2004

Starosta obce:  Věra Petrová
Ředitel školy:  Mgr.Alena Kořínková
Farář:   Janusz Kiwak

 
Obecní zastupitelstvo

Veřejná schůze občanů byla 21.1. Starostka v úvodním projevu hovořila o plánech na tento rok. Vše samozřejmě závisí na penězích. Potom už společně se členy zastupitelstva odpovídala

na dotazy občanů.
Bude se pokračovat ve stavbě cesty k Jižnímu městu. Zatím o další pozemky v této lokalitě není zájem. Aby se obci vrátily náklady, které vynaložila na inženýrské sítě v této oblasti,

je třeba, aby si pozemky někdo koupil. Obec se domnívá, že zájem o ně se zvýší, až se dokončí stavba cesty.

Starostka také vysvětila občanům že dotace, kterou obec dostane, neznamená automaticky požadované peníze na tu kterou stavbu v plné výši.

V únoru schválili zastupitelé pracovní řád, který vypracovala starostka obce. Souhlasili také se zápisem obce Metylovice do plánované publikace Moravskoslezský kraj, kterou

zpracovává vydavatelství Prosima Bohemia.

Vyslovili souhlas s návrhem starostky, aby se obec přihlásila do soutěže Vesnice roku a schválili nabídku hotových jídel firmy Mak-Fes pro seniory. Podpořili žádost o dotaci na

opravu cykloturistické trasy. Naopak neschválili sepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 25 000,–Kč na jednoho občana v Domově důchodců ve Frýdlantě n.O.

V březnu souhlasilo zastupitelstvo s nátěrem omítky restaurace Pod lipami. Materiál zakoupí obec, pan Přibyla zajistí provedení práce. Byla schválena oprava potoka u domu č.99 s

finanční spoluúčastí pana Luňáčka. Zastupitelstvo odsouhlasilo těžbu 175m3 dřeva v obecním lese s následným zalesněním vzniklé holiny.

V dubnu byl schválen svoz odpadu zaměstnanci obecního úřadu z ulice k panu Žižkovi k úpatí, aby Kuka-vůz nepoškozoval již tak rozbitou komunikaci. Zastupitelstvo vzalo na vědomí

odstoupení JUDr.Fajkuse od Mandátní smlouvy, kterou v minulém roce s obcí uzavřel.

V květnu bylo schváleno zadání projektu plynofikace i zadání projektu na zhotovení vodovodního řádu. Ve čtvrtém kole zvolili místostarostou Lukáše Halatu místo dlouhodobě nemocného

Petra Kožucha. Na svou funkci rezignoval člen rady pan Slanina. Místo něho byl do rady zvolen pan Jiří Ryška. Do zastupitelstva postoupil pan Pavel Šigut starší a složil slib člena

zastupitelstva.

V červnu zemřel místostarosta pan Petr Kožuch. Domnívám se, že to zaskočilo všechny, kdo ho znali. Byl činorodý, své úkoly plnil svědomitě, měl dar laskavého humoru. Byl nadšeným

příznivcem místního fotbalu i aktivním hasičem. Se svou ženou tančili v místní Besedě. Zároveň byl pozorný manžel, laskavý otec, citlivý syn a dobrý kamarád. Věřili jsme spolu s ním,

že svůj boj s nemocí vyhraje. Smrt byla silnější.

 
Do obecního zastupitelstvo postoupila paní Ivana Halatová, složila slib a stala se členkou stavební komise. Předsedou finančního výboru byl zvolen Vojtěch Halata, Jiří Ryška se stal

členem finanční komise, Pavel Šigut starší členem sociální komise. Novým členem rady se stal pan Kopřiva, který je zároveň předsedou stavební komise.
V září předložila starostka zastupitelstvu návrh na zřízení sběrného dvora. Zastupitelé schválili nabídku magistrátu města Ostravy na odprodej pozemku. Pověřili starostku podepsat

smlouvu s realitní kanceláří na stavbu kanadských domků. Neschválili zařazení naší obce do Spolku pro obnovu venkova. Souhlasili s vybudováním malého amfiteátru, který bude sloužit

kulturním akcím. Dřevo bude použito z obecních lesů, nařeže je firma Luto.
V říjnu zastupitelstvo souhlasilo, aby je firma Ekonomické stavby seznámila s plánem výstavby čtrnácti domků za hřištěm.
V listopadu zastupitelstvo odsouhlasilo dotaci na naše občany v Domově důchodců ve Frýdlantě n.O. při padesátiprocentní spoluúčasti rodinných příslušníků. Ta bude činit v roce 2005

dvacet tisíc korun. Obec zaplatí deset tisíc, rodinní příslušníci rovněž deset tisíc korun.

Udělalo se v obci
Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, se na obecním úřadě uskuteční burza dětského, dámského a pánského oblečení. Občané mají možnost zbavit se oblečení, které je ještě zachovalé, ale

z kterého oni nebo jejich děti již vyrostli. Na druhé straně mohou levně pořídit, co jejich děti využijí a co je zbytečné kupovat zcela nové za drahé peníze. Vždyť na dětech „vše

hoří“ a během jedné sezóny ze všeho vyrostou.
Dva mladí lidé Petr Boček a Jiří Slípek vyčistili les v okolí Boží muky. Sesbírali neuvěřitelných třicet platových pytlů odpadu, který pracovníci obecního úřadu následně svezli a

nechali odvézt na skládku.
V dubnu se na žádost občanů udělaly nejnutnější opravy tří vedlejších komunikací, natřely se autobusové zastávky a opravily lavičky v místním parčíku.
Obci se podařilo získat dotaci na propojení kanalizace v Pasekách. Dotace vždy činí jen 50%-80% požadované částky, zbytek musí obec doplatit ze svého rozpočtu. Navíc musí z vlastních

zdrojů zaplatit zhotovení projektu. Při jeho zadávání není vůbec jisté, že dotaci získá. Protože byl projekt hotový, stihla obec v krátké době poslat vše nutné k podání žádosti.

Protože to mnozí nestihli, žádostí bylo málo, dostali jsme se na řadu my.
Dotaci na opravu fasády a oken hasičské zbojnice, která přišla z ministerstva potvrzena, však krajský úřad nepřidělil. Proto se na hasičské zbrojnici pouze natřela střecha. Rovněž

jsme si podali žádost na opravu cyklostezky u sv.Anny. Bylo podáno 118 žádostí. Náš projekt se dostal na 47.místo, dotace byla přidělena pouze třiceti obcím.
Ve škole byl umístěn bojler a teplá voda byla rozvedena na toalety. Po několika neúspěšných písemných žádostech se nakonec po osobním jednání se zástupci dopravního inspektorátu

podařilo prosadit obousměrné umístění informativních dopravních značek „Pozor děti“ s doporučenou rychlostí 30km/hod. na komunikaci k Beskydskému sanatoriu a dopravních značek k

omezení rychlosti nad 40km/hod. v obou směrech na hlavní komunikaci k Vrchovině.
V srpnu se setkali starostové obcí sdružených v mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, aby znovu oficiálně zvolili vedoucího. Ve funkci předsedy sdružení zůstal starosta Frýdlantu n.O.

ing.Dolanský. Jeho zástupkyní je naše starostka Věra Petrová. Pro naši obec je to čest, pro paní starostku práce a starosti navíc.
Co zatím naší vesnici citelně chybí, je ubytovací kapacita pro případné turisty. Proto byl zadán projekt na půdní přestavbu v budově Obecník, kterou má pronajatu pan Přibyla a v níž

provozuje restauraci a vinárnu. Protože staří lidé upozorňovali, že je snad budova  vystavěna z vepřovic a navíc před ní tekl potok, který je nyní v rourách pod komunikací, byl k

jednání přizván i statik. Nyní je už projekt dokončen, možná v příštím roce se začnou plány měnit v realitu.
Byl také dokončen projekt cesty ke hřbitovu. Stávající cesta již nevyhovuje. Za hřbitovem se totiž rozrůstá výstavba nových rodinných domků. Je také plánováno rozšíření tzv. nového

hřbitova, protože stávající je už téměř zaplněn. Hřbitov bude rozšířen směrem k pozemkům pana Preče.
Letošní zima se množstvím sněhu výrazně podepsala na obecním rozpočtu. Za rozhrnování sněhu na obecních cestách i za jejich posyp zaplatila obec 138 705,–Kč. Cesty obětavě rozhrnuje

místní občan pan Petr Skotnica.

Rozpočet obce Metylovice
Příjmy
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti     1 961 000
Daň z příjmu FO ze SVČ       2 150 000
Daň z příjmu FO z kapit.výnosů         140 000
Daň z příjmu u PO       2 212 000
DPH         3 260 000
Odvody za odnětí půdy              9 000
Poplatek za komunální odpad         554 000
Poplatek ze psů             16 000
Pobytové poplatky              6 000
Poplatky za užívání veř.prostranství            3 000
Poplatek z ubytovacích kapacit             2 000
Poplatek ze vstupného              9 000
Poplatek za provozovaný VHP             3 000
Správní poplatky            23 000
Daň z nemovitosti           305 000
Splátky půjček od obyvatelstva           18 000
Dotace neúčelová          137 000
Dotace  pro ZŠ        2 716 000
Dotace na úroky z hypotéky           36 000
Dotace na volby            40 000
Dotace z Úřadu práce          174 000
Dotace pro hasiče              4 000
Dotace na LHP               9 000
Dotace na zalesnění            21 000
Dotace na kanalizaci       2 361 000
Konsolidace – příjem mezi účty         114 000
Zemědělská činnost            12 000
Lesní hospodářství            86 000
Mateřská škola             33 000
Knihovna               2 000
Kultura              18 000
Rozhlas                3 000
Tělovýchova           131 000
Bytové hospodářství          242 000
Nebytové hospodářství          206 000
Rozvoj bydlení             80 000
Pohřebnictví             43 000
KTR            210 000
Komunální služby            32 000
Veřejná zeleň             34 000
Požární ochrana               3 000
Místní správa             16 000
Celkem příjmy                   17 434 000

Výdaje
Zemědělská činnost               9 000
Správa lesa              20 000
Lesní hospodářství          106 000
Silnice            470 000
Veřejná silniční doprava           20 000
Kanalizace        3 150 000
Mateřská škola           212 000
Základní škola –prostředky KÚ      2 716 000
Základní škola – prostředky obce        460 000
Základní škola –platba jiným obcím        325 000
Kino              21 000
Knihovna             34 000
Kultura              36 000
Rozhlas                8 000
Klub důchodců             10 000
SPOZ                6 000
Tělovýchova           370 000
Bytové hospodářství          285 000
Nebytové hospodářství          288 000
Rozvoj bydlení        1 416 000
Veřejné osvětlení          169 000
Pohřebnictví               6 000
KTR            177 000
Plyn            935 000
Územní plánování          180 000
Komunální služby              4 000
Nebezpečný odpad            67 000
Odpad            577 000
Velkoobjemový odpad              9 000
Veřejná zeleň           904 000
Sociální péče             14 000
Domov důchodců            57 000
Požární ochrana          147 000
Zastupitelstvo obce          791 000
Volby do Evropského parlamentu          19 000
Volby do zastup.kraje            23 000
Místní správa        1 381 000
Konsolidace – výdej mezi účty         114 000
Příspěvky organizacím
z toho:
– TJ Sokol           185 000
– Obec-Invest               9 000
– ostatní (včelaři, hasiči, Dia, myslivci)            9 000
Výdaje z finančních operací           27 000
Finanční vypoř.min.let              1 000
Ostatní činnosti             35 000
Celkem výdaje                   15 802 000

Počáteční stav k 1.1.2004         744 000
Splátky úvěrů                   – 1 221 000
Úvěr            590 200
Financování celkem          113 200

 

Základní škola
Je trošku nepříjemné, že se občanský rok nekryje s rokem školním. A proto vždy dění jednoho školního roku musím „lámat“. Něco patří do roku již uplynulého, něco do toho příštího.
26.ledna zavítalo do školy loutkové divadlo s představením „Pták ohnivák“, které bylo určeno jednak pro děti mateřské školy a zároveň i pro žáky první a druhé třídy.
Na závěr prvního pololetí proběhla školní soutěž v recitaci, zpěvu, tanci a ve hře na hudební nástroj.
Kdo se ocitl ve školní budově 4.února, musel si připadat jako v Bradavicích. Děti u zápisu totiž vítal Harry Potter a také úkoly, které na budoucí prvňáčky čekaly, v mnohém

připomínaly čarodějnickou školu z oblíbené knihy.
V dnešní době, kdy se rodí poměrně málo dětí, se každá škola snaží nabídnout dětem to nejlepší, aby se rodiče rozhodli přihlásit dítě do této školy. Naše škola leží v klidném

venkovském prostředí a její výhodou je menší počet žáků ve třídách, což je zárukou individuálního přístupu učitele k jednotlivým žákům. Zároveň nabízí bohatou paletu zájmových

kroužků. Základy morálky a křesťanství učí zájemce místní kněz Janusz Kiwak. Paní Bílková rozvíjí umělecké vlohy dětí v kroužku keramiky. Paní ředitelka přibližuje dětem již od druhé

třídy hravou formou základy angličtiny. Paní Marcela Kotzurová vede turistický kroužek, paní Kotherová pracuje s dětmi v klubu stolních her. Po vyučování se ve školní družině věnuje

dětem paní Čeřovská.
Na jaře se učitelé s dětmi věnovali dochovaným velikonočním tradicím, především zdobení vajíček. Mezi nejpovedenější výrobky patřila kuřátka z vlny a vejce zdobená rostlinami i

batikovaná voskem.
V rámci měsíce bezpečnosti proběhlo ve škole 30.dubna dopravní dopoledne. Přijeli muži České policie a v poutavé přednášce seznámili děti s pravidly silničního provozu. Pak žáci

soutěžili v „jízdě zručnosti“. Pro některé byla tvrdým oříškem, jiní to zvládli lehce. Vítězem v mladší kategorii (1. a 2. třída), se stal Lukáš Kulhánek z druhého ročníku s pěti

trestnými body. Ve starší kategorii (3. až  5.třída) získal zlato bez trestných bodů Tomáš Kothera ze čtvrté třídy.
V květnu se otevřely dveře místního kinosálu pro všechny maminky a babičky školních dětí. Hned u vchodu dostaly od „hostesek“ sáček s tužkou a barevnými hlasovacími žetony. Jistě je

potěšilo přestavení „Putování se sluníčkem“. Během putování hosté poznali, jak žijí maminky v různých koutech světa. Diváci se ocitli na skok v Číně, Japonsku, Indii, Americe i

Grónsku. Putování skončilo v našich zemích. Kdo uhádl, kolikrát zaznělo v pořadu slovo maminka, odnesl si přívěsek Sluníčko.
V témže měsíci byl ve škole průzkum hudebnosti s ukázkou hry na akordeon. Vybraní žáci byli pozváni na „Den otevřených dveří“ základní umělecké školy ve Frýdlantě n.O. Teď už záleží

na dětech a jejich rodičích, zda se rozhodnou vstoupit do řad muzikantů. Tradice muzikantů bývala v obci v dřívějších dobách silná.
Během prázdnin rozvedli ve škole teplou vodu i na toalety. Díky sponzorům si mohla škola koupit ohřevný vozík, aby se obědy udržely teplé. Díky projektu „Slunce do škol“ jsou na

škole namontovány sluneční kolektory, které demonstrují dětem ohřev vody. Ekonomický efekt toto zařízení nemá.
V září bylo ve škole 55 žáků, kteří se učí v pěti třídách. První třídu vede paní učitelka Liberdová, druhou paní učitelka Večeřová, třetí paní učitelka Tomášková, čtvrtou pan učitel

Prokop a pátou paní ředitelka Kořínková. Účetní školy je paní Štenclová.
V září vyrazili všichni s batohy na zádech na Ondřejník. Cestou děti zužitkovaly své přírodopisné, vlastivědné a tábornické znalosti. Na nejvyšším bodě Metylovic – Solárce, vztyčili

čtvrťáci vlajku s obecním znakem.
Do školy zavítala paní Jana Kubínová s písničkovým výchovným programem na téma agresivity a šikany. Poutavě dětem vysvětlila, co to šikana vlastně je a jak se jí bránit.
30.října odjeli žáci 4.a 5.ročníků do Lidového domu ve F-M, aby shlédli výstavu „Světové kuriozity a rekordy savců“. Prvňáci a druháci se v té době dívali v Divadle loutek v Ostravě

nepřekrásnou pohádku „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“.
Za spolupráce místního hasičského sboru uspořádala škola „Hasičské odpoledne“. Po besedě, kterou si vzali na starost pan František Michalec a pan Vavřín Michalec, si žáci ověřili

nově získané poznatky v testech. Potom je v tělocvičně čekaly zajímavé soutěže v hasičských dovednostech. Největší ohlas vzbudila podrobná prohlídka hasičského auta.
V listopadu navštívili učitelé s dětmi filmové představení „Kocour Garfield“, které se dětem velmi líbilo. V témže měsíci navštívil děti ve škole biskup ostravsko-opavské diecéze

František Václav Lobkowicz. V učebně 1.třídy si s dětmi popovídal a vyprávěl jim zajímavé příběhy ze svého dětství.
Již tradičně připravily děti se svými učiteli 16.prosince vánoční jarmark. Jak dokazují předešlé řádky, děti  naší školy se určitě nenudí. Nejen, že se učí, ale zároveň žijí pestrým

a bohatým kulturním životem.

Mateřská škola
Do školky chodí 21 dětí, z toho dvacet celodenně, jedno dítě na pět dnů v měsíci. Chlapců je osm, děvčat třináct. Vedoucí učitelkou je paní Alena Fajkusová, učitelkou paní Jiřina

Poledníková. Stravu vydává a uklízí paní Radoslava Orihelová.
Pozornost byla v tomto roce zaměřena na vzdělávání, které není jen v řízených činnostech vedených učitelkami mateřské školy, ale ve všem, co se ve školce děje.
Především byly podporovány spontánní aktivity dětí. Středem bylo dítě a jeho zájmy. Podařilo se navázat krásné kamarádské vztahy mezi dětmi. Učily se navzájem si pomáhat a řešit

konfliktní situace.
Spolupráce s rodiči byla rovněž výborná. Měli zájem o všechno dění v mateřské škole a jejich účast na akcích pořádaných pro děti společně s rodiči byla stoprocentní.
V listopadu přijela mezi děti Jana Kubinová s pořadem Lodičky. Jednalo se o zpěv s doprovodem kytary a průvodním slovem – pohádkou k textu písně. Děti byly vtaženy do děje rytmickým

znázorněním.
Koncem měsíce se začali všichni připravovat na vánoce. Děti nacvičily scénku „Mikuláš a čert“, koledy a básně. Všechno předvedly při pořadu „Přišel k nám Mikuláš“. Některé se trochu

bály, ale nakonec si všechny vyzvedly od Mikuláše i čerta skladkou odměnu a také si s nimi zatančily.
Chlapci a děvčata byli také seznamováni s významem a tradicemi vánoc. V povídání o těchto tématech byl před hmotnými dary upřednostňován kamarádský vztah mezi dětmi a láska k těm,

kteří nás obklopují. Děti se učily zhotovovat vizovické pečivo, zdobily perníčky, dělaly dárečky pro rodiče a vánoční přání pro známé. Podílely se na sváteční výzdobě tříd i chodeb

svými výrobky. Vystřihovaly papírové vločky, vyráběly řetězy, figurky k Betlému, průsvitné hvězdy za sklo oken, věnečky ze šišek a větviček. Vyvrcholením byla vánoční besídka. Děti

zpívaly koledy a tančily u ozdobeného vánočního stromku. Po vodě pouštěly papírové lodičky, voskové i ořechové skořápky, krájely jablíčka. Nezapomněly ani na ptáčky. Zhotovily

krmítka plná semínek ze šišek a navlékaly korálky ze sušených šípků.
V lednu se byly děti podívat na divadelní představení „Pták Ohnivák“. Únor byl věnován masopustu a karnevalu. Vyráběly se masky z papírových sáčků, které se dolepily a pokreslily.

Děti také vytvořily z kašírovací hmoty kočky, psy, telátka, princezny, čaroděje a různé klobouky. Vytvořily také masopustní kapelu. Hrály na pokličky, vařečky, skleničky, chřestítka

i zvonidla a zatančily si veselé tanečky s kloboukem a koštětem.
Jarní měsíc proběhl ve znamení probouzející se přírody, rození mláďat i osvětlení zvyků a tradic velikonoc. Děti vyráběly kuřátka, slepičky, kohoutky a zajíčky buď na špejlích nebo

jako přáníčka. Různými technikami malovaly vajíčka. Své výrobky vystavily na chodbě, aby se jimi mohli potěšit rodiče.
V květnu pozvaly děti maminky do mateřské školy. Přivítala je nástěnka vyzdobená portréty maminek, které vytvořily děti podle svých představ. Pochlubily se dramatizací pohádky

„Křemílek a Vochomůrka“, zahrály veršovanou pohádku „Boudo, budko“ a pohybově ztvárnily říkadla a písničky. Každá maminka dostala od svého dítěte vlastnoručně zhotovený dárek.
Děti si udělaly výlet do základní školy, kde jim posluchači lidové školy umění z Frýdlantu předvedli ukázku hry na akordeon. Ke dni dětí si zahrály různé sportovní hry na zahradě

mateřské školy. Celá mateřská škola jela společně se základní školou na celodenní výlet na hrad Bouzov. Paní učitelky si s nimi předem vyprávěly, jak se na hradech žilo, kdo tam

bydlel. Děti byly poučeny, jak se mají cestou chovat. Moc se na výlet těšily a ten se opravdu podařil. Na hradě viděly i představení o rytířích, princezně a zbrojnoších v dobovém

oblečení. V parku obdivovali výletníci mohutné stromy, jejichž kořeny je vábily ke hrám. Ještě dlouho po návratu děti kreslily i tvořily z písku dojmy z výletu.
Koncem června díky teplému počasí děti trávily většinu času na zahradě. Soutěžily, kdo vyrobí nejdelšího papírového (draka) hada. Těmi pak obtočily keře a průchody tak důkladně, že

rodiče museli odpoledne zdolávat vážné překážky, aby si mohli své potomky vyzvednout.
I letos hledaly poklad. Na procházce lesem plnily různé úkoly. Ukrytá zadání nacházeli podle značek.  Ty je také dovedly nakonec ke sladkému pokladu. Do školky vedly učitelky děti,

aby tak dokázaly, že si cestu dobře zapamatovaly.
Konec školního roku slavily společně s rodiči. Předškoláci byli pasování na školáky. Dostali kytičky, pamětní listy i drobné dárečky. Připravené sportovní hry u táboráků jim překazil

déšť.
O prázdninách byla v budově vyměněna všechna dřevěná okna za plastová. Pískoviště je nyní opatřeno ochrannou sítí proti znečištění kočkami a psy a prohlédlo novými sedacími plochami.

Pan Jiří Liberda vyrobil dřevěné paravány, které budou sloužit ke hrám dětí. Učitelky je opatřily závěsy s kapsáři. V pokojíku s kuchyňkou stojí nová sedací souprava – gauč a dvě

křesílka, což zařídila paní učitelka Poledníková, potahy ušila paní učitelka Fajkusová. Ta k 30.červnu odchází po čtyřicetiletém působení v místní mateřské škole do důchodu. Ve

funkci ředitelky zde pracovala 35 let.

Kostel Všech svatých
V letošním roce nedošlo k žádným velkým opravám. Farnosti nebyla přidělena dotace a bylo především nutno splácet dluhy. Proto se v kostele provedla jen běžná údržba. Dosavadní

kancelář na faře byla maličká a nedostačující. Vznikla kdysi přepažením chodby. Proto se letos zřídila nová z bývalé ložnice. Zazdil se vchod do obýváku a vyboural nový vchod z

chodby. Do společenské místnosti se pořídila kuchyňská linka a zavedla voda. Schází se zde pravidelně mládež i důchodci a mohou si nyní uvařit čaj nebo kávu.
V březnu uspořádala místní schola víkend plný her a soutěží pro naše děti na Dolní Bečvě. Dětský den se slavil na farní zahradě a taky tam nebyla žádná nuda, ale radost a veselí.
Od 10.-16.7. organizovala schola ve spolupráci s místním knězem jubilejní 5.prázdninový tábor pro děti naší farnosti pod názvem Rychaltické safari ve farní budově v Rychalticích.

Různé soutěže a hry děti zabavily, že ani nevnímaly nepřízeň počasí, která jejich táboření doprovázela. Bylo tam 25 dětí ve věku 8-15 let. Vařila jim Iva Bílková, zdravotní službu

zajišťovala Zuzka Bílková, Renata Tomášková se svým bratrancem připravili program. Organizačně vše zajišťoval Martin Němec. Tábor byl přínosný nejen pro děti, ale i pro jejich

dospělé kamarády. Mohli si ověřit na vlastní kůži, co obnáší práce s dětmi.
Jednou měsíčně představil kněz věřícím v kostele stručně historii i současnost některé země z Evropské unie. Posluchači se také učili písni, kterou si pak zazívali věřící ze všech

členských zemí na společné pouti v Mariazell. Byla to akce tělesně značně náročná. Naši farnost tam zastupovali P.Janusz Kiwak, Jiří Tomášek, Iva Bílková, Lubomíra Bílková, Martin

Němec.
Také děti, které s otcem Kiwakem putovaly 1.července na tradiční pouť na Prašivou, si mohly připadat jako v Evropě. Vlály tam vlajky všech zemí Evropské Unie a také soutěže, hry i

promluvy se nesly v tomto duchu.
Ve farním kostele sv.Jana a Pavla v Místku oslavil v červenci 70 let kněžství P.Zdislav Škrabal. Tento kněz byl koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let zdejším farářem. Vnesl

tu tehdy čerstvý vítr prostých neformálních vztahů. Děti ho milovaly. V zimě s nimi sáňkoval, v létě jezdili na výlety. Rád vyrážel ve svém volnu na hory. Sbíral materiál o polském

knězi Maxymiliánu  Kolbem a napsal o něm knihu. Tento polský františkán zemřel hladem v koncentračním táboře v cele smrti. Do cely se přihlásil dobrovolně místo otce tří dětí.
P.Škrabal nechal místním malířem panem profesorem Luňáčkem namalovat obraz Koleho a umístil ho v kostele.
Do našeho kostela pořídil i zvony z Německa. Protože to udělal bez vědomí komunistů, ztratil státní souhlas a musel z Metylovic odejít.
Přesto, že už je řadu let po mozkové mrtvici upoután na vozíku, je duševně velice čilý. Měl radost, když viděl v kostele mezi přítomnými i lidi z Metylovic. Při děkovné mši

koncelebroval P.Kiwak a zpívala schola z Metylovic.
Pak P.Škrabal oslovil přítomní, nechyběl přitom jeho typický humor. Potom byli hosté z Metylovic pozváni na pohoštění do Lidového domu.
Na vizitaci farnosti přišel biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz. Navštívil obecní úřad a pohovořil si se zástupci obce o jejich radostech i starostech. Pak

odešel do místní školy. Vyprávěl dětem o svém dětství a odpovídal na jejich zvídavé dotazy. Ptaly se bez zábran, atmosféra byla přátelská. Po obědě hovořil s P.Kiwakem o jemu svěřené

farnosti, o tom, co ho těší i trápí. Odpoledne vedl biskup hodinu náboženství pro děti 6-9 třídy a setkal se s ekonomickou radou farnosti. V 17 hod.sloužil v místním kostele mši.
V prosinci se děti těšily na roráty. Přišlo jich vždy kolem pětadvaceti. V úvodu nesly v průvodu v šeru kostela rozžaté svíčky. A to napětí, když přišel „pošťák“ a přinesl jim dopis

od nějaké žijící duchovní osobnosti z Evropy adresovaný „dětem a mládeži metylovské farnosti“. Pak si s P.Kiwakem našli na veliké mapě zemi, ze které odesílatel pocházel a pak

bohoslužba pokračovala. Samozřejmě na děti nezapomněl ani sv.Mikuláš a v den svého svátku je podělil sladkostmi a ovocem.
Těsně před vánocemi se konal v místním kostele adventní koncert. Nešlo o představení koncertních umělců, ale o děti, které vyučuje pan Vašenda z Kozlovic. Mezi jeho žáky patří i

několik dětí z Metylovic. A tak nám zpěvem i hrou předvedly, co se za uplynulý rok naučily. Pan Vašenda provázel pořad svým slovem.

Odborný léčebný ústav Metylovice
Je smluvním zařízením všech zdravotních pojišťoven. K přijetí je nutné doporučení příslušného praktického lékaře pro děti a dorost. Pacient může být přijat také na základě smlouvy o

léčebném pobytu uzavřené mezi rodiči dětí a sanatoriem. Léčba se může rovněž uskutečnit přímo překladem z lůžkového zařízení na základě písemné žádosti ošetřujícího lékaře.
K léčení se využívají různé způsoby, mimo jiné vojtova metoda. Terapie je hodně užívaná u neurologických onemocnění. Míčkování hrudníku napomáhá k vykašlávání u zánětů průdušek a 

cystických fibróz. Měkká technika uvolňuje bolestivé napětí svalů. Cvičení na míči posiluje svalový korzet zvláště u dětí s vadným držením těla. Termické účinky diatermie se

využívají u dětí, které mají záněty horních cest dýchacích. Diadynamie je elektroléčba známá svými uklidňujícími  protibolestivými účinky a je důležitá u poúrazových stavů.
Magnetoterapie uvolňuje u neurologických onemocnění svalové spasmy a zlepšuje prokrvení. U poúrazových stavů urychluje proces hojení. Spirometrické vyšetření složí ke zjišťování

funkčnosti plic.
V léčebném ústavě mohou naši občané zkusit každý čtvrtek pohyb ve vodě. Aqua aerobic vznikl před deseti lety v USA a pro své vynikající výsledky si velmi rychle získal příznivce na

celém světě. Tato metoda  je známa jako součást komerční fyzioterapie. Cvičí se ve vodě různé hloubky s motivačním využitím hudby. Hloubka vody ovlivňuje odlehčení kloubů a páteře.

Jedinečnost vodního prostředí umožňuje cvičení nejen zdravé populace, ale i jedincům s různým stupněm zdravotního handicapu. S využitím vlastností vody je možné připravit takový

cvičební program, který nezatěžuje klouby, kosti i páteř.
Cvičení posiluje kardiorespirační kondici, zlepšuje celkovou svalovou vytrvalost a sílu, pomáhá zachovat a zlepšit tělesnou ohebnost. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie

žen a mužů a pro jednoduchost cvičebního programu se může cvičenec kdykoliv zařadit do cvičební hodiny. Je to vhodné i pro lidi s poruchami kardiovaskulárního systému. Tepová

frekvence je vždy nižší než při srovnatelném cvičení na suchu. Cvičení je zvláště výhodné pro ženy. Důležitý je i psychický efekt. Cvičení ve vodě zachová jedinci větší intimitu než

cvičení na suchu. Cvičení vede paní Lenka Kolarčíková, která je držitelkou profesní licence.

Kultura
Je neuvěřitelné, jak pestrý a bohatý je kulturní život obce. Snad každý rok přibude nějaká další drobná aktivita, která se ujem, postupně rozvine a přiláká diváky ze širokého okolí.

Přesáhne rámec nějaké místní skupinky nebo organizace a stane se záležitostí všech. Proto je přestávám uvádět v rámci stran a spolků a píši o nich souhrnně, neboť se staly naším

obecním majetkem, či metylovským rodinným stříbrem.
Již čtvrtým rokem začátkem ledna přichází do našich domácností skupinky „Tří králů“, aby nám připomenuli, jak mudrci od východu hledali právě narozeného krále, Mesiáše, aby se mu

mohli poklonit a předat dary. Neodradilo je, že nalezli dítě v nekvapivě chudých poměrech. I my dnes máme možnost poklonit se Kristu tím, že prostřednictvím peněz, vložených do

pokladničky, pomůžeme alespoň trochu zmírnit bídu těch nejpotřebnějších. Tuto již tradiční sbírku organizuje Charita prostřednictvím dobrovolných skupinek dětí v celé republice. Část

vybraných peněz jde vždy na pomoc těm, kteří ji naléhavě potřebují, zbytek zůstane v regionu na podporu různých aktivit.
Děti chodí v bílých komžích, na hlavách mají papírové „královské koruny“. Vždy v doprovodu dospělého, se zapečetěnou pokladničkou a logem Charity obcházejí domácnosti a zpívají

Tříkrálovou píseň, jak ji zpívávali naši předkové. Projít určitý úsek v zimě, mrazu a v neustálém opakování písně je jistě velmi únavné. Ale jejich snaha vynesla spolu se štědrostí

obyvatel 28 249,–Kč.
Povánoční zimní atmosféra ladí s komorní atmosférou tradičních Večerů poezie. Lednové byly věnovány milostným veršům Fráni Šrámka, Konstantina Biebla, Jiřího Wolkera, Jaroslava

Seiferta i dalších cizích autorů.
Cesta do Betléma se stala tradicí, která přihazuje čím dál tím větší zájem nejen našich občanů, ale i lidí z celého okolí. Každý rok je obohacena něčím novým. Letošní „Cesta“ byla

zahájena biblickou scénkou o Mojžíšovi. Když bylo vybubnováno nařízení o sčítání lidu, vyzvali pastevci přítomné, aby vyšli na cestu za hvězdou. Cestou se zastavili v zájezdním

hostinci. Dověděli se, že hostinský má dost bohatých a urozených zákazníků a tak se nebude obtěžovat s nějakou chudou dvojicí. Lidé se vydali dále. Náhle uviděli ve tmě sbor andělů s

prskavkami a začali si být jisti, že jsou na správné cestě. Potkali skupinku jezdců na koních, bohatě oděných, v doprovodu sloužících s lucernami. Postupně míjeli pasáky a dřevorubce

planoucích ohňů, kteří hráli, zpívali a radovali se z narození Mesiáše. A pak už všichni zahlédli hvězdu a chlév s Josefem, Marií a Ježíškem, kterého zahřívali svým dechem ovečka,

poník a lama. A nejen králové přinesli své dary, ale i někteří poutníci položili Ježíškovi k nohám, co přinesli.
Hezký večer uzavřela dechová hudba koledami a jiný, štědřejší hostinský rozdával koláčky a horký čaj. „Cesty“ se zúčastnilo přes 300 lidí a to  nejen z Metylovic, ale i z Fryčovic,

Rychaltic, Sklenova, Hukvald, Kozlovic, Lhotky, Palkovic, Frýdku-Místku, Frýdlantu, Janovic, Čeladné i Pstruží.
Leden a únor patří plesové sezóně. Letos ji zahájila KDU-ČSL ve všech prostorách Sokolovny. Hned příští sobotu přivítal tanečníky. Obecní úřad a o čtrnáct dní později Sbor

dobrovolných hasičů. V polovině února uspořádali fotbalisté Valentýnský fotbalový ples.
Děti se pobavily 21.února na svém plesu. Sezónu tradičně uzavřely Sokolské šibřinky.
30.dubna spatřil pozorný divák, jak se k břízkám na temeni Čupku ze všech stran blíží malé postavičky. Ty nejmenší doprovázeli rodiče. Každá postavička v nepopsatelném oděvu i účesu,

některé byly vybaveny i koštětem. Nikdo, kdo je viděl, nemohl zůstat na pochybách. Je to II.slet čarodějniček. Určit, která z přítomných je nejzajímavější, bylo opravdu těžké. Byla

odměněna loutkou čarodějnice. Tu dostala také nejmenší čarodějnička. Všechny se pak svorně ládovaly párky vlastnoručně opečenými u ohně a těšily se na slet v příštím roce.
Zahanbit se nedaly ani jejich starší kolegyně, které jsou z řad členek Besedy a pravidelně se 30.dubna „slétají“  na Čupku. Soutěží v házení koštětem na různý způsob, daří se jim

uhranout porotu a jinými recesistickými kousky dávají najevo, jak je jim spolu dobře. Pod kotlem přitápěli jejich taneční partneři. Naštěstí pro místní kulturu vzaly již druhý den na

sebe svou lidskou podobu a tak nás Beseda mohla reprezentovat i po okolí. Na pozvání místostarosty z Palkovic tančili na dožínkách v Palkovicích. Své umění předvedli tanečníci i za

hranicemi okresu a to  ve Frenštátě na 5.Moravskoslezském krajském folkovém festivalu. Pochopitelně jsou již stálou součástí oslav metylovské poutě. Letos naše občany i jejich hosty

překvapili půvabnou Slezskou besedou.

O těchto prázdninách vedla „Procházka strašidelným lesem“ od Sv.Anny na Ondřejník a končila u myslivecké chyty. Během cesty děti minuly šest stanovišť. Na každém stály dvě

strašidelné postavy, které dětem zadaly soutěžní úkol. Po jeho splnění mohly pokračovat dál. Bílá paní s černokněžníkem (Veronika Cvičková a Leona Pavlásková) procvičovaly paměť dětí

Kimovou metodou. O kus dále stál se sekerou v ruce kat se svým kamarádem smrťákem (Václav Štencel a Martin Němec). Děti si s ní zkusily zatloukání hřebíků do špalků. Upír s mumií

(Jana Pavlásková a Otakar Kulhánek) čekali na soutěžící s pingpongovým míčkem na lžíci. Děti s ní musely projít krkolomný úsek, míček přitom nesměl spadnout. I když to děti zvládly, 

zdaleka neměly vyhráno. Přepadli je totiž piráti (Bohumír Kopčák a Jaromír Němec), kteří „připluli“ na korábu. Zachránil se jen ten, kdo měl přiházení šišek dobrou trefu. U potoka

čekalo na děti další nebezpečí – vodníci (Daniel Merta a Radomír Herot). Jak se nakonec ukázalo, nelovili dušičky, ale jen míče z klobouku, které tam děti musely naházet. Závěr

strašidelné cesty byl nejhorší. Na děti tam čekali příšerní čerti (Vladimír Němec, Lukáš Drastich a Kateřina Štarchoňová). Usilovně přitápěli pod kotly, které,  jak se  nakonec

ukázalo, ukrývaly sladkosti.
U myslivecké chaty se nakonec opékaly párky a hlavně pily minerálky, které v tom vedru přišly všem vhod.
Tradiční je oslava metylovské poutě, kterou slaví většina občanů. Začíná se již v sobotu předpouťovou zábavou, při které hraje skupina Krakatit. Pořádá ji fotbalový oddíl TJ Sokol.

Neděle začala slavnostní mší v místním kostele.
Odpoledne se místní občané i jejich hosté sešli před obecním úřadem a potěšili se Slezskou besedou, kterou s tanečníky nacvičila MUDr.Melánie Ševčíková a starostka Věra Petrová. Těm

divákům,kteří vytrvali, hrála k poslechu dechová hudba Senior boys.
Děti a mládež samozřejmě lákalo především prostranství u fotbalového hřiště. Cestu k němu lemovaly stánky s rozličným pouťovým zbožím. Perníková srdce, turecký med, cukrovinky, to

vše lákalo kolemjdoucí k ochutnání. Když procházející nasytili oči, případně žaludek vystavenými dobrotami, mohli se vydovádět na pouťových atrakcích, kterých tu bylo požehnaně.

Rakety, řetízkový i koníčkový kolotoč, crazy samba, nafukovací hrad, super skluz, italský vláček či horská dráha, to vše tady lákalo naše děti a útočilo na peněženky rodičů.
Ing.Radomír Kulhánek nejen vymyslel, ale také pomohl zajistit spolu s členkami ASPV, fotbalisty a panem Kozlem, který provozuje restauraci „Na hřišti“ další kulturní akci. Jmenuje se

„Rozloučení s prázdninami“. V pondělí 29.srpna se na fotbalovém hřišti  sešlo asi šedesát dětí. Čekalo je mnoho zajímavých soutěží, které vymyslela Katka Štrachoňová.
Děti se rozdělily do dvoučlenných družstev. Za každý splněný úkol je čekala sladká odměna. Na jejich výkony dohlížely členky ASPV a členové oddílu kopané. Při zatloukání hřebíků se

ukázalo, že chlapci jsou sice rychlejší, ale děvčata rozvážnější. Dále měly děti zasáhnout fotbalovou branku ze sedmi metrů. Pro ty větší to bylo lehké, ale pro mnohé menší takřka

nepřekonatelné. Ani slalom mezi kuželkami s míčkem na pingpongové raketě nebyl jednoduchý. Největší oblibu si získalo skákání v pytli. I po skončení soutěže se děti znovu vracely a

skákaly.
Další úkol, sníst sušenku a zapískat, se dospělým zdál složitý, ale děti jsou šikovné a vynalézavé. Při skákání přes švihadlo si přišla na své děvčata, ale ani chlapci nezůstali

pozadu. Trefit se míčem do rozhoupaného gymnastického kruhu taky není nic jednoduchého, ale i to se podařilo. Soutěž ukončila zkouška pozornosti.  Společné úsilí bylo korunováno

opékáním párků. Pan Kozel věnoval sladké odměny i občerstvení pro děti a jejich rodiče.
Další ročník turistické akce „Sbohem léto“ měl společný sraz u Sv.Anny, odkud se pokračovalo na Ondřejník. Tentokrát děti neplnily předem připravené úkoly. Na  každém stanovišti je

čekala ukrytá hádanka. Nejdříve ji musely najít a pak společně vyluštit. Za vyluštění získaly jedno slovo. Na konci trasy už měly deset slov. Z těch se dala složit věta – opět

hádanka. Její vyluštěn jim prozradilo, kde se skrývá poklad.
Je vidět, že pořadatelé se snaží, aby se neupadlo do stereotypu. Úkoly jsou vždy jiné a stále zajímavější.
Teplé a větrné počasí přálo účastníkům první „Metylovské drakiády“. Odpoledne 30.října se  na fotbalovém hřišti sešli rodiče i prarodiče s dětmi. Ty přišly měřit své síly v pouštění

draků. Dráčci vyrobení doma byli oceněni. Tatínkové a maminky jim pomohli s vypuštěním a pak už děti jejich let korigovaly. Obloha se rozsvítila pestrými, barevnými obláčky. Jako

prvnímu se podařilo vyletět nahoru usměvavému dráčku Jakuba Konvičky, který za to získal cenu. Drak, který vyletěl nejvýše a nejdéle se udržel ve vzduchu, patřil sourozencům

Kotherovým. I oni byli odměněni.
Dětí nebylo mnoho. Ale snad se tím prvním ročníkem založí nová tradice, která v budoucnu přitáhne více dětí i rodičů.
V pátek 8.října večer byl v kinosále II.díl operetního zábavného pořadu“Líbánky s operetou“. Účinkovali sólisté opery a operety Moravskoslezského národního divadla v Ostravě: Jana

Hošťáková, Halina Kubeczková, Sylva Pivovarčíková, Jan Drahovzal, Josef Krpec a Petr Miller. Tančily Darina Migašová a Dája Roncová. Vystoupení doprovázeli členové orchestru pod

vedením dirigenta Josefa Kostřiby.
Večer provázeli slovem sólista činohry Slezského divadla v Opavě František Štěpán a Alena Bastlová. Návštěvnost byla dobrá. Lidem se představení líbilo.
Dosud bývalo zvykem, že na Štědrý večer odpoledne, když se začínalo šeřit, chodívali příbuzní a známí rozžehnout svíčky na hrobech svých drahých. Vánoční atmosféru dotvářely koledy z

místného rozhlasu. Letos nás pozvala paní starostka na hřbitov už v 10 hodin dopoledne. Všude bylo plno hořících svíček, přišlo mnoho lidí, zněly koley v podání dechové hudby Senior

boys. Je to jistě hezký zvyk. Osobně mi chybělo jen to idylické stmívání.
Vítání občánků bylo letos v sále Obecníku. Rodiče a prarodiče přinesli deset dětí. Slavnostní akt zahájila a všechny přítomné přivítala paní starostka Věra Petrová. Školní děti

přivítaly své malinké kamarády hrou na flétničky. Zazněly i verše v podání paní Marie Herotové.
Již dvakrát jsem tu zmínila dechovou hudbu Senior boys. Pan Pavlíček z Palkovic dal v loňském roce dohromady asi čtrnáct starších muzikantů dechové hudby z okolí. Mezi nimi jsou i

dva naši občané. Jan Bílek hraje na křídlovku a Břetislav Juřica na „es“ trubku. Oba jsou odchovanci pana Oldřicha Bílka, který byl vedoucím kapely u nás asi v padesátých letech

minulého století. Hrát se tu učil tehdy i pan Pavlíček. S kapelou zpívá metylovská občanka paní Marcela Kotzurová. Hrají při různých příležitostech, všude tam, kde je pozvou.
Dříve mívali zkoušky v Myslíku, ale v místnosti byla zima a muzikantům křehly prsty.
Naše starostka jim po domluvě s panem Přibylou zařídila možnost zkoušek v místním Obecníku, kde je teplo.

Sport
Sportovní život v obci je bohatý a mnohovrstevný. Sporty, které mají u nás dlouholetou tradici, se prolínají s těmi, které jsou zcela nové. Pěstují se sporty kolektivní i

individuální, sporty, které šíří slávu naší obce v kraje, republice i za hranicemi, i ty, jejichž cílem je především dobrá fyzická a psychická kondice lidí. Všechny mají svůj význam

i důležitost v životě obce.

Fotbal muži
Mužstvo A I.B třída skupina „D“ sehrálo na podzim 2004 celkem třináct zápasů. V pěti vyhrálo, ve dvou remízovalo a v šesti prohrálo. Získalo 17 bodů, skóre je 16:17.
Mužstvo B sehrálo na podzim rovněž třináct zápasů. Vyhrálo jich osm, tři prohrálo, ve dvou remízovalo. Získalo 26 bodů, skóre je 29:19.
Žáci – v červnu proběhl druhý ročník memoriálu Ondřeje Šprly v kopané starších žáků. Zúčastnila se ho čtyři družstva – z Metylovic, z Ostravice, z Pržna a z Korně, čímž turnaj získal

nádech mezinárodního utkání. Nejlepší výkon předvedli hoši z Korně. Díky lepšímu skóre se na druhém místě umístila Ostravice. Naši fotbalisté obsadili třetí místo.

Volejbal
V letošním roce má volejbalový oddíl TJ Sokol Metylovice několik důvodů k malému ohlédnutí za činností oddílu. Jeho začátky se datují do roku 1929. Z té doby se totiž zachovaly první

zprávy o aktivní činnosti volejbalu.
První volejbalový oddíl založil tehdy učitel Miloš Čupa. Pod jeho vedením dosáhl vynikajících výsledků v roce 1932-1935. Na jeho počest (byl fašisty sťat pro práci v odboji) byl v

roce 1946 založen volejbalový turnaj, který bude mít letos již 50.ročník.
Tato kulatá výročí přivedla stávající výbor k myšlence uspořádat setkání všech volejbalových generací – dnešních i bývalých hráčů, aby si nejen zavzpomínali, ale i vyzkoušeli, kolik

toho ještě s přibývajícím věkem umí.
Setkání připadlo na sobotu 29.května. Za krásného počasí se sešlo 90 členů ze 250ti pozvaných jejichž adresy se podařilo získat. V turnaji pěti družstev všech generací hráli až do

pozdního večera.
Den nato se konal již 13.ročník dortového turnaje. Přijelo deset družstev a na třech kurtech se odehrálo celkem 26 utkání. Na předních místech skončila ligová družstva juniorů –

Dolní Benešov, TŽ Třinec a DHL Ostrava. Domácí junioři obsadili 4.místo.
Zároveň pořadatelé připravili pro své členy i hosty malou výstavu, především historických fotografií. Zároveň vydali i malou publikaci, zachycující dění v místním fotbale od prvních

počátků v roce 1929, včetně nejslavnějšího období v letech 1932-1934, kdy muži metylovského Sokola byli mistrem Moravskoslezské župy. Pro naši veřejnost byla výstavka instalovaná v

prostorách Obecního úřadu od 12.7 do konce srpna.
Na letní turnaj přijel bohužel ze 16.pozvaných družstev pouze sedm (turnaj Miloše Čupy a Mirka Bílka). Na třech kurtech odehráli celkem 21 zápasů, systémem každý s každým. V letošním

jubilejním ročníku se dařilo domácímu družstvu a celý turnaj vyhrálo. Na druhém místě se umístila TJ Jäkl Karviná, na třetím skončili muži z TJ Sokol Palkovice. Vítězové převzali

sportovní pohár, který byl pořízen při příležitosti oslav 75.letého trvání oddílu a výročí 50.ročníku turnaje. Každé družstvo rovněž obdrželo koláče. Je třeba také poznamenat, že

naši muži, poprvé v historii soutěží řízených volejbalovým svazem, zvítězili v krajském přeboru II.třídy a postoupili do krajského přeboru I.třídy, což je ve volejbalu jen o stupeň

nižší soutěž než Národní volejbalová liga.
Dnes, kdy všichni naříkají, že děti a mládež se nepohybují a jen vysedávají před televizí nebo počítačem, je potěšující, že v naší obci to tak docela neplatí.
V sobotu 8.května se v Metylovicích konala regionální soutěž pobytu a pohybu v přírodě.
S organizací a výběrem trasy okolo metylovských Horeček pomáhaly paní Martině Mertové, ředitelce závodu, ženy z ASPV TJ Sokol: Vlaďka Drastichová, Iva Mališová, Běla Mačejovská,

Gabina Ryšková, Naďa Kopřivová, Táňa Bílková, Růža Vrbová a Zdenka Závodná.
Ředitelka závodu a předseda TJ Sokol JUDr.Antonín Fajkus přivítali účastníky, naše starostka všem představila naši obec.
Na start se postupně připravovalo 30 hlídek. Metylovice reprezentovaly v kategorii mladší žákyně Lucka Pisková s Lenkou Uhlářovou a Eliška Uhrová s Kristýnkou Uhrovou.
V kategorii starší žákyně II. Závodila Jana Kusá s Nelou Kožuchovou.
Na fotbalovém hřišti byl start i cíl. Na trať vybíhaly dvoučlenné hlídky dívek a chlapců. Startovaly v tříminutových intervalech. Na trati je čekalo plnění různých úkolů – práce s

mapou, určování ohnišť, vázání uzlů, poznávání flory a fauny, ručkování po laně, znalost vzájemné vazby měst, řek a hor, stezka postřehu, topografické a turistické značky,

zdravověda, odhad vzdálenosti a orientace na mapě.
Za každý nesplněný úkol se připočítávaly trestné minuty. Do poslední chvíle tak panovalo napětí. Nikdo nemohl říci, že vyhrál, protože běžel nejrychleji. Trestné body totiž zamíchaly

celkovým pořadím.
Z našich hlídek postoupily do krajského kola Kristýnka Ryšková a Eliška Uhrová. Proběhlo ve Vítkově Podhradí 22.května. Děvčatům se dařilo. Skončily na pěkném 6.místě.

Metylovské děti mají rády i lehkou atletiku. V krajském kole v soutěži mladších žákyň obsadilo družstvo Mrarkéta Marcaníková, Maruška Liberdová a Lucie Pisková 1.místo. navíc Maruška

Liberdová obsadila v jednotlivcích 3.místo a vybojovala si tím postup do republikové soutěže v Brandýse nad Labem. Tam s Markétou Marcaníkovou obsadily v družstvech 11.místo a v

jednotlivcích byla Maruška 15.v republice.
Nela Kožuchová jako členka vítězného družstva v krajském kole starších žákyň obsadila v jednotlivcích krásné 2. Místo. Lenka Šigutová a Jana Kusá obsadily v družstvech 3.místo a v

jednotlivcích 13.a 15.místo.
Čest chlapců zachránil Lukáš Kulhánek. Byl členem družstva mladších žáků, které obsadilo 2.místo, v jednotlivých byl rovněž druhý. V republikovém kole jejich družstvo dosáhlo na

10.místo, jako jednotlivec skončil třicátý třetí.
Obec proslavil v silovém trojboji David Pavlady. V únoru získal 1.místo v oblastní soutěži ve váhové kategorii do 125 kg s výkonem 740 kg. V březnu obsadil 2.místo na mistrovství

Moravy mužů a žen s výkonem 740 kg. A konečně v dubnu obsadil 2.místo na 12.mistrovství České republiky mužů a žen rovněž výkonem 740 kg.
Silový trojboj se skládá ze tří disciplin, které jsou voleny tak, aby co nejvíce prověřily sílu celého těla. V každé disciplině má závodník právo na tři pokusy, z nichž nejlepší se

započítává do celkového výsledku trojboje a ten pak určuje pořadí závodníků v soutěži.
Závodník musí k jednotlivým pokusům přistupovat maximálně koncentrovaný. Doba vlastního sportovního výkonu v jednom pokusu není dlouhá – činí čtyři až devět sekund. Závodní však musí

krátkodobě vyvinout maximální úsilí nutné k překonání hraničních zátěží, což klade enormní nároky na psychickou i fyzickou připravenost sportovce. Sportovním náčiním je nakládací

činka, jejíž hmotnost je v průběhu soutěže zvyšována v souladu s pravidly silového trojboje.
Jana Čupová, která začala závodit jako osmiletá na horském kole v roce 1998, začala od roku 2000závodit i na silničním kole. A protože se silniční závody a závody na horském kole

často překrývaly, rozhodla se od roku 2004 závodit jen na silničním kole. Měla velmi náročnou sezónu, odjela 40 závodů. Přesto, že konkurence stoupá, získala 2.místo v Českém poháru

a 1.místo v Moravskoslezském poháru. Čtyřikrát startovala i ve Slovenském poháru. Tam ze 16.startujícíh získala dvakrát 1.místo a dvakrát 2.místo přesto, že byla mezi startujícím

jediné děvče. Chlapci ze Slovenska, i když je porazila, ji přijali velmi srdečně. V příštím roce je pozvána na velký mezinárodní závod v chorvatském Zagrebu a také do Maďarska.
Vždy v úterý večer si mohou naše ženy protáhnout své tělo. Věková hranice je neomezená. Pod odborným vedením cvičí aerobik. Ke cvičení využívají různá náčiní, např.činky, švihadla,

steepy, overbaly. Někdy si společně zajdou zaplavat na bazén. V létě obují sportovní obuv a vyrazí na menší túry po okolí. Přes prázdniny je přestávka. Kvůli dovolených je opravdu

těžké, aby se sešly v plné sestavě. Ale na podzim začnou opět znovu. Tady nejde o výkony, ale o vlastní fyzické i psychické zdraví a o radost ze vzájemných přátelských vztahů.
Tělocvičná jednota
Oddíl florbalu
Mezi spoustou chlapců a děvčat, kteří se tu vystřídali, se zformovala skupinka, kterou začala zajímat i soutěžní činnost. Hráči slaví úspěchy na školních turnajích i středoškolských

hrách. Družstvo se ale potýká s velkou migrací členů, velikostí tělocvičny a nedostatkem dospělých cvičitelů.
V roce 2004 se v regionální soutěži Ostravského regionu umístilo na 5.místě. První místo obsadil TJ Sokol Frýdek-Místek. V našem družstvu hrají Chmel Ondřej, Solík Jaroslav, Baránek

Ondřej, Mitrenga Marek, Kačmařík Michal, Rybnikář Jakub, Švasta Jaromír, Karlický Jan. V soutěži o nejlepšího střelce obsadil 3.místo Chmel Ondřej, 4.místo Solík Jaroslav.

Oddíl stolního tenisu
Oddíl pořádá každoročně velikonoční a vánoční turnaj jednotlivců v kategorii žáků a dospělých. Na organizaci se podílí většina členů oddílu, finančně vypomáhají místní sponzoři.

Věhlas turnaje v rámci okresu dosvědčuje skvělá účast – 48 hráčů. V tvrdé konkurenci hráčů vyšších soutěží uspěli naši borci Tomáš Šigut a Jiří Liberda. Umístili se na 2.místě.

Oddíl všestrannosti a  pobytu v přírodě
Každou neděli odpoledne je v tělocvičně řada dětí a mládeže, případně i jejich rodičů, kteří sportují a hrají různé hry.

Oddíl in-line hokeje a hokejbalu vede Radim Tomášek a má osm členů.

Oddíl tenisu založili Lukáš a František Karličtí. Bylo to v roce 1998, ale do jednoty přešel teprve v tomto roce.

Sbor dobrovolných hasičů
Již 2.ledna museli vyjet hasiči k požáru dřevěné chalupy na Myslíku. A znovu 7.února, kdy hořela dřevěná chata na Pstruží. Je jistě kuriozitou, že zrovna v té době měli tamní hasiči

ples. Aby nevyšli ze cviku, vyjeli v březnu tři muži na čištění kanalizace v Pasekách. Osm našich mužů hasilo 3.dubna požár hospodářské budovy na Lubně. A hned druhý den likvidovali

kouřící kontejner u stolárny Luto. V polovině dubna vyčistili odpadovou jímku v Pasekách. Díky místním hasičům zazářily před zahájením školního roku všechny metylovské autobusové

zastávky. A již 16.září další poplach. Hořel příbytek paní Květky Kolochjčákové. Jedenáct lidí pracovalo na požáru 20 hodin. Mimo hašení museli také pochytat spoustu psů, které

dotyčná vlastnila.
Aby muži mohli vyjíždět k požárům, je nutné, aby oni i jejich vozy byly v kondici. Pět řidičů absolvovalo školení s úspěšným zvládnutím závěrečných zkoušek. V dubnu se školila

výjezdová jednotka. Každý její člen musí totiž každé dva roky absolvovat lékařskou prohlídku. Z Žimrovic byly místnímu sboru převedeny dva dýchací přístroje. Muži také velmi 

důkladně připravili na technickou prohlídku cisternu a vozidlo Volkswagen. K úlevě všech dopadla dobře. Zakoupili také starší stroj PS-12, který si sami přes zimu sestaví, upraví a

vyladí pro potřeby pohárových soutěží.
V dubnu začínají přípravy na soutěže. Začaly v květnu okrskovým kolem požárního sportu na Pržně. Družstvo mužů s dětmi se také zúčastnilo soutěže u příležitosti 100 let založení

sboru v Žimrovicích. Bohužel jim praskla B hadice. Komu to vůbec nevadilo, byly děti. Přišly si opravdu na své a využily všech připravených atrakcí v plné míře.
V sobotu 3.7. se na místním fotbalovém hřišti uskutečnil 38.ročník hasičské soutěže. Je to nejstarší soutěž v bývalém okrese Frýdek-Místek. Přijelo 45 družstev mužů a 11 družstev

žen. Takový počet je i pro zkušené pořadatelé pořádné sousto. Ale zvládli to na výbornou. Průběh byl všemi zúčastněnými hodnocen jako velmi dobrý.
Soutěž byla zahájena ve 14.00 hod. starostou sboru Miroslavem Juřicou a starostkou obce paní Věrou Petrovou. Konkurence byla opravdu silná. V kategorii mužů se patnácti družstvům

podařilo dokončit útok pod hranicí 16.vteřin, z toho třem dokonce pod hranicí patnáctky.
Ani ženy nezůstaly pozadu. Dvěma družstvům se podařil nádherný čas pod hranici 18 vteřin. Jedna z proudařek z Petřvaldíku dokonce shodila svůj terč v čase 16,997 sekund. Takové

zápolení se pochopitelně neobejde bez zranění. Řadu let „sponzorsky“ ošetřují zraněné hned na místě pan doktor Drmela a zdravotní sestra Naďa Kopřivová. Soutěž je velmi populární.

Dokazuje to veliká návštěva diváků nejen z Metylovic, ale i z širokého okolí. Počasí bylo příznivé, jen závěr pokazila bouřka a prudký přívalový déšť. Vyhlášení výsledků se proto

konalo ve velkém stanu. Domácí mužstvo se umístilo na 15.místě.
Tentýž večer, na noční terénní soutěži o pohár zesnulého starosty SDH v Palkovicích obsadil v náročném terénu jak družstvo mužů, tak i žen 1.místo.
Na  soutěž v Turzovce vyrazila v srpnu mimo soutěžní družstvo i početná patnáctiletá delegace.
Koncem srpna tradičně proběhla soutěž netradičních družstev. Recesní akce se zúčastnilo 19 družstev s velmi dobrou úrovní. K tradičním družstvům Bílků, Halatů, zdravotníků,

fotbalistů apod. se letos připojilo též družstvo Beseda, Obecní úřad i družstvo složené z redaktorů Českého rozhlasu Ostrava Martina Kaittla a Kateřiny Huberové. Ti přímo ze soutěže

vysílali přímé vstupy do vysílání. Navíc natočili patnáctiminutový pořad o metylovských hasičích, který odvysílali v pořadu „Co jste hasiči, co jste dělali“.  Iniciátorem

zviditelnění našich hasičů byl Vavřín Michalec. Mimořádnou událostí této soutěže byla přítomnost „olympijského týmu z Atén“   v čele s Romanem Šebrlem. Ve skutečnosti vzaly na sebe

podobu olympioniků metylovské ženy. Svým vtipným nápadem si zasloužily cenu diváků, která byla letos udělena poprvé.
V neděli 12.září posledním 17.kolem v Jistebníku vyvrcholil 2.ročník Moravskoslezské ligy v požárním útoku. Liga sdružuje 23 mužských a 10 ženských družstev z bývalých okresů Frýdek-

Místek, Nový Jičín, Karviná, Ostrava, Opava. Vznikla v loňském roce za účelem zvýšení motivace k soutěži těch nejlepších družstev a v neposlední řadě pro větší propagaci požárního

sportu.
Metylovice přihlásily do Ligy jak družstvo mužů, tak i družstvo žen. Muži se zúčastnili 34 soutěží, ženy 33 soutěží. Na slavnostním vyhlášení obsadilo naše družstvo mužů 2.místo,

ženy byly také druhé. Konkurence byla veliká, soutěž náročná. Ale obě naše družstva obstála se ctí a úspěšně reprezentovala obec.
Soutěžní sezóna skončila soutěží veteránů na Pstruží. Zvítězila naše družstvo „starých pánů“.

Začátkem října proběhlo podzimní kolo soutěže Plamen pro malé hasiče v Horních Tošanovicích. Děti tu dosáhly velmi dobrých výsledků. Obsadily 5.místo a tak zúročily práci vedoucích

Denisy Bílkové, Zuzany Bílkové a Veroniky Lengyelové.
Ale nejen sportem jsou živi naši hasiči. O velikonocích drželi v slavnostních uniformách stráž u božího hrobu a zajistili výzdobu jednoho oltáře o svátku Božího těla. Vtipně přitom

využili starou ruční stříkačku. Postavili máj na hřišti za školou. Dvoudenní výlet na jižní Moravu se jim rovněž vydařil. Sezónu uzavřeli výstupem na Solárku a společně si také

upekli sele.
V klubovně instalovali kuchyňský kout, který využijí hlavě k mytí nádobí po hasičských akcích. Zapojili nový ohřívač vody, který bude sloužit jak kuchyňskému koutu, tak i potřebám

garáže. Tradiční je podzimní sběr železného šrotu, který má vždy uspokojivé finanční výsledky.

Klub důchodců
Smažení vaječiny na hřišti se zúčastnilo 44 důchodců. Pan Duda hrál na harmoniku, lidé zpívali, atmosféra byla výborná. V srpnu byli společně s KDU-ČSL na poutním zájezdu na

sv.Hostýně. Zdálo by se, že není nic jednoduššího než uspořádat zájezd na Lysou horu, kterou všichni vidíme ze svých domovů. Zatímco předloni povolilo výjezd Ředitelství

radiokomunikací, v minulém roce to už bylo ministerstvo životního prostředí. Zdá se, že ani tento orgán nemá dostatečné kompetence a tudíž v tomto roce museli žádat o povolení

prezidentskou kancelář. Její vyjádření přišlo až dva měsíce o termínu zájezdu.
Půldenní zájezd na Hrčavu se důchodcům velice líbil. Tato obec, ležící v naší republice, leží na hranici se Slovenskem a Polskem. Naše občany provedl Hrčavou tamní důchodce pan

Vojkovský.
Obecní úřad uspořádal pro důchodce odpolední autobusový zájezd do skanzenu Strážnice spojený s večerní návštěvou vinného sklepa. Důchodci měli zájezd zdarma, rodinní příslušníci

platili 400,–Kč. Autobus byl plně obsazen a lidé byli velmi spokojeni. Pan Duda hrál na harmoniku, všichni si zazpívali, najedli se a ochutnávali víno. Domů se vraceli až po

půlnoci.
Na výroční setkání v listopadu přišlo 62 důchodců. Naplánovali si akce na příští rok, potom je čekalo pohoštění i družná zábava.
V rámci programu „Obec seniorům“ nabízí firma Mak-FES hotová jídla sterilovaná ve skle. Jedná se o dvacet druhů jídel za jednotnou cenu dvacet korun. Aby nekupovali zajíce v pytli,

dostali proti podpisu první z nabízených jídel zdarma. Kdo byl s kvalitou jídla spokojen, objednal si další na dobu dvou týdnů. Jídla se dovážejí na obecní úřad jednou za 14 dní a to

vždy v pondělí. Objednávky se přijímají do čtvrtku předešlého týdne. Přijímá je paní Marie Herotová, která pak sklenice následně podle objednávek rozděluje. Je také možné si objednat

jídlo jen několikrát v měsíci.

Soutěž Vesnice roku
Po schválení zastupitelstvem přihlásila starostka naši vesnici do soutěže Vesnice roku. Zpracovala potřebnou dokumentaci a spolu s články o práci a kavitách různých spolků a družení

odeslala na regionální pracoviště ministerstva pro místní rozvoj.
Jak sama říká, při zpracování materiálu si ověřila, kolik v obci nejen bylo, ale především stále je výjimečných lidí. Umínila si, že až bude před komisí obhajovat to, co o obci

napsala, začne slovy: „Naše vesnička sice patří mezi ty malé, ale je veliká lidmi, kteří zde žijí.“
Hodnotící komise přijela na obecní úřad 29.6. Byla devítičlenná a tvořili ji zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazu měst a

obcí, Svazu knihovníků, Národního památkového ústavu, Spolku pro obnovu venkova a Archivu města Ostravy.
Netrpělivě i s troškou nervozity je očekávala starostka i pracovnice obecního úřadu, zástupci místních hasičů pan Miroslav Juřica a František Michalec, zástupce Svazu holubářů pan

Jan Vyvial, místní farář P.Kiwak, knihovnice Miluška Kociánová, pan Vít Mališ, pan Vavřín Michalec, který celý průběh nahrával na videokazetu a kronikářka Marie Bartková.
Místnost byla vyzdobena poháry a trofejemi místních sportovců. Pracovnice obecního úřadu připravily malé pohoštění. Setkání zahájila virtuózní hrou na housle Lenka Liberdová. Verše,

které přednesl Vojtěch Brlík, žák místní školy, ukončily krátkou kulturní vložku. Starostka seznámila přítomné s životem obce i všestrannými aktivitami občanů. A pak už jsme museli

čelit různým zvídavým otázkám členů hodnotící komise. Veliký zájem vyvolal zvláštní a myslím ojedinělý koníček pana Víta Mališe. Kreslí staré metylovské dřevěné chalupy. Protože už

takřka vymizely, maluje je podle starých dobových pohlednic. Pravý dolní roh zdobí číslice i slovo Lach. Okraje jsou zoubkované. Když je ofotí, vypadají jako poštovní známky. Je to

pěkná a domnívám se, že ojedinělá kuriozita.
Komise si prohlédla obec a vyjela i na Čupek. Okna většiny rodinných domků zářila bohatým květenstvím.
Výsledek soutěže byl pro nás velmi příznivý. Jako jediná z přihlášených obcí získala naše vesnice „Modrou stuhu“ za společenský život. Ocenění zároveň přineslo i částku 400

000,–korun, což je určitě dobrá zpráva pro naši vysýchající obecní pokladnu. Peníze dostaneme formou účelové dotace, o kterou si musíme požádat. Dále byla obci udělena Fulinova cena

za kvalitní květinovou výzdobu, která byla letos udělena poprvé. Obec také obdržela diplom za vedení kroniky.
Zpráva o úspěchu obce se objevila i na vlnách éteru, konkrétně v regionálním zpravodajství českého rozhlasu a televize.
Slavnostního předání cen ve Štítině na Opavsku se zúčastnila starostka paní Věra Petrová, pracovnice obecního úřadu paní Růžena Vrbová a pan Vavřín Michalec, který slavností akt

natáčel na videokazetu.

Volby do Evropského parlamentu
 Volby začaly v pátek 11.června ve 14.hodin a skončily v sobotu ve 14.hodin. Volilo se ve škole v přízemí. K volbám přišlo 30,3% oprávněných voličů. Občané dali své hlasy:
KDU-ČSL    96 hlasů
ODS     79
KSČM     78
SNK a Evr.Dem.    39
ČSSD     26
Nezávislí    20
Strana zelených    14
Unie liber.dem.     4
Strana za živ.jist.    4
Strana venkova     3
Republikáni Mir.Sládka    3
Za zájmy Moravy    2
Nezávislá iniciativa    2
Strana práce     1
Pravý blok     1
Svobodní     1
Viktor Kožený – OFD    1
V okrese Frýdek-Místek přišlo v pátek a v sobotu k volebním urnám pouze 47 947 voličů ze 180 815, což je 26,52%. V celém okrese Frýdek-Místek dopadly volby následovně:
ODS     24,27%
KSČM     21,54%
KDU-ČSL    13,06%
SNK a ED    12,05%
ČSSD       9,74%
Nezávislí      7,72%
Ve Frýdku-Místku, v Třinci a ve Frýdlantě se na 1.místě umístila ODS, ve Vratimově, Šenově a Brušperku obsadila 1.místo KSČM, v Jablunkově KDU-ČSL.
Volby do Evropského parlamentu v České republice byly vítězstvím pravice a hlubokým propadem sociální demokracie. Velice dobře dopadla KSČM.

Volby do krajů
Volby do krajů proběhly ve dnech 5. a 6.listopadu. V Metylovicích se opět volilo v budově základní školy. V obci je 1 257 voličů, k volbám přišlo 463 lidí, což představuje 36,8%

voličů.
Výsledky voleb do krajů:
ODS     152 hlasů
KDU-ČSL    123
KSČM       90
ČSSD       49
Nezávislí      17
Strana zelených        8
SNK         7
Svobodní        3
Evr.Demokraté        3
Republikáni M.Sl.       2
Strana zdravého rozumu      2
Strana práce        1
Helax-Ostrava se baví       1
Koruna česká        1
Morava         1

Matrika
Narození
V roce 2004 se v Metylovicích narodilo 13 dětí – osm chlapců a pět děvčat. Jména jsou různá, neopakují se. Čtyři děti se v rodině narodily jako první, sedm dětí už má staršího

sourozence, dvě děti se narodily jako třetí v rodině. Takže to vypadá, že jedináčci jsou u nás v menšině. A také počet dětí narozených v obci není zatím alarmující. Děti se rodily

zcela rovnoměrně. Jedno dítě se narodilo v lednu, dvě v únoru, dvě v květnu, dvě v červnu, jedno v červenci, jedno v srpnu, dvě v září, jedno v listopadu a jedno v prosinci. V

březnu, v dubnu a v říjnu se nenarodil nikdo.
Úmrtí
Rozloučili jsme se letos s osmi ženami a osmi muži. Průměrný věk zemřelých mužů byl 75 let. Nejstarší byl pan Mojmír Mužný, který zemřel ve věku  91 let, nejmladší pan Petr Kožuch,

kterému bylo 50 let.
Průměrný věk žen byl 78 let. Nejstarší z nich byla  Anděla Němcová, zemřela v 94 letech. Ještě dopoledne volila do Evropského parlamentu. Do poslední chvíle se živě zajímala o

politické dění u nás. Nejmladší žena paní Renata Halatová zemřela v 56.letech.
V lednu zemřeli dva lidé, v únoru jeden, v březnu dva, v květnu dva, v červnu tři, v srpnu jeden, v říjnu jeden, v listopadu dva.
Nepotvrdilo se, že nejvíce lidí umírá v březnu a v květnu.
Jedenáct zemřelých mělo poslední rozloučení v kostele v Metylovicích a byli tu také pochováni na hřbitově. Jeden pohřeb byl v kostele ve Frýdlantě n.O. a jeden byl v kostele na

Čeladné. Dva pohřby byly v kremaci a jen s jedním zemřelým bylo rozloučení v úzkém rodinném kruhu.
V měsíci březnu zemřel pan Mojmír Mužný, o pár dní později, ve svých 87 letech pan Ludvík Mužný. Tím vymizelo z naší obce příjmení Mužný, které tu bývalo běžné 300 let. Ještě koncem

19.století žili Mužní ve 40.domcích obce. Zdá se, že předkové všech větví pocházeli z dřevěné chalupy čp.27. Poslední Mužný na tomto čísle zemřel v roce 1905, jeho žena v roce 1912.

V tomto roce se historie rodu Mužných zcela uzavřela.

Manželství
Deset párů uzavřelo manželství. Šest svateb bylo v místním kostele, na obecním úřadě ve Staříči jedna, jeden pár ji uzavřel na MěÚ ve Frýdlantě, jeden pár se rozhodl pro MěÚ

Frýdek-Místek. Jeden pár dokonce slavil svatbu na Dobříši. Svatby byly  rozloženy takto: jedna v lednu, tři v dubnu, dvě v červnu, dvě v červenci, jedna v srpnu a jedna v říjnu.
Průměrný věk ženichů byl 28,9 let, nejstarší ženich měl 40, nejmladší ženich měl 22 let. Průměrný věk nevěsty byl 26,6 let. Nejstarší nevěsta měla 35 let, nejmladší pouze 19 let. Je

zajímavé, že nejstarší ženich si bral nejmladší nevěstu. Všechny nevěsty byly svobodné, jeden ženich byl rozvedený.
Čtyři snoubenecké páry měly trvalý pobyt v Metylovicích, pět metylovských ženichů si vybralo nevěsty za hranicemi obce  a pouze jedna naše nevěsta si vzala ženicha odjinud.

Stěhování
Do obce se přistěhovalo 48 lidí, odstěhovalo 23 lidí. Opět se jedná o okolní obce, případně okolní okresy. Ale jsou i výjimky. Jedna žena se k nám přistěhovala z Ruska a jeden muž se

odstěhoval na Slovensko. Jedna žena se odstěhovala na Kladensko, jedna na Bruntálsko a jedna na Berounsko.
Počet obyvatel se díky přistěhovaným pomalu zvyšuje. K 31.12.2004 bydlelo v Metylovicích 1555 lidí. Kolaudovány byly u  nás dva rodinné domky.

Rozvody
V obci se rozvedly tři manželské páry. Dva páry se rozvedly po několika letech manželství, v každé rodině bylo jedno nezletilé dítě. Jeden pár se rozvedl v předdůchodovém věku.

Staří občané
V obci žije 37 lidí starších osmdesáti let, z toho je 25 žen a 12 mužů.
Nejstarší je paní Sládečková, která letos oslavila 97 let. Žije v Domově důchodců ve Frýdlantě, ale na víkend si ji bere dcera do Metylovic.
Paní Bílková Vojtěška oslavila letos 95 let, paní Mertová Anna 94 let, paní Bebčáková Anežka 91 let. Letos oslavili devadesátiny paní Kužmová Anna a pan profesor Božetěch Bílek.

Životní podmínky
Minimální mzda činila v letošním roce 6 900,–Kč, nejnižší hodinový plat je 39,–Kč na hodinu. V obci je 111 nezaměstnaných, což je 15,2%. Mezi nezaměstnanými převažují ženy. V

letošním roce se zvýšilo vodné na 17,98Kč na 1m3. Elektřina ve vysoké sazbě stojí 3,47Kč za kilowatthodinu, při nízké sazbě 1,10 Kč za kilowatthodinu. Jeden metrický cent briket

stojí 265,–Kč, známka za dopis nebo pohlednici nás vyjde na 6,50Kč. Sociální minimum je 4 640,–Kč.

V prodejně se smíšeným zbožím MAJ, která patří manželům Kulhánkovým, jsme si mohli koupit potraviny v těchto cenách:
Mléko v plastu 1l   14,–Kč
Šlehačka trvanl. 0,25l   15,70
Tvarůžky    19,30
Vajíčka balená 10ks   23,–
Máslo Zlatá Hana 0,25kg  16,70
Máslo místecké 0,25kg   30,70
Sýr Apetito    22,70
Hera 0,25kg    14,80
Pivo 10°      9,30
Pivo 12°    13,10
Mattoni nesl.1,5l   12,10
Sirup Jupi 0,7l    24,50
Sůl 1kg       5,10
Chléb Penam    20,20
Rohlík       1,50
Kuře mraž.1kg    53,–
Filety plátky    75,–
Kachna 2,10kg    168,–
Kypř.prášek      1,30
Kakao Granko    30,80
Salám  Poličan 1kg   158,–
Párky těšínské 1kg     54,–
Šunka krůtí 1kg    129,–
Slanina uzená 1kg     72,–
Cukr moučka 1kg     28,40
Cukr krystal 1kg     24,20
Mouka hlad.1kg       9,60
Káva zrno 75gr.        4,50
Rum 0,5l      92,–
Becherovka 1l    211,–
Pomeranče 1kg      24,–
Mandarinky 1kg     24,–
Česnek 1kg      44,–
Brambory 1kg        5,–
Polárk.dort      17,–
Kondenz.slaz.mléko     31,60
Masox malý        5,60
Cigarety Startky 20ks     35,–

Počasí
Leden 
I.dekáda průměrná teplota ráno -5,5°C         nejnižší -12°C, nejvyšší -1,5°C
  průměrná teplota poledne -2,7°C,    nejnižší -8°C, nejvyšší +5°
  průměrná teplota večer -5,2°C,         nejnižší -15°C, nejvyšší 0°C

  jasno oblačno zataženo
ráno  – 1  9
poledne 1 1  8
večer  1 1  8
1.ledna ráno 28 cm nového sněhu, první pořádný příděl této zimy
3.ledna ráno 13 cm nového sněhu
6.ledna ráno 13 cm nového sněhu
8.ledna ráno 5cm nového sněhu
sněhové přeháňky 5 dnů
sněžení 6 dnů
II.dekáda průměrná teplota ráno       +0,7°C,        nejnižší -3°C, nejvyšší +3°C
průměrná teplota poledne +3,5°C,       nejnižší 0°C, nejvyšší +6°C
průměrná teplota večer       +0,2°C,      nejnižší -2°C, nejvyšší +3°C

ráno 1 jasno  1 oblačno 8 zataženo
poledne   1  4  5
večer 1  2  7

dešť.přeháňky   4 dny
déšť se sněhem   3dny
sněh.přeháňky   4 dny
sněžení   2 dny
III.dekáda průměrná teplota ráno -8,6°C, nejnižší  -17°C, nejvyšší -3°C
průměrná teplota poledne -3°C, nejnižší -9°C, nejvyšší +6°C
průměrná teplota večer -6,7°C, nejnižší -12°C, nejvyšší 0°C
 Ráno  2 jasno  – oblačno 1 zataženo
poled. 1  3  3
večer 8  8  7

sněh.přeháňky  4 dny
sněžení   3 dny
velký vítr   3 dny

21.1. ráno 10cm sněhu
22.1.ráno 5 cm sněhu
23.1. ráno 10cm sněhu
24.1. bylo na Šumavě na Kvildě a ve Štítné nad Vlárou naměřeno -39°C
Nejchladněji bylo v lednu 26.ráno – 17°C
Nejtepleji bylo v lednu 31.v poledne +6°C

Únor
I.dekáda průměrná teplota ráno        +5,2°C, nejnižší -4°C, nejvyšší +11°C
průměrná teplota poledne +6,3°C, nejnižší -1°C, nejvyšší +12°C
průměrná teplota večer       +5,6°C, nejnižší -2°C, nejvyšší +11°C

ráno – jasno  5 oblačno 5 zataženo
pole. –  5  5
večer –  4  6

déšť  1 den
dešť.přeh. 5 dnů
déšť se sněh. 1 den
sněžení  2 dny
vítr  1 den
velký vítr 1 den
II.dekáda průměr ráno    -3,7°C, nejnižší -12°C, nejvyšší +2°C
průměr poled.  +6°C,   nejnižší -5°C, nejvyšší +3°C
průměr večer  -2,9°C,  nejnižší -10°C, nejvyšší +2°C

ráno 1 jasno  – oblačno  9 zataženo
poled. 1  1   8
večer 2  2   6

déšť   1 den
déšť, sníh 1 den
sněh.přeh. 4 dny
sněžení  5 dnů
11.2.   5 cm sněhu
18.2.   10 cm sněhu
III.dekáda průměr ráno        -5°C,    nejnižší -15°C, nejvyšší +2°C
průměr poled. +0,7°C,    nejnižší -2°C,   nejvyšší +3°C
průměr večer    -1,5°C,   nejnižší -7°C,   nejvyšší +3°C

ráno 3 jasno  1 oblačno  6 zataženo
poled. 3  1   5
večer 1  2   6

sněh.přeh. 3 dny
sněžení  5 dnů
vel.vítr  1 den

23.2.  20 cm sněhu
24.2.  10 cm sněhu
28.2.  10 cm sněhu
29.2.  20 cm sněhu

nejchladněji v únoru 21.2. -15°C
nejtepleji v únoru      5.2.   +12°C

Březen
I.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
 -4,5°C   -15°C   +2°C  2  –   8 ráno
+1,1°C  -2°C  +4°C  3 1  6 poled.
-2,3°C  -5°C  +2°C  3 1  6 večer
 dešť. přeh. 4 dny
sněžení  4 dny

1.3.     5 cm sněhu
2.3.  10 cm sněhu
3.3.  10 cm sněhu
8.3.  10 cm sněhu
9.3.  10 cm sněhu
II.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
 +2,2°C  -3°C  +5°C  8 –  2 ráno
+12,7°C  +4°C  +18°C  7 3  – poled.
+3,9°C  0°C  +11°C  2 7  1 večer

dešť.přeh. 2 dny
mlha  1 den
III.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
 +0,8°C  -3°C  +6°C  1 3  7 ráno
+8,2°C  0°C  +16°C  2 3  6 poled.
+4,2°C  -2°C  +10°C  2 4  5 večer

déšť  2 dny
dešť.přeh. 2 dny
sněž.  6 dnů
mlha  1 den
velký vítr 1 den (na horách orkán)

25.3.  5 cm silní, husté sněžení, těžký mokrý sníh
26.3.  5 cm
27.3.  12 cm sněhová kalamita
do některých vesnic na Šumavě nejezdí vlaky ani auta kvůli padajícím stromům. Rovněž tam nesvítí elektřina. Bouraly 3 linkové autobusy, všude stojí kamiony. To vše kvůli množství

těžkého sněhu.

nejchladněji 6.3. ráno -15°C
nejtepleji  19.3. poledne +18°C

Duben  
I.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
 +1,8°C  -3°C  +7°C  7 1  2 ráno
+12,2°C  +6°C  +20°C  6 2  2 poled.
+11,1°C  +6°C  +18°C  5 3  2 večer

déšť   1 den
dešť.přeh. 2 dny
mlha  1 den
II.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
 +4,3°C  -2°C  +10°C  3 5  2 ráno
+13,1°C  +7°C  +18°C  5 3  2 poled.
+12,6°C  +3°C  +21°C  2 5  3 večer

déšť   2 dny
dešť.přeh. 3 dny
velký vítr 2 dny
bouřka  1 x
III.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
 +6,9°C  +4°C  +15°C  3 3  4 ráno
+16,2°C  +6°C  +25°C  3 5  2 poled.
+14,9°C  +5°C  +22°C  3 5  2 večer

déšť  2 dny
d.přeh.  2 dny
nejchladněji v dubnu 1.ráno – 3°C
nejtepleji v dubnu 24.poled. +25°C

Květen
I.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
 +9,2°C  +5°C  +15°C  2 7  1 ráno
+19,5°C  +10°C  +25°C  1 9  – poled.
+16,4°C  +10°C  +23°C  – 7  3 večer

déšť  2 dny
d.přeh.  1 den
vítr   2 dny
II.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
 +6,6°C  +5°C  +12°C  1 6  3 ráno
+15,3°C  +3°C  +25°C  – 5  5 poled.
+13,9°C  +9°C  +20°C  – 6  4 večer

déšť  4 dny
d.přeh.  2 dny
III.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
 +5,7°C  +3°C  +10°C  – 9  2 ráno
+15,6°C  +6°C  +24°C  – 10  1 poled.
+15,2°C  +2°C  +21°C  – 9  2 večer

déšť  4 dny
sněž.  1 den
kroupy  1 x malé, krátce
nejchladněji v květnu 17. v poledne +3°C
nejtepleji 3. a 12.poledne +25°C

Červen
I.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
 +11,3°C  +5°C  +12°C  – 4  6 ráno
+20,6°C  +15°C  +25°C  2 4  4 poled.
+17,3°C  +12°C  +20°C  – 5  5 večer

déšť   1 den
liják  4 dny
bouřka   2 x
na Litovelsku poškodilo tornádo až 1/3 domů
II.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
 +11,8°C  8  15  1 3  6 ráno
+21,9°C  12  30  – 8  2 poled.
+21°C  12  25  – 7  3 večer

déšť   3 dny
liják  1 den
d.přeh.  1 den
bouřka  2 x
III.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+12,1°C  10  17  4 5  1 ráno
+22°C  13  27  – 8  2 poled.
+19°C  15  27  – 9  1 večer

déšť   3 dny
liják   1 den
bouřka  1 x
vlhký měsíc
nejchladněji v červnu 7. Ráno +5°C
nejtepleji v červnu 15.poledne +30°C

Červenec
I.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+12,7°C  +8°C  +16°C  3 5  2  ráno
+23,5°C  +15°C  +30°C  – 7  3 poled.
+20,1°C  +15°C  +30°C  1 6  3 večer

déšť  4 dny
bouřka   2 x
II.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+13,4  +8  +18  3 5  2 ráno
+24,1  +15  +32  5 3  2 poled.
+19,1°C  +12  +28  2 5  3 večer

přeháňky 2 dny
déšť  2 dny
liják  2 dny
III.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+13,7°C  +10  +20  5 –  6 ráno
+22,6°C  +13  +40  1 5  5 poled.
+22°C  +14  +30  1 6  4 večer

přeháňky 3 dny
déšť  1 den
liják  1 den
bouřka  1 x
 Nejchladněji 7.7. ráno +8°C
Nejtepleji 5.7. poledne, 8.7. večer, 9.7. poledne +30°C

Srpen
I.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+11,4°C  +10  +15  8 1  1 ráno
+24,5°C  +22  +28  5 4  1 poled.
+19,9°C  +16  +28  5 3  2 večer

přeháňky 1 den
déšť  1 den
liják   3 dny
mlha  1 den
vítr  1 den
bouřka   2 x
II.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
 +14,1°C  +10  +18  7 –  3 ráno
+23,3°C  +15  +31  4 5  1 poled.
+24,6°C  +15  +30  5 3  2 večer

déšť  1 den
liják  3 dny
mlha  1 den
vítr  3 dny
bouřka  1 x
III.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+12,3°C  +5°C  +14°C  4 1  6 ráno
+23,7°C  +13°C  +31°C  4 6  1 poled.
+22,4°C  +13°C  +27°C  3 2  6 večer

přeháňky 1 den
déšť   4 dny
liják  1 den
vítr   1 den
nejchladněji 23.8. +5°C ráno
nejtepleji 19.8., 24.8. poledne +31°C

Září
I.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+6,5°C  0  +13  7 –  3 ráno
+21°C  +13  +28  6 2  2 poled.
+18,4°C  +11  +24  7 –  – večer
II.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+8,7°C  +1  +17  8 –  2 ráno
+22,2°C  +15  +30  5 3  7 poled.
+17,4°C  +11  +24  4 2  4 večer

déšť  2 dny
vítr  1 den
III.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+8,7°C  +3  +14  – 3  7 ráno
+15,5°C  +13  +18  – 6  4 poled.
+11,2°C  +8  +16  5 1  4 večer

dešť.přeh. 1 den
déšť  1 den
liják  1 den
mlha  1 den
 Nejchladněji  17.a 18.ráno +1°C
Nejtepleji 15.ráno a 30.poledne +17°C

Říjen
II.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+4,3°C  -4  +10  5 1  4 ráno
+10,7°C  +6  +16  4 4  2 poled.
+7,9°C  +3  +12  2 5  3 večer

dešť.přeh. 1 den
mlha  1 den
vítr  4 dny
vichřice  1 den
I.dekáda průměr  nejnižší   nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+8,1°C  +3  +12  5 1  4 ráno
+17,8°C  +8  +24  2 5  3 poled.
+13,7°C  +7  +22  2 7  1 večer

déšť   1 den
mlha  1 den
vítr  2 dny
III.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+10,1°C  +4  +17  6 –  5 ráno
+16,3°C  +12  +21  6 4  1 poled.
+14,1°C  +10  +20  4 3  4 večer

dešť.přeh. 3 dny
liják  1 den
mlha  3 dny
vítr  1 den
vichřice  3 dny
nejchladněji  12.ráno -4°C
nejtepleji 1.poledne +24°C

Listopad
I.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+5,8°C  +1  +10  3 1  6 ráno
+9,9°C  +4  +18  2 2  6 poled.
+6,3°C  +1  +12  1 3  6 večer

déšť. přeh. 1 den
déšť  3 dny
mlha  7 dnů
II.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+12°C  -5  +5  1 1  8 ráno
+4,4°C  +1  +11  1 –  9 poled.
+2°C  -2  +6  1 –  9 večer

déšť  7 dnů
liják  1 den
sníh  3 dny
mlha  4 dny
vítr  2 dny
vichřice  2 dny
III.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
0°C  -4  +5  – –  10 ráno
+2,8°C  -1  +6  3 3  4 poled.
+0,9°C  -5  +4  1 2  7 večer

déšť  2 dny
liják  1 den
sníh  1 den
mlha  2 dny
bouřka  1 x
21 cm sněhu
nejchladněji 21.11.večer, 20.11.ráno -5°C
nejtepleji 4.11. poledne +18°C

Prosinec
I.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
  +1°C  -6  +8  1 2  7 ráno
  +2°C  +2  +10  2 5  3 poled.
  +1,1°C  -4  +8  2 2  6 večer

                            mlha  1 den
                             vítr  1 den
II.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
-2,8°C  -8  +1  4 –  6 ráno
+0,9°C  -4  +4  6 1  3 poled.
-1,9°C  -6  +1  5 –  5 večer

sněžení  1 den
III.dekáda průměr  nejnižší  nejvyšší  jasno oblačno zataženo
+1,3°C  -8  +8  2 1  8 ráno
+3,5°C  -4  +12  2 4  5 poled.
+0,9°C  -7  +8  4 2  5 večer

déšť   2 dny
nejchladněji 21.12. -8°C
nejtepleji 26.12 +12°C

KDU-ČSL
Svou činnost zahájilo v roce 2004 uspořádáním plesu. Ke Dni matek zajistili pro maminky a babičky,které přišly do Sokolovny kytičky a pro jejich ratolesti sladkosti.
Finančně přispěli na úpravu hrobu P.Romualda Filipa, který dojížděl do Metylovic  z Palkovské farnosti v letech 1955 – 1965 a je pochován ve svém rodišti v Šumvaldě u Uničova.
Členové ochotně pomáhali při různých úpravách v kostele i při zajišťování církevních svátků během roku.
Uspořádali zájezd na sv.Hostýn a do Čenstochové v Polsku.
Finančně se zapojili do sbírek pořádaných různými charitativními organizacemi na pomoc oblastem, které byly zasaženy vlnami tsunami a navíc zorganizovali sbírku pro naše občany,

peníze ze sbírky na obecním úřadě.

Stalo se ve světě
Leden – muslimští povstalci zabili ve čtyřech provinciích Thajska více než 460 budhistických občanů.
Únor – ráno, v době kdy bývá moskevské metro plné, vybuchla bomba a usmrtila tam 39 lidí. Rusko obvinilo z atentátu Čečence.
– ve Francii byl přijat zákon, který zakazuje, aby muslimské dívky nosily ve veřejných školách šátky, židovští chlapci jarmulky.
– poté, co jim vláda snížila podporu, vyplenili ve vesnici na východním Slovensku Romové regály v samoobsluze. Nepokoje trvaly týden a zasahovala armáda.
Březen – džihádiské z al-Kajdy zaútočili na tři madridská nádraží. Zabili 200 lidí, zraněných bylo 1400.
– sebevražední atentátníci zaútočili na přeplněné šiítské mešity v Bagdádu a zabili 171 věřících.
Duben – na severu komunistické Koreje se stalo velké vlakové neštěstí. Explodovala souprava s dynamitem. Zahynulo několik set lidí a městečko při trati bylo zcela zdemolované.
– americká televize zveřejnila fotografie amerických vojáků, kteří týrali irácké zajatce ve věznici Abú Ghrajb.
Květen – starý kontinent, který se po II.světové válce rozdělil a po čtyři desítky let byl bojištěm studené války, se v roce 2004 opět spojil. Evropská unie, sestávající z

pětadvaceti členů a ze 455 miliónů obyvatel tvoří hospodářský prostor ve světě. V příštích letech se  počítá se vstupem Bulharska, případně Rumunska. Zahájí se rozhovory s

Chorvatskem, zájem naznačuje Ukrajina. Veřejnost i politiky rozděluje případný vstup Turecka.
– manželka zavražděného ministerského předsedy Radživa Gándhího se stala premiérkou Indie.
Červen – před šedesáti lety ve v Normandii vylodili spojenci. Letos se na tom místě sešlo 17 hlav států. Poprvé byl mezi nimi i německý kancléř.
– skončila přímá americká správa v Iráku. Spojení mezi Husajnem a bin Ládinem se neprokázalo. To byl základní a tragický omyl stratégů americké války s islámským terorem. Dnešní

chaotické poměry v zemi dávají prostor džihádistickému teroru, který tam dříve tyto možnosti neměl. Třicet procent současných povstalců proti ustanovené místní vládě, která situaci

nezvládá, jsou cizinci. Bojovníci džihádu využívají i internet, kde  ukazují bestiální vraždy rukojmích, radí, jak vyrobit a odpálit bombu, shánějí sponzory. V zašifrovaných zprávách

plánují nové útoky. V muslimských státech je podíl mládeže velmi vysoký – třicet procent. Tato skupina naší euroamerickou civilizací nepohrdá, ona ji nenávidí. Tato skutečnost

představuje značné nebezpečí.
Červenec – mezinárodní soudní dvůr v Haagu označil systém zdí, valů a plotů stavěný Izraelem na hranicích s Předjordánskem jako ochranu před arabskými teroristy za skutek proti

mezinárodnímu právu a požaduje zbourání.
– Izraelský premiér Ariel Šaron  vyzval francouzské Židy, aby emigrovali do Izraele. Podle jeho názoru sílí ve Francii muslimský antisemitismus.
Srpen – z kyrgyzské hory Chan Tengri se zřítila lavina a zabila české, ruské a ukrajinské horolezce. Mrtvých Čechů bylo pět.
– 13.srpna byly slavnostně zahájeny za velmi přísných bezpečnostních opatření olympijské hry v Aténách. Naši sportovci tam získali osm medailí. Jedinou zlatou pro naši zemi vyhrál

Roman Šebrle v desetiboji.
Září – prví školní den obsadili čečenští a inguští teroristé základní školu v jihoruském Beslanu. Zahynulo 400 lidí, z toho 172 dětí. Počet zraněných přesáhl sedm stovek. Většina

obětí zahynula během nečekaného útoku ruských jednotek na teroristy, do nějž se spontánně zapojili příbuzní rukojmích. K násilí, ojedinělému dokonce i v rámci islámského terorismu se

později přihlásila skupina zformovaná čečenským povstaleckým vůdcem Šamilem Basajevem.
-Den předtím se čečenská sebevražednice odpálila v Moskvě, týden před ní se odpálily dvě Čečenky, každá v jiném letadle. Dohromady zahynulo devadesát lidí.
– Kolem Země proletěla planetka Toutatis. Podobná planetka před 65 milióny let vyhubila dinosaury.
– V Braniborsku se v září dostala do parlamentu ultrapravicová Německá lidová unie, kterou volilo 6,3% voličů. V Sasku se to povedlo ultrapravicové straně NPD dokonce s 9,3% hlasy.
Říjen-  evropská komise doporučila přijetí Turecka do EU. Předcházela tomu dlouhá diskuse příznivců i odpůrců. V Turecku žijí dva světy. Evropská kultura se prolíná s muslimskou.
– Izraelskému premiérovi Šáronovi se podařilo prosadit plán na stažení osadníků z Gazy.
– Nobelovu cenu míru získala málo známá ekoložka Wangari Maathalová z Keni.
– Šéfové států nebo vlád a ministři zahraničí podepsali Evropskou ústavní smlouvu. Ústava vstoupí v platnost rok po rafitikaci posledním členským státem. V některých zemích  naráží

ústava na odpor těch, kdo ji považují za nepřípustný zásah do národní svrchovanosti.
Listopad – vražda režiséra Thea van Gogha, který natočil film o zacházení s ženami v muslimské komunitě, vyvolala v Nizozemsku protimuslimské nálady.
– v Paříži zemřel kontroverzní politik, nositel Nobelovy ceny za mír a palestinský terorista Jásir Arafat.
– Něco takového nezažily slovenské velehory sto let. Vichřice, která se přehnala 19.listopadu nad Tatrami, pokácela lesy, zbořila domy a přetrhala vedení. Orkán smetl dva a půl

miliónů krychlových metrů lesa, což je množství téměř odpovídající roční těžbě dřeva na Slovensku. V Horním Smokovci zabila vichřice muže uvězněného v automobilu a na  hřebenech

způsobila smrt českého turisty. V Česku se vzedmula vlna solidarity a občané uspořádali sbírku na odstranění škod.
– Američané zvolili George W.Bushe podruhé prezidentem USA. Svého protivníka demokrata Johna Kerryho porazil rozdílem čtyř miliónů hlasů. Předkové Kerryho žili na Moravě.
– Vítězem ukrajinských prezidentských voleb vyhlásila ústřední volební správa proruského kandidáta Viktora Janukoviče. Vůdce prozápadní opozice Viktor Juščenko s odkazem na masivní

podvody při volbách výsledek neuznal a jeho příznivci zahájili akci občanské neposlušnosti. Dosáhli tím neplatnosti výsledků a vyhlášení nových voleb, ve kterých Juščenko zvítězil.
– Bitva o baštu protiamerického odboje, město Falládža, trvala týden. Padlo třicet Američanů a 1200 povstalců.

Prosinec – všech dvacet pět států Evropské unie se shodlo, že se s Tureckem v příštím roce zahájí rozhovory o jeho přistoupení.
– Je to katastrofa téměř biblických rozměrů. Tisíce kilometrů pobřeží v jihovýchodní Asii se po úderu vln tsunami změnily ve druhý svátek vánoční v pásmo smrti. Vodní živel ve

dvanácti státech zahubil nejméně 160 000 lidí. Čísla nejsou zatím konečná. Mezi domorodci zahynulo několik tisíc turistů, kteří chtěli v exotickém Thajsku, na Srí Lance čina

Maledivách oslavit příchod Nového roku. Snové pláže se proměnily v hroby. Hodiny apokalypsy začaly odbíjet u severozápadního pobřeží Sumatry 26.prosince krátce před osmou hodinou

ranní místního času. V hlubinách moře, v místě, kde na sebe tlačí euroasijská a indicko-australská zemská deska, se vzedmuly o třicet metrů ohromné masy dna. V okamžiku se uvolnilo

nepředstavitelné množství energie, které způsobilo zemětřesení o síle 8,9 stupňů Richterovy stupnice a to vyvolalo tsunami.
Ničivé vlny se od epicentra valily oceánem rychlostí až 800 km v hodině. Moře se změnilo i jinak znělo. Místy se zvedlo až o dvacet metrů a smetlo vše, co mu stálo v cestě. Z mapy

světa zmizelo asi patnáct indických ostrovů. Zahynulo mnoho turistů z Ameriky i Evropy, mezi nimi i několik Čechů. Řada z nich byla „jen“ zraněná.
OSN zahájila jednu z největších humanitárních operací. Vlna solidarity se vzedmula i v naší republice. Počet obětí mohl výrazně snížit varovný systém, který v této oblasti chybí.

Stalo se v České republice
Leden – policie uzavřela 56 let starý případ záhadné smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Podle závěru Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu byl Masaryk

krátce po komunistickém převratu v roce 1948 zavražděn. Další vyšetřování případu úřady odložily. Pátrání po vrahovi brání neochota ruských úřadů poskytnou vyšetřovatelům archivní

materiály, které by vnesly do případu nové světlo.
– Zločiny dětí přestávají být výjimečné. Třináctiletý žák zavraždil stejně starou spolužačku.
– 4.ledan zemřela oblíbená herečka Helena Růžičková.
Únor – poslanci vyslali 120 vojáků speciálních jednotek do Afganistánu, kde byli nasazeni proti teroristům.
Březen – šestnáctiletý žák strojírenského učiliště ve Svitavách ubodal při hodině svého učitele.
– Pět polských, jeden slovenský a jeden český horník zůstali zasypáni v dolech na Karvinsku.
– Na povinnou vojenskou službu nastoupili poslední branci.
– 12.března zemřel Karel Kachyňa. Jako režisér je podepsán pod desítkami filmů.
Duben – iráčtí vzbouřenci zajali tři české žurnalisty. Zpravodaje České televize Michala Kubala, televizního kameramana Petra Klímu a Víta Pohanku z Českého rozhlasu. Rozběhla se

rozsáhlá akce na jejich záchranu. Čeští muslimové žádali o pomoc irácké duchovní, v pátrání pomáhal i irácký ministr Zazairi, který kdysi studoval a žil v Praze. Záchrannou operaci

zahájilo ministerstvo zahraničí. Všichni tři se nakonec dostali v pořádku domů. Řada zahraničních novinářů to štěstí neměla.
– Skončil největší případ sériových vražd v dějinách Česka. Manželé Stodolovi dostali za vraždu osmi lidí doživotí.
– Pražskými ulicemi pochodovalo 1.dubna 2500 studentů. V protestní akci vysokých škol požadovali učitelé i žáci, aby vláda navýšila rozpočty. Příliš neuspěli. I samotní studenti

začínají považovat zavedení školného za východisko z nouze.
– Do Česka dorazil film Mela Gibsona „Umučení Krista“, který vyvolal ve světě bouřlivou diskusi kvůli drsnému znázornění násilí i kvůli nařčení z antisemitských postojů.
Květen – 1.května se stala Česká republika členem Evropské unie. Prezident Klasu, známý svým přinejmenším vlažným postojem k současné podobě Unie vyrazil přivítat Evropu na Blaník.

Ve svém projevu řekl, že doufá, že blaničtí rytíři poznají včas, kdy nám mají přijít na pomoc. V předvečer vstupu byla oficiální slavnost ve Španělském sále na Pražském hradě.

Obyčejní lidé se bavili v ulicích Prahy i jiných větších měst.
– Nejprodávanější současný český spisovatel Michael Viewegh vydal svou čtrnáctou knihu.
Červen – Občanská demokratická strana zvítězila ve volbách do Evropského parlamentu na celé čáře, ČSSD byla až třetí – tím začala krize vlády Vladimíra Špidly.
– Na koncert bývalého člena Beatles, který byl v Česku poprvé, přišly desetitisíce lidí.
Červenec – premiér Špidla padl, prezident svěřil vládu čtyřiatřicetiletému Stanislavu Grossovi.
– Vláda rozhodla, že Pavla Teličku v Bruselu vystřídá bývalý premiér. Typické pro kulturu naší politické scény se mi jeví, že Telička se o tom dověděl nejdříve z médií.
– Nemocné srdce zpěváka Karla Zicha selhalo při vynoření z mořské hlubiny při potápění na Korsice. Zemřel 13.7.
Srpen – třista lidí demonstrovalo v Praze proti šéfovi Úřadu vlády Pavlu Přibylovi. Před listopadem 1989 velel policistům rozhánějícím demonstranty. Demonstrace byly úspěšné, Přibyla

se vzdal funkce.
Září – Ivan Hlinka, trenér hokejové reprezentace zemřel 16.srpna následkem autonehody, kterou nezavinil.
– Deset romských žen tvrdí, že byly v českých nemocnicích sterilizovány, aniž k tomu daly souhlas.
– Poslanec Unie svobody Zdeněk Kořistka řekl novinářům MF dnes, že mu ODS nabídla deset miliónů, když nepodpoří vládu. Tím odstartovala nejzáhadnější kauza roku.
– V souvislosti se sovětskou invazí v roce 1968 bylo obviněno třináct státních a armádních funkcionářů. Nakonec byl potrestán pouze Karel Hoffman. Byl členem ÚV KSČ a 21.srpna 1968

nařídil vypnout rozhlasové vysílání. Byl odsouzen ke čtyřletému vězení a stal se nejstarším českým vězněm. V cele strávil 26 dnů a byl ze zdravotních důvodů propuštěn.
Říjen – třináctiletý chlapec se nepohodl se svým o rok starším kamarádem. Ten ho ubodal k smrti.
– Na vraždě stařenky se podílelo šest dětí ve věku od jedenácti do patnácti let.
– Německý kancléř Schrädr navštívil Prahu. Setkal se s premiérem Grossem a ujistil ho, že německá vláda nepodpoří žaloby, které podali sudetští Němci.
Listopad – senátní a krajské volby skončily jednoznačně. Mirek Topolánek z ODS oslavil volební rekord, Stanislav Gross z ČSSD přiznal debakl. V krajských volbách skončila ČSSD až

třetí za ODS a komunisty. Do senátu se nedostal žádný kandidát, přestože strana zaplatila gigantickou kampaň.
– Komunisté oslavili 108 narozeniny svého krvavého vůdce Klementa Gottwalda na olšanských hřbitovech. Během slavnosti stalinisté vykřikovali: „Přejde vás smích“.
– U příležitosti 15ti let od pádu totalitního režimu přednesl předseda KSČM Miroslav Grebeníček ve sněmovně agresivní projev.
Prosinec – pět vojáků ze speciálních jednotek zahynulo při srážce vojenského auta s rychlíkem v Prostějově – Vrahovicích.
– Na pozvání ministerstva zahraničí přijeli do Karlových Varů rodiče s dětmi, které zažily beslanskou tragédii.
– Poslední vojáci základní služby odešli do civilu. Povinná vojna u nás končí po 136 letech. Od roku 2005 bude česká armáda plně profesionální. Branná povinnost se bude vztahovat na

všechny bojeschopné muže jen při ohrožení státu nebo za válečného stavu.
Počet obyvatel se po letech zvedl, zvýšila se porodnost. Do rodičovského věku se totiž dostaly silné populační ročníky. Na zvýšení porodnosti se také podílí zvyšující se podíl

imigrantů. Sňatek uzavřelo pět a půl tisíce dvojic, což je o 750 méně, než v předcházejícím roku. Rozvedlo se přes devět tisíc párů, o 1 200 více než loni. Přibývá nesezdaných

dvojic, které spolu žijí a vychovávají děti. Roste také počet „singl“ občanů, kteří z vlastního rozhodnutí žijí sami.
Počet bezhotovostních operací i plateb kartou roste. Rekordně vzrůstá zadluženost domácností. Lidé si pořizují na úvěr i vánoce. Nákupní centra se stala novodobými chrámy. Za

největší problém považují občané nezaměstnanost a na druhém kriminalitu.
Až 78% občanů považuje za běžnou tradiční součást jídelníčku alkohol. Statistický Čech vypije průměrně 160 l piva ročně a 16 l vína. Republika patří mezi přední státy ve spotřebě

alkoholu. Pijí lidé všech profesí, politiky nevyjímaje. Hodně pijí i řidiči. Následky bývají tragické.
Počet vysokoškoláků u nás stoupá, ale v průměru máme pořád co dohánět. V Česku je průměrný počet 26 absolventů na 1000 obyvatel, evropský průměr je až 40 absolventů.
Češi mají nejdelší pracovní týden v Evropě. Průměrný český zaměstnanec údajně dokáže využít necelé dvě třetiny pracovní doby.
Počet mobilních telefonů překročil hranici 10 miliónů. Množství Čechů používajících osobní počítač nebo notebook přesáhl 50%, počet uživatelů internetu přesáhl 40%.
Když se po vstupu do EU odbourala cla, zvýšil se český vývoz o 29%. Ministr obchodu sdělil, že české výrobky jsou stále konkurenceschopnější. Nabízejí kvalitní zboží za přijatelnou

cenu. Začaly se vyvážet masné výrobky jogurty i cukrovinky. V obchodech u nás zdražil především cukr, snížila se cena ovoce a zeleniny. Rozvoj nastal u výrobců autodílů nebo

komponentů spotřební elektroniky.
Na druhé straně se Česko stalo nejlevnější tranzitní zemí. Nákladní auta využívají pádu celních bariér a způsobují u nás dopravní zácpy a nehody. Tato situace odkryla nepřipravenost

českých politiků na náš vstup do Unie.
Koncem ledna bylo Česko jediným nováčkem EU, který ještě nerozhodl o nominaci eurokomisaře. Premiér Špidla prosadil pana Kužvarta, jehož jazykové schopnosti byly mizivé. Po řadě

trapností rezignoval. Vládní koalici tahal z nejhoršího Pavel Telička, který nominaci nabízenou až do roku 2009 přijal. Jazykové vybavení bylo výborné, stínem bylo někdejší členství

v KSČ. Ve funkci nebyl ani dva měsíce. Když premiér Špidla odstoupil z čela ČSSD a vlády, dostal toto místo on. Jeho znalost angličtiny je pouze pasivní.
O korupci ve v Česku mluví už dlouho. V žebříčku sestaveném organizací Transparency International zaujímá naše země 51.příčku. Letos začala policie řešit jednotlivé případy. Na jaře

začal fotbalový skandál. Vynořily se desítky obvinění, že výsledky zápasů ovlivňují úplatky. Všem rozhodčím a funkcionářům zapleteným do aféry však hrozí poměrně směšné tresty.
Vláda snížila základní sazbu daně z 22% na 19%. Fakticky jde ale o zvýšení, protože současně převedla množství položek ze snížené 5% daně do základní 19% sazby. Rodičovský příspěvek

byl zvýšen z 2552Kč na 3573 korun měsíčně. V červnu dostaly rodiny jednorázový příspěvek dva tisíce korun na každé dítě a důchodci jednorázový příspěvek tisíc korun.

Stalo se před šedesáti lety
27.8.1944 přinesl výzvědné letadlo do štábu 15.americké letecké armády informaci, že na seřaďovacím nádraží v Ostravě stojí velké množství vlaků s cisternovými vozy, které jsou

určeny pro východní frontu. Bylo rozhodnuto udeřit na ně v plné síle. 29.srpna v sedm hodin opustila 2.bombardovací skupina startovací dráhu. Tvořily ji čtyři letky. Jako poslední

vzlétla letka č.20 se sedmi fortressy. Všechny Němci sestřelili. První letoun dopadl ještě na Slovensko v blízkosti moravských hranic. Druhý se zřítil poblíž Krhova. Třetí byl

sestřelen nad Vyškovem. V Rudicích shořel čtvrtý bombardér, u Kašavy spadl pátý. Šestý vybuchl u Liptálu. Poslední B 176 č.118 dostal zásah v 10.49 hod. od Němce Paula Manga.

Americký  pilot se nejprve pokoušel uhasit požár letadla střemhlavým letem. Když se to nepodařilo, zapnul automatické řízení a posádka postupně letoun opustila. Dva členové zahynuli.

Palubní mechanik Katz sice dopadl na zem bez problémů, ale Němci h zastřelili, jakmile podle identifikační známky zjistili, že je Žid. Boční střelec Payne byl už v letadle těžce

zasažen do břicha. Pilot mu navlékl padák a vyhodil ho ven. Když dopadl na zem, byl už pravděpodobně mrtvý. V Palkovicích ho pohřbil děkan Mastil. Na poslední chvíli vyskočil první

pilot William Garland. Hned poté se letadlo celé vznítilo a vybuchlo. Trosky dopadly v tzv.Jedličí na hranici naší obce a Lhotky. Pan Garland se přes Ondřejník dostal pravděpodobně

na Čeladnou a tam se vzdal místní četníkům.
Osudy letců, kteří byli zajati, se lišily podle toho, komu padli do rukou. Gestapo nikdy „nemístný soucit“ neprojevovalo. Výslechy byly surové, často zajatce zastřelili bez výslechu.

Nejhůře na tom byli Židé. Wermacht byl poněkud zdrženlivější. Slušně zacházela se zajatci Luttwaffe. Pilot Garland byl krátce věznět v Ostravě a pak převezen do zajateckého tábora u

města Barh v Německu. Dnes žije v Arizoně a vlastní firmu, která se zabývá obchodováním s indiánskou bižuterií.
Těla 28 letců z okolí Slavičína byla pochována 31.srpna u hřbitovní zdi německými vojáky. Nikdo z obyvatel nesměl být přítomen. V září 1946 je Američané exhumovali a převezli domů.

Klub přátel historie Slavičína navázal nejdříve písemný a později i telefonický styk  s přímými účastníky bitvy, kteří přežili. Vzpomínkové oslavy v roce 1994 byly velkolepé. Přijelo

i pár letců veteránů z USA. Mezi nimi byli i piloti William Garland a Leo Zupan z bombardéru, který dopadl u nás. S pamětníkem panem Cvičkem ze Lhotky prošli místa, kde letadlo

havarovalo. Bohužel, to všechno jsem se dověděla až později, nikdo z metylovských občanů přitom nebyl.
I letos vzpomínali jenom ve Slavičíně. Letos tam přijel už jen jeden veterán, pan Loy Dickinson. Ti ostatní si už na dalekou cestu netroufali. Pan Dickinson byl členem posádky

letadla, které spadlo v Jedličí, ale právě toho 29.8. byl převelen k posádce jiného letadla a letadlo B 176 č.118 letělo tehdy bez navigátora.
Ve Slavičíně si připomínali události před 60.lety celý den. Dopoledne byly bohoslužby a pietní akt na místním hřbitově. Na horním náměstí pak byla jízda vojenských historických

vozidel, dobovou atmosféru dotvářela skupina Jazz klub ze Zlína. Odpoledne pokračovaly vzpomínkové slavnosti v okolních obcích. Skupinka z Metylovic zvolila nedaleký Krhov. Na

blízkém kopci se shromáždily u malého památníčku s českou, slovenskou a  americkou vlajku stovky lidí. Mezi nimi i hrstka našich válečných veteránů. Žádné  tribuny, žádné bariéry,

ale o to lidštější a přirozenější. Zazněly státní hymny, kratičké projevy, kladení věnců a bohoslužba slova. Místní sbor zazpíval americké spirituály i naše lidové písně. Zpestření

byly seskoky parašutistů a prohlídka vrtulníků.
Po večeři ve veliké jídelně nové školy bývalý navigátor Loy Dickinson živě a s humorným nadhledem popisoval 29.srpen před šedesáti lety a odpovídal na všetečné otázky. Jménem svým i

jménem bývalého pilota Williama Garlanda pozdravil občany Metylovic.
Nesmím zapomenout zmínit, že celý den bylo ve Slavičíně otevřeno Infocentrum a muzeum. Tam mimo jiné visel obraz, který namaloval jeden z letců. Bylo na něm letadlo,které dopadlo u

nás. V Infocentru se zase vedle jiných zajímavých dokumentů nalézají střepiny z letadla, které u nás tehdy vybuchlo. Daroval je pan Cviček ze Lhotky, který bydlí vedle místa dopadu.
3.října 1944 zemřel Ambrož Bílek. Narodil se 5.prosince 1916 na svahu Čupku (rodná dřevěnice stála v místech, kde bydlí v domě čp.80 rodina Farných. Paní Věra Farná je jeho neteř).

Když vyrostl, cvičil v Orle mládež, hrál nadšeně divadlo i volejbal. Po maturitě se přihlásil do československé armády. Nastoupil k dělostřelectvu do hranic a absolvoval školu pro

důstojníky v záloze v Bratislavě. Byl vyřazen jako poručík 14.srpna 1938.
V září přišel Mnichov, v březnu následujícího roku neobsadila německá armáda.Ráno 20.června 1939 oznámil matce svůj úmysl odejít. Dopoledne navštívil kamarády. Nikdo netušil, že se s

nimi loučí. Odpoledne odjel autobusem do Frýdku a odtud do Vyšních Lhot. Za hranice se dostal na selském voze od „ostrvěmi“. V Krakově se přihlásil na československém konzulátu.
V září připlul do přístavu Agde a prošel výcvikem. Rychle se naučil francouzsky a již v červnu následujícího roku  dělal tlumočníka mezi naším a francouzským velením.
V létě 1940 se vojáci nalodili na  nákladní loď a dojeli do Anglie. I zde se záhy naučil jazyk a spřátelil se s anglickými rodinami. Prodělal zde tvrdý výcvik. Pravidelně se účastnil

dělostřeleckých akcí, cvičil ostrou polní střelbu, absolvoval ženijní kurs i letecký výcvik a seskoky padákem. Byla mu přidělena minometná četa, v níž byl jmenován zástupcem

velitele.

V lednu 1942 si podal žádost o zařazení do československé vojenské jednotky v Sovětském svazu. Když byla brigádním rozkazem 18.srpna 1942 vytvořena ruská skupina, byl do ní zařazen i

Ambrož. Vojenský útvar vyplul 15.září a přistál v Port Saidu. Pokračovali po souši a v listopadu dorazili k hranicím SSSR. Po týdenním vyjednávání je moli předkročit. Přes Moskvu

pokračovali do Buzuluku. Výcvik začal 30.prosince v Saratově. V té době končí Ambrožovy zápisy v deníku, který si vedl celou dobu po odchodu z domova. Poslední zápis je z 25.prosince

1943: „Jsou to mé páté vánoce v zahraničí. Přirozeně, že mé myšlenky dnes zalétají domů a vzpomínám. Vánoce 1939 jsem trávil ve Francii a Agde. Jako vánoční dárek jsem dostal dopis

od maminky. Největší dárek, jaký jsem mohl dostat. Vánoce 1940, 1941 a 1942 jsem prožil v Anglii. A letošní vánoce jsou ruské. Doufám, že příští už budu trávit doma…“.
Ostatní události známe pouze z vyprávění kamarádů a spolubojovníků. V boji o Duklu byl 17.září raněn. Operovali ho v nemocnici v Polsku. Následkem komplikací zemřel 3.10. Když byla

6.října prolomena fronta, splnili mu kamarádi poslední přání – spočinul v rodné zemi.
V řadě knih, které popisují boj o Duklu, je zmínka o kapitánu Ambroži Bílkovi. Pečlivě je z nich vypisoval dnes již zemřelý Bohuslav Halata čp.378, dlouholetý knihovník v

Metylovicích.
V roce 1969 iniciovali Ambrožovi přátelé z Orla vzpomínkový večer na svého kamaráda Ambrože. Využili té trošky uvolnění, která byla v roce 68 a částečně v roce 1969. Sestavili pásmo

podle jeho deníku, proložili je písněmi i vzpomínkami těch, kteří ho znali. Přišli i někteří z těch, kdo mu pomáhali utéct nebo se s ním setkali ve válce. Byla jsem tehdy mladá, moc

už z toho nevím,  ale pamatuji si, že se mi to velmi líbilo. Sál byl tehdy nabitý a na pásmu spolupracovala řada  mužů, kteří nebyli ani v Orle, ani v Lid.straně. Vzpomínám třeba na

Jana Bílka (od Antonie), který pracoval v Sokole, což by před komunistickým převratem nepřicházelo v úvahu, neboť mezi oběma spolky tehdy vládla silná řevnivost. Pásmo v žádném

případě nebylo poplatné režimu.
Pozdější odhalení desky Ambrože Bílka a následný pietní akt už proběhl v režii místních komunistů. Jeho kamarádi ale ještě dokázali, že na plaketě je spodobněn v anglické uniformě.

Za zmínku možná stojí i tato událost. Lidová strana zorganizovala v roce 1968 zájezd k Ambrožovu hrobu na Duklu. Když stáli u jeho hrobu, procházel kolem prezident Svoboda a tázal se

svého doprovodu:“Kde leží kapitán Bílek?“ Na všechny metylovské občany to silně zapůsobilo a díky pohotovosti Bohuslava Halaty existuje i fotografie, zachycující tento okamžik.
Po válce byl Ambrož Bílek povýšen na majora a vyznamenán Československým válečným křížem, Řádem bílého lva II.stupně a Dukelskou medailí za hrdinství.

Nevěděla jsem, že americké bombardování Ostravy se naší obce dotklo i jinak.Proto byl pro mne překvapením článek paní Marie Dudové v prosinci v místním časopise a proto z něho do

kroniky vybírám tyto informace: „Musím trochu zavzpomínat na srpen 1944, kdy veliký nálet s bombardováním těžce poškodil centrum Ostravy. Občané si pomáhali na venkov, kde chtěli

přežít dobu do konce války. V mém nejbližším okolí vzali Bebčákovi rodinu Kotkovou se třemi dětmi. U Čupů zase nalezli střechu nad hlavou Knotovi s malých chlapcem. Také Žabincovi

ubytovali rodinu se dvěma dětmi. Mirek Bílek dojednal s mými rodiči, že k nám přišla rodina Křístková  s malých chlapcem, později i jejich rodiče s bratrem. A pak ještě manželé

Tabáškovi s malou holčičkou. Sousedé Janek Liberda a Francek Merta pomohli s uspořádáním malého bytu, aby mohl posloužit všech, dobří lidé z obce darovali věšáky na oblečení, pan Jan

Halata daroval slámu do slamníků, mlynář Šolín z Hodoňovic vypomohl moukou, Jan Bílek, včelař z Vrchoviny donesl „štědroka, krásný tmavý med“. Všichni, mimo paní Bebčákové již

zemřeli. My je musíme dnes obdivovat, vždyť dokázali dát i ze svého nedostatku.

 

Stalo se v obci

16.2. zavdal pan Ivan Motýl, který v loňském roce sbíral materiál pro pořad o starých řemeslech. Pracuje nyní pro časopis Týden. Připravoval článek o drobných živnostnících, které

komunisté vyvlastnili. Chtěl si o tom pohovořit s paní Anežkou Mališovou, narozenou roku 1917 a žijící v Metylovicích v domě č.372. Měla s manželem rodinnou firmu řemenářskou. Pan

Motýl přijel i s fotografem časopisu panem Sedníkem, který paní Mališovou vyfotografoval. Když si nahráli její vyprávění odešli ještě za panem ing.Otakarem Bílkem čp.153. Řemenářská

firma jeho otce byla svého času největší v obci. Pan Sedník chtěl vyfotografovat bývalou dílnu. Dům už  je nově opravený a tak po bývalé dílně není ani stopy. Vyfotografovali tudíž

jen pana Bílka. Pan Motýl s ním pak hovořil jen krátce, pan bílek je už nemocný. Fakta, která pak uveřejnil v článku, měl zřejmě již z dřívějších dob, neboť je s panem bílkem léta v

kontaktu.
V 9.čísle časopisu Týden, které vyšlo 23.února, ke konci reportáže „Naval majetek a vypadni“, která popisuje druhou vlnu znárodnění, která přišla záhy po únoru 1948 pod mezititulkem

„Konec kaženého města“ popsal znárodnění firmy Sylvestr Bílek a syn a pod mezititulkem „Práskač za plotem“ znárodnění firmy  Aloise Mališe. Text je oživen barevnými fotografiemi pana

Bílka a paní Mališové.
Uvědomila jsem si, že toto období není vůbec nikde zapsáno. Lidé, kteří v řemenářství pracovali, téměř všichni zemřeli, jejich potomci většinou už nic nevědí. Rozhodla jsem se

zachytit a poznamenat alespoň něco, co si pamatují poslední pamětníci. Pokud se to podaří, uveřejním materiál o znárodnění v kronice.

Oheň připravil místní občanku paní Květku Kolodijčákovu o střechu nad hlavou. Než se vrátila z nákupu ve Frýdlantě, neměla už kde bydlet. Rychlá reakce paní starostky a ochota pana

Vladimír Židka, který vlastní v obci starý neobydlený domek čp.60, umožnila zajistit postižené náhradní bydlení. Pan Petr Sumara se postaral o zavedení vody a elektřiny. Místní farář

vyhlásil v kostele sbírku, jejíž výtěžek odevzdal paní Kolodijčákové. Občané ji darovali řadu potřebných věcí a ona zase může slušně žít.

V říjnu kolem půlnoci vběhla mladému řidiči z Frýdlantu do cesty na katastrálním území naší obce bachyně se dvěma selaty. Řidič už nestačil zastavit. Jemu se nestalo nic, škoda na

vozidle byla 30 000,–Kč. Selata uhynula na místě, bachyně měla poraněné končetiny. Na doporuční přivolaného zvěrolékaře byla členem místního mysliveckého sdružení utracena. Podle

tvrzení myslivců je to ojedinělý případ. Stane se, že do cesty vběhne divočák, ale nikdy ne bachyně, navíc se selaty.

Auto, jedoucí po pravé straně vozovky sjelo na levou stranu a srazilo z pojízdného výsuvného žebříku pracovníka obecního úřadu, který vyměňoval žárovky na vánočním osvětlení. Při

pádu se pracovník  vážně zranil. Před vánocemi byl propuštěn do domácího ošetřování.

 

O kom se mluví

Nevím, zda se o této ženě mluví v Metylovicích více než o ostatních. Vlastně ani nevím, jestli se o ni vůbec mluví. Ale co vím určitě, s láskou, úctou a vděčností na mi myslí desítky

a možná stovky lidí v celé republice. Ti, kteří se nějakým způsobem ocitli na dně.

V roce 1988 si uvědomila, jak jsou na tom staří lidé, především ovdovělí muži s možností teplého jídla. A tak začala obíhat různé úřady a shánět potřebná razítka. Po dlouhé anabázi,

která by mnohé z nás odradila, se jí podařilo zařídit, že pod patronátem sociální péče z Místku se začaly důchodcům rozvážet obědy. Nádoby na převoz jídla zajistil Městský národní

výbor ve Frýdlantě n.O. Ing.Židek z JZD Palkovice daroval linoleum na stoly a vařič a tak se v provizorních podmínkách bývalé mandlovny začaly dovážet obědy. Do jídlonosičů je

rozdělovala paní
Anička Bílková s paní Miladou Petrovou, střídala je paní Marie Mačejovská s paní Marii Dudovou. Ta také zajišťovala účetnictví. Samozřejmě také musela získal strávníky. Obešla celou

obec od Pasek až po dolní konec. Leckde se setkala s nepochopením. Jeden důchodce jí vmetl do tváře, že dovážení obědů není třeba. Má na to manželku, co by jinak dělala. Po určité

době se jí omluvil. Jeho žena si totiž zlomila nohu. Nyní byl rád, že mohou využívat dobrodiní dovážených obědů. Paní Dudové se nakonec podařil získat 90 zájemců o tuto službu.

Pravidelně chodívala vždy na podzim na sezónní brigádu do cukrovaru v Dřevohosticích. Podzim 1989 nebyl výjimkou. Zapojila se tam do občanského fóra, dostala tam kontakty na Výbor

dobré vůle Olgy Havlové. Po návratu do Metylovic v něm začala pracovat. Nejdříve začala pomáhat SOS vesničce ve Chvalčově. Dokázala v obci vytvořit síť spolehlivých a ochotných lidí,

kteří přispívali ovocem, zeleninou a oblečením. Přesvědčila lidi v cukrovare, spolužačky na pravidelných setkáních, příbuzné i kamarádky. Ředitel cukrovaru přispíval cukrem za

režijní cenu, ochotný řidič  zdarma zavezl nasbírané věci do Chvalčova. Když poznala náročnou a nikdy nekončící práci maminek ve vesničce, přesvědčila lesní správu na Bílé a ta

nabídla za režijní cenu pobyt maminkám i dětem na zámečku na Ostravici. Při oslavě Dne matek jim předala drobné pozornosti, které na její prosby vytvořili její známí. Dokonce

dokázala přitáhnou i učitele a děti ze školy při místní léčebně. Vytvořili pro tamější maminky k svátku vkusná přáníčka.

V našem okrese žije rodina, která má tři vlastní děti a mimoto přijala do pěstounské péče handicapované děti, které by jinak zůstaly v dětských domovech. Ještě v peřince si přinesli

děvčátko bez nohou, chlapce, který má místo rukou pouze pahýly, silně neurotického chlapce a dívenku, která se pomočovala a chodila jen po čtyřech. Beznohá dívka studuje, hraje na

violoncello a zpívá. Je dospělá, našla si partnera. Také bezrukého chlapce postavili do života, bude se ženit. Neurotický chlapec to dotáhl k maturitě. A jak se to všechno týká paní

Dudové? Jakmile se o této rodině dověděla, hned přiložila ruku k dílu. Pomáhá jim finančně i věcně. S nasbíraných peněz pořizuje postupně povlečení i další potřebné věci. Materiál

kupuje v prodejně Slezan, kde ji už znají a telefonicky ji informují o slevách. Síť ochotných žen v Metylovicích pan zakoupený materiál promění na prostěradla, povlečení apod.

Když se dověděla o domově pro matky s dětmi v Jiřetíně, ihned s ním navázala písemný styk a pak už jen vyřizovala, sháněla, navštěvovala a povídala. Zakrátko se jí podařilo

shromáždit kočárky, hygienické potřeby, hračky a řadu dalších věcí. Všechno odeslala do Jiřetína. Pomáhali jí lidé z vesnice, učitelky ze školy i podnikatel pan Přibyla.

Dala dohromady skupinku ochotných žen, které pravidelnými příspěvky finančně pomáhali společnosti pro Likvidaci lepry. Zároveň sbíraly známky i staré brýle a posílaly je na misie do

zahraničí.

Osmdesáti uprchlíkům z Jugoslávie, soustředěným v Kašavě, sehnala oblečení. Protože tam byly prakticky jen ženy s mnoha dětmi, přibalila čokoládu, sladkosti, pastelky, drobné hračky,

sešity, školní potřeby a mašle do vlasů pro děvčátka. Věci ochotně odvezla paní doktorka Jarmila, roz.Bebčáková, která zařídila ještě jinou dobrou věc Mezi ženami soustředěnými v

Kašavě díky stresu začalo docházet k ponorkové nemoci. Její švagr zaměstnal mladé ženy při balené obuvi ve své provozovně. Přišly do jiného prostředí a na jiné myšlenky a zároveň si

trochu přivydělaly.

Když přišly v roce 1997 povodně na Moravě, pozvala ji sestřenice, která učila v Holčovicích u Albrechtic, aby se přijela přesvědčit o té hrůze. Hned po návratu se paní Dudová

obrátila na důchodce i místeckého děkana, aby vyzval farnosti k pomoci. Vybrané peníze nechtěla poslat složenkou. Přála si, aby jejich pomoc byla adresná a dostala se do rukou těch,

kteří ji skutečně  potřebují. Nechala si vytipovat 14 postižených rodin a začala opět „mačkat“ kliky. Zemědělské družstvo v Palkovicích ji prodalo deky z ovčí vlny za režijní cenu.

Podařilo se jí získat starší peří, které nechala vyčistit a přesypat do nových sýpků. Ve Slezanu koupila za režijní cenu ručníky, útěrky i materiál, z něhož šikovné ženy ušily

plachty a povlečení. V Normě koupila za režijní cenu sady nádobí. Ochotné ženy pomohly s balením. Ale jak to odvézt a hlavně za co? Obrátila se na ředitele Hasičského záchranného

sboru Moravskoslezského kraje a ten ochotně vyhověl. Druhý den poslal veliké nákladní auto se dvěma muži, kteří ho naložili až po okraj. Když přijeli do Holčovic, vyhlásil místní

rozhlas, aby si určené rodiny přišly pro věci, které jim posílají metylovští občané.

Domov pro matky s dětmi v nouzi zřídily Sestry Dobrého pastýře v Ludgeřovicích. Jedná se o skupinku šesti řeholnic z Holandska, Irska, Srí Lanky a Francie. Maminkám poskytují nejen

přístřeší, ale učí je i šít, háčkovat, pečovat o děti, udržovat domácnost. Začátky byly velmi skromné. Když se o tom dověděla paní dudová, začala hned jednat. Podařilo se jí sehnat

dva starší šicí stroje, které místní občan vyčistil a promazal, že byly jako nové. Ze svého lesa darovala dřevo. Na pile ho nařezali, místní lidé z něho vyrobili lavičky k

pískovišti. Kovové nohy k nim získala z Normy. A když se pak z Metylovic odváželo pět nových natřených lavic, byla to nádhera. A samozřejmě se opakovalo šití prostěradel a jiných

potřebných věcí.

Když v roce 2002 postihly povodně Čechy, požádala Městský úřad v Mělníku, aby jí sdělil adresy pěti postižených rodin. Na schůzi důchodců se hned vybralo 1 345,–Kč, postupně se

přidávali další občané. Děti se vzdávaly svých hraček a knížek. Nakonec se vybralo 13 000,–Kč, věcné dary byly v hodnotě 7 000,–Kč. Ženy  upletly 42 párů ponožek, ušily sypky,

které naplnily vyčištěným peřím, zhotovily povlečení. A pak všechno, spolu se sadami nádobí , putovalo opět adresně do Mělníka. Tamní lidé reagovali s vděčností, o čemž svědčí

zaslané dopisy.

Je neuvěřitelné, kolik mladistvé energie, vytrvalosti a empatie se skrývá v této ženě, která se narodila v Metylovicích v roce 1927!

Komentáře nejsou povoleny.