2003


Starosta obce:  Věra Petrová
Ředitel školy:  Mgr.Alena Kořínková
Farář:   P.Janusz Kiwak
Obecní zastupitelstvo

Na svém prvním zasedání v tomto roce schválilo obecní zastupitelstvo obnovení Vítání občánků. Svolalo veřejnou schůzi občanů, na níž starostka seznámila přítomné s finanční situací

obce. Součet splátek a dluhů, které toto zastupitelstvo zdědilo, činil zhruba 16,5 milionů korun.
Podařilo se už splatit 5 milionů, což je dobrá zpráva. Dále přítomným sdělila, které drobné investice se plánují v průběhu roku. Nakonec zodpověděla dotazy občanů. Ti hlavně

kritizovali, že se do Jižního městečka jezdí úzkou silnicí kolem Beskydského dětského sanatoria, kde se léčí respirační choroby a znečišťují neúměrně tento úsek výfukovými plyny.

Řidiči zároveň jezdí nepřiměřeně rychle. Návštěvníci BDS zase parkují po obou stranách komunikace, čímž znesnadňují průjezd. Navíc se část této cesty po plynofikaci propadá. Obec vše

přešetřila a na jaře nechala místa, která se propadají, srovnat. Zároveň řeší s ředitelkou BDS možnost vybudovat na jejich pozemku parkoviště pro auta uživatelů služeb tohoto

sanatoria.
V únoru schválilo zastupitelstvo prodej parcely za účelem výstavby motorestu i žádost Sokola o 6m3 dřeva na zastřešení terasy na hřišti. Vybrali firmu pro výměnu dřevěných oken za

plastové v budově mateřské školy. Montáž oken provede firma Kupka z F-M.
Usnesením zastupitelstva byli neplatiči za odvoz odpadu předáni k soudnímu vymáhání.
V březnu posoudili nabídku firmy na podkladovou dlažbu pod kontejnery na separovaný odpad. Protože nabídka se zdála zastupitelstvu vysoká, rozhodli se udělat tuto práci svépomocí.
Rozhodlo o uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje akcií. Severomoravská plynárenská a akcií Severomoravská energetika. Schválilo rovněž zakoupení nového kopírovacího stroje SHARP

pro obecní úřad, neboť starý už nevyhovoval potřebám.
Zástupcem obce ve firmě Obec-invest ustanovilo pana  Vojtěcha Halatu, čp.145. Odsouhlasilo, aby pozemek, který koupil pan Kvapil od soukromé osoby a který leží v katastru obce, byl v

územním plánu veden jako průmyslová zóna. Jedná se o pozemky bývalého Zástroje.
Zastupitelstvo vyhlásilo veřejnou zakázku na zhotovení inženýrských sítí a komunikací pro II.etapu „Pod Čupkem“. Přihlásily se tyto firmy:
ALPINE, Jirásková 13, Valašské Meziříčí
Swietelský s r.o., M. Alše 822, Valašské Meziříčí
Lesostavby, a.s., Slezská 2766, F-M
ODS a.s., Starobělská 56, Ostrava-Zábřeh
Komise ve složení Vyvial Kamil, Tomášek Milan, Kožuch Petr, Slanina František, Kopřiva Adam, Halata Lukáš a Petrová Věra vybrala firmu ODS z Ostravy. Na mimořádném zasedání rady

30.6. bylo schváleno, aby starostka podepsala smlouvu o dílo s touto firmou, která se stane zhotovitelem stavby Areál stavebních ploch, lokalita Pod Čupkem, II.etapa.
V červenci byl schválen nový povodňový plán,  který vypracovala starostka  a bylo rovněž schváleno bezdrátové připojení obce na internet firmou Mates,  čímž se v obecním rozpočtu

ušetří měsíčně 500,–Kč. Byl zadán projekt na výměnu stropu a zpevnění krovu střechy Pod lipami i projekt na zhotovení cesty kolem hřbitova. Za  ním se totiž čile staví a tudíž

stávající cesta nevyhovuje. Stavby vyrůstají i na Baděnovicích, Pajurkovicích, Čupovicích i za fotbalovým hřištěm. Vesnice se rozrůstá do šířky. Do nových domků se převážně stěhují

lidé z jiných obcí. Ale roste i počet našich občanů, kteří řeší svou bytovou situaci postavením nového domku.
Zastupitelstvo schválilo uzavření mandátní smlouvy o poskytnutí právní pomoci mezi obci Metylovice a JUDr.Antonínem Fajkusem. Jedná se o konzultaci právních problémů klientů a

zastupováním v soudních sporech. JUDr.Antonín Fajkus je místním občanem.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí petici místních občanů o rušení nočního klidu při diskotékách a uložilo pořadateli zodpovědněji vykonávat pořadatelskou službu a kontrolovat chování

účastníků těchto diskoték také venku.
U firmy Luto se začala navážet nová cesta k Jižnímu městečku, která pomůže vyřešit přetíženost komunikace kolem BDS i zvýšenou koncentraci výfukových plynů tamtéž. Práce musela být

přerušena pro nedostatek finančních prostředků. Po usilovném vyjednávání se obci podařilo získat od státu finanční dotaci, takže stavba od října pokračuje.
Člen rady a obecního zastupitelstva Kamil Vyvial podal v říjnu žádost  o uvolnění z obou funkcí z rodinných důvodů. Do zastupitelstva postoupil na jeho místo pan Jiří Svoboda. Členem

rady byl zvolen pan Edvard Bednárek.
V listopadu zastupitelstvo jednohlasně neschválilo příjem dotace na obecní kanalizaci, aby se nezvyšovalo zadlužení obce. Schválilo zvýšení poplatků za hrobová místa o 100% a zvýšení

poplatku za odvoz a uložení odpadu u trvale bydlících občanů, rekreantů i firem.
Obec doposud platila za jednoho občana, který bydlí v Domově důchodců ve Frýdlantě n.O. 10 000,–Kč. Nyní Město Frýdlant n.O. požaduje 20 000,–Kč. Pro nedostatek finančních

prostředků navrhla obec, aby navýšení  10 000,–Kč platila rodina.
Stavební komise průběžně dokumentuje ohlášené drobné stavby a stavební úpravy. Kontroluje dodané podklady a schvaluje tyto drobné stavy. Účastní se stavebních řízení, které svolává

stavební odbor MěÚ ve Frýdlantě n.O.
Komise životního prostředí kontroluje černé skládky a zamezuje jejich vzniku, sleduje neplatiče za odvoz odpadu a za psy, řeší stížnosti občanů na spalování plastů, gumy apod.

Vyřizuje žádost na skácení stromů rostoucích mimo les.
Revizní komise kontroluje majetek a hospodaření obce, provádí inventury majetku a objektů patřících obci.
Finanční komise navrhuje rozpočet a dělá rozbory finanční situace obce.
Kulturní komise vyvíjí bohatou a pestrou činnost. Bude o ní pojednáno v odstavci Kultura v obci.

Odpady
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 21.10.změnu poplatku za provoz systému odvozu a uložení odpadu pro rok 2004 na 300,–Kč za osobu trvale přihlášenou v obci Metylovice.

Majitelům rekreačních objektů, sloužících k individuální rekreaci se tato částka zvyšuje na 400,–Kč. Firmám a právnickým osobám byly poplatky zvýšeno o 20%. Rozborem hospodaření

bylo totiž zjištěno, že obec doplácí na odvoz odpadu částkou 200 000,–Kč. Za tyto peníze by mohla být opravena část obecní komunikace.
V obci je umístěno 6 kontejnerů pro potřeby chatařů. Většinou jsou postaveny u přístupové  cesty, protože k chatovišti, hlavně v zimě, popeláři nevyjedou. Bohužel, tyto kontejnery

využívají i ostatní občané naší vesnice. Odvoz jednoho kontejneru stojí 3600,–Kč a za tři dny je opět plný. A to i v době, kdy tu chataři nejsou. Navíc ukládají lidé do kontejnerů

koberce, matrace, peřiny, lednice, křesla i rozebraná auta. Přitom je v obci dvakrát do roka i sběr tohoto odpadu. Když se to uloží do kontejneru, platí za to obec mnohem více,

protože nejvíce se platí na netříděný odpad.
Kontejnery na tříděný odpad často osahují trávu, shnilé ovoce, peří apod. do kontejneru u hřbitova, který je určen na hřbitovní odpad, ukládají lidé někdy koberce a podobné věci.
Na žádost občanů, kteří bydlí v blízkosti kontejneru u stolařství LUTO a kteří si stěžují na množství much, potkanů a zápachu, nechala obec zhotovit na kontejner víko a chataři

dostali k němu klíček.
Z iniciativy místního občana a díky mládeži byl vyčištěn les u Boží muky. Nasbíralo se přitom neuvěřitelných 50 igelitových pytlů s různým harampádím. Zaměstnanec obecního úřadu

Bedřich Halata tyto pytle vytahal z lesa a odvezl je obecním traktorkem do přistaveného kontejneru.

Co se v obci udělalo
Přesto, že obec platí dluhy, podařilo se udělat řadu drobných oprav i úprav. Na základní škole byly vybaveny žákovské záchody zásobníky s tekutým mýdlem a držáky na papírové ručníky.

Jídelna byla upravena v místnosti bývalé knihovny, aby žáci, kteří obědy odebírají, nemuseli procházet kolem pracovnice, která obědy vydává. Mezi jídelnou a výdejnou jídla bylo

zazděno výdejové okénko. Mimo zednické práce si vše dělali učitelé a někteří zastupitelé svépomocí. Náklady dotovala obec.
V mateřské škole se vyměnila stávající dřevěná okna za plastová, což stálo 161 000Kč. Přípravu i úklid po řemeslnících si udělali zaměstnanci školky sami.
Obec zhotovila pod všechny kontejnery na separovaný odpad podstavce z dlaždic. Firma, kterou požádali o cenový odhad, vyčíslila cenu za materiál, jeho dovoz a práci na jeden

podstavec částkou 15 000,–Kč. Zastupitelstvo udělalo práci svépomocí. Na jednom podstavci tak ušetřili 8 700,–Kč.
Za prodloužení osvětlení v Pasekách zaplatila obec 20 000,–Kč, za opravu cesty vedoucí k Beskydskému dětskému sanatoriu 75 000,–Kč. Oprava komínů na Hasičské zbrojnici a na

obecních bytech stála 30 000,–Kč.
Ořez památných lip přišel na 16 000,–Kč a nový kabel na Žukov na 20 000,–Kč. Dále se natírala střecha na hasičské zbrojnici a podlaha v tělocvičně a nářaďovně. Materiál stál 20

000,–Kč. Podlahu natřeli Jiří Liberda a Ing.Lukáš Karlický.
Někteří členové zastupitelstva, hasiči, učitelé i členové Tělocvičné jednoty Sokol svým osobním nasazením při různých pracích a opravách ušetřili obci 100 000,–Kč.

Rozpočet obce
Příjmy
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti     1 500 000Kč
Daň z příjmu FO ze SVČ       1 100 000
Daň z příjmu FO z kapit.výnosů         100 000
Daň z příjmu PO       1 600 000
DPH         2 700 000
Správní poplatky            15 000
Poplatek za komunální odpad         460 000
Poplatek ze psů             14 000
Pobytové poplatky              4 000
Poplatky za užívání veřejného prostranství           5 000
Poplatek ze vstupného              6 000
Poplatek z ubytovacích kapacit             1 000
Daň z nemovitosti          300 000
Splátky půjček od obyvatelstva           20 000
Dotace účelové – plynofikace         755 000
Dotace neúčelová          114 000
Zemědělská činnost            10 000
Lesní hospodářství            31 500
Pitná voda a prodej vodovodů      1 212 000
Mateřská škola             25 000
Knihovna               1 000
Kultura                1 000
Rozhlas                3 000
Tělovýchova           130 000
Bytové hospodářství          500 000
Rozvoj bydlení           520 000
Pohřebnictví             10 000
KTR            200 000
Ostatní příjmy             30 000
Místní správa             40 000
Prodej akcií             48 000

Celkem příjmy                  11 455 500,–Kč

Výdaje
Veterinární péče              5 000,–
Zemědělská činnost              9 000
Správa lesa               8 000
Lesní hospodářství            32 000
Silnice            180 000
Veřejná silniční doprava         210 000
Mateřská škola           210 000
Základní škola        1 020 000
Kino                5 000
Knihovna             30 000
Kultura              15 000
Rozhlas              20 000
Klub důchodců               5 000
SPOZ                6 000
Tělovýchova           350 000
Bytové hospodářství          536 500
Nebytové hospodářství          183 500
Rozvoj bydlení        1 809 000
Veřejné osvětlení          234 000
Pohřebnictví               9 000
KTR            220 000
Plyn         2 400 000
Komunální služby              3 500
Odpad            635 000
Veřejná zeleň           350 000
Sociální péče               6 000
Požární ochrana          135 000
Zastupitelstvo obce          860 000
Místní správa        1 000 000
Příspěvky organizacím          200 000
/z toho TJ Sokol 180 000,–, ostatní – včelaři, myslivci, hasiči 20 000,–/
Dotace domovu důchodců           40 000
Ostatní činnosti             40 000
Celkem výdaje                  10 766 500,–Kč

Kostel všech svatých
Vzhledem k náročným opravám minulých letech by se dalo čekat, že se letos nebude nic dělat. Opak je pravdou. Žádná velká investiční akce neproběhla a přesto se udělalo spoustu drobné

práce. Výsledkem je příjemný vzhled interiéru kostela.
Dokončila se nová měděná střecha na bývalé márnici, aby ladila se střechou kostela. Zároveň dostala i nový dřevěný  štít a dveře. Boční  dveře kostela už byly nevzhledné, olupovaly

se. Byly pouze z měkkého dřeva. Nyní se kostel pyšní novými dubovými krásnými dveřmi. Rovněž byla vyměněna dvě stará nevyhovující okna novými, rovněž dubovými.
Pan Bittner ze Staň dostala i nový dřevěný  štít a dveře. Boční  dveře kostela už byly nevzhledné, olupovaly se. Byly pouze z měkkého dřeva. Nyní se kostel pyšní novými dubovými

krásnými dveřmi. Rovněž byla vyměněna dvě stará nevyhovující okna novými, rovněž dubovými.
Pan Bittner ze Staříče renovoval dva obrazy – sv.Františka a sv.Aloise. Nad bočním i hlavním vchodem jsou zvenku nová stylová svídidla.
Vzniklá omítka uvnitř kostela byla oklepaná a nahodila se nová. Rovněž zvenčí byla po celém obvodu kostela asi do výše jednoho metru oklepaná stará omítka. Po izolaci kostela bude

nahrazena asanační omítkou.
Dveře u svaté Barbory byly opraveny a byla zde zřízena skříň ve zdi pro čistící prostředky. U hlavního vchodu je nyní zapuštěna mříž, aby mohl zůstávat kostel přes den otevřený. V

předsíni visí nový lustr.
Je tam také nová uzavřená dubová zpovědnice. Prostor pro kajícníka je dostatečně velký, takže se tam vešla i lavička pro staré lidi.
Terén kolem kostela je nově upraven a osázen nízkými dřevinami a kvetoucími keři. Staré břízy byly vykáceny.
Střecha fary svítí novým nátěrem. Na farní zahradě byla postavena dřevěná kůlna pro nářadí. Pracovníci si je teď už nemusí přinášet nebo půjčovat odjinud.
Místní farář je hnací lilou zdejších oprav a přikládá ruku k dílu zároveň s farníky.

Základní škola
Tradiční dětský maškarní karneval se konal 1.2. v místní sokolovně a velice se povedl. Připravili ho členové rady rodičů a dobrovolnice z řad maminek. Místní fotbalisté pomohli

nanosit stoly a židle. Manželé Kulhánkovi připravili krásné balíčky do tomboly. Porota, která vybírala nejhezčí masky ani letos neměla lehkou práci. V porotě zasedli starostka Věra

Petrová, místostarosta Petr Kožuch a ředitelka školy Alena Kořínková s manželem.
Zápis prvňáčků proběhl v místní škole 5.února. Konal se pod krycím názvem Mrazíkovy zimní toulky. Po příchodu do školy vítal děti legendární Mrazík a na jednotlivých stanovištích jim

rozdávaly úkoly a dárečky i ostatní pohádkové bytosti. A tak se na přípravě zápisu kromě učitelského sboru podílely i děti, které se přesvědčivě vžily do svých rolí.
Naše škola zajišťuje prostřednictvím paní Jany Veličkové svačinky a obědy. Po vyučování se věnuje dětem v družině vychovatelka Libuše Čeřovská. Děti si také mohou vybrat zájmovou a

nepovinnou činnost. Kroužek keramiky vede paní Iveta Bílková, kroužek angličtiny paní ředitelka Alena Kořínková. Náboženství vyučuje pan farář Janusz Kiwak, turistický kroužek vede

Marcela Kotzurová. Počítačový kroužek má na starosti učitelka Markéta Večeřová.
Již v březnu začali ve škole připravovat velikonoční jarmark. Děti i pedagogové intenzivně pracovali na nejrůznějších výrobcích v hodinách pracovní činnosti, výtvarné výchovy, v

kroužku keramiky i ve školní družině. Nikdo nespočítá, kolik vyfouknutých vajíček se proměnilo v kraslice, kolik vrbových prutů v karabáče a kolik keramické hlíny v zajíce a kuřátka.

V den velikonočního jarmarku se dopoledne učí jen  1.a 2.třída. Ostatní děti měly odpolední vyučování, kdy prodávali své výrobky. Ale některé z nich už od rána ochotně pomáhaly s

přípravou a výzdobou jarmarku. Ten byl slavnostně zahájen ve 13.hodin. Výrobků bylo k prodeji opravdu mnoho a díky štědrým návštěvníkům se i hodně prodalo.
V srpnu došlo ve škole k malé přestavbě, aby vše odpovídalo vyhlášce č.107,108/2002Sb. Děti už nechodí k obědu kolem svačinářky, ale do jídelny se jde přímo z chodby a jídlo se jim

podává výdejovým okénkem. Jídelna je vkusně upravená. Záchody byly vybaveny nádržkami s tekutým mýdlem a papírovými ručníky.
V novém školní m roce 2003/04 nastoupilo 69 žáků. Protože je dětí málo, udělilo MŠMT ČR pro naši školu výjimku průměrného počtu žáků ve třídě pro letošní školní rok, aby mohlo být

zachováno pět tříd. V první třídě učí paní učitelka Markéta Večeřová, ve druhém ročníku paní učitelka Taťána Liberdová. Třetí třídu si vzala na starost paní magistra Alena Kořínková

a čtvrtou pan učitel Prokop. Pátý ročník vede paní inženýrka Karla Dolanská.
V září připravili učitelé pro žáky cvičení v přírodě s plněním branných prvků. Mezi dětmi je oblíbené. V listopadu prošly výchovným programem, který byl zaměřen na dopravní výchovu.

I učitelé si zvyšují kvalifikaci a musí se učit. Školení pedagogů v rámci projektu P+ – informační gramotnost se z pěti učitelů zúčastnili tři. Školení správců počítačové sítě se

zúčastnil pan učitel Prokop.
V prosinci tradičně zorganizovala rada rodičů Mikulášskou nadílku a učitelé jeli s dětmi na výchovný vánoční koncert do Frýdlantu n.O.
Před vánocemi zemřela dlouholetá zaměstnankyně školy paní Jana Veličková. Ve škole pracovala od roku 1963 až do své smrti. Dělala školnici, vydávala svačinky a obědy. Bylo jí teprve

60 let. Poslední rozloučení se zemřelou bylo na místním hřbitově 22.prosince.

Mateřská škola
Ve školním roce 2002/2003 docházelo do školy dvacet dětí. Osm chlapců a dvanáct děvčátek. Projekt školy zasahuje všechny výchovné složky, ale důraz klade na mravní a ekologickou

výchovu. Je důležité, aby vlastní prožitky dětí v přírodě upevnily získané vědomosti. Děti objevovaly rozmanité formy života a prohluboval se u nich pocit odpovědnosti  za stav

přírody a životního prostředí.
V listopadu odešla z mateřské školy učitelka Věra Petrová do funkce starostky obce. Do 31.prosince ji zastupovala učitelka mateřské školy v důchodu paní Iva Mališová. Od 1.ledna

nastoupila kvalifikovaná učitelka Jiřina Poledníková, která do té doby zastávala funkci plavčice ve Frýdku-Místku.
Konec kalendářního roku oslavily děti posezením u stromečku i se svými rodiči. Děti jim předvedly pásmo říkadel, básní, uspávánek pro panenky, tanečky a dramatizací pohádky O veliké

řepě. Společně si všichni zazpívali koledy. Seznámily se také s vánočními zvyky jako je pouštění skořápek po vodě, lidí vosku do vody nebo krájení jablíček. Nakonec předaly rodičům

dárečky, které samy vyrobily.
Od ledna přešla mateřská škola pod právní subjekt Základní školy v Metylovicích a stala se jejím odloučeným pracovištěm.
V březnu byl ve školce maškarní ples pro děti i rodiče. V prostorách školky se vynořilo mnoho pohádkových postaviček. Soutěžilo se o nejnápaditější masku a vyhráli samozřejmě

všichni. V druhé části programu děti s rodiči soutěžily. U víly Amálky navlékaly korálky, u vodníka Čochánka lovily ryby, u  šaška Šašuly prohazovaly míčky a u kouzelníka Čáryfuka

řešily hádanky a točily kolem štěstí. Za každý splněný úkol dostaly nějakou drobnost. Nakonec byla tombola, kterou přichystali rodiče.
Paní učitelka Poledníková zajistila půldenní akci Bazén. Navštívili bazén ve F-M, kde se mohly seznámit s vodou v malých bazéncích. Ti odvážnější plavali s ochrannými pásy v bazénu

velkém. Velmi se jim tam líbilo. Děti překonaly strach a učitelky je nakonec nemohly z vody dostat.
V květnu si děti a paní učitelky usmažily vaječinu na ohníčku, opékaly párky, zpívaly známé písničky. Nakonec se vyřádily při hře na indiány.
Děti se také vypravily do lesa za skřítky, aby jim pomohly posbírat, co do lesa nepatří. Měly batůžky s pitím a sáčky na odpad. Ale kudy šly, byl les čistý. Skřítci se zřejmě starali

o les dobře a tak jim tam děti za odměnu nechaly čepičky, které samy vyrobily.
Den dětí oslavily společně s dětmi ze základní školy ve skákacím hradu v místní sokolovně. Následovaly sportovní hry na hřišti za školou. Mimoto ještě paní učitelky uspořádaly ve

školce letní olympiádu, při níž děti plnily různé úkoly a hledaly poklad.
Konec školního roku oslavily děti společně s rodiči a rozloučily se s předškoláky, kteří půjdou po prázdninách do školy.

Knihovna
Obecní knihovna je otevřena vždy v neděli od 9-12.hodin, roční poplatek činí 20,–Kč. Výběr knih je veliký, čtenáři si mohou vybrat z pěti tisíc titulů. Každým rokem přibude další

stovka nových knih. Navíc naší knihovně půjčuje knihy vždy na jeden rok regionální knihovna ve F-M.
Muži si nejčastěji půjčují detektivky, knihy s vojenskou a sportovní tématikou nebo odborné, např.ze stavebnictví, zahrádkářství a knihy naučné. Ženy mají zájem o bestselery, ženské

romány z edice Harlekýn, životopisné knihy, odborné publikace nebo knihy o ručních pracích. Mládež si půjčuje dívčí romány, povinnou četbu a knihy o jejich zálibách a koníčcích. Na

malé čtenáře čeká velký výběr pohádek. Zájemci si mohou půjčit časopisy Květy, Vlasta, Praktickou ženu, Burdu, Receptář, Domov, Bravo a ABC.

 

Beskydské dětské sanatorium
Mnoho občanů v naší obci i v okolí využívá rehabilitace, kterou provádějí odborně vyškolené sestry sanatoria. Také krytý bazén je zcela vytížený. Samozřejmě hlavní náplní ústavu je

poskytovat dlouhodobou léčebnou a rehabilitační péči ústavním pacientům s nemocemi endokrinními, nemocemi nervové soustavy, oběhové soustavy, dýchací soustavy, svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně, dále pacientům s vrozenými vadami, deformacemi a chromozomální abnormalitou. Mimoto poskytuje ambulantní rehabilitační péči dětem i dospělým, ambulantní

léčebnou péči pacientům s alergickými a imunologickými onemocněními a ambulantní léčebnou péči praktického lékaře pro děti a dorost.
Na Čeladné působí zdravotnické zařízení Beskydské rehabilitační centru, což je pro potencionální pacienty matoucí. Proto se rozhodlo vedení Beskydského dětského sanatoria v

Metylovicích ke změně názvu. Od 1.7.2003 se proto léčebné zařízení jmenuje Odborný léčebný ústav Metylovice- Moravskoslezské sanatorium.

KDU-ČSL
V únoru se konal tradiční ples, který měl docela slušnou návštěvu. Členové strany pomáhali připravit „Cestu do Betléma“, mnozí se pásma aktivně zúčastnili. Tato akce si získala mnohé

příznivce. Je hojně navštěvovaná a stala se tradicí nejen farnosti nýbrž i obce.
Při oslavách svátku matek v květnu v sokolovně se místní organizace postarala maminkám o kytičky. Učitelům a žákům, kteří zajistili program, připravila sladkou odměnu.
Členové se zapojili do úklidu kolem kostela a také pomáhali při pomocných pracích u fary i kostela. Nejnáročnější bylo oklepání venkovní omítky.
Ze svých příjmů přispěla místní organizace na pořízení elektrických varhan pro scholu. Na zájezd na sv.Hostýn a do Polska se přihlásili i nečlenové. Vrátili se unavení, ale

spokojení.

Sbor dobrovolných hasičů
Svou činnost v letošním roce zahájili bálem ve všech prostorách sokolovny. Občerstvení, pohoštění, zdobení i úklid si tradičně členové zajistili sami. Hned na počátku roku je

potakala nemilá příhoda. Porouchala se siréna. Ovšem pro hasiče ani převinutí motoru není problém. Všechno, počínaje demontáží,  převinutím a opětovnou montáží si provedli sami.

Siréna byla během týdne opět plně funkční.
24.března vyjelo osm hasičů po vyhlášení poplachu do Frýdlantu n.O., kde za elektrickou rozvodnou hořela tráva.
Jejich řady opustila v tomto roce paní Marie Vyvialová. Bylo jí 94 let. Pokud mohla, byla členkou opravdu aktivní. Na hřbitov jí doprovázela čestná jednotka a řada členů přišla na

pohřeb v uniformách. Přijela i delegace hasičů z Turzovky.
V dubnu odjela na školení výjezdová jednotka. Vytváření výjezdního družstva bude zřejmě čím dál složitější a finančně náročnější. Členové teď podle zákona budou muset absolvovat

zdravotní prohlídky a budou muset mít doklad o způsobilosti.
Další výjezd byl 2.dubna do Palkovic. Hořel tam les a tráva. Vyjelo devět lidí.
Letos si hasiči připravili do soutěžní sezóny novinku – soutěž mezi družstvy bývalých okresů Frýdek-Místek, Ostrava, Nový Jičín, Karviná. Nebylo to nařízení shora, ale aktivita

zdola. Velitelé 18.družstev se prostě dohodli na základních podmínkách a fungovalo to. Slavnostní vyhodnocení bylo v Nové Vsi a bylo spojeno s promítáním videozáznamu.
Protože počasí si zatím člověk ani hasiči naplánovat nemohou, stávalo se, že jim do akce zapršelo. Proto si zakoupili stan o rozměrech 9×6 m, který poprvé roztáhli při kácení máje za

školou. Během roku ho použili ještě pětkrát. Je to sice druhá, ale potřebná investice.
Hasičské soutěže odstartovala okrsková soutěž na Pržně, kde nejen soutěžilo naše družstvo, ale i pořadatelé byli z řad metylovského sboru.
V červnu pomohli hasiči pan František Židek, pan František Michalec a pan Sylvestr Pavlásek místní základní škole zajišťovat discipliny branného závodu.
Během prázdnin se dvě mladé členky, Zuzka Bílková a Denisa Bílková zúčastnily školení instruktora pro práci s mládeží v Jánských koupelích. A na podzim se při soutěži Plamen ukázaly

první výsledky.
Tradiční soutěže hasičských družstev v Metylovicích se zúčastnilo celkem 49 družstev, což si vyžádalo velice náročnou přípravu i dobrou organizace během závodu. Obec zakoupila pro

vítěze pohár. Tajné přání paní starostky, aby ho mohla předat metylovskému družstvu, se nesplnilo. Celkem se naši muži zúčastnili v uplynulé sezóně 34.soutěží, družstvo žen

25.soutěží.
V neděli 7.července vyjelo osm hasičů k požáru chaty na Myslíku. K ohni se musela přivážet voda. A opět 27.července zasahovalo devět členů při požáru traktorové vlečky v Metylovicích

u Sosny. I naši hasiči pomáhali zachraňovat v sobotu 13.září dopoledne děti zasypané ve zříceném domě ve Frýdlantě n.O. Poslední výjezd byl 1.října v noci. V Kozlovicích hořel menší

starý objekt zemědělského družstva. Vyjelo devět členů.
Hasiči navíc vyčistili kanály, žumpu v mateřské škole i u obecních bytů. Čistili zastávky i studně občanů.

V letošním roce proběhl již 11.ročník soutěže netradičních družstev. V letošním roce byly částečně upraveny směrnice. Některá družstva věnovala větší péči svému zevnějšku než výkonu.

Možná by se příště mělo zavést hodnocení v kategorii „umělecká hodnota“.

Na Rallye veterán přispěli sponzorským darem i pořadatelsky. Předešlé řádky dosvědčují, že místní hasičský sbor je nejen spolkem s dlouhou tradicí, ale především živým a činorodým

organismem.

 

Myslivci

Myslivecké sdružení hospodaří v honitbě o rozloze 830 ha, kterou mají pronajatou od honebního společenstva Metylovice, což je sdružení vlastníků honebních pozemků.
Tento rok byl pro další existenci honitby velmi důležitý. Odbor živ.prostředí při MěÚ Frýdlant n.O. vydal v dubnu rozhodnutí o uvedení honitby Metylovice do souladu se zákonem

449/2001Sb. Tím bylo na dalších deset let umožněno mysliveckému sdružení hospodaření v honitbě Metylovice. Následně byla sjednána nájemní smlouva mezi Honebním společenstvem a

Mysliveckým sdružením.

V honitbě Metylovice se hospodaří ze zvěří srnčí, zajíci, bažanty /tyto druhy jsou normovány/, zvěří jelení, prasetem divokým, jeřábkem lesním a dalšími druhy, které se zde vyskytují

buď trvale nebo přes toto území pouze migrují. Protože na převážné ploše zemědělské půdy jsou nyní louky, snížila se úživnost honitby. V souladu se zákonem 449/2001Sb. Paragraf 11,

odstavec 1 /písmene a/ založilo MS čtyři políčka pro zvěř, na kterých pěstuje oves a kukuřici. Políčka se osvědčila, zvěř je hojně navštěvuje a to i v zimě díky kukuřici. Bohužel

nejen zvěř, ale i místní občané.

Díky dobré spolupráci s Beskyd Agro a.s. Palkovice se daří snižovat ztráty zvěře při kosení pícnin. V souladu s ustanovením zákona 449/2001Sb, paragraf 10, odstavec 3, písmeno a/ je

MS informováno s předstihem, kde se bude kosit. Pomocí loveckých psů je z daného prostoru vytlačena zvěř. Nejvyšší ztráty způsobují motorová vozidla. V roce 2003 to bylo 22ks srnčí

zvěře, z toho 14 ks na silnice Frýdek-Místek – Frýdlant n.O. Těmto ztrátám je velmi těžké zabránit.

Pro zlepšení podmínek pro zvěř i pro ochranu přírody odpracovali členové Mysliveckého sdružení mnoho brigádnických hodin. Ve spolupráci s obecním úřadem zbudovali oplocenku, aby

ochránili vysazené lesní porosty před okusem zvěře. V zimě zvěř přikrmují, především senem, které každý myslivec zakládá do přiděleného krmelce. Myslivecké sdružení koupilo 1500kg

jadrných krmiv a v lednu přeléčilo spárkatou zvěř proti plícnice a parazitům léčivem Premix smíchaným s ovesným šrotem. Myslivci vyvezli do honitby také 15 metráků jablečných výlisků

z místní moštárny. Dvakrát ročně provádějí pomocí návnad vakcinaci lišek proti vzteklině. Mnoho hodin věnují budování a údržbě mysliveckých zařízení a nezanedbávají ani schůzovní a

školící činnost.

 

Klub důchodců

V letošním roce uplynulo již deset let od založení klubu. I v tomto  roce se Marii Čupové podařilo dojednat s ostravským divadlem předplatné na osm divadelních představení. Jarní

setkání důchodců v kinosále obohatil svým vystoupením recitační kroužek kulturní komise.

Některé zájezdy museli pro malý počet zájemců zrušit. Přidali se proto k zájezdům na Hostýn i do Krakova, které pořádala KDU-ČSL. Smažení vaječiny tradičně proběhlo na hřišti za

školou.

Důchodkyně Marie Dudová, Marie Mačejovská a Václav Žižka ve velmi pěkném článku, který uveřejnili v Mikroregionu, popsali zážitky z akcí, které je zaujaly. Když se vraceli ze zájezdu

ve Zlatých horách, zastavili se v lesnickém muzeu v Karlovicích. Jaké bylo jejich překvapení, když jim průvodce dělal ing.Tomík Kupča. Narodil se v Metylovicích a před mnoha lety se

přestěhoval do Jeseníků a oženil se tam. Jeho tatínek František Kupča neúnavně pracoval v místním Orlu i ve Sboru dobrovolných hasičů.

Velice zajímavá se také pisatelům jevila exkurze do skláren v Karolínce. Na zpáteční cestě je čekalo překvapení. Mnozí z nich viděli poprvé v životě trénovat sportovce na lyžařském

skokanském můstku ve Frenštátě p.R.

Připomněli také návštěvu Jindřichova ve Slezsku. Mohli si tam popovídat s příbuznými a přáteli, kteří odešli po II.světové válce osidlovat pohraničí. Postáli také v tichém zamyšlení

u hrobů těch, kteří už zemřeli.

Hezké vzpomínky mají pisatelé i na posezení u vaječiny i na fojtství v Chlebovicích. Mnoho užitečného si odnesli z přednášek při podzimních setkáním v sokolovně. Vzpomněli i na

řidiče pana Jaroslava Duráka, který důchodce na jednotlivé akce vozil svým autobusem a který letos zemřel.

Z článku vyzařuje radost a vděčnost za práci organizátorům a především zakladateli, panu ing.Jaromíru Kulovi.

 

Kultura v obci

Zájezdy na bazén do Frenštátu, které se tradičně pořádají v zimě, začaly od 5.ledna. vodomilní občané odjíždějí vždy v neděli ve 13 hodin. Zájezdy organizačně zajišťuje místní

tělovýchovná jednota Sokol.

V lednu a únoru je také ta pravá atmosféra pro plesy. Letos zahájil sezónu TJ Sokol, oddíl kopané Sportovním plesem v lednu. O týden později následoval Hasičský ples, který má již

tradičně vysokou návštěvnost a dobrou atmosféru. V únoru rada rodičů zorganizovala Dětský karneval a lidovci svůj tradiční ples. Sezónu ukončily 1.března tradičně Šibřinky.

Neokázalou, ale příjemnou komorní atmosféru mají Večery poezie, které jsou vždy jednou za čtvrt roku. Každý má svou neopakovatelnou atmosféru. V březnu zazněly verše básníků, kteří

žili a tvořili na přelomu 19. a 20.století. Zazněla slova Antonína Sovy, Petra Bezruče, Fráni Šrámka, Karla Hlaváčka, Františka Gellnera a Karla Červinky. Mnohé autory posluchači

jistě znali, ale řada veršů byla pro mnohé neznámý, ale příjemným překvapením. Znovu objevili, že platnost některých myšlenek i veršů je nadčasová. V prosinci zazněla vánoční poezie

i zpěv koled. Tradice Večerů poezie trvá již čtyři roky. V současnosti ji připravuje tříčlenná skupinka obětavých nadšenců.

V únoru přednášel v kinosále MUDr. Zbyněk Luňáček o vlivu životního prostředí na život každého z nás. Poukázal na rozdíl mezi délkou života u nás a ve vyspělých zemích, který činí

pět až sedm let v náš neprospěch. Nádorová onemocnění a nemoci srdeční a cévní jsou hlavními důvody tohoto jevu. Odsoudil spalování plastů, které se pořád v mnoha domácnostech

praktikuje a doporučil topení plynem nebo dřevem.

Na jaře vyhlásil obecní úřad soutěž o nejkrásnější okno zdobené muškáty. Členové zastupitelstva ani pracovníci obecního úřadu se soutěže nezúčastnili, aby byla zajištěna objektivita

bodování. Hodnotila se všechna okna podél hlavní silnice a okna těch občanů z vedlejších ulic, kteří se do soutěže přihlásili. Měly být uděleny tři ceny. Po těžkém rozhodování byly

uděleny ceny čtyři. První získala paní Iveta Lorencová, čp.468, druhou paní Jarmila Čaníková, čp.187 a paní Božena Mitrengová, čp.484. Na třetím místě se umístila Základní škola.

Muškáty ve škole nebyly sice tak bohaté a okouzlující, ale je za nimi práce dětí, které o květiny celý rok pečovaly. A to bylo třeba ocenit. Vítězové obdrželi dárkové koše v celkové

hodnotě 1600,–Kč a děti sladkou odměnu. 

Protože soutěž měla mezi občany ohlas a vesnice tím zároveň rozkvetla do krásy, vyhlásil obecní úřad další soutěž a to vánoční. Deset obyvatel, jejichž dům nebo zahrada byly

nejnápaditěji vánočně ozdobeny, vyhrálo ceny, které věnoval obecní úřad. První cenu darovala starosta obce. První místo obsadil pan Kubečka, čp.542. Následovali pan Rybnikář, čp.117,

pan Závodný, čp.257, pan Herot, čp.136, paní Káňová, čp.266, pan Blažek, čp.221, paní Lorencová, čp.468, paní Čaníková, čp.187, pan Bednárek, čp.438, pan Suchan, čp.241.

Oslava Dne matek proběhla ve znamení soutěže o Zlatého metylovského kohouta. Děti se utkaly v hudebních kategoriích. Soutěžily o nejlepší zpěvačku či zpěváka, hudebníka nebo nejlepší

kapelu. Maminky měly barevné žetony a po vystoupení jednotlivých účastníků volily svého favorita tím, že vhodily žeton příslušné barvy do krabice. Asistenti z řad žáků žetony

roztřídili a vítěz obdržel cenu Zlatého metylovského kohouta- mražené kuře. Ani vyhlašování výsledků nebylo ledajaké. Ujaly se ho zajímavé a v celém světě známé osobnosti , jako jsou

Sněhurka a sedm trpaslíků, Marfuša, John Lennon a další.

30.dubna se sešly u břízek pod Čupkem děti do 15.let, kde pro ně kulturní komise uspořádala Slet čarodějniček a čarodějů. Bylo možné obdivovat důvtip a vynalézavost maminek, s nimž

dokázaly své roztomilé děti proměnit v úžasné čarodějničky. Také zaklínadla, která si měly děti připravit, byla vtipná. Porota vybrala pět čarodějniček, jejichž oblečení i zaklínadla

se jí zdála nejlepší. Za odměnu dostaly figurky čarodějnic. Všechny děti si pochutnaly na perníčcích a domácích koláčcích paní Marie Herotové.

Ty zkušenější čarodějnice měly už druhý slet. Ve 20 hodin měl na Čupku vzplát oheň, který měl čarodějnice navigovat k přistání. Pro silný vítr se pořadatelé neodvážili hranici

zapálit  a tak místo na Čupku přistály čarodějnice před sokolovnou. Soutěžily v hodu koštětem do dálky, ve spolumňoukání s přítomným plyšovým kocourem a v uhranutí poroty, která se

skládala ze tří mužů. Nejlepší účastnice dostaly odměnu, všechny přítomné účastnický diplom, který zaplatily slibem, že příští rok přiletí zase.

Spolu s radou rodičů uspořádala kulturní komise pro děti k zakončení školního roku „Procházku pohádkovým lesem“. A nebyla to ledajaká procházka. Na počátku cesty se objevila Brána do

pohádky. Kdo jí prošel, ocitl se v úplně jiném světě. Les s přímo hemžil pohádkovými bytostmi. U stavidla seděl vodník a víla Amálka mu dělala společnost. Opodál spolu šermovali tři

mušketýři. U lesa čekali na děti Runcaje, Manka a Cipísek, v lese narazili na Karkulku s babičkou, myslivce a vlka. Trasa vedla skoro až na Čupek a děti každou chvíli potkaly známého

z pohádky. Radost měly z Ferdy Mravence a Berušky, nezalekly se Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. A co když zahlédly v lese majestátního Krakonoše? Vzbudil v nich respekt a úctu,

takže si nikdo nedovolil plašit zvěř nebo odhodit papírek od sladkostí. Možná se některé děti polekaly dvou čertic, které zatápěly pod kotlem. Když prošly kolem Šípkové Růženky s

princem, blížily se už ke konci pohádkové cesty. Uzavírala ji Ježibaba u perníkové chaloupky, na které si děti naloupaly perníček.

Počasí přálo, děti si u jednotlivých postav soutěžily a nakonec opekly párky. Akce byla náročná na přípravu. Odměnou všem organizátorům byla radost dětí.

Letošní pouť připadla na 10.8. začala mší v místním kostele. Pak se rodiče vydali s dětmi na fotbalové hřiště, kde čekal koníčkový kolotoč, vláček i řetízkový kolotoč. Děti si

oblíbily poslední jízdy dopředu i dozadu za nezměněné jízdné. ¨Pro mládež byla již v sobotu před poutí v sokolovně taneční zábava se skupinou Krakatit. V neděli odpoledne vyhrávala

před obecním úřadem dechová hudba Senior boys. Vystoupil i místní taneční soubor Beseda, který nacvičil Českou besedu.

Již IV.ročník turistické akce s výstupem na Solárku „Sbohem léto“ se uskutečnil koncem léta. Cesta byla plná soutěží. Děti skákaly v pytli, měly najít pět druhů listů. Za každý

splněný úkol dostaly kartičku s písmenem. Na konci cesty složily z kartiček slovo, které jim prozradilo, kde je ukrytý poklad.

V pátek 17.října se kinosál místní sokolovny rozezněl melodiemi známých operet v podání sólistů Moravskoslezského divadla v Ostravě a Slezského divadla v Opavě. Pořad se jmenoval

„Láska brány otevírá“. Kinosál byl zcela naplněn. Potlesk napovídal, že program se posluchačům líbil.

Krmáš se začal slavit již v pátek 7.11., kdy byla zábava se skupinou Krakatit. Tuto i krmášovou zábavu v sobotu večer, kdy k tanci hrála skupina Premiér, pořádal TJ Sokol. Baroko

/což je místní bar/ v sokolovně uspořádalo tradiční pondělní krmáš od 16.hod. v prostorách sokolovny. Hrála folková skupina Repete. Stylově oblečení hosté v country oděvech měli

vstup zdarma.

Obecní úřad pozval své  občany na vánoční koncert v kostele 27.12. pod názvem „Rozjímání v opeře“. Skladby Verdiho, Bizeta, Mozarta a césara Franka v podání Anny Ondákové –

Kostřibové a Jaromíra Dvorského. Na varhany je doprovázel Josef Kostřiba. Program uzavřely koledy.

Kulturní rok v obci zakončilo I.vítání občánků 27.12. v kinosále. Byl to nápad starostky, která také celou slavnost organizovala. V kulturním programu vystoupili žáci místní školy,

verše přednesla paní Vlaďka Kožuchová. Hudební doprovod zajistila Lenka Liberdová skvělou hrou na housle. Pořad uváděla předsedkyně kulturní komise slečna Pavlásková. Slavnostní

projev přednesla starostka Věra Petrová. Rodiče dětí dostali pamětní list a album. Obřad zachytil ve fotografii Jarek Červenka. Fotky budou veřejně vystaveny na table.

Firma KBB s r.o. umístila na svém vysílači na Čupku anténu na příjem kanálu Prima. Občané z dolního konce si tak její program mohou naladit na svých televizních přijímačích.

Obec poslala blahopřejný telegram malíři Josefu Langovi k jeho 79.narozeninám. Poděkovala mu, že se významně zasloužil o propagaci České republiky a v neposlední řadě naší obce ve

světě. Vydal v Kanadě emisi známek, na nichž jsou dřevěné stavby z Metylovic i místní kostel.

Je vidět, že kultura v obci nebývale rozkvetla. Zdá se že ženy mají ke kultuře bližší vztah než muži.

 

Sport

Kopaná

Do sezóny 2003/2004 přihlásil oddíl kopané v Metylovicích pět družstev do těchto mistrovských soutěží:
1.B třídu hraje tým mužů „A“. Po podzimní části sezóny je na 12.příčce s 15.body a pasivním skóre 10:14. Svědčí o dobré obraně a neproduktivní útočné fázi. Brankář Martin Šmajstra

vede mezi brankáři v neprůstřelnosti.
O prázdninách se mužstvo mužů přihlásilo do okresního poháru, v němž později ve finále zvítězilo. Všechny náklady spojené s tímto pohárem si hráči hradili ze svého.

Okresní soutěž mužů zastupuje „B“ tým. Oproti minulému ročníku se herně zlepšil. Se 13.body obsadil 8. místo.

Po dvouleté přestávce se přihlásilo do okresní soutěže družstvo dorostenců. Mělo jen dva měsíce na sehrání a už nastoupilo do ostrých bojů. Když se někteří dorostenci zranili, kostra

týmu se rozpadla. Na místě brankáře vystřídali trenéři čtyři chlapce. Přesto sehráli vyrovnaná utkání a patří jim předposlední příčka.

Okresní soutěž hrají také žáci. Po slibném začátku přišel na žáky útlum. Teprve v posledním utkání podzimu zvítězili. Umístili se na šestém místě.

Metylovští benjamínci hrají „Brušperskou skupinu“. Na své konto si připsali i nějaké vítězství. Ale v této soutěži jde především o radost dětí ze hry.

 

Volejbal

Počet členů volejbalového oddílu TJ Sokol Metylovice se rozšířil o družstvo rekreačního volejbalu z řad bývalých hráček a hráčů volejbalu, takže aktivních členů je téměř 80, z toho

je 40 členů pravidelně sportující mládeže.
V mistrovských soutěžích pořádaných volejbalovým svazem máme celkem pět družstev. Muži jsou pravidelnými účastníky krajského přeboru. V soutěžním roce 2002/2003 sehráli celkem 40

utkání  – 9 vítězství a 27 porážek. Umístili se na 11.místě ze 17. účastníků. Nyní jsou po podzimní části na druhém místě s 12 výhrami a 4 prohranými zápasy. Všichni hráči jsou

odchovanci vlastního oddílu s věkovým průměrem pod 25 let.

Junioři skončili na 5.místě z 9. družstev. Po přechodu čtyř hráčů do družstva mužů poprvé od roku 1993 opustili krajskou soutěž a přihlásili se do okresního přeboru.

Minižáci jsou přeborníci okresu – soutěžilo pět družstev. Sehráli osm utkání a všechna byla vítězná.

Minižákyně obsadily druhé místo z deseti družstev. Deset zápasů vyhrály a dva prohrály.

Žačky rovněž obsadily druhé místo z pěti družstev, když zvítězily v šesti utkáních a ve dvou prohrály.

Naši volejbalisté uspořádali tradiční 49.ročník koláčového memoriálu mužů. Při účasti 11.družstev zvítězilo družstvo Ostravské univerzity. Na 12.ročníku turnaje dorostenců za účasti

5.družstev skončili naši junioři na druhém místě.
Pro vylepšení činnosti byli vyškoleni další dva trenéři III.třídy, L.Drastich složil zkoušky na rozhodčího I.třídy.

 

Oddíl ASPV

„Asociace sport pro všechny“ eviduje 80 členů.
Ženy a dorostenky cvičí pravidelně každé úterý. Cvičení je pestré, zaměřuje se na aerobik, kalanetiku a posilování. Cvičitelkou je především Martina Mertová, zastupuje ji Růženka

Vrbová. V zimě ženy cvičí v tělocvičně, v létě chodí na turistické výšlapy. Činnost si zpestřují ozdravnými pobyty, smaží spolu vaječinu.

Dorostenky Denisa Bílková a Zuzka Bílková se 17.5. zúčastnily branně orientačního závodu „Medvědí stezka“, kde obsadily krásné 1.místo a postupují do krajského kola.

Žákyně cvičí každý čtvrtek pod vedením Věrky Kopčákové. 10.5. se družstvo mladších i starších žaček zúčastnilo atletického čtyřboje s výbornými výsledky. V kategorii starších žaček

obsadila Nela Kožuchová 1.místo, v kategorii mladších žaček vybojovala Deniska Ryšková 2.místo a Maruška Liberdová 3.místo.
Děvčata se také zúčastnila branně orientačního závodu „Medvědí stezka“.

V rámci ASPV se vytvořil oddíl rekreačního volejbalu. Tvoří ho muži a ženy, kteří si chtějí zahrát volejbal jen pro potěšení ze hry a pohybu. Vedoucí oddílu je Eliška Červenková.

Oddíly kopané, volejbalu a odboru ASPV sportují v rámci Tělovýchovné jednoty Sokol. Také Tělocvičná jednota Sokol rozvíjí své aktivity.

 

Florbal
Oddíl má 49 členů a vede ho ing.Lukáš Karlický, trenér III.třídy. Hráči jsou rozděleni do čtyř kategorií. V přípravce jsou žáci od 6-9 let a nehrací zápasy. Žáci 10-14 let hrají malý

florbal 4+0 a účastní se mezižupních soutěží. Dorost od 15-17 let hraje florbal 4+1 a účastní  se mezižupních turnajů. Tělocvičná jednota chce postavil závodní družstvo FbC Sokol

Metylovice, které bude hrát 2.Severomoravskou ligu.

 

In-line hokej a hokejbal

Oddíl má zatím osm členů a vede ho Radim Tomášek, trenér II.třídy. Družstvo se zúčastnilo několikrát děkanátních turnajů. V tomto roce získalo v DHL ve Frýdlantě n.O. V současnosti

začíná sportovat na kolečkových bruslích.

 

Tenis

Oddíl vede ing.arch.Aleš Bílek a MUDr.Záškodný. Připravuje májový a vánoční turnaj, který je již tradičně turnajem dvoučlenných družstev a je hodnocen zúčastněnými hráči velmi

kladně.

 

Všestrannost

Oddíl podniká výlety po okolí i několikadenní na Slovensko. V tělocvičně se věnuje malým dětem. Hrají hry a cvičí na nářadí. Vede ing.Jana Kotherová.

 

Matrika

Narození

V letošním roce se narodil rekordní počet dětí. Na svět přišlo 11 holčiček a 9 chlapečků. Mezi nimi byla i dvojčátka David a Daniel. To se nestává často. Osm holčiček a čtyři chlapci

byli prvními dětmi v rodině. Rovněž dvojčátka se narodila do zatím bezdětného manželství. Na dvě holčičky a dva chlapce čekal už doma starší sourozenec. Jedno děvčátko a jeden

chlapec se narodili jako třetí dítě rodiny.

Úmrtí

V obci zemřelo 23 lidí, 13 mužů a 10 žen. Průměrný věk všech zemřelých je 73 let. U mužů je to 69 let, u žen je to o deset let více, 79 let. Nejstarší muž zemřel ve věku 87 let,

nejmladšímu bylo 59 let. Nejstarší žena odešla ve věku 94 let, nejmladší byla šedesátiletá. Mezi zemřelými byly tři ženy, kterým bylo více než 90 let, jeden muž a žena měli více než

80  let. V metylovském kostele jsme se rozloučili s 12 občany, v kremaci se 6.zemřelými. S 5.zemřelými se příbuzní rozloučili v úzkém rodinném kruhu. I v naší obci se začíná zvyšovat

počet zemřelých, s nimiž se občané nemohou rozloučit.

Svatby

Svatbu uzavřelo v tomto roce 13 párů. Nejmladší nevěstě bylo 19 let, nejstarší 51 let. Průměrný věk činil 31,5 roku. Stále častěji se i u nás vdávají děvčata mezi 25 – 28 lety.
Nejstarší ženich měl 57 let, nejmladší 24 let. Průměrný věk činil 33 roky. I u ženichů se věk posunul ke třicítce.
U deseti párů byli oba snoubenci svobodní, u dvou páru byli oba partneři rozvedeni. V jednom případě si svobodný bral vdovu. V jednom páru, jehož oba snoubenci byli rozvedeni, šlo o

bývalé manžely, kteří letos opět spolu uzavřeli sňatek.
Rozvody

Letos byly rozvedeny tři páry manželů. Všechny tři páry byly rozvedeny po dlouholetém manželství. Dva páry mají už dospělé děti, jeden pár byl bezdětný.
Stěhování

Do obce se přistěhovalo 43 občanů – 23 žen a 20 mužů
Odstěhovalo se 30 občanů – 17 žen a 13 mužů
V rámci obce se přestěhovaly 3 ženy a 3 muži
V obci žilo k 31.12.2003 již 1532 občanů v 555 domcích
Nejstarší občané

Bílková Vojtěška čp.346  narozená v roce 1909 v Brušperku
Mertová Anna  čp.65  narozená v roce 1910 v Kenty, USA
Němcová Anděla čp.133  narozená v roce 1910 v Metylovicích
Bebčáková Anežka čp.275  narozená v roce 1913 v /Metylovicích/ Kozlovicích
Mužný Mojmír čp.242  narozený v roce 1913 v Metylovicích
Řezníčková Marie čp.95  narozená v roce 1913 ve Lhotce
Bílek Božetěch čp.434  narozený v roce 1914 v Metylovicích
Kužmová Anna čp.173  narozená v roce 1914  v Bukovci
Luňáčková Vlastimila čp.99  narozená v roce 1915 v Metylovicích
Šigutová Božena čp.47  narozená v roce 1915 ve Lhotce
Mužný Ludvík čp.29  narozený v roce 1916 v Lubně
Svobodová Štěpánka čp.178  narozená v roce 1916 v Metylovicích
Mališová Anežka čp.372  narozená v roce 1917 v Metylovicích
Kožuchová Barbora čp.70  narozená v roce 1918 v Metylovicích
Kuhejdová Anna  čp.176  narozená v roce 1918 v Ostravě

 

Životní podmínky

Minimální plat činil v tomto roce 6 200,–Kč. Sociální minimum pro jednotlivce bylo vypočteno na 4 100,–Kč, pro rodinu se dvěma dětmi na 11 300,–Kč.
V obci je 723 pracovně činných osob, z toho je 15,21% nezaměstnaných. Představuje to 110 občanů, 62 mužů a 48 žen.
Nezaměstnanost je tu opravdu vysoká. Dříve lidé dojížděli za prací do Frýdlantu n.O. do závodu Ferrum, do Slezanu ve F-M, i do Válcoven v Lískovci. V obci žije také hodně huťařů a

horníků, kteří dojížděli do Ostravy. Řada lidí pracovala v místní JZD. Útlum těchto výrobních odvětví se odrazil na výšce nezaměstnanosti.
Průměrné ceny potravin

V tomto roce se daly v prodejně M a J manželů Kulhánkových koupit základní potraviny  této ceně:
Chléb Pino    800g  18,80Kč Kuřecí čtvrtky  1kg 59,–Kč
Chléb Penam  1200g  20,20  Filety   1kg 75,–
Rohlík   43 g  1,50  Párky   1kg 49,–
Mouka hladká  1kg  8,90  Salám Vysočina 1kg 122,–
Cukr krupice  1kg  18,10  Nanukový dort 1ks 17,–
Cukr moučka  1kg  20,20  Káva zrno  0,07kg 4,–
Vanilkový cukr 1ks  1,–  Káva Jihlavanka 0,15kg 21,40
Rýže   1kg  17,60  Sirup Jupi  3l 21,–
Sůl   1kg  6,20  Rum   0,5l 80,–
Mléko   1l  13,30  Stará myslivecká 0,5l 115,–
Podmáslí  1l  10,50  Pivo Triumf 10°  8,60
Máslo   0,25kg  28,–  Pivo Plzeň 12°  19,40
Rama   0,50kg  31,10  Olej Lukana  1l 26,60
Hera   0,25kg  13,30  Kuře   1kg 56,–

 

Referendum o Evropské unii

Česká republika zažila v červnu historicky první referendum. Volební místnost ve škole se otevřela v pátek 13.6. ve 14 hod. a uzavřela v sobotu 14.6. ve 14 hodin. Hlasovací lístky

obdržel každý volič přímo ve volební místnosti. Zpravodajové okresních novin objížděli při zahájení referenda obce a byli i v Metylovicích. Fotografie vstupních dveří Základní školy

a vcházející první voliči se objevily ve Frýdecko-Místecku.
Výsledky referenda v Metylovicích:
Počet oprávněných voličů  1242
Počet zúčastněných voličů    711
Počet odevzdaných obálek    710  57,16%
Počet platných hlasů     675
Počet hlasů pro vstup do EU    510  75,55%
Počet hlasů proti vstupu do EU   165  24,45%

Ze 77 obcí na Frýdecko-Místecku bylo v 16.obcích více než 80% občanů pro vstup do EU. V obci Pazderná to bylo  85,32% občanů, v Krmelíně 83,72% občanů. V šesti obcích hlasovalo proti

vstupu do EU více než 30% voličů. V Řece to bylo 37,57%, v Dolních Tošanovicích 33,33%, v Dolních Domaslavicích 32,54%.

V řebříčku zemí, které v tomto roce euroreferendum uspořádaly, skončila Česká republika až na sedmém místě co se týká účasti voličů a na místě šestém podporou vstupu do EU.

V celé České republice hlasovalo pro vstup do Unie  3 446 758 voličů, což znamená 77,33%, proti bylo 1 010 448 voličů, což je 22,67%. Kraj s největší účastí byl Královehradecký, kam

přišlo k volbám 59,39% lidí. V Moravskoslezském kraji, kde byla účast voličů nejmenší, hlasovalo 49,57% obyvatel. Nejvíce se lidé vyjadřovali pro vstup ve Zlínském kraji – 80,47%.

Nejvíce hlasů proti vstupu, 26,18%, bylo v kraji Libereckém.

Nejvíce obcí, jejichž občané odmítali Brusel, bylo na Vysočině a v Pardubickém kraji, po sedmi obcích. Nejspořádanější voliče mají tři obce. Všech dvacetdva voličů přišlo k urnám v

Čilé na Rokycansku, všichni ze 77 voličů v Chlistově na Klatovsku a všech třicet lidí ze Zadního Vydří na Jihlavsku. Nejméně lidí přišlo hlasovat v Měkynci na Strakonicku. Během dvou

volebních dnů se dočkali je tří lidí ze čtyřiadvaceti místních obyvatel.

Stoprocentně chtějí do Unie voliči z Dolní Těšice na Přerovsku, kde se pro vstup vyjádřili všichni voliči. Zato v Županovicích na Jindřichohradecku přišla k volbám jen polovina ze 40

voličů a pouze pět z nich hodilo do urny lístek s ANO. Tím se stali obcí, v níž hlasovalo pro vstup nejméně voličů, jen 25%.

Podle povolání chtějí do Unie nejvíce studenti, následují podnikatelé, překvapivě důchodci, zaměstnanci a ženy v domácnosti. Nejméně tam chtějí nezaměstnaní.

Podle vzdělání hlasovali pro vstup do Unie vysokoškoláci, následují maturanti a pak teprve vyučení. Hlasování podle věku voličů je vcelku vyrovnané, rovněž hlasování podle pohlaví

nebo podle velikosti obce.

Podle politické příslušnosti jsou členové US-DEU v 92% pro vstup do Unie, následují členové ODS, pak KDU-ČSL, ČSSD. Členové KSČM jsou pro vstup ze 63%. Vzhledem ke skutečnosti, že

ODS i KSČM vystupuje silně euroskeptiky, jeví se mi hlasování jejich členů pro vstup dosti vysoké.

 

Počasí

Leden
 I.dekáda průměrná teplota  ráno -8,4°C nejnižší -20°C, nejvyšší +5°C
      Večer -6,7°C nejnižší -15°C, nejvyšší +6°C
   Jasno  1den
   Oblačno  2 dny
   Zataženo  7 dnů
   Pršelo   1 den
   Sněžilo  2 dny
   V noci na 8.1.napadlo 15 cm sněhu

 II.dekáda průměrná teplota ráno -4,3°C nejnižší -22°C,  nejvyšší +2°C
      večer -1,3°C nejnižší – 11°C, nejvyšší +4°C
   Jasno   3 dny
   Oblačno 1den
   Zataženo 6 dnů
   Pršelo  1 den
   Sněžilo 2 dny

 III.dekáda průměrná teplota  ráno +0,8°C nejnižší -6°C, nejvyšší +6°C
      večer +2,9°C nejnižší 0°C,  nejvyšší +5°C
   Oblačno 3 dny
   Zataženo  8 dnů
   Mrholení 1 den
   Mlha  1 den
   Sněh.přeh. 1 den

Únor
 I.dekáda průměrná teplota ráno -5,9°C nejnižší -18°C, nejvyšší – 1°C
      večer -1,8°C nejnižší -10°C, nejvyšší    0°C
   Jasno  2 dny
   Oblačno 1 den
   Zataženo 7 dnů
   Velký vítr 3 dny
   Sněžení 2 dny
   7.2. napadlo 20cm sněhu

 II.dekáda průměrná teplota ráno -9,3°C nejnižší -20°C, nejvyšší -4°C
      večer -6,9°C nejnižší -4°C,   nejvyšší   0°C
   jasno  4 dny
   zataženo 6 dnů
   sněžení  1 den
   mlha  1 den

 III.dekáda průměrná teplota  ráno -5,5°C nejnižší -10°C, nejvyšší +4°C
      večer +7°C nejnižší    0°C, nejvyšší +10°C
   jasno   7 dnů
   zataženo 1 den
   mlha  1 den

Březen
 I.dekáda průměrná teplota ráno    -2,6°C nejnižší -8°C, nejvyšší +4°C
      večer +6,3°C nejnižší  0°C, nejvyšší +10°C
   Jasno   4 dny
   Oblačno 1 den
   Zataženo 5 dnů
   Mlha  1 den
   Sněžení 1 den
   Déšť   1 den

 II.dekáda průměrná teplota ráno   +2,2°C nejnižší  -2°C, nejvyšší +10°C
      večer +6,8°C  nejnižší +1°C, nejvyšší +14°C
   jasno  1 den
   oblačno 2 dny
   zataženo 7 dnů
   sněžení  3 dny
   14.3. napadlo 10cm sněhu
   11.3. přiletěli špačci

 III.dekáda průměrná teplota  ráno  +1°C   nejnižší -10°C, nejvyšší +10°C
      večer +13,8°C, nejnižší +2°C, nejvyšší  +20°C
   Jasno  6 dnů
   Oblačno 5 dnů

Duben
  I.dekáda průměrná teplota ráno -0,5°C nejnižší -4°C,  nejvyšší +6°C
      večer +6,6°C nejnižší +1°C, nejvyšší +14°C
   oblačno 5 dnů
   zataženo  5 dnů
   déšť  1 den
   vítr  1 den
   sníh  4 dny
   bouřka  1 x
   7.4. napadlo 5 cm sněhu
   8.4. napadalo 10 cm sněhu

 II.dekáda průměrná teplota ráno +1,3°C  nejnižší -4°C,  nejvyšší +5°C
      večer +15,6°C, nejnižší +9°C, nejvyšší +20°C
   Jasno      4 dny
   Oblačno 3 dny
   Zataženo 3 dny
   Mlha  1 den
   Déšť  1 den

 III.dekáda průměrná teplota ráno +10,8°C   nejnižší  +4°C, nejvyšší +15°C
      večer +21,2°C, nejnižší +15°C, nejvyšší +30°C
   jasno   1 den
   oblačno 8 dnů
   zataženo 1 den
   déšť   3 dny

Květen
 I.dekáda průměrná teplota ráno +11,9°C  nejnižší +5°C,    nejvyšší +16°C
      večer +24,8°C, nejnižší +15°C, nejvyšší +30°C
   jasno   5 dnů
   oblačno 4 dny
   zataženo 1 den
   déšť   2 dny

 II.dekáda průměrná teplota ráno  +11,4°C   nejnižší  +4°C,  nejvyšší +16°C
      večer +20,4°C, nejnižší +13°C, nejvyšší +26°C
   Jasno  1 den
   Oblačno 6 dnů
   Zataženo 3 dny
   Déšť   3 dny
   Bouřka  1x

 III.dekáda průměrná teplota ráno +11,8°C, nejnižší +8°C,   nejvyšší +16°C
      večer +7,7°C, nejnižší +13°C, nejvyšší +29°C
   Jasno   5 dnů
   Oblačno 2 dny
   Zataženo  4 dny
   Déšť  1 den
   26.5. večer kroupy, bouřka, průtrž mračen

Červen
 I.dekáda průměrná teplota ráno +17°C,     nejnižší +12°C, nejvyšší +22°C
      večer +28,9°C, nejnižší +26°C, nejvyšší +32°C
   jasno  7 dnů
   oblačno 3 dny
   déšť   1 den

 II.dekáda průměrná teplota ráno +17,3°C   nejnižší +14°C, nejvyšší +22°C
      večer +26,3°C, nejnižší +24°C, nejvyšší +34°C
   jasno   2 dny
   oblačno 7 dnů
   zataženo 1 den
   déšť  1 den

 III.dekáda průměrná teplota ráno +12,5°C nejnižší +12°C, nejvyšší +14°C
      večer +26°C  nejnižší +20°C, nejvyšší +30°C
   Jasno  2 dny
   Oblačno 6 dnů
   Zataženo 2 dny
   Bouřka  1 den

Červenec
 I.dekáda průměrná teplota ráno +14,2°C   nejnižší +14°C, nejvyšší +14°C
      večer +23,7°C, nejnižší +18°C,  nejvyšší +32°C
   oblačno 7 dnů
   zataženo 3 dny
   déšť   2 dny
   bouřka  1x

 II.dekáda průměrná teplota ráno +16,4°C   nejnižší +15°C, nejvyšší +20°C
      večer +25,2°C, nejnižší +20°C, nejvyšší +32°C

 III.dekáda průměrná teplota ráno +20,2°C   nejnižší +16°C, nejvyšší +24°C
      večer +26,7°C, nejnižší +18°C, nejvyšší +33°C
   jasno  4 dny
   oblačno 3 dny
   zataženo 4 dny
   déšť  4 dny
   bouřka  2 x

Srpen
 I.dekáda průměrná teplota ráno +13°C  nejnižší +14°C, nejvyšší +20°C
      večer +29,2°C, nejnižší +26°C, nejvyšší +30°C
   jasno  5 dnů
   oblačno 5 dnů

 II.dekáda průměrná teplota ráno +16°C    nejnižší +12°C, nejvyšší +20°C
      večer +28,3°C, nejnižší +24°C, nejvyšší +33°C
   jasno  3 dny
   oblačno 6 dnů
   zataženo  1 den
   bouřka  2x

 III.dekáda průměrná teplota ráno +13,4°C  nejnižší +10°C, nejvyšší +16°C
      večer +26,6°C, nejnižší +24°C, nejvyšší +33°C
   jasno   2 dny
   oblačno 9 dnů

Září
 I.dekáda průměrná teplota ráno +8,3°C   nejnižší +5°C, nejvyšší +13°C
      večer +21,1°C, nejnižší +14°C, nejvyšší +26°C
   jasno  2 dny
   oblačno 4 dny
   zataženo 4 dny 
   déšť  1 den
   mlha  1 den

 II.dekáda průměrná teplota  ráno +5°C nejnižší +5°C,   nejvyšší +5°C
      večer +23°C nejnižší +16°C, nejvyšší +30°C
   jasno  6 dnů
   oblačno 9 dnů
   zataženo 1 den
   déšť   1 den
   mlha  1 den

 III.dekáda průměrná teplota ráno +7,2°C nejnižší +4°C,   nejvyšší +14°C
      večer +20°C nejnižší +16°C, nejvyšší +30°C
   jasno  4 dny
   oblačno 4 dny
   zataženo  2 dny
   déšť  1 den

Říjen
 I.dekáda průměrná teplota ráno +8,7°C nejnižší +6°C, nejvyšší +10°C
      večer +15°C nejnižší +8°C, nejvyšší +22°C
   oblačno 4 dny
   zataženo  6 dnů
   déšť    6 dnů
   sněžení  1 den
   bouřka  1x
 II.dekáda průměrná teplota ráno +4,2°C  nejnižší 0°C,   nejvyšší +10°C
      večer +10,6°C, nejnižší +6°C, nejvyšší +18°C
   jasno  2 dny
   oblačno 4 dny
   zataženo 4 dny

 III.dekáda průměrná teplota ráno +0,2°C nejnižší -8°C, nejvyšší +6°C
      večer +5,3°C nejnižší +1°C, nejvyšší +10°C
   jasno   2 dny
   oblačno 4 dny
   zataženo 5 dnů
   déšť  2 dny
   sníh  1 den
   vítr   1 den
   26.10. napadlo 10 cm sněhu.

Listopad
 I.dekáda průměrná teplota  ráno +4,7°C nejnižší 0°C,   nejvyšší +10°C
      večer +9,2°C nejnižší +2°C, nejvyšší +18°C
   jasno  2 dny
   oblačno 2 dny
   zataženo 6 dnů
   déšť  1 den
   mlha  5 dnů
   velký vítr 1 den

 II.dekáda průměrná teplota ráno +0,1°C nejnižší -7°C, nejvyšší +8°C
      večer +6,2°C nejnižší  0°C, nejvyšší +12°C
   jasno   1 den
   oblačno 3 dny
   zataženo 6 dnů
   déšť   2 dny

 III.dekáda průměrná teplota ráno +7,1°C  nejnižší +2°C,   nejvyšší +10°C
      večer +13,6°C, nejnižší +10°C, nejvyšší +16°C
   jasno  1 den
   oblačno 7 dnů
   zataženo 2 dny
   mlha  1 den
   
Prosinec
 I.dekáda průměrná teplota ráno -1,1°C nejnižší -8°C, nejvyšší +4°C
      večer +5,1°C nejnižší  0°C, nejvyšší +12°C
   jasno  5 dnů
   oblačno 2 dny
   zataženo 3 dny
   velký vítr 1 den
   sněh.přeh. 1 den
   mlha  1 den

 II.dekáda průměrná teplota ráno +0,6°C nejnižší -3°C, nejvyšší +6°C
      večer +3°C nejnižší  0°C, nejvyšší +7°C
   jasno  2 dny
   zataženo 8 dnů
   mlha  1 den
   déšť   1 den
   sníh  2 dny
   16.12 – 5 cm sněhu

 III.dekáda průměrná teplota ráno -2,7°C nejnižší -16°C, nejvyšší +4°C
      večer +2,1°C nejnižší  -7°C,  nejvyšší +6°C
   jasno  2 dny
   oblačno 1 den
   zataženo 8 dnů
   sníh  2 dny
   déšť  1 den
   vítr  3 dny
   mlha  1 den
   vánoční dny byly mrazivé s popraškem sněhu asi 1-2 cm.
Krupobití

Když jsme se 26.5. probouzeli do pěkného májového den, nikoho nenapadlo, co zažijeme než skončí. Kolem půl sedmé se sice sbíralo na bouřku, ale  to nikoho nevyděsilo. Ovšem po sedmé

hodině večer začalo boží dopuštění. Krupobití bylo tak dlouhé a prudké, že je až k nevíře, že nevytlouklo okna. Přecházelo  v prudký liják a opět v krupobití. Nádherné květinové

zahrádky kroupy zcela osekaly. Metylůvka se vylila a zalila zahrady a sklepy. V úseku mezi Čihadlem a domem paní Kožuchové čp.70, zaplavila silnici a zalila zahrady a dvůr p.Juřice

čp.30 a pana Šiguta čp.31. Přes dvůr na Čihadle se valil z polí proud, který připomínal dravou řeku a vléval se na cestu. Voda byla tak prudká, že osobní auta musela zůstat stát a

čekat, až to nejhorší pomine. Asi za hodinu a půl  průtrž mračen i krupobití ustalo a očím se naskytl obraz zkázy.

Nánosy hlíny a štěrku, zničené zahrady, zaplavené sklepy. hasiči okamžitě nastoupili k likvidaci vzniklých problémů a do pozdních nočních hodin čerpali vodu ze zatopených sklepů.

Přestože je budova Beskydského dětského sanatoria na kopci, byly sklepy tak plné, že muselo ve 20 hod. přijet 14 členů Hasičské záchranné služby z Místku.

Příroda si také poradila. Stačilo pár slunečných dnů, trochu práce a znovu se zahrady zazelenaly a rozkvetly.
Tropická horka

Zdá se, že po pětisetleté povodni uhodilo padesátileté sucho. Letošní léto a vlastně i pozdní jaro se vyznačovalo žhavými dny i nocemi, rozpálenými městy i vyschlou krajinou.

Hydrometeorologové naměřili zhruba poloviční srážky oproti průměru, ale dvojnásobný počet tropických dnů. Řeky měly na mnoha místech méně než pětinu obvyklého průtoku. Horské prameny

ztratily zhruba třetinu vydatnosti, leckde vyschly docela. Klesala hladina spodní vody.

V některých oblastech, které byly odkázány na studně, museli být lidé zásobováni pitnou vodou z náhradních zdrojů. Z přehrad začaly vystupovat zbytky dávno zapomenutých stavení. Na

přehradě Šance se obnažily základy bývalého mostu a před nimi i hluboko za nimi bylo jen suché, rozpraskané dno přehrady.

 

Stalo se ve světě

16.ledna se při startu amerického raketoplánu Columbia uvolnil kousek izolační pěny, který  úderem prorazil tepelnou izolaci křídla. Při návratu do atmosféry 1.února tak umožnil

žhavým plynům proniknout přímo k nosné konstrukci a natavit ji. Columbia se rozpadla, zahynulo všech sedm členů posádky. Jeden z nich byl z Izraele. V průběhu roky vyšlo najevo, že

astronauti by se dali zachránit. 1.března měl vzlétnout Atlantis a jeho start se dal urychlit. Přitom posádka Columbie byla schopna čekat na orbitě až třicet dní. Jména zahynuvších

astronautů dostaly planetky obíhající kolem Slunce mezi drahami Marsu a Jupitera.

11.února byly zveřejněny první výsledky měření astrofyzikální družice, která byla vypuštěna koncem června 2001 a „zavěšena“ do vzdálenosti 1,5 milionů kilometrů od Země. Z údajů je

patrné, že vesmír je starý 13,7 miliardy let, první světlo se na něm objevilo 380 milionů let po velkém třesku. Vesmír obsahuje čtyři procenta „obyčejné hmoty“, 23% tmavé nezářivé

hmoty, která nevysílá žádné částice e jejíž podstatu nezdáme. A pak 73% tmavé energie, která podněcuje rozšiřování vesmíru. Její podstatu rovněž neznáme.

V polovině února zemřela ovečka Dolly, první naklonovaný velký savec. Vědci ukončili její život pro beznadějný zdravotní stav. Příčinou byly podle všeho příznaky stárnutí, které se

objevily už v roce 1995, tedy ve třech letech. Dolly byla utracena v polovině průměrného ovčího věku.
 
V březnu zahájila Amerika válku proti Iráku. Prezident Busch tvrdil, že vládce Husajn je napojen na Al-Kajdu a v zemi přechovává zbraně hromadného ničení. Podpořil ho anglický

premiér Tonny Blair. Německo a Francie byly proti. Velkou pomoc nabídlo Polsko. Postoj naší vlády byl obojaký. Nakonec tam Česká republika vyslala vojenskou nemocnici. Bagdád byl

dobyt poměrně rychle. Po  půl roce americké správy v Iráku roste odboj a počet zabitých Američanů po válce již přesáhl počet padlých během válečných operací. Teprve po půl roce

dokázali Američané dopadnout iráckého vůdce Saddama  Husajna. Avizované zbraně hromadného ničení se v Iráku nenašly a vzrůstají pochybnosti, zda tam nějaké jsou.

Ve východním Kongu bylo během několika dnů v dubnu zmasakrováno 900 lidí.

Na jaře vyvrcholilo rozšíření nemoci SARS. Je  to syndrom akutních dýchacích potíží. Rozšířila se z jižní Číny. Onemocnělo 800 lidí, většinou z kontinentální Číny, Hongkongu a

Tchajwanu. Mimo Asii SARS zabíjel především v kanadském Torontu.

Zemětřesení, které postihlo v květnu Alžírsko, si vyžádalo zhruba 2 200 obětí a kolem deseti tisíc zraněných. Náhlé záplavy a sesuvy půdy na Srí Lance si vyžádaly nejméně 200 obětí.

Severní a Jižní Korea 14.června po padesáti letech symbolicky propojily své železnice. O čtyři dny později komunistická Korea přiznala, že vyvíjí jaderné zbraně. Nejnebezpečnější

místo na světě je Asie. Tamní množství raket a jaderných zbraní je globální hrozbou. Tato oblast bude zřejmě v nejbližší době destabilizačním faktorem světové politiky číslo jedna.

Rekordní teploty, které zachvátily v letních měsících téměř celou Evropu, způsobily přímo či nepřímo smrt 19 000 osob. Při mohutných červencových záplavách ve východní Indii zahynulo

200 osob.

Hurikán Isabel, který vtrhl na východní pobřeží Spojených států zabil 18.září 29 lidí, způsobil záplavy a přerušil dodávky elektřiny.
26.září vyplulo na zkušební plavbu z bretaňského přístavu největší dopravní plavidlo na světě – Queen Mary II.

15.října vynesla raketa Čchang-čeng z kosmodromu kosmickou loď Šen-čou s prvním čínským osmatřicetiletým Jang Li-wejem. Číňan strávil ve své kocábce 21 hodin a Zemi obletěl

čtrnáctkrát.

17.října dostavěli v Tchán-peji nejvyšší obytnou budovu světa. Její výška je 508 m.

Dosud největší vlna požárů v dějinách Kalifornie zdevastovala za poslední říjnový týden v jižní části státu území o rozloze tří tisíc km2. Oheň pohltil kolem tří tisíc domů a zmařil

20 lidských životů. Přes sto tisíc lidí vyhnal z domovů.

 

Stalo ve v České republice

V letošním roce byla  naplánovaná řádná volba jediného činovníka. Přesto se stala nejvýznamnější vnitropolitickou událostí roku 2003. Volba trvala měsíc a půl. Proběhla v devíti

hlasovacích kolech. Hlasovalo se celkem o sedmi kandidátech. První volba o třech kolech byla 15.1. Kandidovali Jaroslav Bureš, Václav  Klaus, Miroslav Kříženecký a Petr Pithart.

Vyhrál Václav Klaus. Druhá volba byla 24.ledna a kandidovali Václav Klaus, Jaroslav Moserová a Miloš Zeman. Opět vyhrál Klaus. Ve třetí volbě 28.února kandidoval Václav Klaus a Jan

Sokol. Prezidentem se stal Václav Klaus. I když jsou volby tajné, lze téměř s jistotou říci, že vůbec poprvé od pádu komunistického režimu pomohli zvítězit Václavu Klausovi

komunisté.

Hitem roku se staly výhrůžky státu. Hejtman v Olomouci dostal anonym, že pokud pisatel nedostane od státu deset milionů korun, exploduje v Olomouci bomba. Pro peníze se ale 

nedostavil, ani se více neozval. Ale zřejmě inspiroval další. Osmnáctiletý mladík z Ostravy vyslovil přání, aby mu stát zaslal padesát milionů korun. Jinak vyhodí do vzduchu určená

místa v Praze a v Brně. Byl odhalen. Starý muž z Ostravska chtěl od podniku třicet milionů, jinak zavalí šachtu výbuchem. Byl dopaden během 48 hodin. V srpnu hrozil muž pražskému

primátorovi, že otráví pitnou vodu ve městě kyanidem a rtutí. Po dvou dnech skončil ve vazbě. Na Pardubicku likvidovali pyrotechnici na frekventované železniční trati funkční bombu.

Na jeden promyšlený případ připadne deset naivních, kdy je pachatel záhy dopaden.

1.1. V České republice bylo zavedeno jednotné evropské telefonní číslo tísňového volání -112.
13.1. Vláda souhlasila s pomocí Spojeným státům v případné válce s Irákem. K nasazení vojenské jednotky chemiků požadovala mandát Rady bezpečnosti OSN.
2.2. Úderem půlnoci skončil Václav Havel svůj prezidentský úřad.
10.2. Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo, že nezaměstnanost u nás poprvé překročila hranici deseti procent.
8.3. Nehoda autobusu u obce Nažidla na Českokrumlovsku si vyžádala 19 lidských životů a 34 zraněných.
17.3. Na ruzyňském letišti byla zavedena ochranná opatření v souvislosti s šířeném nové infekční choroby SARS.
15.4. Tým lékařů pod vedením Jara Pirka z Institutu klinické a experimentální medicíny poprvé v České republice a v zemích východní Evropy použil mechanické, tzn.umělé srdce. Dostal

je sedmapadesátiletý muž, jehož srdce téměř nepracuje a on tudíž čeká na transplantaci.
19.6. Asi dva tisíce odborářů demonstrovalo v Praze nesouhlas s vládním návrhem reformy veřejných financí.
26.6. Předseda vlády Špidla poprvé oficiálně připustil, že kabinet byl mohl udělat humanitární gesto vůči příslušníkům německé menšiny  a dalších národnostních menšin za to, že byli

po II.světové válce perzekuováni. Podrobnosti zatím neuvedl.
3.7. Na pražském Hradě byly po pěti letech znovu vystaveny korunovační klenoty. Židovská čtvrť a bazilika sv.Prokopa v Třebíči byly zapsány na seznam Unesco. Je o dvanáctou českou

památku, která byla zapsána na prestižní seznam.
21.8. V předvečer výročí sovětské invaze zhanobil neznámý pachatel pomník obětem komunismu v Praze na Petříně.
27.8. Planeta Mars se ocitla v nejmenší vzdálenosti od Země za posledních 60 tisíc let – necelých 56 milionů kilometrů.
1.9. Výstražné jednodenní stávky za učitelské platy se zúčastnilo více než 3 020 základních a středních škol z celkového počtu 5 728 ústavů. Stávkovalo přes 72 000 pracovníků ve

školství. Šlo o největší stávku učitelů v České republice.
13.9. Nespokojení odboráři opět demonstrovali v Praze proti reformě veřejných financí. Prahou pochodovalo až 15 tisíc lidí.
28.9. Papež Jan Pavel II. oznámil jmenování 31 nových kardinálů. Mezi nimi je také duchovní českého původu Tomáš Špidlík, významný představitel českého katolického exilu.
31.10. Tímto dnem končí platnost desetihaléřů a dvacetihaléřů. Některé nadace a školy přišly s myšlenkou, aby je lidé mohli odložit do pokladniček v některých marketech nebo školách.

Po výměně v bance byly peníze použity na charitativní účely.
Kutnohorský lékař Michal Moučka, amatérský paleontolog, našel v usazené odkryté hornině kost, která pravděpodobně pochází ze stehna dospělého býložravého iguanodona, vysokého asi tři

metry a dlouhého pět metrů, který zde žil před 95 miliony let.

15.ledna zemřel významný český filozof, signatář Charty 77, profesor Milan Machovec.
16.ledna ve věku nedožitých 92 let zemřela operní pěvkyně Maria Tauberová, představitelka tzv.zlaté éry opery pražského Národního divadla.
15.února zemřel ve věku 85 let herec a spisovatel Miroslav Horníček. Téhož dne zemřel na plicní embolii známý cestovatel Jiří Hanzelka.
6.března zemřel v Pasově Luděk Pachman, proslulý šachista šedesátých let, novinář a publicista.
15.května zemřel Ivo Židek, dlouholetý člen naší přední operní scény.
5.července zemřel ve věku třiapadesáti let na služební cestě v Dánsku Lubomír Voleník. Respekt si získal nestranným vedením Nejvyššího kontrolního úřadu.
31.srpna zemřel ve Francii ve věku 86.let spisovatel, publicista, přední exilový činitel, vydavatel časopisu Svědectví a po listopadu ministr kultury Pavel Tigrid.

 

Frýdlant n.O.

V sobotu 13.září asi 15 minut po desáté hodině dopoledne se na ulici Palackého zřítila přístavba rodinného domku. Ke zřícenému domu přijeli hasiči ze širokého okolí, celkem devět

jednotek v patnácti vozech.
Uvnitř bylo pět lidí. Babička a otec stačili vyběhnout. V podkrovním pokoji zůstaly tři děti. Jednoho chlapce a dívku vytáhli hasiči snadno. Třetí měl nohy přitlačené dřevěnou

střechou a nemohl se hnout. Hasiči ho vyprošťovali více než hodinu. Museli desky kolem vyřezat a střechu nadzvednout. Bohudíky, žádné z dětí neutrpělo těžké zranění. Měly štěstí, že

šlo o starší dům s dřevěnou střechou a zásypem.
Dům spadl pravděpodobně v důsledku špatné statiky. Dodatečná přístavba včetně střechy nebyla dostatečně ukotvena na původním objektu.

Ve čtvrtek 4.prosince odjížděl z Dobré přes Frýdek- Místek autobus do Frýdlantu n.O. Tam mohli ve tři hodiny odpoledne nastoupit zájemci z řad občanů, kteří chtěli vykřičet v

televizním pořadu Kotel svou nespokojenost před premiérem Vladimírem Špidlou. Linka autobusu byla bezplatná. Podle mých informací do autobusu nenastoupil nikdo z Metylovic. Osobně

považuji Kotel za hulvátský pořad.

 

Lhotka

23.srpna se ve Lhotce uskutečnil 9.ročník Sochových národopisných slavností. Program nesl název „Pocta Vincenci Sochovi“. Slavnost začala ve 13.30 hod. shromážděním u pamětní desky.

Následoval průvod všech účinkujících. Nejdříve se představily dětské soubory, následovali dospělí. Účinkovala desítka souborů z regionu a dva ze Slovenska. Večer zahájily Pilky ze

Lhotky, následovali tanečníci z Hlubiny a Detvy. Oslavu ukončila lidová veselice s cimbálovou muzikou. Záštitu nad slavností převzali Mgr.Ilja Racek, ředitel České televize Ostrava a

Ing.Jiří Karbol, zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje.

Vincenc Socha se narodil 9.1.1903 ve Štramberku. Byl kantorem a působil na školách v Tiché, na Pstruží, v Myslíku, v Měrkovicích a ve Lhotce. Zde se oženil a založil rodinu. Za první

republiky přednášel i na schůzích Orla v Metylovicích. V padesátých letech se nepoddal komunistickému režimu, opustil školství a začal pracovat jako horník na ostravském dole

Hlubina. Když onemocněl těžkou plicní chorobou, pracoval jako lesní dělník na Hukvaldech. Své poslání viděl v záchraně mizejících kulturních hodnot. Od pamětníků získával a zapisoval

staré písně a tance. V roce 1926 založil ve Lhotce soubor písní a tanců Pilky, který vedl až do konce života. Byl autorem i režisérem národopisných pořadů, vedl ochotnický divadelní

kroužek. V sedmdesátých letech vystoupil se svou taneční skupinou na hřišti za školou v Metylovicích. Krása lidových krojů, zpěv, tanec prozářily „Letní veselici“, kterou pořádali

místní lidovci.

Jeho bohatá sběratelská činnost je uspořádaná ve třech svazcích. Pan Socha se dočkal vydání pouze prvního dílu. Další vyšly až po jeho smrti. Zemřel 2.6.1970.

 

Stalo se v obci

V Blesku, regionální televizi, v Rádiožurnálu i ve Frýdecko-Místecku se objevily zprávy, jak naše obecní zastupitelstvo sází do loterie, aby mohlo výhrou splatit šestnáctimilionový

dluh, který zdědilo po předchozím zastupitelstvu. Novináři nepochopili, že tu šlo pouze o malou recesi a že to nikdo ze zastupitelstva nemyslel vážně.

V březnu navštívil novinář Ivan Motýl ing.Otakara Bílka čp.153, aby  s ním natočil pro Český rozhlas pořad o výrobě bičů v Metylovicích. Ing.Bílek pochází z rodiny, v níž mělo

řemenářství dlouhou tradici a má z tohoto období bohatý písemný materiál. Aby byl pořad ještě zajímavější a živější, navštívil pan Motýl a PhDr.Miroslav Zelinský Csc. z Českého

rozhlasu mimo pana Bílka i paní Gretku Šigutovou čp.30 a Barboru Kožichovou čp.70. Paní Šigutová byla snachou a paní Kožuchová dcerou dnes již zemřelého řemenáře Valentina Šiguta,

který biče vyráběl. Paní Kožuchová otci pomáhala a proto mohla podrobně popsat postup při jejich výrobě. Poté navštívili paní Anežku Mališovou, čp.372, která se svým zemřelým

manželem Aloisem také v oboru pracovala. Proto obohatila nahrávku o další podrobnosti. Rozhovoru byl přítomen Vít Mališ, syn jmenované. Sdělil nám, že jeho strýc Miloš Čupa, který

byl popraven nacisty za účast v odboji, napsal před válkou pro potřeby Sokola divadelní hru o řemenářství. Vystupovaly v ní všechny významné osobnosti metylovského řemenářství. Hru

tehdy nabídl i rozhlasu v Ostravě. Redaktory to zaujalo. Obávali se však , že materiál může být zničený, neboť při bombardování Ostravy rozhlasový archiv vyhořel .

Redaktoři slíbili, že mi oznámí, až se bude pořad „O zaniklých řemeslech“ vysílat. Slíbili také, že nahrávku pořadu věnují obci. Nestalo se ani jedno ani druhé. Pouze pan ing.Bílek

mi jednoho dne volal, že „pořad bude zítra vysílán“. Ovšem nevěděl ani hodinu ani stanici. Volala jsem proto jak panu PhDr.Zelinskému, tak panu Motýlovi, ovšem ozval se pouze

záznamník. Nechala jsem proto vzkaz, aby zavolali, v kolik hodin a na které stanici se bude pořad vysílat. To se bohužel nestalo.

V pondělí 23.června se objevil ve Frýdecko-Místecku článek „V Metylovicích lidé sledují každý mrak“. Silničáři /opravili/ opravovali mostek na  silnici přes Metylůvku mezi domy pana

Štefka čp.32 a pana Bílka čp.124. Podle článku se pan Zdeněk Carbol, který rekreačně obývá sousední domek, obává velikého lijáku. Podle jeho názoru stavbaři úplně zrušili klenutí

mostu, dali tam jen tři malé roury a tak drasticky snížili průtok vody. Domnívá se, že při prudkém lijáku voda nebude stačit odtékat a zalije okolní domky. Obavy novinářů ani pana

Carbola se nevyplnily. Léto bylo suché. Mostek se opravoval tři měsíce a nyní je už v provozu. Po jedné straně je vybaven chodníkem.

V Mladé frondě dnes byl 30.července veliký článek „Spor o původ kostela nadále pokračuje“. V článku se praví, že řada občanů naší obce je přesvědčena, že vyhořelý kostelík byl do

Hrabové kdysi přenesen z Metylovic. Podle historika Jaromíra Poláška nebyl nalezen jediný důkaz, který by potvrzoval, že kostel svaté Kateřiny z Hrabové stával v Metylovicích.

Zatímco v naší obci je to pevně zažitá legenda, v hrabové ani mezi nejstaršími farníky nikdo nic podobného neslyšel.
Velkou nedůvěru k citované legendě má také etnografa Jiřina Veselská z Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Veselská je přední odbornicí na lidovou architekturu v

Beskydech a Pobeskydí a  napsala o ní ceněnou publikaci. Ani ona nikdy nenarazila na hodnověrný pramen, který by legendu potvrzoval. Kostel v Hrabové byl navíc konstrukčně velice

složitou stavbou. Pochybuje, že by ho někdo nedlouho po dostavbě rozložil a přenesl o tolik kilometrů dále.
Odkazuje také na stavebně historický průzkum hrabovského kostela z pera dnešního předního českého kunsthistorika Václava Mencla, autora dosud nepřekonané monografie Lidová

architektura v Československu.
I v naší farní kronice je pouze záznam, že se tady tato legenda traduje. Dotyčný farář připsal, že nikde nenarazil na žádný pramen, který by tuto legendu potvrdil. Ani na biskupství

se žádný podobný pramen nenašel, což dle mého názoru tuto legendu spolehlivě  vyvrací.
Krátce  po požáru se ostravsko-opavské biskupství rozhodlo postavit na místě bývalého kostela jeho přesnou kopii. Věřící vybrali mezi sebou téměř dva miliony korun. Část peněz

nutných na rozjezd stavby poskytla pojišťovna. Stavba se má dokončit v příštím roce.

Ve dnech 8. a 9. srpna se uskutečnil 6.ročník setkání historických vozidel Beskyd Rallye 2003, který pořádal Veterán klub Turzovka a Euroregion Beskydy. Vozidla jela přes Staré

Hamry, Ostravici, Metylovice a Palkovice do Frýdku-Místku. Pak pokračovala směr Staré Město, Bašku, Frýdlant n.O. do Turzovky, Makova, Velkých Karlovic, Karolinky a zpět do Bílé.

Veteráni se shromáždili 8.8. kolem 19. hodiny na Bílé. Na druhý den byla od 8.00-9.30 výstava vozidel na parkovišti před hotelem Pokrok a pna následoval start.
Do Metylovic přijeli před půl jedenáctou a zastavili se svými krasavci před kostelem, kde si je naši fandové mohli prohlédnout. Obec k této příležitosti zakoupila a daroval tři

poháry s věnováním.

Ve Zpravodaji Rady města Frýdek-Místek vyšel článek Anny Novákové, kronikářky města, o našem rodáku akademickém malíři Karlu Lepíkovi i s jeho fotografií. Kladně hodnotí malířovou

tvorbu a zmiňuje, že od roku 1990 pracuje na Ostravské univerzitě, po habilitaci v roce 1994 jako docent. Zdůrazňuje, že je samotářem na umělecké cestě, protože se nikdy nepřidal k

houfu protagonistů některého hnutí. Mohu potvrdit z osobní zkušenosti, že Karel Lepík opravdu nikdy nebyl „stádní“ typ.

Ve Frýdecko-Místecku uveřejnili článek o kanalizaci, který se týkal i naší obce. Přehrada Olešná je již delší dobu nevhodná ke koupání. Z přilehlých obcí totiž do nádrže stále

stékají splašky. Nyní se u přehrady staví hlavní řád kanalizace pro oblast Chlebovice a Zelinkovice. Kanalizaci postupně budují i v sousedních Palkovicích. Metylovice jsou na tom

zatím hůře. Místostarosta Petr Kožuch novinářce k tomuto problému sdělil: „Máme sice připravený harmonogram prací, dokumentace nám ale ještě chybí. Jsme zadlužení. Počítáme proto s

tím, že se nám podaří získat dotace po vstupu do Evropské unie.“

V neděli 11.května se konal již 12.ročník cyklistického závodu „Tour de Čupek“. V tomto závodě měla obec své zastoupení. Jana Čupová, čp.313, startovala jako nejmladší účastnice v

kategorii žen na dva okruhy Metylovice-Lhotka-Kozlovice-Myslík-Palkovice-Metylovice,což je celkem asi 34 kilometrů.
Umístila se na 2.místě časem 1 hodina 3 minuty. Jen o 3 minuty  byla rychlejší vítězka, která byla navíc starší o šest let. Janě je teprve 13 let. Kromě ceny od pořadatelů závodu

dostala i sošku cyklisty s věnováním jako osobní dárek od starostky Věry Petrové, která jí zároveň popřála mnoho dalších úspěchů.
Jana Čupová závodí na horském i silničním kole jako členka cyklistického klubu Vlastibora Konečného. Ve své kategorii se v jednotlivých závodech ocitá na stupních vítězů, ve většině

případů na prvním nebo druhém místě. V roce uplynulém absolvovala čtyřicet startů na horském i silničním kole po celé  republice a  stala se mistryní Moravskoslezského kraje v

závodech na horském kole. Sbírka medailí a pohárů se rozrůstá.
Nyní přesedlala na silniční kolo. Víkendy tráví na závodech po celé Moravě i   Čechách. V tomto roce 2003 byla ve své kategorii na silničním kole nejlepší v České republice a získala

Český pohár.

 

O kom se mluví

Občané Metylovic byli jistě překvapeni, když jednoho nedělního dopoledne spatřili na obrazovkách svých televizorů pana Karla Mročku. Pořad byl věnován nyní dosti módní záležitosti,

westernové jízdě. Určitě se mezi občany o tom povídalo. Je radostné, že mezi námi žije člověk, jehož záliby a činy překročí svým významem rámec obce.
Pan Karel Mročka se narodil roku 1942 ve Frýdlantě n.O. Po válce se s rodiči přestěhoval do Ostravy. V roce 1973 se s rodinou přestěhoval do Metylovic. Byt dostal v místní bytovce.

Pracoval jako agronom v Jednotném zemědělském družstvu. Již v roce 1974 si koupil koně a láska k nim ho neopustila dodnes.
Ale k jízdě na koni je třeba sedlo. Jeho dědeček byl švec a tak mu byla vůně kůže důvěrně známá z dětských let. Ve sklepě, doslova na koleně, začal dělat první sedla. Nejdříve na

černo. Později pod  hlavičkou Služby pro obyvatelstvo. A nebyla to sedla ledajaká. Precizně zpracovaná, vkusně zdobená. Zájem projevili i zákazníci ze západních zemí.
V roce 1990 založil firmu orientovanou na výrobu sedel, v níž zaměstnával až patnáct lidí. První dílnu si zařídil v domě pana ing.Bílka, čp.153. Jeho houževnatost a preciznost mu

vynesly zakázky v zahraničí.
Po pěti letech koupil bývalou prodejnu Jednota. Bohužel trh se zasytil. Byli sice odběratelé v Rusku, ale ti s placením nepospíchali. Riziko, že nezaplatí vůbec, bylo veliké. Pan

Mročka budovu opět prodal. Firmu zdědili syn a dcera a provozují ji ve Frýdlantě n.O. Vyrábějí pouzdra na mobily a jiné galanterní kožené zboží, sedla jen na objednávku. Pan Mročka

nyní žije s manželkou v domku, který si postavili. Stará se o koně a doma v podkroví pro radost šije sedla. Ve  volných chvílích se věnuje westernové jízdě spolu s deseti podobnými

nadšenci v Suchdole n.O.
V mladších letech jezdil na koni z Metylovic až do Suchdola n.O., nyní už tam jezdí autem. Westernová technika jízdy je odlišná od běžné jízdy na koni. Sedla jsou jiná než sedla

jezdecká. Rovněž povely k ovládání koně jsou jiné.
Říci, že se panu Mročkovi vyplnil klukovský sen, není asi správné. Pravdivější je říci, že tvrdou prací a velikým nasazením dobyl svůj sen.

Komentáře nejsou povoleny.