2002


Starosta obce:   ing. Pavel Spusta
Ředitel školy:  Mgr. Alena Kořínková
Farář:   P.Janusz Kiwak
Obecní zastupitelstvo

Dne 1.1.2002 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č.185/2001Sb. Na jeho základě schválilo 15.1. zastupitelstvo obce novou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění a využívání komunálního odpadu včetně nakládání se stavebním odpadem na území obce. Rovněž schválilo vyhlášku o místním poplatku za provoz tohoto systému. Jedenáct přítomných

hlasovalo pro, jeden se zdržel hlasování. Místní poplatek byl stanoven ve výši 250,–Kč na osobu a rok pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce. Fyzická osoba, která vlastní

stavbu určenou k individuální rekreaci na území obce, v níž není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, platí 350,–Kč za rok.

Ve stanoveném poplatku 250,–Kč za osobu s trvalým pobytem v obci je zahrnuto i využívání barevných kontejnerů pro tříděný odpad. Žluté kontejnery na plasty se odvážejí 1x za 14 dnů,

zelený kontejner na sklo a modrý na papír se odvážejí 1x za měsíc. Přes opětovné výzvy v místním rozhlase i Zpravodaji obce jsou stále mezi občany lidé, kteří plasty, hlavně PET

láhve odkládají nepomačkané, čímž se kontejner záhy naplní a pak je kolem něho nepořádek. Další občané odkládají věci kolem již zaplněné nádoby. A není výjimkou vidět u kontejnerů na

tříděný odpad staré boty, nepotřebný kočárek i další věci, které tu nepatří. Vždyť dvakrát ročně obec organizuje ve spolupráci s Frýdeckou skládkou sběr velkoobjemového a

nebezpečného odpadu. Sportovci a hasiči zase sbírají železný šrot. Každý má tudíž možnost zbavit se nežádoucího odpadu.

Za Čupkem u dálnice je chatová oblast, která se částečně rozprostírá na katastru naší obce a částečně na katastru obce Pržno. Proto rada obce projednala a schválila počtem pěti hlasů

likvidaci komunálního odpadu v chatovišti formou pytlového systému, aby byla likvidace odpadu těchto chat totožná jak v metylovské tak v praženské části chatoviště. Rada neschválila

prominutí pohledávek vůči poplatníkům, kteří neuhradili za rok 2001 poplatek za sběr, odvoz a likvidaci  separovaného odpadu, ale naopak doporučila soudní vymáhání.

Fotbalový oddíl požádal, aby mu byla poskytnuta dotace formou neplacení nájmu při tanečních zábavách, které oddíl pořádá. Nájem se platí za pronájem nebytových prostor v objektu

sokolovny. Rada tuto žádost neschválila, rovněž ji zamítlo i zastupitelstvo. Schválilo však příspěvek na opravu a revizi tělocvičného nářadí ve výši 3500,–Kč.
Rada schválila smlouvu o pronájmu části pozemku před sokolovnou panu Slaninovi, který provozuje v sokolovně bar Baroko. Chce na něm zřídit letní posezení. Nájemce se zavázal, že bude

udržovat pozemek v čistotě a bude také respektovat obecně závaznou vyhlášku o dodržování nočního klidu. Rada také vyhověla žádosti SOU zemědělského ve Frýdku-Místku a pronajala jim

za 100,–Kč/hod. tělocvičnu pro potřeby hodin tělovýchovy na této škole.

Česká obec sokolská požádala obec o opravu sokolovny včetně vymalování kinosálu. Z finančních důvodů rada schválila  pouze drobné opravy související s provozem sokolovny. Vymalování

v tomto roce zamítla.

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na přijetí účelové dotace ze SFŽP ČR ve výši 2 260 000,–Kč na další etapu plošné plynofikace. Dotace tvoří pouze 50% celkových výdajů a je

podmíněna splněním dalších podmínek. Mimo jiné i tím, že po dokončení bude plynofikováno 90% objektů v dané lokalitě. Zastupitelstvo proto odložilo své konečné rozhodnutí na další

zasedání, aby si mohlo nově ověřit zájem občanů o plynofikaci. Dne 3.9. pak rada znovu projednala a potom schválila smlouvu se SFŽP ČR o poskytnutí podpory na akci Plynovod

Metylovice, 3.stavba, 2.etapa. Plynovod se vedl od Obecního úřadu po domek pana Vavřína Michalce č.199 včetně ulic Čupovice a Pajurkovice. Stavba, kterou provedla firma PEVA-PLAST z

Frýdku-Místku, byla zprovozněna v prosinci mimo oblast okolo sokolovny. Tam se vyskytly problémy s těsněním, které budou opraveny až na jaře.

Zastupitelstvo obce projednalo žádost farního úřadu o dar 30m3 lesní kulatiny na dokončení opravy střechy kostela. Osm hlasů bylo pro, tři se zdrželi hlasování, takže žádost byla

schválena. Obec rovněž prodala 20m3 kulatiny nastojato panu Kubalovi z Bašky. Ze získaných prostředků se uhradí nátěr mladého lesního porostu proti okusu zvěře.

Zastupitelstvo rovněž schválilo přistoupení obce ke smlouvě o spolupráci na projektu „Rozvoj cestovního ruchu, podnikání a občanského života v mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy“.
Protože někteří místní občané trvale parkují se svými osobními vozy na obecním pozemku naproti kostela a řidiči autobusů si stěžují, že se tam autobus nemůže otočit, uložila rada

starostovi, aby tuto situaci s příslušnými občany projednal.

Rada schválila smlouvu na rozšíření TKR v obci. Nyní budou mít TKR i občané v ulici vedoucí k Beskydskému dětskému sanatoriu, v ulici vedoucí ke hřbitovu i ti, co bydlí mezi Čihadlem

a sokolovnou. Poplatek za TKR se zvedl z 50,–Kč na 70,–Kč. Zároveň vybrala firmu Beskydská televize se sídlem ve Frýdlantě n.O. k provozování místního infokanálu. Firma KBB z

Frenštátu p.R. zajišťuje servis a údržbu sítě TKR.

Podle stávajících předpisů se sloučila Základní škola s Mateřskou školou v jednu příspěvkovou organizaci. Od 1.1.2003 převezme veškerá práva a povinnosti mateřské školy Základní

škola. V souladu s tímto zákonem odvolala tudíž  rada obce dosavadní ředitelku MŠ paní Alenu  Fajkusovou. Její povinnosti přebírá ředitelka Základní školy paní Mgr.Alena Kořínková.

 

Rozpočet obce

Příjmy:
Daň z příjmu FO ze závis.čin.     1 500 000
Daň z příjmu FO z SVČ      1 100 000
Daň z příjmu FO z kapit.výnosů        120 000
Daň z příjmu PO       1 600 000
DPH         2 680 000
Správní poplatky                14 000
Odvody za odnětí zem.půdy             4 000
Poplatek za komunální odpad         460 000
Poplatek ze psů             15 000
Pobytové poplatky               4 600
Popl.za užívání veř.prostr.              9 000
Poplatek ze vstupného              6 200
Poplatek z ubytov.kapacit              1 500
Poplatek za provoz.VHP              5 000
Daň z nemovitosti           270 000
Splátky půjček od obyvatelstva           38 900
Dotace všeobecná          123 000
Dotace pro ZŠ a MŠ       1 849 150
Dotace účelové       1 602 500
Zemědělská činnost            28 000
Lesní hospodářství            55 000
Turismus           140 000
Pitná voda               1 500
Mateřská škola                       26 000
Školní jídelna             52 000
Knihovna               2 000
Kultura               1 000
Rozhlas               4 000
Tělovýchova           130 000
Bytové hospodářství           520 000
Rozvoj bydlení          280 000
Pohřebnictví             11 000
KTR            166 000
Ostatní příjmy             33 000
Odpad              10 000
Veřejná zeleň             10 000
Místní správa             46 000
Celkem příjmy                12 918 350
Výdaje

Veter.péče               5 000
Zemědělská činnost              9 000
Lesní hospod.             52 000
Turismus           500 000
Silnice            489 900
Cyklostezky               7 000
Veř.silniční doprava            46 000
Pitná voda               3 000
Kanalizace             34 000
Mateřská škola          137 150
Základní škola       2 205 000
Stravování v MŠ          102 000
Kino                   500
Knihovna             26 000
Kultura             15 000
Rozhlas             20 000
SPOZ                6 000
Tělovýchova           339 000
Bytové hospodářství          575 700
Rozvoj bydlení             815 000
Veřejné osvětlení           180 000
Pohřebnictví             33 000
KTR            315 000
Plyn         3 067 100
Komunální služby              3 500
Odpad            750 000
Veřejná zeleň            126 000
Sociální péče               9 000
Požární ochrana            80 000
Zastupitelstvo obce          871 000
Místní správa        1 191 000
Volby do zastupitelstva           38 000
Volby do Poslanecké sněmovny          21 500
Finanční vypoř.minulých let           25 000
Ostatní činnosti          165 000
Výdaje celkem                12 262 350  

Počáteční stav k 1.1.2002         510 000
Splátky úvěrů                 – 1 166 000
Financování celkem         -656 000

 

Kostel Všech svatých

Stalo se už tradicí, že každým rokem začínají aktivity farnosti Tříkrálovou sbírkou. Vesnici navštívili malí koledníci, kteří nám zazpívali, označili dveře svěcenou křídou a

obdarovali každou rodinu tyčinkou cukru. Je symbolem zlata, které legendární králové přinesli k jesličkám. Obcí procházelo pět skupinek koledníků a pro Charitu vybrali celkem 21

443,80Kč.

Další akcí, která se už rovněž stala tradicí je „Cesta do Betléma“. Tu letošní popsala v novinách Region šéfredaktorka listu, místní občanka paní PaeDr.Renata Spustová a článek

doplnila četnými fotografiemi. Podobně popisuje jak celá „Cesta“ probíhá i jak na ni celý program zapůsobil. Aby si o tom následující enervace mohly učinit představu, přepisuji ho

zde v nezkrácené podobě.

„Je pozdní odpoledne, neděle 13.ledna. Jindy v čase smrákání pustá silnice se zaplňuje skupinkami chodců a ke kostelu se začínají trousit návštěvníci. Rodiče s dětmi, manželské páry

i ti nejstarší. U brány nás vítá dráb s černým knírem a halapartnou a z dálky se ozývají údery koňských kopyt. Těsně před pátou hodinou je kostel beznadějně plný. Plný věřících i

bezvěrců, kteří se přišli jen tak podívat, a plný očekávání, protože v místě oltáře stojí podivná dřevěná konstrukce připomínající loď.  Duchovní metylovské farnosti otec Janusz vítá

všechny návštěvníky. Na ukončení času vánočního připravil společně s paní Jiřinou Halatovou, scholou a svými farníky další příběh ze Starého zákona, tentokrát Noemovu archu, na který

naváže cesta hledání právě narozeného Ježíše Krista. To už ale kostelem znějí kytary a zpěv a příběh starý, příběh o záchraně tvorstva před potopou, se před našima očima začíná

odvíjet.
S hlavou skloněnou klečí před Bohem Noe se svou ženou a přijímá pokyny ke stavbě zvláštní lodi pro všechny živočišné druhy, aby každý z nich byl zachráněn. Noe svolává své syny Šema,

Chama a Jafefa, aby mu pomohli loď postavit. Před zraky diváků se z dřevěné konstrukce společným dílem stává loď, do níž nastupují děti – „zvířátka“. Příběh šťastně končí tak, jak ho

známe ze starozákonního podání.
Ale už se odvíjí děj nový, tentokrát ze života Josefa a Marie. Odvíjí se lidsky, prostě, bez nadnesenosti. Vidíme Josefovo z klamání, když zjistil, že Marie čeká dítě, jeho pochyby,

ale i prozření, víru a lásku. Stáváme se svědky jejich odchodu do města Davidova ke sčítání lidu. Ale to už vbíhá mezi lidi pastýř s velikým černým psem a oznamuje všem, že se

narodil Spasitel. Vyzývá všechny, aby ho šli hledat. A tak vstáváme z kostelních lavic a vydáváme se ve večerním průvodu prosvětleném plamínky lampiček a luceren malého Ježíška

hledat.
První zastávka je u hospody. Ptáme se hostinského, zda se tam neubytovali Josef s Marií a malým dítětem. Ale lakomý hostinský odpovídá, že je poslal pryč, protože neměli na

zaplacení. A tak putujeme dál. Za velikou hvězdou, která září daleko v pustých polích za hřbitovem. Potkáváme sbor nebeských andělů, kteří nám  zpívají na cestu. Kolem hoří veliké 

vatry. Najednou se v dálce jako ze sna objeví průvod koní a jezdců. Zastavujeme se a čekáme. Jsou to tři mudrci z východu, kteří jedou také pozdravit narozeného Spasitele. Máme

stejný cíl, a tak putujeme společně.
Konečně přicházíme k jesličkám vystlaným senem a slámou, kde odpočívají mezi zvířátky Josef s Marií a malým Ježíškem. Každý zeťáku předá svůj dar, rozezní se hudba a všichni zpíváme

koledy.
Byla to chvíle zastavení v každodenním shonu a spěchu za prací, úspěchem a penězi. Bylo to krásné ukončení vánoční doby. Je chladno, čas návratu. Ohně ještě dohořívají a skupinky

lidí se pomalu vytrácejí domů. „Maminko, v jesličkách, to byl oslík?“ slyším za sebou tenký hlásek. „Ne, Vojtíšku, to byl poník“ odpovídá chlapečkovi maminka. Lidé si mají o čem

povídat, chválí a jsou udiveni. Mají o čem přemýšlet. A ať jsou věřící či nikoli, zanechal v nich nedělní večer hlubokou nesmazatelnou stopu.
Vyprávěla jsem vám příběh….Nebyl ani tak příběhem, jako spíš skutečností naplněnou obětavostí lidí, kteří s vírou a nadšením připravili pro své bližní nezapomenutelný večer.“

„Cesta do Betléma“ začala před třemi léty. Iniciátorkou byla paní Jiřina Halamová, která se do Metylovic přivdala z Dobré. Tam se „Cesta do Betléma“ pořádala již řadu let. Nikdy však

nedosáhly takového rozsahu jako v Metylovicích. Na průběhu se podílelo asi padesát členů farnosti. Kostýmy připravovala paní Halamová a schola ze starých látek, které našli na faře.

V kostele nadšeně zpívá malá schola, kterou vede Jiří Tomášek, Renata Tomášková a Lenka Materová. Velkou scholu vede paní Jiřina Halamová. Lenka Sulírová, která hraje nyní na

varhany, přivedla svou profesionalitou a pílí k nebývalé úrovni smíšený pěvecký sbor, který přispívá o vánocích, velikonocích a jiných významných dnech k slavnostnímu slavení

liturgie.
Jako každoročně i letos děti ve farnosti  byly spolu na táboře. Připravuje ho místní farář s velkou scholou. Společný týden prožili na Bystrém nedaleko Frýdlantu.
Farníci vybrali mezi sebou 40 000,–Kč, které věnovali postiženým povodněmi. Zástupci farnosti osobně navštívili obec Hořín u Mělníka. Velká voda zde zničila celou řadu domů. Vrátili

se zcela otřeseni tím, co viděli. Když se podělili o své zážitky, lidé začali přinášet na faru zánovní elektrospotřebiče i jiné potřebné předměty. Věci naplnily pět nákladních aut. K

tomu je třeba ještě připočíst 3 tuny brambor, které věnoval místní rolník pan Ivan Kahánek. Vše bylo odvezeno postiženým do Hořína.

Na jaře byl do kostela zakoupen nový lustr. Pan Roman Sobczik z Nového Saszu v Polsku namalovat obraz božího milosrdenství, který si farníci koupili ze svých peněz jako dárek ke

425.výročí posvěcení kostela, které farnost letos oslavila. Pontifikální mši svatou sloužil o pouti biskup František Václav Lobkowicz a po mši nový obraz požehnal. Polští věřící

věnovali farnosti k této příležitosti nová bohoslužebná roucha.

Původní malá okna z kostela, která byla ve velmi špatném stavu byla vyměněna za nová, dubová. Zhotovil je pan Kočí z Pržna. Mříže do oken vyrobil zdarma místní občan pan Zdeněk

Wiesner. U západní zdi fary se vykopal příkop pro drenáž, ve společenské místnosti byla položena betonová podlaha.

Ovšem nejnáročnější stavitelskou akcí bylo pokrytí střechy celého kostela mědí. Zároveň se pokryje mědí přilehlá budova bývalé márnice. Celá akce stála dohromady 2 600 000,–Kč /i s

loňským milionem na věž kostela/. Stavbu provedla firma Habereal ze Vsetína.

 

Základní škola

Naši školu navštěvuje 76 dětí a vyučuje zde pět pedagogů.
1.třídu učí paní Taťána Liberdová z Metylovic
2.třídu učí Ing.Karla Dolanská z Frýdlantu n.O.
3.třídu učí slečna Markéta Večeřová z Frýdlantu n.O.
4.třídu učí pan Aleš Prokop z Frýdlantu n.O.
5.třídu učí Mgr.Alena Kořínková ze Pstruží, která je zároveň ředitelkou školy.
Mimoto pracuje ve škole družinářka paní Libuše Čeřovská, jídelnu spravuje paní Jana Veličková, školnicí je paní Iveta Bílková. O teplo se stará kotelník Ludvík Velička.

Rada rodičů připravila již tradičně na sobotu 2.února dětský karneval. Obětavé maminky upekly cukroví a dorty, tatínci pomohli při přípravě sálu. Ten se posléze naplnil rejem

nejroztodivnějších masek. Byly tu klasické princezny, víly, vodníci, Křemílek s Vochomůrkou, sněhuláčci, čarodějnice, berušky, Ferda Mravenec i myslivec. Výjimkou nebyly ani masky

coby mobilní telefon, policisté nebo zdravotní sestřička i s pacientem.

6.února přišlo k zápisu 14 dětí. Byly dobře připraveny. Pěkně zpívaly, recitoval,y prokázaly obratnost, zručnost i znalost základních vědomostí, které jsou u zápisu sledovány. Školní

rok vyvrcholil cvičením v případě, na které se děti velice těšily. Zapojili se nejen ti školou povinní, ale i zaměstnanci školy a občané, kteří už ze školních lavic dávno vyrostli.
Trasa vedla osmi stanovišti. Na prvním si pro děti připravili úkol z hasičské problematiky místní hasiči pan Pavlásek, pan Židek a pan Michalec. Zároveň  přezkoušeli i zručnost dětí.

N druhém stanovišti házeli žáci míčkem na cíl. Regulérnost hodů zaručovala přítomnost školnice a vychovatelky. U třetího zatavení čekal děti nadstr.Zimmer, prapor.Škořupa a

nadpr.Skybík. Všichni jsou pracovníky dopravní policie ve Frýdku-Místku. Chlapci i děvčata před nimi obstáli ve znalostech dopravních značek. Přitažlivé bylo i další stanoviště na

Čupku. Otázky ze zdravovědy si pro děti připravil náčelník Horské služby v Beskydách ing.Radim Pavlova. Na pátém stanovišti zkoušela děti z přírodovědy a prvouky paní učitelka

Dolanská.
Následovala šestá kontrola – jak děti zdolají překážku v podobě nataženého lana mezi stromy. Výkony kontrolovala a zároveň je jistila proti pádu školnice – paní Veličková. Pro starší

děti byla připravena morseovka – číselná šifra. Děti nejdříve luštily zašifrované otázky a potom na ně odpovídaly. Vše připravila paní ředitelka Kořínková. Pan učitel Prokop

posuzoval znalosti žáků 3.-5.třídy při jejich práci s buzolou i v orientaci pomocí mapy. Start a cíl organizovaly učitelky Liberdová a Večeřová. Taková akce je jistě pro učitele

velice náročná. Ovšem pro děti je nesrovnatelně přitažlivější než suché memorování naučených faktů.

S velikým nadšením přijaly děti akci „Hasičské dopoledne“, které se uskutečnilo 1.11.2002. Nejdříve byla ve škole beseda se starostou hasičů panem Miroslavem Juřicou a panem

Františkem Michalcem. Pak děti odešly do sokolovny, kde pro ně další členové hasičského sboru připravili řadu závodů a soutěží. Děti se učily spojovat a rozpojovat hadice. Šplhaly,

zdolávaly připravenou překážkovou dráhu apod. Nakonec si mohli prohlédnout požární techniku i požární auto, což potěšil zejména chlapce.

 

Mateřská škola

Letos bylo do mateřské školy přijalo 23 dětí – deset chlapců a 13 holčiček. Čtyři děti jsou ve školce jen dopoledne. Ředitelkou je pní Alena Fajkusová, učitelkou paní Věra Petrová.

Když v březnu odešla po dlouhé nemocenské školnice Jaroslava Machů, nastoupila na její místo paní Radka Orihelová.

Výchovně vzdělávací program zaměřily učitelky na ekologii a vytváření vztahu dětí k přírodě a ke všemu živému. Děti s učily vnímat přírodu zrakem, hmatem, chutí , sluchem i čichem.

Infekční choroby se během roky nevyskytly, ovšem stále přibývá dětí trpících alergií. V sokolovně se podívaly děti na divadelní představení „O draku Bramboráku“. Na představení

„Šípková Růženka“ si zajeli do Divadla loutek v Ostravě.

Vánoční besídka nebyla tentokrát i pro rodiče. Mnoho dětí totiž před vánocemi onemocnělo. Proto se muselo od vystoupení upustit. A tak vánoce oslavili v mateřské škole jen s dětmi.

Zato Den matek jim vyšel. Děti předvedly maminkám pásmo scének, básní, her a písniček a předaly jim barevnou květinku z moduritu, kterou samy vyrobily.

O Dnu dětí soutěžily v areálu školky v různých sportovních disciplinách, řešily hádanky i dopravní situace a poznávaly dopravní značky.

 

Beskydské dětské sanatorium

Veliký dlouholetý sen ředitelky zdejšího léčebného ústavu paní Jarmily Vozákové se splnil. Krytý rehabilitační bazén se stal skutečností. Oficiálně byl otevřel 19.12. v 10.hodin. Je

veliký 5x10m a hluboký od 0,7 do 1,3 m. Pro veřejnost bude otevřen od 9-20 hodin. Protože je to především bazén rehabilitační, bude sloužit jako účinná vodoléčba těm, kterým to lékař

doporučí. Ostatní mají možnost si rehabilitaci v bazénu zaplatit. Mohou ho využít k rekreaci a uvolnění menší skupiny lidí.
Bazén je vybaven masážními tryskami i jinými doplňky, které zájemcům zpestří pobyt ve vodě. Vstup do bazénu i na rehabilitaci je bezbariérový díky finančnímu příspěvku „Olivovy

nadace“ z Říčan u Prahy.
Provoz sauny bude přizpůsoben provozu bazénu. Mimo léčebného provozu pro děti je možné si v Beskydském dětském sanatoriu zaplatit týdenní rekondiční pobyty. Stojí kolem tří tisíc

korun a je v nich zahrnuta plná pense, ubytování i léčebné procedury.

 

KDU-ČSL

Činnost zahájila plesem, který se odbýval v prostorách sokolovny. Na opravu střechy místního kostela přispěla strana částkou 20 000,–Kč. Členové se podíleli na organizaci oslav 425

let kostela. Ať už se jednalo o úklid, výzdobu nebo přípravu občerstvení pro muzikanty a ostatní účastníky slavnostní mše.

Na povodně  přispívali jednotliví členové samostatně, ať už finančně nebo materiálně. Organizace pomohla uspořádat Základní škole Svátek matek. Pro žáky připravili pohoštění, pro

maminky zakoupily květiny. Zájezd na Hostýn uspořádali 16.července. V prosinci přispěli místní škole na balíčky pro děti k sv.Mikuláši.

 

Klub důchodců

Výbor se vysází vždy první pondělí v měsíci v 17.hodin v kanceláři Obecního úřadu a připravuje program tak, aby zaujal co nejvíce důchodců. Předsedou je ing.Jaromír Kula. Marie

Čupová se stará o zájezdy do divadla, finanční stránkou se zabývá Jarmila Halamová. Počet členů výboru doplňují Květa Neuwirtová, Emilie Němcová a Olga Slípková. Paní Čupové se letos

podařilo sjednat s ostravským divadlem předplatné na osm představení.

Jarní setkání důchodců obohatil zajímavou přednáškou MUDr.Zbyněk Luňáček. Plánovaná exkurse do dolu Michal se pro malý zájem neuskutečnila. Na hřišti při tradiční vaječině se sešlo

padesát lidí, kteří se spolu dohromady pěkně pobavili a zazpívali si při harmonice.

Společně se členy KDU-ČSL se zúčastnili zájezdu do Olomouce a na sv.Kopeček. autobus byl plně obsazen. Zato výlet na poustevny se pro malý zájem neuskutečnil. V srpnu si vyjeli na

Lysou a v říjnu na fojtství do Chlebovic, kde si prohlédli včelí skanzen a dobře se pobavili.

 

Hasiči

Zatímco v minulých létech začínala činnost místních hasičů v novém roce tradičním bálem, letos tomu bylo jinak. V neděli 13. ledna museli odjet s cisternou k požáru chaty do

Malenovic a za týden v noci jeli k požáru znovu. Hořela chata na Vyhlídce ve Frýdlantě n.O. Zásah byl značně náročný. Objekt byl v lese, hluboký sníh a prudký kopec znesnadňoval

tahání hadic. Řada hasičů se vrátila od ohně nad ránem a přesto již dopoledne chodili s pozvánkami na svůj tradiční bál . Konal se ve všech místnostech sokolovny, byl dobře připraven

a výsledek byl velmi dobrý. Hasičský bál bývá již tradičně velmi navštěvován. Polovinu přítomných tvoří hosté z okolních obcí.

Členové zásahové jednotky byli na jaře proškoleni. Zkouškami prošli i ti, kteří jsou oprávněni používat dýchací přístroje a samozřejmě řidiči zásahových vozidel. O velikonocích

držela jednotka v uniformě čestnou stráž v kostele u Božího hrobu. Výbor v únoru projednal a schválil příspěvek na opravu střechy místního kostela ve výši 5 000,–Kč. Rovněž pomohli

členové při opravě podlahy na faře.
Skupinu rozhodčích se zkouškami rozšířil Pavel Šigut, který se zúčastnil potřebného školení. Z místních hasičů má tuto zkoušku ještě pan Ploszek, František Michalec a Vavřín

Michalec.

V květnu se rozběhly první soutěže. Muži v družstvu A se zúčastnili 27 soutěží, v B družstvu 8.soutěží. Ženy bojovaly ve 20.soutěžích. Šestkrát obsadily první místo, muži pětkrát.

První sobotu v červenci byla na fotbalovém hřišti pohárová soutěž, které se zúčastnilo 30 družstev.

V srpnu byl uspořádán již 10.ročník soutěže netradičních družstev. Soutěžilo neuvěřitelných 28 týmů. Tato akce se stala v Metylovicích svátkem hasičů i jejich příznivců. V družstvu

nebyli jen hasiči, ale i ti, kteří si „hasičinu“ chtěli jenom vyzkoušet. Názvy družstev byly opravdu netradiční. Pro zajímavost namátkou vybírám: „Zdravotničtí pracovníci“, „Halati“,

„Buď fit“, „Vytáhni ho z Čupovic“, „Šiguti“, „Team dědy Michalce“, „Dříve narození“, „Ženy z E55“, „Utečenky z Kozlovic“, „Kiwakovy ovečky“. Diváci všechny zúčastněné bouřlivě

povzbuzovali . Zvítězilo družstvo Myslikovjanů z Ostravice, druhé místo obsadili „Šiguti“ a třetí „Halati“. V rámci soutěže byla sbírka na postižené povodněmi. Odesláno bylo

hasičskému sboru v Metlách 4 000,–Kč a obci Vrbno na Mělnicku rovněž 4 000,–Kč.

Na hřišti za školou postavili tradiční máj, který koncem měsíce také skáceli. Mimoto zorganizovali v květnu zájezd do vinného sklepa v Psohlávkách u Mikulova. Prohlédli si Zlín,

zastavili se u Mohyly míru u Slavkova a navštívili firmu Smékal v obci Čechy pod Kosířem. Zde totiž metylovští hasiči zakoupili v roce 1942 svou první motorovou stříkačku.
Kuriozitou společenských aktivit byla společná večeře s „Gasilki“. Na tuto akci je pozval sponzor a večeřeli tam s hasiči ze Slovinského Krška.

K lednovým výjezdům do Malenovic a Frýdlantu je třeba přidat i výjezd 19.září k požáru pily v Palkovicích, kde poprvé použili naši  hasiči dýchací přístroje. Dne 28.září hasili požár

horské chaty Solárka na Ondřejníku. Všech našich hasičů, kteří zasahovali u zmíněných požárů, bylo 39. V obci čistí hasiči kanály, studně, čekárny. Na podzim sbírají železný šrot a

400 hodin odpracují při opravě a údržbě techniky. Každoročně osvětlovaný vánoční strom u hasičské zbrojnice přispívá k atmosféře vánoc.

 

Kultura

Zdá se, že u nás začíná žít kultura svým vlastním životem. Jistě, i dříve se jezdívalo do divadla v Ostravě. Ale že by se na ní podíleli místní občané, to nepamatuji již hodně

dlouho. Když jsem byla mladá, hráli lidé divadlo nebo pod vedením  pana Františka Tajchmana pořádali veřejná pěvecká vystoupení. Místní ochotníci zde dokonce nacvičili a sehráli

Bloudkovu operu „V studni“. Ale už se začíná „blýskat na časy“.

Možná první nesmělou vlaštovkou byly právě  Večery poezie, které pokračovaly i letos. V lednu se posluchači zaposlouchali do veršů Erbenovy Kytice. Velice působivá a zároveň vkusná

byla výzdoba, kterou vytvořila paní učitelka Věra Petrová. V pátek 15.března zazněly verše Jaroslava Seiferta a Vítězslava Hálka. Potom  byl dán prostor veršům, které byly věnovány

maminkám, babičkám i ženám vůbec. Příjemnou atmosféru večera umocnila pěkná hudba, jarní výzdoba i vůně domácích koláčků.

Na popud paní Věry Petrové se začalo s nácvikem Moravské besedy. Získat pro tenčení ženy nebyl problém. Horší to bylo s tanečníky. Na výzvu v obecním rozhlase, kabelové televizi nebo

ve Zpravodaji se nikdo nepřihlásil. A tak se začalo agitovat přímo mezi občany. Dalším tvrdým oříškem bylo, jak získat nahrávku Moravské besedy. Ale i to se podařilo. Hudbu k Besedě

nahrála dechová kapela „Moravanka“ a místní skupině poslala kazetu s nahrávkou paní Ivana Slabáková. Zkoušet se začalo v březnu v sále místní sokolovny. Když se tančící páry

dověděly, že se plánuje vystoupení před veřejností v krojích, někteří to vzdali. A tak opět následovalo obcházení vesnice a přesvědčování. Všechno dobře dopadlo. Nyní tančí osm

stabilních párů, které pravidelně nacvičují každé pondělí. Poprvé se soubor představil veřejnosti o letošní metylovské pouti.

Členům souboru není cizí ani humor a smysl pro trochu recese. Rozhodli se obnovit jednu starobylou tradici. Kdo si všiml 30.dubna záře na Čupku a šel věc blíže prozkoumat, uviděl

oheň živený vrbovým proutím. V kotli míchalo 16 osob divného vzezření něco podezřelého . Na zvídavé dotazy přicházejících odpovídaly, že „u Velíšků pod Lysou /tam se totiž 1.května

již několik let slétají čarodějnice z celého kraje/ je plno a tak si svůj sabat udělali zde“.
Večer se vydařil a zdá se, že jeho strůjci budou v obnovené tradici pokračovat.

 

Sport

Sport v obci zastřešuje Tělocvičná jednota Sokol Metylovice a Tělovýchovná jednota Sokol Metylovice. Na 24.11. připadlo 90 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice. K této

příležitosti byl vytištěn dvoulist, na kterém jsou heslovitě zaznamenány důležité události z let 1912 – 1946 a zmínka o založení Tělovýchovné jednoty Sokol, která vznikla v období

úsilí o sjednocení tělovýchovy po 2.světové válce. Dále je zde zpráva o novodobé historii Tělocvičné jednoty, fotografie původní tělocvičny a  snímky současných družstev jednoty. Z

tiskoviny vypisuji údaje o obnovené Tělocvičné jednotě:

„Dne 6.12.1998 založili ing.Lukáš Karlický, Jiří Liberda a ing.arch.Aleš Bílek /nynější starosta, místostarosta a jednatel jednoty/ Tělocvičnou jednotu Sokol Metylovice. Důvody byly

prozaické: urovnání majetkoprávních vztahů a oprava střechy  tělocvičny. Jednota přijala stanovy České obce sokolské, 29.1.1999 byla zaregistrována. Vznik nového subjektu uspíšil

ukončení soudního řízení. V neskutečně krátkém čase se podařil zajistit finanční prostředky, 21.9.1999 se podepsala smlouva o sdružení na 450 000,–Kč a přistoupilo se k opravě

sokolovny.
Podíly na opravě 218 000 obec Metylovice a sponzoři
200 000 Česká obec sokolská Praha, peníze poslali ihned a umožnili zaplatit zálohu
  68 000 Tělocvičná jednota Sokol Metylovice, z toho 11 000,–darů od občanů a spolků, 40 000,–půjčka
Doplatek    27 000 Moravskoslezská župa
Za úspěch a rychlost celé akce je nutno poděkovat ing.Vojtěchu Adámkovi, starostovi Moravskoslezské župy, za osobní nasazení při jednání v Praze, ing.Pavlu Spustovi, starostovi obce

Metylovice, za vstřícné jednání a  pochopení ze strany obce a členům Tělocvičné a Tělovýchovné jednoty za pomoc.
Na žádost jednoty byla sokolovna 29.5.2000 převedena na Tělocvičnou jednotu Sokol Metylovice a k úplnému urovnání majetkoprávních vztahů chybí vykoupit ještě několik parcel v areálu

sokolovny.
Jednota začala vyvíjet sportovní činnost. Byl založen oddíl florbalu, stolního tenisu a všestrannosti. K společenskému dění přispěla uspořádáním několika přednášek. K 1.1.2002 měla

jednota 83 členů, z toho 53 členů do 18.let.

 

Oddíl florbalu

/předseda ing.Lukáš Karlický, zástupce Václav Karlický/
Oddíl florbalu byl založen v roce 1999. Vznikl spontánně z přípravky tenisu, fyzické přípravy tenisu a díky několikaleté tradici hokejbalu, který se v tělocvičně hrával v různých

seskupeních, rychle získal oblibu a zlákal do tělocvičny množství dětí, z nichž se 33 registrovalo. Oddíl koupil florbalové branky se  sponzorskou podporou Sport clubu. Nakoupil malé

a velké hokejky, florbalové míče, brankářské výzbroje a nakonec i jednoduché rozlišovací dresy. Během celé existence oddílu se v něm vystřídala spousta chlapců i dívek z Metylovic,

Lhotky, Frýdlantu, Pržna, Kunčiček u Bašky a Nové Dědiny, kteří to brali jako zábavu nebo doplňkový sport. Mezi nimi se ale formovala skupina, kterou začala zajímat i soutěžní

činnost.
V roce 2000 se dvě družstva účastnila různých turnajů, kde sbírala poslední a předposlední místa, ale v několika utkáních ukázala, že má na víc.
V roce 2001 bylo přihlášeno družstvo mladších dorostenců do mezižupní soutěže, kde zaskočilo mnohé favority a z 12 družstev z Moravskoslezské, Těšínské a Valašské župy skončila na

2.místě, těsným rozdílem skóre za vítězem. Zvlášť pozoruhodného výkonu dosáhli brankář Lukáš Kluska, který získal titul nejlepšího brankáře soutěže a Lukáš Pečinka, kapitán a

nejlepší střelec našeho družstva.
V roce 2002 družstvo mladších dorostenců potvrdilo svoji kvalitu a obhájilo 2.místo. Lukáš Kluska opět získal titul nejlepšího brankáře a je potřeba pochválit výkon kapitána Tomáše

němce. Zisk druhého místa je ještě cennější, protože rostoucí prestiž turnaje přilákala do soutěže i hráče hrající vysoké soutěže pořádané florbalovým svazem.
Pokusně nastoupili do soutěže i žáci. Ti si počínali udatně až do příchodu jara a zahájení soutěží v kopané. Soutěž pro nedostatek hráčů nedokončili.
Nutno vzpomenout, že naši hráči také slaví úspěchy na školních turnajích a středoškolských hrách. Dnes má oddíl přes 40 členů a je schopen postavit družstva ve čtyřech kategoriích.

Potýká se ale s velkou migrací členů, velikostí tělocvičny a nedostatkem dospělých cvičitelů.

 

Oddíl stolního

/předseda ing.arch.Aleš Bílek, jednatel MUDr.Otakar Záškodný/
Oddíl stolního tenisu byl založen v září 2000. Oddíl měl při založení celkem osm členů. Po dohodě s obecním úřadem byla zřízena herna v kinosále sokolovny. Byla instalována svítidla,

hrací prostor byl rozšířen demontováním stupně a řady sedadel kinosálu. Byly zakoupeny 4 stoly a síťky. TJ Ferum Frýdlant bezplatně převedl 15 ks ohrádek.
Oddíl se ihned po založení přihlásil do okresní dlouhodobé soutěže, tehdy III.třídy. V soutěži se v sezóně 2000/2001 naše družstvo umístilo mezi deseti na 8.místě. Od září 2001

začali trénovat žáci, a to pod vedením Tomáše Šiguta.
V soutěžním roce 2001/2002 byla III.třída okresu zrušena a jednotlivá družstva byla rozdělena a sloučena do soutěže II.třídy. V této soutěži oddíl přihlásil 2 družstva, a mezi 12

družstvy ve skupině se umístilo celkově na 4.místě družstvo „A“ a družstvo „B“ na 10.místě.
Ve 3.ročníku činnosti oddílu se rozšířila členská základna  na 26 členů a to 15 dospělých a 11 žáků. Stávající herna v kinosále byla již pro potřeby tréninku těsná, a proto byly

zařazeny  tréninkové hodiny taktéž v tělocvičně. Družstvo „A“ bylo přihlášeno do I.třídy okresní soutěže, družstvo „B“ do II.třídy a nově byli přihlášeni žáci od okresního přeboru

starších žáků.
Od začátku činnosti oddílu byl každoročně pořádán velikonoční a vánoční turnaj jednotlivců v kategorii žáků a dospělých. Na organizace se podílela  většina členů oddílu, finančně

vypomohli místní sponzoři. Od počátku činnosti k dnešními dni byly pořádány celkem 4 turnaje. V roce 2002 byl poprvé pořádán velikonoční turnaj dvoučlenných družstev.
Věhlas tohoto turnaje v rámci okresu dosvědčuje skvělá účast, celkem 48 hráčů. V tvrdé konkurenci hráčů vyšších soutěží na tomto turnaji uspěli naši borci Tomáš  Šigut a Jiří Liberda

umístěním na 2.místě. V tomto období bylo rovněž odehráno celkem pět přátelských utkání.

 

Oddíl všestrannosti

Oddíl všestrannosti není formován do pevných norem. Jedná se o volné seskupení dětí a rodičů, kteří se občasně scházejí a provozují podle chuti hry a cvičení. Oddíl je veden Hankou a

Jiřím Baránkovými a má 19 členů, z toho 14 dětí.
Od r.1999 jsou v Metylovicích dva právní subjekty. Tělocvičná a Tělovýchovná jednota Sokol Metylovic. Tělocvičná jednota je organizační jednotkou České obce sokolské a svá závodní

družstva má přihlášena v soutěžích ČOS i v soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČSTV, Tělovýchovná jednota je samostatné občanské sdružení se sportovním zaměřením s

družstvy přihlášenými v soutěžích pořádaných sportovními svazy v rámci ČSTV. Členské základny obou jsou promíchány a obě jednoty spolupracují a koordinují své záměry. Toto uspořádání

má své výhody i nevýhody a není vyloučeno spojení těchto subjektů v jeden celek.

Na závěr slovo starosty: „Ať křivdy a nespravedlnosti minulých let, které žádný soud spravedlivě nerozsoudí, jsou prominuty a zapomenuty, a  naše sportovní a společenské úsilí nás

vzájemně spojuje.“

Z činnosti tělovýchovné jednoty:

Volejbal 
– krajské soutěže: Muži hrají ve skupině „A“ již sedmý rok. Po podzimní                           části ročníku 02/03 jsou zatím na 4.místě.
 Junioři hrají v krajské soutěži již desátý rok. Po podzimní části ročníku 02/03 v osmi utkáních ze dvanácti zvítězili, čtyřikrát byli poraženi.
– okresní soutěž:  Minižáci letos trošku zklamali. Neúplnou účastí na tréninku a hlavně na mistrovských utkáních. Skončili až na 2.místě ze sedmi. Doposud byli přeborníky

okresu.
 Žáci vyhráli všech dvanáct mistrovských utkání. Při účasti čtyř družstev skončili bez porážky s jedním prohraným setem na 1.místě a stali se přeborníky okresu.
 Minižákyně obsadily 6.místo při rekordním počtu třinácti družstev.
 Juniorky – družstvo muselo být zrušeno.

Dne 16.června byl uspořádán již 11.ročník volejbalového dortového turnaje mládež v kategorii juniorů.Účast družstev byla menší než v minulých ročnících. Zásluhou hráčů byl však k

vidění velmi kvalitní volejbal. Celkovým vítězem turnaje se stalo  družstvo Danzas – junioři z Ostravy. Druhé místo získali kadeti z Danzasu Ostrava. Na třetím místě se umístili

junioři z TJ Pražmo-Raškovice.

V neděli 25.srpna byl sehrán na volejbalových kurtech v Metylovicích 28.ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka ve volejbale mužů. Přijelo 10 družstev z celého Moravskoslezského

kraje. Hrálo se 24 utkání ve dvou skupinách. První dvě mužstva z každé skupiny postoupila do finále, kde se hrálo systémem první z jedné skupiny s druhým z druhé skupiny. Vítězové se

utkali ve finále. Na prvním místě se umístil Sokol Palkovice, na druhém místě junioři z Danzas Ostrava. Třetí místo obsadili RUMUNI z Havířova a 4.místo Sokol Metylovice. První tři

místa byla odměněna věcnými cenami. Všechna družstva obdržela veliký kulatý koláč – „lopaťák“.

Již osmý rok se volejbalistům daří za významné podpory sponzorů umožnit vybraným hráčům pobyt na prázdninovém kempu pro nejlepší. Letos to byli tři žáci a jedna žákyně.
Po několikaletém úsilí se podařilo dobudovat třetí větší hřiště, které bude sloužit jako celoroční tenisový kurt. Přičinili se o to všichni členové oddílu. Odborné práce provedli

Petr Němec a Petr Kožuch.

 

Cvičení dětí

Již druhým rokem se také scházejí v místní tělocvičně každý čtvrtek děti od 5-12 let. Pod vedením Věry Kopčákové a Martiny Kubalové cvičí s hudbou i na nářadí, hrají míčové hry.

Vedoucí se snaží motivovat děti k pohybu. Však je to také baví. Díky svým cvičitelkám objevily radost z pohybu.

 

Ještě ke sčítání lidí

V letošním roce uveřejnil Český statistický úřad další podrobnosti ze sčítání v loňském roce.
Počet obyvatel v České republice byl k 1.3.2001  10 230 060
Počet domů         1 969 568
Počet bytů         4 012 997
Sčítací formuláře odmítlo vyplnit      428 občanů

Česká republika stárne. Podle prognóz bude za třicet let každému třetímu obyvateli šedesát let. Díky lepší zdravotní péči se prodlužuje věk, na druhou stranu se rodí stále méně dětí.

Na 117 občanů starších 60.let připadne jen 100 dětí do 15.let.
Podle zveřejněných výsledků je v celkové populaci jen 46,6% pracujících. V zemi žije
1,88 milionů lidí starších 60.let, což je skoro každý pátý Čech. Celkově je to 18,4%, u mužů 15% a u žen 21%.
Významně poklesla úroveň porodnosti, roste věk matek i lidí vstupujících do manželství. Máme jen 1,1 narozených dětí na matku. Pro zachování populace jsou nutné 2 děti. Roste

individualit, projevuje se tendence starat se víc o sebe než o děti či důchodce.
Zvyšuje se délka života, nyní je 78 let u žen, 71 let u mužů. V republice je o 266 000 žen více než mužů. 

Lidé dosahují v průměru vyššího vzdělání. I když jsou nyní Češi vzdělanější, vysokoškolského vzdělání dosahuje pouze 9,9%, což je méně než ve světě.
Mladí lidé nepospíchají se zakládáním rodiny, často žijí v jednočlenných domácnostech.
V republice je 3,8 milionů svobodných lidí a 4,7 milionů oddaných. Poprvé se ve skupině mladých žen od dvaceti do čtyřiadvaceti otočil poměr svobodná – vdaná. Zatímco dříve zůstávalo

v kategorii svobodných je 35% žen, dnes je jich už téměř 80%. Průměrný věk nevěst je nyní 27 let, ženichů 29 let. Polovina dětí se rodí do devítí měsíců po svatbě, 20% dětí je

nemanželských.

Přestože  islámské náboženství nepatří v České republice mezi státem uznané oficiální církve, při sčítání se k němu přihlásilo 3699 lidí. Ještě více příznivců má mezi

neregistrovanými náboženstvími buddhismus. Ten podle statistiků vyznává 6817 obyvatel. Federace židovských obcí má pouze 1515 členů.

V celkových součtech tvoří muži v církvích 48,7%, ženy 51,3%. Výraznou převahu nad muži mají ženy v Církvi Československé husitské. Hlásí se k ní 100 000lidí, žen je 61 000 a mužů 37

000.

Pouze necelých 12 000 lidí uvedlo do statistických údajů romskou národnost. Ale jako svůj mateřský jazyk napsalo romštinu přes 23 000 občanů. Statistiky zaskočilo, že někteří lidé

uváděli dva mateřské jazyky. Zatímco s uváděním dvou národností počítali, se dvěma mateřskými jazyky ne. Proto tyto údaje museli komisaři dopočítávat ručně. Dvě národnosti uvedlo 13

000 obyvatel, ke dvěma mateřským jazykům se přihlásilo více než 50 000 osob. Češtinu a slovenštinu uvedlo 14 000, češtinu a romštinu 13 000, česko-německou kombinaci 11 000.

Přes pokles počtu obyvatel přibylo bytů, hlavně v rodinných domcích. Ubývá domácností, kde v jednom bytě žijí rodiče s dospělými dětmi. Zvýšila se výměr obytné plochy na jednu osobu,

klesl počet bytů bez vodovodu, koupelky  nebo splachovacího záchodu v bytě.
Ale pořád je ještě 145 000 obydlených bytů bez koupelny a téměř 60 000 bytů nemá zavedený vodovod. Na 45 000 Čechů žije trvale v provizorních příbytcích, 222 občanů bydlí v

maringotkách.

Výrazně stoupl počet neobydlených bytů. V republice je jich dlouhodobě neobsazených půl milionu. Přesto se statistici domnívají, že ne všichni obyvatelé psali pravdu a že je tudíž

neobydlených bytů ještě mnohem  více.

Náš Moravskoslezský kraj je ze všech nejlidnatější a rodí se v něm nejvíce dětí. Podle sčítání lidu zde žije také nejvíce přívrženců Svědků Jehovových. Ke katolické církvi se tu

přihlásilo přes půl milionů lidí, na mši chodí pravidelně 70 000 z nich.
V kraji žije  1 250 000 lidí, region výrazně vede v počtu dětí do 14.let. Má také nejpestřejší národností složení .Moravanů je 30 000, za Slezany se označilo 10 000 lidí. Přes 40 000

uvedlo národnost slovenskou, pár tisíc polskou. Více než 4 000 se hlásí k německým kořenům. Jen necelé dva tisíce uvedly národnost romskou. Ostatní uvedli českou národnost.

Nejlidnatější města v kraji:
Ostrava  319 293 obyvatel  na 3.místě v republice
Havířov    87 273    na 11.místě
Karviná    65 041   na 15.místě
Opava     61 771    na 16.místě
Frýdek-Místek   61 736    na 17.místě
Třinec     31 021   na 28.místě
Orlová     35 021   na 33.místě
Nový Jičín    27 126   na 44.místě
Český Těšín    26 573   na 47.místě
Krnov     25 933    na 48.místě

 

Volby

Letos jsme si voleb opravdu užili, neboť jsme volili Parlament, Senát i obecní zastupitelstvo.
V pátek 14.6. od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 15.6. od 8.00 – 14.00 hod. byly volby do Poslanecké sněmovny.
Ve volební komisi byli  Marie Sumarová předsedkyně
Klára Horváthová místopředsedkyně, delegovaná za KSČM z Frýdlantu n.O.
František Michalec delegován za KDU-ČSL
Jaromír Uhlář  delegován za KDU-ČSL
Václav Volný  delegován za ČSSD
    Jarmila Boháčová
    Hana Sumarová
    Růžena Vrbová
    Ing.Magda Čupová zapisovatelka

Účast voličů ve volbách byla 70%. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly následující:
1.místo ČSSD     289 hlasů
2.místo KSČM     166 hlasů
3.místo Koalice KDU-ČSL, US-DEU 155 hlasů
4.místo ODS     108 hlasů
5.místo Sdružení nezávisl.     33 hlasy
6.-7.  Republikání M.Sládka    10 hlasů
  Strana zelených     10 hlasů
8.  Naděje         8 hlasů
9.-11.  Strana zdrav.rozumu       7 hlasů
  Strana venkova       7 hlasů
  Strana za živ.jistoty       7 hlasů
12.  Volba pro budoucnost      6 hlasů
13.-15.  ODA          5 hlasů
  Akce za zrušení senátu      5 hlasů
  Pravý blok        5 hlasů
16.-17.  Česká strana národně sociální     4 hlasy
  Moravská demokratická strana     4 hlasy
18.  Republikáni        3 hlasy

Je zvláštní, že KSČM získala tolik hlasů a umístila se na 2.místě. Je to poprvé od roku 1990. Přitom místní komunisté nedokázali ani obsadit z místních zdrojů místo ve volební

komisi. O činnosti místní organizace KSČM ani o jejich případných členech, pokud nějací jsou, mi není nic známo.

Výsledky hlasování do Poslanecké sněmovny ve Frýdku –Místku jsou:
1.  ČSSD     35,76%  
2.  ODS     18,92%
3.  KSČM     17,92%
4.  Koalice KDU-ČSL, US-DEU 14,84%
5.  Sdružení nezávislých     3,66%
6.  Strana zelených     2,11%

Počet hlasů pro ostatní strany pod 1%, u strany Česká pravice až na 0,02%.

ČSSD  zvítězila v 71 obcích okresu
ODS   zvítězila v 1 obci /Hukvaldy/
KSČM  zvítězila ve 2 obcích /Bílá, Pstruží/
Koalice zvítězila ve 3 obcích /Bukovec, Dolní Lomná, Bocanovice/

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byli v našem okrese zvoleni:
Petr Rataj   ČSSD
Martin Říman  ODS
Karel Sehoř  ODS
Svatomír Recman KSČM
Volby do Senátu

První kolo proběhlo 25.10. a 26.10. Účast byla mizivá. Z 1223 osob zapsaných do seznamu voličů přišlo k volbám pouze 310 lidí. Řada občanů tím dala najevo, že považuje Senát za

zbytečný.

Výsledky 1.kola voleb:
1. Pavol Lukna  KDU-ČSL  92 hlasy
2. Věra Vašínková ČSSD   79 hlasů
3. František Kopecký ODS   68 hlasů
4. Ivan Vrba  KSČM   45 hlasů
5. Zdeněk Stolař  ODA     9 hlasů
6. Hans Postl  nezávislý     8 hlasů
7. Lev Mojžíšek  nezávislý     5 hlasů
8.  Dagmar Lehnerová nezávislá    3 hlasy

Protože nebyl v prvním kole nikdo zvolen, následovalo 1.11. a 2.11. druhé kolo senátních voleb, v němž se utkali kandidát z ODS a KSČM.
1.  František Kopecký  ODS   247 hlasů
2. Ivan Vrba  KSČM   153 hlasy

Zároveň s druhým kolem senátních voleb proběhly i volby do obecního zastupitelstva.
Za KDU-ČSL kandidovalo 15 občanů, za Sdružení nezávislých rovněž 15 občanů.
Mimoto ještě kandidovali jako nezávislí kandidáti 3 občané. Protože zastupitelstvo je 15ti členné, bylo z čeho vybírat.
Z celkového počtu 1223 voličů s voleb do obecního zastupitelstva  zúčastnilo 678 voličů.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce:
1. Věra Petrová  52 let   4.na hlas.lístku 445 hlasů KDU-ČSL
2. Dagmar Jurečková 46 let  1.   413  KDU-ČSL
3. Kamil Vyvial  27 let  13.   396  KDU-ČSL
4. Bedřich Halata 48 let  2.   391  KDU-ČSL
5. Jiří Ryška  31 let  6.   354  KDU-ČSL
6. Pavel Šigut  42 let  3.   326  KDU-ČSL
7. František Slanina 44 let  7.   251  KDU-ČSL
8. Edvard Bednárek 60 let  8.   267  KDU-ČSL

1. Milan Tomášek 47 let  5.   333   Sdr.nezávis.
2. Vojtěch Halata 49 let  1.   325  Sdr.nezávis.
3. Zbyněk Drastich 35 let  14.   310  Sdr.nezávis.
4. Petr Kožuch  48 let  2.   301  Sdr.nezávis.
5. Lukáš Halata  22 let  3.   217  Sdr.nezávis.
6. Leona Pavlásková 20 let  4.   129   Sdr.nezávis.

Dne 15.11.2002 byla ustavující schůze zastupitelstva, na které bylo třeba zvolit starostu obce. Začala v 18.hod. v nabitém sále sokolovny. Schůzi zahájil dosavadní starost ing.Pavel

Spusta. Předsedkyně volební komise paní Marie Sumarová přečetla zprávu o volbách a zvoleným členům zastupitelstva předala osvědčení o zvolení. Noví členové složili slib do rukou paní

Marie Herotové, která byla nejstarší z přítomných zastupitelů a tudíž přesedala schůzi do zvolení nového starosty /pan Bednárek nebyl přítomný/.

Starostkou byla zvolena paní Věra Petrová 12 hlasy
Místostarostou byl zvolen pan Petr Kožuch   9 hlasy

Do rady byli navrženi a schváleni: Kamil Vyvial  12.hlasy
     Lukáš Halata  12.hlasy
     Frant.Slanina  10.hlasy

Po veřejné schůzi 15.11. podala paní Jurečková Dagmar předsedovi KDU-ČSL a 19.11. na prvním zasedání zastupitelstva starostce obce svou rezignaci. Protestovala tím proti skutečnosti,

že starostka a někteří další zastupitelé, kteří kandidovali za KDU-ČSL podpořili při hlasování kandidáta ze Sdružení nezávislých a tím, podle jejího názoru, znevážili výsledek voleb.

Do zastupitelstva pak postoupil 1.náhradník za KDU-ČSL pan Adam Kopřiva, 28 let.

Práce v komisích byla rozdělena takto:
Finanční komise Lukáš Halata
   Vojtěch Halata
   Milan Tomášek
Revizní komise František Slanina
   Zbyněk Drastich
   Marie Herotová
Život.prostředí Edvard Bednárek
   Jiří Ryška
   Pavel Šigut
Kulturní komise Marie Herotová
   Kamil Vyvial
   Leona Pavlásková
Stavební komise Petr Kožuch
   Adam Kopřiva

 

Matrika

V obci se narodilo 11 dětí, pět chlapců a šest děvčátek. Zatímco v únoru, březnu, srpnu  a v listopadu se narodilo vždy jen jedno dítě, v dubnu a v květnu to byly dvě děti a v říjnu

dokonce tři. Zato v lednu, červnu, červenci, září a prosinci se nenarodil nikdo.
Dva chlapci dostali jméno Tomáš, jeden je Daniel, Filip a Matěj.
Děvčátka se jmenují Adéla, Kateřina, Tereza, Michaela, Marie a Alena.
Pět dětí se narodilo jako 1.dítě rodiny.
Pět dětí se narodilo jako 2.dítě rodiny
Jedno dítě se narodilo jako 3.dítě rodiny.

Zemřelo 14 občanů, 7 žen a 7 mužů.
Nejstarší zemřelý muž měl 92 let, nejmladší 15 let.
Nejstarší zemřelá žena měla 83 let, nejmladší 50 let.
Průměrný věk zemřelých byl 65 let.

Sňatek uzavřely 4 páry. Ve třech párech byli oba snoubenci svobodní, v jednom páru byla nevěsta rozvedená, ženich svobodný.
Průměrný věk ženichů byl 30 let. Nejmladší muž měl 26 let, nejstarší 32 let.
Průměrný věk nevěsty byl 27 let. Nejmladší žena měla 24 let, nejstarší 35 let.
Je vidět, že i u nás se zvýšil průměrný věk snoubenců proti minulým létům.
Jedna svatba byla v kostele, tři byly uzavřeny na městských úřadech.

Rozvedly se 4 páry. Dva z nich byly bezdětné a rozvedly se po 8. letech manželství.
Jeden pár měl dvě děti a rozvedl se po 13.letech manželství.
Jeden pár měl jedno dítě a rozvedl se po 14.letech manželství

Do obce se přistěhovalo 46 občanů, většinou ze sousedních obcí a okresů. Pouze jeden muž se přistěhoval z Prahy. Odstěhovalo se 21 občanů. Jedna žena se odstěhovala do Karlových

Varů, dvě ženy a jeden muž se odstěhovali do Sloupu v Čechách. Ti ostatní do okolních obcí a okresů. Počet osob v obci k 31.12.2002 byl 1525 osob.

 

Počasí

Leden  
 I.dekáda -průměrná teplota ráno -9,6°C  -nejnižší -24°C
         -nejvyšší -2°C
      odpol. -4,3°C  -nejnižší -22°C
         -nejvyšší 0°C
   Jasno   3 dny
   Oblačno  1 den
   Zataženo 4 dny
   Mlhavo  2 dny
   Začátkem měsíce sněhová kalamita v Česku, Německu, Polsku
   2.1. sněhová vichřice
 
II.dekáda – průměrná teplota ráno -6,7°C  -nejnižší -13°C
         -nejvyšší +1°C
      odpol. -1,2°C  -nejnižší  -4°C
         -nejvyšší +5°C
   Jasno 4 dny
   Oblačno 1 den
   Zataženo 5 dnů

 III.dekáda -průměrná  teplota ráno +5,9°C  -nejnižší +2°C
         -nejvyšší +8°C
      odpol. +9,5°C  -nejnižší +4°C
         -nejvyšší +13°C
   Jasno 3 dny
   Oblačno 2 dny
   Zataženo 6 dnů
27.1. déšť s velikým větrem, v Čechách vichřice až orkán, povodně  v důsledku tání
V důsledku vysokých teplot v poslední dekádě roztálo veliké množství sněhu, poslední zbytky roztály 27.ledna.

Únor
 I.dekáda -průměrná teplota  ráno +3,8°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +10°C
      odpol. +10,4°C -nejnižší +5°C
         -nejvyšší +15°C
   Jasno 5 dnů
   Oblačno 2 dny
   Zataženo 3 dny
   Padaly kroupy
   9. a 10.2. byl velice silný vítr

 II.dekáda -průměrná teplota ráno 0°C  -nejnižší -6°C
         -nejvyšší +10°C
      odpol. +5,8°C  -nejnižší -2°C
         -nejvyšší +10°C
   Jasno 3 dny
   Oblačno 2 dny
   Zataženo 5 dnů
   Velký vítr 12., 13., 15., 16., 17.
   Bouřka, kroupy 19.
   Sněhová bouře 20.
   Na Ostravsku a v Čechách vichřice

 III.dekáda -průměrná teplota ráno +2,8°C  -nejnižší -6°C
         -nejvyšší +10°C
      odpol. +7°C  -nejnižší +4°C
         -nejvyšší +10°C
   Jasno –
   Oblačno 2
   Zataženo 8
   27.2.přiletěli špačci

Březen
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +3,2°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +10°C
      Odpol. +12,2°C -nejnižší +7°C
         -nejvyšší +18°C
   Jasno 3 dny
   Oblačno 5 dnů
   Zataženo 2 dny
   Velký vítr 7., 8.
   Na horách vichřice
 
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +4,8°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +10°C
      odpol. +13,6°C -nejnižší +7°C
         -nejvyšší +18°C
   Jasno 6 dnů
   Oblačno –
   Zataženo 4 dny

 III.dekáda -průměrná teplota ráno +1,3°C  -nejnižší +3°C
         -nejvyšší +6°C
      odpol. +7,8°C  -nejnižší +3°C
         -nejvyšší +6°C
   Jasno 3 dny
   Oblačno 2 dny
   Zataženo 6 dnů
   Silné sněžení 13., 14.

Duben
 I.dekáda -průměrná teplota ráno -1,5°C  -nejnižší -4°C
         -nejvyšší 0°C
      odpol. +10,7°C -nejnižší +3°C
         -nejvyšší +19°C
   Jasno 5 dnů
   Oblačno 2 dny
   Zataženo  3 dny
   Silné sněžení 6.4.

 II.dekáda -průměrná teplota ráno +7°C  -nejnižší +2°C
         -nejvyšší +10°C
      odpol. +16,7°C -nejnižší +12°C
         -nejvyšší +20°C
   Jasno 4 dny
   Oblačno 2 dny
   Zataženo 4 dny

 III.dekáda -průměrná teplota ráno +10,1°C -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +14°C
      odpol. +17,7°C -nejnižší +13°C
         -nejvyšší +21°C
   Jasno 3 dny
   Oblačno 2 dny
   Zataženo 5 dnů
   21.4. rozkvétají stromy

Květen
 I.dekáda -průměrná teplota  ráno +14,1°C -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +20°C
      odpol. +25,3°C -nejnižší +23°C
         -nejvyšší +30°C
   Jasno 7 dnů
   Oblačno 3 dny
   6.a 7.bouřky

 II.dekáda -průměrná teplota ráno +10°C  -nejnižší +8°C
         -nejvyšší +16°C
      odpol. +21,9°C -nejnižší +18°C
         -nejvyšší +26°C
   Jasno 3 dny
   Oblačno 6 dnů
   Zataženo 1 den

 III.dekáda -průměrná teplota ráno +16°C  -nejnižší +12°C
         -nejvyšší +18°C
      odpol. +20,6°C -nejnižší +17°C
         -nejvyšší +26°C
   Jasno –
   Oblačno 7 dnů
   Zataženo 4 dny
   V poslední dekádě dozrály první zahradní jahody.

Červen
 I.dekáda -průměrná teplota  ráno +13,7°C -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +16°C
      odpol. +19,2°C -nejnižší +13°C
         -nejvyšší +27°C
   Jasno 2 dny
   Oblačno 3 dny
   Zataženo 5 dnů

 II.dekáda -průměrná teplota  ráno +17°C  -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +29°C
      odpol. +26,4°C -nejnižší +20°C
         -nejvyšší +32°C
   Jasno 4 dny
   Oblačno 5 dnů
   Zataženo 1 den
   V první polovině května rozkvetly lípy a zahradní růže

 III.dekáda -průměrná teplota ráno +16,5°C -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +22°C
      odpol. +24,2°C -nejnižší +17°C
         -nejvyšší +32°C
   Jasno 2 dny
   Oblačno 6 dnů
   Zataženo 2 dny

Červenec
 I.dekáda -průměrná teplota  ráno +19,1°C -nejnižší +15°C
         -nejvyšší +25°C
      odpol. +23,6°C -nejnižší +20°C
         -nejvyšší +33°C
   Jasno 2 dny
   Oblačno 6 dnů
   Zataženo 2 dny
   2.7. veliký vítr, bouřka

 II.dekáda -průměrná teplota ráno +18,9°C -nejnižší +16°C
         -nejvyšší +24°C
      odpol. +24,2°C -nejnižší +19°C
         -nejvyšší +28°C
   Jasno –
   Oblačno 6 dnů
   Zataženo 4 dny
   13. a 14. veliké bouřky

 III.dekáda -průměrná teplota ráno +16,3°C -nejnižší  +11°C
         -nejvyšší +20°C
      odpol. +25°C  -nejnižší  +20°C
         -nejvyšší +30°C
   Jasno 4 dny
   Oblačno 6 dnů
   Zataženo 1 den
   28., 30., 31. bouřka

Srpen
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +18,2°C -nejnižší +15°C
         -nejvyšší +20°C
      odpol. +24,2°C -nejnižší +20°C
         -nejvyšší +28°C
   Jasno 2 dny
   Oblačno 5 dnů
   Zataženo 3 dny
   1.,2., 9. bouřka

 II.dekáda -průměrná teplota ráno +17,2°C -nejnižší +14°C
         -nejvyšší  +20°C
      odpol. +23,1°C -nejnižší +16°C 
         -nejvyšší +30°C
   Jasno 4 dny
   Oblačno –
   Zataženo 6 dnů

 III.dekáda -průměrná teplota ráno +14,6°C -nejnižší +13°C
         -nejvyšší +19°C
      odpol. +28,6°C -nejnižší +22°C
         -nejvyšší +30°C
   Jasno 9 dnů
   Oblačno 2 dny
   Zataženo –
   24.a 26.bouřka

Září
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +15,1°C -nejnižší +13°C
         -nejvyšší +16°C
      odpol. +22,9°C -nejnižší  +23°C
         -nejvyšší +27°C
   Jasno 5 dnů
   Oblačno 4 dny
   Zataženo 1 den
   6.9. bouřka

 II.dekáda -průměrná teplota  ráno +10,8°C -nejnižší +7°C
         -nejvyšší +13°C
      odpol. +17°C  -nejnižší +14°C
         -nejvyšší  +22°C
   Jasno 3 dny
   Oblačno 5 dnů
   Zataženo 2 dny

 III.dekáda -průměrná teplota ráno +6,7°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +11°C
      odpol. +13°C  -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +18°C
   Jasno 2 dny
   Oblačno 1 den
   Zataženo 7 dnů

Říjen
 I.dekáda -průměrná teplota  ráno  +6,1°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +12°C
      odpol. +16,3°C -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +20°C
   Jasno 1 den
   Oblačno 5 dnů
   Zataženo 4 dny

 II.dekáda -průměrná teplota ráno +6,2°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +14°C
      Odpol. +10°C  -nejnižší +3°C
         -nejvyšší +19°C
   Jasno 1 den
   Oblačno 5 dnů
   Zataženo 4 dny
 
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +6,6°C  -nejnižší  +2°C
         -nejvyšší +10°C
      odpol. +12,3°C -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +20°C
   Jasno –
   Oblačno 6 dnů
   Zataženo 5 dnů
   25.,27., 28. veliký vítr
   26. vichřice

Listopad
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +1,2°C  -nejnižší -4°C
         -nejvyšší +9°C
      odpol. +4,4°C  -nejnižší +1°C
         -nejvyšší +10°C
   Jasno –
   Oblačno 3dny
   Zataženo 7 dnů
   9.vítr

 II.dekáda -průměrná teplota ráno +8,2°C  -nejnižší +2°C
         -nejvyšší +18°C
      odpol. +12°C  -nejnižší +4°C
         -nejvyšší +20°C
   Jasno –
   Oblačno 5
   Zataženo 5
   15. a 16.veliký vítr

 III.dekáda -průměrná teplota  ráno +6,9°C  -nejnižší -2°C
         -nejvyšší +14°C
      Odpol. +11,3°C -nejnižší +8°C
         -nejvyšší +14°C
   Jasno 1 den
   Oblačno 3 dny
   Zataženo 6 dnů
   25. a 26.veliký vítr

Prosinec
 I.dekáda -průměrná teplota  ráno  -2,8°C  -nejnižší -16°C
         -nejvyšší +6°C
      Odpol. -1,2°C  -nejnižší -8°C
         -nejvyšší +8°C
   Jasno 1 den
   Oblačno –
   Zataženo 9 dnů

 II.dekáda -průměrná teplota  ráno  +2°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +15°C
      Odpol. 0°C  -nejnižší -9°C
         -nejvyšší 0°C
   Jasno 3 dny
   Oblačno 1 den
   Zataženo 6 dnů  
   19.napadlo 4 cm sněhu

 III.dekáda -průměrná teplota  ráno -5,2°C  -nejnižší -20°C
         -nejvyšší +6°C
      Odpol. -4,3°C  -nejnižší -16°C
         -nejvyšší +3°C
   Jasno 2 dny
   Oblačno 2dny
   Zataženo 7 dnů
   23.napadlo 10 cm sněhu
   30. beze sněhu
   31.napadlo 2 cm sněhu
   Vánoce byly bílé, mrazivé. Na Boží narození bylo ráno -20°C

 

Povodně

Za jeden kalendářní rok naprší v naší zemi asi 675 mm vody. Dlouhodobá norma pro celý srpen je 81 milimetrů. Druhý srpnový týden padal z nebe až metr vody v rozmezí čtyřiadvaceti

hodin. V Krušných horách naměřili za jeden den neuvěřitelné tři metry. V úterý 13.srpna zaplavila voda vesnice a města podél jihočeských řek. Vltava zaplavila náměstí v Českých

Budějovicích. Otava zaplavila 700 let starý kamenný most v Písku a odnesla z něj sochu i zábradlí z žulových kvádrů. Blatnou a okolí zalily kvůli protrženým hrázím vody z rybníků.

Vesnici Metly spláchl nejbližší rybník doslova z povrchu země. V Českých Budějovicích muselo opustit domov 7 000 lidí, v Písku 5 000, ve Strakonicích rovněž.
Ve středu 14.srpna bylo centrum Prahy prázdné. Podél domů vyrostla opevnění, zmizela auta, nad městem houkaly sirény. Ze svých bytů se muselo odstěhovat 25 000 lidí. Voda postupně

zaplavila Zbraslav, Smíchov, Staré Město, Malou Stranu, Karlín, Libeň, Holešovice, Troju.
Největší škody způsobila povodeň v metru. Na dlouhé měsíce se zastavil provoz v sedmnácti stanicích. Celkem má metro 21 stanic.
Nejzničenější obytnou čtvrtí je Karlín. Čtyři domy zde spadly, do desítek dalších se lidé kvůli porušené statice nemohli vrátit.
Odpoledne 15.srpna odlomila povodňová vlna v neratovické Spolaně zásobník s chlorem od potrubí a nad chemičkou s objevil žlutý mrak. Voda zaplavila i budovu, ve které byly nedbale

uskladněny zbytky po výrobě herbicidů obsahující dioxiny.
U Mělníka, na soutoku Vltavy s Labem, vystoupila hladina o pět metrů výše, než je limit pro stav ohrožení. Voda dosáhla 10,5 metrů. Spadly celé Zálezlice, obec se čtyřmi stovkami

obyvatel.
U Litoměřic, na soutoku Labe s Ohří, se vytvořilo nedozírné jezero. Z Terezína musely být evakuovány dva tisíce obyvatel. V Krásném Březně na Ústecku se utrhlo z přístavu pět lodí.

Nejdále se dostal remorkér naložený čtyřmi sty tunami řepky olejné. Teprve pod mostem na předměstí Děčína se pyrotechnikům z protiteroristického komanda podařilo vyhodit loď do

povětří a potopit ji. Při povodni zahynulo celkem 17 lidí. Škody se odhadují na deset miliard.
Na kulturních statcích napáchala povodeň škodu 2,4 miliardy korun. Tvrdě byla zasažena města  mimořádné kulturní hodnoty, především Český Krumlov, Praha, Terezín, České Budějovice.

Voda zpustošila zámky Zbraslav, Veltrusy a jiné. V Praze zcela ztopil divadlo Archa, Pod Palmovkou i Hudební divadlo Karlín. A v Ústí nad Labem ‚činoherní studio. Poškodila scény v

Českých Budějovicích a v Plzni. Veliké škody napáchala v galeriích a v muzeích. Zkázu nově otevřeného pražského Muzea Kampa bylo téměř možné sledovat v přímém přenosu. Nevrtané škody

způsobila v archivech a knihovnách.

Mezi vesnicemi, které byly letos v srpnu postiženy povodněmi je i obec Katovice na Strakonicku. V noci ze 13. na 14. srpna ztopila obec rozvodněná Otava. Tam, kde žije kolem 1200

obyvatel bylo vytopeno 80 rodinných domků. Škoda byla odhadnuta na 20 milionů. Tamější firmě Quint způsobila voda škodu 25 milionů, obci 1 milion, státu 2,5 milionů.
Již 12.8. odpoledne přetekla hráz potoka Kolčavy a voda začal zaplavovat ulice. První lidé začali opouštět domy a stěhovat se do místního kulturního domu, kde se ubytovali a dostali

teplou stravu. Zaměstnanci obecního úřadu s dobrovolníky drželi stálou noční službu. Obec také rozdávala čistící  a desinfekční prostředky a gumové rukavice.
Ke skutečné zkáze došlo po 22.hodině, kdy se protrhla hráz Otavy pod jezem. Její vody se řítily ulicemi a posléze se spojily s vodami Kolčavy.
Jen na uhynulá zvířata vydala obec 125 pytlů. Auta s odpadem, který lidé vynášeli ze svých domů, jezdila od rána do večera, pokud všechny zničené věci nezmizely. Když po sedmi dnech

přijeli lidé z Moravy, aby předali peněžitý dar svých obyvatel jako pomoc ztopeným Katovicím, mysleli si, že se spletli. Tak už byla náves vyklizena. Jen na zahradách stál nábytek a

visely věci k sušení.
Většina občanů Katovic se shodla, že třiatřicetiletý starosta ing.Tomáš Hajdušek zvládl se svým týmem organizaci při povodni i po ní na výbornou.
A proč právě píši o Katovicích, když postižených obcí byly desítky? Ing.Tomáš Hajdušek je totiž vnukem paní Anny Hajduškové, jejíž malý, napůl dřevěný domek vždy zanikal v záplavě

květin. Pokud jí zdraví dovolovalo, pracovala n zahradě časně ráno i pozdě večer. Její manžel, Jan Hajdušek, odešel za 1.republiky za prací do Jugoslávie. Tam se oženil se Srbkou

Annou. Po válce se s ní vrátil do Metylovic. Páté dítě se jim narodilo už v Československu. Nejstarší z dětí, Jarek, se po vojně oženil „někam do Čech“, jak se u nás říkalo. A právě

ten je otcem Tomáše Hajduška. Dědeček Jan zemřel před mnoha léty, babička Anna  před dvěma roky.

 

Stalo se ve světě

Podle posledních zjištění aerobiologů je velká naděje, že se na Jupiterově měsíci Evropě vyskytuje život. Vědci zjistili, že led na povrchu měsíce je tlustý „jen“ několik kilometrů.

To stačí k tomu aby se v ledu otevíraly trhliny a umožnily předpokládanému životu v oceánu získávat nezbytnou energii ze Slunce.
Až 17.června zaznamenali vědci stometrový asteroid, jehož srážka se zemí hrozila už o tři
dny  dříve. Planetka proletěla ve vzdálenosti 120 000 kilometrů od Země. Kdyby skála velikosti fotbalového hřiště naši planetu zasáhla, opakovala by se situace z roku 1908. tehdy tak

zvaný tunguzský meteorit zničil v Rusku téměř 2 000 km2 lesů.
Jak je to možné, že byla planetka  přehlédnuta? Blížila se od Slunce, otáže odrážela  jen minimum světla a pohybovala se rychlostí 40 000km za hodinu. Kamery ji tudíž přehlédly a pro

radary byla zase příliš malá.

Gen nazvaný DBC2 je podle vědců z newyorských laboratoří rozhodující pro vývoj nemoci nejméně u poloviny lidí, kteří trpí rakovinou prsu nebo plic. První pokusy dokazují, že

rakovinné buňky, které byly přinuceny tvořit chybějící gen, téměř přestaly růst.

23.října překazila čtyřicítka čečenských ozbrojenců představení v moskevském divadle Dubrovka. Drama 700 rukojmích skončilo o tři dny později. Do budovy vtrhlo elitní komando a

Čečence vzápětí zneškodnil uspávací plyn. Na následky otravy zemřelo i 120 rukojmích.

Výbuch cisterny s plynem byl atentátem na synagogu v tuniské Džerbě. Připravil o život šestnáct lidí, většinou to byli němečtí turisté.
12.října otřásly dva výbuchy klubem na ostrově v Indonésii. Nálože usmrtily dvě stovky turistů, převážně Australanů.

Rada bezpečnosti OSN vyslala v říjnu do Iráku tým zbrojních inspektorů. Pentagon se ale k ozbrojené akci proti Iráku připravuje bez ohledu na to, jak inspekce odpadnu. Přesouvá do

oblasti Perského zálivu své jednotky. Koncem roku tu měl 75 000 vojáků a dvě stě letadel.

28.ledna zemřela ve věku 94 let spisovatelka Astrid Lindgrenová. Její knihy znají děti po celém světě.
Úmrtí otřásla britskou královskou rodinou. 9.března zemřela královnina sestra Margaret, 30.března její matka Elizabeth ve věku 101 let. Pohřeb královny matky se  stal největší

britskou mediální událostí od vynálezu techniky přenosu obrazu.
Norský cestovatel Thor Heyerdahl zemřel 18.dubna. Na papyrovém plavidle přeplul v roce 1970 Atlantik. Jeho kniha o cestě napříč Pacifikem se prodala v 60 milionech výtiscích.

 

Stalo se v České republice

1.1. hlásila horská střediska od jednoho do dvou metrů sněhu. Na Jablonecku sněžilo na Nový rok nepřetržitě třicet hodin a připadalo dalších 70 cm. Kalamitu vyhlásilo i Teplicko,

Pardubicko, Třebíčsko a Chrudimsko. Třetího ledna konečně skončila sněhová vichřice. Slunečné počasí však doprovázel silný mráz. Na Zlínsku naměřili mínus třicet stupňů.
8.2. schválila sněmovna senátní návrh na zpřístupnění většiny dokumentů bývalé komunistické tajné policie, zvané STB /státní bezpečnost/.

20.4. zemřel z vlastního rozhodnutí vynikající herec Vlastimil Brodský.

Česká vláda rozhodla 11.3. o vyslání 6.polní nemocnice do Afganistanu. O měsíc později odletělo prvních třicet vojáků připravit příjezd na základnu mezinárodních mírových sil.

Začátkem května je následovala hlavní část, sestávající ze 150.českých lékařů a personálu nemocnice.

Vláda 29.4. poprvé projednala koncept výstavby profesionální armády. Kabinet oznámil, že česká armáda by měla být od roku 2007 plně profesionální. Má mít zhruba 36 000 mužů ve zbrani

a asi 10 000 občanských zaměstnanců. Změna předpokládá, že se výrazně sníží počet vojenských posádek v zemi.

Děvětadvacetiletý Aleš Valenta ze Šumperka skočil na lyžích trojité salto s pěti vruty a stal se vítězem v olympijské disciplině akrobatické lyžování.

Vojenský nákladní automobil, převážející americkou bojovou techniku, se 10.5.čelně srazil s českým nákladním vlakem u Vojkovic na Karlovarsku. Srážku nepřežil strojvůdce českého

vlaku, čtrnáct amerických vojáků bylo zraněno.

15.6. v 17.52 hodin, po dvou minutách zvonění, se na svatovítské věži utrhlo srdce Zikmunda, největšího  českého zvonu. Váží třičtvrtě tuny. Někteří si úkaz vykládali dle legendy

jako předzvěst volebního úspěchu komunistů. Později převážilo přesvědčení, že utržené srdce zvonu má co dočinění s katastrofálními záplavami.

15.7. byly rozsáhlé povodně na Blanensku, které zapříčinily smrt dvou starších žen. Nejvíce byly postiženy obce Olešnice, Crhov, Hodonín u Kunštátu a Zbraslavec. Povodně napáchaly

škody za 139 miliónů korun. V oblasti pěti zaplavených obcí zasahovalo 22 jednotek hasičů.

Rokytnice nad Jizerou je známé lyžařské centru. Počátkem devadesátých let  tam vybudovali moderní čističku, nový areál s kavárnami, půjčovnami lyží i směnárnou a sedačkovou lanovkou.

Později se k tomu přidala i kabelová televize. Ovšem dluh městečka se 350 domácnostmi dosáhl v červnu závratných 400 miliónů. Fond národního majetku ztratil trpělivost. V dražbě

skončilo sedm desítek obecních nemovitostí a přesto dražby umořily pouze čtvrtinu rokytnického dluhu. Ve společném majetku rokytnických občanů zůstává pouze radnice, škola a hřbitov.

Operátoři pevných linek i provozovatelé mobilních sítí v noci ze soboty na neděli 22.9. změnili všechna telefonní čísla, kterých je v České republice téměř dvanáct milionů. Kompletní

změna všech čísel najednou neměla do té doby v Evropě obdobu. Akce proběhla zcela bez zadrhnutí.

Před úřadem vlády v Praze demonstrovaly 30.10. tři tisíce nespokojených zemědělců proti podmínkám vstupu země do Evropské unie. Své požadavky zopakovali zemědělci v ulicích Prahy

ještě dvakrát. Při prosincové demonstraci už  rozbíjeli okna na ministerstvu zemědělství.

Havárie v elektrárně, kde se propadla střecha kotelny a zasypala šest kotlů, způsobila kolaps v dodávce tepla do 55 000 domácností v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi i evakuaci

pacientů z části královehradecké fakultní nemocnice. První kotel po havárii kotelny byl uveden  do provozu až po devíti dnech.

Teprve v roce 2002 stanuli před soudem nejvyšší představitelé komunistického režimu, bývalý předseda vlády Lubomír Strouhal, dále Miloš Jakeš a Jozef Lenárt. Všichni odešli od soudu

se vztyčenou hlavou, protože žaloba nedokázala shromáždit dostatek důkazů. Po osvobozujícím verdiktu řekl předseda „Sdružení bývalých politických vězňů“, že rozsudek je ostudou této

země.

V listopadě se konal v Praze summit NATO. Prahu v té době raději opustilo dvěstětisící obyvatel. Na odpůrce summitu čekalo v ulicích dvanáct tisíc policistů. Na největší demonstraci

odpůrců se však podle odhadu sešlo maximálně 1 500  lidí.

Na summitu Evropské unie tým českých vyjednavačů v čele s premiérem Vladimírem Špidlou dojednal 13.12. definitivní podmínky vstupu země do Unie.

 

Stalo se v obci

S přibývajícím automobilismem i se zvyšující se bezohledností řidičů přibývá dopravních nehod. Ušetřena není ani naše obec. Nejvíce aut skončí v zahradě pana Václava Šiguta č.7. z

vrchoviny jedou často řidiči příliš rychle a pak někteří nezvládnou levotočivou zatáčku pod kopcem a vjedou panu Šigutovi do plotu. Navíc  v těch místech bývá časně na podzim i pozdě

na jaře námraza, s níž řidiči, kteří nejsou místní, už nepočítají.
Před obecním úřadem se srazilo auto místního občana s taxíkem, který obcí projížděl vysokou rychlostí. Naštěstí se všechny nehody obešly bez vážnějších zranění.
Bohužel došlo ke smrtelnému zranění  mladého muže z Frýdlantu n.O. U nově postaveného domku nad fotbalovým hřištěm kopal se svým kamarádem studnu. Kbelík zeminy a kamení se utrhl a

muže na dně studny zabil.

 

Ti, o kterých se mluví

Veliké přívaly na přelomu roku znamenaly nejen téměř dvojnásobné náklady proti roku 2001, ale i velice  náročnou práci pro místního občana Petra Skotnicu. Právě on zajišťuje, aby

byly v zimě obecní komunikace sjízdné. Tuto práci převzal po otci, který tady s rozhrnováním sněhu před lety začal. Rozhrnoval pásovým traktorem, za kterým tahal šípový pluh, ztížený

kamením, později traktorem s kolovým zadním pluhem. Syn už rozhrnuje radlicí, která je umístěna před traktorem. V období vánoc a Nového roku 2001/2002 tu řádila sněhová vichřice. Byl

vyhlášen kalamitní stav. Místo osmi hodin práce, které pan Skotnica  potřebuje k prohrnutí cest, jezdil nepřetržitě 14-18 hodin. Protože k obci patří i několik obydlených samot v

Ondřejníku, musí prohrnout  i tyto cesty. A právě tam zůstal uvězněný v závějích. Vánice za ním cestu ihned uzavřela a on musel ručně lopatou traktor ze závějí dostat.
Náročnou práci mu ztěžují majitelé osobních aut, kteří se v kalamitním počasí vydají na cestu. Neprojedou, a tak auto nechají stát na cestě. Tu tímto zablokují a traktor často nemůže

projet. Bez namáhavé práce pana Petra Škornice by zůstala řada občanů odříznuta od obce.

Pan Jozef Homoki, který bydlí v Metylovicích č.16, se do obce přistěhoval 9.9.1996. je možné, že ho řada občanů ani nezná. A právě tento muž převzal 20.června 2002 zlatou plaketu

MUDr.Janského, kterou uděluje Český červený kříž za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve. S dárcovstvím začal v 18.letech v Ostravě – Porubě, kam chodí krev darovat dodnes. Jeho

krev je A-rh negativní, a proto je používaná pro kojence, kteří těsně po svém narození potřebují transfuzi krve. Vyznamenání, kterého se mu dostalo, ocenila i rada obce a při

neformálním setkání na obecním úřadě předala panu Homokimu věcný dar.

Radim Tomášek se narodil 19.5.1975 a bojovému umění Taekwon-do se věnuje od roku 1994. K tomuto sportu ho přivedl současný trenér a kamarád Kamil Vyvial. Za osm let nasbíral téměř

stovku medailí. Na mistrovství Evropy získal tři zlaté, na mistrovství světa jednu stříbrnou a jednu bronzovou. Velikou poctou bylo zařazení mezi   deset nejlepších sportovců okresu.
Vždyť konkurence jiných sportů je rok od roku větší. V reprezentaci byl čtyři roky. Nyní mu, hlavně kvůli zaměstnání nezbývá již tolik času, aby mohl jezdit na soustředění, které je

podmínkou pro nominaci na mistrovství světa nebo Evropy.

Závody psích spřežení se v našich zemích začaly pořádat teprve začátkem 80tých let minulého století. V republice se závodí e čtyřech kategoriích:
1.pes +  závodník na běžkách
2. dva-čtyři psi + závodních na káře nebo saních
3. pět-šest psů + závodník na káře nebo saních
4. sedm-osm psů + závodník na káře nebo saních

V zahraničí se jezdí i s více psy, ale to už je tak finančně náročné, že pro Čechy je i těch sedm nebo osm psů veliký přepych.
Manžele Šigutovi začali s chovem psů rasy sibiřský Husky v roce 1997. Dnes mají čtyři psy. Je to koníček náročný časově i finančně. Cena jednoho psa je 5-15 000,–Kč. K tomu je třeba

připočíst veterinární prohlídky, očkování, krmení, povolení výjezdu se psy do zahraničí, postroje, sáně, čtyřkolka, oblečení závodníka a doprava. Čas, který je třeba sportu věnovat,

se ani nepočítá.

Huskové milují zimu. Závodní sezóna proto nastává od září až října, když e ochladí. Pokud není sníh, jezdí se na tří nebo čtyřkolové káře. Připravují se tak na hlavní zimní sezónu,

která končí na jaře. V létě psi lenoší a odpočívají ve stínu.
Zaujetí pro tento druh sportu přineslo Evě a Daliborovi Šigutovým pěkné výsledky. Za pět let, co se závodění věnují, získali dvě 1.místa, dvě 2.místa  a dvě 3.místa. Na mezinárodním

závodě v polském Jaworze se umístili na 1.místě.

Komentáře nejsou povoleny.