1999

Starosta obce:  Ing.Pavel Spusta
Ředitel školy:  Mgr.Ludmila Vlasáková
Farář:   P.Janusz Kiwak

 
1299-1999

700 LET

 

Obecní zastupitelstvo

V lednu opětně projednalo spor ve věci vlastnictví objektu sokolovny mezi obcí Metylovice a Českou obcí sokolskou. Velmi důkladně zvážilo všechny okolnosti. Aby byla odvrácena žaloba

ze strany České obce sokolské, uznalo právo této organizace a podalo žádost na Katastrální úřad ve F-M o provedení  výmazu sokolovny z listu vlastnictví a  jeho převedení na list

vlastnictví České obci sokolské, což katastrální úřad bez rozhodnutí soudu nemohl provést.

Firma Stavodom byla pověřena přístavbou budovy OÚ. V přízemí byla zřízena ordinace praktického lékaře. Horní prostor byl zčásti využit pro rozšíření archivu OÚ. Větší část slouží

jako schůzovní místnost politickým stranám a organizacím v obci.

Obecní rada vzala na vědomí informace a.s.Frýdecká skládka o ukončení technologie svážení odpadu přímo na svozovém vozidle a navrhla obecnímu zastupitelstvu, aby zvážilo další

pokračování smlouvy s touto organizací. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 18.5. schválilo systém svozu pomocí žetonů. Jeden žeton bude stát 50,–Kč. Mimoto se bude platit za

odvoz a uložení tříděného odpadu a to 76Kč/os/rok.

Rada také projednala návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp.374 na malometrážní byty. V září schválila podmínky pro přidělení malometrážních bytů do nájmu. Hlavní podmínkou

je složení kauce ve výši 15% z ceny bytu. Tato kauce bude s ukončením nájmu v bytě vrácena uživateli. Dle návrhu sociální komise schválila obecní rada přidělení šesti bytů občanům

Metylovic, jeden byt lékaři Beskydského dětského sanatoria.

 

Rozbor hospodaření obce  v roce 1999

Počáteční stav na BÚ k 1.1.1999          85 351,32Kč
Počáteční stav na MM účtu k 1.1.1999           8 881,12
Počáteční stav na účtu spoření        534 500
Počáteční stav na účtu výstavby        673 050
Celkem počáteční stav      1 301 782,44Kč

Daňové příjmy       7 200 060
Dotace         6 682 760
Kapitálové příjmy          665 280
Příjmy z vlastní činnosti      4 509 911,78
Splátky půjček            19 950
Celkem příjmy                19 077 961,78Kč

Stavební spoření          858 638,30
Úvěr         1 069 000
Příjmy včetně úvěru                21 005 600,08Kč

Celkem výdaje                19 603 246,81Kč
Splátky půjčky       2 013 327

Zůstatek na BÚ k 31.12.1999         554 179,66Kč
Zůstatek na účtu výstavby         136 629,05Kč

Celkem konečný zůstatek k 31.12.1999       690 808,71Kč

 

Kostel všech svatých

V Metylovicích nyní působí P.Janusz Kiwak. Je polského původu. Farníci ho s radostí přijali mezi sebe. Fara je opět obydlena. Jedna místnost v přízemí byla vyčleněna pro schůzky

farníků a byl k ní vybudován zvláštní vchod přímo ze dvora. I zvenku doznala budova příznivých změn nástřikem fasády.
V tomto roce bylo rozhodnuto o opravě celé věže, neboť je v havarijním stavu. Tato oprava bude finančně náročná a vyžádá si značného úsilí.

 

Základní škola

Práce ve všech vyučovacích předmětech je v tomto roce motivována třemi výročími: letos uplynulo 80 let od vzniku samostatného Československa, 125 let od postavení této školy a 700

let od první písemné zmínky o naší obci.
Ve vlastivědě děti spolu s učiteli pátraly po minulosti našich předků, v hudební výchově nacvičovaly regionální písně. Škola vydala 3 000ks nástěnného kalendáře. Obrázky namalovaly

naše děti. Na již tradičním vánočním jarmarku v prostorách školy prodávaly děti své výrobky z keramiky, perníčky a mnoho jiných vytvořených prací. Při představení, které předvedly ke

Dni matek, použily staré metylovské pověsti.
Zápis prvňáčků byl 3.2.2999. Na děti čekala Karkulka s barevnými kartičkami, kuchař s navlékáním těstovin, myslivec s obrázky domácích i volně žijících zvířat, černokněžník s kouzly

a kartičkami čísel a nakonec malíř, kterému pro radost malovaly obrázek. Dětem se to líbilo a ani si neuvědomily, že vlastně prošly zkouškou, zda poznají barvy a čísla, jaká je

jejich jemná motorika i jak znají předměty kolem sebe.
Školní družinu navštěvovalo 17 žáků. Hrají tam spolu společenské hry, kreslí si, učí se trochu šít, drhat a háčkovat. Čtou dětské časopisy, řeší hádanky a podnikají spolu procházky

do přírody. Učitelé poukazují na skutečnost, že stav školy je nevyhovující. Je třeba položit nové podlahy, udělat novou žumpu i odpady a zakoupit nový nábytek.

 

Mateřská škola

Do školky se přihlásilo 33 dětí. Protože kapacita zařízení je pouze pro 25 dětí, muselo jich být osm odmítnuto. Přednost dostaly děti, jejichž maminky chodí do zaměstnání a děti ze

sociálně slabších rodin. Docházka byla dobrá s výjimkou měsíce února, kdy řada dětí onemocněla planými neštovicemi.
Výchovný cíl byl v tomto roce zaměřen třemi směry:
1.ekologie – naučit děti kladnému vztahu k přírodě a ke všemu živému
2.citová výchova – kamarádství, vzájemná důvěra a upřímnost
3.spolupráce s rodiči – vzájemné respektování a slaďování domácích zvyklostí a režimu v MŠ.

Děti byly v tomto školním roce mimořádně klidné a hravé. Rády kreslily, děvčátka byla šikovná i v dramatické výchově.
Předvánoční posezení spojené s nadílkou i Den matek slavily děti společně s rodiči. Mikulášskou nadílku, maškarní rej i soutěžní dopoledne ke Dni dětí slavily samy.
Mateřská škola pořádá ve své budově 2x ročně bursu oblečení, obuvi a sportovních potřeb. 10% zisk je použit na zakoupení drobných odměn pro děti při příležitosti různých akcí.
Děti se na pozvání obecního řadu účastnily v tomto roce průvodu, který o krmášovém pondělí dopoledne vychází od OÚ, za doprovodu kapely, prochází vesnicí a vede do místní sokolovny.

Děti byly pohoštěny a po jejich odchodu byla zahájena posvícenská zábava.

 

Beskydské dětské sanatorium

29.května odpoledne uspořádal kolektiv Beskydského dětského sanatoria v Metylovicích I.ročník májových her při příležitosti 50.výročí založení ozdravovny. Ředitelka sanatoria uvedla

slavnostní odpoledne projevem, ve kterém shrnula celou historii tohoto objektu.
Na místě dnešního  sanatoria stávala usedlost fojta. Základy nynější hlavní budovy je možno datovat do první třetiny 13.století. Fojtství sestávalo ze tří budov postavených do tvaru

písmene „U“ kolem dvora. Jedna budova  byla obytná se šenkovnou pro hosty – to je dnešní správní budova. Druhou část tvořily chlévy a třetí sýpky.
Usedlost fojta byla postavena u pramene metylovského potoka v nejvyšším místě původní obce s rozhledem na křižovatku cest. Podél fojtství vedla cesta do Pržna.
Rodina posledního fojta p.Šiguta zde žila až do roku 1894, i když úřad fojta zanikl v roce 1848.
Pak usedlost koupil povozník Larysch a držel ji až do roku 1913. V té době obytná část sloužila jako chudobinec a nemocnice. V roce 1923 zakoupil budovu i s rozsáhlou zahradou místní

učitel Miloslav Dvořáček. Dřevěnou budovu zboural a na původních základech vybudoval novou, která měla být hostincem a letoviskem. Později celý objekt prodal Spolku pro feriální

kolonie. Tento zde provozoval letní pobyty mládeže Ostravy. Od roku 1941 byla tato zotavovna využívána německou mládeží z krajů postižených nálety. V témže roce byla postavena druhá

budova pro jídelnu, kuchyni a byty zaměstnanců. Po osvobození zde pobývali rekonvalescenti naší zahraniční armády.
Když tu byla v roce 1949 přemístěna ozdravovna z Jánských Lázní, začal zde celoroční provoz. Majitelem byla tehdy Krajinská Masarykova liga proti tuberkulóze, následoval

Československý Červený kříž a nakonec Krajský národní  výbor Ostrava.
Třetí budova dnešního sanatoria byla postavena v akci „Z“ listopadu 1961. Do budovy byly přemístěny ložnice dětí a ordinace.
V roce 1980 byla ozdravovna reprofilována na Dětskou léčebnu respiračních nemocí a v roce 1994 byla pojmenována na Beskydské dětské sanatorium. Současně byl rozšířen indikační seznam

o léčbu dětí se skoliózou, obezitou a alergiemi. Tomuto rozšíření předcházely rozsáhlé rekonstrukční úpravy. I interiéry se musely přizpůsobit novým léčebným postupům.
Léčebna byla vybavena moderní lékařskou i přístrojovou technikou. Bylo vybudováno nové rehabilitační centrum, které mohou využívat také lidé z okolí. Po slavnostním projevu

následovalo pásmo písniček a básniček, které s pacienty nacvičila paní Hudečková. Pod vedením paní Kotkové zatančila „Frýdlantská chasa“, posezení u cimbálu zorganizovala paní

doktorka Ševčíková.
Děti soutěžily v 11 různých disciplinách, mohly se povozit na koni, nechyběla pochopitelně ani tombola a kolo štěstí. Ve stánku šla na odbyt keramika, kterou zde děti vytvářejí.

Velmi dobře bylo postaráno o hladové a žíznivé návštěvníky.
Po večeři mohly děti posedět s ostatními u ohně s kytarou. Když odešly spát, mohli dospělí pokračovat v tanci na parketu při reprodukované hudbě. Počasí bylo nádherné, výzdoba vkusná

a nápaditá. Návštěvníků bylo hodně. Mezi nimi bylo i mnoho těch, kteří se zde léčili nebo pracovali před více než 30 roky.
Tento zdařilý I.ročník májových her odstartoval v Beskydském dětském sanatoriu novou a zajímavou tradici.

 

KDU-ČSL

Jako v předešlých letech i letos se členové podíleli finančně nebo pracovně všude tam,  kde bylo potřeba.Jejich zásluhou prohlédla a znovu zazářila kaplička sv.Anny. Mnoho hodin

odpracovali při úpravě hřbitova i na faře při vnitřních i vnějších úpravách. Samozřejmě nechyběli ani při přípravách oslav 700 let obce. Každý, kdo večer sjíždí z Vrchoviny do

Metylovic, obdivuje osvětlení kolem kostela, jímž se zdůraznila dominantnost této stavby. Osvětlení financovala KDU-ČSL.

 

Sbor dobrovolných hasičů

Členskou základnu tvoří 82 členů.Svým počtem je jednou z nejpočetnějších, ne-li vůbec nejpočetnější zájmovou skupinou v obci. Pro hasiče je samozřejmostí, že se zapojují do akcí v

rámci obce. Největší rozsah jejich činnosti se samozřejmě týká záchrany majetku nejen občanů v Metylovicích, ale i v okolí.

V tomto roce měli 12 výjezdů, při nichž celkem najeli 185 km.
6.března požár hospod.budovy  dálnice Frýdlant 19.45-21.30 14 hasičů
27.března požár trávy   dálnice Frýdlant 21.30-22.40 8 hasičů
4.dubna požár trávy   Baděnovice  14.30-15.15 11 hasičů
5.dubna požár Dřevovýroby  Frýdlant n.O.  2.25-6.05 8 hasičů
18.června povodeň   Metylovice  14.00-18.00 11 hasičů
5.července požár kůlny   Metylovice  0.25-1.50 17 hasičů
8.července požár chaty   Čupek   20.50-22.20 4 hasiči
9.července požár chaty   Čupek   15.45-17.00 14 hasičů
17.července požár Mysl.chaty  Palkovice  3.00-5.00 14 hasičů
27.srpna požár osob.auta  Metylovice  18.00-19.00 7 hasičů
10.září  požár osob.auta  Metylovice  10.20-10.50 10 hasičů
29.září  požár obj.bezdomovců Frýdlant  17.00-18.00 7 hasičů

Protože bylo v tomto roce opravdu mnoho výjezdů, narůstalo mezi členy podezření, že se v některých případech jedná o žhářství. Po požáru v Palkovicích byl jeden občan pro podezření

ze žhářství zatčen.
Hasiči mají 4 soutěžní družstva: – družstvo mužů, které se zúčastnilo 19 soutěží
– družstvo žen, které ze zúčastnilo 12 soutěží
– družstvo žáků, které se zúčastnilo 4 soutěží
– družstvo mužů nad 40 let, které se zúčastnilo 1 soutěže

Umístění žen
Krmelín  13 družstev  1.místo
Metylovice  4 družstva  1.místo
Vojkovice  3 družstva  3.místo
Metylovice  4 družstva  1.místo
Turzovka  3 družstva  2.místo
Stará Ves  7 družstev   5.místo
Frýdlant n.O.  8 družstev  2.místo
Kozlovice  11 družstev  6.místo
Proskovice  11 družstev  1.místo
Brušperk  11 družstev  3.místo
Jistebník  13 družstev  3.místo
Ostravice  6 družstev  1.místo
Umístění mužů
Pržno   7 družstev  1.místo
Krmelín  31 družstev  7.místo
Paskov   12 družstev  1.místo
Nošovice   9 družstev  2.místo
Stará Ves  23 družstev  9.místo
Metylovice  22 družstev  8.místo
Janovice  13 družstev  1.místo
Vojkovice  16 družstev  4.místo
Nová Ves  22 družstev  3.místo
Metylovice  21 družstev  5.místo 
Petřvaldík  35 družstev  23.místo
Turzovka  18 družstev  3.místo
Stará Ves  27 družstev  4.místo
Frýdlant n.O.  21 družstev  2.místo
Kozlovice  30 družstev  NP
Proskovice  28 družstev  6.místo
Brušperk  20 družstev  NP
Jistebník  32 družstev  7.místo
Ostravice  24 družstev  NP

 

Tělovýchova a sport

Od roku 1948 byl v Metylovicích po rozpuštění Orla, Sokola a DTJ pouze jeden tělovýchovný spolek, a to Tělovýchovná jednota Sokol Metylovice. 6.12.1998 byla po zralé úvaze založena

ing.Lukášem Karlickým, Jiřím Liberdou a ing.arch.Alešem Bílkem nová Tělocvičná jednota Sokol Metylovice.Pro začátek si stanovila jednoduché cíle: přispět k zastavení soudního sporu o

metylovickou sokolovnu, ustanovit pro metylovského občana stravitelnější majitele sokolovny než byl správce z Moravskoslezské župy v Ostravě a „vrátit“ tímto sokolovnu občanům

Metylovic.
Rozdíl mezi významy slov „tělovýchovná“ a „tělocvičná“ je malý, ale pro právníky ve spojení se slovy „jednota sokol Metylovice“ je zásadní.
Tělovýchovná jednota Sokol Metylovice je organizačně propojena s ČSTV a sportovními svazy, kdežto Tělocvičná jednota Sokol Metylovice je organizační jednotkou České obce sokolské.

Obě jednoty v Metylovicích spolupracují, navzájem si nekonkurují, obě jsou otevřené novým členům. Dnes má tělocvičná jednota 17 dospělých členů a 31 dětí ve florbalovém oddílu. Chce

přispívat ke sportovnímu i kulturními dění obce, především chce vytvořit sportovní příležitost pro ty nejmenší děti, které se ještě nemohou uplatnit v jiných sportovních odvětvích.

Začínají s dětmi od 6.let.

 

Taekwon-do i.t.f.

Je to korejské bojové umění, které bylo založeno 25.4.1955. V naší republice ho v roce 1987 začal vyučovat pan Hurang Ho Yong.V současnosti se tímto sportem zabývá u nás 4 000 lidí,

ve světě je to celkem 30 000 lidí.
Tento sport má čtyři soutěžní disciplíny:
Volný boj – matsogi
Sestavy –  tul
Silové přerážení – wirok
Speciální techniky – t-ki

A proč se vlastně tímto bojovým uměním zabývám v metylovské kronice? Nás občan, Kamil Vyvial, narozený 11.8.1975, právě v tomto sportu vynikl. Začal s tím, když mu bylo 17 let a již

za tři roky se stal hlavním trenérem ve Frýdku-Místku. Od roku 1997 bojuje v reprezentaci ČR a dosáhl mnoha význačných úspěchů:

1997 březen  3.místo mistrovství Evropy  Slovinsko
1997 červenec 2.místo mistrovství světa  Rusko
1997     nejúspěšnější sportovec okresu F-M /vyhlašuje ČSTV/
1998  duben  3.místo mistrovství Evropy  Řecko
1998  červen  3.místo     Holandsko
1998     nejúspěšnější sportovec okresu F-M
1999  květen  1.místo mistrovství Evropy  Itálie /tým ČR/

 

Myslivecké sdružení

Naši myslivci si pronajali od honebního společenství honitbu o výměře 840 ha, na které vykonávají práva myslivosti. To znamená, že pečují o zvěř, kterou v zimním období přikrmují

senem, kaštany, zrninami a krmnou solí. V honitbě je umístěno 16 krmelců a zásypů. Od 16.května do konce roku je prováděn průběžný odstřel zvěře. Naše myslivecké sdružení má 12 členů

a 3 hosty.

 

Chovatelé poštovních holubů

Nejdříve stručně z historie. V roce 1945 vstoupili do spolku chovatelů poštovních holubů „Favorit“ ve Frýdlantě Smolan Karel a Vyvial Jan. V roce 1951 přestoupili do spolku

pošt.holubů „Ostravica“ v Místku. Přidal se k nim ještě další náš občan Merta Miloslav. V roce 1953 musely všechny spolky přejít pod Svazarm, v roce 1960 byli přiřazeni k Českému

svazu chovatelů. V tomto roce se k nim připojil Václav Ryška, v následujícím roce Onderka Metoděj a později jeho synové Petr a Vítězslav. V roce 1963 k nim vstoupil Bača Jaroslav. V

roce 1995 se utvořil spolek chovatelů poštovních holubů v Metylovicích. V roce 1997 omladili jeho řady junioři Vyvial Martin a Vyvial Michal. Hned v roce 1998 vyhráli 1.a 3.místo na

závodech Derby v Žatci, kde bylo nasazeno 1636 holubů. V dalším roce v závodě Derby Poděbrady získali 1. a 2. místo za účasti 1736 holubů.

 

Klub důchodců

Na popud předsedy kulturní komise Tomáše Kuly a ing.Otakara Bílka se 26.11.95 sešlo několik důchodců a ustavili přípravný výbor klubu důchodců. Ustavující schůze Klubu důchodců byla

28.11.95. Důvodem ustavení Klubu byla jednak nabídka ostravských divadel na 50% slevu pro členy Klubu, ale tím hlavním důvodem jeho činnosti bude odstranění pocitu osamělosti a

opuštěnosti starších lidí i jejich vzájemné sblížení. Na této ustavující schůzi byl zvolen výbor:
Ing.Jaromír Kula, předseda
Ing.Otakar Bílek, místopředseda
Jarmila Halatová, pokladník
Anna Bílková, člen výboru
Klub důchodců se snaží, aby jeho činnost byla patrná v každém měsíci kalendářního roku. Střídají se zájezdy do divadel s přednáškami odborníků, zájezdy za poznáním s posezením u

harmoniky nebo společné posezení u kávy apod. Vyvrcholením bývá výroční setkání důchodců v sokolovně.
I v tomto roce byla jejich činnost pestrá a aktivní. Shlédli operu Prodaná nevěsta, operetu Čardášová princezna, muzikál Balada pro banditu. Navštívili Arboretum Nový Dvůr u Opavy,

chrám P.Marie Pomocnice u Zlatých Hor, byli na exkurzi hydroelektrárny, v historické ruční papírně, u Jelínků ve Vizovicích i muzeu H+Z ve Zlíně a v řadě jiných míst.

 
Matrika

V letošním roce se narodilo 12 dětí – 7 holčiček a 5 chlapců.
Zemřelo 12 lidí – 6 mužů a 6 žen, průměrný věk byl 66 let. Nejstarší zemřelé ženě bylo 90 let, muži 84 let. Nejmladší ženě bylo 18 let, od narození byla nemocná. Nejmladšímu muži

bylo 50 let.
Příčiny úmrtí:
Ischemická choroba 2
Uhlokopské plíce 1
Arterioskleróza 5
Nádor   2
Dětská mozk.obrna 1
Oběšení  1
Pohřeb kremací byl v pěti případech, na hřbitově v Metylovicích bylo pochováno 7 zemřelých.

Devět párů uzavřelo manželství, z toho 3 páry v kostele, 6 párů na Městském úřadě.
U šesti párů byli oba snoubenci svobodní, u jednoho páru byli oba snoubenci rozvedení. U dvou párů byl jeden z partnerů svobodný a druhý rozvedený. Pouze u jednoho páru byli oba

snoubenci z Metylovic.
Průměrný věk ženicha byl 27 let, nejstaršímu bylo 45 let, nejmladšímu 21 let.
Průměrný věk nevěsty byl 25 let, nejmladší byla 21letá, nejstarší 32letá.
Rozvodem skončily dvě manželství.

Do naší obce se přistěhovalo 33 lidí, odstěhovalo 21 lidí, počet obyvatel k 31.12.1999 je 1504.
Nejstarší občan obce je paní  Marie Buzková  94 let  čp.312
      Paní   Sládečková 93 let v DD Frýdlant n.O.
      Pan Josef Pauler  92 let v DD Frýdlant n.O.
    Marie Vyvialová 91 let čp.310
    Anděla Ryšková 91 let čp.139
    Anna Mertová  91 let čp.25
    Jan Halata  91 let čp.14
    Vojtěška Bílková 91 let čp.346
    Vojtěch Čupa  90 let čp.241
    Alois Mališ  90 let čp.372
    Anna Mertová  90 let čp.65
    Anděla Němcová 90 let čp.133
    Barbora Pečinková 90 let čp.315

 

Počasí

Leden – převážně zataženo, déšť nebo sněžení, od 18.-23. jasno, teploty někdy vystoupily na +7°C a klesly nejvýše na -5°C. Teprve 30.-31.klesla teplota na -11°C. Průměrná teplota

měsíce byla kolem 0.
Únor – první únor nás přivítal mrazem – 15°C, ale hned následující dny se teplota pohybovala kolem 0. Ve druhé dekádě se pohybovala kolem -5°C, v poslední kolísaly teploty v rozmezí

-2 až +5°C. Poslední dva únorové dny vystoupily odpolední teploty nad +10°C, bylo jasno. Jinak bylo v průběhu měsíce většinou zataženo se sněhovými přeháňkami. Silné sněžení bylo

pouze 18.února.
Březen  – od 1. do 12.března se teplota pohybovala od 0 do 13°C, většinou bylo oblačno. V neděli 7.3., přestože odpolední teplota vystoupila až na +10°C, začalo večer sněžit. Sněžení

pokračovali i druhého dne. Ve druhé dekádě klesla noční teplota na -5°C, odpolední se vyšplhala nejvýše na +4°C. Výjimkou byl 19.březen, kdy odpoledne dosáhla teplota +8°C. Většinou

byly mlhy nebo zataženo. Poslední dekáda byla jasnější. Ranní teploty dosáhly až +5°C, odpolední se pohybovaly v rozmezí +10 až +19°C. Poslední březnový den klesla teplota ráno na

-1°C.
Duben – prvních pět dnů, což bylo prakticky o velikonocích, byly ranní teploty kolem 0, odpolední se vyšplhaly na +15°C. Bylo jasno. Pak se zvedly i ranní teploty na +8°C, s výjimkou

10. a 18., kdy byly ráno přízemní mrazíky. Jasné dny se střídaly se zataženými i s mrholením. V poslední dekádě se ranní teploty udržely na +8°C, odpolední vystoupily nejvýše na

+15°C, většinou pršelo. 23.4.byla bouřka se silným deštěm.
Květen – v první dekádě ráno chladněji, odpoledne vystoupily někde teploty až k +20°C. Většina dnů byla jasných. Ve druhé dekádě vystoupily ranní teploty až na +10°C, odpolední se

pohybovaly od +13°C do 16°C, většina dnů byla zatažených nebo deštivých. V poslední dekádě ráno teplota +6°C až +16°C, odpoledne se teplota pohybovala mezi +16°C – 20°C. Většina dnů

byla jasná.
Červen – ranní teploty se pohybovaly v rozmezí 8-16°C, odpolední 18 -25°C. Od 22.6 do 25.6. byla rána chladnější, nejvýše 6°C, dny byly většinou zatažené, mlhavé, nebo s deštěm. Bylo

jen 5 krásných slunečných dnů. Při prudkém lijáku se 18. a 22. vylil metylovský potok.
Červenec – teplý měsíc, ranní teploty průměrně 15°C, odpolední kolem 25°C. Dne 6.7. vystoupila odpolední teplota na 28°C, i noc byla velmi horká. Prvních sedm dnů bylo krásné,

slunečné počasí. Pak už se zase střídaly dny deštivé s několika jasnými dny.
Srpen – průměrné ranní teploty 13°C, odpolední 21°C. Nejvyšší teploty dosáhly 28°C. Je zvláštní, že opět byly většinou dny střídavě oblačné. A přesto počasí ve dnech, kdy probíhaly

oslavy 700 let bylo jako objednané. V pátek 6.8. oblačno, v noci silný déšť, v sobotu dopoledne pěkně, v poledne krátká bouřka, odpoledne i večer pěkně. Teprve v noci veliká bouřka.

V neděli opět hezky.
Září – s výjimkou prvních čtyř dnů bylo celé září slunné a teplé. Průměrná ranní teplota +12°C, odpolední 19°C.
Říjen – první dny byly ranní teploty kolem 13°C. Po 5.10 klesly na 6°C, po 16.10. na -2°C. Kolem 23.10. se opět vyšplhaly na +10°C. Odpolední teploty byly v prvním týdnu ještě +20°C,

v dalších dnech se pohybovaly kolem +10°C, postupně klesly mírně na +6°C. Z 31 říjnových dnů bylo pouze 5 jasných. 23.10. odpoledne bylo +15°C.
Listopad – do poloviny měsíce ráno +4°C, odpolední +10°C. V druhé polovině ranní teploty klesly pod 0, někdy až na -5°C. Odpolední se pohybovaly kolem +5°C, někdy klesly i mírně pod

0. O Krmášovém pondělí bylo zataženo, padal sníh s deštěm. 20.11. bylo v noci silně sněžení, napadlo 15 cm sněhu. 24.11. připadalo dalších 25 cm nového sněhu.
Prosinec – do poloviny měsíce se ranní teploty pohybovaly mírně nad nulou, odpolední kolem +5°C. Byly silně větry. Ve druhé polovině byla ranní teplota -5°C, odpolední také kolem

-5°C. Mírně sněžilo. 21.12. bylo celkem 15cm sněhu. 23.12. klesla noční teplota na -14°C, ve dne se udržela na -6°C. Letošní vánoce byly sice bílé, ale velmi nevlídné,neboť na Štědrý

den večer i na Boží hod byl velice silný vítr.

 

 

Životní náklady

Ke konci roku mohl náš občan koupit potraviny prodejně MaJ manželů Kulhánkových za tyto ceny:
Mléko   1l  11,40Kč
Chléb   1,15kg  19,60
Rohlík   1ks   1,30
Mouka   1kg   6,80
Cukr moučka  1kg  24,40
Cukr krystal  1kg  20,10
Fazole   1kg  36
Čočka   0,5kg  14,30
Hrách   0,5kg  8,10
Rýže   1kg  18,10
Olej   1l  32
Máslo   0,25kg  23,30
Tvrdý sýr  1kg  102
Měkký sýr  0,18kg  22,60
Mléko   1l  12,30
Vejce   1ks  2,50
Kuře   1kg  44
Cibule    1kg  10
Mrkev   1kg  10
Jablka   1kg  20
Salám   1kg  60-177

 

Stalo se ve světě

28.1 konference představitelů 24 zemí o Antarktidě konstatovala, že tomuto kontinentu hrozí ekologická katastrofa.
V únoru uvěznily sněhové záplavy v alpských údolích na 100 000 lidí, z nichž řada musela být urychleně evakuována. V rakouském Galtűru usmrtila lavina více než 30 osob. Celkem v

Alpách zahynulo pod lavinami v tomto roce přes 50 lidí.
Turecko bylo postiženo v srpnu a listopadu zemětřesením. Pod troskami zůstalo nejméně 20 000 osob.
V lednu bylo zemětřesení v Kolumbii, v srpnu v Aténách, v září na Tchaj-wanu.
Cyklon, který zasáhl východní pobřeží Indie byl jeden z nejsilnějších v tomto století. Počet obětí se odhaduje na 200 000 lidí.
Venezuelské úřady oznámily 20.12., že při katastrofálních záplavách, které daly do pohybu tuny bahna a kamení, zahynulo 10 000 lidí.
Vichřice, která se přehnala 25.12. nad Francií, způsobila nevídané škody. Více než ¾ země bylo poničeno, bez proudu, škody na objektech i ztráty na lidských životech.
V tunelu pod Mont Blanckem začal hořet 24.3 nákladní automobil. Při požáru zahynulo 35 lidí.
Od jara 1998 přesvědčovaly západní mocnosti Miloševičův režim, aby místo tvrdých represí v Kosovu proti tamní albánské většině zahájil jednání o demokratickém uspořádání země.

Miloševič na všechny výzvy reagoval další eskalací. Stovky lidí byly masakrovány, desetitisíce vyháněny ze svých domovů. Když aliance usoudila, že vyčerpala všechny diplomatické

prostředky, zahájila 24.3.letecké útoky nejprve na vojenské a poté i na strategické cíle v Srbsku, Černé Hoře i Kosovu. Reakce srbského režimu byla drastická. Během deseti dnů

přinutili Srbové opustit Kosovo 200 000 kosovských Albánců. Nakonec jich bylo přes milión. Celé ulice lehly popelem, muži byli odvlékání, vypukla nevídaná humanitární katastrofa. Po

třech měsících dramaticky stupňovaných náletů se Miloševič stáhl z Kosova. Šlo o dosud největší vojenskou operaci Evropě od konce druhé světové války. Byla to první bojová akce NATO

vedená nikoliv na obranu jednoho z členů paktu, ale proti suverénní evropské zemi na ochranu jednoho malého evropského etnika. Válka měla ukázat všem diktátorům, že si nemohou být

jisti, že jejich  činy, byť v hranicích vlastní země, zůstanou nepotrestány. Byla to unikátní válka i z hlediska mezinárodního práva, neboť západní demokracie se rozhodly, že

vojenskou operaci proti režimu Slobodana Miloševiče provedou bez souhlasu OSN. Tento postup byl kritizován ze všech stran. Po ukončení náletů bylo Kosovo obsazeno mezinárodními

silami KFOR. Kosovští Albánci se začali mstít Srbům, kteří v Kosovu zůstali, takže začal exodus Srbů. Zatím se nepodařilo navodit v Kosovu normální poměry.
První válka v Čečensku v letech 1994-1996 skončila pro Moskvu katastrofální porážkou. Nyní se Rusko pustilo do druhého pokusu. Tvrdilo, že má v plánu zasáhnout pouze proti

teroristům.
Ovšem se ukázalo, že Moskva chce obsadit celou provincii. Z Čečenska uprchly statisíce lidí. Ruské nálety začaly ničit čečenská města a vesnice. Západ kritizoval Moskvu za utrpení

působené civilistům. Vztahy mezi Západem a Ruskem, jaké jsou nyní nebyly nikdy horší. Podle novináře Jaroslava Štětiny, který zůstal v Grozném i při náletech, Rusko tají a zmenšuje

své oběti, ovšem ve skutečnosti se tam odehrávají jatka.
Po čtvrt století násilí a prolévání krve v Severním Irsku, při kterém zahynuly více než 3 000 lidí, převzala nad zemí správu nová vláda složená ze zástupců obou znepřátelených

komunit.
Na základě dohody, kterou mezi sebou uzavřely Indonésie a Portugalsko se na Východním Timoru uskutečnilo referendum. 75,8% obyvatel hlasovalo pro samostatnost. Ovšem proindonéská

milice za pomoci armády masakrovala civilisty, 400 000 lidí, polovinu obyvatel ostrova, vyhnala z domova. Teprve intervence OSN, prováděna vojáky Austrálie, učinila přítrž tomuto

masakru.
4.1. zavedla Evropská unie jednotnou měnu – euro.
6.12. pohrozil ruský prezident Jelcin při návštěvě Číny západním kritikům čečenské války, že Rusko má jaderné zbraně. 31.12.překvapivě odstoupil ze své funkce.
Zhruba 23 000 let staré ostatky mamuta vyzvedl z věčně zmrzlé sibiřské půdy po měsících práce tým nizozemských, francouzských, amerických a ruských vědců.

 

Stalo se v obci

V tomto roce se dvakrát vylil místní potok. Poprvé to bylo při bouřce a následném prudkém lijáku 18.6. kolem poledne. Potok se na několika místech vylil z koryta. Pisatelka měla

možnost sledovat situaci pod Čihadlem, kdy voda zalila dvůr pana Františka Juřice čp.30, veřejnou komunikaci od Čihadla po pana Vojtěcha Šiguta čp.186, dvůr pana Karla Kožucha čp.70

i zahrádku paní Markéty Šigutové.
Tato situace se u nás opakovala i po lijáku 23.6.
Po 293 letech mohli i naši občané pozorovat téměř úplné  zatmění Slunce. Tento jev bude u nás viditelný teprve až v roce 2135. Vrchol zatmění byl v naší obci ve 12.49. Lidé

pozorovali zatmění přes svářečské brýle nebo jiné pomůcky, aby si nepoškodili zrak. Kolem poledne se zešeřilo, krajina byla osvětlena zvláštním svitem, utichli ptáci. Po 13.hodině se

všechno začalo vracet do normálu. Mnoho lidí z naší republiky odjelo do Maďarska nebo Rakouska, aby viděli úplné zatměn Slunce.
Protože byla v tomto roce v pondělí krmášová zábava velice slabě navštívena, rozhodla se kulturní komise, že tuto tradici ukončí a v příštím roce uspořádá krmášovou zábavu pouze v

neděli.
Ovšem tím nejdůležitějším, čím v naší obci žili v tomto roce občané, byly oslavy 700 let obce, které připadly právě na tento rok.

 

1.8.1999 1299-1999

700 LET OBCE METYLOVICE

Následují podpisy návštěvníků výstavy o historii a současnosti obce.

 
V listině, datované 29.října 1299 a adresované biskupskému fojtovi z Osoblahy, je nejstarší nalezená písemná zmínka o naší obci, neboť se v ní poprvé výslovně uvádí jméno naší

vesnice. Protože od té doby uběhlo 700 let, rozhodlo obecní zastupitelstvo, že oslavy tohoto významného výročí proběhnou v období od 31.7. – 8.8. Pod vedením předsedy kulturní komise

Vavřína Michalce se dal dohromady tým občanů, kteří chtěli pomoci jak nápady, tak prací, aby byl průběh oslav co nejlepší.
Slavnost byla zahájena 31.7. soutěží hasičských družstev v požárním útoku na místním fotbalovém hřišti. V neděli 1.8. dopoledne byla v místní škole zahájena výstava o historii a

současnosti obce, která byla velmi dobře připravena. Za to patří především dík paní MUDr.Melánii Ševčíkové a Běle Mačejovské, které tuto práci řídily. Především paní doktorka

Ševčíková byla duší celé výstavy. Samozřejmě, že při instalaci pomáhaly i další ženy, které této práci věnovaly desítky hodin. Je jen škoda, že v obci nejsou prostory, kde by tato

výstava mohla být trvale instalována. V přízemí školy byla jedna místnost věnována historii i současnosti mateřské i základní školy, Beskydskému dětskému sanatoriu, významným

rodákům, kostelu, odboji v I.a II.světové válce, osvobození vesnice v roce 1945 a práci osvětové besedy. Nepředstavitelně bohatý fotografický materiál /nejstarší fotografie školních

dětí byla z roku 1904/ i působivé aranžmá zaujalo všechny návštěvníky.
Druhá místnost byla zaměřena na to, čím žily předešlé generace. Historie řemenářství naší obce, stařičká vysvědčení, výuční listy, užitkové předměty předešlých generací, ruční práce

žen, to vše navodilo příjemnou a útulnou atmosféru.
V poschodí představili své výrobky současní podnikatelé v obci. Také hasiči, sokoli, orli, myslivci, holubáři, sportovci a Klub důchodců ukázal návštěvníkům pomocí fotografií i

dochovaných památek, že naše obec žila bohatým spolkovým životem.
Poslední místnost se proměnila v galerii místních malířů. Svá díla vystavovali akademický malíř Karel Lepík, zesnulý akademický malíř Josef Műller /zakladatel obecní kroniky/,

zesnulý profesor Josef Luňáček a malíři samouci Karel Kožuch a zemřelý Bohuslav Šnajdr.
Výstavu navštívilo kolem šesti set lidí a byli velice spokojeni. Zájemci si mohli přímo na výstavě zakoupit knihu „700 let obce Metylovice“, kterou velice fundovaně napsal pan Milan

Spusta, otec současného starosty, videokazetu o historii řemenářství i současnosti obce, kterou připravil ing.Tomáš Farný a velmi pěkné keramické kachle s obecním znakem, které

vytvořila paní Romana Čupová.
V pátek 6.8. odpoledne se na fotbalovém hřišti utkali místní fotbalisté s družstvem z Jindřichova ve Slezsku. A proč právě z Jindřichova? Mnoho občanů naší obce odešlo po válce do

Bučovic a do Jindřichova, kde po odsunu Němců zůstalo mnoho opuštěných domů. Řada z nich na rodnou obec nezapomněla, rádi se občas i se svými potomky do Metylovic podívají.
V páteční podvečer si přišli na své ctitelé cimbálové muziky. V režii pana Přibyly, nájemce restaurace Pod lipami i potravin Rosnička, hrála cimbálovka všem, kteří se v podvečer

přišli posadit k připraveným stolům pod lipami. K dobré náladě přispěla i lidová vyprávěčka Františka Pituchová z Frýdlantu a krátké pásmo metylovských pověstí a písniček, které s

našimi děvčaty nacvičila jejich třídní učitelka paní Hana Suchanová.
V sobotní dopoledne se na fotbalovém hřišti vyběhaly i naše děti, neboť zde bylo pro ně připraveno sportovní dopoledne. Krátká bouřka před polednem zahrála organizátorům slavnosti

trošku na nervy. Ale všechno dobře dopadlo. Když ve 14 hodin zahajoval starosta obce ing.Pavel Spusta odpolední slavnost na prostranství před sokolovnou, už zase svítilo sluníčko a

pěkné počasí vydrželo až do večera. Program odpoledne byl opravdu pestrý. Městský dechový orchestr při Základní umělecké škole v Ostravě doprovodil svou hudbou půvabné mažoretky a

pak už to šlo jedno z druhým. Mladí lidé z družstva exotického bojového umění přeráželi jediným pohybem prkna, hromádky složených cihel nebo střešních tašek, přesvědčili nás, že i

dívka se může ubránit nenadálému útočníkovi. Bojové umění bylo vystřídáno country kapelou. Na pódiu se také roztančila známá folklórní skupina Pilky ze Lhotky. Odpoledne pokračovalo

vystoupením historického šermu, který předvedla skupina z Hranic na Moravě, představila se dechová hudba Palkovjanka z Palkovic, nechyběl ani aerobik. A samozřejmě ani tombola a

občerstvení.  Nakonec zazněla do houstnoucího šera slova písně o Metylovicích, kterou k těmto oslavám složila paní Věra Petrová, učitelka místní mateřské školy. Celá sobotní slavnost

vyvrcholila večer obrovských a nádherným ohňostrojem, který bylo vidět i ve Frýdlantě, ve Lhotce a v Palkovicích.
V neděli dopoledne po pontifikální mši požehnal biskup ostravsko-opavské diecéze František V.Lobkovicz obecní prapor a znak. Návrh vytvořil výtvarník heraldik Jan Tejkal z Ostravy.

Znak je modročervený, sníženě dělený, dole zaoblený štít. V horní části je stříbrný kůň se zlatým bičem, který je symbolem „koňského nebe“. V dolní části je stříbrná mříž, která je

atributem mučedníka sv.Vavřince, o jehož svátku se slaví v Metylovicích pouť.
Odpoledne byl návštěvníkům oslav předveden profesionální zásah hasičů. Specialisté na záchranu osob z velkých výšek předvedli „záchranu“ Vladimíra Konvičky z „hořící“ věže hasičské

zbrojnice.¨
Dechovka, která vyhrávala celé odpoledne u budovy Obecního úřadu umocnila a zároveň ukončila oslavy 700 let naší obce.
Myslím, že se podařila dobrá věc a opět se ukázalo, co dokáže parta lidí, které spoje společný cíl.

 

William T.Garland

Na základě informací uvedené v publikaci Letecká bitva nad Slavičínem se kronikářka rozhodla napsat panu Williamu T.Garlandovi, pilotu letadla, které bylo nad Metylovicemi sestřeleno

29.8.1944 a který nyní žije v Sedoně, v Arizoně v USA.Pan Garland reagoval velice rychle. Obratem odpověděl a přiložil i anglicky psanou knihu o jejich letecké skupině. Podle jeho

dopisu jeho člen posádky Russel Payne byl zatčen. Pan Garland je přesvědčen, že když ho s padákem vykazoval z letadla, byl už mrtev. Tím je zpochybněna verze některých našich občanů,

kteří se domnívali, že byl po dopadu živý a že ho zastřelili Němci. Dále pan Garland píše, že on sám byl několik dní vězněn v Mor.Ostravě a později byl převezen do vězení ve

Frankfurtu, kde se dočkal konce války. V srpnu 1994 navštívil pan Garland, pan Leo Zupan a Loy Dickinson i se svými manželkami Slavičín a taky projížděli silnicí od Lhotky na

Metylovice poblíž místa, kde zasažené letadlo spadlo. Přitom měli štěstí, neboť se přitom setkali s panem Zdeňkem Cvičkem ze Lhotky, který jako mladý chlapec viděl pád hořícího

letadla a tak jim přesně ukázal místo, kam tehdy letadlo dopadlo. Na mou otázku pan Garland napsal, že se nikdy nesetkal s americkým pilotem, který by se jmenoval Frank Rose a rovněž

že mu nic neříká jméno Blumenstein. V závěru dopisu mne vybídl, pokud budu mít nějaké dotazy, abych mu napsala. Protože mne zajímal jeho osud poté, co vyskočil z letadla, opět jsem

mu napsala, ale tentokrát jsem už dopis nedostala.
V matrice v Palkovicích jsem ve svazku V na straně 121, číslo zápisu 23 našla tento zápis:
1944 August 29.September 1. Im Walde
PATNE BRUSSELL
Mitglied der Kriegs – Blug – war kabtellung USA das am 29/8/1944 um 11.15 Uhr zusamenengestű rtzt und unweit des dorpes Quittendorf abgabrennt ist
1944 29.srpen   1.září  v lese
Patne Brussell
Člen posádky letadla USA, která dne 29.8.1944 o 12.15 hod. byla sestřelena a nedaleko obce Metylovice shořela
Náboženství katolické
Pohlaví mužské
Věk asi 25 let
Prostřelení a slet padákem
Pohřbil František Mastil, farář
Převezen letadlem do USA /úterý v říjnu/ 1946

Podle tohoto zápisu je jasné, že šlo o člena posádky, který se jmenoval Payne Russell. Ovšem, kde se vzalo jméno Frank Rose? Možná, že vysvětlení našel pan Jaromír Šupina z Palkovic,

který napsal a vydal zdařilou publikaci Pohlednice z Palkovic. V kapitole, která pojednává o tomto sestřeleném letadle a Rayne Russellovi píše, že pamětníci této události uvádějí, že

Němci nařídili, aby dotyčného pochovali bez obřadu. Ovšem tamější farář P.Mastil řekl, že je to člověk a ne nějaký králík. Požádal o spolupráci několika spolehlivých mužů. Pan Šlajer

z Palkovic mu v noci vyrobil rakev. Když mrtvého omývali do rakve, přišli na to, že měl na krku známku se jménem Frank Rose  a tak se domnívali, že se tak jmenuje. Proč měl zemřelý

na krku tuto známku se už asi nedovíme.
Pan Šupina také inicioval stažení chybné tabulky a vyrobení nové měděné destičky, nyní již se správným jménem. Palkovští skauti ji umístili na vysokou břízu na úpatí kopce /ta

původní byla na vrcholu kopce/. Naproti břízy vzniká postupně mohyla z kamenů, které přinášejí skauti nebo děti, zajímající se o tuto událost.

 

Stalo se v České republice

23.ledna zemřel ve věku 92 let spisovatel, novinář a legendární skautský vůdce Jestřáb, autor Rychlých šípů Jaroslav  Foglar.
24.února zemřel ve věku 103let Filip Kazík, poslední žijící příslušník bývalých československých legií za 1.svět.války.
12.března byl  v americkém městečku Indepandence formálně stvrzen náš vstup do NATO. Když pár dnů nato zaútočili spojenci na Srbsko, řekl premiér Zeman, že aliance rozhodla o zásahu

před naším vstupem. Nebyla to pravda, vláda jen nebyla schopna říct občanům pravdu.
25.3. byla v tisku uveřejněna tzv. Dřevíčská výzva, v níž na obtížnou situaci českého hospodářství reagovaly osobnosti ekonomického a společenského života. Výzva vzbudila velmi

rozporuplné reakce mezi politiky.
28.5. schválila vláda návrh nového tiskového zákona, který vzbudil kritiku především u novinářů.
23.7. významné osobnosti kulturního a veřejného života vytvořily iniciativu Impuls a vyvolaly diskusi, kam směřuje česká společnost deset let po listopadu. I tato iniciativa se

dočkala nevybíravých útoků ze strany některých politiků.
24.8. zemřel náhle ve věku 86 let arciopat benediktinského kláštera Anastáz Opasek, který se v roce 1992 setkal v metylovském kostele asi se stovkou mladých lidí z celého děkanátu.
3.9. uzavřela Moravia banka všechny své pobočky. V této bance mělo úspory mnoho lidí i podniků našeho regionu.
24.9. se dopoledne podrobil bývalý předseda KDU-ČSL Josef Lux transplantaci kostní dřeně na klinice v americkém Seattlu. Přesto, že se kostní štěp ujal, onemocněl posléze Lux zápalem

plic a 29.11.zemřel.
Od října do 24.11. stál v Matiční ulili v Ústí n.L. plot. Původně zde měla stát čtyřmetrová zeď, která měla chránit majitelé rodinných domků proti hluku ze sousedních domů, obývaných

neplatiči, většinou Romy. Během roku se kolem matiční rozpoutal zápas plný emocí. Na věc se dotazoval i prezident Clinton z USA. Zemanův kabinet se nakonec postavil proti stavbě

plotu, ovšem radnice v říjnu plot postavila. Romové ho rozebrali. Za asistence policie byl znovu postaven. Nakonec byl plot zbourán a za státní peníze byly rodinné domky vykoupeny.
21.10. se poprvé od pádu komunistického režimu dostala KSČM na první místo v žebříčku volebních preferencí. Volilo by je 23% lidí, ODS 21%, ČSSD 17,5%.
17.11. šest někdejších studentských vůdců sametové revoluce vyzvalo dopisem „Děkujeme, odejděte“ Miloše Zemana a Václava Klause, aby odešli z politiky. Petici podepsalo 100 000 lidí.
31.12. přes paniku a určitou mediální hysterii nedošlo ani k selhání počítačových systémů ani ke konci světa.

Komentáře nejsou povoleny.