2001

Starosta: Ing.Pavel Spusta
Ředitel školy: Mgr. Alena Kořínková
Farář:  P.Janusz Kiwak

 

Obecní zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo schválilo v lednu zvýšení poplatku za tříděný odpad a to na 90,–Kč na osobu a rok. Důvodem jsou skutečné náklady na likvidaci tohoto odpadu v roce 2000, které

byly vyšší než se předpokládalo.
Rovněž schválilo plán těžební činnosti na tento rok i poskytnutí věcného daru 100m3 kulatiny na opravu střechy místního kostela. Mimoto souhlasilo obecní zastupitelstvo s opravou

komunikace a mostu přes Metylovku na dolním konci před domem pana MUDr.Luňáčka i s opravou místních komunikací na Pajurkovicích, u hasičské zbrojnice a v Pasekách.
V květnu schválilo zastupitelstvo obce provedení průzkumu mezi občany, aby zjistilo jejich zájem o plynofikaci v oblasti od Obecního úřadu po ulici Čupovice.
V září byl schválen podnikatelský záměr v objektu bývalého Zástroje. Jedná se o slévárnu barevných kovů a šedé litiny. Byl také vysloven souhlas se záměrem firmy Paegas, Eurotel, KBB

a Oskar, které chtějí na Čupku umístit základovou stanici pro příjem signálu mobilních telefonů.
Prvnímu občánkovi, který se narodil v tomto roce, byl poskytnut finanční dar ve výši 2000Kč a do nově postavených bytů byly na splátky zakoupeny čtyři elektrické sporáky.

V tomto roce neprováděl obecní úřad žádnou větší investiční akci. Tento stav byl způsobem propadem příjmů za rok 2000 ve výši 3 milionů Kč a nutností následního splácení již

provedené plynofikace od Beskydského dětského sanatoria po Obecní úřad.
Na pozemcích, které Obecní úřad vykoupil a vybudoval na nich inženýrské sítě, bylo v tomto roce postaveno a kolaudováno devět rodinných domů. Jejich majitelé se zde také zároveň

přihlásili k trvalému pobytu. Nyní už máme v Metylovicích 542 popisných čísel.
Na základě stížností občanů této lokality na motorkáře bylo rozhodnuto tuto situaci řešit.
V součinnosti s Policií ČR byla lokalita pravidelně hlídána a motorkáři byli upozorněni na neoprávněnost užívání cizí nemovitosti.
Zároveň bylo zástupci motorkářů ze strany Obecního úřadu nabídnuto řešení. Je možno jim nabídnout jiné trasy, a to nejen v naší obci, na kterých by mohli svůj sport provozovat.
Motorkáři jsou mladí muži, kteří jezdí v lese a po polích na terénních motocyklech. Jezdí velmi rychle, plaší zvěř a ohrožují turisty. Protože nemají registrační značku, jsou

prakticky neidentifikovatelní. Protože to není jen problém naší obce, uvažují starostové společně o vymezení prostoru, kde by mohli svůj sport provozovat, aniž by rušili občany a

ničili přírodu.

Z pověření sociální komise Obecního úřadu navštěvují paní Marie Loschková a Milada Petrová občany při příležitosti kulatého jubilea, aby jim popřáli předali malou pozornost jako

důkaz, že obec na ně nezapomíná. K občanům, kteří dovršili 85 let, chodí pak každý následující rok. Staří lidé vítají jejich návštěvu jak příležitost popovídat si a dovědět se, co je

nového v obci. Přesto, že jim zdravotní stav nedovoluje aktivně se zúčastňovat dění v naší vesnici, bývají často duševně svěží a plní zájmu.

Kulturní komise naší obce podpořila nebo zorganizovala v roce 2001 následující akce:
15.4. VII.ročník závodů horských kol mládeže SME CUP 2001
1.5. Cyklistický závod pro neorganizované cyklisty bez licence 10.ročník Tour de Čupek
8.5. Položení kytice k pomníku padlých
12.5. Oslavy Dne matek
26.5. Májové hry Beskydského dětského sanatoria v Metylovicích
1.6. Den dětí
17.6. 10.ročník „Dortového turnaje“starších dorostenců ve volejbale
29.6. Slavnostní ukončení školního rok
7.7. Hasičská pohárová soutěž
12.8. Metylovská pouť
25.8. Hasičská soutěž netradičních družstev
26.8. 47.ročník Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka ve volejbale
3.9. Slavnostní zahájení školního roku
4.,5.11.Metylovský krmáš

Již asi dva roky se zdá, že krmášová tradice lidi v obci nepřitahuje. Návštěvníků bývá málo. A letos se nepřihlásila ani žádná organizace, která by chtěla pondělní krmášovou zábavu

pořádat. Nakonec se toho ujal Obecní úřad. Hudba hrálo od 14 – 23 hodin. Účast nebyl veliká, ale ti, co přišli, se bavili dobře.

 

Rozpočet

Příjmy
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti     1 390 000Kč
Daň z příjmu FO z SVČ         900 000
Daň z příjmu FO z kapit.výnosů        150 000
Daň z příjmu PO       1 300 000
DPH         2 400 000
Správní poplatky            13 000
Odvody za odnětí zemědělské půdy          21 300
Poplatek ze psů            14 000
Pobytové poplatky              2 000
Poplatky za užívání veřejného prostranství         18 000
Poplatky ze vstupného             7 500
Poplatky z ubytovacích kapacit            3 700
Daň z nemovitosti          286 000
Splátky půjček od obyvatelstva          35 000
Dotace         2 133 650
Zemědělská činnost            29 000
Lesní hospodářství              3 000
Pitná voda               1 200
Mateřská škola            31 000
Školní jídelna           103 000
Knihovna               2 000
Kultura             11 100
Rozhlas               3 000
Tělovýchova           128 000
Bytové hospodářství           579 000
Pohřebnictví             10 000
KTR            149 000
Ostatní příjmy             66 800
Odpad            343 000
Veřejná zeleň               8 500
Místní správa             59 700
Celkem                 10 201 450Kč

Výdaje
Lesní hospodářství            75 250 Kč
Silnice            328 000
Pitná voda               2 000
Kanalizace               4 600
Mateřská škola          107 700
Základní škola       2 427 000
Stravování v MŠ          100 000
Knihovna             24 000
Kultura               8 000
Rozhlas               5 000
Klub důchodců              7 000
SPOZ                7 200
Tělovýchova           240 000
Bytové hospodářství          888 000
Rozvoj bydlení          661 000
Veřejné osvětlení          170 000
Pohřebnictví               4 000
KTR            150 000
Plyn         2 162 000
Odpad            300 000
Veřejná zeleň           145 000
Sociální péče             15 000
Požární ochrana          100 000
Zastupitelstvo obce          831 000
Místní správa        1 035 000
Sčítání lidu               1 400
Finanční vypořádání minulých let            4 300
Výdaje celkem       9 802 450Kč

 

Kostel Všech svatých

V letošním roce farníci pokračovali v opravě střechy kostela. V předjarních měsících přivezli a uložili vytěžené dřevo z obecního lesa. Podle sdělení místního faráře to bylo 130m3. A

samozřejmě řádně vyčistili plochu, kde bylo dřevo těženo k úplné spokojenosti lesníka. To všechno stihli připravit do jara. Ale potom nastalo zdlouhavé období jednání s okresním

úřadem, památkových i stavebním úřadem, která se protáhla až do podzimu.
Ale všechno dobře dopadlo. Okresní úřad nakonec poskytl dotaci ve výši 900 000,–Kč. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, kterého se zúčastnilo pět firem. Byla vybrána nejlevnější z nich,

firma HB-REAL ze Vsetína. Složité papírování způsobilo, že firma začala pracovat až v listopadu. První týdny se práce dařila, počasí bylo příznivé. Byla stržena střecha nad kaplí

svaté Barbory a znovu položena a pokryta měděným plechem. Když se začalo s opravou nad hlavním oltářem, musely být práce pro naprosto nevhodné počasí přerušeny a odloženy na příští

rok.
Strhnutí staré střechy využili obětaví farníci k řádnému generálnímu úklidu těchto prostor a vyházeli všechno nepotřebné harampádí, které zde leželo ukryto desítky let.

Mimo této náročné akce byla upravena sákristie. Na podlaze je nová dlažba a interiér byl vybaven dubovým nábytkem v hodnotě 50 000,–Kč. Na pěkně upravené farní zahradě byl postaven

venkovní krb, který je využíván na  opékání párků při různých odpoledních, která jsou věnována dětem.

Již tradičně navštívily 6.ledna všechny domy v obci skupinky koledníků. Tři děti jsou ustrojeny jako Tři králové, s nezbytným černým vzadu. Děti doprovázejí dva dospělí, obyčejně s

kytarou, která doprovází zpěv dětí.  Když dozní starodávná koleda „My tři králové jdeme k vám“, obdarují nás děti „bílým zlatem“ – cukrovou tyčinkou, na obalu je logo Tříkrálové

sbírky, kterou tradičně pořádá Charita. Poté  koledníci nakreslí křídou na vaše dveře K+M+B a vy můžete vložit do pokladničky svůj příspěvek pro potřebné. Letos se v naší obci

vybralo 24 500,–Kč.

 

Základní škola

V tomto roce žila škola opravdu bohatým a pestrým životem. V lednu zorganizovali učitelé pro děti „olympiádu“ ve třech disciplínách –  slalomu, sjezdu na lyžích a sjezdu na bobech na

místním kopci Horečky.
Když učitel Prokop zapálil pochodní „olympijský oheň“, musel nejdříve všechny účastníky roztlačit, aby nabrali správnou rychlost. Jana Čupová z 5.tř.dělala startéra, ředitelka

Kořínková a učitelka Dolanská stopovaly čas. Nejdříve se jel slalom, ve kterém všichni, kromě Barči Golawské a Lukáše Matery spadli. Ve druhé disciplině, sjezdu na lyžích, se k

nepadajícím  ještě přidal Mirek Mazal. Posledním závodem byl sjezd na bobech.
Závodu se zúčastnilo 65 dětí. Bylo zde hodně smíchu, protože v zápalu závodění se hodně padalo a někteří dokonce do cíle dobíhali, protože vyjeli z trasy. Vyhodnocení olympiády

proběhlo druhý den ve škole.
Slalom v 1.kategorii /1.a 2.tř./ vyhrála Barča Golasowská. Druhý byl Lukáš Matera. Ve sjezdu byl první Lukáš Matera, následovala Barča Golasowská a Barča Mazalová. Ve sjezdu bobů

vyhrála první místo Tereza Židková, druhé Lukáš Matera a třetí Simona Koláčková.
Ve 2.kategorii /3.-5.tř./ obsadili ve slalomu první tři místa Adam Bažina, Mirek Mazal a Jarda Kocourek. Ve sjezdu vyhráli Adam Bažina, Mirek Mazal a Jirka Závodný. V bobech to byla

Pavlína Šprlová, Martin Golasowski a Nikola Kavalír.
Všichni účastníci dostali na památku malé medaile.

Rada rodičů připravila na 17.únor Dětský maškarní ples v místní tělocvičně. Děti měly nápadité masky, s jejichž vyhodnocením měla porota těžkou práci. Akce byla velmi dobře

připravena.
8.března se Lucie Pisková /1.tř./, Radim Kocourek /1.tř./, Andrea Mertová /2.tř./, Tereza Bobková /3.tř./, Jiří Liberda /4.tř./ a Ladislav Barabáš /5.tř./ zúčastnili okrskového kola

recitace v Základní škole na Pstruží. Kromě účastnických diplomů si přivezli i postup Ladislava Barabáše do okresního kola.

27.března si žáci zahráli vybíjenou v okrskovém kole v Palkovicích a umístili se na třetím místě.
V dubnu před velikonocemi pořádali žáci velikonoční jarmark. Akce byla velice úspěšná a pro školu přínosná.
11.května se děti sešly s maminkami v kině a předvedly jim ke Dni matek pořad „Metylovská zlatá kura“. Program měl spád a hodinka uběhla jako voda. Přítomným maminkám se program

líbil.

15.května sehráli žáci fotbalový zápas v Chlebovicích v okrskovém kole Mc.Donald´s Cup a obsadili krásné druhé místo.
V pátek 25.května odjela škola ve dvou autobusech na výlet do westernového městečka v Boskovicích. Počasí bylo nádherné, program pestrý a zajímavý. Po návratu dětí se v Metylovicích

začala nepřetržitě ozývat střelba z kapslových revolverů.

5.října zorganizoval pedagogický sbor pro žáky netradiční cvičení v přírodě. Tříčlenné hlídky dětí procházely značenou trasou, v průběhu které plnily úkoly s brannou tématikou. První

stanoviště s požární tématikou zabezpečili místní hasiči, druhé se zdravovědou rodiče. Třetí, kde byl hod míčkem na cíl vychovatelka s paní Ivetou Bílkovou, čtvrté s dopravní

tématikou příslušníci  policie a konečně 5.-7. zajistili pedagogové. Na těchto posledních třech stanovištích si děti ověřovaly své teoretické znalosti v praxi. Především z

přírodovědy, prvouky a topografie. Určovali světové strany, luštili šifrování, pracovali s mapou. Děti byly rozděleny podle náročnosti do dvou kategorií. Akce se velice vydařila.
Ředitelkou školy je Mgr. Alena Kořínková, Táňa Liberdová, Ing.Karla Dolanská, Aleš Prokop a Miroslav Klokánek jsou vyučující. Vychovatelkou v družině je Libuše Čeřovská. Pouze paní

Táňa Liberdová žije se svou rodinu v Metylovicích.

 

Mateřská škola

Ve školce je nyní zaspáno 24 dětí, 12 chlapců a 12 děvčat. Z toho 20 dětí je přítomno celý den, tři děti docházejí na půl dne a jedno dítě odchází ještě před obědem. Ředitelkou

zůstává paní Alena Fajkusová, učitelkou paní Věra Petrová. Jelikož se dosavadní školnice paní Silvie Halatová odstěhovala z obce, nastoupila na její místo paní Jaroslava Machů.

Mimo běžných chřipek, angín a alergií se tu letos vyskytl případ planých neštovic. Naštěstí se tato nemoc dále nerozšířila. Děti byly tvořivé, zvídavé, vynalézavé a chtivé poznání a

paní učitelky musely stále vymýšlet něco nového a netradičního, aby je zaujaly. Ve výchově se zaměřily na vztahy mezi dětmi, na výchovu k tvořivosti a spolupráci mezi dětmi.

Spolupráce s rodiči byla dobrá. Příkladem je akce „Sbohem léto“. Byl to společný výšlap na Solárku, během něhož děti plnily různé úkoly a hledaly poklad. Nakonec dostali všichni,

děti i rodiče, diplom za účast.
Již tradičně navštívil děti Mikuláš s čerticí, na kterou se děti vždy těší, neboť s nimi žertuje a vyvádí kousky, které se jim líbí. Před vánocemi se přišli rodiče podívat na pásmo

scének, tanečků, písní a básní, které pro ně připravily jejich děti spolu s malým dárečkem.
Pro zvýšenou nemocnost proběhl maškarní ples v únoru trošku netradičně, protože nebylo možno něco kolektivně nacvičit. A tak děti soutěžily a hrály závodivé hry, vyhrávaly v tombole

nebo v kole štěstí a při hudbě za magnetofonu si ve vyzdobené třídě zatancovaly. Masky si zhotovily s pomocí učitelek samy.
V lednu navštívily děti v kině Petra Bezruče v Místku koncert Pavla Nováka, který formou písniček a humorného vyprávění seznámil děti s některými, často už málo známými, povoláními.
Přímo za dětmi do mateřské školy přijel klaun „Upír“, který děti rozesmál a zároveň je dokázal zapojit do svého vystoupení.
A na pohádku o pejskovi a kočičce si děti zajely do opravdického Divadla loutek v Ostravě. A ještě dlouho potom mluvily děti ve školce jako pejsci a kočičky.
Také na Den matek se chlapci i holčičky pečlivě připravily. Předvedly podobné pásmo, jaké je ve Zpívánkách v televizi a zahrály si s vervou zdramatizovanou pohádku Krabicové

království. Maminkám a babičkám připravily vlastnoručně zdobené květináčky se zasazeným měsíčkem. A protože o Dni dětí počasí přálo, již od rána mohly na zahradě soutěžit a

prokazovat tak svou zručnost, hbitost, vynalézavost a rychlost. Byly odměněny sladkostmi, žvýkačkami, obrázky i medailemi. A navíc dostaly ještě po obědě naukový dort od učitelek.
Ke konci školního roku za účasti rodičů pasovali učitelé své předškoláky na školáky. Děti byly přepásány šerpou, dostaly pamětní list a podepsaly se na památku do knihy k této

příležitosti založené. A pak na ohništi, které připravili tatínci, opékaly buřty, povídaly a zpívaly do setmění.
Mimo náročné práce s dětmi absolvovala ředitelka ještě Výcvik k metodě dobrého startu a Pedagogickou diagnostiku pro ředitelky mateřských škol.
Učitelka absolvovala dlouhodobý vzdělávací cyklus ekologické výchovy. A jakoby to všechno bylo málo, vlastnoručně po čtrnáct dní vyklízely o prázdninách třídy, pak uklízely po

malování a opět vše stěhovaly zpět. Na závěr vytvořily novou, nápaditou a vkusnou výzdobu učeben.

 

Beskydské dětské sanatorium

Onemocnění dýchacích cest, zánětlivá či alergická, jsou v dětském věku stále častější. V léčebném plánu těchto dětí by neměl chybět opakovaný pobyt ve specializovaných dětských

léčebnách. Tuto funkci plní odborný léčebný ústav Beskydské dětské sanatorium, které je jediným ústavem svého druhu /v Metylovicích/ na Moravě.

Důležitou součástí komplexního léčebního procesu u všech diagnóz, které léčí, je rehabilitační léčba – léčebná tělesná výchova, dechová gymnastika i další dechová rehabilitace,

facilitační metoda pomocí míčku, reflexní terapie dle Vojty. Nemocné děti navštěvují kromě elektroléčby i saunu, cvičí na ortopedu, žebřinách i gymnastických míčích. Jde tedy o léčbu

komplexní, kdy souhrnným výsledkem celého léčení je zvyšování obranyschopnosti a odolnosti dítěte a normalizace imunologického vývoje. Délka pobytu dítěte závisí na jeho zdravotním

stavu a pohybuje se v rozmezí čtyř až šesti týdnů. Léčebné pobyty dětí jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Ovšem cílem léčebny je nabízet především dospělým pacientům skutečnou komplexní léčebnou péči, která by byla doplněna i ostatními službami, jako např.kosmetika, pedikúra, sanování,

ale i kulturní vyžití v jejich společenském  klubu, kde mohou po večeři posedět, případně si i zatančit.
Léčebna jak celek vzbuzuje dojem, že je její úroveň opravdu vysoká a že snad již není co zlepšit. Ovšem při současném vybavení technickém i personálním je ústav schopen vytvořit

daleko  větší nabídku.
Proto vedení plánuje i další vysoce potřebnou oblast péče a to léčbu neurologických poruch u dětí. V této souvislosti již požádali ministerstvo zdravotnictví o doplnění indikačního

seznamu.
Již několik let se vedení připravuje na výstavbu krytého rehabilitačního bazénu, který ve spektru vybavení schází. Jeho realizace by dovršila možnosti poskytovat komplexní

rehabilitační péči. Cvičení v bazénu vhodně naváže na již stávající možnosti léčby u respiračních onemocnění a rozšíří i možnosti léčby u poruch pohybového aparátu a obezit.

 

KDU-ČSL

V únoru uspořádala místní organizace tradiční ples. Ve spolupráci se školou také již tradičně pořádají Den matek. Odměnou jim byl aplaus v nabitém kinosálu. Nejen pro členy, ale i

pro ostatní občany zorganizovali zájezd do polských Wamberzyc  a na sv.Hostýn. A samozřejmě byl možné lidovce potkat při různých pracích na opravě fary i místního kostela. Podíleli

se rovněž na přípravě opravy střechy kostela. Na tuto opravu rovněž přispěli finanční částkou 20 000,–Kč.

 

Hasiči

Letos si naši hasiči připomněli 115 let od svého založení. Kolik to bylo od té doby generací těch, kdo dobrovolně slouží svým spoluobčanům i lidem v cizích obcích při požárech a

povodních, v případě potřeby i při jiných událostech.
Hasičský sbor v Metylovicích byl založen 25.května 1886 z popudu starosty obce pana Františka Kuhejdy. Založil ho Jan Bílek, zakládajících členů bylo 22 a řídili se heslem „Vlasti k

obraně- bližnímu k ochraně“. V tomtéž roce byla zakoupena ruční stříkačka zn.SMEKAL a postavena dřevěná zbrojnice. V roce 1887 byl uspořádán první Hasičský bál. Postupně byla ke

zbrojnici postavena věž. V roce 1910 se tři členové zúčastnili všeslovanského sjezdu v Lublani ve Slovinsku. Jeli tam na kole.
V roce 1927 byla za tři a půl měsíce postavena zděná zbrojnice.
Všechny akce, které hasiči v tomto roce připravili byly směřovány k výše uvedenému výročí. Nejdříve byl tradiční hasičský ples. Byl uspořádán v místní Sokolovně, návštěva byla dobrá.

Výsledek byl příjemný  jak pro účastníky, tak i pro pořadatele.
Další společenskou akcí bylo stavění a kácení máje na hřišti za školou. Zcela novu a zvláštní akcí v dějinách sboru byla čestná stráž u Božího hrobu na žádost místního faráře.

Nastoupila tam sedmičlenná jednotka.
Na podzim opět proběhl tradičně sběr železného šrotu. Část členů přispěla svou pomocí při nakládání, jiní zapůjčili dopravní prostředky a děvčata připravila pro všechny ve zbrojnici

svačinu.
Před 25 lety byla uzavřena družební smlouva s hasičským sborem z Turzovky. Byly doby, kdy se tato výročí slavila okázale. V současné době se styky bohužel omezily na výměny delegací

na schůze a soutěže. Ti, kteří stáli u zakládání smlouvy již zestárli a u mladých hasičů na obou stranách není o slavení zájem.
Členové výjezdové jednotky se zúčastnili školení, byly přezkoušeny dýchací přístroje a proškolen místní preventista. Naši hasiči obětavě pracují jako rozhodčí na různých hasičských

soutěžích.
Důkazem, že nikdy nezapomněli na své předky, je péče, s jakou se starají o techniku, která se z minulosti zachovala. Například stále funkční a historiky cenná je dřevěná koněspřežná

ruční stříkačka z roku 1886. Z novější historie pochází první motorová stříkačka PS-6 s mechanickou vývěvou a PS-8 s první plynovou vývěvou.
Soutěžní družstva zahájila přípravu v dubnu. První závody byly 8.5. na hřišti v Pržně. Soutěž pomáhali zajišťovat pořadatelsky i rozhodčími naši hasiči. 36.ročník pohárové soutěže

byl uspořádán v červenci v areálu fotbalového hřiště. Zúčastnilo se ho 34 družstev, zvítězili hasiči z Prchalova. Soutěž měla velice dobrý průběh, navíc díky pochopení fotbalistů se

mohlo soutěžit na travnaté ploše. Přízeň zdejších i přespolních firem i jednotlivců je známa a tak mohli pořadatelé díky sponzorským darům zajistit pro toto klání solidní odměny.
V srpnu jako obvykle proběhla soutěž netradičních družstev na hřišti za školou. Soutěžilo 18 družstev a fandilo mnoho spokojených diváků. Poslední soutěží dospělých byla soutěž

veteránů na Pstruží. Od nás bylo vysláno jedno družstvo, které obsadilo 2.místo.
Také družstvo mladých, s nimž pracuje Aleš Velička, se zúčastnil několika soutěží.

Muži

Janovice  1.místo  23 družstev    
D.Tošanovice  1.místo A 10 družstev  B  NP
Okrsek   1.místo  9 družstev
Kozlovice  3.místo A 26 družstev  B  10/26
Stará Ves  noční 4.místo  22 družstev
Metylovice  4.místo A 26 družstev  B  9/26
Frýdlant n.O.  4.místo A 22 družstev  B  14/22
Trojanovice  5.místo  27 družstev
Ostravice  5.místo A 26 družstev  B  11/26
Prchalov  5.místo  23 družstev
Nová Ves  NP  A 26 družstev  B  6/26
Fryčovice noční NP  A 24 družstev  B  6/24
Krmelín  6.místo  20 družstev
Kojkovice  7.místo A 40 družstev  B  10/40
Stará Ves  9.místo  32 družstev
Petřvald  10.místo  33 družstev
Proskovice  11.místo  16 družstev
Biocel Paskov  11.místo  15 družstev
Jistebník  14.místo  23 družstev
Brušperk  NP   22 družstev
Staré Město  NP   11 družstev

Ženy

Kozlovice  1.místo  7 družstev
Prchalov  1.místo  7 družstev
Nová Ves  1.místo  7 družstev
Ostravice  1.místo  6 družstev
Janovice  1.místo  5 družstev
Staré Město  1.místo  4 družstva
Biocel Paskov  1.místo  3 družstva
Okrsek   1.místo  1 družstvo
Metylovice  2.místo  8 družstev
Frýdlant n.O.  2.místo  6 družstev
Fryčovice noční 2.místo  3 družstva
Jistebník  5.místo  8 družstev
Vratimov  3.místo  3 družstva
Stará Ves  4.místo  7 družstev
Kojkovice  4.místo  7 družstev
Proskovice  5.místo  8 družstev
Krmelín  6.místo  8 družstev
Petřvaldík  7.místo  13 družstev

Soutěž mladých hasičů Plamen

Jarní kolo  5.místo  37 družstev
Podzimní kolo  13.místo  36 družstev

Důkazem toho, že členové nežijí jenom hasičskými soutěžemi, je účast na turnaji nohejbalu v Nové Vsi, opíkání maxi-selete v garáži či společný výstup v zimě na Ondřejník.
Letošní rok považují hasiči za úspěšný i proto, že měli více příležitostí soutěžit než zasahovat. Výjezdy byly pouze dva:
31.10.  požár dílny v Hodoňovicích  zúčastnilo se 9 lidí, odpracovali 15 hodin
11.11.  požár stolařské dílny v Luňáčka zúčastnilo se 10 lidí, odpracovali 30 hodin

 

Myslivci

Mírná zima tohoto roku udělal myslivcům radost, neboť úhyny zvěře byly malé. Předjarní sčítání v měsíci březnu dávalo naději na pěkné přírůstky zvěře srnčí, zajíců i bažantů. Již

tradičně je začátek lovecké sezóny 15.května, kdy začíná doba lovu srnců. To je čas, kdy myslivci pozorují a chrání mláďata srnčí zvěře, která jsou v tomto období kladena.
Protože však v červnu a v červenci mnoho pršelo a bylo veliké chladno, mnoho kolouchů uhynulo. Koncem srpna, kdy srny vyvádějí mláďata, bylo vidět velké množství nevodících srn, tzn.

srn bez srnčete.
Myslivci v tomto roce postavili pozorovací a lovecká stanoviště a opravili či znovu vybudovali dvě krmná zařízení. Pro zimní období si připravili k zakrmování zvěře 15 q sena, 24 q

kaštanů a žaludů, 3 q jaderných krmiv pro bažanty a vyvezli 48 pytlů výtlačků jablek z místní moštárny. Pokládali také vakcinace proti vzteklině lišek.
Naši myslivci připravují ozdravný program pro spárkatou zvěř. Chtěli by eliminovat výskyt plicnivky a parazitů u této zvěře.

 

Volejbal

Základním obrazem výkonnosti metylovských hráčů jsou mistrovské soutěže.
Muži – již pátým rokem hrají v oblastním přeboru, kde se z deseti družstev umístili na šestém místě. To představuje 4.místo v absolutním pořadí mezi družstvy okresu.
Junioři – v oblastních soutěžích hrají nepřetržitě od soutěžního ročníku 1993/1994. Po 25.ti odehraných mistrovských utkáních skončilo družstvo na 11.místě z a18ti zúčastněných

oddílů. Věřím, že zvýšeným úsilím hráčů, pravidelnou účastí na tréninku i postupným získáváním herních zkušeností se omlazené družstvo vrátí na první příčku mezi dorostenci, na které

byl od roku 1995 do roku 2000.

Okresních soutěží se zúčastnila družstva:

Minižáci /do 13.let/  jsou přeborníci okresu zúčastnila se 4 družstva
Minižákyně   obsadily 4.místo  zúčastnilo se 8 družstev
Starší dorostenky družstvo skončilo na posledním místě a byl vůbec problém mistrovskou soutěž dohrát. Většina perspektivních hráček dala totiž před sportováním přednost jiným

aktivitám a je to veliká škoda.

Místní volejbalisté také pořádali již tradiční 47.ročník koláčového turnaje mužů a 10.ročník turnaje dorostenců. Ve Fryčovicích a Studénce vyhráli muži turnaj smíšených družstev a

dorostenci vyhráli turnaj v Raškovicích.
Lukáš Drastich a Ondřej Hajdušek při účasti na jednom z turnajů, pořádaného v rámci mistrovství republiky, postoupili ze skupiny a skončili v celkovém pořadí na 49. a 50.místě

žebříčku deblu ČR.

Náklady spojené s činností všech družstev by nebyly možné uhradit bez podpory dlouhodobých sponzorů jako jsou MSEM, a.s. F-M, A+R Přibyla, J+V Vavřín Pečinka, ing.Tomáš Farný.

 

Fotbal

Muži – družstvo se úspěšně drželo v tabulce na místech, která znamenala jistotu a po velmi dobrém nástupu v jarní části se vyšplhalo do klidného středu tabulky. Družstvu přibyly dvě

výrazné posily – z hostování se vrátil Lukáš Halata a novým, brankářem se stal Martin Šmajstrla. Družstvo A získalo po urputném boji s Dobraticemi Okresní pohár. Soutěží se

zúčastňuje i družstvo B, které zatím sbírá patřičné zkušenosti.
Dorost – zde došlo k útlumu. Z důvodů malého počtu hráčů nebylo družstvo přihlášeno do soutěže v příštím ročníku.
Žáci – v této sezóně se podařilo založit přípravku, která by měla zajišťovat výchovu těch nejmladších, před jejich odchodem do žáků.
V zimě zajistili fotbalisté zájezdy na bazén do Frenštátu p.R.. Oddíl také uspořádal tradiční Šibřinky a předkrmášovou diskotéku.

 

Nohejbal

V prosinci minulého roku vznikl nový sokolský oddíl – oddíl nohejbalu. Deset sportovců přijalo stanovy tělovýchovné jednoty Sokola Metylovice.
Oddíl zatím uspořádal jeden turnaj v sokolovně za účasti 11 družstev. V zimě trénují v sokolovně, v létě na tenisových kurtech vedle fotbalového hřiště. Uvidíme, zda je prvotní elán

neopustí a zda nepřidají další zájemci.

 

Klub důchodců

V tomto roce se Kubu důchodců příliš nedařilo obsazovat exkurze a zájezdy. Ne že by nebyly zajímavé, ale mnoho lidí od nás jezdí na reklamní zájezdy, které se jim zdají levnější.

Ovšem už nedomyslí, oč bohatší na poznání i atmosféru mají zájezdy důchodců proti těm reklamním.
Vedení klubu proto zorganizovalo zájezd na reklamní akci do Kozlovic, který byl s večeří a dechovkou Kamila Bartáka „Galánečka“. Pobavili se tam pěkně, ovšem během pořadu napadlo 15

cm sněhu a tak vyvstaly problémy s návratem.
V březnu bylo setkání důchodců v sále kina se skvělou přednáškou o našem kraji, kterou „po našem“ přednesla paní Františka Pituchová z Frýdlantu. Sešlo se 70 lidí, všichni se velmi

pěkně pobavili.
V dubnu jeli za kulturou a navštívili Piskáčkovu operetu Perly panny Serafinky ve velmi pěkném provedení.
Zajímavá byla exkurze v dolu Landek i v planetáriu v Krásném poli. Zájezd i přesto, že byl velice poučný, nebyl plně obsazen a tudíž byl ztrátový. 9.května shlédli zájemci Dvořákovu

Rusalku v nově opraveném divadle Antonína Dvořáka v Ostravě.
Na smažení vaječiny přišlo jen 40 důchodců, ale ti, co se sešli, se velmi pěkně pobavili a byli spokojení. Zásluhou paní Olgy Slípkové se mohli důchodci zdarma zúčastnit  zájezdu na

natáčení televizního pořadu „Neváhej a toč“. V pátek 17.srpna pak pořad proběhl v televizi. A opravdu jsme v něm mohli některé naše občany zřetelně vidět, především předsedu

ing.Jaromíra Kulu, jeho manželku a předsedu kulturní komise Vavřína Michalce.
V srpnu byl zorganizován poutní a rekreační zájezd do Liptáně na Osoblažsku, na přehradu Slezská Harta a Kružberk a do Spálova.
V říjnu se důchodci opět pobavili na fojtství v Chlebovicích, kde si mohli prohlédnout včelařské muzeum, starobylé úly a památník obce.
Škoda, že řada dalších akcí se nemohla uskutečnit pro malý zájem důchodců.

 

Sčítání lidí, domů a bytů

K 1.3.2001 proběhlo v celé zemi a tudíž i v naší obci sčítání lidu, domů a bytů. Domácnosti navštívili sčítací komisaři, kteří nám předali sčítací archy a vysvětlili případné dotazy.

O práci sčítacích komisařů se rozdělili paní Marie Čupová, bývalá účetní obecního úřadu, paní Věra Petrová, učitelka mateřské školy, paní Marie Planková, učitelka základní školy,

paní Vladimíra Kožuchová a paní Miluše Tůmová. Údaje se vyplňovaly podle skutečnosti,  která nastala 28.února. Začátkem března se sčítací archy odevzdaly k dalšímu zpracování. Podle

informací Českého statistického úřadu se sčítání zúčastnilo 93% lidí.

Některé zajímavé údaje ze sčítání:

Moravskoslezský kraj tvoří šest okresů /Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava Město/, 302 obcí, 1 277 095 obyvatel, z toho je 624 680 mužů a 652 415 žen.

Frýdeckomístecký okres tvoří 77 obcí, žije v něm 227 592 osob, z toho je 111 614 mužů a 115 978 žen.

V Metylovicích žije 1492 obyvatel, 746 mužů a 746 žen.

Obyvatelstvo obce se dále dělí na
Děti do 14.let  236  15,8%
Muži od 15-59 let 504  33,8%
Ženy od 15-59 let 457  30,6%
Muži nad 60 let 123  8,2%
Ženy nad 60 let 172  11,6%

Národnost v obci:
Česká národnost 1387 osob 93%
Moravská   66 osob 4,4%
Slezská   2 osoby 0,1%
Slovenská  22 osoby 1,5%
Německá   1 osoba 0,1%
Polská    4 osoby 0,3%
Neuvedeno  10 osob 0,7%

Vyznání v obci:
Bez vyznání  497 osob 33,3%
Věřící   874 osob 58,6%
Neuvedeno  121 osob 8,1%

Věřící:
Církev římskokatolická  812
Církev českobratr.evang.  4
Ostatní     58

Domy, byty:
V obci je 513 domů  trvale obydlené domy 431
   neobydlené domy 82
V obci je 618 bytů trvale obydlené byty 520
   neobydlené  98

Obydlené byty:
Počet místností do 8m2  174
Počet místností nad 8m2  1622
Průměrný počet osob na 1 byt 2,87

 

Životní úroveň

Od října se změnila výše životního minima.
Dítě do 6 let  1690,–Kč  náklady na domácnost jednotlivec 1780,–Kč
Dítě od 6-10 let 1890,–Kč  dvoučlenná rodina   2320,–Kč
Dítě od 10-15 let 2230,–Kč  tří-čtyřčlenná rodina   2880,–Kč
Dítě od 15-26 let nezaopatř.2450,–Kč pěti a vícečlenná rodina  3230,–Kč
Ostatní občané 2320,–Kč

Základní výměra dovolené je čtyři týdny.

V obci je 709 ekonomicky aktivních občanů, z nich je 112 nezaměstnaných, což činí 15,8%. Mužů je 73 a žen 39. Je to dosti vysoká míra nezaměstnanosti. Naše obec se zařadila na

19.místo v rámci okresu. Na 1.místě jsou Malenovice, kde je míra nezaměstnanosti 27,78%, na druhém místě Žermanice s 26,67%, na třetím místě Pržno s 22,29%. Obce, jejichž míra

nezaměstnanosti se jako u nás pohybuje mezi 15-16% jsou v okrese ještě tři. Nejnižší míru nezaměstnanosti má v okrese Žabeň s 9,57%.

 

Matrika

V letošním roce se narodila pouze pět dětí, čtyři chlapci a jedno děvčátko.
Pouze jeden chlapec se narodil jako první dítě v rodině. Ostatní děti se narodily jako druhé dítě rodiny. Jmenují se Šimon, Jiří, Evelina, Edvard a Ondřej.

V obci zemřelo 14 lidí, 8 mužů a 6 žen.
Průměrný věk zemřelých je 81 let, u mužů je průměr 77 let, u žen 86 let.
Nejstarší zemřelý muž měl 92 let, nejmladší 70 let.
Nejstarší zemřelá žena měla 95 let, nejmladší 74 let.

Protože se už nyní v knize zemřelých neuvádí příčina smrti, není možno uvést nejčastější příčinu smrti v naší obci.
Nejstarší muž zemřel v noci ve spánku. Byl do  posledního okamžiku duševně svěží a fyzicky soběstačný. Po obřadu v kostele bylo na hřbitově v Metylovicích pochováno 10 zemřelých. Dva

občané měli poslední rozloučení v kremaci v Ostravě, jedno bylo v Hodoníně jedno rozloučení bylo v úzkém rodinném kruhu.

V současnosti žije v obci 18 lidí starších 85ti let. Je zajímavé, je mezi nimi 13 žen a pouze 5 mužů.
Vůbec nejstarší jsou dvě ženy. Paní Vojtěška Bílková, která se před lety do Metylovic provdala a paní Marie Vyvialová, která se tady narodila a prožila v Metylovicích celý život. Obě

ženy se narodily v roce 1909. Nejstarší z mužů je pan Vojtěch Čupa, který se narodil v Metylovicích v roce 1910. Když mu bylo šest let, zemřel jeho otec na následky zranění v

1.světové válce. Ve 2.světové válce byl za účast v odboji popraven jeho mladší bratr. Před čtyřiceti lety mu zemřela manželka a on zůstal sám se třemi dětmi.

Deset párů snoubenců uzavřelo v tomto roce manželství. Pouze u jednoho páru byli ženich i nevěsta trvale hlášeni v Metylovicích. Čtyři páry byly sezdány v kostele v

Metylovicích,jeden pár v kostele ve Fryštátu a jeden v kostele v Hustopečích. Na Městském úřadě ve Frýdlantě n.O. byly sezdány dva páry, jeden pár na zámku ve F-M a jeden na Obecním

úřadě v Čeladné.
Průměrný věk nevěsty byl 23 let, přitom nejstarší bylo 27 let a nejmladší 20 let. Sedm nevěst pocházelo z  Metylovic. Všechny byly svobodné a tudíž se vdávaly poprvé.
Průměrný věk ženichů byl 25 let. Přitom nejstaršímu bylo 34 let a nejmladšímu 21 let. Čtyři z nich pocházeli z Metylovic. Jedenz ženichů byl rozvedený. Jeden ženich přijal příjmení

své manželky.

Mimo tyto svatby byla v tomto roce dodatečně zapsána svatba, která se uskutečnila již v roce 1993 ve Vídni. Tehdy se tam oženil třicetiletý rozvedený rakouský občan se svobodnou

dvaadvacetiletou ženou, která pocházela z Metylovic.

Rozvedeny byly v tomto roce čtyři páry. Ve všech případech se jednalo o dlouholetá manželství.
Nejstarší rozvedený muž měl 59 let, nejmladší 36 let, průměrný věk činil u mužů 47 let.
Nejstarší rozvedená žena měla 51 let, nejmladší 34 let, průměrný věk činil u žen 43,5 let.

Do obce se přistěhovalo 62 občanů, 36 žen a 26 mužů.
Naproti tomu se odstěhovalo 48 občanů, 22 mužů a 26 žen.
Mimo sousedních obcí a okresů se tu přistěhovali také lidé z Prahy, Jindřichova Hradce, Šumperka, Brna, Vsetína a Olomouce.

 

Počasí

Leden 
 I.dekáda -průměrná teplota ráno 0°C  -nejnižší -11°C
         -nejvyšší +6°C
   -průměrná teplota odpol. 3,6°C  -nejnižší -4°C
         -nejvyšší +11°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno -9°C  -nejnižší -14°C
         -nejvyšší 0°C
   -průměrná teplota odpol. -0,6°C  -nejnižší -5°C
         -nejvyšší +4°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno -0,2°C  -nejnižší -7°C
         -nejvyšší +4°C
   -průměrná teplota odpol +4,2°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +7°C
   7 dnů jasno
   12 dnů oblačno
   12 dnů zataženo
   5 dnů sněžilo, jednou napadlo 15 cm nového sněhu, jednou 6 cm sněhu
   3 dny pršelo

Únor
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +1,1°C  -nejnižší -12°C
         -nejvyšší +8°C
   -průměrná teplota odpol. +7,8°C  -nejnižší -1°C
         -nejvyšší +17°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno -1,1°C  -nejnižší -5°C
         -nejvyšší +4°C
   -průměrná teplota odpol. +5,6°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +13°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno -5,7°C  -nejnižší -18°C
         -nejvyšší +1°C
   -průměrná teplota odpol. +3,3°C  -nejnižší +2°C
         -nejvyšší +6°C
   7 dnů jasno
   6 dnů oblačno
   15 dnů zataženo 
   9 dnů sněžilo -jednou napadlo 13 cm nového sněhu
     -jednou napadlo 6 cm nového sněhu
     23. napadlo 20 cm nového sněhu
     V celé republice sněhová kalamita
   28.2. velice silný vítr

Březen
 I.dekáda -průměrná teplota  ráno +2,2°C  -nejnižší -4°C
         -nejvyšší +7°C
   -průměrná teplota odpol. +9,2°C  -nejnižší +4°C
         -nejvyšší +15°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +5,9°C  -nejnižší +2°C
         -nejvyšší +12°C
      odpol. +11,6°C -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +17°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +2°C  -nejnižší -2°C
         -nejvyšší +8°C
      Odpol. +6,6°C  -nejnižší +3°C
         -nejvyšší +16°C
   2 dny jasno
   13 dnů oblačno
   16 dnů zataženo
   7 dnů pršelo
   Od 7.3. není sníh
   21.3. opět nasněžilo
   5.3. přiletěli špačci

Duben
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +4,1°C  -nejnižší -1°C
         -nejvyšší +11°C
      odpol. +15,3°C -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +21°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +3,8°C  -nejnižší -2°C
         -nejvyšší +12°C
      odpol. +9,1°C  -nejnižší +3°C
         -nejvyšší +12°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +6,9°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +13°C
      odpol. +14,8°C -nejnižší +4°C
         -nejvyšší +24°C
   6 dnů jasno
   8 dnů oblačno
   16 dnů zataženo
   2 dny sněhové přeháňky – ještě 20.4.ráno sněhový poprašek
   15 dnů zataženo
   3 dny mrholení
   9 dnů pršelo

Květen
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +12,5°C -nejnižší +8°C
         -nejvyšší +17°C
      odpol. +21,2°C -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +26°C

 II.dekáda -průměrná teplota ráno +10,7°C -nejnižší +5°C
         -nejvyšší +17°C
      odpol. +20,6  -nejnižší +16°C
         -nejvyšší +26°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +10,7°C -nejnižší +4°C
         -nejvyšší +17°C
      odpol. +25,9°C -nejnižší +18°C
         -nejvyšší +25°C
   14 dnů slunečno
   14 dnů oblačno
   3 dny zataženo
   4 dny pršelo
   3 dny mrholilo
   2x bouřka

Červen
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +11,4°C -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +16°C
      odpol. +18,2°C -nejnižší +13°C
         -nejvyšší +24°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno 13,4°C  -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +16°C
      odpol. +20°C  -nejnižší +13°C
         -nejvyšší +25°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno 13,4°C  -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +19°C
      odpol. +21,8°C -nejnižší +14°C
         -nejvyšší +30°C
   4 dny jasno
   15 dnů oblačno
   14 dnů pršelo
   11 dnů zataženo, velmi deštivý měsíc

Červenec
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +15,5°C -nejnižší +12°C
         -nejvyšší +18°C
      odpol. +13,9°C -nejnižší +16°C
         -nejvyšší +31°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +16,6°C -nejnižší +16°C
         -nejvyšší +24°C
      odpol. +26°C  -nejnižší +17°C
         -nejvyšší +24°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +16,9°C -nejnižší +15°C
         -nejvyšší +18°C
      odpol. 22,4°C  -nejnižší +17°C
         -nejvyšší +30°C
   9 dnů jasno
   11 dnů oblačno
   16 dnů pršelo
   7x bouřka
   11 dnů zataženo
   1x velmi silný vítr
Velmi deštivý měsíc, 21.7. se vylil místní potok v úseku Čihadlo–p. Kožuch

Srpen 
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +18,5°C -nejnižší +14°C
         -nejvyšší +22°C
      odpol. 26,5°C  -nejnižší +20°C
         -nejvyšší +32°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno 17,8°C  -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +23°C
      odpol. 27,7°C  -nejnižší +18°C
         -nejvyšší +32°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +15,9°C -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +20°C
      odpol. 21,8°C  -nejnižší +16°C
         -nejvyšší +31°C
   12 dnů jasno
   11 dnů oblačno
   8 dnů zataženo
   9 dnů pršelo
   3x bouřka

Září
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +12,9°C -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +16°C
      odpol. +16,2°C -nejnižší +14°C
         -nejvyšší +24°C
 II..dekáda -průměrná teplota ráno +10,2°C -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +16°C
      odpol. +14,5°C -nejnižší +13°C
         -nejvyšší +22°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +10,9°C -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +14°C
      odpol. +16,3°C -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +22°C
   2 dny jasno
   8 dnů oblačno
   20 dnů zataženo
   7 dnů pršelo
   1x silný vítr

Říjen
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +13,8°C -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +18°C
      Odpol. 22,5°C  -nejnižší +19°C
         -nejvyšší +27°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +9,5°C  -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +14°C
      Odpol. +18,1°C -nejnižší +15°C
         -nejvyšší +22°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +8,7°C  -nejnižší +3°C
         -nejvyšší +13°C
   10 dnů jasno
   9 dnů oblačno
   12 dnů zataženo
   3 dny pršelo
   Průměrná teplota odpoledne +12,6°C, -nejnižší +8°C
         -nejvyšší +22°C

Listopad
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +4,1°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +8°C
      odpol. 8,3°C  -nejnižší +3°C
         -nejvyšší +10°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno -1,8°C  -nejnižší -8°C
         -nejvyšší +3°C
      odpol. 2,8°C  -nejnižší +1°C
         -nejvyšší +5°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno 0°C  -nejnižší -2°C
         -nejvyšší +3°C
      odpol. +1,9°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší  +4°C
   5 dnů jasno
   7 dnů oblačno
   18 dnů zataženo
   2 dny déšť
   2 dny mrholení
   2 dny silné sněhové přeháňky
   1.sníh 23.11. napadlo 10 cm sněhu
    24.11 napadlo 20 cm, v noci dalších 10 cm
    25.11 napadlo 20 cm

Prosinec
 I.dekáda -průměrná teplota ráno -4,5°C  -nejnižší -12°C
         -nejvyšší 0°C
      odpol. -1,3°C  -nejnižší -8°C
         -nejvyšší +2°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno -6,5°C  -nejnižší -17°C
         -nejvyšší -1°C
      odpol. -3,2°C  -nejnižší -15°C
         -nejvyšší +3°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno -2,8°C  -nejnižší -10°C
         -nejvyšší 0°C
      odpol. +0,1°C  -nejnižší -3°C
         -nejvyšší +3°C
   8 dnů jasno
   2 dny oblačno
   21 dnů zataženo
   Ve II.dekádě několikadenní sněžení, napadlo více než 0,50 m sněhu.
21.12.sněhová bouře, večer vichřice, jakou pisatelka v zimě nepamatuje. Vzniklé několikametrové závěje zavinily několikadenní sněhovou kalamitu nejen u nás, ale v celé Evropě.
25.12. opět sněhová vichřice, napadlo 25 cm sněhu.

 

Stalo se ve světě

V lednu, při jednom z nejsilnějších zemětřesení v historii země, zahynulo v západoindickém státě Gudžarát, který  je motorem indického hospodářství, desetitisíce lidí.
V přímém izraelském volebním klání zvítězil v únoru pravicový radikál Ariel Šaron. Tato skutečnost ještě zhorší již tak napjaté vztahy mezi Palestinou a Izraelem.
Ani zákazy vývozu veškerého britského masa do států Evropské unie nezabránily vypuknutí epidemie slintavky a kulhavky, která se objevila v různých částech Evropy. 
V květnu vyměřil soud v Mnichově bývalém dozorci v terezinské káznici gestapa Antonu Mallotthovi, kterému je dnes 89 let, trest doživotního vězení.
28.června vydala srbská vláda po dramatickém rozhodování bývalého srbského a jugoslávského  prezidenta Slobodana Miloševiče do rukou mezinárodního tribunálu pro válečné zločiny.
Koncem července se probudila největší evropská sopka, sicilská Etna a chrlila lávu až do 3.srpna.
V září skončila v Durbanu konference o rasismu, na níž se Vatikán přimluvil z odškodnění potomků někdejších otroků bývalými koloniálními velmocemi.
2.září zemřel ve věku 78 let Christian Bernard. Byl to chirurg, který v roce 1967 poprvé transplantoval srdce člověka.
V úterý 11.září dopoledne byl na Ameriku podniknut do té doby nevídaný teroristický útok. Materiální škody jsou miliardové, tisíce lidí zahynuly. Stopy vedly k teroristické

organizace Al-Kajda, která byla založena v roce 1988 a  je  s ročním rozpočtem padesáti milionů dolarů největší známou teroristickou organizací na světě. Terorismus se vyznačuje tím,

že netouží dobýt prostor, ale myšlení svých nepřátel. Osudné úterý se islámští teroristé zmocnili čtyř strojů amerických civilních společností, aby je použili jako útočnou zbraň

proti vybraným symbolům Ameriky. Dvě letadla srovnala se zemí světoznámá Dvojčata, mrakodrapy Světového obchodního centra v New Yorku. Třetí těžce poškodil budovu Pentagonu, kde

sídlí americké ministerstvo obrany. Čtvrtý stroj se zřítil v Pensylvánii. Ve Dvojčatech zahynulo asi 3 tisíce lidí. Jen díky tomu,že bylo ráno a budovy nebyly plně obsazeny,

nevznikly ztráty vyšší.
Čtyři dny po útoku označil prezident Busch Usamu bin Ládina za hlavního podezřelého a vyhlásil jemu i jeho spojencům válku. Talibánský režim v Afganistanu poskytl bin Lacinovi azyl

již v roce 1996.
7.října začyl vzlétat americké a britské bombardéry a shazovaly pumy na velká města, hlavně Kábul a Kandahár. Na zemi bojovala proti Talibanu místní opozice. 20.října vstoupily do

Afganistanu první stovky příslušníků amerických speciálních jednotek. Spolupracovaly se spojeneckým letectvem a záhy se zmocnily všech větších měst. Kandahár vzdoroval do 5.12.

Zástupci afgánské protitalibanské opozice a exilu se 5.12 pod patronací OSN dohodli o prozatímní vládě. Usamu bin Ládina se zatím dopadnout nepodařilo.
31.10. oznámili památkáři nález lodi patřící do flotily Kryštofa Kolumba, objevitele Ameriky.

 

Stalo se v České republice

Kubánské úřady zadržely poslance sněmovny Ivana Philips a českého občana Jana Bubeníka, kteří se na Kubě sešli s kubánskými disidenty. Předseda senátu Petr Pikhart odjel na Kubu a

sešel se s nejvyšším kubánským představitelem Fidélem Castrem, aby jednal o jejich osudu. Po více než třech týdnech byli oba propuštěni na svobodu.
22.prosince minulého roku byl na post ředitele ČT dosazen Jiří Hodač, který byl pro většinu zaměstnanců nepřijatelný. Proto vyhlásili 1.1. stávku. Provázely ji demonstrace občanů i

velká domácí a zahraniční kampaň. Jiří Hodač po zdravotním kolapsu na svou funkci rezignoval.
Parlament 9.2. zvolil prozatímním ředitelem televize Jiřího Balvína a to díky hlasům z řad ČSSD a ODS. 25.května poslanecká sněmovna vybrala ze 156 navržených lidí 15 radních,

jejichž úkolem bylo zvolit generálního ředitele. Když zvolili opět Jiřího Balvína, jeden z radních, evangelický farář Svatopluk Karásek na protest proti netransparentnosti této volby

na svou funkci rezignoval.

Čtyři nemocnice dostaly v březnu od ministerstva zdravotnictví povolení zkoušet novu metodu léčby rakoviny tzv.devitalizací. Nakonec ministerstvo zkoušky zastavilo s odůvodněním, že

metoda neprokázala dobré výsledky. Sdělení ministerstva je však nepřesvědčující, neboť zkoušky se mohly provádět pouze na beznadějných případech.
4.června skončil na jatkách v Kostelci u Jihlavy život první tuzemské dojnice nakažené nemocí šílených krav. Nemocný kus pocházel ze zemědělského družstva v Dušejově. V srpnu se

nakažená kráva vyskytla i na malé farmě ve Světnově poblíž Žďáru nad Sázavou.

V červnu vyšlo také najevo, že asi stovka agentů státní bezpečnosti získala neoprávněně negativní lustrační osvědčení.
Při nelegálním přechodu česko-slovenské hranice na řece Moravě se utopilo osmnáct indických uprchlíků.
Po padesáti šesti letech začal odškodňování lidí, kteří za druhé světové války pracovali jako nuceně nasazení pro nacistické Německo. V České republice požádalo o odškodnění 84 tisíc

lidí.

Naše armáda jde letos od aféry k aféře. 20.září upadl z bitevního vrtulníku Mi-24 čtyřhlavňový rychlopalný kulomet. Na jeho ztrátu přišli vojáci až po přistání na letišti v Přerově.

Zbraň našli až po několikahodinovém hledání na poli.
Kvůli ostraze Rádia Svobodná Evropa po teroristických útocích na New York vyčlenili vojáci na potřeby policistů čtyři transportéry. Tři z nich měly cestou do Prahy poruchu. Navíc se

podařil recesistické skupině Rudý doutnák  odcizit z hlídaného transportéru v centru Prahy světla.
28.října havaroval u Milevska vojenský vrtulník, na jehož palubě byli někdejší československý kosmonaut Vladimír Remek a americký astronaut českého původu Eugen Cernan. Nikdo

nepřišel o život.
Nový skandál otřásl armádou začátkem prosince. Za časné pády stíhaček zřejmě mohou vadné výškoměry. Zjistilo se, že výběrové řízení na jejich dodávku bylo pravděpodobně

zmanipulováno.

 

Stalo se v obci

Začátkem roku  došlo v obci k vážné nehodě. Řidič jedoucí z Palkovic do Frýdlantu nezvládl při předjíždění parkujícího automobilu řízení a srazil dvojici na pravé straně vozovky.

Velmi vážně zranil mladého muže. Léčení si vyžádalo dlouhodobý pobyt v nemocnici. Nehoda se stala už téměř v Pasekách, na silnici pod Třešňovým sadem před rodinným domem pana Dedka.
Další automobilová nehoda se stala na můstku u Sokolovny, kdy pětadvacetiletá řidička ve voze Škoda nabourala zábradlí.

V úterý 9.1. došlo k zatmění Měsíce. Bohužel, v Metylovicích nebylo možné tento úkaz pozorovat pro nepřízeň počasí.
V květnu ukradl neznámý pachatel státní vlajku České republiky, která byla vyvěšena na Obecním úřadě při příležitosti státního svátku 8.května. Protože vlajka byla umístěna v

třímetrové výši a provrtána a připevněná šroubem, podal zloděj přímo artistický výkon.

 

Významní rodáci

Naše obec byla připomenuta až v zámoří. V Kanadě totiž vyšly známky v hodnotě 47 kanadských centů. Na známkách jsou vyobrazeny fotografie Josefa Langa, kaplička u sv.Anny, metylovská

dřevjanice a metylovský kostel. Josef Lang byl frýdecký malíř, který si vybral pro svou malířskou tvorbu i scenérie v Metylovicích. Známky byly vydány díky Karlu Wenigerovi, který

žije v Kanadě a má k naší obci vztah. Jeho rodiče měli v Ondřejníku v Metylovicích domek.

1.června byla v Památníku Ferdiše Duši ve Frýdlantě zahájena výstava obrazů našeho rodáka Karla Lepíka, který vloni oslavil své šedesáté narozeniny. Bylo vystaveno více než dvacet

prací převážně z období 1998-2001. Autor se v posledních letech znovu vrací ke znakům a symbolům, které jej v posledních letech zaujaly a zároveň se v nich objevuje nový proud

lyrismu.
Výběr přesvědčil návštěvníky, že doc.akademický malíř Karel Lepík patří a nejen v našem regionu a Ostravsku k autorům, kteří si vydobyli autoritu svou vytrvalou a originální tvorbou,

která se nepodbízí, ale neustále hledá a provokuje.
Karel Lepík se narodil v roce 1940 v Metylovicích č.256. Pocházel ze šesti dětí – chlapců. Všichni sourozenci zemřeli, pouze on přežil své rodiče. Byli to prostí lidé, ale oba

sečtělí. Hráli v amatérském divadle v tělovýchovné jednotě Orla a oba se aktivně podíleli na činnosti této jednoty v obci. Strýc Ondřej Lepík, legionář, na svou dobu neuvěřitelně

sečtělý, byl starostou Orla od roku 1920 do 1948. Ve 2.světové válce byl občany zvolen starostou obce.

Jsme v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. V kalendáři je datum 26.10.2001. Před námi je veliký, stylově vyzdobený sál. Vládne zde slavnostní atmosféra. Moderátor čte životopis

muže, který celý život věnoval službě občanům. Vyzvedá jeho práci. Uvádí důvody, které rozhodly, že Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na návrh místní organizace a po posouzení

okresním výborem mu dnes udělí nejvyšší vyznamenání, které může dobrovolný hasič získat.
Vystupuje předseda Sdružení Karel Richter, aby osobně předal medaili a diplom. Titul Zasloužilý hasič získal metylovský rodák, pan František Michalec. Je vůbec prvním hasičem naší

obce, kterému se této pocty dostalo.
Narodil se v roce 1932 v Metylovicích. Tatínek byl 55 let hasičem, velitelem hasičů 26 let. A tak není divu, že jeho syn začal pracovat v hasiči již v roce 1950. Byl jednatelem,

zástupcem starosty, starostou a místostarostou. Přes 30 let pracoval v okresním výboru v komisi pro mládež. Je činným členem zásahové jednotky. Svého času se zúčastnil likvidace

požáru Sokolské chaty na Ostravici. Tehdy tam uhořelo osm lidí. Hasil i oheň na Celpaku. Byl to největší požár, ne jehož hašení se podílel.
Jeho činnost v místním sboru – to jsou léta usilovné a vytrvalé práce, která nikdy nekončí. V místní organizaci se všichni dobře znají, nic není možné předstírat. Právě z místní

organizace vzešly návrhy na udělení všech vyznamenání, kterých má pan Michalec již celou řadu.
Za dlouholetou práci v hasičské službě na úseku práce s mládeží na okresní úrovni, získal vyznamenání a medaili Za příkladnou práci. Následoval Řád za zásluhy a pak Řád za mimořádné

zásluhy. Jako výraz ocenění za dlouholetou obětavou práci mu byl udělen Řád sv.Floriána. A nyní právem získal i vyznamenání poslední a nejvyšší.
Zdá se, že to ani nedá všechno stihnout v jediném životě. A přece je to panu Michalcovi zřejmě málo. Neboť je vždy tam, kde je třeba přiložit ruku k dílu. Ať už je to kdekoliv v obci

nebo při opravě kostela.
A to už vůbec nehovořím o jeho rukodělném mistrovství. Zkrátka, není nic, co by „Franta Michalcův z Pajurkovic“ nedokázal.

Komentáře nejsou povoleny.