2000

Starosta obce:   Ing.Pavel Spusta
Ředitelka školy:  Mgr.Alena Kořínková
Farář:   P.Janusz Kiwak
Obecní zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo přijetí investičního úvěru na výkup 7 ha pozemků. Na nich budou vybudovány inženýrské sítě a poté budou nabídnuty potencionálním

investorům. Počítá se s komerčním využitím především v oblasti turistického ruchu. Hlavním cílem tohoto záměru je vytvoření nových pracovních míst a snížení velké nezaměstnanosti v

obci, která činí 16,8%. Výše úvěru činí 5 milionu Kč.
Zastupitelstvo rovněž schválilo přijetí hypotečního úvěru ve výši 1,4 milionů Kč na dokončení obecních bytů. Jako zástava na tento úvěr byly vybrány tyto objekty: mateřská škola,

hasičská zbrojnice a budova čp.374. Hypoteční úvěr je stanoven na 15 let a bude splácen z nájmu v těchto bytech.

Obecní rada schválila firmu B.Mikulík jako zhotovitele projektové dokumentace pro stavbu „Plynofikace Metylovice 3.stavba II.etapa“. Schválila také smlouvu o dílo na tuto stavbu i

stavbu inženýrských sítí a komunikací I.etapy v areálu „Pod Čupkem“, kde nyní probíhá výstavba nových rodinných domků. Jedná se o zpevnění plochy přístupových komunikací a dešťovou

kanalizaci.

Pro nedostatek finančních prostředků schválilo v srpnu obecní zastupitelstvo zastavení stavby „Plynofikace obce Metylovice 3.stavba II.etapa“.

Obec rozhodla, že se bude podílet 25% na úhradě nákladů, které si vyžádá program obnovy hasičských čerpadel i vozidel určených pro přepravu mužstva i hasičské techniky na místo

požáru.

Obecní zastupitelstvo upustilo také od záměru zapracovat do územního plánu obce golfové hřiště s jeho následným vybudováním. Od tohoto počinu si slibovalo pracovní možnost pro

obyvatele obce a následný zvýšený turistický ruch, který by byl přínosem i pro obecní pokladnu. Důvodem zrušení záměru bylo jeho nepřijetí občany, na jejichž pozemcích by se golfové

hřiště budovalo.

Koncem roku byly dokončeny a připraveny k užívání obecní byty. Nájemné bylo stanoveno takto:
Byt 0+1     817,–Kč
Byt 1+2  1 637,–Kč
Byt 1+1  1 354,–Kč
Byt 1+3  2 541,–Kč
Byt 1+1  1 053,–Kč
Byt 1+3  2 581,–Kč
Byt 1+1  1 097,–Kč

Radim Tomášek a Lukáš Vyvial ukončili koncem roku civilní službu. V jejím rámci pracovali u obce na veřejně prospěšných pracích. Na jejich místo nastoupili další civilkáři – Vladimír

Biolek a Martin Němec.

Občanům, kteří jsou vlastníci průkazu ZTP, poskytla sociální komise 4 500,–Kč na úhradu nákladů na dopravu k lékaři a 2 500,–Kč jako příspěvek na topné těleso. Osmi lidem byly

přiděleny jednorázové sociální příspěvky.

Paní Marie Loschková a paní Petrová byly pověřeny sociální komisí, aby u příležitosti jejich životního jubilea navštěvovaly staré občany, popřály jim jménem obce a předaly jim malé

balíčky, převážně s ovocem. Jedná se o občany osmdesátileté a starší. Občanům od šedesáti let zasílá při jejich kulatých výročích sociální komise písemná blahopřání. Před vánocemi

navštěvují a obdarovávají všechny naše občany, kteří tráví své stáří v Domově důchodců ve Frýdlantě n.O.

V tomto roce byla v Metylovicích povolena stavba osmi rodinných domků. Zkolaudován byl jeden rodinný domek. Stavební komise se pravidelně zúčastňovala kontrolních dnů na stavbě

obecních bytů, které prováděl projektant stavby.

Kulturní komise při Obecním úřadě v Metylovicích organizovala nebo se připojila k organizace následujících kulturních a sportovních akcí obce:
16.4. VI.ročník závodů horských kol mládeže SME ČUP 2000
7.5.  Cyklistický závod pro neorganizované cyklisty bez licence 9.ročník „Tour de Čupek“.
8.5.  Poležení kytice k Pomníku padlých
12.5. Oslavy Dne matek
20.5. Májové hry Beskydského dětského sanatoria
3.6. Dětský den v Metylovicích
25.6. 9.ročník turnaje starších dorostenců ve volejbale
30.6. Slavnostní zakončení školního roku
1.7.  Hasičská pohárová soutěž
13.8. Metylovská pouť
27.8. 46.ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka
1.9. Slavnostní zahájení nového školního roku
5.-5.11.  Metylovský krmáš

 

Rozpočet obce

Příjmy
Počáteční stav          691 000
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti    1 500 000
Daň z příjmu FO ze SVČ     3 000 000
Daň z příjmu PO      1 900 000
Správní poplatky           13 000
Poplatek ze psů           10 000
Pobyt.poplatky             6 000
Poplatek za užívání veř.prostranství           8 000
Poplatek ze vstupného            5 000
Daň z nemovitosti         220 000
Splátky půjček od obyvatelstva         26 000
Splátky půjček od podnikatelů       550 000
Dotace           617 900
Příjmy z vlastní činnosti        816 000
Příspěvek nájemců na byty        238 000
Rozvoj bydlení         350 000
Celkem       9 259 000

Výdaje
Lesní hospodářství           50 000
Rozvoz veřejné silniční dopravy       165 000
Mateřská škola         100 000
Základní škola         620 000
Stravování v MŠ         100 000
Kino               4 000
Knihovna            30 000
Kultura            20 000
Rozhlas            14 000
Klub důchodců             7 000
SPOZ               5 000
Tělovýchova          410 000
Bytové hospodářství           70 000
Rozvoj bydlení         487 000
Veřejné osvětlení         240 000
Pohřebnictví            10 000
KTR           100 000
Plyn        1 500 000
Územní plán            30 000
Odpadové hospodářství        400 000
Veřejná zeleň          100 000
Sociální dávky           14 500
Požární ochrana         100 000
Zastupitelstvo          650 000
Místní správa       1 085 500
Rekonstrukce       1 711 000
Příspěvky organizacím          70 000
Přístavba Obecního úřadu        431 000
Zastávky ČSAD         350 000
Opravy potoka         100 000
Komunikace          303 900
Splátky úvěru          673 000
Celkem       9 950 900

 

Kostel Všech svatých

Při opravě kostela byla do makovice uložena listina. Uvádím zde její doslovné znění:
„Ne nás, Hospodine, ne nás, ale své jméno oslav pro své milosrdenství a  pro svou věrnost“   Ž 115,1

V jubilejním roce 2000 byla při opravě věže farního kostela sundána makovice. Po ukončení prací bude tato zpráva uložena k stávajícím listinám z roku 1781, 1869 a 1960.

Václav Židek, čp.305, který zajišťuje provoz zvonů i věžních hodin na jaře 1998 zjistil, že přes báň silně na zvony i hodiny zatéká. Firma Macura Zdeněk a Špaček Miroslav ještě v

roce 1998 pomocí výškové horolezecké techniky zhotovila fotografickou i video dokumentaci. Ve svém posudku navrhla řešení jak pro udržení současného stavu věže na dobu asi pěti let,

tak i několik možností v případě, že věž bude nově pokryta měděným plechem. Farníci nerozhodli pro pokrytí věže mědí i pro výměnu dřevěné konstrukce a celé horní báně.

Následovalo pozvání statika ing.Václava Jungy z Frýdku, který navrhl projekt. Nakreslil ho Milan Žák, rovněž z Frýdku. Kontrolu projektu i výkresu provedl ing.Martin Jurga z Fýdku v

dubnu 1999. Cena projektu byla 50 000Kč. Administrativu, nutnou pro zajištění stavebních prací, zajistil vedoucí stavebního oddělení při ostravsko-opavském biskupství ing.Václav

Kotasem ze Sviadnova. Příprava stavebních prací začala v roce 1999 pod vedením místního faráře P.Janusze Kiwaka a za pomoci farníků Josefa Šiguta čp.197, Václava Šiguta čp.7, Zdeňka

Wiesnera čp.366, Václava Židka čp.305, Petra Fojtíka čp.19, Františka Židka čp.276, Bedřicha Halaty čp.378, Františka Michalce čp.278 a Vavřína Michalce čp.199.

Na jaře roku 2000 bylo vyhlášeno konkursní řízení, které vyhrála stavební firma Dalibora Trnky z F-M. dohodnutá cena byla 1 milión 290 tisíc Kč. Tato firma rovněž dodala čtyři

kompletní sady lešení a dělníky, kteří ho postavili a následně ho budou demontovat. Dále poskytla tesaře i pokrývače. Zároveň s pokrytím utěsní firma trhliny pomocí speciálního tmelu

a igelitové fólie.

Kovové trubkové lešení kolem věže bylo postaveno v dubnu 2000. S výměnou báně se v důsledku administrativních průtahů začalo v červnu. Protože bylo nutné odstavit ve velké věži

zvony, zvonilo se po dobu oprav pouze malým zvonkem v sanktusově věžičce. Lešení kolem věže umožnilo také kontrolu hodinových ručiček na věžních hodinách. I když byly v roce 1966 při

opravě fasády posmaltovány, ukázalo se, že jsou ve velmi špatném stavu. Proto vyrobili František Židek čp.276, František Michalec čp.278 a Zdeněk Wiesner čp.366 kopii těchto ručiček

ze speciální chirurgické nerezové oceli.

Obecní úřad v Metylovicích nemohl pro neutěšenou finanční situaci věnovat na opravu věže žádný příspěvek. Daroval proto 50m3 dřeva z lokality nad třešňovým sadem v místní části

Paseky. Porost pro těžbu vytyčil hajný ing.Miroslav Zavadil z Frýdlantu n.O. Dřevo vytěžili pracovníci firmy Agro Beskyd, a.s.Palkovice Miroslav Sulír čp.257, Dalibor Šigut čp.7, Jan

Vyvial a Martin Kula, oba z Palkovic. Úklid porubiska včetně spálení větví zajistili František Židek čp.276, František Michalec čp.278, Jiří Bílek čp.348, Miroslav Sulír čp.257,

Bedřich Halata čp.378, Vavřín Michalec čp.199, Pavel Šigut čp.501, Lukáš Vyvial čp.274, Radim Tomášek čp. 427. Práci řídil Josef Šigut čp.197.

Veliké pochopení projevil pro opravu věže i památkový úřad při Okresním úřadě ve Frýdku-Místku. Jeho zástupce ing.Václav Přikryl přislíbil dotaci ve výši 1milión Kč. Jelikož stát

zkrátil okresu Frýdek-Místek dotace na opravu kulturních památek, bylo nám nakonec přiděleno pouze 800 000kč. Proto se místní farář rozhodl uspořádat v obci sbírku. Pověřené dvojice

navštívily všechny domy ve vesnici. Občané darovali 252 700,–Kč. Sbírky v kostele vynesly 230 000,–Kč, hodnota darovaného dřeva je 100 000,–Kč.

Nástupcem apoštola Petra je v tomto jubilejním roce Jan Pavel II., který byl zvolen papežem na konkláve 16.10.1978. Je prvním papežem slovanského původu a pochází z Wadovic v Polsku.

Na počátku postní doby 12.3.2000 se papež omluvil za hříchy a provinění, kterých jsme se dopustili. Prosil za odpuštění oběti inkvizice, antisemitismu i náboženských válek. Mistra

Jana Husa nazval reformátorem církve.

Farnost patří k ostravsko-opavské diecézi, která vznikla 30.5.1996 rozdělením olomoucké arcidiecéze. Biskupem je František Václav Lobkowicz, sídlo biskupa je v Ostravě.
Místním farářem je P.Janusz Kiwak z vesnice Kolbuszowa v Polsku. Po smrti metylovského faráře P.Václava Ingra v roce 1956 zde působili faráři ex currendo z Palkovic, z Frýdlantu a z

Místku. Za působení P.Ladislava Navrátila z Palkovic jsme v roce 1967 poprvé slavili mš v mateřském jazyce.

Pouze v letech 1969-73 a 1991-94 zde byli stálí kněží. V roce 1969 zde byl farářem P.Zdislav Škrabal, který byl v padesátých letech vězněn v komunistických žalářích na základě

vykonstruovaných obvinění. Když bez souhlasu státních orgánů pořídil v Metylovicích v roce 1972 nové zvony, byl za trest 21.9.1973 poslán do důchodu a musel z Metylovic odejít.

V březnu 1991 přišel do Metylovic P.Antonín Bernáček. Za II.světové války působil v západním odboji. Po komunistickém převratu odešel opět, tentokrát ilegálně na západ a působil v

duchovní správě pro krajany v mnoha zemích. Po změně politického režimu se v roce 1990 vrátil do vlasti. V naší farnosti působil do 13.5.1994.

P.Janusz Kiwak přišel do České republiky 1.9.1997. Je jedním z mnoha polských kněží, kteří přišli do naší země, aby pomohl zmírnit nedostatek českých kněží. Netylvským farářem byl

ustanoven 15.11.1998.

Prezidentem republiky je Václav Havel.
Starostou obce je od 25.11.1994 ing.Pavel Spusta čp.73
Místostarostou je Bedřich Halata čp.378.

V listopadu 1989 došlo v zemi ke změně politického systému. Po padesáti letech totality, nejdříve fašistické a pak komunistické, se u nás začala vytvářet parlamentní demokracie.

K 1.1.1993 se Československá republika rozdělila na Českou republiku a Slovenskou republiku.

V srpnu 1999 oslavila obec 700 let, které uplynuly od nejstarší nalezené písemné zmínky o naší obci. Oslavy vyvrcholily pontifikální mší. Poté požehnal biskup F.V.Lobkowicz obecní

znak a prapor. Této slavnosti předcházela duchovní obnova farnosti, kterou vedl P.Miroslav Klisz. Připomíná ji dřevěný kříž, který byl umístěn na východní straně kostela. Zhotovila

ho firma LUTO z Metylovic.
V červenci 1997 začaly na severu Moravy záplavy, které nemají pamětníka.Stoletá voda postupovala od severu k jihu a ničila železniční tratě, silnice, rodinné domky i tovární budovy.

Ulice řady měst se proměnily ve vodní koryta. Čtyřicet lidí zahynulo. V Metylovicích nerozvodnil místní potok, ale škody v porovnání s ostatní Moravou byly zanedbatelné.

11.8.1999 jsme v naší zemi tudíž i v naší obci pozorovali téměř úplné zatmění Slunce po 293 letech. Zatmění začalo ve 12.49 hod. a skončilo po 13.hodině. Další zatmění viditelné u

nás bude až v roce 2135.

Teploty na zeměkouli stoupají, hladiny oceánů se zvyšují. V Antarktidě se rozlomil obrovský ledovec. Planeta je v posledních letech sužována obrovskými záplavami, zemětřeseními i

tajfuny, při nichž hynou desítky tisíc lidí. Obrovské lesní požáry ničí stovky hektarů lesa. Roste počet teroristických útoků a místních občanských i národnostních válek.

V roce 1997 se v Anglii podařilo získat klonováním dospělé zvíře.
V červnu 2000 oznámili vědci, že se jim podařilo přečíst lidský genom.
Minimální mzda v tomto roce je 4 500,–Kč.
Průměrná mzda je 12 000,–Kč.
V obci žije 1501 lidí, 17% tvoří nezaměstnaní.

Průměrná cena základních potravin v tomto roce:
1l mléka  11,40
1kg mouka  6,80
1kg másla  94
1kg rýže  18,10
1kg luštěnin  30,–
1ks rohlík   1,30
1kg cukr  22,-
1kg kuře  44,–
1kg chléb  19,60
1kg brambor  8,–
1kg maso  130-320,–
1kg sýr  102-180,–
1kg jablka  20,–
1ks vejce  2,50
1l olej   33,–

 

Základní škola

V dubnu rozvázala pracovní poměr dosavadní ředitelka paní Mgr. Ludmila Vlasáková. Nástupcem byla jmenovaná paní Mgr.Alena Kořínková. V červnu byl vyhlášen konkurs na místo ředitelky

místní školy, kterého se zúčastnili čtyři zájemci. Zvítězila Mgr.Alena Kořínková a stala se tak ředitelkou. Rozdělení do tříd e v tomto školním roce následující:
1.třída  19 žáků  uč.Táňa Liberdová
2.třída  16 žáků  uč.Ing.Karla Dolanská
3.třída  13 žáků  uč.Aleš Prokop
4.třída  20 žáků  uč.Miroslav Klokánek
5.třída  13 žáků  uč.Mgr.Alena Kořínková

V pondělí a ve čtvrtek mohou děti navštěvovat keramický kroužek, který vede paní Iveta Bílková. S malými zpěváčky cvičí pan učitel Miroslav Klokánek každé úterý sborový zpěv. Družinu

vede paní Elena Durďáková a dochází tam 16 dětí.

V pátek 1.prosince byla ve škole již tradiční Mikulášská nadílka. Na toto setkání s Mikulášem,andělem a čety se těší všechny děti. Pro tyto bytosti jiného světa si připravily

básničky a písničky. Mikuláše zajímalo, jak se děti ve škole učí a zda pomáhají rodičům. Největší respekt a pozornost si však získali čerti.

Učitelé znovu nacvičili s dětmi tzv.Vánoční koncert. Jde o ztvárnění biblického motivu Ježíšova narození, doplněné českými koledami. Vánoční koncert se uskutečnil 21.12. v 17 hodin v

místním kostele. Účast rodičů i ostatních diváků byla veliká.

Dnešní děti jsou obklopeny hračkami i věcmi, o kterým se nám dospělým ani nezdálo. Vytrácí se však u nich silnější citové vazby ke kamarádům, spolužákům i ke škole.

Naší škole je 120 let a potřebovala by velikou finanční injekci, aby se zlepšil její vnitřní stav. Zatím se ale nenašel ochotný sponzor, který by se této záležitosti ujal.

 

Mateřská škola

Do místní mateřské školy bylo přijato 24 dětí, 13 děvčátek a 11 chlapců. Jen 16 dětí dochází na celý den. Šest dětí odchází hned po obědě, dvě děti dokonce před obědem. Provoz

mateřské školy začíná v 6.45 hod. a končí v 16 hodin. Ředitelkou je paní Alena Fajkusová, učitelkou Věra Petrová. Paní Sylva Halatová pracuje v jídelně a uklízí celou školku.

Učitelky se zaměřily na výchovu k ekologii a na spolupráci s rodiči. Zajímavou akcí byl maškarní rej. Rodiče s dítětem vytvořili přímo v mateřské škole v daném časovém limitu masku a

pak ji v promenádě masek prezentovali a zároveň vysvětlili, o jakou masku se jedná a za čeho ji zhotovili. Následovala taneční zábava, kterou zahájily děti předtančením tanečků. A

pak se společně s rodiči rozdělili na družstva, která mezi sebou zápolila v rozmanitých disciplinách – navlékání korálků, sjezdu nesněhových lopatách, házení kroužků na hrdla lahví,

skoku v pytlích nebo sbírání papírových koulí kolíčky na prádlo.

Další veřejnou akcí byla ukázka hudební výchovy pro rodič. Na konci zajímavého vystoupení rozdaly děti maminkám vlastnoručně vyrobený papír s obtiskem své dlaně Na podzim navštívily

děti společně cirkus Berousek, v místním kinosále shlédly divadlo Veselá strašidýlka a v kině Bezruč v Místku se potěšily na představení Dády Patrasové.

Začátkem prosince navštívil děti Mikuláš s čerticí, kterou si už loni oblíbily. Ale nejkrásnější a nejslavnostnější byl den, na který připadla vánoční nadílka. Děti si vyrobily ze

skořápek a kousků svíček lodičky, které spouštěly po vodě, zdobily stromeček, hrály různé hry, zpívaly a přednášely básničky. Když zazvonil zvonek, seběhly se pod stromečkem. Ale

musely počkat,až dohrají koledy a dosvítí svíčky. Teprve pak domohly rozbalit dárky Nezapomněly také poděkovat Ježíškovi.

 

Knihovna

V naší knihovně je 4500 knih. Je zde beletrie i naučná literatura, detektivní romány pro muže i mnoho románů, které zajímají především ženy a dívky. Menší i větší děti tu najdou plno

pohádek, chlapci dobrodružnou literaturu.Vhodnou knihu zde najdou i kutilové, stavebníci, chovatelé, zahrádkáři, cestovatelé. I zájemci o elektroniku nebo vojenskou tématiku si

přijdou na své.

V knihovně si můžete zapůjčit i časopis Vlasta, Květy, Praktickou ženu, Burdu, Receptář nebo Domov. Pro mládež zde odebírají ABC a Bravo.

V knihovně je registrováno 90 čtenářů, z toho 22 dětí do 14 let. V každém roce přibude do knihovny 150 nových knih. Poplatek za půjčovné činí 20,–za rok. Otevřeno je každou neděli

od 9.00 do 12.00. Knihovnu obětavě vede paní Miluše Kociánová.

 

Večery poezie

Z iniciativy paní Vlaďky Kožuchové se v naší vesnici obnovily večery poezie. Paní Vlaďku přitahuje poezie již více než dvacet let. Kdysi přispívala svými verši do sloupků v těch

novinách, které tehdy otiskovaly tvorbu svých čtenářů. Dopisovala si také s básníkem Františkem Kožíkem, který jí vždy k vánocům posílal místo blahopřání své verše. Asi v roce 1985

uspořádala v sokolovně cyklus „Večery poezie“, které se mezi příznivci setkaly s dobrým přijetím.

A nyní se se svými přáteli rozhodla tuto tradici obnovit. V komorním prostředí nové přístavby obecního úřadu uspořádala 3.11. „I.večer poezie“. Přednášela již jmenovaná Vladimíra

Kožuchová, učitelka mateřské školy Věra Petrová, její dcera Vladimíra Petrová, Marie Herotová a Miroslav Klimánek, učitel základní školy. Ten zároveň dělal hudební doprovod. Intimní

atmosféra byla umocněna svícemi na stolech. Po ukončení „oficiální části“ si diváci mezi sebou popovídali a společně si zazpívali.

Druhý večer byl 18.12.Byl věnován veršům Františka Kožíka. V závěru přednesl Adam, syn Vlaďky Kožuchové „Štědrý večer“ od Erbena. Tím navodil atmosféru blížících se vánoc a tak

nebylo divu, že se v závěru zpívaly koledy.

Organizátoři večerů chtějí pokračovat i v příštím roce. Samozřejmě, že účast občanů nebude nikdy masová. A přesto má tato aktivita veliký význam. Zvyšuje pestrost kulturní nabídky v

obci, ale hlavním přínosem je, že se nejedná jen o pasivní „konzumaci“ kultury, ale o nadšení a tvořivost našich občanů. Bez nařízení shora, z vlastní vnitřní potřeby dokáží

zprostředkovat svým spoluobčanům krásu. A tam, kde je krása, není místo pro ošklivost, hrubost nebo nudu.

 

Zpravodaj

Z iniciativy občanů vznikl také čtvrtletník Zpravodaj, který se snaží zachytit dění v obci. Při jeho zrodu stál pan Věnomír Merta. Předseda kulturní komise Vavřín Michalec zajišťuje

materiál o tom, co se v obci děje. Následně ho pak zpracovává paní Věra Petrová a Růžena Vrbová, administrativní pracovnice obecního úřadu.
Redakční rada uspořádala v sobotu 30.září I.ročník „Sbohem léto“ – výlet pro všechny obyvatelé Metylovic. Účastníci vyrazili ze školního hřiště. Cíl výletu byl na Solárce. V první

třetině trasy čekalo překvapení. Děti našly sladký poklad, dospělí něco ostřejšího. Po zdolání nejstrmější části čekala na děti prémie – žvýkačka. Cestou děti hrály hry.

Na Solárce si každý mohl užít všeho, co její okolí skýtá. Akce se zúčastnilo 10 dospělých a 13 dětí. Pořadatelé chtějí v těchto aktivitách pokračovat. Možná, že se jim podaří

dosáhnout toho, aby si naši občané dokázali najít čas pro sebe navzájem. A pak si snad dokáží říci více než jen „dobrý den“ při svých letmých setkáních.

 

Volby

Na listopad připadly volby do krajského zastupitelstva. Okrsková volební komise byla ustavena 19.10. a jednotlivé strany měly toto zastoupení:
KDU-ČSL Pavel Šigut
KSČM  Alois Liberda
ČSSD  Drahoslava Václavínková
ODS  Michal Garba
Republikáni Josef Novobiský
Nestraník Marie Sumarová
Nestraník Růžena Vrbová

ČSSD, ODS,Republikáni – protože tyto politické strany v obci nejsou, byli do komise delegováni jejich členové z jiných obcí.

Zapisovatelkou byla jmenována ing.Magda Čupová, účetní obecního úřadu.

Volby se konaly v neděli 12.11.2000 od 8.00-22.00hodin v místní škole.
Počet voličů v naší obci k tomuto datu byl  1189
Účast voličů     465, tj. 39,10%
Počet platných hlasů    457

Počet platných hlasů pro jednotlivé strany, hnutí, koalice:
Čtyřkoalice   151 hlasů
KSČM    107 hlasů
ODS    82 hlasů
ČSSD    56 hlasů
Nezávislí   22 hlasů
Republikáni M.Sládka 13 hlasů
Sdružení nezáv.kandidátů 10 hlasů
Pravý blok   7 hlasů
Humanistická aliance  3 hlasy
Koalice nepatlam.stran 2 hlasy
Česká strana národně soc. 1 hlas

Listopadové volby do krajů a třetiny Senátu poznala malá účast. / v naší obci se volby do Senátu nekonaly/. Hlasovací právo využil jen každý třetí občan. Druhého kola senátních voleb

se zúčastnila jen pětina lidí s hlasovacím právem. Někteří nepřišli, jelikož je politika vůbec nezajímá. Jiní chtěli dát najevo, že politici dělají svou práci špatně, že kraje ničemu

nepomůžou a že by se měl Senát zrušit.
Krajské volby vyhrála ODS, dostala nejvíce hlasů v sedmi krajích ze třinácti. Čtyřkoalice byla nejlepší pětkrát. V Ústeckém kraji zvítězila KSČM. Komunisté byli třetí nejsilnější

stranou, celkově dostali přes 20% hlasů a ve všech krajích porazili sociální demokracii.
Ve volbách do Senátu vyhrála čtyřkoalice. Z 27 senátorských křesel získala 17, ODS jen osm, ČSSD jedno křeslo a nezávislý kandidát také jedno křeslo. Protože ODS a ČSSD už nemají v

Senátu většinu, ztratila opoziční smlouva v horní komoře parlamentu smysl. Oběma stranám se nepodaří změnit Ústavu ani omezit pravomoci prezidenta jak měly v úmyslu.

 

KDU – ČSL

Členové této politické strany se letos především zaměřili na pomoc při opravě věže. I když samotnou opravu dělala pověřená firma, odpracovali členové stovky hodin při těžbě dřeva,

jeho uložení, úklidu lesa a jiných pomocných prací, které bylo třeba udělat.

Lidovci se rovněž zapojili do dvojic, které ve vesnici sbírali peníze na opravu věže. Z vlastních zdrojů darovali na opravu 10 000Kč.

Samozřejmě připravili v sezóně ples a v létě dva zdařilé zájezdy nejen pro své členy, ale i pro ostatní občany.

 

Hasiči

V polovině dubna zakoupili hasiči auto pro dopravu mužstva. V autobazaru bylo vybráno auto W-transportér. Nástřik vozidla byl zadán servisu v Brušperku. Koncem května dostali hasiči

krásné vozidlo. Vypadalo jako nové a navíc bylo vybaveno signalizačním zařízením.

Prvního května byl tradičně postaven máj. Při jeho kácení byly prvně použity nové skládací lavice a stoly. Vyrobili je sami hasiči v zimních měsících, aby při svých společenských

akcích mohli občanům poskytnout náležitý servis. Bylo vyrobeno pět stolů a jedenáct lavic. Skládací jsou proto, aby se daly dobře uskladnit.

Koncem května uspořádali zájezd do Prahy. Jeho součástí byla i účast na programu „Na Vlachovce“. Zájem  občanů byl mnohem větší než kapacita autobusu. Koncem května začala sezóna

pohárových soutěží.

1.července byl uspořádán již 34.ročník tradiční pohárové soutěže v Metylovicích a to tentokrát na fotbalovém hřišti. Změna místa konání soutěži prospěla. Celá délka trasy útoku byla

přehledná. Soutěže se zúčastnilo 39 družstev. Organizace byla dobrá. Ceny a odměny zajistili sponzoři. Vítězem v obou kategoriích se stala Stará Ves.

Soutěž netradičních družstev byla 26.srpna na hřišti za školou. Letos tu byla rekordní účast – dvacet družstev.
Třista hodin práce si vyžádala v srpnu výměna plechu na cisterně, která předcházela nátěru. Na podzim se hasičům podařilo nasbírat 18,5 tuny železného šrotu. Díky obecnímu úřadu si

hasiči rozšířili výstroj o 5 ks dýchacích přístrojů, pracovní montérky a blůzy pro výjezdovou jednotku, které jsou opatřeny reflexními pruhy.

Výjezdy

28.4.   požár lesa v Metylovicích 10 hodin
10.6.  požár sena na Lubně  5 hodin
16.-17.7. čerpání vody ze sklepů a kanálů 26 hodin
8.8.  požár seníku v Hodoňovicích  70 hodin

 

Klub důchodců

Klub důchodců naší obce vyvíjí bohatou a pestrou činnost. Domnívám se, že je to díky pan ing.Jar.Kulovi. Na každý měsíc připraví aspoň jednu akci, takže důchodci se mají pořád na

něco těšit.
V únoru společně navštívili v Ostravě „Nabucco“ od Verdiho. Obava, že představení bude příliš těžké, se nenaplnila. Všem se to líbilo.
K březnovému setkání si pozvali paní MUDr.Janu Hajdukovou, která velice zajímavě a zároveň fundovaně hovořila o léčebných účincích medu.
V dubnu si v Rožnově p.R.prohlédli brusírnu polodrahokamů i firmu, která vyrábí svíčky. Následovala prohlídka muzea gobelínů, skla a dřevěného nábytku ve Val.Meziříčí. V tamější

hvězdárně si vyslechli zajímavou přednášku. Na zpáteční cestě se zastavili v Hodslavicích v rodném domku Fr.Palackého.
V květnu byl poutní zájezd do Polska. Navštívili Zakopané, Wadowice a Kalwarii Zembrzydowskou. Vrátili se unavení, ale velmi spokojení.
V červnu poseděli a popovídali si na hřišti přismažení vaječiny.
V červenci se vydali na pouť na Sv.Hostýn a krátce nato podnikli exkurzi do pivovaru Radegast, která byla spojena s ochutnávkou piva. Odpoledne pokračovali výletem na chatu Severku

pod Velkým Polomem.
V srpnu strávili příjemné odpoledne na fojtství v Chlebovicích. Prohlédli si tam včelařské muzeum se vzácnými historickými úly, muzeum obce Chlebovice. Mají tami vitrinu věnovanou

P.Antonínu Bernáčkovi, který působil i v Metylovicích.
V září vyjeli autobusem až na Lysou horu. Měli nádherné počasí a tak se jim domů ani nechtělo.
V říjnu oslavili vznik naší státnosti v kinosále, kde vystoupilo pěvecké sdružení Janáček z Frýdlantu n.O.
Rok zakončili výročním setkáním s pohoštěním, zábavou a tombolou.

 

Myslivecké sdružení

Naše myslivecké sdružení si v roce 1993 pronajalo honitbu o výměře 840 ha. V zimním období přikrmují zvěř senem, které sami nasuší, dále kaštany, zrninami a krmnou solí. V honitbě je

umístěno 16 krmelců a zásypů, o které se průběžně starají. Mimoto procházejí revírem, kontrolují myslivecká zařízení, zakopávají padlou zvěř a dávají pozor na černé skládky. Od

16.května do konce roku mohou střílet zvířata. Myslivecké sdružení v Metylovicích má 12 členů a 3 hosty.

 

Chovatelé poštovních holubů

Holubi našich holubářů musejí i za nepříjemných povětrnostních podmínek zdolat stovky kilometrů, které je dělí od rodné obce. Pro zajímavost uvádím jejich místa vypouštění:
Česká republika Poděbrady 233 km  Karlovy Vary  390 km
    Beroun  315 km  Mar.Lázně  418 km
   Lužná Lišany 315 km  Žatec   350 km
   Cheb  431 km  Aš   440 km

Polsko   Zelena Gora 330 km  Gdynia   550 km
   Gorzow 410 km  Suwalki  620 km
   Zambrow 480 km  Sasnitz   632 km
   Štětín  505 km

Bulharsko  Pleven  820 km

Rusko   Minsk  910 km  Kyjev   980 km

Rumunsko  Bukurešť 850 km  Constanca  950 km
   Giurgiu 930 km

Německo  Erfurt  540 km  Griwitz  638 km
   Eisenach 580 km  Wűrtsburg  630 km
   Roztock 610 km  Aschaffenburg 658 km
   Schwerin 630 km  Oldenburg  803 km
   Wittenberge 620 km  Koblenz  770 km
   AAchen 880 km

Belgie   Brusel  1010 km  Oostende  1105 km

Holandsko  Steenberger 1000 km  Haag sev.m.  1020 km
   Skagerak 1020 km

Francie  Lille  1092 km  Le Havre  1312 km

Španělsko  Barcelona 1604 km

 

Volejbal

Volejbal má v naší obci dlouhou tradici. Jeho začátky jsou v roce 1929, kdy učitel Miloš Čupa zahájil činnost oddílu. Ta vyvrcholila v letech 1933-1936 opakovaným získáním titulu

mistra Sokolské župy a Mistrovství Slezska. Na paměť zakladatele a kapitána, který byl za války popraven, byl již v roce 1946 uspořádán 1.ročním Memoriálu Miloše Čupy, který si

zejména v šedesátých letech získal velikou oblibu mezi družstvy a nebyl výjimkou účast i dvaceti družstev.

V roce 1990 bylo po dvouleté přestávce v činnosti oddílu založeno družstvo žáků, chlapců tehdy 10-12tiletých. Ti dnes tvoří základ mužů. Jsou to bratři Suchanové, Hajduškové, Lukáš

Drastich, Přemysl Mališ a Dalibor Ištvanech. O jejich píli svědčí skutečnost, že sedm let za sebou získalo titul přeborníka okresu. V posledních pěti letech, s výjimkou ročníku 98/99

se dorostenci umístili v mistrovských soutěžích jako nejlepší družstvo okresu.

Dobré výsledky chlapců přivedly do oddílu i děvčata. Od roku 91/92 začaly rovněž hrát mistrovské soutěže, nejdříve na úrovni okresu. V roce 93/94 získaly mistrovský titul a

postoupily do oblastního přeboru. V roce 1998 několik starších dívek činnost ukončilo. Pro malý počet dívek bylo družstvo rozpuštěno. Zbylá děvčata přešla do Sokola ve Frýdlantě

n.O., kde úspěšně pokračují.

Činnost oddílu je jednoznačně zaměřena na práci s mládeží, o čemž svědčí i skladba členské základny. Z 53 členů je 14 dospělých mužů, 6 dospělých členů odboru nohejbalu, 13

dorostenců a 20 žáků a žákyň. Prvním trenérem mládeže se stal ing.Lumír Hajdušek, následoval Vavřín Pečinka. Nyní je to Valentin Mališ. Mají také vyškolené dva rozhodčí. Lukáš

Drastich a Ondřej Hajdušek mají již dnes kvalifikaci rozhodčích II.třídy.

Oddíl spravuje dva antukové kurty, před dokončením je třetí kurt. K dispozici mají bezplatně i tělocvičnu. Díky sponzorům mohou pokrýt náklady na účast v soutěžích, doplňovat

základní vybavení i uhradit část poplatků na každoroční účast nejlepších hochů a děvčat na prázdninových týdenních kempech, které jsou pravidelně pořádány ČVS pro mládež z celé

republiky, za vedení nejlepších trenérů a za účasti českých reprezentantů. Zde si mohou bezprostředně porovnat svou úroveň se stejně starými volejbalisty.

Hlavním finančním sponzorem je Obecní úřad, firma A+R Přibyla a MS M, a.s. Frýdek-Místek.

 

Stolní tenis

Po dvaadvacetileté přestávce se v Metylovicích obnovil stolní tenis. Pro staronové hráče nebyly začátky lehké. A to nejen po stránce finanční, ale i sportovní. První zápas se hrál

proti favorizovanému celku Vratimov D, kde naši borci podlehli přesvědčivě 0:18 za pouhých 60 minut.
Během dalších zápasů se hráči postupně dostávali do herní kondice a tak výsledek před koncem 1.kola soutěže nebyl zas tak úplně špatný – čtyři porážky, jedna remiza a dvě vítězství.
Poslední utkání, derby se Lhotkou, přilákalo poměrně slušný počet diváků. A tak se můžeme těšit ze skutečnosti, že naše vesnice opět žije stolním tenisem.

 

Matrika

V obci se narodilo 8 dětí, šest chlapců a dvě děvčata. Čtyři chlapci mají staročeská jména, také obě děvčátka dostala české jméno. Pět dětí se narodilo jako první dítě v rodině, tři

děti přišly do rodiny jako druhorozené.

Lidí zemřelo 24, to znamená třikrát více, než se narodilo. Žen zemřelo 14, mužů 10. Průměrný věk zemřelých byl 77 let. Nejstarší ženě bylo 91 let, nejmladší 64 let. Nejstarší muž měl

92 let, nejmladší 60 let.
Nejčastější příčina úmrtí rakovina v pěti případech
    arterioskleróza v osmi případech¨
    srdce ve čtyřech případech
    různé v sedmi případech
Dvanáct lidí byl pohřbeno na hřbitově v Metylovicích, dvanáct zemřelých mělo poslední rozloučení v kremaci.

V letošním roce bylo uzavřeno 10 sňatků. Průměrný věk ženichů byl 30 let. Nejstarší ženich měl 54 let, nejmladší 24 let.
Průměrný věk nevěst byl 22 let, nejstarší měla 45 let, nejmladší byla dvacetiletá.
U sedmi párů byli oba snoubenci svobodní, u jednoho páru byl rozvedený ženich, v jednom případě byla rozvedená nevěsta. V jednom případě byl ženich rozvedený a nevěsta vdova. Čtyři

svatby měly obřad v kostele, z toho jen jednou v Metylovicích. Šest obřadů bylo na úřadech a to dvakrát ve Frýdlantě n.O., třikrát ve Frýdku-Místku a jednou v Bystřici.

Dvě manželství byla rozvedena. Jedno už po dvou letech, bývalí manželé mají jedno dítě. Druhé manželství se rozpadlo po 12 letech. V rodině byly dvě děti.

Do obce se přistěhovalo 39 lidí, 17 mužů a 22 žen.
Ve stejné době se odstěhovalo 30 lidí, 11 mužů a 19 žen.
Počet obyvatel k 31.12.2000 je 1495.
Pohyb obyvatelstva je především v rámci okresu, případně okres Nový Jičín nebo Ostrava. Ovšem výjimečně se objevují i vzdálenější místa, jako je Kroměříž, Moravská Třebová, Chropyně,

Odry a Praha.

V roce 2000 mezi námi 24 šedesátiletých občanů
    7 šedesátipětiletých občanů
    18 sedmdesátiletých občanů
    5 sedmdesátipětiletých občanů
    13 osmdesátiletých občanů
    5 osmdesátipětiletých občanů
    4 osmdesátšestiletých občanů
    5 osmdesátsedmiletých občanů
    3 osmdesátosmiletých občanů
    3 osmdesátdevítiletých občanů

V tomto roce se dožili 90 let Vojtěch Čupa
    Mertová Anna z Ondřejníku
    Němcová Anděla
    Pečinková Barbora
   91 let Bílková Vojtěška
    Halata Jan
    Mertová Anna
    Vyvialová Marie
   93 let Sládečková Marie
   94 let Buzková Marie

 

Počasí

Leden I.dekáda -průměrná teplota ráno  -2°C nejnižší -9°C /Nový rok/
        nejvyšší 0
   -průměrná teplota odpoledne 0 nejnižší -5°C
        nejvyšší +2°C
 II.dekáda – průměrná teplota  ráno -3°C – nejnižší -6°C
– nejvyšší 0
– průměrná teplota  odpol.0°C – nejnižší -6°C
     – nejvyšší 0°C

 

 III.dekáda – průměrná teplota  ráno -3,5°C – nejnižší -12°C
– nejvyšší +5°C
   – průměrná teplota odpol.0°C – nejnižší -5°C
        -nejvyšší +6°C
   6 jasných slunečných dnů
   5 dnů oblačno
   13 dnů zataženo
   2 dny pršelo
   5 dnů sněžilo
   17.ledna ve 22 hodin byla bouřka

Únor I.dekáda -průměrná teplota ráno +3,5°C  -nejnižší -4°C
   -průměrná teplota  odpol. +7°C  -nejvyšší +5°C
         -nejnižší +1°C
         -nejvyšší +10°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno -1°C  -nejnižší -6°C
         -nejvyšší +1°C
   -průměrná teplota odpol. +3,5°C  -nejnižší +2°C
         -nejvyšší +6°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno 0°C  -nejnižší -3°C
         -nejvyšší +5°C
   -průměrná teplota odpol.  +4°C  -nejnižší -5°C
         -nejvyšší +10°C
   4 dny jasné, slunečné
   13 dnů oblačno
   2 dny zataženo
   3 dny deštivo
   7 dní sněžení
   Ve dnech 18.-21.trvalé sněžení
   25.2. padaly kroupy
   29.2. přiletěli špačci

Březen 
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +2°C  -nejnižší -4°C
         -nejvyšší +8°C
   -průměrná teplota odpol. +6°C  -nejnižší +2°C
         -nejvyšší +10°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno -1°C  -nejnižší -5°C
         -nejvyšší +1°C
   -průměrná teplota odpol. +3°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +6°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +3°C  -nejnižší +1°C
         -nejvyšší +7°C
   -průměrná teplota odpol. +11°C  -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +15°C
   1 jasný, slunečný den
   12 dnů oblačno
   2 dny zataženo
   10 dní deštivo
   6 dnů sněžení /ve dnech 15.-21./
   2 dny byl velmi silný vítr

Duben
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +3°C  -nejnižší -3°C
         -nejvyšší +10°C
   -průměrná teplota odpol. +10°C  -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +18°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +9°C  -nejnižší +5°C
         -nejvyšší +12°C
   -průměrná teplota odpol. 20°C  -nejnižší +14°C
         -nejvyšší +25°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +12°C  -nejnižší +7°C
         -nejvyšší +14°C
   -průměrná teplota odpol. +23°C  -nejnižší +12°C
         -nejvyšší +27°C
   14 dní jasno, slunečno
   9 dnů oblačno
   3 dny zataženo
   4 dny pršelo
Před Květnou nedělí /17.4/ začalo krásné, teplé počasí. Bylo sucho a horko. O Velikonocích rozkvetly stromy, již koncem dubna rozkvetl šeřík.

Květen
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +11°C  -nejnižší +3°C
         -nejvyšší +16°C
   -průměrná teplota odpol. +23°C  -nejnižší +20°C
         -nejvyšší +27°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +10°C  -nejnižší +3°C
         -nejvyšší +15°C
   -průměrná teplota odpol. +22°C  -nejnižší +20°C
         -nejvyšší +27°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +12°C  -nejnižší +8°C
         -nejvyšší +16°C
   -průměrná teplota odpol.  +20°C  -nejnižší +12°C
         -nejvyšší +28°C
   12 dnů jasno, slunečno
   12 dnů oblačno
   7 dnů zataženo s deštěm
   6x se přihnala bouřka
9.května již kvetla pivoňky, na loukách rozkvetly kopretiny. Protože je horko a sucho, rozkvétá všechno najednou a záhy to odkvétá. Teprve 17. 5.se trochu ochladilo a začalo pršet.

Červen
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +13°C  -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +20°C
   -průměrná teplota odpol. +23°C  -nejnižší +20°C
         -nejvyšší +30°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +13°C  -nejnižší +8°C
         -nejvyšší +16°C
   -průměrná teplota  odpol. +24,5°C -nejnižší +17°C
         -nejvyšší +32°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +13,5°C -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +20°C
   -průměrná teplota odpol. +22°C  -nejnižší +14°C
         -nejvyšší +34°C
   15 dnů jasno, slunečno
   10 dnů oblačno
   1 den zataženo
   4 dny déšť
   4x přišla bouřka, 24.6.padaly kroupy

Červenec
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +15°C  -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +20°C
   -průměrná teplota odpol. +26°C  -nejnižší +19°C
         -nejvyšší +33°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +13°C  -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +16°C
   -průměrná teplota odpol. +18°C  -nejnižší +16°C
         -nejvyšší +23°C
 III.dekáda  -průměrná teplota ráno +16°C  -nejnižší +13°C
         -nejvyšší +20°C
   -průměrná teplota odpol. +23°C  -nejnižší +18°C
         -nejvyšší +26°C
   3 dny jasno, slunečno
   14 dnů oblačno
   2 dny zataženo
   12 dnů déšť
   2x bouřka

Srpen 
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +15°C  -nejnižší +12°C
         -nejvyšší +19°C
   -průměrná teplota odpol. +24,5°C -nejnižší +21°C
         -nejvyšší +30°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +18°C  -nejnižší +15°C
         -nejvyšší +25°C
   -průměrná teplota odpol. +31°C  -nejnižší +28°C
         -nejvyšší +36°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +15°C  -nejnižší +8°C
         -nejvyšší +22°C
   -průměrná teplota odpol. +24°C  -nejnižší +20°C
         -nejvyšší +34°C
   14 dnů jasno, slunečno
   11 dnů oblačno
   6 dnů zataženo, deštivo
   Od 10.  – 21. jasné, krásné , teplé dny

Září
 I.dekáda -průměrná teplota ráno  +11°C  -nejnižší +9°C
         -nejvyšší +14°C
   -průměrná teplota odpol. +19°C  -nejnižší +15°C
         -nejvyšší +26°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +11°C  -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +16°C
   -průměrná teplota odpol. +18°C  -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +24°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +9°C  -nejnižší +3°C
         -nejvyšší +14°C
   -průměrná teplota odpol. +18°C  -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +24°C
   14 dnů jasno, slunečno /od 24.-30.pořád jasno/
   3 dny oblačno
   8 dnů zataženo
   6 dnů prší

Říjen
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +13°C  -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +17°C
   -průměrná teplota  odpol. +16°C  -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +25°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +14°C  -nejnižší +10°C
         -nejvyšší +20°C
   -průměrná teplota odpol. +20°C  -nejnižší +13°C
         -nejvyšší +27°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +8°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +16°C
   -průměrná teplota odpol. +18°C  -nejnižší +15°C
         -nejvyšší +20°C
   10 dnů jasných, slunečno
   4 dny oblačno
   10 dnů zataženo
   7 dnů deštivých
   1x bouřka
   2 dny veliký vítr
Bylo veliké teplo a sucho, na některých místech znovu rozkvetly některé  stromy a jarní květiny

Listopad
 I.dekáda -průměrná teplota ráno  +9°C  -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +12°C
   -průměrná teplota odpol. +10°C  -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +14°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +7°C  -nejnižší +3°C
         -nejvyšší +14°C
   -průměrná teplota odpol. +10°C  -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +17°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno +7°C  -nejnižší 0°C
         -nejvyšší +12°C
   -průměrná teplota odpol. +10°C  -nejnižší +6°C
         -nejvyšší +15°C
   7 dnů jasno, slunečno
   13 dnů oblačno
   1 den zataženo
   9 dnů déšť

Prosinec
 I.dekáda -průměrná teplota ráno +3°C  -nejnižší -2°C
         -nejvyšší +8°C
   -průměrná teplota odpol. +7°C  -nejnižší +4°C
         -nejvyšší +10°C
 II.dekáda -průměrná teplota ráno +4°C  -nejnižší -3°C
         -nejvyšší +10°C
   -průměrná teplota  odpol. +6°C  -nejnižší -8°C
         -nejvyšší +13°C
 III.dekáda -průměrná teplota ráno -4°C  -nejnižší -11°C
         -nejvyšší 0°C
   -průměrná teplota odpol. +1°C  -nejnižší -10°C
         -nejvyšší +4°C
   11 dnů jasno, slunečno
   4 dny oblačno
   12 dnů zataženo
   4 dny deštivo
   První sníh napadl 26.12., druh sníh 30.12.

 

Stalo se ve světě

Izraelský premiér Ehud Barak se od počátku roku pustil do obnovování mírového procesu. Setkával se s palestinským vůdcem Jásotem Arafatem a americkým prezidentem Billem Clintonem,

který tlačil na brzké uzavření dohody. 24.5. Barak bleskově stáhl izraelskou armádu z jižního Libanonu, který držel pod kontrolou 22 let. Operace navzdory varovným předpovědím

skončila hladce. Jediný izraelský voják nepřišel o život. Ovšem v řešení klíčových problémů – rozdělení Jeruzaléma, velikosti území palestinského státu, budoucnost židovských osad,

návrat uprchlíků – nedošlo ke sjednocení názorů. Osudový rozkol nastal, když Palestinci odmítli kompromisní návrhy Baraka ohledně Jeruzaléma.
V září šéf izraelské pravice Ariel Šaron vystoupil s mohutným ozbrojeným doprovodem na Chrámovou horu k islámským mešitám. Tím vzalo za své veškeré dosavadní mírové úsilí. Došlo ke

střetům, Palestinci vyhlásili povstání, Izraelci odpověděli tanky, zahynulo na 300 lidí. 10.12. izraelský premiér odstoupil.

Povstaleckou skupinou Abu Sajáfa byla 23.4. na filipínskému ostrově Jolo unesena skupina turistů. Někteří z nich strávili v zajetí čtyři měsíce. Propuštěni byli až po zaplacení

milionů dolarů výkupného. Roli prostředníka sehrál lybijský vůdce.

V červnu bylo oznámeno, že se americkým genetikům podařilo přečíst celou genetickou výbavu člověka. Tato událost znamená z dlouhodobého hlediska cestu k léčení dosud nevyléčitelných

chorob. V budoucnu mohou být vyráběny léky přímo na míru jednotlivých pacientů.

Po více než padesáti letech navštívil 14.6. prezident Jižní Koreje Kim Te-džung hlavní město KLDR. Při této příležitosti byla uzavřena smlouva o smíření a spolupráci. Praktickým

důsledkem bylo setkání 200 lidí z rozdělených rodin.

Světová konference o Aids 10.7. v Durbanu vyvolala pozornost celého světa. V současnosti je virem HIV infikováno 34 miliónů lidí, z nichž 70% žije v Africe.

V Berlíně byly 17.7. podepsány dohody mezi Německem, Spojenými státy, pěti evropskými zeměmi a zástupci nuceně nasazených, na jejichž základě budou odškodněni lidé, kteří byli nuceně

nasazeni v nacistickém Německu za 2.světové války.

25.7. se v Paříži zřítil letoun Concorde, zahynulo 113 lidí. Byl chloubou lidského důmyslu kvůli svým technickým parametrům, dokonalému tvaru a mnohaletému provozu bez jediné závažné

nehody. Letoun se právě odlepil z pařížského letiště a explodoval asi 200m nad zemí.

V létě proběhly XXII.letní olympijské hry v Sydney. Prodalo se téměř sedm milionů vstupenek. Spojené státy získaly 39 zlatých medailí, Rusko 32 medailí a Čína 28. Naší republice

získali zlato Štěpánka Hilgertová ve vodním slalomu a Jan Železný v hodu oštěpem.

4.8. oslavila britská královna matka za účasti 40 000 lidí své sté narozeniny. Velká Británie povolila klonování buněk z lidských embryí pro léčebné účely.

12.8. se v Barentsově moři potopila ruská ponorka Kursk. Všichni námořníci /118/ zahynuli. Většina ihned, někteří ovšem zahynuli pomalou smrtí ve tmě a v zimě zadušením. Rusko

odmítlo nabízenou pomoc ze zahraničí a dovolilo je teprve po dlouhých dvou dnech.

Silné požáry na západě Spojených států v srpnu vedly k tomu, že byl ve státě Montana vyhlášen stav katastrofy. Nejhorší požáry za posledních 50 let zničily 2,6 milionů hektarů lesa.

11.9. vědci oznámili, že ozónová díra nad Antarktidou dosáhla rekordní velikosti – 28 milionů km2, což představuje trojnásobek rozlohy Spojených států.

Silné deště v jihozápadní Asii způsobily nejhorší záplavy za posledních dvěstě let. Ve Vietnamu, Kambodži, Laosu a Thajsku zahynulo na přelomu srpna a září více než 300 lidí, na

východě Indie přes 600.

Parlamentní a prezidentské volby v Jugoslávii vyústily v chaos. Režim prezidenta Slobodana Miloševiče se zdráhal uznat vítězství opozice.Po dramatickém vývoji obsadili nakonec

přívrženci opozice parlament. Prezidentem se pak stal představitel opozice Vojislav Koštunica.

26.9. se u ostrova Paros v Egejském moři potopil trajekt Express Samina. Z 560 cestujících se 80 lidí utopilo. Posádka včetně kapitána sledovala v době neštěstí fotbalový zápas.

12.10. Ceny ropy vystoupily na nejvyšší úroveň od roku 1990. Vysoké ceny paliva vyvolaly protesty po celé Evropě.
16.10. Po dlouhotrvajících deštích došlo v severní Itálii k obrovským záplavám a sesuvům půdy. Zahynulo 40 lidí.
V Ugandě se šíří smrtící vir Ebola.
Nizozemsko jako první země na světě povolilo euthanasii – usmrcení jako lékařskou pomoc pacientům, kteří jsou nevyléčitelně nemocní.

7.11. V Londýně byla oddělena siamská dvojčata. Jedno z děvčátek okamžitě zemřelo, druhé bylo dlouhou dobu v kritickém stavu.
Více než měsíc neznali Američané po volbách jméno nového prezidenta. Přestože média prohlásila nejprve vítězem Georgie W.Bushe, ukázalo se, že výsledek v rozhodujícím státě –

Floridě, je natolik těsný /930 hlasů/, že je přinejmenším nutné počkat na sečtení hlasů zaslaných poštou. V následujících pěti týdnech se odehrála právní bitva především o možnost

ručního přepočítávání hlasů. Na Floridě se po ručním přepočítávání smrskl rozdíl na 200 hlasů. Nejvyšší soud USA poměrem 5:4 přepočítávání zastavil. Prezidentem se stal Georgie

W.Bush.

12.11.začala hořet ve skalním tunelu lanovka. Stalo se to v Kaprunu v Rakousku. Při neštěstí zahynulo přes 150 lidí. Chybělo málo a mezi mrtvými v Kaprunu mohl být i Tomáš Farný,

bývalý starost, který tam lyžoval se svou rodinou a přáteli. Napsal o tom článek do „Mladé fronty dnes“ 14.11.2000.
„V sobotu ráno se vypravujeme na sjezdovku dříve, abychom chytli už první lanovku. Na parkovišti se chvíli dohadujeme, zda pojedeme tunelem nebo kabinkou. Nakonec převládne názor, že

je krásně a bude stát za to vychutnat si z lanovky výhled do údolí.
Kromě tří z naší skupiny, kteří se ještě zdrželi v penzionu, nastupujeme my ostatní do lanovky a vyjíždíme směrem na ledovec. Očima „kontrolujeme“ lidi nastupující do rychlovlaku a

trochu litujeme, že nebudeme na ledovci tak brzy jako oni. Za pár minut vystupujeme z kabinky a přecházíme k sedačkové lanovce, která nás má vyvést až ke konečné horní stanici

rychlovlaku. Po několika minutách jízdy lanovka zastavuje. Protože je ale nádherně a sluníčko opaluje, nebereme těch deset minut čekání na vědomí.Pak se lanovka rozjíždí, ale jede

pomalu. Něco není v pořádku. Asi vypadl proud a lanovka je poháněna generátorem, říkáme si.
Po chvilce ucítíme zápach spálené izolace a poté i kouř. Přes horizont pozorujeme oblaka štiplavého kouře, který se valí dolů do údolí. Když dojíždíme do konečné stanice, vidíme, že

z objektu, do kterého ústí tunel rychlovlaku, vystupují oblaka kouře. Protože je ale všude klid, domníváme se, že vše je pod kontrolou, že zřejmě jen vyhořel pohon rychlovlaku.

Lyžaři postávají v těsné blízkosti „hořícího“ objektu, jako by se nic nedělo. Teprve hodinu poté, co zastavila naše sedačka,  přistává první vrtulník. Předpokládáme pořád, že hoří

horní stanice a že hoří horní stanice a že ve vrtulníku jsou hasiči s hasící technikou. Vystupují však pouze dva záchranáři s kyslíkovými lahvemi na zádech. Pořád se nám zdá, že o

nic nejde. Po deseti minutách vcházejí oba muži s kyslíkovými maskami do černého dýmu a k našemu úžasu vynášejí bezvládného člověka. Bezstarostnost z tváří lyžařů mizí. Začínáme

tušit, že tím tragédie asi teprve začíná. Přistává a odlétá jeden vrtulník za druhým. Přivážejí lidi i techniku. Začínáme žhavit mobil. Nejprve voláme naši druhou skupinu, která není

s námi nahoře. Nejeli náhodou tunelem? Mobil nikdo nezvedá. Informace na ledovci nejsou žádné. Vytáčím číslo do Česka a snažím se získat informace. Po chvilce dostávám odpověď, že

havaroval vlak v tunelu. První zpráva je o třinácti raněných a 150 nezvěstných. Znovu se pokouším dovolat kamarádům z druhé skupiny. Zase nic. Situace se začíná přiostřovat. Z

okolních budov vybíhá obslužný personál a na zem vedle doutnající budovy ukládá provizorní lehátka. Jde nám  mráz po zádech, když počet lehátek stále stoupá až na několik desítek.

Stále přesně nevíme, co se stalo. V činnosti „záchranářů“ je ale zmatek. Lehátka jsou přenášena z místa na místo, vrtulníky přistávají a často odlétají, aniž cokoli vyložily.

Záchranáři v kyslíkových maskách a ochranných oblecích postávají před dýmajícím objektem, mezi nimi procházejí snowboardisti, přihlížejí a popíjejí pivo.
Opět volám naši nezvěstnou skupinu. Síť je přetížena, všichni se snaží získat informace. Zkouším to znovu. Konečně  slyším známý hlas. Všichni jsou zdrávi. Dovídám se, že čekali na

spodní stanici rychlovlaku /ten první jim právě odjel/, když začalo z tunelu vypadávat tažné lano. Někteří přeskakovali zábradlí, aby je lano nezachytilo. Pak vyšlo z tunelu několik

potácejících se osob. Personál zastavil přepravu a kamarádi se vrátili do penzionu, kde zapomněli mobil a okamžitě volali.
Dostávám další zprávu z Česka. Ve vlaku prý zahynulo 170 lidí. Je to šok. Víme, že nemůžeme v ničem pomoci. Náhle vlaky zastavují a celé středisko definitivně zmrtví.  Zdá se nám, že

vládne stále stejný chaos. Nikdo nevelí. Alespoň se začíná organizovat návrat zpět do údolí. Sedačka se rozjíždí, ale namísto čtyř mohou nastupovat pouze dvě osoby.
V kabině lanovky domýšlíme hrůzné varianty. Co kdybychom řekli našim dětem, ať jedou tunelem a jsou na ledovci dříve. Co kdybychom vyhecovali ty z nás, kteří „metrem“ ještě nejeli –

ať se svezou. Běhá nám mráz po zádech.
Vystupujeme z kabinky, odpovídám na otázku, zda někoho nepostrádáme a jdeme zabalit lyže. Nasedáme do auta a cestou míjíme stovky /možná i pár tisíc/ záchranářů a shodujeme se, že to

vše je pozdě. Míjíme poslední evidenci, kde zapisujeme svá jména a číslo auta.“

14.11.skončila v Haagu neúspěchem světová konference o klimatu, která měla dospět k přijetí zásadních opatření ke snížení škodlivých emisí způsobujících globální oteplování.

22.11. se českým egyptologům podařil v Abu-Síru další senzační objev. Našli čtyři a půl tisíce let starou hrobku soudce a vysokého úředníka faraóna Tetiho.

17.12. oznámili vědci z NASA, že největší měsíc planety Jupiter má pod ledovou krustou oceán se slanou vodou.

 

Stalo se v České republice

V červenci se česká diplomatka Kateřina Fialková probojovala do funkce zástupkyně ředitele kabinetu generálního tajemníka NATO. Vyhrála konkurs, úřadu se ujme na podzim.

Odpůrci jaderné elektrárny Temelín zablokovali 2.září tři hraniční přechody. Protesty proti spuštění Temelína trvaly na hranicích s Rakouskem šest týdnů. Investiční záměr na stavbu

byl vydán v roce 1979. Stavbu provázely zejména v devadesátých letech velké komplikace. Dokončení bylo několikrát dokončeno. Byl odmítnut poslanecký návrh ústavního zákona na

vyhlášení referenda o spuštění . Podle výzkumu veřejného mínění podporuje spuštění elektrárny 68% lidí, proti je 32% občanů. 11.10. se v jaderné elektrárně Temelín uskutečnila první

řízená štěpná reakce.

8.9. postihlo Chebsko slabé zemětřesení. Nejsilnější otřes byl zaznamenán v Chebu a Aši, kde dosáhl 3,2 stupně Richterovy stupnice.

V pouliční válku přerostly demonstrace proti zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, která se konala v září v Praze. V místech nejtěžších střetů  – v Nuselském údolí a

v bezprostředním okolí. Kongresového centra tisícihlavé kordony policistů musely odolat tvrdým útokům několika set radikálů. Sjeli se do Prahy i z Německa, Španělska, Polska a Itálie

a zasypali policisty dlažebními kostkami a zápalnými lahvemi. V centru města byly vydrancovány některé obchody. Ministr vnitra své muže pochválil za výbornou práci. Ovšem řada svědků

začala upozorňovat veřejnost, že policisté v řadě případů porušily někdy zákon. Především při vyšetřování těch odpůrců, kteří byli zatčeni.

29.10. uprchl z nejtěžšího žaláře v zemi, z věznice Mírov, Jiří Kájínek. Byl odsouzen na doživotí za dvojnásobnou vraždu. Zadržen byl až 8.prosince v Praze.

21.listopadu zemřel v Praze ve věku 78 let Emil Zátopek na následky mozkové mrtvice. Byl jednou z největších sportovních legend historie. Získal čtyři zlaté medaile. Na olympiádě v

Helsinkách v roce 1952 zvítězil v závodě na 5 km, na 10 km i v maratonu. Smuteční akt byl na jevišti Národního divadla. Byl prvním sportovcem naší země, kterému se této cti dostalo.

Minimální mzda činila v ČR v I.pololetí 4 000,–Kč, ve II.byla zvýšena na 4 500,–Kč. Základní výměra dovolené v tomto roce je tři týdny.

 

Stalo se v obci

Koncem léta se vracel majitel chaty z restaurace „Pod Hrodkem“. Při výstupu do Vrchoviny ho postihla srdeční příhoda, jíž podlehl. Lidé ho našli až ráno, již mrtvého.

Podnikatelé Petr Svoboda, který si před časem otevřel prodejnu Market, v níž prodával potraviny, čistící prostředky a různé smíšené zboží, tuto uzavřel a s prodejem skončil.
Rovněž pan Štefek, který provozoval malou prodejničku potravin, ukončil svou činnost.

Letos byly krmášové zábavy zorganizovány takto: v pátek diskotéka pro mladou generaci, v sobotu večer taneční zábava, v pondělí byla taneční zábava až od 15 hod. I v sobotu i v

pondělí bylo na taneční zábavě velmi málo lidí, jen kolem čtyřiceti. Vypadá to, že opět jedna tradice u nás zanikne.

Komentáře nejsou povoleny.