranná pásma od NN a trafostanice. Nyní se musí situace řešit přeložkami na náklady obce. Je zřejmé, že

došlo k chybě buď při zpracování projektu nebo při budování sítí NN. Věnomír Merta chce v této věci podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Listopad
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby podepsal smlouvu s firmou Lesostavby Frýdek-Místek. Její zaměstnanci postaví panelovou vozovku na Žukov.
Byla schválena vyhláška o obecních poplatcích. Poplatky za odpad zůstanou stejné, ani poplatek za jednoho psa se nemění. Ale za každého dalšího se  zvedne na 150 korun.
Starosta informoval o výsledcích měření hluku. K měření došlo na základě stížnosti občanů po pouťové zábavě v srpnu. Zdravotní ústav se sídle v Ostravě měřil hluk 3.11. na krmášové

zábavě, kde hrál Krakatit a následně 5.11., kdy na krmášové zábavě hrála skupina Meteor. Měření potvrdilo, že v obou případech  byla překročena povolená hranice hluku.
Zastupitelstvo vyhovělo žádosti vedoucí místní knihovny paní Kociánové, aby byla změněna výpůjční doba. Od ledna se budou půjčovat knihy v pátek od 15-18 hodin.
Zastupitelé se rozhodli odkoupit nemovitost č.98. Pracoval zde v sedlářské dílně pan Mročka, předtím tam byla mateřská škola. Ale  původně to byla řemenářská dílna Sylvestra Bílka.

Vedení obce plánuje využít spodní prostory pro uskladnění obecních strojů a nářadí. Našli by tam své zázemí i pracovníci, kteří pečují v obci o zeleň. V poschodí by se upravené

prostory změnily v muzeum obce.

Prosinec
Všemi hlasy zastupitelstvo schválilo smlouvu na nákup nemovitosti č.98 za 1 500 000korun. Souhlasilo s příspěvkem na penzijní připojištění všem stálým zaměstnancům obecního úřadu v

dosavadní výši.
Bylo schváleno přijetí dotace na ořez památných stromů z programu péče o krajinu.
Zastupitelstvo podalo žádost na zřízení nové autobusové zastávky ve Frýdku-Místku u polikliniky. Autobusové stanoviště bylo zrušeno a pro staré, nemocné lidi je namáhavé dojít až na

zastávku Slezan 03.
Ing.arch.Bílek navrhl několik způsobů, jak podpořit činnost Besedy.

 

Rozpočet obce

Příjmy
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti     2 426 000
Daň z příjmu FO z SVČ        593 000
Daň z příjmu FO z kapit.výnosů       160 000
Daň z příjmu u PO      2 906 000
Daň z příjmu PO za obce          41 000
DPH        4 403 000
Odvody za odnětí zem.půdy            2 000
Poplatky za odnětí lesní půdy           7 000
Poplatek za komunální odpad       707 000
Poplatek ze psů           17 000
Popl.za lázeň. nebo rekr.pobyt         59 000
Popl.za užívání veř.prostranství           2 500
Poplatek ze vstupného          10 000
Poplatek z ubytovací kapacity         19 000
Správní poplatky            26 000
Daň z nemovitosti         323 000
Neúčelová dotace         126 600
Účelová dotace – úprava potoka       775 000
Účelová dotace – program péče o krajinu          8 430
Převody mezi účty         100 000
Dar z MsK            10 000
Účelová dotace – projekt kanalizace       882 000
Dotace z Úřadu práce         141 500
Zemědělská činnost           15 000
Lesní hospodářství         229 000
Těžební průmysl           37 000
Kinosál              5 000
Knihovna              2 000
Kultura          348 600
Rozhlas              3 000
Tělovýchova          133 000
Bytové hospodářství         248 000
Nebytové hospodářství        220 000
Rozvoj bydlení           50 000
Pohřebnictví            21 500
KTR           187 000
Ostatní příjmy            41 000
Za odpad v kontejnerech          30 000
Od Ekokomu za odpad        208 000
Veřejná zeleň           0
Domovy            38 000
Požární ochrana             2 500
Místní správa          170 000
Celkem příjmy               15 733 630
Výdaje
Veterinární péče             4 500
Zemědělská činnost             9 000
Správa lesa              8 500
Lesní hospod.            66 500
Cestovní ruch          0
Silnice        2 647 500
Ostat.zál.pozem.komun.        0
Veřejná silniční doprava          64 000
Vodní hospodářství         0
Kanalizace       1 650 500
Základní škola      1 432 000
Kino               4 500
Knihovna            23 000
Kultura            84 200
Činnost církevní             4 900
Rozhlas          194 500
Klub důchodců             5 000
SPOZ               5 000
Tělovýchova          861 900
Ostatní zájmová činnost          18 300
Pomoc zdrav.post.             1 500
Bytové hospod.         145 000
Nebytové hospod.           65 000
Rozvoj bydlení         126 000
Veřejné osvětlení         308 000
Pohřebnictví            55 700
KTR           303 000
Plyn           187 000
Územní plán            10 000
Komunální služby             4 000
Územní rozvoj           18 500
Nebezpečný odpad         102 000
Komunální odpad      1 065 500
Velkoobjemový odpad          35 000
Veřejná zeleň        2 416 300
Denní stacionář             3 000
Domovy            73 800
Požární ochrana         165 000
Zastupitelstvo obce         932 000
Místní správa       1 834 350
Dar Obec-Investu           10 000
Bankovní výdaje           24 000
Vypořádání dotací z min.let            2 850
Ostatní činnosti         141 500
Půjčka Obec-investu         100 000
Rezerva       4 860 330
Výdaje celkem               20 075 130

 

Kostel Všech svatých

Místnímu knězi pomáhá v hospodářských záležitostech farnosti ekonomická rada. Tvoří jí pánové Ivan Kahánek, Josef Šigut a Lumír Halata. Dluh, který vázl na kostele po pokrytí střech

mědí se snížil na sto tisíc. Je reálná naděje, že ve dvou, maximálně ve třech letech bude splacen.
Na faře se scházejí společenství manželů, seniorů, mládeže, ministrantů i dětí ze scholičky. Mimoto zde mívá pravidelné zkoušky kostelní sbor, který vede slečna Lenka Sulírová. Aby

nedocházelo ke „střetu zájmů“ pomohl  pan Kahánek s ministranty s úpravou sklepa. Vznikla další společenská místnost. Sešla se zde dobrá parta lidí, která s místním knězem

spolupracuje.
Na 1.května se někteří farníci vydali společně na pouť na myslíkovské Lurdy. Někteří auty, jiní autobusem dojeli k myslíkovské kapli. Odtud pokračovali na místo pěšky.
9.května odjel plný autobus lidí směrem k Moravskému krasu. Jejich cílem nebyly jen jeskyně. Navštívili i poutní místa Sloup a Křtiny. Zastavili se také v Senetářově. Stojí tam

jediný kostel, který byl v bývalém Československu za komunismu postaven. Všichni účastníci se shodli na tom, že to byl zdařilý zájezd.
Konec školního roku oslavily děti na farní zahradě. Oslavu spojily se smažením vaječiny. Ta se v Metylovicích tradičně smažila o svatodušních svátcích. O prázdninách jely děti z naší

farnosti i z Palkovic na týdenní pobyt na Hrčavu. Obec leží v krásném přírodním prostředí na pomezí tří hranic – česko-polsko-slovenské. Pěkné společenství tam vytvořilo asi třicet

dětí. Leitmotivem, který spojoval všechny dny, byly cesty sv.Pavla, po jehož stopách se děti snažily jít. Mimo kněze se v té době starali o děti také manželé Maruška a Mirek Závodní

a paní Jana Kahánková.
Konec prázdnin děti tradičně oslavily na farmě manželů Kahánkových.
7.10. dopoledne zemřel P.Zdislav Škrabal, který svého času působil i v Metylovicích. Na jeho pohřeb 12.10. přijeli do farního kostela v Místku i naši občané.
P.Zdislav Škrabal se narodil 10.5.1910 v Babicích u Uherského  Hradiště. Kněžské svěcení přijal 5.7.1934 v katedrále sv.Václava v Olomouci. Téhož roku nastoupil jako kaplan v Místku,

později se tam stal farářem.  Ve městě založil Charitu, které věnoval mnoho sil. V roce 1950 byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu na patnáct let. Ve věznicích v Ostravě a na

Mírově si odseděl deset roků. Když byl v roce 1960 propuštěn na amnestii, nesměl působit jako kněz. Nastoupil jako dělník v Tesku v Místku.
V roce 1969 dostal svolení, aby se stal administrátorem v Metylovicích. Poté, co pořídil pro metylovický kostel nové zvony bez povolení úřadů, tento státní souhlas v roce 1973 opět

ztratil. Pro později narozené podotýkám, že v dobách komunismu nesměl kněz ve farnosti působit, pokud k tom nedostal tak zvaný státní souhlas od komunistů.
Později mohl vypomáhat ve farnosti Otrokovice, u řádových sester v Lukově a nakonec ve Frýdku a ve Starém městě. Měl dovoleno působit jen jako výpomocný duchovní. V roce 1988 ho

ranila mozková mrtvice. Od té doby byl upoután na invalidní křeslo, zůstala mu zachovaná jasná mysl. Celý život pomáhal druhým, nyní byl odkázán na pomoc jiných. Je zde třeba

připomenout, že se o něho mimo jiných celou dobu starala paní Františka Kubalová , která pochází z Metylovic. Otec Zdislav Škrabal byl pochován na hřbitově v Hodoňovicích. Za všechny

se tam s ním rozloučil František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské diecéze a profesor Zdeněk Kalmus z Místku, který patřil mezi jeho přátele.

Prosinec je  každoročně poznamenán přípravou na vánoce. Příjemným zpestřením je pro děti příchod svatého Mikuláše. Ani letos na ně nezapomněl. V kostele je kromě povzbuzujících slov

podělil i sladkostmi a ovocem.
V adventním čase vystupují pravidelně v kostele žáci pana Vašendy z Kozlovic, aby hudbou i zpěvem umocnily předvánoční čas.
Od 27.-29. prosince pobýval pan farář s mládeží na Čeladné. Vyšplhali společně na Lysou, vydováděli se v bazénu. Díky zajímavému programu zapomněly děti na televizi a plné mísy

cukroví, které zůstaly doma.

 

Základní škola

Nástup do školy je jistě důležitý okamžik v životě dítěte. Na budoucí prvňáčky se těšili učitelé i žáci a vítali je slovy: „Pojďte s námi za zvířátky“. Děti nečekalo při zápisu

klasické zkoušení, při kterém by zápasily se strachem nebo aspoň s trémou. Ve třídě na ně čekala zvířátka, která znala a s nimiž se jistě cítila jako doma. Učitelé a starší žáci v

kostýmech čtyřnožců navodili uvolněnou atmosféru. Pejskovi děti rády předvedly do kolika umí napočítat i jak umí rozeznávat geometrické tvary. Pilná včelka vyzkoušela jejich

obratnost, zručnost a trpělivost. V minizoologické zahradě si nastávající prvňáčkové pochovali živého psíka, králíka nebo morče. Slavíkovi zase zazpívaly a zarecitovaly. Za každý

splněný úkol dostaly obrázek zvířátka, který si vlepily do knížky. Tu dostaly na památku své první úspěšné složené zkoušky v životě. Škoda, že takovým příjemným vstupem do školního

života prošlo jen pět dětí. Více se jich tu před šesti lety nenarodilo.
I letos ke dni všech maminek vystoupili školáci v sokolovně. Pro učitele je náročné připravit a nacvičit program, který by byl vždy jiný, potěšil maminky a zaujal i děti.
Kromě toho se děti zapojily v květnu do okrskového kola Macdonald´s Cup v kopané. Hrálo osm družstev a naši čtvrťáci a páťáci si vybojovali 3.místo, mladší děti obsadily 4.místo.

Máme ve škole málo dětí a tudíž i málo chlapců. Proto za ně zaskočila i děvčata. A byla dobrá. Vždyť Monika Schmidtová z 1.třídy získala ocenění jako nejúspěšnější dívčí fotbalistka

v kategorii mladších žáků.
Čím více se blíží prázdniny, tím je obtížnější udržet pozornost dětí ve vyučování. A tak vymysleli učitelé  pro děti den lesní pedagogiky. Žáci se přímo v přírodě dověděli řadu věcí

o ekosystému a plnili v lese různé úkoly. Bylo to mnohem příjemnější než sedět ve školních lavicích.
Hodně se dnes mluví o zdravé výživě. A tak se učitelé rozhodli seznámit s touto problematikou i děti. Ale ne poučováním nebo suchopárnými výklady, ale hrou. Každá třída si připravila

pro žáky z ostatních tříd úkoly z oblasti zdravé výživy.  Využily svých dosavadních znalostí o vitamínech, o kaloriích, o zdravém jídelníčku a zároveň se něčemu novému naučily.
Prvňáčci nachystali na talířky různou zeleninu i ovoce. Pestrost barev zaujala i děti z mateřské školy, které se přišly na Den zdravé výživy do školy podívat. Druháci a třeťáci se

snažili všechno poznat a pojmenovat. Na oplátku připravili zeleninové saláty. Ti starší měli vybrat nejzdravější zeleninu a zdůvodnit, proč je tak zdravá. Čtvrťáci se uvedli nabídkou

luštěnin, mořských řas, připravili maso a sojové výrobky. Děti poznávaly druhy masa. Našli se i borci, kteří věděli, z které části zvířete maso pochází.  Páťáci připravili 28 druhů

zdravých nápojů. Ostatní je podle barvy a čichu určovali. V této kategorii zvítězili třeťáci, určili nejvíce nápojů. Naši učitelé si názor Komenského „škola hrou“ vzali k srdci.

Na začátku školního roku čekala děti malá pouť, kterou pro školáky i předškoláky připravili zástupci frýdlantské pobočky České pojišťovny. Po slavnostním zahájení děti vyběhly  na

hřiště a soutěžily v dovednostech, trpělivosti i obratnosti v disciplinách, jako je házení míčku na cíl, chytání ryb, samozřejmě jen magnetických, hrály minigolf i kuželky a také

kreslily.
Začátek prosince provází příchod Mikuláše. když se ve třídách otevřely dveře a vstoupil, doprovázený andělem i nezbytnými čertíky, určitě i ti největší nezbedníci na okamžik ztichli.

U každého se představitel světce zastavil, poptal se po chování, vyslechl básničku nebo písničku a pokynul andělu, aby rozdal dárky. Za příjemnou chvilkou pro děti stála práce Rady

rodičů.
Sboreček školních dětí Pěnička vystoupil před vánocemi v programu „Vítání Ježíška“.

Škola spolupracuje s místními hasiči, horskou službou a dopravní policií nejen po teoretické stránce, ale i praktickými cvičeními v přírodě. Děti byly úspěšné ve sběru starého

papíru, umístily se  na 2.místě v okrese.
Pomocí internetu komunikují se školními dětmi v zahraničí. Je to poutavé a zároveň žáci zjišťují, jak důležité je učení se cizím jazykům. Navíc děti docházejí do sportovního kroužku,

který vede pan učitel Prokop, turistického – vedoucí tatínek pan Pavel Pečinka. Pod vedením paní Marcely Kotzurové zpívají v pěveckém kroužku. Keramický kroužek vede pan Daniela

Mertová. Pro děti by byl přitažlivý i počítačový kroužek, ale škola nemá  dostatek počítačů.
Děti spolu navštěvují filmy a jezdí na výlety. Mimoto se samozřejmě i docela normálně učí. Budova má kapacitu 90 dětí, nyní má pouze 23 školáků. V první třídě je devět dětí, druhá a

třetí je spojená, čtvrtá a pátá je každá zvlášť.
Vyučování začíná v 8.35 hod., ale jen pro prvňáčky a druháky. Třeťáci a čtvrťáci začínají někdy už v 7.40hod. Pro páťáky je dřívější vstávání nutností, neboť v 7.40 hod. začínají

každý den. Po vyučování se o děti stará ve školní družině paní Čeřovská. Začíná ve 12.00 hod a končí v 15.45 hod.
Škola je vybavena novými, moderními lavicemi. Mimo tříd má počítačovou učebnu, hernu, jídelnu a malou kuchyňku pro výdej obědů. Vydává je paní Alena Uhrová. Budovu vytápí pan Aleš

Velička, o účty se  stará paní Štanclová. Paní ředitelka magistra Alena Kořínková je spokojená se spolupráci s Radou rodičů.

 

Mateřská škola

Její kapacita je naplněna, pravidelně dochází 23 dětí, o které se starají tři zaměstnanci. Vedoucí učitelkou je paní Jiřina Poledníková, která spolu s paní učitelkou Danielou

Mertovou a školnicí Radkou Orihelovou připravuje dětem příjemné prostředí a rodinnou atmosféru.
Vždy první školní den se mohou rodiče projít učebnami a pobýt chvíli se svými potomky. To ocení především nové děti, které zažívají první delší odloučení od rodiny.
Ve školce se otvírá v půl 7, dveře za posledním odcházejícím dítětem zapadnou v 16 hodin.

Čtyřikrát do roka se děti radují ze společně navštívených filmových představení. Líbí se jim zejména kreslené a loutkové pohádky. Přímo do školky zajíždějí i herci s loutkovým

divadélkem a klasickými českými pohádkami. Ani letos samozřejmě nechyběl Mikuláš s andělem a čertíci. Děti se při jeho návštěvě předháněly v přednášení básniček a zpívání písniček.

Na podzim i na jaře se dosytnosti vymáchaly v krytém bazénu místního  Léčebného ústavu. Aby se  rozdováděným dětem nic nestalo, pomáhali s hlídáním i rodiče.

Dětský den oslavili společně se svými starším i kamarády na školním hřišti. Rada rodičů připravila dopoledne plné her a zábavy.
Na výlet jely učitelky se svými svěřenci na ranč U kulhavé sovy. Děti se setkaly s domácími zvířátky, které byly dříve v každé chalupě, ale která dnes, třebaže jsou z vesnice už moc

nevidí. Vrcholem pro ně byla projížďka na koni.
Ke konci školního roku se všichni rozloučili s pěti předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí už do školy.
Docházka dětí do školy byla pravidelná, pouze na jaře a na podzim mnozí chyběli, měli chřipku, angínu nebo byli nachlazení. Učitelky se snažily rozvíjet osobnost dětí, prohloubit

jejich hygienické návyky, rozvíjet mezi nimi kamarádství a dobrý vztah k přírodě.
Rodiče si pochvalují přátelskou atmosféru ve školce a učitelé zase dobrou spolupráci s rodiči při všech akcích .

 

Odborný léčebný ústav

Ředitelem Léčebného ústavu je MUDr.Dudek, mluvčí Soňa Blahutová. Moravskoslezské sanatorium je příspěvkovou organizací našeho kraje. Léčí se tu děti s kombinovaným onemocněním od

narození do 15.let. O klienty  pečuje 49 lidí jak zdravotnického tak podpůrného personálu. Sanatorium organizuje i rekondiční pobyty pro dospělé.
Nejvíce dětí přichází z moravskoslezského a zlínského kraje. Velikou výhodou je skutečnost, že zde mohou děti pobývat i se svými rodiči. Těm pobyt do šesti set věku dítěte hradí

pojišťovna.
Krajský úřad v Ostravě vybral právě naše sanatorium, by rozšířilo svou klientelu o pacienty s neurologickým postižením od narození až do devatenácti let.
Léčí se tu i samoplátci po mozkových příhodách a po zánětu mozkových blan. Rehabilitační sestry jim pomohu vrátit se do běžného života praktikováním účinných cvičení podle Vojty a

Bobaty.
Novinkou prý jsou reedukační pobyty pro děti trpící obezitou. Současné vedení zřejmě netuší, že takové děti se tady už kdysi léčily. Obézních dětí přibývá. Souvisí to s nedostatkem

pohybu na straně jedné a přemírou sladkostí na straně druhé. Ústav chce proto umožnit klientům co nejvíce pohybu. Proto chtějí v budoucnu vybudovat víceúčelové, moderní, funkcí a

zároveň bezpečné hřiště. Děti tam v budoucnu mohou hrát míčové hry, tenis i další sporty. Rozsáhlá zahrada, která k sanatoriu patří, bude vybavena novými průlezkami a houpačkami,

časem přibude i lanové centrum.
Moravskoslezské sanatorium uspořádalo v dubnu Den otevřených dveří. Návštěvníci si prohlédli nově otevřené neurologické oddělení, oddělení dýchacích cest, obezity, pohybového

aparátu, rehabilitační oddělení a krytý bazén. Mohli si také o způsobu, podmínkách a hrazení léčby pohovořit s ředitelem sanatoria.

 

Kultura v obci

Tři králové
I letos zahájili kulturní rok Tři králové. Myslím, že je správné zařadit je do této rubriky. Jejich vinšování navazuje na starou tradici, která patřila ke kultuře našich předků. V

těch dobách si vesničané svůj všední život zpestřovali oslavou svátků podle liturgické doby. A nelze pominout ani finanční nebo naturální přínos, který Tříkrálová koleda jejich

představitelům přinesla.
Dnes děti svou návštěvou a zpěvem klepou na srdce lidí, aby se otevřela a oni tak přispěli dle svých možností tam, kde se peněz nedostává. Ale naši občané kromě peněz do kasiček

přidávají i ovoce a pamlsky pro děti a většinou mají z jejich návštěvy radost.
Letos u nás vyrazilo za svým posláním devět skupinek, to znamená dvacet sedm dětí. K nim musíme  připočíst devět dospělých, kteří je doprovázeli. Vybrali 35 970 korun, což je o 3 000

více než loni.
Cesta do Betléma
Již od října nacvičovala schola biblickou scénku, kterou zahájili v kostele 7.leda letošní cestu. Dvacet sedm lidí nacvičilo známý příběh ze Starého zákona o Davidu a Goliášovi.

Zpočátku se scházeli jednou týdně. Čím více se blížilo stanovené datum, tím častější byly jejich schůzky. Velmi jim záleželo na tom, aby přítomné zasáhlo poselství, že David zvítězil

ne svou silou, ale tím, že se opřel o Hospodina. V neděli před sedmnáctou hodinou stál u brány ponocný s halapartnou. Díky tomu víme, že biblickou scénku vidělo 296 lidí. A pak se

vydali všichni hledat narozeného Ježíška. Venku se k nim přidali další, třebaže jim počasí nepřálo. Silný déšť nikoho neodradil. Na úpatí Čupku zahlédli svatou rodinu. Cestou je

předjeli Tři králové na koních, vezli Ježíškovi dary. Promrzlým putujícím přišel v cíli vhod horký čaj a s chutí se zakousli do koláčků, které upekly místní ženy. Čtrnáct muzikantů

hrálo koledy a všichni přítomní si s chutí zazpívali.
Scénář byl společným dílem Jiřího Tomáška, Jiřiny Halatové a Ivy Bílkové. Také kostýmy si vytvořili svépomocí. Kulisy pro biblickou scénu vytvořil Miroslav  Němec. Společná práce na

přípravě Cesty pomohla objevit výrazné schopnosti místních, na první pohled obyčejných  lidí, které by jinak zůstaly nevyužité.
Plesy
Plesová sezóna začala 27.1. hasičským bálem, který má v okolí i mezi místními tradičně dobrý zvuk. Pokračovala 3.2. dětským karnevalem a 10.2. plesem fotbalistů. Lidovci plesali

17.2. Tancechtivým návštěvníkům hrála skupina Aragonit, tombola byla tradičně bohatá. Domácí zákusky se prodávaly již od 14.hodin. Taneční veselí tradičně uzavřely Šibřinky.
Vrátím se ještě k dětskému plesu, který organizovala Rada rodičů základní a mateřské školy. Jako vždy byl sál naplněn do posledního místečka. Vždyť která maminka či tatínek, babička

nebo dědeček se nechce radovat se svými dětmi a vnoučaty. Z nápaditých masek přecházel zrak a bylo opravdu těžké rozhodnout, která je nejlepší.
Porota rozdělila děti na dvě skupiny-  předškolní a školou povinné a vybrala deset nejlepších masek. Hodnotila nápad i kvalitu provedení. Vítěz v každé kategorii dostal dort. Mezi

předškoláky zvítězila maska čertice, následoval myslivec a Ceasar. U školních dětí se dostala na první místo dvojice Asterix a Obelix, na druhé bezdomovec. Třetí místo obsadily tři

Havajanky z Metylovic. Na každé dítě pamatovala porota s malou pozorností, takže nikdo neodcházel s pocitem lítosti. Maškarní ples navíc zpestřilo vystoupení známého tanečního

souboru Valašský vojvoda z Kozlovic.
Vítání občánků
Letos bylo 4.února. Rodiny dětí narozených v předešlém roce slavnostní přijetí potomků mezi  občany přivítali. Svědčí o tom jejich přítomnost ve vyzdobené místnosti. Loni se narodily

tři holčičky a pět chlapečků. Přišli rodiče všech narozených dětí, nechyběly ani šťastné babičky a dědečkové. Slavnost zahájil starosta obce ing.Lukáš Halata. Soubor Pěnička, který

vede paní Marcela Kotzurová, zpíval, tančil, prostě navodil nejen slavnostní, ale i radostnou atmosféru. Maminky se podepsaly do pamětní knihy, radost jim udělala darovaná kytička.

Tatínkové se pyšnili pamětním listem. Milé byly dárky členek Klubu seniorů, které dětem upletly papučky a ponožky. Nikdo z rodičů si nenechal ujít příležitost položit své dítě do

kolébky. Navíc si ho mohli na památku vyfotografovat.
Josefská zábava
Díky fotbalistům si mohla 17.března mládež zatančit v místní sokolovně při hudbě skupiny Krakatit.
Čarodějničky a čarodějové
Až na prvního máje se u nás slétli čarodějničky  a čarodějové. Asi to není s jejich kouzelnickým uměním valné, když nedokázali změnit špatné počasí 28.dubna a museli své setkání

odložit. Místo jejich reje bylo jako obvykle u břízek v Čupku nad panem Veličkou. A v různých soutěžích si vyhráli jako obyčejné děti. V trávě hledali oříšky, košťata zdobili stuhami

a květinami. Vrcholem bylo vyhlášení nejlepší masky. A pak, vítěz nevítěz, všichni se vrhli na opékání párků.
Osvobození obce
Jen malá skupinka si 5.5. připomněla u pomníku padlých 63.výročí osvobození obce. Starosta ing.Halata připomenul občany, kteří v boji proti nepříteli ztratili život. Malý průvod se

vydal k sokolovně a základní škole. U ní položili květiny k pamětní desce Ambrože Bílka, u sokolovny patřily Miloši Čupovi a Mirkovi Bílkovi. Toto symbolické gesto bylo určeno všem

našim občanům, kteří zahynuli různými způsoby a na různých místech ve 2.světové válce.
Květinami vyzdobili i kostel, ve kterém se sloužila mše za všechny oběti války.
Osmého května pokračovaly oslavy na fotbalovém hřišti a byly projevem radosti ze svobodného života. Rozevláté sukně žen z naší Besedy, podmanivé tóny cimbálové muziky, dětské hlásky

v souboru Pěnička, to vše dohromady přináší pohodu, radost a dobrou náladu. Děti a jistě nejen je upoutalo cvičení mladých hasičů. Čas na společné prožití svátečního odpoledne si

našlo sto třicet lidí.
Den matek
18.května oslavily děti se svými maminkami Den matek. Kulturní komise pomohla připravit kinosál, lidovci zajistili květiny. Učitelé pomohli žákům připravit „Metylovský kinobox“.

Potlesk prozradil, že měly děti úspěch. Vítězka soutěže, která dokázal poznat nejvíce ukázek ze známých filmů, získala cenu Zlaté renety. Děti nejen hrály, ale navíc si pořad

naprosto přirozeně sami moderovali. Když se na závěr rozběhly za svými maminkami a babičkami s květinami v rukou, zářily oči jak dětem, tak i maminkám, i když těm se někdy zaleskly v

oku slza.
Zábavné  odpoledne
I informační komise se  zapojila do kulturního života v obci. Chtěla dětem zpříjemnit začátek školního roku a připravila pro ně zábavné odpoledne. Na příchozí čekala spousta

hodnotných cen, které věnovali sponzoři. Organizátoři rozvěsili plakáty, každé dítě  dostalo ve škole pozvánku. Kvůli ošklivému počasí přesunuli program do kinosálu. Těšili se, jak

se děti budou hrnout proudem a trošku se i obávali, jak to organizačně zvládnou.
Přišlo celý pět dětí! Trochu šok pro ty, kteří se naplno věnovali přípravě. Situaci nakonec zachránily narychlo pozvané děti z Léčebného ústavu v Metylovicích.
Pohádkové odpoledne
Pro děti je připravila kulturní komise na 13.10. Do pohádky se vydalo dvacet dětí se svými rodiči. Bohužel místních bylo opět velice málo. Většinu tvořily děti z Léčebného ústavu.

Každá akce je velice náročná na přípravu a znamená pro pořadatele veliký zápřah. Odměnou jsou zářící dětské oči, když potkávají cestou Ferdu mravence i s Beruškou, šaška s klaunem,

sudičky, vílu nebo Indiánky nebo dokonce čerta s Káčou. Jsem přesvědčena, že pevně uchopily za ruku maminku nebo tatínka, když uviděly vodníka, loupežníka, černokněžníka nebo dokonce

bezhlavého rytíře. Děti se samozřejmě jen tak neprocházely. Musely na jednotlivých stanovištích plnit úkoly. Ale byly spokojené, protože vše dopadlo jak se patří. Drak byl poražen a

dobro zvítězilo nad zlem. Tak už to v pohádkách chodí. A děti zatím nezjistily, že v životě je to mnohdy jinak. Na cestu do pohádky se děti vydaly 13.října od autobusové zastávky

Čihadlo.
Zabíjačka
Obecní zabíjačka, kterou připravili fotbalisté na listopad, přitáhla pozornost televize Polar, která její průběh natočila. Prase z Hodoňovic očekávalo svou popravu v kleci a zdálo se

mi, že si dobře uvědomuje vážnost chvíle. Pan Zeman, vyučený řezník z Kozlovic, ukončil jeho život řeznickou pistolí. A pak to šlo ráz na ráz. Pomocníci ing.Lukáš Halata, ing.Radomír

Kulhánek, Otakar Kulhánek a Jiří Šigut se pustili do práce, jejich ruce se jen míhaly. Slov nebylo třeba, byli sehraní, každý věděl, co má dělat.
Spojeným úsilím uložili prase to „trok“ (necky). Přinesenou vařící vodu řezník zkušenou rukou trochu srazil přilitím studené a všichni začali kovovými trychtýřky, zvanými zvonky

prase oškrabovat. Zároveň bezvládné tělo každou chvíli obraceli, aby  se v horké vodě neovařilo. Byla to důkladná práce, prase muselo být dokonale čisté. A potom z vody ven a pověsit

na hák. Pan Zeman zkušeným řezem oddělil hlavu, zatímco mladý Kulhánek již držel nádobu na krev. Zatímco pomocníci odstraňovali z hlavy poslední štětiny, řezník prase odshora dolů

rozřízl a ono se rozevřelo jako kniha. Ale neměli jsme čas si v ní číst, neboť z ní zkušenou rukou vyhrábl vnitřnosti a střeva a dal se do bourání masa. Začal od spodní části.

Odřezal nožky, kolena  a pleco a shora bůček, kotletu a krček. Naposledy to byla kýta. Maso musela na prkně pořádně vychladnout a teprve potom se rozprodávalo zájemcům. Pro kvalitu

masa je nejlepší, když leží nejdříve 24 hodin v chladnu a pak 24 hodin v ledničce. Teprve potom se má vložit do mrazáku.

Výrobu pochoutek už jsem neviděla, ale nechala jsem si o ní vyprávět panem Jiřím Šigutem. Když se kdysi zabíjelo v zimě v každé chalupě, nezval se k tomu řezník. Sousedé si mezi

sebou vypomáhali. Našli se mezi nimi vyhlášení odborníci, bez nichž se neodbyla snad žádná zabíjačka. V Metylovicích to byli kromě jiných Qirin Halata a Jan Liberda, zvaný

Mohelníček. Prase nezabíjeli pistolí, ale nožem. Jediným šikovným řezem. Z prasete se nic nevyhodilo, vše se zužitkovalo. Chycená krev se míchala až do vychladnutí, aby se v ní

nenadělal žmolky. Použila se následně do jelit. Střeva se vyprázdnila a pak tzv.šlemovala. Obrátila se a pomocí dřívka se zubem se z nich stáhl tuk. Důkladně se vymáchaly v slaném

roztoku, aby se zbavily charakteristického zápachu. V kotli se uvařil bůček, ořez, přidaly se plíce a srdce. Pomleté se zahustily nejčastěji pohankou, ochutily a směsí se naplnila

střeva na jitrnice, když se dělaly jelita, přidala se do směsi krev .
Kdysi se střeva plnila ručně, dnes se dělá pomocí válečku, kterému se u nás říká krásným „českým“ slovem špryc. Nakonec je třeba jelita a jitrnice zašpejlovat.
Nevyhodil se ani žaludek nebo močový měchýř. Sloužili jako obal pro tlačenku, která se dělala z hlavy, kolen, jater, bůčku a ořezu.
Vyhlášenou pochoutkou prý byla smaženice. Na cibulce se usmažila játra, slezina, ledvinky, přidal se kousek bůčku. Někteří fajnšmekři prý ochutnali ze zabijačky právě jen tuto

specialitu. Jiní si rádi pochutnali na podhrdlí (ovar). O zdravé výživě se tehdy nemluvilo a tak každý jedl, co bylo. A jak jim to šlo k duhu.
Nesmím zapomenout na ovarovou polévku, které se u nás říkalo prdelanka. Do vývaru v kotli se přidalo pár jelit a jitrnic, která po prasknutí polévku zahustila. Děti ji pak v

bandaskách roznášely i po sousedech, často i s jitrničkou nebo jelítkem navrch.
Zabijačka byla těžká práce, ale radostná, neboť  přinesla rodině živobytí na dlouhý čas. A také veselá, neboť pro suchu se nepracovalo. Vždy byla po ruce nějaká domácí pálenka.
Mikuláš
Každý měsíc se schází kulturní komise. Členové si lámou hlavy, jak připravit pro spoluobčany přitažlivý a zábavný program, který by vytáhl lidi od obrazovek televizorů a počítačů a

dal je dohromady. Někdy je to docela oříšek. Přes dobrý nápad a pečlivou přípravu bývá často odezva slabá. V prosinci přišli s něčím novým. Lépe řečeno ozvláštnili starou tradici

Mikuláše. Děti  totiž 7.12.čekaly na světce a jeho nadílku pod širým nebem. Na bývalém starém hřbitově, který je nyní upraven na parčík.
Ohlas byl na naše poměry značný. Přišlo 55 dětí, jak metylovských, tak i z Léčebného ústavu. Čekání na Mikuláše s družinou ubíhalo díky koledám rychle. A by Mikuláš nezabloudil,

vyzdobily mu děti cestičku chvojím a mašličkami. Díky sponzorům byla nadílka štědrá. Dostalo se na každého, kdo zazpíval, přednesl básničku anebo aspoň Mikuláše ujistil, že nezlobil.

Netušila jsem, že máme v obci tolik hodných dětí. Nikdo ze zúčastněných neodmítl připravené domácí koblihy a horký čaj.
Zazpívali Ježíškovi
Zcela naplněný kinosál očekával 14.prosince, až se rozezní první tóny pořadu, kterým děti chtěly uctít narození Ježíška. Choreografii večer měla na starosti paní doktorky Melánie

Ševčíková. Biblický příběh o narození Krista nacvičily děti ze základní školy. Text mluvený byl prokládán koledami.
Zazněla i vážná hudba. Schola zazpívala spirituály, které s ní nacvičila paní Jiřinka Halatová. Všechny přítomné strhly nádherné tóny houslí, trubky a zobcové flétny. Sólisty

doprovázela na klavír paní Phdr.Renata Spustová.
Zatím co večer zahájil starosta obce, závěr patřil naší Besedě. Nacvičila a zazpívala netradiční koledy „Zpod Ondřejníka“. Když se taneční supina loučila s vnímavými posluchači

známou koledou „Nesem vám noviny“ nezůstala zavřená ani jediná ústa.
Knihovna
Ke kultuře obce patří i knihovna. Ta metylovská je sice malá, ale útulná. Již  roky ji vede paní Miluška Kociánová. Výběr letos knihovnice obohatila nákupem 45 knih z oblasti

beletrie. Šedesát jedna občanů si pravidelně přichází půjčovat knihy. Většinou jsou to ženy. Jen pět dětí do patnáct let a čtyři muži patří mezi pravidelné čtenáře. Mimo knih si

mohou návštěvníci vypůjčit i časopisy, ať už zábavné nebo odborné. Pro zájemce z řad čtenářů je internet k dispozici zdarma.

 

Sport v obci

Sportovní klub
Na valné hromadě 20.ledna se členové Tělovýchovné jednoty Sokol rozhodli změnit název na Sportovní klub. Tím se předejde nejasnostem, zda jde o Tělovýchovnou nebo Tělocvičnou

jednotu. Ve Sportovním klubu nadále pracují oddíly fotbalu, volejbalu, nohejbalu, sportu pro všechny a kulturistiky. Sportovci chtějí rozšířit sportovní areál na fotbalovém hřišti a

chtějí tam vybudovat i ubytovací kapacitu.
Fotbal
Na jaře 2007 měl oddíl kopané družstvo mužů v krajské soutěži I.B třídy. Družstva dorostu a žáků hrála v okresní soutěži. Přípravka kopala v Brušperské lize.
V letní přestávce se na postech trenérů a vedoucích měnili lidé. Po třech letech odešel pan Somr, kterého nahradil Josef Vaněk. Místo pana Vlastimila Hadámka převzal pan Ladislav

Barabáš. Jako asistent byl doporučen pan Jiří Šigut. Žáky povede Lukáš Myslikovjan a Daniel Merta. Na uvolněné místo v přípravce nastoupili pan Jan Marunin a Michal Svoboda.
Na 5.ročníku Memoriálu Ondřeje Šprly hrála družstva z Metylovic, Korně, Pržna a Ostravice. Místní fotbalisté se také podíleli na pořádání turnaje žáků v minikopané. Podzimní sezóna

se našim fotbalistům povedla. V prvním kole v zápasu s Baškou se o vedení našich zasloužili Ondřej Němec a Jarek Kopčák. Díky jejich brankám vyhráli 2:0. Ve druhém kole byla velmi

útočná Ostravice. Přesto díky vynikajícímu výkonu brankáře Petra Machů se jim nepodařilo umístil míč v naší brance. Naopak jejich zasáhli Martin Němec a Ondřej Němec. S Palkovicemi

jsme v prvním poločase prohrávali. Ale ve druhém nechytili čtyři branky a tak jsem především zásluhou Ondřeje Němce, Biolka, Jaromíra Němce a Šlachty vyhráli 6:3.
Janovice vytáhly do boje s velikou posilou – hráčem z Baníku Ostrava. Ale ani to je nezachránilo před porážkou. Z našich stříleli Ondřej Němec, Jarek Kopčák, Milovský a Platoš.

Výborně chytal Lukáš Drastich. Při posledním zápase s Kozlovicemi naši už tak výborní nebyli. Před porážkou nás zachránil brankář Drastich. Utkání skončilo nerozhodně.
Volejbal
Předsedou oddílu volejbalu je ing.Lumír Hajdušek, který před lety obnovil tradici volejbalu v obci. Ve výboru dále pracují Lukáš Drastich, který trénuje muže a Pavel Suchan, trenér

juniorek. Vladimír Miček se stará o B družstvo mužů, Kuba Farný začal pracoval s mladšími žáky a žačkami. Vavřín Pečinka se stará o příliv mladších žáků z obou frýdlantských škol.

Michal Gurecký se věnuje družstvu minivolejbalu.
Volejbalový oddíl má padesát členů, většina z nich patří do mládežnického družstva a trénují dvakrát v týdnu. Oddíl rekreačního volejbalu se schází jednou týdně.
Na mistrovské soutěže, které pořádá volejbalový svaz se od nás přihlásilo šest družstev, z toho čtyři družstva mládeže.
Družstvo mužů A hrálo ve dvou sezónách v krajském přeboru II.třídy. Protože ze třiceti šesti utkání nevyhrálo jen dvakrát, postoupilo v podzimní části do krajského přeboru I.třídy.

Je potěšitelné, že všichni hráči jsou odchovanci vlastního oddílu.
Družstvo mužů B, které soutěžilo v okresním přeboru II.třídy, se v konkurenci sedmi oddílů dostalo na třetí místo. Hráči jsou starší muži a tak v létě přestali hrát v okresních

soutěžích. Ale nadále hrají na zimních halových turnajích.
Juniorky sehrály dvanáct  utkání. Sedmkrát vyhrály, pětkrát byly poraženy. V silné konkurenci skončily na třetím místě. Ukázalo se, že pravidelný trénink a stoupající počet zápasů má

vliv  na jejich hru, která se stále zlepšuje.
Přebornicemi okresu se staly také žačky a přitom se do soutěže přihlásily na poslední chvíli. Minižáci do 13.let se stali přeborníky v okresu, minižákyně obsadily 5.místo. Je zřejmé,

že družstva dětí a mládeže jsou pro budoucnost metylovského volejbalu velmi důležitá.
Volejbalisté nehrají jen na soutěžích, ale také na turnajích. V sobotu 2.června si naše juniorky zahrály se třemi dalšími družstvy na dortovém turnaji. Děvčata se umístila za

juniorkami z Frýdlantu a z Frýdku.
V neděli 26.srpna odstartoval na kurtech u fotbalového hřiště již 53.ročník volejbalového turnaje mužů Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka. Přijelo deset družstev. Vyhrály Palkovice,

naši obsadili druhé místo, za námi zůstala Polanka.
Počasí bylo nádherné, atmosféra díky množství fanoušků výborná a koláče ještě lepší. Význam turnaje byl umocněn přítomností senátora ing.Františka Kopeckého, který je místopředsedou

ČVS. Kuba Farný připravil s dalšími členy volejbalového oddílu celodenní sportovně turistický program „Olympiáda“. Mezi volejbalovým potěrem vyvolal velmi kladnou reakci.
I letos poslal místní volejbalový oddíl pět děvčat na letní týdenní volejbalový kemp do České Třebové a také jim na tento pobyt přispěl.
Metylovice se také mohou pochlubit třemi trenéry III.třídy a pěti aktivními rozhodčími. Máme zajištěný odborný trénink našich oddílů a zároveň můžeme nabídnout rozhodčího pro

družstva v krajském přeboru.
Nohejbal
Organizačně spadá pod volejbal. Asi osm mužů si pod vedením pana Ševčíka chodí rekreačně zahrát do sokolovny nohejbal.
Oddíl SPV
Oddíl má 65 členů, je mezi nimi 19 dětí a 46 dospělých. Cvičení dětí je úspěšné, závodí v atletice i v branných závodech. A nevedou si špatně.

Regionální soutěž v atletickém čtyřboji – 21.dubna na stadionu TJ Frýdek startovalo v silné konkurenci sedm našich děvčat.Běhaly, skákaly, sprintovaly, házely a přitom se probojovaly

v kategorii starší žákyně I. Naďa Kopřivová na 9.místo a Kristýna Ryšková na 10.místo.
V kategorii starší žákyně II. Marie Liberdová, Denisa Ryšková a Lenka Uhlářová se vyšplhaly na 3.místo. Marie Liberdová skončila celkově na  4.místě a tak ji jen o chloupek unikl

postup do krajského kola, které bylo v Havířově.

Regionální soutěž pobytu v přírodě – Mědvědí stezka – se po třech letech opět vrátila  do Metylovic. Počasí se 5.května příliš nevyznamenalo, i když ráno svítilo sluníčko. Než se

soutěž rozjela, zatáhlo se a začalo pršet. Start i cíl byl na fotbalovém hřišti, trasa vedla na Horečky. Soutěžilo 58 dětí, které vytvořily dvoučlenné hlídky. Úkol zněl – uběhnout co

nejrychleji trať s co nejmenším počtem trestných bodů. Ty dostaly za nesplněné úkoly. Čekal na ně odhad vzdálenosti, šplh po laně, hod na cíl a orientace podle mapy. Musely vyřešit

hlavolam, prokázat znalosti ve zdravovědě, rozpoznat turistické značky, určit floru i faunu a vázat uzly. Klobouk dolů před našimi dětmi. I když jedna hlídka v dešti zabloudila,

všechny děti  nakonec dorazily do cíle. Jistě i díky ženám ze SPV, které pomáhaly s organizací na trati a napekly pro děti dobroty. Naše děvčata se vesměs umístila na 3. a 4.

místech, což pro postup nestačilo. Ale překvapily Terezka Drmelová a Martina Kubalová, které soutěžily poprvé, obsadily 2.místo a postoupily do krajského kola.

Krajské kolo pobytu v přírodě – Medvědí stezka – byla 19.5. v Kunčicích pod Ondřejníkem. Terezka Drmelová a Martina Kubalová tam soutěžily v kategorii mladší žákyně  II. A opět

překvapily. Vyhrály a navíc s náskokem devíti minut před dvojící, která obsadila druhé místo. Postoupily do celostátního kola. Naši obec reprezentovaly v červnu v Malém Ratmírově v

okrese Jindřichův Hradec. V celostátní konkurenci se umístily na krásném 11.místě.

Ženy SPV se pravidelně v úterý scházejí a cvičí s overbally, švihadly, činkami, gymnastickými gumami  a stepbedýnkami. Je jich šestnáct a přes různost věkových kategorií vytvořily

dobrou partu. Chodí spolu na bazén, smaží vaječinu, opékají párky, v létě si společně zahrají i tenis. Společně si na jaře dopřály i rehabilitační pobyt. Prošly všemi masážemi,

perličkovou koupelí i parafinem. Některé se odvážily i do sauny. Pomáhají při organizací akcí v obci. Na naše ženy je prostě polehnutí.
Kulturistika
Pod vedením pana Martina Farka přichází pravidelně posilovat s činkami a jiným nářadím v sokolovně pět mužů.

 

Tělocvičná jednota Sokol

Oddíl stolního tenisu
Hraje v něm šestnáct aktivních hráčů. Ti se pravidelně účastní dlouhodobých soutěží Okresního svazu stolního tenisu. Tělocvičnou jednotu zastupují dvě družstva. Družstvo A soutěží v

Okresním poháru I.třídy, družstvo B v okresním poháru 3.třídy. Trénink je dvakrát týdně v tělocvičně a v kinosále. Velikou oblibu mezi tenisty na okresní úrovni si získaly místní

Vánoční a Velikonoční turnaje.
Velikonoční turnaj 8.dubna připravila naše Tělocvičná jednota dobře. Díky několikaleté tradici jsou už turnaje známy mezi oddíly, které hrají v okresních soutěžích 1.a 3.třídu.
Letos závodilo 26 hráčů, kteří utvořili třináct dvoučlenných družstev. Na velmi pěkné místo dosáhli Tomáš Šigut a Ladislav Barabáš z Metylovic. Druhé místo patřilo družstvu z Komorní

Lhotky. Vítězi turnaje byli Vančura  Mojmír a Piska Radomír.
Vyčerpaní hráči obnovili ztracenou energii vydatným gulášem v baru OKO. Druhý den dopoledne hrála mládež. Přišlo osm dětí a hráli systémem každý s každým. První místo obsadil Lukáš

Kulhánek, druhé Tomáš Foldyna a třetí Marek Schmidt. Deset žáků si dopoledne 22.12. zahrálo na Vánočním turnaji v Metylovicích. Na 1.místo se probojoval Ondřej Pečinka, následoval

Marek Vévoda. Na třetí místo postoupil Tomáš Foldyna. Odpoledne patřilo dvojicím. Hrálo 42 hráčů, přijeli i z Komorní Lhotky. První místo obsadila dvojice Hlaváč – Sasy, na druhém

místě se umístili Blabla-Blabla, třetího stupínku dosáhla dvojka Šigut – Zlý.
Oddíl všestrannosti
Schází se v neděli odpoledne, vede je Jana Kotherová. Přichází asi deset nadšenců pestrého věkového složení – děti, mládež, dospělí. Obvykle rodič s dětmi. Náplň je různá. Kolektivní

hry, badminton, vybíjená, jízda na kolečkových bruslích. Nechybí ani fotbal a především florbal. Někdy si jdou zahrát tenis na kurty.

 

Sbor dobrovolných hasičů

Nový rok zahájili hasiči 6.ledna Valnou hromadou. Přijeli  vzácní hosté, členové družebního sboru z Turzovky. Přítomni také byli starosta obce, zástupce Sport clubu i velitel okrsku

Frýdlant. Vtipné a svěží vystoupení mladých hasičů navodilo hned v úvodu výbornou atmosféru. Mladí hasiči se u nás činí. Družstvo tří dětí soutěžilo v co nejrychlejším zapojení všech

hadic, proudnic a savic. V konkurenci deseti družstev se umístili na pátém místě. Starší žačky běžely v březnu uzlovou a hadicovou štafetu  –  mezi dvaceti pěti družstvy se umístily

na devátém až jedenáctém. Deset dětí udělalo zkoušky z požární prevence, základů techniky požární ochrany i historie hasičstva. Získali odznaky strojníka, kronikáře, cvičitele a

preventisty. Na podzimní  soutěž Plamen odjelo družstvo mladších i starších žáků. Těm straším se podařilo ji dokončit a umístit se na sedmém místě. Děti velice baví pohárové soutěže

v požárním útoku. S plnou vervou závodily mladší v Krmelíně, Oprechticích – tam dokonce v noci, v Paskově a na Ostravici. Ty starší zase v Nošovicích, Janovicích, Petřvaldíku a

Kozlovicích. Tam je nezaskočil ani napadaný sníh. Soutěžení jim zřejmě nestačí a tak tráví společně i volný čas. Chodí spolu do zoologické zahrady či aquaparku, na hokej, do kina

nebo na bazén. Na středečních schůzkách soutěží v různých hrách. O děti se starají Denisa Bílková, Zuzana Bílková a Markéta Zajícová. Přijímají mezi sebe děti od pěti do patnácti

let. O dorost se hasiči starají opravdu svědomitě. Můžeme doufat, že nejaktivnější metylovský spolek nevymře ani po meči ani po přeslici.

Nezahálejí samozřejmě ani dospělí hasiči. Na lednovém bále bylo plno. K tanci hrála živá hudba. Lidé se bavili, příjemně je překvapilo vystoupení souboru Valašský vojvoda z Kozlovic.

Labužníci ocenili skvělý bufet. Hasiči si pochvalují, že obecní úřad je průběžně vybavuje – letos zakoupil kalhoty a pláště, pořídili si i několik slavnostních uniforem kvůli dobré

reprezentaci sboru.
Náš sbor se účastnil námětového cvičení u kostela na Borové, které bylo velmi dobře připravené. Jako pozorovatel se zúčastnil i starosta obce.
S blížícím se jarem se zintenzivňuje cvičení, 8.května je tradičně na Pržně okrsková soutěž. Muži i ženy se přihlásili do Moravskoslezské ligy v požárním útoku. V konkurenci dvaceti

osmi družstev obsadili muži deváté místo, ženy osmé. Do soutěží vyslali muži družstvo A a B, soutěžily ženy, mladší i starší žáci. Muži skupiny A bojovali ve čtyřiceti soutěžích, v

nichž sedmkrát zvítězili. Družstvo B se utkalo ve dvaceti šesti soutěžích. Ženy ve třiceti devíti soutěžích zvítězily desetkrát. Starší žáci se zúčastnili třinácti soutěží, mladší

jedenácti.

V noci před 1.májem postavili hasiči májku, kterou hlídali celou noc a tak si ji zase v družné atmosféře mohli koncem měsíce skácet.
5.-6.května byli na zájezdě na jižní Moravě. Prohlídli si obuvnické muzeum ve Zlíně i zámek v Milovicích. Ve vesničce Svatobořice-Mistřín strávili hezké chvíle ve vinném sklípku a

zároveň tam i nocovali. Druhý den při návratu si prohlédli Kroměříž.

Na tradiční červencovou soutěž přijelo do Metylovic 51 družstev. V kategorii mužů vyhráli hasiči z Prchalova, v kategorii žen to byly Bartovice. Naše mužstvo A dosáhlo na šesté

místo, muži B na dvacáté místo. Družstvo žen obsadilo 6.-9.místo. Soutěžícím fandila početná skupina fanoušků od nás i z Turzovky. Soutěž byla velmi dobře zajištěna, všechno bylo

náležitě připraveno, tradičně se vytáhly kuchařky.

4.srpna se konal již 15.ročník soutěže netradičních družstev. Vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení nemohla akce proběhnout na hřišti za školou. Hasiči se rozhodli uspořádat ji

před Sokolovnou. Nedošlo však k dohodě mezi Sborem dobrovolných hasičů a Tělocvičnou jednotou Sokol. Hasiči zveřejnili na plakátech i v místním rozhlase místo konání, aniž o svém

záměru informovali starostu Sokola. Na dodatečnou žádost už svolení nedostali. A tak týden před plánovanou akcí hasiči nevěděli, zda se bude konat. Trn z paty jim na poslední chvíli

vytrhl pan Kahánek, čp.19, který nabídl k soutěži svou louku.
K soutěži nastoupilo čtrnáct družstev. Bylo mezi nimi i družstvo z Našeho světa na Pržně. Klienti byli nadšeni, že mohou vystupovat před veřejností. Zvítězilo mužstvo „První šestka“,

které tvořili naši mužové do třiceti let. Celou akci natáčela soukromá televize Polar.

Výjezdy měli hasiči jen tři, z toho v jednom případě, 16.června, šlo o planý poplach. Vyjeli ve 3.07 a už ve 3.54 se vrátili. 7.9. v 7.20 odčerpávali vodu v ulici ke hřišti a 7.října

ve 22.28 vyjelo 15 lidí k panu Martínkovi na Vrchovinu, neboť mu ve sklepě doutnaly brikety. Vrátili se ve 23.17.

Navíc o Velikonocích stojí stráž u Božího hrobu, někteří jeli na hasičskou pouť na sv.Hostýn, které se účastní i hasiči ze zahraničí. Pomáhají při májových oslavách na hřišti,

šraňkují při svatbách svých členů. Uspořádali již sedmý ročník Sletu čarodějnic u Aleše Veličky a díky Janu Izvorskému mají od dubna i své webové stránky. Na podzim sbírají železný

šrot a přes zimu provedli vlastními silami generální opravu stříkačky.

17.listopadu se po mnoha letech opět konal družební večírek v Turzovce. Organizovali ho slovenští členové, naši se podíleli finančně. Je možné, že se opět obnoví dávné přátelství a

spolupráce mezi těmito dvěma sbory.

Pan Miroslav Bílek, čp.12, krásně renovoval hasičům starý kočár. Má své koně a tak teď kočár i s nimi používají hasiči při slavnostních příležitostech, především při svatbách svých

členů.

 

Klub seniorů

Činnost seniorů je nenápadná, ale velmi důležitá. Klub sdružuje starší lidi a pomáhá vytvořit prostředí, v němž se cítí být přijati. Vždyť právě možnost sdílet se je pro každého

člověka důležitější než materiální zabezpečení. Pro staré lidi to platí dvojnásob. Navíc každý potřebuje pocit, že ho někdo potřebuje. A naši senioři vědí, že bez jejich pomoci by

nejen Vítání občánků s upletenými bačkůrkami Evy Mališové a Marie Herotové, ale i řada jiných akcí v obci ztratila něco důležitého. Zcela právem jejich práci ocenil na výroční schůzi

i pan starosta ing.Lukáš Halata.
Ti, co mají čas a chuť, se scházejí každý měsíc ke společnému odpoledni v kulturní místnosti na obecním úřadě. Tam si nejen povídají, ale  i připravují další akce pro ostatní.
V dubnu si zajeli do Polska.  A nyní zdobí mnohé naše zahrádky keře a květiny, které si přivezli z polského zahradnictví.
V květnu se sešli na fotbalovém hřišti na společném smažení vaječiny. Přišlo 34 lidí a atmosféra byla velice přátelská. Zúčastnili se vernisáže Kožané město v Rožnově pod Radhoštěm a

přispěli na pohoštění tamtéž.
V říjnu odjelo 36 seniorů na zájezd do Olomouce. Prohlédli si kostely a historické památky v centru města, vyjeli si i na Svatý Kopeček. Některé oslovila krása baziliky, jiní dali

přednost zoologické zahradě. V listopadu shlédlo osm seniorů duet Galánečka ve Starém Městě.
Seniorky pomáhaly i na krmášové zábavě. Lea Karasová, Miluška Kociánová a Anička Pěšinková pomáhaly s občerstvením.
Příjemné bylo i mikulášské posezení, vyměnili si navzájem drobné dárky.
Na výroční schůzi bývá vždy veselo. Senioři nejen hodnotí činnost, ale se společně pobaví a zasmějí. Dokáží se radovat z každé drobnosti, kterou vyhrají při loterii. Letos jim přišla

zatančit a zazpívat děvčata z Besedy. Známé staré písně si přítomní s chutí zazpívali s nimi.
Klub seniorů vedl od roku 1995 pan ing.Kula, který na výroční schůzi pro nemoc ze své funkce odstoupil. Předsedkyní byla zvolena paní Marie Herotová, místopředsedkyní paní Jaroslava

Binarová. Paní Jarmila Halamová zastává funkci pokladníka klubu. Olga Slípková, Iva Mališová, Anna Pečinková a Emilie Tabachová jsou členkami výboru.

 

KDU-ČSL
Předsedkyní místní organizace je paní Marta Michalcová, ve výboru dále pracují paní  Marie Loschková, Pavel Šigut mladší, pan Jaromír Uhlář a Dagmar Jurečková. Je jich málo a věkový

průměr je vysoký. Tím více je třeba ocenit, že pořádají různé akce, i když příprava je náročná. Jen příprava bálu, který každoročně pořádají, dá všem členům pořádně zabrat. Tradičně

pomáhají lidovci s přípravou Dne matek. Velice se vydařilo smažení vaječiny na farní zahradě, kdy  zároveň s přítomnými dětmi oslavili i Dětský den.
Každoročně si společně zajedou na sv.Hostýn. A protože členové jsou zvyklí pracovat, pomáhají při přípravě slavnosti Božího těla, při úklidu v kostele i kolem kostela. Zanedbatelné

nejsou ani finanční příspěvky členů na likvidaci lepry.

 

Dotýká se občanů

Od 1.1.2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, který přijal Poslanecká sněmovna v loňském roce. Obce nyní nemohou vykonávat část pravomocí stavebního úřadu. V praxi to znamená, že

se nyní všechna stavební povolení budou vydávat ve Frýdlantě n.O.  a tudíž musí naši občané podávat žádosti o ně na Městském úřadě ve Frýdlantě n.O.
Majitelé studní v obci zneklidnily zprávy v novinách, že ti, kteří je mají až od roku 1955, musí u odboru životního prostředí při MěÚ ve Frýdlantě žádat o povolení odběru podzemních

vod pro své potřeby. Protože informace v médiích si mnohdy odporovaly, pozval předseda informační komise pan Věnomír Merta do Metylovic ing.Heczkovou z krajského úřadu. Pozvání

ochotně vyhověla a přijela do obce i s kolegyněmi. Zájem obyvatel byl veliký. V sokolovně se každý dověděl přímo od pramene, co má konkrétně majitel studny udělat. Lidé, kterých se

daná problematika týkala, byli spokojeni.

Všichni občané dostali dotazníky. Z jejich odpovědí na otázky chtělo zastupitelstvo zjistit, jaký mají lidé názor na služby, kulturu a život v obci, jak si představují její

budoucnost. Dostali prostor uvést své názory i náměty na zlepšení. Zájem občanů byl „obrovský“. Vyplněný dotazník vrátilo pouze jedenáct občanů.
Nádoby na plast bývají v létě přeplněné, i když se vyvážejí každý týden. Obyvatelé proto odkládají plasty vedle určených nádob, což přispívá k nepořádku v obci. Za větrného počasí se

takto odložené plasty vydávají na pouť vesnicí. Z rozhodnutí zastupitelstva dostala každá domácnost o prázdninách do schránky žluté igelitové pytle. Po naplnění je mohli postavit

vedle žluté nádoby na plasty.

Cesta za hasičskou zbrojnicí a hotová a dokončená úprava potoka na dolním konci vypadá dobře. Nové značky Dej přednost v jízdě upozorňují řidiče na vedlejších komunikacích, aby dali

přednost automobilům na hlavní silnici. Bezdrátový rozhlas, který se v obci zavedl, má ještě své mouchy. Občas je velmi špatně rozumět. Byli jsme ujištěni, že se to zlepší.
Mnoho lidí se přišlo podívat na historická vozidla,která zaparkovala v pátek 27.července před sokolovnou. Některé osádky byly v dobových kostýmech. Veteráni přijeli v rámci

mezinárodní Beskyd rallye. V Metylovicích se zastavili díky panu Ladislavu Dlhopolčekovi. Je  veteránem klubu Turzovka. Město má dlouholetou družbu s místními hasiči a tak pan

Ladislav vždy pamatuje i na zastávku v Metylovicích.
Občané byli zvědaví, jaké budou výsledky právního auditu. Advokátka magistra Jana Hamplová revidovala právní vztahy týkající se obchodní společnosti Obec-Invest s.r.o., smluvních

vztahů – nájmy, podnájmy a související, smluv o dílo. Do auditu byly zahrnuty i zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady.
Co se týká Obec –Investu, uvádí ve shrnutí, že je třeba prověřit, zda k nabytí pozemků do vlastnictví obchodní společnosti došlo legálně i také existenci závazků. Je nutné

zkompletovat listiny, které se dotýkají obchodní společnosti v jednotlivých letech. V případě prodeje pozemků je třeba napravit proces prodeje. Poukazuje na to, že dispozice v

hospodaření v rámci obchodní společnosti vykazují nestandardní postupy a není jasně zřetelný a dohledatelný zájem obce apozici společníka v první fázi existence společnosti.

Podtrhuje, že roli, úlohu a obsah činnosti společnosti je nutné aktualizovat a uvést do souladu s platnou právní úpravou.
Co se týká smluvních vztahů – nájmů apod. – je třeba smlouvy nahradit novým a kvalitním textem s důrazem na aktuální stav právní úpravy. Doporučuje vytvořit vzorovou smlouvu na

pronájem bytů a tuto používat v případě potřeby.
V případě smluv o dílo doporučuje, aby se vždy vyhodnotilo, zda jednotlivé akce budou pro obec přínosné. Podobné smlouvy je třeba v budoucnu uzavírat jiným způsobem. Zápisy ze

zasedání zastupitelstva  a rady – magistra upozorňuje na konkrétní typické nedostatky a vady (vybráno z Právního auditu, který v červnu 2007 zpracovala Mgr.Jana Hamplová).

Obec má nové webové stránky. Vytvořil je pan Polášek z Myslíku díky panu Milanu Hajdukovi z Metylovic. Ten jednak změnu navrhl a přináší nové nápady, jak učinit tyto stránky

přitažlivé pro naše občany a nejen pro ně. Díky jeho nápadu a příznivé odezvě lidí tam nyní vidíme staré fotografie ze školních lavic. Leckdo překvapeně pozná mezi školáky svou tvář.

Návštěvnost webových stránek prudce stoupla. Nesmím zapomenout na Růženku Vrbovou, která dbá, aby na internetu byly i aktuální události z obce.

Kdo to neumí jinak, „zviditelní“ se aspoň vulgárními nápisy nebo kresbami. Takovýto „umělec“ počmáral dveře kostela, hasičské zbrojnice a „ozdobil“ i poutač pana Přibyly.
V obci se hodně staví. Kdo tady několik roků nebyl, jistě by některá dříve pustá místa nepoznal. Staví se za novým hřbitovem, na Čupovicích, Pajerkovicích, na Klímkovicích i

Baděnovicích, za fotbalovým hřištěm, pod Třešňovým sadem, rozrůstají se Metylovičky.
Letos se postavilo jedenáct domků. Dům čp.562 se kolaudoval 12.3., v květnu to byly domy čp.563, 565, 325, na čp.224 se rekolaudovala chata. V červenci následovalo čp.566 a v srpnu

564 a 579. V listopadě to byly domy tři, čp.567, 568 a 571. Poslední dům čp.572 byl kolaudován 17.12. Všichni se stavbou pospíchají, neboť v příštím roce prý mají výrazně stoupnout

jak ceny materiálu, tak i služeb.
Ještě se vrátím k Metylovičkám. Dříve se dané lokalitě říkalo Jižní městečko. Bydlí v ní asi dvacet sedm lidí včetně dětí. Zřejmě vytvořili dobrou partu, která má smysl pro recesi.

Založili si vlastní webové stránky, na nichž uvádějí polohu i „historii“. Na zveřejněných fotografiích vidíme kromě postavených domků ceduli s nápisem „Metylovičky“ a také jejich

„obecní znak“. Spodní část kopíruje metylovský znak, v horním poli je místo koně rozesmátá oslí hlava. Na webu zdůrazňují, že Metylovice jsou předměstím Metyloviček.
Naše zastupitelstvo nabídlo obyvatelům této oblasti, aby jejich zástupce docházel na jednání a prezentoval názory a představy lidí žijících v Metylovičkách. Bohužel, nabídka nebyla

přijata. Nepodařilo se mi zjistit, zda noví usedlíci v jiných částech Metylovic se zajímají o život v obci   a zda se svými sousedy žijí pospolu nebo jen vedle sebe.

 

Zpravodaj obce Metylovice

Zásluhou pana Davida Kněžka má nové logo a tiskne se v profesionální tiskárně. Vychází čtyřikrát ročně. Od druhého čísla je logo barevné. Je bohatší jak textově tak i graficky. Začal

se distribuovat poštou, neboť dřívější roznášení nebylo spolehlivé. Někteří občané časopis vůbec nedostali. Zpravodaj informuje občany o dětí v obci, seznamuje s historií Metylovic.

Součástí čísla jsou zápisy z jednání zastupitelstva i rozhovory s jednotlivými zastupiteli.
Materiál zpracovává paní Martina Vyvlečková, která připravuje i rozhovory a spolupracuje s předsedou informační komise panem Věnomírem Mertou.
S tímto zastupitelem uveřejnila rozhovor v prvním čísle. Pan Merta uvedl, že na něho, obrazně řečeno, vypadl ze skříně na obecním úřadě strašný kostlivec a tím je právní nihilismus.

Domnívá se, že řada věcí se dělá,  tak jak se dělá, ne proto, že by to bylo správné, ale proto, že se to tak dělalo vždycky. Je přesvědčen, že právní audit to dokáže.
Ve druhém čísle je mimo jiné uveřejněno Slovo starosty. Ing.Halata uvádí, že se v minulém volebním období podařilo snížit dluh obce z téměř čtrnácti miliónů na pět, což je jistě

příznivý výsledek. Nelíbí se mu, že je minulé vedení špiněno a pomlouváno, že za celé
čtyři roky nic neudělalo. Je přesvědčen, že postoj některých nových zastupitelů znevažuje uplynulé období. Z rozhovoru s dalším zastupitelem, panem Jiřím Liberdou vyplývá, že

pochybuje o náhodě, která údajně stojí za odstoupením ing.Kredvika a postoupením pana Vojtěcha Halaty na jeho místo. Zároveň je přesvědčen, že rozdělení zastupitelů, ke kterému

došlo v obci po posledních volbách, nesmí mít dopad na chod vesnice.
Za prioritu považuje rychlou reakci na chystanou novelizaci, týkající se septik a žump. Je třeba rychle dokončit kanalizaci obce. Věří, že se na tom shodnou všichni zastupitelé. Ve

třetím čísle hovoří paní Vyvlečková se zastupitelem ing.arch.Alešem Bílkem. Hovoří o závěru právního auditu. Věří, že se vztahy mezi zastupiteli změní. Zároveň zdůrazňuje, že bude

vždy kritický k liknavosti a neprofesionalitě práce i k neprůhlednosti jednotlivých rozhodnutí. V rozvoji obce považuje za prioritu rozvoj bydlení, podnikání v oblasti řemesel a

služeb, zachování zemědělství, rozvoj cestovního ruchu a využití historické minulosti obce.
Ve čtvrtém čísle žádný rozhovor nevyšel. Členové zastupitelstva, kteří kandidovali za SNK se stavěli ke Zpravodaji kriticky. Považovali ho za časopis jedné strany – za časopis SNK Za

lepší Metylovice. Pan Merta ani paní Vyvlečková s tímto názorem nesouhlasili a rozhodli se svou práci ve Zpravodaji ukončit. Uvidíme, v jaké podobě a zda vůbec bude časopis v příštím

roce vycházet.

 

Kožane město

Více než dvouletá usilovná práce pana magistra Václava Michaličky vyvrcholila výstavou Kožane městě ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. Slavnostní vernisáž se uskutečnila ve

středu 4.července v 17 hodin v malém sále zvaném Sušák. Výstava měla trvat do 30.října. Pro veliký zájem byla prodloužena do konce roku a nyní již víme, že pokračuje i v roce 2008.

Když přijely plné dva autobusy a několik osobních aut našich občanů, myslím, že byli pracovníci muzea trochu zaskočeni. Takovou účast na vernisáži ještě nezažili. Přijeli i Bedřich

Halata, dřívější spolumajitel firmy František Halata a synové, paní Zdenka Herotová, dcera tyčkaře Františka Merty, která v mládí pracovala u firmy Silvestra Bílka. Byl tam i pan Jan

Vyvial, který se vyučil u firmy Františka Tajchmana i pan Václav Pečinka, který pracoval u firmy Antonína Liberdy.
Přijeli synové, vnuci a pravnuci snad všech majitelů firem, které v Metylovicích kdysi existovaly, mnoho těch, kteří u řemenářů pracovali i řada občanů, kteří o této tradici obce

slyšeli jen vyprávět. Na hosty čekalo malé občerstvení – chlebíčky, láhev slivovice, víno. Pan Milan Hajdušek věnoval k osvěžení Hanáckou kyselku, nabídku zpestřily koblihy z

Metylovic. Vernisáž zahájila cimbálová muzika Kotci z Frýdlantu, kterou pozval pan magistr Michalička. Milé byl oslyšet v jejich podání „V metylovské věži“, píseň , která spolu s

dalšími třemi je zapsána v Sušinově sbírce moravských písní. Úvodní slova pana ředitele Valašského muzea, paní magistry Jiřiny Veselské a pana magistra Václava Michaličky bohužel

slyšely jen první řady. Díky velikému množství lidí a přítomnosti malých dětí, bylo v sále dosti ruchu a šumu. Protože vše točil na kameru pan Vavřín Michalec, o nic jsme nepřišli,

mohli jsme si projevy následně poslechnout doma. A samotná výstava? Nenašel se nikdo, komu by se nelíbila.
Zrezivělé pořízy, štrychovnice, nože a kulačky, které vytáhli lidé zaprášené ze sklepa tu díky restaurátorům ležely připraveny, jen je vzít do ruky a začít pracovat. Vše bylo

nachystáno tak, že jsme si mohli představit výrobu od prvotního zpracování surové kůže na odkorku až po finální výrobky – biče, uvrazky, kapice, míše, aktovky, kabely, lyžařské

vázání, koňské chomouty, rukavičky i kožené šperky.
Nejstarší návštěvníci se opírali o hůl a s dojetím vyprávěli těm později narozeným, že právě takhle „mjozdřili, štrychovali, štajfovali, kroli, zaplitali, kulali a uzelkovali“. Staré

firemní tabule, fotografie, písemně zachycené výroky pamětníků – bičařů pana Bedřicha Halaty a paní Barečky Kožuchové rozené Šigutové v metylovském nářečí atmosféru příjemně

dokreslovaly. Neznalým v oboru jistě pomohl panel s kresbami pana Michaličky. Znázorňovaly postup při vydělávání kůží a výrobě bičů. Všechny upoutaly i krásně vyčiněné kůže z jelena,

divokého prasete, ovce a kozy, které vydělal a zapůjčil pan Vít Mališ. Ti, kteří nespěchali, se podívali i na krátký filmový dokument, jak vyráběl biče pan Bedřich Halata. Dle mého

názoru bylo vše upraveno tak, že přítomní neměli pocit, že jsou v muzeu. Byli v řemenářské dílně, z níž právě majitel někam odešel. Hosté odcházeli plni radosti a uspokojení a navíc

s brožurou Kožane město pana Michaličky. Díky ní si mohou čas od času oživit  historii bičařství u nás. Pan magistr poslal na obecní úřad poděkování občanům. Dopis byl zveřejněn ve

Zpravodaji č.3 já  ho zde uvádím v plném znění:
„Vážení občané Metylovic,
Od června 2005 provádí Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pod záštitou grantového projektu Ministerstva kultury ČR rozsáhlý historický –etnografický výzkum ve vaší

obci. Prvotním impulsem bylo podchycení fenoménu řemenářské výroby, která proslavila v minulosti Metylovice po celém světě. Původní záměr se však díky příznivým okolnostem rozrostl o

dokumentaci širokých historických, sociálních i ekonomických souvislostí, které hrály klíčovou roli v celkovém charakteru i společenské podobě obce.
Jedním z dílčích výstupů z výzkumů uskutečněných Valašským muzeem v Metylovicích je výstava, vyprávějící příběh metylovského řemenářství, nazvaná „Kožane město“ spolu se

stejnojmennou doprovodnou publikací. Těmito počiny Valašské muzeum své výzkumy v obci nekončí a rádo by je obohatilo o zmapován starých tradic a zvyků v minulosti v obci běžně

rozšířených a po generace zachovávaných.
Slavností zahájení výstavy o řemenářské slávě v Metlyovicích proběhlo ve Valašském muzeu 4.července 2007 za obrovské účasti a zájmu Vás, občanů Metylovic. Výstava potrvá až do konce

roku 2007. Celá výstava byla připravena za velké podpory a vstřícnosti obyvatel Metylovic, kteří pomáhali se shromažďováním informací, dobových předmětů a materiálu i se samotnou

realizací výstavy a přípravou vernisáže. Bez takovéto ochotné spolupráce by nebylo možné připravit takovouto výstavu o konkrétní profesi v konkrétní obci, kde se za vystavenými

exponáty skrývají konkrétní lidé s konkrétními životními osudy. Ještě jednou vám občanům Metylovic děkujeme a velice si Vašeho ojedinělého přístupu ke kulturním tradicím ceníme.
Osobně bych rád zmínil, že se mi v Metylovicích prováděly výzkumy velice dobře a vždy se budu rád  do této obce vracet. Děkuji.“

Pan magistr Václav Michalička uveřejnil v Národopisné revue 3/2006 studii Role řemenářské sekce z Metylovic v živnostenském společenstvu i v životě obce. Stručně seznámil čtenáře s

řemenářskou výrobou v Metylovicích a zaměřil se hlavně na živnostenské společenstvo nejdříve ve Frýdlantě n.O. a pak ve Frýdku-Místku. Místní řemenáři v něm hráli významnou roli.

Autor si všímá i vlivu řemenářů v místních spolcích ať to byl Kostelní spolek, Všeodborové sdružení křesťansko-sociálního dělnictva, Haléřový spolek, Dobrovolný hasičský sbor,

Tělocvičná jednota Sokol nebo Orel. Článek je doplněn fotografií, která zachycuje zaměstnance i členy rodiny před dílnou Vavřína Bílka z dvacátých let dvacátého století. Další, na

které je paní Antonie Bílková se svými dělnicemi, je z třicátých let dvacátého století. Fotografie našich řemenářů v sokolských krojích prý byla pořízena v Praze.

V Národopisné revue 4/2006 uveřejnil pan Michalička práci „Dětský bič – hračka i pracovní nástroj“. Píše nejen o jejich výrobě v Metylovicích, ale  upozorňuje, že bičík byl tehdy pro

děti nejen hračkou, ale zároveň přípravou pro pozdější život. Studie je doplněna fotografiemi. Na jedné jsou biče z dílny Františka Halaty ze čtyřicátých let dvacátého století. Na

druhé vidíme svazek řemínků k dětským bičům, které vyrobil Jan Bílek v sedmdesátých letech dvacátého století. Chtěl tehdy tradici obnovit, jezdil s nimi na poutě, trhy, a národopisné

slavnosti. Brzy toho nechat, odbyt byl malý, náklady překračovaly výnos. Vesnice už byla někde jinde a kluci měli jiné zájmy.

 

Metylovice v médiích

Kdo si pustil 29.3. v dopoledních hodinách rádio a naladil stanici Ostrava, byl určitě překvapen, když v pořadu Křížem krajem zaslechl známé hlasy. Na obecní úřad totiž přijela

pracovnice zmíněné stanice a hovořila s občany o historii a současnosti obce.
Do řemenářské minulosti ji zavedl velice zajímavým vyprávěním pan Bedřich Halata, jeden z posledních bývalých řemenářů. Navštívila i osmaosmdesátiletou Barboru Kožichovou, která

dodnes mluví „spisovnou“ metylovštinou. Hovořila s pracovníky i klienty Léčebného ústavu. Škoda, že právě pan Bedřich Halata, jehož vstup považuji za nejzdařilejší, nebyl informován,

kdy bude pořad vysílán.

Frýdecko-Místecko uveřejnilo 7.8.2007 článek pana Věnomíra Merty, ve kterém popsal historii řemenářství v obci i výstavu Kožane město v Rožnově p.Rad.

Také náš starosta ing.Lukáš  Halata vystoupil v soukromé televizi Polar z Ostravy a hovořil o historii řemenářství u nás.

Muzeum Komenského v Přerově vydalo sborník „Nám i budoucím“. V něm jsou otištěny materiály z listopadové odborné konference o muzejní, osvětové a vlastivědné činnosti učitelů. Mezi

třiceti devíti přednášejícími z České republiky a ze Slovenska byl i pan magistr Václav Michalička. Následující poznatky jsem vybrala z jeho přednášky Osobnost učitele Josefa Műllera

a „řemenářská“ obec Metylovice.

Josef Műller se narodil v roce 1888 v Příboře, tam absolvoval učitelský ústav. V roce 1911 byl jmen ován do Metylovic, několikrát byl přeložen na okolní školy, od roku 1913 už

působil trvale v naší obci. S ní spojil svou práci výchovnou i společenskou. V roce 1923 začal psát obecní kroniku, zapisoval zvyky, písně, historii. Sebraný materiál uvedl i v

Monografii, kterou na podnět Okresního školního výboru napsal v roce 1931. V místní škole se používala jako vlastivěda. Byl od roku 1919 až do své smrti v roce 1935 starostou Sokola

v vzdělavatelem hasičů. Oběma spolkům rovněž vedl kroniky, navíc je ilustroval. Inicioval kuchařský kurs, kurs šití, esperanta. Jeho zásluhou byla v roce 1925 uspořádána Výstava

prací členů Tělocvičné jednoty Sokol. Byla spojena s výstavou školskou, zdravotnickou a hospodářskou. Byl nejen obecní knihovník a člen zastupitelstva, ale zastával ještě řadu

dalších funkcí. I za knihovnou, promítacím kinosálem, tělocvičnou, restaurací a divadelní scénou v sokolovně stála jeho osobnost. Při jejím budování ručil svým majetkem. Zemřel

14.března 1935 na mozkovou mrtvici. Poslední žijící žáci na svého učitele stále vzpomínají.

3. prosince vyšel ve 49.čísle časopisu Týden v seriálu České rodiny článek „Bičaři z koňského nebe“. Ivan Motýl v něm píše o historii bičařství u nás, o znárodnění řemenářů i o

plánované expozici Kožane město v bývalé dílně řemenáře Sylvestra Bílka. Text doplňují tři fotografie. Čtenáři vidí metylovský kostel ze strany od hřbitova. Na další fotografii je

ing.arch.Aleš Bílek u hrobu otce Otakara, děda Sylvestra i praděda Jana, jejichž bičařská dílna proslavila podle článku Metylovice. Autor článku navštívil i výstavu Kožane město v

Rožnově a zachytil tam na snímku i pana magistra Michaličku.

 

Matrika

Narození
V únoru se narodili dva chlapci a jedno děvčátko, v březnu dvě děvčátka a jeden chlapec. Bohužel, děvčátko narozené v dubnu téhož dne zemřelo. Říká se, že májové děti jsou šťastné. A

u nás se v květnu narodila čtyři děvčátka a jeden chlapec. V červenci dvě děvčátka a jeden chlapec, v srpnu pouze chlapec, v září to byla tři děvčátka. V říjnu a v listopadu vždy jen

jeden chlapec. Plodný rok uzavřelo narození chlapce a děvčátka. Z toho vyplývá, že po předešlých slabých ročnících se u nás narodilo neuvěřitelných 22 dětí, 13 holčiček a 9

chlapečků.
Když pominu, že se narodil Viktor i Viktorie, jména se mezi dětmi neopakovala. Nově se objevila jména, která byla obvyklá před sto lety a pak vymizela – Amálie a Antonie.
Jedenáct dětí se narodilo jako prvorození, devět dětí jako druhorození. Tři děti se narodily jako třetí v rodině.
Úmrtí
Letos u nás zemřelo překvapivě více žen, deset, mužů bylo devět. Průměrný věk zemřelých žen byl 80,7 let. Nejstarší žena zemřela ve věku 91 let, nejmladší ženě bylo 70 let. Průměrný

věk zemřelých mužů byl 75,6 let. Nejstarší muž měl 86 let, nejmladší 62 let. Čtyři lidé zemřeli doma, ostatní v nemocnici. S deseti zemřelými jsem se rozloučili v kostele Všech

svatých v Metylovicích, s jedním zemřelým v kostele sv.Bartoloměje ve Frýdlantě n.O. Pět občanů mělo poslední rozloučení v obřadní síni ve Frýdlantě. Tři zemřelí měli privátní

rozloučení v úzkém rodinném kruhu.
Manželství
Letos bylo také velmi mnoho svateb. Dvacet jedna párů snoubenců se rozhodlo uzavřít sňatek. Zatímco v únoru, dubnu a listopadě byla vždy jen jedna svatba, v červnu a říjnu dvě, v

září čtyři. Rekordními měsíci byl červenec a srpen. V každém z nich bylo pět svateb. Další zajímavostí je, že tři páry si zvolily pro svůj svatební den datum 7.7.
Čtyři páry uzavřely sňatek v kostele v Metylovicích, tři v kostele mimo naši obec. Ostatní svatby byly občanské a mimo Frýdlantu a Frýdku-Místku je snoubenci uzavírali v Ostravě,

Telči, v Pluhově Žďáru, v Měníně. Jeden sňatek byl dokonce uzavřen až v USA.
Údaje o snoubencích byly bohužel neúplné, někdy chybělo datum narození nebo stav. Podle údajů, které mám k dispozici byl průměrný věk ženichů 32 let. Nejstaršímu bylo 53 let,

nejmladšímu pouze 22 let. Průměrný věk nevěsty byl 26 let. Nejmladší měla 21 let, nejstarší 41 let. U dvanácti párů byli oba snoubenci svobodní. U deseti párů byli oba snoubenci

trvale hlášeni v naší obci.
Rozvody

Letos byla rozvedena dvě manželství. V lednu byli rozvedeni manželé po více než dvaceti letech. Jejich tři děti jsou už dospělé, nejmladší, školou povinné, zůstalo v péči matky.

Druhé manželství bylo rozvedeno v dubnu, údaje jsou neúplné.
Stěhování
Do obce se letos přistěhovalo 46 nových lidí. Nejvíce to bylo v listopadu, kdy se našimi občany stalo deset lidí, v září sedm a v květnu šest. Pět lidí přišlo v lednu, březnu a

srpnu. Tři lidé se přistěhovali v červnu a v říjnu, dva lidé v únoru. Odstěhovalo se 29 našich občanů. V lednu to bylo pět lidí, v dubnu dva, jeden v květnu, dva v červnu, tři v

srpnu, čtyři v září, jeden v říjnu, osm v listopadu a tři v prosinci.
Jedenáct našich občanů se přestěhovali v rámci obce. Buď si postavili nový dům nebo se přestěhovali po svatbě k manželovi nebo manželce.
Počet obyvatel v Metylovicích k 31.12.2007 je 1581.
Nejstarší občané
Nejstarší občankou je paní Vojtěška Bílková čp.346, která se narodila 20.4.1909. Paní Anna Mertová, čp.65 se narodila 26.7.1910. Paní Vlasta Rašková, nar.24.7.1914 žije v domku

čp.269. Neuvěřitelně vitálním jak fyzicky tak psychicky jsou paní Luňáčková  a Šigutová. Paní Vlastimila Luňáčková se narodila 22.2.1915 v rodině známého bičaře Vavřína Bílka a žije

v jeho domě čp.99. Paní Božena Šigutová se narodila 17.4.1915 v Ondřejníku, provdala se za Jana Šiguta na čp.47, kde tento rod žije od 18.století dodnes.
Velikou pamětnicí je paní Mališová Anežka, která žije na čp.372 a narodila se 13.2.1917. Duševně svěží je také paní Anna Kuhejdová z čp.17, která se narodila 23.7.1918. Paní Marie

Uhlářová čp.217 se narodila 24.1.1919 a ještě se pravidelně zúčastňuje místních bohoslužeb. Má to z domu hodně daleko a tak ji přivážejí příbuzní. Pan Miloslav Němec, čp.264 a

narozený 19.11.1919 je už nemocný. V roce  1921 se narodily paní Blažejová Lydie a Klimková Jarmila. Obě paní jsou soběstačné a duševně svěží. Paní Zdenka Bílková a paní Bohumila

Vyvialová se letos dožily 85.let.
Setkání osmdesátníků
Letos se v naší obci dožili 80.let paní Marie Dudová, paní Květoslava Boháčová, paní Rašková Jarmila, paní Marie Zajícová a pan Bedřich Halata.
Na čtvrtek 13.9.2007 připravila paní Dudová setkání spolužáků- osmdesátníků. V obci už jsou jenom tři, ostatní se rozprchli po světě. U paní Dudové v domku čp.245 se jich sešlo

pochopitelně velmi málo. Dvě spolužačky zemřely těsně před setkáním. Jedna pečovala o těžce nemocného manžela a nemohla se vzdálit. Ostatní nemohly přijet kvůli svému zdravotnímu

stavu.
Přišel pan Bedřich Halata, paní Marie Zajícová, rozená  Šimková. Paní Janu Tichou, rozenou Závodnou z Čupku, přivezl z Brna její syn. Přijela i paní Marie Ulčáková, rozená Bílková,

která žije v Kozlovicích. Místo paní Marie Židkové, rozené Němcové, která se osmdesátin nedožila, přišla její sestra paní Rysová, která žije v Pasekách.
Pohoštění připravila sama paní Dudová se svou kamarádkou. Připravila si i písemné vzpomínky na školní léta. Jubilanti zašli také na hřbitov a u kříže položili kytici jako vzpomínku

na všechny zemřelé učitele a spolužáky. Následná mše v místním kostele byla sloužena za živé i zemřelé kamarády, kteří se v roce 1927 narodili v Metylovicích. Ti, kteří pak odjížděli

do svých domovů mimo naši obec, neloučili se slovy „na shledanou“. Jak zdůraznila jedna z nich, paní Tichá, uvědomují si, že žádné další setkání už nebude.

 

Životní podmínky

Od 1.ledna 2007 došlo k zásadní změně v systému poskytování sociálních služeb. Přijetím zákona o sociálních službách se zrušil příspěvek při péči o osobu blízkou i zvýšení důchodu

pro bezmocnost. Nově se zavedla sociální dávka „příspěvek na péči“. Ta jim má zajistit pomoc v jejich obtížné sociální situaci. Příspěvek se poskytuje lidem, kteří jsou závislí na

pomoci jiné osoby, neboť nejsou soběstační. Ti, kteří příspěvek pobírají, se mohou sami rozhodnout, zda jim bude péči poskytovat osoba blízká nebo cizí nebo se rozhodnou využít

sociálních služeb.
Soběstačnost je u každého jiná a proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby.
Stupeň I. – lehká závislost  dítě do 18.let  3000,–Kč dospělý nad 18 let  2 000,–Kč
Stupeň II- středně těžká závis., dítě do 18.let  5 000,–Kč dospělý nad 18 let  4 000,–Kč
Stupeň III-těžká závislost dítě do 18.let  9 000,–Kč dospělý nad 18 let  8 000,–Kč
Stupeň IV – úplná závislost dítě do 18.let  11 000,–Kč dospělý nad 18 let  11 000,–Kč

Při návštěvách starých občanů se občas setkávám s názorem, že kdysi sociální služby platit sát a nyní to musí platit občan ze svého. Příspěvek na péči považují za přilepšení důchodu

a nechtějí ho vydávat za zaplacení pomoci. Někdy dokonce služby, které využívají, chtějí odříci.

Od 1.ledna začal také platit zákon č.110/2006 Sb. O životním a existenčním minimu a zákon č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Smyslem schválených změn je ochraňovat lidi před

hmotnou nouzí a zároveň je motivovat k aktivnímu hledání zaměstnání a přijetí i méně placené práce.
Částka životního minima pro jednotlivce je  3 126,–Kč
Životní minimum pro rodiny:
První osoba v domácnosti  2 880,–
Druhá osoba v domácnosti 2 600,–
Nezaop.děti 15-26 let  2 250,–
Nezaop.děti 6-15 let  1 960,–
Nezaop.děti do 6.let  1 600,–

Rozdílné náklady na bydlení v různých regionech ČR u osob v hmotné nouzi se řeší formou nové dávky-  doplatku na bydlení.
Nově byly zrušeny tyto dávky:
– příspěvek při uzavření manželství dítěte v pěstounské péči
– příspěvek na rekreaci dětí důchodce
– příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči
– příspěvek na topnou naftu
– příspěvek na zakoupení topných těles a dalších spotřebičů
– příspěvek na zřízení telefonní účastnické stanice
– jednorázové peněžité příspěvky a věcné dávky při odchodu ze zařízení
– příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice
– příspěvek za změnu připojení telef

Komentáře nejsou povoleny.